Maakunnallinen Ilkan Hiihto 23.02.2013

Maakunnallinen ILKAN HIIHTO -laturetki 23.2.2013 Järj:
SHS ja SU Seinäjoki
ILKKA25KM : 25 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Peter Trompari
Timo Kauppila
Petri Saarijärvi
Tommi Peura
Matti Hakala
Tapio Karhu
Pauli Pulli
Valtteri Laasonen
Raimo Koivisto
Mauri Aho
Antti Ridanpää
Sanna Vuorinen
Sanna Ala-Mattinen
Sameli Haapamäki
Erkki Salo
Risto Kuivaniemi
Matias Hakala
Mikko Härkönen
Tero Kaksonen
Reijo Harju
Eero Saari
Risto Ala-Mattinen
Juhani Hakomäki
Tapio Kujala
Arto Ainikkamäki
Eero Honkola
Niko Hemminki
Ville Rantala
Seppo Rantala
Tero Rantala
Reijo Rajahalme
Eljakim Järvinen
Timo Järvinen
Asko Välimäki
Arto Krigsholm
Reijo Paaso
Kalevi Hänninen
Petri Prusti
Jyrki Puoliväli
Tapio Etelämäki
Pauli Frusti
Heikki Saranpää
Johanna Liinamaa
Tuula Frusti
Martti Yli-Hannuksela
Kari Huhtamäki
Aki Laitila
Seija-Leena Laitila
Martti Hemminki
Elina Kiviluoma-Saarimaa
Kari Erkkilä
Jussi-Pekka Rauha
Rasmus Hölsö
Tapio Laakso
Isokyrö
Tervajoki
Seinäjoki
Ilkka
Hellanmaa
Kokkola
Virkut
SPP-56
Jalasjärvi
Lapua
Ylistao
Seinäjoki
Lehtimäki
_
Ilmajoki
Lapua
Hellanmaa
Härmä
Ylistaro
IK-maraton
Häjyt
Lehtimäki
Lapua
YKV
Kauhajoki
Seinäjoki
SHS
Lapua
Kauhajärvi
TLT
Kankaanpää
Seinäjoki
SHS
Seinäjoki
SHS
Nurmo
Alajärvi
Atria
Alajärvi
Seinäjoki
YKV
Atria
Häjyt
YKV
Ilmajoki
Lapua
Jalasjärvi
Jalasjärvi
Ilmajoki
Nurmo
Lapua
Seinäjoki
_
Isokyrö
1.14.19,8
1.16.36,4
1.18.24,4
1.25.06,7
1.26.11,1
1.26.31,4
1.26.37,2
1.27.26,7
1.28.01,9
1.29.25,2
1.29.34,9
1.29.48,4
1.30.15,1
1.30.16,5
1.31.58,0
1.32.24,0
1.32.27,4
1.32.32,2
1.32.36,4
1.32.44,2
1.32.50,6
1.33.00,7
1.33.10,5
1.33.12,0
1.33.31,7
1.33.49,3
1.34.07,8
1.34.12,5
1.34.14,2
1.34.15,6
1.34.28,9
1.34.37,1
1.34.38,6
1.36.13,6
1.37.26,0
1.37.38,5
1.37.45,9
1.37.57,4
1.37.58,5
1.39.44,5
1.39.52,2
1.40.16,7
1.40.31,0
1.40.36,7
1.40.59,4
1.42.07,9
1.42.13,1
1.42.17,3
1.42.41,6
1.42.43,9
1.42.45,9
1.42.48,1
1.42.55,7
1.43.18,3
+2.16,6
+4.04,6
+10.46,9
+11.51,3
+12.11,6
+12.17,4
+13.06,9
+13.42,1
+15.05,4
+15.15,1
+15.28,6
+15.55,3
+15.56,7
+17.38,2
+18.04,2
+18.07,6
+18.12,4
+18.16,6
+18.24,4
+18.30,8
+18.40,9
+18.50,7
+18.52,2
+19.11,9
+19.29,5
+19.48,0
+19.52,7
+19.54,4
+19.55,8
+20.09,1
+20.17,3
+20.18,8
+21.53,8
+23.06,2
+23.18,7
+23.26,1
+23.37,6
+23.38,7
+25.24,7
+25.32,4
+25.56,9
+26.11,2
+26.16,9
+26.39,6
+27.48,1
+27.53,3
+27.57,5
+28.21,8
+28.24,1
+28.26,1
+28.28,3
+28.35,9
+28.58,5
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
Aapo Ylä-Autio
Henry Katajamäki
Pekka Frusti
Jouni Frusti
Heta Ojanen
Mika Peltonen
Ahti Heinonen
Reijo Salo
Kari Hölsö
Henri Koivunen
Ville Järvi
Esko Koivuluoma
Tero Syrjä
Hannu Ritari
Teemu Kaksonen
Veli-Matti Lähdesmäki
Martti Kaksonen
Erkki Ritoniemi
Jukka Lakaniemi
Harri Mäenpää
Marko Mäenpää
Mikko Fiskaali
Juha Väisälä
Pasi Kärki
Eerik Kiviniemi
Seppo Riippi
Tomi Luomaluhta
Jari Rajamäki
Marko Luomaluhta
Vesa Alatalo
Jere Harju
Ilmari Keski-Jaskari
Maarit Rantanen
Jukka Lehtimäki
Alli Maja
Tuomo Haaramäki
Mikko Tuomi
Heimo Fiskaali
Maarit Pitkäranta
Teemu Pitkäranta
Tuure Nivukoski
Juhani Rahko
Kalevi Vuolle
Sampo Haapoja
Pauliina Ilkka
Paula Laasonen
Miika Rinne
Esko Alatalo
Matti Kurunsaari
Kosti Mäki-Heikkilä
Erkki Kytönen
Pauli Myllymäki
Jasmin Mukkala
Maija Marttila
Markku Pienimäki
Maarit Mansikkamäki
Mika Virkkala
Pasi Kataja
Esko Salomaa
Antti Kotila
Heikki Luomaluhta
Lapua
Atria
YKV
YKV
Jyväskylä
Seinäjoki
Seinäjoki
Ilmajoki
Ylistaro
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Atria
_
Ylistaro
Soukkajoki
Ylistaro
Peräseinäj
Seinäjoki
YKV
Seinjoki
PrimaPower
Häjyt
Valio
Ahonkylä
Teuva
Kurikka
Ylistaro
Seinäjoki
Seinäjoki
IK
Seinäjoki
Ylistaro
Ilmajoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Seinäjoki
Kokkola
Ylistaro
Ylistaro
Lapua
Seinäjoki
Peräseinäj
SPP-56
SPP-56
SPP-56
Vaasa
Lapua
_
Hyllykall
Seinäjoki
Lapua
Kurikka
Tampere
Seinäjoki
Atria
Kitinoja
Nurmo
Kauhajoki
Jouppi
Seinäjoki
1.43.30,9
1.43.35,9
1.43.37,9
1.43.38,9
1.43.55,2
1.44.03,5
1.44.34,5
1.44.40,7
1.44.43,5
1.44.59,2
1.45.12,0
1.45.19,6
1.46.52,8
1.47.26,3
1.47.54,7
1.47.56,1
1.47.57,0
1.47.58,0
1.48.00,0
1.48.20,5
1.49.15,8
1.49.36,8
1.50.38,6
1.50.55,4
1.51.43,7
1.51.44,5
1.52.54,1
1.53.51,9
1.54.21,2
1.54.30,7
1.54.31,6
1.54.37,8
1.54.49,2
1.55.07,5
1.55.33,3
1.55.49,5
1.56.11,3
1.56.18,6
1.56.20,1
1.56.21,3
1.56.25,3
1.57.03,7
1.57.24,5
1.57.50,9
1.57.51,7
1.57.52,9
1.57.55,1
1.58.33,6
1.59.16,9
1.59.43,7
2.00.00,5
2.00.28,3
2.01.37,8
2.01.48,2
2.02.06,5
2.03.11,8
2.04.01,4
2.04.31,4
2.04.32,7
2.04.56,5
2.05.16,4
+29.11,1
+29.16,1
+29.18,1
+29.19,1
+29.35,4
+29.43,7
+30.14,7
+30.20,9
+30.23,7
+30.39,4
+30.52,2
+30.59,8
+32.33,0
+33.06,5
+33.34,9
+33.36,3
+33.37,2
+33.38,2
+33.40,2
+34.00,7
+34.56,0
+35.17,0
+36.18,8
+36.35,6
+37.23,9
+37.24,7
+38.34,3
+39.32,1
+40.01,4
+40.10,9
+40.11,8
+40.18,0
+40.29,4
+40.47,7
+41.13,5
+41.29,7
+41.51,5
+41.58,8
+42.00,3
+42.01,5
+42.05,5
+42.43,9
+43.04,7
+43.31,1
+43.31,9
+43.33,1
+43.35,3
+44.13,8
+44.57,1
+45.23,9
+45.40,7
+46.08,5
+47.18,0
+47.28,4
+47.46,7
+48.52,0
+49.41,6
+50.11,6
+50.12,9
+50.36,7
+50.56,6
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Erkki Yliselä
Pekka Manninen
Teuvo Laaksoharju
Antti Ojala
Paula Ista
Sinikka Keski-Kasari
Jari Ala-Sankila
Harri Vuolle
Pentti Haanpää
Tuomo Mäki-Lohiluoma
Seppo Hirsimäki
Antti Käkelä
Marianne Vuorela
Elina Isola
Heimo Haapanen
Mauri Koivula
Touko Nivukoski
Sirkka Manner
Veikko Ruohomäki
Hann Juuth
Risto Lahti
Johanna Mäkelä
Mikko Nivukoski
Ilari Pesola
Simo Soisalo
Reino Mustapää
Ari Soisalo
Seija Sauru
Mauri Hietala
Markku Mäki
Raimo Iikkola
Martti Lahdensauo
Asko Miilumäki
Mikko Miilumäki
Hannu Ylitalo
Juha Tuorila
Susann Rabb
Armi Vaara
Aliina Vuorela
Anja Yli-Kätkä
Helena Vuorela
Asko Yli-Kätkä
Roosa Pihlajamäki
Markku Pihlajamäki
Paula Kakkuri
Kati Hotokka
Hyllykalli
Seinäjoki
NurmonJymy
Atria
Lapua
Jalasjärvi
EräPirkat
Seinäjoki
Kurikka
Kurikka
Jalasjärvi
Kauhajoki
Seinäjoki
Lapua
Seinäjoki
Ilmajoki
Lapua
Alahärmä
Valkeakosk
Seinäjoki
HuissinKis
Ilmajoki
Ylistaro
Seinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
IK
Koskenkorv
Seinäjoki
Lapua
Lapua
Lapua
Hyllykall
Hyllykall
Hallila
_
_
Seinäjoki
Ylistaro
Alavus
Isokyrö
Alavus
NurmonJymy
NurmonJymy
Hyllykalli
Hyllykalli
2.07.13,2
2.07.22,5
2.08.05,1
2.08.14,9
2.08.51,9
2.11.23,2
2.11.24,8
2.11.54,8
2.11.58,1
2.12.01,2
2.12.12,7
2.12.27,5
2.13.38,6
2.14.16,3
2.14.19,7
2.14.22,6
2.15.46,4
2.17.42,9
2.17.46,5
2.18.04,0
2.18.47,3
2.18.51,5
2.19.51,8
2.21.56,0
2.21.56,9
2.22.02,4
2.22.43,6
2.24.31,5
2.27.55,8
2.28.32,5
2.28.35,3
2.28.37,9
2.28.42,0
2.28.42,8
2.28.44,3
2.31.47,4
2.31.49,2
2.38.00,6
2.40.39,1
2.43.47,6
2.44.42,6
2.44.44,0
2.46.34,1
2.46.41,3
2.53.57,9
2.54.03,5
+52.53,4
+53.02,7
+53.45,3
+53.55,1
+54.32,1
+57.03,4
+57.05,0
+57.35,0
+57.38,3
+57.41,4
+57.52,9
+58.07,7
+59.18,8
+59.56,5
+59.59,9
+1.00.02,8
+1.01.26,6
+1.03.23,1
+1.03.26,7
+1.03.44,2
+1.04.27,5
+1.04.31,7
+1.05.32,0
+1.07.36,2
+1.07.37,1
+1.07.42,6
+1.08.23,8
+1.10.11,7
+1.13.36,0
+1.14.12,7
+1.14.15,5
+1.14.18,1
+1.14.22,2
+1.14.23,0
+1.14.24,5
+1.17.27,6
+1.17.29,4
+1.23.40,8
+1.26.19,3
+1.29.27,8
+1.30.22,8
+1.30.24,2
+1.32.14,3
+1.32.21,5
+1.39.38,1
+1.39.43,7
SHS
Ilmajoki
SHS
Seinäjoki
Seinäjoki
Atria
Ahonkylä
SPP-56
KNracing
SPP-56
Länsikylä
2.33.43,8
2.37.26,9
2.42.07,8
2.48.25,8
2.59.32,0
3.00.16,3
3.00.46,0
3.00.47,1
3.01.55,3
3.02.13,9
3.06.15,8
+3.43,1
+8.24,0
+14.42,0
+25.48,2
+26.32,5
+27.02,2
+27.03,3
+28.11,5
+28.30,1
+32.32,0
ILKKA50KM : 50 km
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Petri Kurunmäki
Jukka Rintala
Teppo Laitala
Marko Saarikoski
Anssi Silvonen
Markku Hirvijärvi
Mika Peltola
Juha Mäkelä
Kauko Nieminen
Harri Kekola
Jarmo Ylä-Autio
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Jyri Viemerö
Heikki Koskela
Esa Kujanpää
Jari Komssi
Jouni Laakso
Hannu Pajuranta
Ossi Laitala
Pekka Korpeinen
Risto Hetemäki
Olavi Kuja-Lipasti
Tommi Poskiparta
Sami Hyöty
Jussi Koskivirta
Petri Väliaho
Päivi Takala
Timo Luukkonen
Risto Iskala
Harri Iskala
Jesse Mukkala
Jukka Tuominen
Petri Männikkö
Erkki Koskela
Tommi Istolahti
Susanna Savela
Sirpa Harju
Kaija-Terttu Laitala
Antti Keskikangas
Timo Ketola
Juhani Yli-Peltola
Sari Koskela
Eero Pärnänen
Harri Ritari
Ari Yrjänäinen
Heikki Lintala
Kaija Niittyniemi
Asko Ahto
Ari Rajala
SeMK
IK
Kurikka
SeinäjVesi
Isokyrö
Seinäjoki
Häjyt
Atria
Seinäjoki
Häjyt
YIT-runner
Wärtsilä
IK
Alavus
KuKu
Atria
SU-Kaanaa
Kurikka
Ilmajoki
LuukkaanHi
_
Seinäjoki
Seinäjoki
IK
Häjyt
Ylihärmä
YIT-runner
Jalasjärvi
IK
Seinäjoki
E-PMMK
Atria
Ilmajoki
Pietars
Pietars
Kurikka
3.06.36,2
3.07.40,6
3.08.52,1
3.09.46,1
3.13.20,5
3.16.43,9
3.18.06,7
3.19.24,0
3.20.31,4
3.21.09,6
3.23.22,2
3.24.42,8
3.26.03,1
3.26.20,5
3.26.30,8
3.29.50,5
3.29.53,7
3.29.54,8
3.30.23,5
3.32.20,8
3.32.44,0
3.36.05,5
3.36.51,2
3.37.01,7
3.37.49,3
3.38.26,5
3.40.58,0
3.42.13,1
3.43.27,9
3.45.07,5
3.46.24,2
3.54.33,9
3.59.38,3
4.04.13,9
4.08.51,1
4.08.52,5
4.08.53,8
+32.52,4
+33.56,8
+35.08,3
+36.02,3
+39.36,7
+43.00,1
+44.22,9
+45.40,2
+46.47,6
+47.25,8
+49.38,4
+50.59,0
+52.19,3
+52.36,7
+52.47,0
+56.06,7
+56.09,9
+56.11,0
+56.39,7
+58.37,0
+59.00,2
+1.02.21,7
+1.03.07,4
+1.03.17,9
+1.04.05,5
+1.04.42,7
+1.07.14,2
+1.08.29,3
+1.09.44,1
+1.11.23,7
+1.12.40,4
+1.20.50,1
+1.25.54,5
+1.30.30,1
+1.35.07,3
+1.35.08,7
+1.35.10,0