esitteestä - Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu

Avoin
korkeakouluopetus
on
avointa
kaikille
kiinnostuneille. Opetus järjestetään korkeakoulujen
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO
Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate
opetussuunnitelmien mukaisesti, ja siihen voi osallistua
Aurora 2. krs, Yliopistokatu 2
PL 111, 80101 Joensuu
ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Avoimina korkea­
kouluopintoina voi suorittaa sekä ammattikorkeakouluettä yliopisto-opintoja. Avoin korkeakouluopiskelu on
puh. 050 467 8617
[email protected]
www.aducate.fi/avoin-yliopisto
maksullista, mutta edullista.
i tä- su omen y l i o pis t o n avo imess a y l i o pis t o ss a
opiskelee vuosittain yli 11 000 aikuisopiskelijaa. Opetus on
yliopiston opetussuunnitelmien mukaista, joko perinteistä
lähiopetusta tai joustavaa monimuotoistettua opiskelua.
Avoimen yliopiston kautta avautuvat myös tutkintotavoitteiset
opinnot väylän kautta. Väylän ideana on, että suoritettuaan
tietyn määrän opintoja avoimessa yliopistossa, voi hakea
yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, useimmiten ilman
valintakoetta.
p o h jo is- k a r ja l a n k es äy l i o pis to tuo maakuntaan
yhteistyöyliopistojemme ja ammattikorkeakoulujemme
avointa korkeakouluopetusta eri aloilta. Avoimessa yliopistoopetuksessa täydennämme Itä-Suomen yliopiston tarjontaa
tuomalla maakuntaan opetusta aloilta, jotka eivät kuulu
yliopiston Joensuun kampuksen oppiainevalikoimaan.
Osa opinnoista järjestetään etä- tai monimuoto-opetuksena,
jolloin opiskelua ei ole sidottu aikaan tai paikkaan. Yksittäisille
opintojaksoille pääsee mukaan myös kesken lukuvuoden – kysy
lisätietoja kesäyliopistolta. Lukuvuonna 2014–2015 ohjelmassa
on avoimena yliopisto-opetuksena perus- ja aineopintoja sekä
erillisiä opintoja Jyväskylän, Turun ja Itä-Suomen yliopiston
Kuopion kampuksen tarjonnasta. Uutuutena tarjonnassa
on avoimena ammattikorkeakouluopintoina järjestettäviä
Karelia-ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten mukaisia
opintoja. Opetus järjestetään pienryhmissä joko lähi-,
monimuoto- tai etäopetuksena, lähiopetus yleensä iltaisin ja
viikonloppuisin.
Myös kesäyliopistossa suoritetut avoimen yliopistoopinnot voivat toimia väylänä yliopistoon. Tietty määrä
kesäyliopistossa suoritettuja avoimen yliopiston opintoja
antaa mahdollisuuden päästä yliopiston varsinaiseksi
opiskelijaksi ilman pääsykoetta.
esite 2014-2015 vs2.indd 1
karelia-ammatti korkeakou lu n avoimessa ammatti korkeakou lussa voi opiskella AMK-tutkintojen ja
ylempien AMK-tutkintojen opetussuunnitelmien mukaisia
opintoja. Opiskelu ja arviointi tapahtuvat samoin perustein
kuin tutkinto-opinnoissa. Suoritetut opinnot hyväksytään
osaksi ammattikorkeakoulututkintoja.
Alkaviin tutkintoon johtaviin koulutuksiin varataan avoimen AMK:n polkuopiskelijapaikkoja. Tavoitteena on suorittaa
samat opinnot samassa tahdissa kuin tutkinto-opiskelijat.
Avoimessa
ammattikorkeakoulussa
vähintään
60
opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja
suorittanut voi hakea AMK-tutkinto-opiskelijaksi.
h u ma n i st i s e n
a mmat t i ko r k e a ko u lu n
( h u ma k )
avoimessa ammatti korkeakou lussa voit opiskella
yhteisöpedagogiksi (AMK), kulttuurituottajaksi (AMK) tai
tulkiksi (AMK) Kauniainen/Nurmijärvi/Helsingissä, Turussa,
Jyväskylässä ja Kuopiossa. Humakin avoimessa amk:ssa voit
suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviä opintoja,
mutta et kuitenkaan varsinaista tutkintoa.
Humakin avoin amk tarjoaa näköalapaikan kansalaistoiminnan
ja nuorisotyön, kulttuurituotannon sekä viittomakielen
tulkin ammattikentille. Opinnot ovat hyödyllisiä, jos haet
opiskelupaikkaa Humakista, sillä ne voidaan hyväksi lukea
osaksi tutkintoa.
Avoimessa amk:ssa voit opiskella useita opintojaksoja
itsenäisesti ja verkko-opintoina. Osa opintojaksoista on
integroitu tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin. Tällöin opetus
toteutetaan päivä-, ilta- tai viikonloppuopetuksena. Tutustu
myös opintopolkuopintoihin!
pohjois-karjalan maakuntakorkeakoulu on korkeaasteen opetusta antavien oppilaitosten yhteistyöverkosto. Maakuntakorkeakoulun toimintaa koordinoi Kareliaammattikorkeakoulu. Yhteistyökumppaneina ovat ItäSuomen yliopiston koulutus- ja kehittämisapalvelu Aducate,
Humanistisen ammattikorkeakoulun Joensuun kampus ja
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto.
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto
Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti
puh. 050 430 4519
[email protected]
www.pkky.fi/kesayliopisto
AVOIN
KORKEAKOULUOPETUS
Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto,
Karelia-ammattikorkeakoulu,
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Lukuvuosi 2014–2015
karelia-ammattikorkeakoulu
Avoin ammattikorkeakoulu
Opiskelijapalvelut/AvoinAMK
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
puh. 050 309 8391
[email protected]
www.karelia.fi/avoinamk
humanistinen ammattikorkeakoulu
Avoin ammattikorkeakoulu
puh. 020 7621 277 tai 020 7621 244
[email protected]
www.humak.fi/avoinamk
POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKORKEAKOULU
Tikkarinne 9, 80200 Joensuu
[email protected]
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
3.6.2014 9:33:49
SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Ergonomia, p**, a
Itä-Suomen yliopisto
Farmasia, p*
”
Fysiologia, p
”
Gerontologia, p*, a*
”
Hoitotiede, a*
”
Johdatus terveystieteiden kvantitatiivisiin ”
tutkimusmenetelmiin **
Kansanterveystiede, p*, a*
”
Kuntoutustiede, p**
”
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, p*
”
Liikuntalääketiede, p, a*
”
Lääketieteen perusteita, p*
”
Ravitsemustiede, p*, a**
”
Terveyshallintotiede, a*
”
Terveyden edistäminen ja terveystieto, p**, a**
”
Farmasia, p* (UEF)
P-K:n kesäyliopisto
Fysioterapian opintoja 11 op* (Karelia)
”
Hoitotiede, a* (UEF) ”
Hoitotieteen aineopintojen kandidaatin tutkielma ”
ja seminaari 8 op (UEF)
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, p* (UEF)
”
Liikuntalääketiede, p*, (UEF)
”
Musiikkiterapia, p (JY)
”
Ravitsemustiede, p* (UEF)
”
Terveyshallintotiede, a* (UEF)
”
FysioterapiaKarelia-amk
Sairaanhoitaja *
”
Sairaanhoitajaopintoja 30 op* (lähiopetus Nurmeksessa) ”
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen *
”
Sosionomi *
”
Sosionomiopintoja 18 op * (lähiopetus Nurmeksessa)
”
YHTEISKUNTA JA HISTORIA
Etiikka I 2 op
Filosofia, p**, a
Historia, p*, a
Johdatus filosofiaan 2 op
Maantiede ja yhteiskuntamaantiede, p
Sosiaalipsykologia, p
Sosiaalihallintotiede, a*
Sosiaalipedagogiikka, p
Sosiaalitieteet, p*, a
Sosiaalityö, p*, a*
Sosiologia, p**, a
Tieteenfilosofia I 2 op
Yhteiskuntafilosofia I 2 op
Yhteiskuntamaantiede, p, a
Yhteiskuntapolitiikka, p**, a
Kansalaistoiminnan perusteet 5 op, p** Sosiaalihallintotiede, a* (UEF)
Sosiaalityö, p*, a* (UEF)
Sosiaalityön kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma 10 op (UEF)
esite 2014-2015 vs2.indd 2
Itä-Suomen yliopisto
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
Humanistinen amk
P-K:n kesäyliopisto
”
”
KULTTUURI JA VIESTINTÄ
TALOUS JA HALLINTO, OIKEUSTIETEET
LUONNONTIETEET
Karjalan kieli ja kulttuuri, p
Itä-Suomen yliopisto
Kirjallisuus, p, a
”
Kulttuuriantropologia, p, a
”
Mediakulttuuri ja viestintä, p, a
”
Musiikkitiede, p, a
”
Sukupuolen tutkimus, p, a
”
Suomi toisena/vieraana kielenä, p*
”
Taideaineet, p
”
Taiteensosiologia, p, a
”
Terveyden monikulttuuriset ulottuvuudet, p
”
Luova kirjoittaminen, p (TY)
P-K:n kesäyliopisto
Sisustussuunnittelu 4 op* (Karelia)
”
Tilasuunnittelu 4 op* (Karelia)
”
Media-alaKarelia-amk
Musiikki”
Johdatus suomalaiseen viittomakieleen 1-5 op,
Humanistinen amk
p (Kuopio)
Kulttuuripolitiikka 5 op, p**
”
Markkinointi 5 op, P**
”
Taidelajiin perehtyminen 5 op, p**
”
Taiteen tuntemus 5 op, p**
”
Viestintätaidot 5 op, p**
”
Viittomakieli, kirjoitustulkkaus 30 op, a* (Kuopio)
”
Yrittäjyys 5 op, p**
”
Arvopaperimarkkinaoikeus
Itä-Suomen yliopisto
Fysiikka, p, a
Itä-Suomen yliopisto
Eurooppaoikeus, p, a, s
”
Fysiikan propedeuttinen kurssi 5 op
”
Finanssioikeus, p, a, s
”
Kemia, p, a
”
Hallinto-oikeus, p, a, s
”
Maantiede, p, a
”
Informaatio- ja tietoteknologiaoikeus, p
”
Matematiikan propedeuttinen kurssi, 5 op
”
Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op**
”
Matematiikka, p
”
Johtaminen, a**
”
Tilastotiede, p
”
Julkiset hankinnat, p
”
MATKAILU
Kansainvälinen laskentatoimi 6 op
”
Matkailu, p**
Itä-Suomen yliopisto
Kansainvälinen myyntityö 6 op**
”
Matkailun verkkoliiketoiminta 5 op**
”
Kansantaloustieteen perusteet 6 op**
”
Matkailun liiketoimintaosaaminen 6 op**
”
Kauppatiede, p**
”
Suomalainen kulttuuri ja matkailu 4 op**
”
Konsernitilinpäätös 6 op
”
Anniskelupassi 1 op
Karelia-amk
Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 6 op**
”
Hygieniapassi 1,5 op ”
Laskentatoimi, a**
”
Matkailu”
Markkinointi, a**
”
Oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, p**, a*, s
”
PSYKOLOGIA Rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus,
”
Oikeuspsykologia, p
Itä-Suomen yliopisto
p**, a*, s
Psykologia, p**, a**
”
Siviilioikeus, p, a, s
”
Työ- ja organisaatiopsykologia, p**, a**
”
Sosiaalioikeus, p
”
Työ- ja virkamiesoikeus, p*
”
YLEISOPINNOT
Urheilujohtaminen, a**
”
Tilastotieteen kurssit 2-5 op (UEF)
P-K:n kesäyliopisto
Valtiosääntöoikeus, p
”
Yleiset oikeusjärjestysopinnot
”
KIELET
Ympäristöoikeus, p, a, s
”
KASVATUS
Kielikeskuksen opintoja: tutkintoon kuuluvia
Itä-Suomen yliopisto
Yritysjuridiikka, p*, a
”
Erityispedagogiikka, p*, a*, s
Itä-Suomen yliopisto
englannin ja ruotsin kieliopintoja sekä
International Business
Karelia-amk
Kasvatus- ja aikuiskasvastustiede, p*, a*, s
”
kirjoitusviestintä 2 op** ja puheviestintä 2 op
Liiketalous *
”
Opetushallinto, p*
”
Tiedekunnan opetus: englannin kieli p, a, s;
”
TEKNIIKKA
Professional Intercultural Competence, p**
”
japanin kieli ja kulttuuri, p; ranskan kieli ja
Draamakasvatus, p, a (JY)
P-K:n kesäyliopisto
Energia- ja ympäristötekniikka *
Karelia-amk
kulttuuri p, a; ruotsin kieli p, a, s; saksan kieli
Tanssipedagogiikka, p (JY)
”
Hydrauliikka ja pneumatiikka 5 op *
”
p, a, s; suomi toisena/vieraana kielenä p; suomen
Kone- ja tuotantotekniikka
”
kieli ja kulttuuri vieraskielisille (opiskelijoille,
Kunnossapito 3 op *
”
joiden äidinkieli ei ole suomi), p;
MAA- JA METSÄTALOUS
venäjän kieli p, a, s;
Lujuusoppi 5 op *
”
Metsätieteet, p
Itä-Suomen yliopisto
Rakennustekniikka”
Ympäristötiede, p*
”
Kielikeskuksen opintoja: tutkintoon kuuluvia
P-K:n kesäyliopisto
Statiikka 5 op *
”
Uusiutuva energia *
Karelia-amk
kieli- ja viestintäopintoja
Talotekniikka”
Metsätalous”
Teknologiaosaamisen johtaminen *
”
Kieliopinnot: ranska, ruotsi, saksa,
Karelia-amk
Tuotannon laadun parantaminen 5 op *
”
TEOLOGIA
venäjä, ruotsin kielen kertaus,
Tuotannon ohjaus ja optimointi 5 op *
”
Liturginen teologia, 4 op *
Itä-Suomen yliopisto
englannin kielen kertaus
Ortodoksinen teologia, p*, a*
”
TIETOTEKNIIKKA
Pastoraaliteologia, 4 op*
”
Tietojenkäsittelytiede, p**, a
Itä-Suomen yliopisto
Raamatun kreikan peruskurssi, 10 op **
”
LYHENTEET:
Opetus järjestetään lähiopetuksena
Ohjelmistotekniikka **
Karelia-amk
Yleinen teologia, p*, a*
”
ellei muuta mainita.
Tietotekniikka”
p = perusopinnot
Orthodox Theology: basic studies *
”
Tietojenkäsittely **
”
* Opetus järjestetään monimuotoa = aineopinnot
Global Ethics 8 ECTS*”
”
Peliohjelmointi **
”
opetuksena, jolloin opiskelussa
s = syventävät opinnot
Klassiset kielet: aramea, heprea, kirkkoslaavi, kreikka,
”
JY = Jyväskylän yliopisto
yhdistyvät eri opiskelumuodot, kuten
latina, syyria
TY = Turun yliopisto
kirjallisuuden tenttiminen,
UEF = Itä-Suomen yliopisto
luennot, pienryhmätapaamiset,
Karelia = Kareliaetäopiskeluaineistot tai verkko
ammattikorkeakoulu
keskustelut.
** Opetus järjestetään
verkko-opetuksena.
3.6.2014 9:33:50