ovtes tva-kriteerit 09/2013 ylivieskan kaupunki

OVTES TVA-KRITEERIT 09/2013
YLIVIESKAN KAUPUNKI
TVA
 OVTES osa A 6§
 vertailu saman hinnoitteluryhmän sisällä
 tehtävään - ei henkilöön - liittyvä
TVA:n pohjalta maksetaan, kun




TVA-kriteeri täyttyy
Työ tai tehtävä on työnantajan velvoittama
Työtehtävään kuuluva
Samasta tehtävästä ei makseta muilla perusteilla
KRITEERIT
PERUSOPETUS JA LUKIO
10.9.2013
TYÖN EDELLYTTÄMÄ OSAAMINEN
 Oppimisvaikeuksien huomioiminen tai ryhmässä muuten poikkeuksellisesti
erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita, sosio-emotionaalinen vaikeus,
tehostettuun tukeen siirtyneet oppilaat
 tarvitaan asiantuntijalausunto
 ko oppilaita kaksi tai useampia
 muut tapaukset harkitaan koulunjohtajan ja STJ keskusteluissa
 Usean opetettavan aineen hallinta
 oltava kelpoisuus opettamiseen (esim. kahden aineen virka ja
opetettava kolmatta, johon myös kelpoisuus)
 Usean opetussuunnitelman hallinta
 yhteiset opettajat eri kouluasteilla
 yleisopetuksen ja mukautetun suunnitelman hallinta
 erityisopettajat
 Materiaalin tuottaminen
 koulu edellyttää ja oppimateriaalia ei ole saatavilla
 materiaali koulun käytössä
 ei yksittäisten opetustilanteiden materiaalia
 Koulun nivelvaiheet (yleisopetuksessa näin)
 eskariopettajat
 1. luokan opettajat (yhdysluokat)
 7. luokkien luokanvalvojat
 lukion aloittavien ryhmänohjaajat
 EHA ja EMU tarkastellaan erikseen
 yhdysluokissa (1 – 2) mietittävä tilanne oppilasmäärien suhteessa
TYÖN VAIKUTUKSET JA VASTUU
 Koulusta ulospäin näkyvä työ
 esim. juhlat, esiintymiset, markkinointi
 jatkuvaa – ei yksittäisiä tilaisuuksia
 Esimiestehtävät
TYÖN EDELLYTTÄMÄT YHTEISTYÖTAIDOT
 Juhlien ja projektien valmistelu
 pitkäkestoisia
 Muille kouluasteille tai muihin yhteisöihin suuntautuva yhteistyö
 Koulun toimintaan kiinteästi liittyvää
 eLukio, kaksoistutkinnot, 2.asteen ja korkea-asteen yhteistyö
 Oppiaineryhmien yhteistyö
 yhteiset kurssit
 ei yksittäistapauksia vaan pitkäkestoista toimintaa
 Moniammatillinen yhteistyö
 poikkeuksellisen suuri yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
 opot
TYÖOLOSUHTEET
 suuret ryhmät
 esiopetus, kun ryhmänkoko ylittää 17
 1 – 2 luokat, kun ryhmäkoko ylittää 19
 3 – 6 luokat, kun ryhmäkoko ylittää 22
 muissa tapauksissa koulunjohtajan ja STJ:n keskustelujen perusteella,
koskee ennen kaikkea yläkoulua ja lukiota
 Etukäteen arvioitavissa oleva eri syistä poikkeuksellisen vaativa opetusryhmä tai
valvontaluokka tai ohjausryhmä
 Opetusryhmän väkivaltaisuus, jota ei voi poistaa työsuojelutoimenpitein
 Opetuspaikat eri puolilla kaupunkia tai koulun sisällä monta eri luokkaa
 Koulun ulkopuolella
o tilajärjestelyistä johtuva jatkuva siirtyminen toiseen
opetuspaikkaan
 Koulun sisällä
o saman oppiaineen sisällä tapahtuu merkittävä määrä vaihdoksia
o vaihdoksiin sisältyy merkittävää opetusmateriaalin siirtämistä
o tilan puutteesta johtuvat siirtymiset
Ylivieskan seudun musiikkiopisto
10.9.2013
TYÖN EDELLYTTÄMÄ OSAAMINEN
 oppimateriaalin tuottaminen päivittäin
 usean instrumentin opetus
 etä- tai virtuaaliopetus
 erityisoppilaiden integroiminen ryhmiin
TYÖN VAIKUTUKSET JA VASTUU
 opetusryhmän koko
 kehittäminen ja projektit
 aineryhmän puheenjohtajuus
 esimiehen varalla toimiminen
TYÖN EDELLYTTÄMÄT YHTEISTYÖTAIDOT
 ulkoinen palvelutoiminta
 eri oppilaitosmuotojen välinen yhteistyö
 kansainvälinen toiminta
TYÖOLOSUHTEET
 tavaroiden kuljettaminen päivittäin
 oppimisympäristön luominen päivittäin huonekaluja siirtämällä
Ylivieskan seudun kansalaisopisto
10.9.2013
TYÖN EDELLYTTÄMÄ OSAAMINEN
 oppimateriaalin tuottaminen päivittäin
 vaativa asiakaskunta esim. opetusryhmissä erityisoppilaita ilman avustajaa
 opetusohjelman laadintataidot ja opetuksen markkinointiosaaminen
TYÖN VAIKUTUKSET JA VASTUU
 opetusryhmän koko
 oman oppiaineryhmän tuntiopettajien esimiehenä toimiminen
 oppiaineeseen liittyvät hankkeet ja projektit
TYÖN EDELLYTTÄMÄT YHTEISTYÖTAIDOT
 eri oppilaitosmuotojen, järjestöjen, hallintokuntien ja yritysten välinen yhteistyö,
niin sisäinen kuin ulkoinenkin palvelutoiminta
TYÖOLOSUHTEET
 tavaroiden kuljettaminen päivittäin
 opetustilojen muokkaaminen opetukseen soveltuviksi ja tilojen järjestäminen
tuntien päätteeksi
 puutteelliset opetusvälineet