SLR:n akuub leukemia työryhmän kokous 24.09.2014

SLR:n akuu8 leukemia työryhmän kokous 24.09.2014 Hematology Research Unit Helsinki Agenda Hematology Research Unit Helsinki AML-­‐2012 Status 23.09.2014/FHRB Kimmo Porkka Hematology Research Unit Helsinki AML-­‐2012 •  16-­‐VUOTIAIDEN JA SITÄ VANHEMPIEN AKUUTTIA MYELOOISTA LEUKEMIAA SAIRASTAVIEN POTILAIDEN HOITO-­‐OHJELMA SLR/Akuu8 leukemia työryhmä Jäännöstaudin seuranta Allogeeninen kantasolujensiirto RekisteröinW/eCRF: FHRB/SHR (suostumuslomake), kaikki poWlaat (populaWon-­‐based) •  Biopankkinäy^eet • 
• 
• 
• 
Hematology Research Unit Helsinki Yleiskaavio (h^p://www.hematology.fi/aml-­‐2012) Hematology Research Unit Helsinki Data-­‐analyysi •  Syö^ö FHRB/SHR:iin •  Haku kaikki AML-­‐poWlaat, joilla dg-­‐päivä >= 01.01.2012, tallennus csv-­‐Wedostoksi •  Sisäänluku SPSS-­‐ohjelmaan (ohjauskomennot: hematology.fi) •  Export suoraan SPSS-­‐Wedostoksi (*.sav) Hematology Research Unit Helsinki Ohjeet: hematology.fi Hematology Research Unit Helsinki KumulaWivinen insidenssi 249 uu^a AML-­‐poWlasta 01.01.2011-­‐23.09.2014 Hematology Research Unit Helsinki Kuvaavia muu^ujia AML2012: Descriptive statistics
Frequency table for Gender
N
%
------------------Mies
125
50.2
Nainen
124
49.8
AML2012: Descriptive statistics
Descriptive statistics for age at diagnosis, height, weight and BMI
Variable
N
MEAN
SD
MIN
Q1 MEDIAN
Q3
MAX
----------------------------------------------------------------------------------------BMI
174
264.0 108.4
21
231
266
308
1008
age
234
59.3
15.1
16
52
63
70
87
height
175
170.9
11.0
104
163
172
179
190
weight
187
82.8
17.1
52
70
80
92
127
AML2012: Descriptive statistics
Frequency table for AML2012-hoito-ohjelmaan soveltuvuus
N
%
-----------------39
.
Ei
34
16.2
Kyllä
176
83.8
Hematology Research Unit Helsinki AML2012: Descriptive statistics
Frequency table for ICD-0-3-luokitus, AML
N
%
----------------------------------------------------------------------------------------------------97
.
9727 Blastinen plasmasytoidinen dendriittisoluleukemia
1
0.7
9801 Akuutti erilaistumaton leukemia
2
1.3
9808 Akuutti leukemia, sekafenotyyppi, B/myelooinen, muutoin spesifioimaton
1
0.7
9840 AML, akuutti erytroleukemia (FAB M6)
1
0.7
9861 AML ja mutatoitunut CEBPA (ehdollinen)
2
1.3
9861 AML ja mutatoitunut NPM1 (ehdollinen)
10
6.6
9861 Muutoin spesifioimaton AML
5
3.3
9866 APL ja t(15_17)(q22_q12)_ PML-RARA* (FAB M3)
7
4.6
9867 AML, myelomonosyyttileukemia (FAB M4)
11
7.2
9871 AML ja inv(16)(p13.1q22) tai t(16_16)(p13.1_q22)_ CBFB-MYH11
5
3.3
9872 AML ja minimaalinen erilaistuminen (FAB M0)
8
5.3
9873 AML ilman kypsymista (FAB M1)
20
13.2
9874 AML ja vahainen kypsyminen (FAB M2)
19
12.5
9891 AML, monoblastinen/monosyyttinen leukemia (FAB M5a/M5b)
19
12.5
9895 AML, johon liittyy myelodysplastisia muutoksia
18
11.8
9896 AML t(8_21)(q22_q22)_ RUNX1-RUNX1T1
10
6.6
9897 AML ja t(9_11)(p22_q23)_ MLLT3-MLL**
1
0.7
9910 AML, akuutti mekakaryoblastileukemia (FAB M7)
1
0.7
9920 Aikaisempiin hoitoihin liittyva AML
8
5.3
9930 Ekstramedullaarinen AML _ myelooinen sarkooma, klorooma, granulosyyttinen sarkooma)
3
2.0
Hematology Research Unit Helsinki Frequency table for AML2012-tutkimuksen riskiluokitus
N
%
----------------------------99
.
Pieni riski
45
30.0
Keskisuuri riski
55
36.7
Suuri riski
48
32.0
Epäselvä
2
1.3
Hematology Research Unit Helsinki Frequency table for Sytogeneettiset poikkeavuudet
N
%
-----------------------------------------.
81
.
Ei todettu
74
44.0
Todettu, seurantaan sopiva
85
50.6
Todettu, ei seurantaan sopiva
6
3.6
Ei tulkittavissa
1
0.6
Ei tutkittu
2
1.2
Frequency table for Immunofenotyypin poikkeavuudet
N
%
----------------------------------------.
77
.
Ei seurantaan sopiva
62
36.0
Seurantaan sopiva
108
62.8
Ei arvioitavissa
1
0.6
Ei tutkittu
1
0.6
Hematology Research Unit Helsinki Frequency table for remissionrate before 2. treatment (AML-2012)
N
%
--------------------------------------------------Dg
5
3.5
CR-MRDneg
13
9.2
CR-MRDpos
63
44.7
CCR
2
1.4
CR
20
14.2
CRi
1
0.7
=====================================================
CR rate
104
73.8
PR
Hypoplasia
RD
Relapsi (bm)
Exitus - relapsi
Exitus - infektio
Exitus - induktiokuolema
Exitus - primaarihoidolle refraktaari
Hematology Research Unit Helsinki 1
3
24
2
2
1
3
1
0.7
2.1
17.0
1.4
1.4
0.7
2.1
0.7!
AML2003 1. hoidon tulos Total
n = 309
Remissio 228 = 74 %
Bla 5-10 % 20 = 6 %
Dyshypo
7=2%
Bla > 10 % 46 = 15 %
Exitus
8=3%
Erkki Elonen 27.01.2011 Hematology Research Unit Helsinki Elossa 2 v
73 %
55 %
57 %
23 %
-
Hematology Research Unit Helsinki Hematology Research Unit Helsinki Hematology Research Unit Helsinki AML2003 elinaika N = 310 51 % Hematology Research Unit Helsinki Erkki Elonen 9.1.2011 FHRB-­‐näy^eet h^p://www.hematology.fi/FHRB_sample_status 23.09.2014 Hematology Research Unit Helsinki AML-­‐2012 Hoito-ohjelman ensisijaiset päätetapahtumat
•
•
•
•
Remissio (CR)
Relapsivapaa elinaika (RFS)
Kumulatiivinen relapsin insidenssi (CIR)
Kokonaiselinaika
Hoito-ohjelman toissijaiset päätetapahtumat
•
•
•
Induktio- ja konsolidaatiohoidon kuolleisuus
Hoitosyklin viivästymisen syyt
Hoito-ohjelman keskeyttämisen syyt
Muita raportoitavia parametreja
Jokaisesta hoitosyklistä:
1.
2.
3.
4.
5.
Neutropenian kesto (<0.5)
Trombosytopenian kesto (<50)
Infektioiden vaikeusaste (WHO-luokitus)
Veriviljelypositiiviset infektiot
Sairaalapäivät
•
Jäännöstaudin määrä
Hematology Research Unit Helsinki Muiste^avaa/SHR •  Jokaiselle AML-­‐poWlaalle •  Tallenna soveltuvuus AML-­‐2012-­‐hoito-­‐
ohjelmaan •  Ks. tarkemmat ohjeet hematology.fi •  SHR-­‐neuvoja antaa •  Keskuksen SHR-­‐vastaava •  [email protected]fi •  [email protected]fi Hematology Research Unit Helsinki AML-­‐2012 •  Kiitos Wetojen tallentamisesta rekisteriin ja FHRB-­‐näy^eiden o^amisesta Hematology Research Unit Helsinki Uusia AML-­‐tutkimuksia (Helsinki) •  Ensilinja: HOVON 132 •  Ensilinja, >65-­‐v., non-­‐fit: POLO, GRASPA •  Relapsi: personalized medicine Phase II? •  Hoitotulokset eivät rii^ävän hyviä; Suomi liian pieni •  Prekliiniset alatutkimukset (lab) Hematology Research Unit Helsinki Hovon 132 Hematology Research Unit Helsinki ErasmusMC
moldiagn + biobanking
VUMC
immuno + biobanking
MRD by flow or NPM1 only Molecular diagnostics
–  AML1-ETO
–  CBFB-MYH11
–  EVI1 overexpression
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
FLT3 TKD mutations
CEBPA mutations
NPM1 mutations
ASXL1 mutations
TP53 mutations
RUNX1 mutations
FLT3-ITD ratio
RQ-PCR
RQ-PCR
RQ-PCR
Next generaWon sequencing GS junior system
IonTorrent PGM
Hematology Research Unit Helsinki Hematology Research Unit Helsinki Risk Classification HOVON-132 at diagnosis
GOOD
INTERMEDIATE
POOR
•  Cytogenetic
abnormalities
•  Molecular
abnormalities
•  WBC
VERY POOR
•  Early CR
Risk Classification HOVON-132 during treatment
GOOD
INTERMEDIATE
MRD
-  immunophenotype
-  NPM1
POOR
VERY POOR
Risk Classification HOVON-132
Intermediate risk MRD based
decision making (auto vs allo-Tx)
GRASPA Tutkimustunniste
Tutkimuksen
otsikko
GRASPA-AML 2012-01
Avoin, satunnaistettu, vertaileva IIb-vaiheen monikeskustutkimus, jossa arvioidaan
GRASPAn (punasoluihin kapseloidun L-asparaginaasin) ja matala-annoksisen
sytarabiinin hoitotehoa ja siedettävyyttä verrattuna pelkkään matala-annoksiseen
sytarabiiniin vasta diagnosoidun akuutin myelooisen leukemian (AML) hoidossa
ikääntyneillä potilailla, joille intensiivinen solunsalpaajahoito ei sovi.
Hematology Research Unit Helsinki Tutkimussuunnitelma
Avoin, satunnaistettu 2:1, vertaileva, IIb-vaiheen kliininen tutkimus.
24 kuukauden seuranta
Tutkimuksen
tavoitteet
Ensisijainen:
Arvioida elinaikaa ilman taudin etenemistä (PFS) 65-85-vuotiailla AMLpotilailla, joille intensiivinen solunsalpaajahoito ei sovi, kun heitä hoidetaan
GRASPAlla (punasoluihin kapseloidulla L-asparaginaasilla) ja matalaannoksisella sytarabiinilla verrattuna pelkkään matala-annoksiseen sytarabiiniin.
Toissijainen:
Arvioida
• hoitovastetta
• tapahtumavapaata elinaikaa
• yleistä elinaikaa
• potilaan tarvetta verensiirtoihin
• potilaan elämänlaadun kehitystä
• sairaalakäyntien lukumäärää
• GRASPAn ja sytarabiinin yhdistelmän yleisturvallisuutta
• GRASPAn farmakokineettisiä ja farmakodynaamisia rajoja
• GRASPAn immunogeenisyyttä.
Exploratiivinen:
• Asparagiinin syntetaasi (luuytimen soluissa)
Hematology Research Unit Helsinki Tutkimuspopulaatio,
alaryhmän
määrittely
123 potilasta satunnaistettu suhteessa 2:1, eli 82 potilasta hoidetaan GRASPAN ja
matala-annoksisen sytarabiinin yhdistelmällä ja 41 potilasta hoidetaan pelkällä
matala-annoksisella sytarabiinilla.
Tutkimusryhmän alaryhmiä ei ole määritelty.
Sisäänottoaiheet
Hematology Research Unit Helsinki • Potilas on iältään 65-85-vuotias.
• Vasta diagnosoitu akuutti myelooinen leukemia (AML) tai postmyelodysplastinen oireyhtymä, joka on diagnosoitu tutkimukseen
kirjautumista edeltävän kuuden kuukauden aikana.
• Soveltumaton intensiiviseen solunsalpaajahoitoon (hoitoon liittyvän
pahenevan toksisuuden tai varhaisen kuoleman riski) tai potilaan
haluttomuus saada intensiivistä solunsalpaajahoitoa.
• Soveltuvuus matala-annoksiseen sytarabiinihoitoon.
• WHO:n suorituskykyarviointi korkeintaan 2 ja arvioitu elinajanodote
vähintään 3 kk.
• Naisilla varmistettu menopaussin ylitys (ei kuukautisia 12 kuukauteen).
• Kuuluminen sosiaaliturvan piiriin (jos soveltuu, paikallisen lainsäädännön
mukaan).
• Kirjallinen, tietoinen suostumus
Tutkimuksen
kesto
Tutkimushoito
Vertailuryhmä
Jokaista tutkimuspotilasta seurataan 24 kuukauden ajan tutkimuksen aikana.
Koeryhmän potilaat saavat yhden injektion GRASPAa (100 ky/kg) yhdessä
ihonalaisen matala-annoksisen sytarabiinin kanssa (sama annostus kuin
vertailuryhmällä) 28 vuorokauden välein.
Vertailuryhmän potilaita hoidetaan ihonalaisella matala-annoksisella sytarabiinilla
(40 mg päivässä joko yhtenä 40 mg annoksena tai 20 mg kahdesti päivässä riippuen
sairaalan käytännöstä) kymmenenä peräkkäisenä päivänä 28 vuorokauden välein
korkeintaan 24 kuukauden ajan. Jokainen 28 päivän jakso muodostaa yhden
sytostaattijakson.
Annostusta voidaan tutkijan päätöksellä alentaa 20 mg päivittäiseen kertaannokseen, mikäli toksisuutta ilmenee.
Hematology Research Unit Helsinki