Ammatilliset tilat yliopiston ja kentän yhteisenä

AMMATILLISET TILAT YLIOPISTON JA
KENTÄN YHTEISENÄ OPPIMISEN JA
TUTKIMISEN KOHTEENA
Päivi Kupila ja Kirsti Karila
Kohtaamisia
varhaiskasvatuksessa,
kumppanuuspäiväkotiverkoston
kevätpäivä 14.5.2014
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
AMMATILLISET TILAT MONIAMMATILLISISSA
TIIMEISSÄ •7 kuntaa
• Yhteistä, jaettua ilmiökentän tutkimista
• Tutkiva yhteisö, jossa tutkittiin omia käytäntöjä
• Varhaiskasvatuksen kasvattajatiimeissä rakentuvia ammatillisia tiloja ja niistä neuvottelua
• Neuvottelua työidentiteeteistä, osaamisesta ja työkäytännöistä
•Mahdollisia neuvottelua estäviä ja rajoittavia tekijöitä?
•Työntekijöillä esiintyviä positioita?
•Tulosten avulla kehitetään
• tiimien työkäytäntöjä
• pedagogiseen johtamiseen liittyviä työkäytäntöjä
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
TEOREETTISIA KÄSITTEITÄ
•Positio
• Sosiaalisessa tilassa käydään aktiivista positiointia (Langenhove & Harre 1999)
•Prosessissa läsnä henkilökohtainen toimijuus
• Kyky ammatillisiin valintoihin, omiin mielenkiintoihin ja motivaatioihin
• Toimijuus tuottaa erilaisia positioita tiimin arjen eri käytännöissä
•Yksilön toiminta myös neuvotteluina
• Keskustelussa positioidaan itseä
• Muutos positiossa
• Positiosta siirtymiseen sisältyy neuvotteluprosessi, jossa työstetään vuorovaikutustilanteitten merkityksiä
ja oman position strategista suunnittelua (Fenwick 2002)
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
AMMATILLINEN TILA
•Ammatillinen tila (Alsup 2006; lisahunter et.al 2011)
• Joustavuutta, oppimista, liikkuvuutta (Laske 2006)
• Vuorovaikutus ja toiset (Edwards & Usher 2008)
• Sosiaalinen, kulttuurinen ja diskursiivinen tila (Dahlberg & Moss 2005)
•Identiteetti
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
AMMATILLISET TILAT VARHAISKASVATUKSESSA
•Muotoutumassa ja liikkeessä
• Sekä lainsäädännöllinen että informaatio-ohjauksen konteksti muuttumassa
• Varhaiskasvatuslaki
• Opetussuunnitelmauudistukset
• Koulutusten arviointi
•Muuttuvat käytännöt
• Yhä lisääntyvät ja uudet monimuotoiset ammatilliset vaatimukset
Ammatilliset tilat muutosprosessissa
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
AMMATILLISET TILAT LIIKKEESSÄ
Valtakunnallinen
lainsäädäntö ja ohjaustaso
Päiväkotitaso
Muuttuvat
varhaiskasvatuspalveluiden
organisointitavat
Muuttuvat ammattilaisten ja
vanhempien suhteet
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
TUTKIMUSKYSYMYKSIÄ
•Millaisia ammatillisia tiloja tiimeissä ilmenee?
•Millaista neuvottelua tiloista käydään kasvattajatiimeissä sekä tiimien
sosiokulttuurisissa konteksteissa?
•Millä tavoin pedagogisen johtamisen avulla voidaan tukea tiloista neuvottelua?
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
TULOKSIA 1/3
Varhaiskasvatuskonteksti
•Kunnalliset ohjeistukset heijastuvat ammatillisten tilojen muotoutumiseen
 Paikallisia eroja
•Moniammatillinen tiimi
•Erilaiset koulutukselliset ja ammatilliset taustat sekä erilainen ammatillinen
osaaminen
•Hierarkkiset rakenteet ovat tulleet joustavimmiksi
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
2/3
•Ammatilliset sukupolvet
• Erilaisia ammatillisia- ja työorientaatioita ja ammatillisia tavoitteita
• Eri sukupolvilla erilaisia tulokulmia ammatillisiin tiloihin ja suhteisiin
•Vanhempi sukupolvi
•Nuorempi sukupolvi
• Huolimatta siitä, mikä oli koulutustausta, uuden sukupolven ammattilaiset haastoivat vanhemman
sukupolven
• Reflektiotaidot
• Aloitteellisempia kehittämään työkäytäntöjä
• Haastaa ammatilliset hierarkiat
• Uudet ammattilaiset positioivat itsensä aktiivisiin rooleihin kehittäessään varhaiskasvatuskäytäntöjä
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
3/3
•Vahva käytännöllisen tiedon korostus
•Tiloista neuvotellaan arjen käytännöissä
•Tiimissä on pyrkimys konsensukseen, harmoniaan ja demokratiaan
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY
DISKUSSIO
•Ammatilliset tilat tulevat haastetuiksi koulutuksen muutoksissa
•On tärkeä kyetä kielellistämään työnsä (vanhempi sukupolvi)
•Ammatilliseen tilaan ei tarvitse olla normatiivista otetta siten, että tilan olisi oltava
tietynlainen. Pikemminkin on tärkeää tutkiva ja kysyvä ote, jossa pohditaan, millaisia tiloja
muodostuu, millaisia tiloja ja toimijuuksia eri toimijat haluavat ottaa.
•Tiedostettava, minkälaisia ammatillisia tiloja kenenkin sallitaan ottaa
•Tulokset
• Auttavat tunnistamaan sitä, kuinka eri työsukupolvet tulkitsevat ammatillisia vaatimuksiaan
• Auttavat tunnistamaan ammatillisten sukupolvien eroja
• Lisäävät ymmärrystä tiimien monimuotoisuudesta ja dissonansista
• Tuovat uusia elementtejä johtajuuden kehittämiseksi
PÄIVI KUPILA KIRSTI KARILA TAY