Pohjaveden pumppausraportti

Asiakas
Pieksämäen kaupunki
Asiakirjatyyppi
Raportti
Päivämäärä
Kesäkuu 2012
KOETOIMINTARAPORTTI
POHJAVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY
KOETOIMINTA-RAPORTTI
POHJAVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY
Tarkastus
Hyväksyjä
13/06/2012
Mikael Takala
Jenni Takala
Antti Oikari
Viite
82140235
Päivämäärä
Laatija
Tarkastaja
Ramboll
Terveystie 2
15870 HOLLOLA
P +358 20 755 7800
F +358 20 755 7801
www.ramboll.fi
POHJAVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY
SISÄLTÖ
1.
2.
3.
4.
5.
Johdanto
Pumppausjärjestelyt
Seuranta
Öljyn rajautuminen ja arvio kulkeutumisesta
Arvio pohjaveden kunnostustarpeesta
LIITTEET
Liite 1
Kohteen sijainti
Liite 2
Patoseinämän rakenne
Liite 3
Pohjavedenhavaintopisteet ja tulkinta pohjaveden pinnantasosta
Liite 4
Pohjavedenpinnankorkeudet
Liite 5
Analyysitodistukset
1
1
2
3
3
1
POHJAVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY
1.
JOHDANTO
Pieksämäen veturitallilla todettiin piha-alueiden kunnostuksen yhteydessä, että öljyistä maata jää
veturitallirakennuksen alle. Kaivun yhteydessä havaittiin, että veturitallin puoleiselta kaivantoseinämältä valui öljyistä vettä kaivantoon. Työmaalla päätettiin rakentaa patoseinät veturitallin ja
kaivannon väliin, jotta öljyiset vedet eivät pääse kulkeutumaan jo puhdistetulle alueelle. Kosteen
sijainti on esitetty liitteessä a ja patoseinämän sijainti ja rakenne on esitetty liitteessä 2.
Patoseinän yhteyteen asennettiin pohjavedenpinnan tuntumaan salaojat sekä kolme kaivoa, joista öljystä vettä voidaan tarvittaessa pumpata käsiteltäväksi. Öljyisen veden pumppaustarvetta
selvitettiin koepumppauksella. Koepumppaukselle on myönnetty koetoimintalupa (7.2.2012) Tässä raportissa esitetään yhteenveto koepumppauksesta ja sen tuloksista sekä jatkotoimenpidesuositukset.
2.
PUMPPAUSJÄRJESTELYT
Kaivoon asennettiin kuvan 1 kaltaiset pumppausjärjestelyt. Vettä pumpattiin pohjaveden pinnan
alentamiseksi erotinputken sisältä. Erotinputken tarkoituksena oli estää öljyisen veden pääsyä
pumppuun, sillä pumpattu vesi johdettiin avo-ojan kautta sadevesiviemäriin. Kaivoon mahdollisesti kertyvän öljyn määrää selvitettiin ns. skimmerillä, joka kerää öljyä veden pinnalta.
Ennen sadevesiviemäriin johtamista pumpatut veden johdettiin avo-ojaan, johon oli rakennettu
öljynerotuspato. Tämä oli varotoimenpide siltä varalta että kaivoon olisi tullut huomattava määrä
öljyä ja öljyä olisi päässyt erotinputkeen ja edelleen sadevesiviemäriin.
Poistovesi
+119
Skimmeri
+118
+117
Erotinputki
Esim. 200 mm PVC
Pumppu
Rei’itetty
alaosa
Kuva 1. Pumppauksen periaate kuva.
Pumppaus aloitettiin 9.2.2012 noin 9 m3/vrk pumppausteholla. Ennen pumppauksen aloitusta mitattiin pohjaveden pinnat havaintoputkista PVP1, PVP2, PVP3, PVP4, PVP8, PVP9, Pumppauskaivo,
Kaivo 17, HP129, Hp113, Hp130 ja HP119. Pumppaus lopetettiin 8.5.2012.
2
POHJAVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY
3.
SEURANTA
Pohjaveden pinnankorkeuksia seurattiin pumppauksen käynnistyttyä kahden viikon välein ja sen
jälkeen kerran kuukaudessa. Pohjaveden pinta laski pumppauskaivossa noin 0,13 metriä pumppauksen alkaessa. Kevään edetessä pohjaveden pinnat nousivat. Ympäröivissä havaintoputkissa
ei havaittu merkittävää pohjaveden pinnan alenemaa. Pohjaveden pinnan korkeudet on esitetty
liitteenä 2 olevassa taulukossa. Kuvassa 2 on esitetty pumppauskaivon ja havaintoputkien PVP3
ja PVP8 pohjavedenpinnan korkeudet.
Pumppauskaivosta ja poistovedestä kerättiin vesinäytteitä. Yhteenveto näytetuloksista on esitetty
taulukossa 1.
Taulukko 1. Pumppauskaivon ja pumpatunveden öljypitoisuudet.
Pumppukaivo
Lähtevävesi
PVM
C10-C40 mg/l
21.12.2011
0.2
NA
9.2.2012
7.2
0.06
23.2.2012
0.13
0.07
19.3.2012
0.11
0.05
8.5.2012
0.09
NA
NA = ei analysoitu
Pumppukaivoon tai skimmeriin ei kertynyt merkittävä määrää öljyä. Koetoiminnan aikana pumpattiin kaivosta pohjavettä yhteensä noin 800 m3. Pumppausta ei voitu tehostaa, sillä muuten
pohjaveden pinta olisi laskenut veturitallin puuarinaperustuksen alapuolelle ja arina olisi ollut
vaarassa kuivua ja lahota. Avo-ojaan ei päässyt öljyä eikä muitakaan haitallisia aineita koetoiminnan seurauksena.
Kuva 2. Pumppauskaivon, PVP3 ja PVP8 vedenpinnankorkeudet.
Avo-ojaan johdettavasta vedestä otettiin 19.3.2012 näyte, josta tutkittiin öljyhiilivetyjen lisäksi
klooribentseeni, elohopea ja kadmium. Näytteessä ei todettu klooribentseeniä ja elohopean ja
kadmiumin pitoisuudet olivat alle laboratorion määritysrajan. Analyysitodistukset on esitetty liitteessä 5.
3
POHJAVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY
4.
ÖLJYN RAJAUTUMINEN JA ARVIO KULKEUTUMISESTA
Öljyn levinneisyyttä pohjavedessä on selvitetty ottamalla 9.2.2012 vesinäytteet pumppauskaivon
lisäksi havaintoputkista PVP9, PVP129, PVP113, PVP130 ja PVP119. Öljy on tulosten perusteella
rajautunut eristeseinämää lähellä oleviin pisteisiin (PVP130, PVP113, PVP130 sekä PVP129).
Näissä pisteissä öljypitoisuudet ovat olleet noin 1 mg/l lukuun ottamatta pistettä PVP129, jossa
todettiin 15 mg/l öljyä. Tämän pisteen öljyn koostumus oli erilainen kuin muista pisteistä sekä
pumppauskaivosta otetuissa näytteissä, joissa oli enimmäkseen raskaita öljyjakeita. Pisteestä
PVP129 otetussa näytteessä oli enimmäkseen öljyhiilivetyjen keskitisleitä (C10-C21).
Veturitallin luoteispäästä otetuissa pohjavesinäytteissä (PVP131, PVP9, PVP119) oli öljyä alle 0,2
mg/l. Näiden näytteiden öljy koostui pääosin raskaista öljyhiilivetyjakeista. Tarkkailupisteiden öljypitoisuudet on koottu taulukkoon 3.
Pohjaveden pinnakorkeushavaintojen perusteella pohjavesi virtaa alueella kaakosta luoteeseen.
Pumppauksen vaikutusalue on ollut pohjavedenpinnan korkeustietojen perusteella melko rajallinen. Tulkinta pohjaveden pinnankorkeuksista pumppauksen alkaessa ja pumppauksen aikana on
esitetty liitteessä 3a ja 3b. Pohjaveden pinnankorkeuden seuranta tulokset on esitetty liitteessä
4.
Taulukko 2. Öljypitoisuudet tarkkailupisteissä
Piste
PVP1
PVP3
PVM
C10-C21
C21-C40
24.5.12
<0,05
<0,05
24.5.12
<0,05
<0,05
24.5.12
0,12
0,35
PVP9
9.2.12
0,06
0,13
24.5.12
<0,05
0,1
(*
HP130
9.2.12
0,34
0,65
PVP119
9.2.12
0,05
0,12
PVP131
9.2.12
0,6
0,16
*) 9.2.12 päivätyssä tutkimustodistuksessa HP130 on merkitty PVP130
5.
C10-C40
0,06
0,07
0,47
0,19
0,12
0,98
0,17
0,23
ARVIO POHJAVEDEN KUNNOSTUSTARPEESTA
Suurimmat öljyhiilivetypitoisuudet on havaittu eristerakenteen lähettyvillä. Pisteessä PVP129, pitoisuus oli 15 mg/l ja öljy koostui pääosin keskiraskaista tisleistä. Muissa pisteissä pitoisuudet
ovat olleet noin 1 mg/l luokkaa ja öljy on koostunut raskaista alifaattisista hiilivedyistä. Pisteistä
PVP113 ja PVP119 sekä pumppauskaivon vedestä on tehty öljyn fraktioanalyysi. Analyysin perusteella öljy koostuu pääosin pitkäketjuisista alifaattisista hiilivedyistä. Näytteet eivät sisältäneet
haitallisempia aromaattisia fraktioita juuri lainkaan. Taulukkoon 3 on koottu yhteenveto fraktioanalyysin tuloksista sekä verrattu pitoisuuksia Suomen ympäristö 23/2007 oppaassa esitettyyn
RfC-viitearvoon (juomaveden turvallinen pitoisuus).
4
POHJAVEDEN PUMPPAUS JA KÄSITTELY
Taulukko 3. Yhteenveto vesinäytteiden fraktioanalyysien tuloksista.
Fraktio
Määritysraja
(mg/l)
RfC
(mg/l)
Pumppukaivo
*
(mg/l)
PVP113
(mg/l)
PVP119
(mg/l)
Öljyhiilivedyt
(C10-C40)
0,1
-
0.2
0.69
0.17
C5-C6
C6-C8
C8-C10
C10-C12
C12-C16
C16-C35
0.01
0.01
0.05
0.1
0.1
0.1
-
0.2
-
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
Ksyleenit
C8-C10
C10-C12
C12-C16
C16-C21
C21-C35
0.0005
0.001
0.0005
0.0005
0.05
0.1
0.1
0.1
0.1
-
-
-
Alifaattiset
6
6
0.3
0.3
0.3
6
Aromaattiset
0.001
0.7
0.3
0.5
0.12
0.12
0.12
0.09
0.09
-) tulos alle määritysrajan
*
)Tutkimustodistuksessa näytetunnus Eristerak. SOK
Fraktioanalyysien perusteella pohjaveden öljyhiilivetypitoisuudet eivät ylitä juomaveden turvallista tasoa.
Koska pumppauksesta huolimatta kaivoon ei kertynyt öljyä, pohjaveden pumppausta ja käsittelyä ei ole tarpeen jatkaa tästä kaivosta. Öljyä on ilmeisesti huuhtoutunut maaperästä veden mukana kaivantojen ollessa auki, eikä maaperään ole jäänyt eristeseinän läheisyyteen veden mukana liikkuvaa öljyfaasia. Koetoiminnan perusteella voidaan olettaa, että maaperään eristerakenteen lähelle jäänyt öljy ei kulkeudu pohjaveden mukana merkittävissä määrin. Myöskään pohjaveden virtaussuunnan alapuolella (pisteet PVP131, PVP9 ja PVP119) ei havaittu merkittävästi kohonneita öljyhiilivetypitoisuuksia. Koetoiminnan tulosten ja pohjavesinäytteiden analyysitulosten
perusteella alueen pohjavettä ei ole tarpeen kunnostaa, koska maaperään jäänyt öljy ei kulkeudu
merkittävissä määrin pohjaveden mukana, pohjavedessä ei ole viitearvoja (RfC-arvo Suomen
ympäristö 23/2007) ylittäviä hiilivetypitoisuuksia eikä pohjavedessä ole havaittu öljyä omana
faasinaan.
Ramboll Finland Oy
18. kesäkuuta 2012
Mikael Takala
projektipäällikkö
Jenni Takala
projektipäällikkö
1-1
LIITE 1
KOHTEEN SIJAINTI
sijaintikartta
127667-Y1,
Sijaintikartta
Tutkimusalue
Mittakaava 1:15000 Ruutujako 1 km
0
Koordinaattijärjestelmä: KKJ-yk
Nurkkapisteen koordinaatit: 6909036:3507191 - 6911781:3510101
Ympäristö-ELYt
Kuntarajat
1,5 km
2-1
LIITE 2
PATOSEINÄMÄN RAKENNE
6910375
3508675
A
Bentoniittimatto
B
A
B
6910325
3508675
A--A
+123.10
B--B
C--C
Umpikansi, valurautaa
~+122.00
~+122.00
Bentoniittimatto
Bentoniittimatto
+120.00
2 x Teho-salaoja 400/345 SN4
2 x Teho-salaoja 400/345 SN4
2 x Teho-salaoja 400/345 SN4
+119.13
+118.67
Singeli #20-40
+118.67
Singeli #20-40
Arina 300 mm
Arina 100 mm
+120.00
+119.13
+118.67
+117.10
Bentoniittimatto
+120.00
+119.13
Singeli #20-40
~+122.00
Arina 300 mm
3-1
LIITE 3
POHJAVEDENHAVAINTOPISTEET JA TULKINTA POHJAVEDEN PINNANTASOSTA
PVP1
11
9,
3
Kiinteistön raja
11
8,
9
\\rfilahds01\data1\1620\Pieksämäki\82140235_entinen_junavarikko\liitteet\Liite3a_pv-pinnat_9 2 2012.dwg
11
8,
8
11
8,
7
Liite 3a
Pohjavesipinnat 9.2.2012
a
raj
n
ö
ist
e
t
K iin
,6
118
Veturitalli
0
9,
1
1
S
PVP2
t
oja
a la
PVP3
Pumppukaivo
,1
119
2
9,
11
PVP8
Liite 3b
Pohjavesipinnat
19.4.2012
a
raj
n
ö
ist
e
t
K iin
PVP1
Veturitalli
PVP3
119,5
120
,0
Pumppukaivo
Kiinteistön raja
\\rfilahds01\data1\1620\Pieksämäki\82140235_entinen_junavarikko\liitteet\Liite3b_pv-pinnat_19 4 2012.dwg
,0
119
Sa
jat
lao
119,5
PVP2
PVP8
4-1
LIITE 4
POHJAVEDENPINNANKORKEUDET
122.8
122.0
122.4
121.9
120.3
119.3
118.7
118.7
118.7
118.9
119.0
118.9
119.2
120.3
119.3
118.9
119.1
119.0
118.9
118.0
119.1
119.1
118.8
119.0
119.1
118.9
118.7
119.8
119.2
118.8
119.2
119.3
119.2
122.5
123.6
119.4
119.0
119.3
-3.1
-3.3
119.1
118.7
119.0
118.6
119.2
119.0
119.8
118.7
119.0
118.6
-3.0
120.1
119.0
119.9
-
8.5.2012
13.2.2012
118.9
119.3
119.3
119.1
118.2
119.3
119.4
119.0
119.4
9.2.2012
11.1.2012
19.4.2012
-
118.8
119.3
119.2
119.0
8.3.2012
123.2
123.1
122.9
122.2
122.5
123.6
122.7
123.1
123.1
23.2.2012
PVP1
PVP2
PVP3
PVP4
PVP6
PVP7
PVP8
PVP9
P-kaivo
Kaivo
17
HP129
P119
P130
P131
21.12.2011
Putken yläpää (m mpy)
4-2
119.4
122.5
123.6
119.6
119.5
120.2
119.6
5-1
LIITE 5
ANALYYSITODISTUKSET
Ramboll Analytics
Pvm: 28.12.2011
1/3
Tutkimustodistus
Projekti: 82135130/58
Ramboll Finland Oy / Jyväskylä
Teemu Hourula
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Tutkimuksen nimi:
Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen ratapiha PIMA, vesinäytteet
Näytteenottopvm:
Näytteenottaja:
Näyte saapui:
21.12.2011
Analysointi aloitettu:
21.12.2011
Vesitutkimus
Näytteenottopisteet
Eristerak.
SOK
11SL
05675
Näytenumero
P.mäki/PV
P1
11SL
05676
P.mäki/PV
P2
11SL
05677
P.mäki/PV
P3
11SL
05678
Yksikkö
Menetelmä
P.mäki/PV
P.4
11SL
05679
MÄÄRITYKSET
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
0,10
<0,05
0,38
mg/l
RA4019*
Keskitisleet (C10-C21)
0,08
<0,05
0,17
mg/l
RA4019*
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
<0,05
<0,05
0,21
mg/l
RA4019*
RA4050*
Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit,
PIMA
Bentseeni
ok
ok
mg/l
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
Tolueeni
<0,001
<0,001
mg/l
RA4050*
Etyylibentseeni
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
m+p-ksyleeni
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
o-ksyleeni
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
TAME (tert.amyylimetyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
TAEE (tert.amyylietyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
DIPE (di-isopropyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
THC fraktiointi (>C5-C35)
ok
ok
THC >C5-C35
0,2
0,3
mg/l
RA4057
Alifaattiset >C5-C6
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C6-C8
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C8-C10
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C10-C12
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C12-C16
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C16-C35
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset yht. >C5-C35
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset C6
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C6-C8
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C8-C10
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C10-C12
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C12-C16
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C16-C21
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C21-C35
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset yht. C6-C35
<0,1
0,1
mg/l
RA4056
RA4050*
RA4046
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 28.12.2011
2/3
Tutkimustodistus
Projekti: 82135130/58
Vesitutkimus
Yksikkö
Menetelmä
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
mg/l
RA4019*
Keskitisleet (C10-C21)
mg/l
RA4019*
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
mg/l
RA4019*
Näytteenottopisteet
P.mäki/PV
P.8
11SL
05680
Näytenumero
MÄÄRITYKSET
Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit,
PIMA
Bentseeni
ok
mg/l
RA4050*
<0,0005
mg/l
RA4050*
Tolueeni
<0,001
mg/l
RA4050*
Etyylibentseeni
<0,0005
mg/l
RA4050*
m+p-ksyleeni
<0,0005
mg/l
RA4050*
o-ksyleeni
<0,0005
mg/l
RA4050*
MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri)
<0,0005
mg/l
RA4050*
TAME (tert.amyylimetyylieetteri)
<0,0005
mg/l
RA4050*
TAEE (tert.amyylietyylieetteri)
<0,0005
mg/l
RA4050*
ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri)
<0,0005
mg/l
RA4050*
DIPE (di-isopropyylieetteri)
<0,0005
mg/l
RA4050*
THC fraktiointi (>C5-C35)
ok
THC >C5-C35
1,0
mg/l
RA4057
Alifaattiset >C5-C6
<0,01
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C6-C8
<0,01
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C8-C10
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C10-C12
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C12-C16
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C16-C35
0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset yht. >C5-C35
0,2
mg/l
RA4056
Aromaattiset C6
<0,01
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C6-C8
<0,01
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C8-C10
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C10-C12
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C12-C16
0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C16-C21
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C21-C35
0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset yht. C6-C35
0,3
mg/l
RA4056
RA4046
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Ramboll Analytics
Salla Partio
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.
FM, Tutkimuskemisti, +358 20 755 7921
Jakelu
[email protected]
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Tutkimustodistus
Pvm: 28.12.2011
3/3
Projekti: 82135130/58
Menetelmien kuvaukset
Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi").
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja
voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %.
THC (>C5-C35) fraktiointi
THC (TPH) kokonaishiilivetypitoisuus välillä >C5-C10 määritettiin HS-GC/MS-tekniikalla.
Ilmoitetaan MTBE:n, TAME:n, ETBE:n, DIPE:n, TAEE:n ja BTEX:n pitoisuudet sekä
fraktioiden >C5-C6, >C6-C8 ja >C8-C10 pitoisuudet TVOC-pitoisuutena (summasta
vähennetään aromaattiset yhdisteet) suhteessa heksaaniin.
THC (TPH) kokonaishiilivetypitoisuus välillä >C10-C35 määritettiin GC-FID-tekniikalla
asetoni/heksaaniuuton jälkeen. THC analyysi eroaa mineraaliöljymäärityksestä siten,
että mineraaliöljynäytteelle tehdään lisäksi florisil-puhdistus, jossa poistuvat mm. rasvat
ja vahat ym. poolisia yhdisteitä.
Näyte fraktioitiin silikalla aromaattisten ja alifaattisten yhdisteiden fraktioihin. Näiden
fraktioiden joukossa häiritseviä komponentteja (mm. kloorattuja liuottimia, ketoneja,
alkoholeja, fenoleita, kasvi ja eläinperäisiä rasvoja, ftalaattien estereitä jne) on
vähemmän, sillä fraktiointi silikageelillä poistaa niitä. Näytteellä voi siis olla korkea THCpitoisuus ja pienet fraktio-pitoisuudet, jos näytteessä on paljon muita kuin hiilivetyyhdisteitä. Toisaalta luontaiset hiilivedyt esim. terpeenit ja turpeesta peräisin olevat
yhdisteet ovat pieninä pitoisuuksina hankalia erottaa mineraaliöljystä. Alhainen kuivaaine % näytteellä kasvattaa lopullista tulosta kuiva-aineessa.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MS-detektoria.
Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille 19-36 % yhdisteestä riippuen.
Tuloksissa esim. "bentseeni <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu,
mutta pitoisuus on alle määritysrajan.
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 21.2.2012
1/3
Tutkimustodistus
Projekti: 82140235-02/2
Ramboll Finland Oy / Jyväskylä
Teemu Hourula
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Tutkimuksen nimi:
Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen veturitalli
Näytteenottaja:
Harri Görman
Näytteenottopvm:
9.2.2012
Näyte saapui:
10.2.2012
Analysointi aloitettu:
10.2.2012
Pohjavesi
Näytteenottopisteet
PVP9
PVP129
PVP113
PVP130
PVP119
Näytenumero
12TP
00158
12TP
00159
12TP
00160
12TP
00161
12TP
00162
Yksikkö
Menetelmä
MÄÄRITYKSET
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
0,19
15
0,69
0,98
0,17
mg/l
RA4019*
Keskitisleet (C10-C21)
0,06
14
0,21
0,34
0,05
mg/l
RA4019*
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
0,13
0,43
0,48
0,65
0,12
mg/l
RA4019*
ok
mg/l
RA4050*
Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit,
PIMA
Bentseeni
ok
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
Tolueeni
<0,001
<0,001
mg/l
RA4050*
Etyylibentseeni
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
m+p-ksyleeni
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
o-ksyleeni
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
TAME (tert.amyylimetyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
TAEE (tert.amyylietyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
RA4050*
DIPE (di-isopropyylieetteri)
<0,0005
<0,0005
mg/l
THC fraktiointi (>C5-C35)
ok
ok
THC >C5-C35
0,6
0,2
mg/l
RA4057
Alifaattiset >C5-C6
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C6-C8
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C8-C10
<0,05
<0,05
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C10-C12
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C12-C16
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C16-C35
0,2
<0,1
mg/l
RA4056
Alifaattiset yht. >C5-C35
0,2
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset C6
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C6-C8
<0,01
<0,01
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C8-C10
<0,05
<0,05
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C10-C12
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C12-C16
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C16-C21
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C21-C35
<0,1
<0,1
mg/l
RA4056
Aromaattiset yht. C6-C35
<0,1
0,1
mg/l
RA4056
RA4050*
RA4046
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 21.2.2012
2/3
Tutkimustodistus
Projekti: 82140235-02/2
Pohjavesi
Näytteenottopisteet
PVP131
Näytenumero
12TP
00163
Pumppukaivo
12TP
00164
Pumpattava vesi
12TP
00165
Yksikkö
Menetelmä
MÄÄRITYKSET
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
0,23
7,2
0,06
mg/l
RA4019*
Keskitisleet (C10-C21)
0,06
1,0
<0,05
mg/l
RA4019*
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
0,16
6,2
<0,05
mg/l
RA4019*
Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit,
PIMA
Bentseeni
mg/l
RA4050*
mg/l
RA4050*
Tolueeni
mg/l
RA4050*
Etyylibentseeni
mg/l
RA4050*
m+p-ksyleeni
mg/l
RA4050*
o-ksyleeni
mg/l
RA4050*
MTBE (metyyli-tert.butyylieetteri)
mg/l
RA4050*
TAME (tert.amyylimetyylieetteri)
mg/l
RA4050*
TAEE (tert.amyylietyylieetteri)
mg/l
RA4050*
ETBE (etyyli-tert.butyylieetteri)
mg/l
RA4050*
DIPE (di-isopropyylieetteri)
mg/l
RA4050*
THC fraktiointi (>C5-C35)
RA4046
THC >C5-C35
mg/l
RA4057
Alifaattiset >C5-C6
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C6-C8
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C8-C10
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C10-C12
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C12-C16
mg/l
RA4056
Alifaattiset >C16-C35
mg/l
RA4056
Alifaattiset yht. >C5-C35
mg/l
RA4056
Aromaattiset C6
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C6-C8
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C8-C10
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C10-C12
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C12-C16
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C16-C21
mg/l
RA4056
Aromaattiset >C21-C35
mg/l
RA4056
Aromaattiset yht. C6-C35
mg/l
RA4056
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Ramboll Analytics
Anri Aallonen
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.
FM, kemisti, +358 20 755 7930
Jakelu
[email protected]; [email protected]
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Tutkimustodistus
Pvm: 21.2.2012
3/3
Projekti: 82140235-02/2
Menetelmien kuvaukset
Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi").
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja
voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %.
THC (>C5-C35) fraktiointi
THC (TPH) kokonaishiilivetypitoisuus välillä >C5-C10 määritettiin HS-GC/MS-tekniikalla.
Ilmoitetaan MTBE:n, TAME:n, ETBE:n, DIPE:n, TAEE:n ja BTEX:n pitoisuudet sekä
fraktioiden >C5-C6, >C6-C8 ja >C8-C10 pitoisuudet TVOC-pitoisuutena (summasta
vähennetään aromaattiset yhdisteet) suhteessa heksaaniin.
THC (TPH) kokonaishiilivetypitoisuus välillä >C10-C35 määritettiin GC-FID-tekniikalla
asetoni/heksaaniuuton jälkeen. THC analyysi eroaa mineraaliöljymäärityksestä siten,
että mineraaliöljynäytteelle tehdään lisäksi florisil-puhdistus, jossa poistuvat mm. rasvat
ja vahat ym. poolisia yhdisteitä.
Näyte fraktioitiin silikalla aromaattisten ja alifaattisten yhdisteiden fraktioihin. Näiden
fraktioiden joukossa häiritseviä komponentteja (mm. kloorattuja liuottimia, ketoneja,
alkoholeja, fenoleita, kasvi ja eläinperäisiä rasvoja, ftalaattien estereitä jne) on
vähemmän, sillä fraktiointi silikageelillä poistaa niitä. Näytteellä voi siis olla korkea THCpitoisuus ja pienet fraktio-pitoisuudet, jos näytteessä on paljon muita kuin hiilivetyyhdisteitä. Toisaalta luontaiset hiilivedyt esim. terpeenit ja turpeesta peräisin olevat
yhdisteet ovat pieninä pitoisuuksina hankalia erottaa mineraaliöljystä. Alhainen kuivaaine % näytteellä kasvattaa lopullista tulosta kuiva-aineessa.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MS-detektoria.
Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille 19-36 % yhdisteestä riippuen.
Tuloksissa esim. "bentseeni <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu,
mutta pitoisuus on alle määritysrajan.
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 1.3.2012
1/1
Tutkimustodistus
Projekti: 82140235-02/3
Ramboll Finland Oy / Jyväskylä
Antti Oikari
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Tutkimuksen nimi:
Näytteenottaja:
Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen veturitalli
Harri Görman
Näytteenottopvm:
23.2.2012
Näyte saapui:
24.2.2012
Analysointi aloitettu:
24.2.2012
Vesitutkimus
Näytteenottopisteet
Lähtevä
vesi
12SL
00546
Näytenumero
Yksikkö
Menetelmä
Pumppukai
vo
12SL
00547
MÄÄRITYKSET
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
0,07
0,13
mg/l
RA4019*
Keskitisleet (C10-C21)
<0,05
<0,05
mg/l
RA4019*
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
<0,05
0,10
mg/l
RA4019*
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Ramboll Analytics
Salla Partio
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.
FM, Tutkimuskemisti, +358 20 755 7921
Jakelu
[email protected]; [email protected]
Menetelmien kuvaukset
Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi").
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja
voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %.
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 3.4.2012
1/2
Tutkimustodistus
Projekti: 82140235-02/5
Ramboll Finland Oy / Jyväskylä
Antti Oikari
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Tutkimuksen nimi:
Näytteenottaja:
Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen veturitalli, vesinäytteet
Mikael Takala
Näytteenottopvm:
19.3.2012
Näyte saapui:
21.3.2012
Analysointi aloitettu:
21.3.2012
Vesitutkimus
Näytteenottopisteet
P-kaivo
Lähtevä
Näytenumero
12SL
00743
12SL
00744
Yksikkö
Menetelmä
MÄÄRITYKSET
Esikäsittely, suodatus
ok
Metallit PIMA, liukoiset
ok
Antimoni (Sb), liuk.
<0,0005
mg/l
RA3000*
Arseeni (As), liuk.
0,002
mg/l
RA3000*
Elohopea (Hg), liuk. PIMA
<0,0001
mg/l
RA3000*
Kadmium (Cd), liuk.
<0,0001
mg/l
RA3000*
Koboltti (Co), liuk.
0,004
mg/l
RA3000*
Kromi (Cr), liuk.
0,002
mg/l
RA3000*
Kupari (Cu), liuk.
<0,010
mg/l
RA3000*
Lyijy (Pb), liuk.
0,002
mg/l
RA3000*
Nikkeli (Ni), liuk.
0,003
mg/l
RA3000*
Sinkki (Zn), liuk.
<0,005
mg/l
RA3000*
Vanadiini (V), liuk.
0,006
mg/l
RA3000*
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
0,11
<0,05
mg/l
RA4019*
Keskitisleet (C10-C21)
<0,05
<0,05
mg/l
RA4019*
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
0,09
<0,05
mg/l
RA4019*
Haihtuvat hiilivedyt, paketti 2
ok
µg/l, mg/l
RA4050*
Klooribentseeni
ei tod.
µg/l
RA4050*
n-Propyylibentseeni
<0,5
µg/l
RA4050*
Isopropyylibentseeni
<0,5
µg/l
RA4050*
Sec.butyylibentseeni
<0,5
µg/l
RA4050*
1,2,3-trimetyylibentseeni
<0,5
µg/l
RA4050*
1,2,4-trimetyylibentseeni
<0,5
µg/l
RA4050*
1,2,3,5-tetrametyylibentseeni
<1
µg/l
RA4050*
1,2,4,5-tetrametyylibentseeni
<1
µg/l
RA4050*
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Tutkimustodistus
Pvm: 3.4.2012
2/2
Projekti: 82140235-02/5
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Ramboll Analytics
Salla Partio
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.
FM, Tutkimuskemisti, +358 20 755 7921
Lisätiedot Tämä tutkimustodistus korvaa aikaisemman todistuksen (26.03.2012), jonka pyydämme
ystävällisesti hävittämään. Syy: projektinumero vaihdettu.
Jakelu
[email protected]; [email protected]
Menetelmien kuvaukset
Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi").
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja
voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Näytteestä määritettiin liitteenä olevan listan mukaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet
(VOC:t) kaasukromatografisesti käyttäen headspace-tekniikkaa ja MS-detektoria.
Mittausepävarmuus oli haihtuville orgaanisille yhdisteille 19-36 % yhdisteestä riippuen.
Tuloksissa esim. "bentseeni <0,5 µg/l" tarkoittaa, että kyseistä yhdistettä on havaittu,
mutta pitoisuus on alle määritysrajan.
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 21.5.2012
1/1
Tutkimustodistus
Projekti: 82140235-02/7
Ramboll Finland Oy / Jyväskylä
Antti Oikari
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Tutkimuksen nimi:
Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen veturitalli, vesinäytteet
Näytteenottopvm:
8.5.2012
Näytteenottopiste:
Pumppukaivo
Näyte saapui:
9.5.2012
Näytteenottaja:
Harri Görman
Analysointi aloitettu:
9.5.2012
Vesitutkimus
Määritys
12SL01481
Yksikkö
Menetelmä
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
Keskitisleet (C10-C21)
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
0,09
<0,05
0,06
mg/l
mg/l
mg/l
RA4019*
RA4019*
RA4019*
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Ramboll Analytics
Anri Aallonen
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.
FM, kemisti, +358 20 755 7930
Jakelu
[email protected]
Menetelmien kuvaukset
Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi").
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja
voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %.
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 30.4.2012
1/1
Tutkimustodistus
Projekti: 82140235-02/6
Ramboll Finland Oy / Jyväskylä
Antti Oikari
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Tutkimuksen nimi:
Näytteenottaja:
Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen veturitalli, vesinäytteet
Harri Görman
Näytteenottopvm:
19.4.2012
Näyte saapui:
20.4.2012
Analysointi aloitettu:
20.4.2012
Vesitutkimus
Näytteenottopisteet
Yksikkö
Menetelmä
<0,05
mg/l
RA4019*
<0,05
mg/l
RA4019*
<0,05
mg/l
RA4019*
Pumppukaivo
12SL
01167
Lähtevä
vesi
12SL
01168
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
<0,05
Keskitisleet (C10-C21)
<0,05
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
<0,05
Näytenumero
MÄÄRITYKSET
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Ramboll Analytics
Anri Aallonen
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.
FM, kemisti, +358 20 755 7930
Jakelu
[email protected]
Menetelmien kuvaukset
Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi").
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja
voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %.
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo
Ramboll Analytics
Pvm: 14.6.2012
1/1
Tutkimustodistus
Projekti: 82140235-02/8
Ramboll Finland Oy / Jyväskylä
Antti Oikari
Ylistönmäentie 26
40500 JYVÄSKYLÄ
Tutkimuksen nimi:
Näytteenottaja:
Pieksämäen kaupunki, Pieksämäen veturitalli, vesinäytteet
Joni Göös
Näytteenottopvm:
24.5.2012
Näyte saapui:
25.5.2012
Analysointi aloitettu:
25.5.2012
Vesitutkimus
Näytteenottopisteet
PVP1
PVP3
PVP9
HP130
Näytenumero
12SL
01892
12SL
01893
12SL
01894
12SL
01895
Yksikkö
Menetelmä
MÄÄRITYKSET
Öljyhiilivetyjakeet (C10-C40)
0,06
0,07
0,47
0,12
mg/l
RA4019*
Keskitisleet (C10-C21)
<0,05
<0,05
0,12
<0,05
mg/l
RA4019*
Raskaat öljyjakeet (C21-C40)
<0,05
<0,05
0,35
0,10
mg/l
RA4019*
* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.
Ramboll Analytics
Anri Aallonen
Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti.
FM, kemisti, +358 20 755 7930
Jakelu
[email protected]; [email protected]
Menetelmien kuvaukset
Öljyhiilivetyjakeet
Öljyhiilivedyt määritettiin kaasukromatografisesti käyttäen heksaaniuuttoa ja FIdetektoria standardin SFS-EN ISO 9377-2 mukaisesti ("hiilivetyöljyindeksi").
Menetelmällä määritettiin poolittomien hiilivetyjen summa välillä C10H22 - C40H82
(dekaani - tetrakontaani) verraten pitoisuuksia kevyen polttoöljyn (diesel) ja
voiteluöljyn vasteeseen. Mittausepävarmuus oli öljylle 26 %.
Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla.Testaustulokset koskevat vain tutkittua näytettä.
Ramboll Analytics
Niemenkatu 73 C, 15140 Lahti
Kilterinkuja 2, 01600 Vantaa
Puh 020 755 7800
Fax 020 755 7911
www.ramboll-analytics.fi
Y-tunnus 0101197-5, Kotipaikka Espoo