työpankkitoiminnan RPA-tuki 2014-2016

17.1.2014
Vakuutusosasto
TUKIOHJELMA:
Heikossa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisen työpankkitoiminnan RPA-tuki 2014-2016
1.Tukiohjelma ja sen tavoitteet
Heikossa asemassa olevien henkilöiden työllistymisen edistämisen työpankkitoiminnan RPA-tuki 2014 –
2016 tukiohjelman, jäljempänä tukiohjelma, tavoitteena on kehittää ja kokeilla liiketoimintamallia, jolla helpotetaan heikossa asemassa olevien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille mahdollisimman
pienillä julkisilla tuilla.
Tukiohjelma on ollut vuosina 2012-2013 komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaista vähämerkityksellistä de minimis-tukea. Tuen joitakin osia (kohta 8) myönnetään vuodesta 2014 alkaen RPA-tukina.
2. Säädösperusta
Tukiohjelma perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annettuun komission asetukseen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) jäljempänä yleinen ryhmäpoikkeusasetus, joka on julkaistu 9 päivänä elokuuta 2008 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 214.
3. Soveltamisala
Tukiohjelman mukainen tuki on yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettua tutkimus ja kehityshankkeisiin myönnettävää tukea. Tuki on kokeellisen kehittämiseen myönnettävää tukea (yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 31 artikla)
Tukiohjelman nojalla ei myönnetä tukea yrityksille, joita koskee EU:n komission aikaisempaan
päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. Tukea ei myöskään myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille.
4. Tuettavat yritykset
Tukea voidaan myöntää sosiaali- ja terveysministeriön hankenumeron STM099:00/2011, työpankkikokeilun
laajentaminen valtakunnalliseksi, asettamispäätöksen 21.11.2011 mukaisille toimijoille, jotka hankkeen johtoryhmä on nimennyt työpankiksi.
Työpankki (työpankkikokeilun kriteerien mukaan) on elinkeinotoimintaa harjoittava yritys (osakeyhtiö tai
osuuskunta), joka harjoittaa liiketoimintaa ja työllistää työntekijöitä omaan tuotantoonsa, alihankintatöihin,
vuokraa työtä ja työllistää työntekijöitä suoraan asiakasyritykseen. Tavoitteena on integroida etupäässä heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työmarkkinoille ja löytää heille väylä työelämään. Työntekijät ohjautuvat työpankkiin vapaaehtoisesti TE-toimistoista, työvoiman palvelukeskuksista ja aktivointia ja
koulutusta tarjoavilta toimijoilta.
5. Tuen kannustava vaikutus
Tuen katsotaan kannustavan yrityksiä kehittämään ja kokeilemaan menetelmiä heikossa asemassa olevien
henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille.
Meritullinkatu 8, Helsinki
PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO
www.stm.fi
Puhelin (09) 16001
Telekopio (09) 160 74126
e-mail: [email protected]
[email protected]
2(2)
6. Tuen enimmäismäärä
Tuen määrä voi olla yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 31 artiklan kohdan 3 alakohdan c mukaisesti 25 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Artiklan 31 kohdan 4 mukaan tuki-intensiteettiä voidaan korottaa alakohdan a mukaan keskisuurilla yrityksillä 10 prosenttiyksikköä ja pienten yritysten kohdalla 20 prosenttiyksikköä.
Pieneksi yritykseksi (yleinen ryhmäpoikkeusasetus, liite 1, 2 artiklan, kohdan 2 mukaan) määritellään yritys,
jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on
enintään 10 miljoonaa euroa ja keskisuureksi yritykseksi määritellään yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkilöä ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma on
korkeintaan 43 miljoonaa euroa.
7. Tuki-intensiteetin laskeminen
Tukikelpoisia kustannuksia ovat (artiklan 31 kohdan 5, alakohdat a, e, f)
A) henkilökustannukset (henkilöstö, jotka osallistuvat kehittämiseen). Tukikelpoisia kustannuksia eivät
ole avoimille työmarkkinoille siirrettäväksi aiottujen heikossa asemassa olevien henkilöiden palkkauskustannukset.
B) kehittämisestä suoraan aiheutuvat yleiskustannukset.
C) muut käyttökustannukset, mukaan lukien suoraan kehitystoiminnasta aiheutuvat materiaalien, tarvikkeiden ja vastaavien tuotteiden kustannukset.
8. Tuen määrä
Tukea maksetaan työpankkiyrityksen ulkopuoliselle työnantajalle työllistettyjen heikossa asemassa olevien
henkilöiden lukumäärän ja työllistymisen laadun pisteytyksen perusteella. Tuen saajat ja tukien määrä ja pisteytykset määritellään vuosittain sosiaali- ja terveysministeriössä. Tuet maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.
8. Tuen kasautuminen
Tukiohjelman mukainen tuki ei saa kasautua muun yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla poikkeuksen
saaneen tuen kanssa, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1998/2006 mukaisen vähämerkityksellisen tuen eikä muun samojen
tukikelpoisten kustannusten kattamiseen myönnettävän yhteisön rahoituksen kanssa, jos kasautuminen aiheuttaisi kyseiseen tukeen yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla sovellettavan korkeimman tukiintensiteetin tai tukimäärän ylittymisen.
9. Tukipäätös
Tukiohjelman mukaista tukea koskevassa tukipäätöksessä tulee olla maininta:
”Päätökseen sisältyvä tukitoimenpide perustuu tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteismarkkinoille soveltuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti annettuun komission asetukseen (EY) N:o
800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus), joka on julkaistu 9 päivänä elokuuta 2008 Euroopan
unionin virallisessa lehdessä L 214.”
Tukipäätöksessä tulee lisäksi viitata päätöksessä sovellettuun yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 31 artiklaan
(tutkimus ja kehityshankkeisiin myönnettävä tuki)