2. Suomen Tilaajavastuu.pdf

Harmaan talouden torjunta
rakennusalalla
Tietoa tilaajavastuu- ja veronumerolaista sekä käytännön palveluista
RFID rakennusalalla –seminaari 7.5.2013
Suomen Tilaajavastuu Oy
M.Huhtamäki
Suomen Tilaajavastuu Oy
•
•
•
•
Kiinteistö- ja rakennusalan järjestöt omistavat
Suomen Tilaajavastuu Oy:n
Tarjottavat palvelut liittyvät harmaan talouden torjuntaan ja lakisääteisten
velvoitteiden hoitamiseen
•
Ensimmäinen palvelu, Tilaajavastuu.fi, avattiin 2008
Palvelu yhtiöitettiin 2010, jolloin perustajien lisäksi mukaan lähtivät Rakentamisen
Laatu RALA Ry ja Sähkö- ja Teleurakoitsijat STUL Ry
Omistus siirtyi kokonaan liitoille 31.12.2012
•
Uudet omistajat:
– Kiinteistöliitto ry
– Rakennusteollisuus RT ry
– Talonrakennusteollisuus ry
•
Aikaisemmat omistajat (omistajina edelleen):
– Rakentamisen Laatu RALA ry
– Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Yhteistyö
• Palveluiden toteuttamiseksi Suomen Tilaajavastuu Oy tekee
aktiivista yhteistyötä liittojen, yritysten ja viranomaisten kanssa
• Viranomaisyhteistyö:
– Verohallinto
– Etelä-Suomen Aluehallintovirasto
• Yhteistyö:
–
–
–
–
–
Verohallinto
Työeläkeyhtiöt
Kaupparekisteri ja YTJ
Tapaturmavakuutusyhtiöt
RTE
• Viranomaispuolen asiakkaita:
– Finanssivalvonta / Suomen Pankki
– Verohallinto
TILAAJAVASTUULAKI
Tilaajavastuulaki
• Lakia sovelletaan mm.
– Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä
korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa
– Hoito-, huolto-, siivous-, kunnossapito ja
henkilöstövuokrauspalveluissa
• Laki koskettaa aina työn tilaajaa
– Erillinen työn valvoja ei poista tilaajan vastuuta
(Taloyhtiö)
Tilaajavastuulain selvitykset
Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:
• Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä.
• Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä.
• Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä.
• Kaupparekisteriote.
• Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan
maksusuunnitelmasta.
• Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys
erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta.
• Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
• Tapaturmavakuutustodistus (lisätty 1.9.2012)
SELVITYKSET EIVÄT SAA OLLA YLI 3 KUUKAUTTA VANHEMPIA!
Lisätietoja: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20061233
Veronumerolaki
Lyhyt yhteenveto veronumerolain,
työturvallisuuslain ja veromenettelylain
velvoitteista
Johdanto
Tulossa olevat lakimuutokset tulevat lisäämään kiinteistöjen
ja rakennustyömaiden hallinnollista taakkaa.
Kuutamourakoinnin torjunta on kaikkien rehellisten
yritysten etu.
Torjunnasta aiheutuvien velvollisuuksien helppo käytännön
hoitaminen on keskeinen osa onnistunutta harmaan
talouden torjuntaa.
Tekniset ratkaisut, kuten RFID, tulevat helpottamaan
käytännön toimintaa
Muutoksen haasteet
• Hallinnollinen taakka tulee lisääntymään
• Raportoinnin yrityskohtainen yksilöllinen toteutus tulee
kalliiksi
• Kasvavat velvollisuudet ovat etenkin pienemmille tilaajille
ja päätoteuttajille vaikeita tehtäviä
• Vaadittujen velvoitteiden jalkauttaminen koko
tilaajaketjuun ja kentälle on työlästä
• Rehellisten yritysten on monesti vaikea osoittaa
ulkopuolisille, että he hoitavat velvoitteensa kunnolla
• Työajan seurannan automatisointi -> RFID on yksi
ratkaisu
Laki veronumerorekisteristä (HE 58/2011)
Veronumero ja veronumerorekisteri
– Veronumero on 12 numerosta muodostuva tunnus
– Kaikki suomalaiset saavat ensi vuoden verokortissa veronumeron
– Erikseen pidettävään veronumerorekisteriin merkitään henkilön nimi,
henkilötunnus ja veronumero
•
Ulkomaalaisen työntekijän on asioitava verotoimistossa henkilökohtaisesti
– Työntekijän henkilöllisyydestä on varmistuttava
– Rekisteröinnin edellytykset tutkittava
– Työnantaja ei voi asioida työntekijän puolesta
Rekisteriin merkitseminen
– Veronumeron pyytää merkittäväksi rakennusalan veronumerorekisteriin työntekijä
itse, työnantaja tai päätoteuttaja, joka antaa henkilötunnisteen työntekijälle. Myös
verohallinto voi oma-aloitteisesti merkitä henkilön rekisteriin (lähinnä
ulkomaalaiset)
– Veronumerorekisteriin merkitsemistä pitää pyytää erikseen siinä vaiheessa kun
verokorttitietojen suorasiirtoa pyydetään. Silloin kyseisen työnantajan työntekijät
merkitään suoraan veronumerorekisteriin.
– Ulkomaalaisen on saadakseen veronumeron haettava suomalainen henkilötunnus,
jonka voi myöntää verotoimisto. Samassa yhteydessä hän saa veronumeron.
10
Voimassa oleva veronumerolaki (HE 58/2011)
•
•
•
•
Koskettaa kaikkea uudis- ja korjausrakentamista
Kaikilla työmailla työskentelevillä tulee olla
kuvallinen, veronumerolla varustettu
henkilökortti
Jokaisen työmaalla työskentelevän tulee löytyä
Verohallinnon veronumerorekisteristä
http://portal.vero.fi/public/?contentid=21112&nodeid=9318
http://www.vero.fi/vere/Tarkistus/VeronumeronTarkistus.aspx
Veronumerolain tulevat velvoitteet (HE 92/2012)
Lakimuutokset hyväksytty eduskunnassa 11.4.2013
• Verotusmenettelylain muutosten nojalla tilaajalla on
velvollisuus raportoida urakkaa koskevat hinta- ja maksutiedot
Verohallinnolle
• Velvollisuus koskettaa jokaista alihankintaketjussa toimivaa
tilaajaa ja raportti on laadittava työmaakohtaisesti
• Samassa yhteydessä työturvallisuuslain muutokset
edellyttävät työmaan päätoteuttajaa listaamaan työmaalla
työskentelevät henkilöt ja raportoimaan ne Verohallinnolle
• Ilmoitukset on raportoitava kuukausittain
• Ensimmäiset raportit toimitettava Verohallinnolle 2 kuukautta
voimaanastumisen jälkeen (syyskuu 2014)
Veronumerolain tulevat velvoitteet (HE 92/2012)
Veronumerolaki on suurin yksittäinen Kiinteistö- ja Rakennusalan toimintaan
vaikuttava lakiuudistus. Laki tulee koskettamaan sekä yrityksiä, että yksityisiä
henkilöitä rakennusluvan vaativissa urakoissa.
Verohallinnolle tapahtuva raportointi:
1.
Urakkatiedot (tulossa 2014)
–
–
–
–
2.
Koskettaa kaikkia työn tilaajia, jokainen raportoi toimittajiaan koskevat tiedot
Sopimuskohtaiset urakkahinnat kohdennettuna työmaittain
Toteutunut laskutus kohdennettuna työmaittain
Raportoidaan kuukausittain
Työntekijätiedot (työmaan kulkutiedot) (tulossa 2014)
–
–
–
–
Koskettaa kaikkia päätoteuttajia
Työmaalla työskentelevät henkilöt ja työnantajat kohdennettuna työmaittain
Raportoidaan kuukausittain
Työmaalla on lisäksi velvollisuus ylläpitää kulkulupalistaa koko työmaan keston ajalta,
valvovana viranomaisena AVI
– RFID-HENKOLÖKORTIT EDESAUTTAVAT KULKUTIETOJEN KUNNOLLISTA SEURANTAA
Raportointivelvoitteet
Raportointi vaatii yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa.
Alla yleiskuva veronumeroon liittyvästä raportoinnista.
Työnte
-kijä
Päätoteuttaja
Taloushallinto
Työnte
-kijä
Tilaajien suorittamat urakkamaksut
aliurakoitsijoille kuukausitasolla
(aikaisemmin vapaaehtoismenettelynä
kvartaaleittain)
Työnte
-kijä
Aliurakoitsija
Työmaan
johto
Verohallinto
Pääaliurakoitsija
Työnte
-kijä
Työnte
-kijä
Työmaan johto tunnistaa ja kerää kaikkien
työntekijöiden veronumerot .
Veronumerojen oikeellisuus tulee varmistaa.
Jatkossa Verohallinnolle tulee raportoida
kuukausittain työmaalla liikkuneet henkilöt
Jatkossa Verohallinnolle tulee
raportoida kuukausittain työmaalla
liikkuneet henkilöt (kulkulupaluettelo).
Ilmoitusvelvollisuudet laissa
• Ilmoitusvelvollisuutta ym. koskeva lainsäädäntö –
sisältö ja voimaantulo
• Työturvallisuuslakiin uusi 52b §
– Päätoteuttajalla velvollisuus pitää luetteloa työmaalla työskentelevistä
työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista
– Kulkulupaluetteloon merkittävä kaikki, joilla tulee olla veronumero
yhteisellä työmaalla työskenneltäessä
– Ajantasainen – tarkastushetkellä kaikki työmaalla työskentelevät tulee
löytyä kulkulupaluettelosta
15
Ilmoitusvelvollisuudet laissa
•
Verotusmenettelylakiin uudet 15b, 15c ja 15d §:t
– 15b: Työmaan päätoteuttajan ilmoitettava työmaalla työskentelevät
henkilöt verottajalle
– 15c: Tilaajan velvollisuus antaa urakkaa koskevia tietoja verottajalle
– 15d: Luonnollisen henkilön ilmoitettava tarpeelliset tiedot verottajalle
16
PALVELUT
Veronumero.fi - palvelut
RFID Henkilökortit
Ilmoita
Henkilöt ja
työnantajat
Auktorisoidut
henkilökortit
Vahti & Heli
Työmaarekisteri
Työmaat,
urakkahinnat
ja laskut
Työmaan
henkilöt ja
kulkutiedot
https://raportit.tilaajavastuu.fi/tilaajavastuu.fi/heli/
RFID HENKILÖKORTIT
Tavoite
Luoda yhteinen käytäntö sähköisesti luettavasta henkilökortista, joka
täyttää veronumerolain vaatimukset
– Veronumerolain vaatimukset koskevat vain kortille painettavia visuaalisia tietoja.
– Henkilöillä voi olla (kortin vaurioitumisen varalta) erikseen ilman etälukua oleva
henkilökortti, jota työntekijä säilyttää näkyvillä rintapielessä. (jolloin sähköisesti luettava
kortti säilytetään esim. lompakossa)
Korttien tuottaminen sallitaan myöhemmin myös ”luotettaville toimijoille”
– Ainoastaan tietokanta on "suljettu” ja Suomen Tilaajavastuu Oy:n hallinnassa
Korttien tietojen noutaminen ja tarkastaminen voidaan toteuttaa
sähköisesti
– Kaikki kortille painetut tiedot varmennettavissa ja noudettavissa keskitetystä
palvelusta
Tietoaineiston laajentamisen mahdollistaminen jatkossa
– Erityistyöluvat, jne.
Auktorisoitu Henkilökortti
Korttien kopiointi ja tietoturva
Uudet kortit jaetaan kahteen turvatasoon
– TASO 0 (perustaso, toimii nykyisillä laitteilla)
• Kortilta luetaan kortilla oleva yksilöllinen ID
• Kortin painatusvaiheessa kortin ID kirjoitetaan tietokantaan
• Kortin kopiointi oltava vaikeaa
– TASO 1
• Kortin kopiointi oltava mahdotonta markkinoilta löytyvillä laitteilla
• Voidaan käyttää esim. korttikohtaisia avaimia, joilla tarkastetaan
kortin aitous
• Kortin emulointi emulaattorilla oltava mahdotonta tai
huomattavan vaikeaa
• Tärkeää on pystyä varmistamaan kortin "aitous"
Turvataso 0 – Korttivaatimukset
• Korttimalli Mifare Desfire EV1
• Kortilla olevien tietojen väärentäminen on oltava
hankalaa. Keskiverto ammattilaisen taidoilla ja
tiedoilla
• Kortin emulointi on oltava hankalaa (1
• Jokaisella kortilla on oma yksilöllinen pääsyavain
(1. Desfire Mifare EV1 kortin emulointi on mahdollista ja se on jo toteutettu. Kopio kortin hinta on $25.
Cloning Cryptographic RFID Cards for 25$
Auktorisoidut RFID-kortit, yleiskuva
www-selain
•
•
Tilaa kortit
Alekirjoita tilaus
pankkitunnuksilla
Internet
Henkilökortit
Kortinhaltijan tiedot voidaan
noutaa sähköisesti ”korttivarastosta” joko
viivakoodin, RFID-tunnisteen perusteella tai
kryptatun avaimen perusteella
Kortit voidaan sulkea keskitetysti, jolloin niitä
ei voi enää käyttää.
Korttivarasto
Korttivaraston tietoaineistoa voidaan
myöhemmin laajentaa esimerkiksi
erikoistyölupien tiedoilla.
Työmaan henkilölista
TYÖMAAREKISTERI JA TYÖMAA-AVAIN
Yhteinen Työmaarekisteri helpottaa
Yhteinen rekisteri työmaista
ja niissä toimivista yrityksistä
• Poistaa turhan hallinnollisen
työn hoitamalla tilaajien
raportoinnin
automaattisesti
• Auttaa viranomaisia
kohdentamalla raportit
paremmin
• Lisää työmaan
läpinäkyvyyttä kaikille
osapuolille tarjoamalla osan
tiedoista myös julkisesti
Työmaa-avain yhdistää
Työmaa-avain on ensimmäinen työmaan
yhteinen tunniste alkaen
rakennuttajasta päättyen koko
tilaajaketjuun ja viranomaisiin
•
•
•
•
•
Tilaajien yhdenmukaiset käytännöt
vaikeuttavat kuutamourakoitsijoiden
toimintaa
Raportointi kohdentuu oikein kaikilta
tilaajilta
Työmaan yhteiset tiedot jaetaan koko
tilaajaketjussa
Auttaa viranomaisia kohdentamaan
selvitykset ja tarkastukset
aikaisempaa paremmin
Työmaan perustiedot tulevat
avoimesti myös muiden sidosryhmien
saataville (esimerkiksi lähialueen
asukkaat)
Tilaajayritys
Päätoteuttaja
Rakennuttaja
Viranomainen
Asukas tai asianosainen
Työmaa-avain on myös laskuissa
Työmaa-avain ohjaa laskut
oikealle raportille
• Työmaa-avain toimii myös
laskuissa viitetietona
• Työmaa-avaimella jokainen
tilaaja voi automatisoida
oman raportointinsa
• Työmaa-avaimen käyttö on
helppoa myös toimittajille,
riittää kun lähetetyissä
laskuissa on mukana
Työmaa-avain
Työmaa-avain on myös laskuissa
Työmaa-avain on viitekenttänä laskussa
Maksujen ja
urakkasummien raportointi tilaajaketjussa
Työmaa-avain auttaa raportoinnissa
Yhteenveto
Työmaarekisteri yhdistää Työmaa-avaimella kaikki työmaan toimijat alkaen
rakennuttajasta ja päättyen koko tilaajaketjuun
• Työmaa-avain on ensimmäinen yhteinen työmaan tunniste
– Tunniste mukaan jo laskua lähetettäessä
– Helpottaa raskasta raportointia automatisoimalla rutiineja
– Raportoinnista tulee yhdenmukaista koko tilaajaketjussa
• Auttaa rehellisiä yrityksiä osoittamaan, että he hoitavat velvoitteensa
kunnolla lisäämällä läpinäkyvyyttä työmaille
• Helpottaa viranomaisten valvontatyötä ja auttaa kohdentamaan
tarkastukset paremmin tilaajaketjussa
– Epäilyttävät toimijat voidaan tunnistaa paikantaa aikaisempaa tarkemmin
– Vähentää turhia tarkastuksia
• Vaikeuttaa harmaan talouden toimintaa ja edistää rehtiä kilpailua
• Lisää avoimuutta jakamalla työmaan tietoja myös muiden saataville
(esimerkiksi lähialueen asukkaat)
Yhteystiedot
Mika Huhtamäki puh. 0400 616 253
[email protected]
Asiakaspalvelu 0600 301339 (1,51€/min + pvm)
[email protected]