Etätyö Työ ja Terveys –tutkimuksen 2012 tuloksissa

Hyvinvointia työstä
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Etätyö Työ ja Terveys
–tutkimuksen tuloksissa
Virpi Ruohomäki
FT, erikoistutkija, projektipäällikkö
[email protected]
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
2
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Etätyön yleisyys Suomessa
•  Ennakkotieto Työterveyslaitoksen
Työ ja terveys Suomessa 2012 –
tutkimuksesta:
Palkansaajista noin 14 % tekee
etätyötä varsinaisen päätyöpaikan
ulkopuolella vähintään satunnaisesti
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
3
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Etätyön yleisyydessä ei
muutoksia
•  Työ ja terveys –haastattelututkimuksen
mukaan palkansaajien keskuudessa etätyö
on lisääntynyt vuodesta 2003 vuoteen 2006
ja sen jälkeen kasvu on pysähtynyt
•  Etätyö ymmärretään varsinaisen
päätyöpaikan ulkopuolella tehtäväksi
ansiotyöksi
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
4
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Miehet ja korkeasti koulutetut
tekevät eniten etätöitä
•  Miehet (20 %) tekivät etätyötä kaksi kertaa
useammin kuin naiset (10 %)
•  Etätyötä tekevät ovat pääasiassa korkeasti
koulutettuja ja ylempiä toimihenkilöitä, jotka
toimivat johtajina, ylimpinä virkamiehinä,
erityisasiantuntijoina tai asiantuntijoina
•  Valtion palveluksessa etätyöntekijöiden määrä
oli 21 %
•  Maantieteellisesti etätyötä tehdään ahkerimmin
Etelä-Suomessa
(Työ ja Terveys Suomessa 2009 -tutkimus)
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
5
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Monipaikkainen työ Suomessa
•  Noin kolmannes palkansaajista teki
monipaikkaista työtä ainakin satunnaisesti
•  Työnantajan toisessa toimipisteessa,
asiakkaan tai yhteistyökumppanin luona
työskenteli 42 % miehistä ja 28 % naisista
•  Erilaisissa kulkuneuvoissa työskenteli
16 % miehistä ja 6 % naisista
•  Muissa julkisissa paikoissa työskenteli
12 % miehistä ja 5 % naisista
(Työ ja Terveys Suomessa 2009 -tutkimus)
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
6
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Miten tutkimus tehtiin?
•  Työ ja Terveys –haastattelututkimuksessa
etätyötä on tiedusteltu seuraavalla kysymyksellä:
"Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen
työpaikan ulkopuolella. Olennaista etätyölle on ajasta ja paikasta
riippumattomat työjärjestelyt. Oletko viimeisen vuoden aikana
tehnyt etätyötä?"
•  Laajaan puhelinhaastatteluun keväällä 2009
osallistui 3 400 palkansaajaa ja yrittäjää, jotka
olivat iältään 20-64 vuotiaita
•  Vastaavia haastatteluita on tehty vuodesta 1997
alkaen joka kolmas vuosi
•  Vuoden 2012 tulokset julkaistaan vuoden 2013
alussa
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
7
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Lisätietoja
•  Työ ja terveys Suomessa 2009
Kauppinen T, Hanhela R, Kandolin I, Karjalainen
A, Kasvio A, Perkiö-Mäkelä M, Priha E, Toikkanen
J, Viluksela M (toim.). Työterveyslaitos.
•  Kandolin, I., Tuomivaara, S. & Huuhtanen, P.
(2010) Työorganisaatiot, henkinen ja sosiaalinen
hyvinvointi. Julkaisussa: Kauppinen ym. (toim.)
Työ ja terveys Suomessa 2009, s. 67-74.
Työterveyslaitos
•  www.ttl.fi/tyojaterveys
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
8
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Kiitos!
17.9.2012
Virpi Ruohomäki
9
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi