Vasen Raisio - Pekkanarhinen.net

Raision Vasemmistoliitto | toukokuu #1/2013
Raision Vasemmiston vappu 1.5.2013
Kunniakäynti vakaumuksensa puolesta kaatuneen haudalla klo 10.00
Puhe kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Aarre Lehtonen
RAISION TORI 11.00–13.00
Tervehdyssanat kaupunginhallituksen jäsen Juha Jormanainen
Juhlapuhe valtiosihteeri Jarmo Lindén
Esiintyy: Raision Seudun Eläkeläiset ry:n lauluryhmä
Joni Selenius, laulu
Juha Jormanainen
Aarre Lehtonen
Jarmo Lindén
Lisäksi Arpajaiset, maksuton pomppulinna, ilmapalloja, makkaraa, räiskäleitä
03
palvelut
Terveydenhuolto
myllerryksessä
04 nuoret
Vaisaaren koulun
skeittiparkki
07
lapsille
Pioneerin tapahtumia
ja leirikesä
08 urheilu
Palloa potkitaan
kumirouhetekonurmella
2 | vasen raisio
pääkirjoitus
pekka närhinen
Lomautukset
eivät ole
ratkaisu
S ä ä s t ö t o i m i a k au p u n g i n tämän vuoden
taloustilanteeseen on mietitty. Sekä kaupunginjohtaja että kaupunginhallitus ovat esittäneet henkilökunnan lomautuksia.
Lomautukset eivät kohdistuisi koko henkilöstöön. Harkintaa haluttaisiin käyttää ja kolmannes henkilökunnasta olisi lomautusten
ulkopuolella. Voidaan syystä kysyä miten työt
arvotetaan ja päätetään kenen työ on arvokkaampaa kuin toisen, jotta sen toisen työpanoksesta voidaan tinkiä.
Lyhyiden lomautusten tuoma säästö olisi
kaupungin talouden mittakaavassa pieni. Voi
olla, että lomautukset ovat tässä kaupungin
tilanteessa ehkä yksi välttämätön keino selviytyä jonkin yli, mutta eivät tietenkään kestävä ratkaisu. Ja voi oikeastaan aika suoraan
sanoa, ettei mikään järkevä ratkaisu.
Tässä talousnotkahduksessa kaupunki tarvitsee useita keinoja, jotta rahat riittäisivät.
Kaupunginhallitus oli yksimielisesti nähnyt, että yhtenä keinona osan henkilöstön
5-6 päivän lomautukset otettaisiin käyttöön.
Yhtä yksimielisesti kaupunginvaltuusto päätti, että muut sopeuttamistoimet, käytännössä palveluiden karsinnat tehdään, mutta lomautuksiin palataan kesäkuun valtuustossa.
Valtuuston päätös oli viisas. Ei ole varmuutta
siitä, että lomautukset toisivat säästöjä. Eikä
ole tietoa siitä, miten ne vaikuttaisivat kuntalaisten palveluihin.
Jos valtuusto olisi lomautuksista päättänyt,
käytännössä niitä olisi voitu toteuttaa vasta alkukesän jälkeen, joten siltäkään osin
päätöksen harkinta-aika ei tuonut muutosta. Tästä syystä ei ole niinkään, että valtuuston tuumaustauko lisäisi lomautustarvetta
tai tarvetta pidempiin lomautuksiin.
Mikäli valtuuston enemmistö olisi lomautuksiin päätynyt, Vasemmistoliitto oli varautunut esittämään päätökseen kirjausta,
että vuonna 2013 ei lisälomautuksia tehdä.
Valtuuston ei myöskään tule antaa sellaista avointa valtakirjaa virkamiehille tai edes
kaupunginhallitukselle, että koska nyt säästetään ja karsitaan, mistä tahansa kuntalaisten tarvitsemista palveluista voidaan säästää
ja karsia. Kuntalaisten valitsemat valtuutetut
ovat vastuussa siitä miten raisiolaisten asioita hoidetaan ja millaisia palveluita tarjotaan.
Sitä vastuuta vaaleille valitut kaupunginvaltuutetut eivät voi delegoida. •
#1/2013 | 3
Puoluekokouksessa
rakennetaan
punavihreää
kansanliikettä
S u o m e ss a e i p o i k k e u k s e l l i s e s t i tänä vuonna järjestetä yksiäkään vaaleja.
Välivuosi antaa hyvät mahdollisuudet myös
Vasemmistolle panostaa perusjärjestötyön
vahvistamiseen. Iskussa olevaa järjestöä tarvitaan jälleen, kun puolue valmistautuu kesän 2014 eurovaaleihin ja jo vuonna 2015
edessä oleviin eduskuntavaaleihin.
Vasemmiston toiminnan kohokohta onkin 8.–9. kesäkuuta Tampereella järjestettävä puoluekokous.
Sinne on tulossa kaksi painavaa asiakirjaa,
jotka käsittelevät punavihreää tulevaisuutta ja puoluetoiminnan päivittämistä kohti
2020-lukua.
Myös iso määrä puoluekokousaloitteita
osoittaa, että Vasemmiston väki haluaa aktiivisesti vaikuttaa puolueen linjaan ja sitä
kautta suomalaisen yhteiskunnan suuntaan.
Tänä keväänä Vasemmisto on ollut poliittisen keskustelun keskiössä. Tästä osoituksena oli kokoomuksen kanssa hallituksen
sisällä käyty ankara kädenvääntö osinkoverotuksesta. Tästä kamppailusta Vasemmisto
käveli ulos voittajana. Ensi vuonna osinkotuloista kerätään 390 miljoonaa euroa enemmän verotuloja kuin aiemmin, vaikka kaikilta
osiltaan päätös ei ole Vasemmiston tavoitteiden mukainen.
Samalla myös puolueen jäsenmäärä on lähtenyt nousuun. Puolue on myös aiempaa aktiivisempi ja sen painoarvo politiikassa on
kasvanut.
Muun muassa näistä syistä johtuen, olen
kertonut haluavani jatkaa työtä puolueen uudistamiseksi. Mutta toivotan mieluusti tervetulleeksi myös haastajat.
Yleensä puoluekokousten suurimmat intohimot liittyvät henkilövalintoihin.
Iso osa puoluejohdosta onkin menossa
vaihtoon, sillä Tampereella valitaan uusi
puoluesihteeri, puoluehallitus, puoluevaltuusto ja sääntömuutoksen takia mahdollisesti kolme varapuheenjohtajaa aiemman
kahden sijaan. Hyviä ehdokkaita on varmasti tulossa vielä lisää.
Vasemmiston johtoon tarvitaankin joukkue, joka pelaa hyvin yhteen.
Vasemmisto ei kuitenkaan toimi vain kokouksissa tai hallituksessa ja eduskunnassa.
Me olemme avoin kansanliike, joka toimii
oikeudenmukaisen Suomen ja paremman
maailman puolesta kansalaisjärjestöissä, työpaikoilla, kaupunginosissa ja kylissä, ylipäätään ihmisten arjessa.
Kesäkuun puoluekokous on oivallinen tilaisuus vahvistaa vasemmistolaista järjestökenttää ja rakentaa entistä suurempaa ja
laajempaa punavihreää muutosliikettä. •
Vasemmiston
toiminnan kohokohta
on 8.–9. kesäkuuta
Tampereella järjestettävä
puoluekokous.
Uusi Sosiaali- ja terveystoimen johtaja
Päivi Parkkila on luja ja lempeä
”Arjessa on tärkeää
ehtiä keskustella
henkilöstön kanssa”
Kiira Lasarov
Kaupunginhallituksen jäsen
Va lt i o t i e t e e n m a i s t e r i Pä i v i Pa r k k i l a
valittiin maaliskuussa kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen johtajaksi.
Parkkila valittiin virkaan Uudenkaupungin vastaavasta tehtävästä, kokemusta vanhustyöstä ja muulta sosiaali- ja terveysalalta
on kertynyt jo 25 vuotta. ”Raisio kiinnosti, koska erilaisissa yhteistyötilanteissa olin
saanut positiivisen kuvan ajan tasalla olevasta ja asiakaslähtöisesti toimivasta sosiaali- ja
terveyskeskuksen organisaatiosta”, Parkkila selvittää.
Terveydenhuolto
myllerryksessä
Mitä vahvuuksia tuot johtajana Raisioon?
Sosiaali- ja terveysjohtajan työssä Parkkila
kertoo olevansa toisaalta luja ja toisaalta lempeä.
”Uskon, että henkilökunta tekee tosissaan
töitä ja puhaltaa yhteen hiileen, kunhan heillä on luottamus siihen, että asiat kerrotaan ja
heidän otetaan mukaan omaa työtä koskevaan
päätöksentekoon.”
Miten Raision kokoinen kaupunki pystyy
parhaiten huolehtimaan eri ikäisistä asukkaista?
”Keskeistä ovat perustehtävät, laadun kehittäminen ja hyvän asiakaspalvelun jatkaminen.
Tällä hetkellä valtakunnallinen keskustelu
mm. sote-uudistus ja vanhuspalvelulain voimaantulo myllertää sosiaali- ja terveystoimea.
Haluan kuitenkin korostaa, että ihmisten hoitaminen säilyy, vaikka organisaatiot mahdollisesti muuttuvat.”
Keinoja miten ikäihmisistä pystytään huolehtimaan parhaiten?
”Jokaisella meistä on tuttu vanhus lähipiirissä.
Jokaisella meistä on myös käsitys siitä millaista vanhustenhoitoa pidämme hyvänä. Useimmiten kuulee toiveen saada viettää vanhuuden
päiviä omassa tutussa asuinympäristössä. Yhteys omaisiin, läheisiin ja ystäviin toivotaan
säilyvän. Toivotaan myös, että apua saa, kun
sitä tarvitsee.”
”Millaista on palveluita käyttävän vanhuksen hyvä elämä?
Parkkila korostaa oikea-aikaisen palveluntarpeen kartoitusta. Vanhustyön
palveluvalikoiman tulee olla monipuolinen ja kotiin annettavaa hoitoa
tukevaa.
Tämä on hyvin henkilökohtainen kysymys,
koska hyvä elämä rakentuu yksilöllisesti kullekin tärkeistä, joskus pienistäkin asioista.”
Miten syrjäytymistä voidaan parhaiten ehkäistä?
Syrjäytymistä voidaan ehkäistä vähentämällä
työttömyyttä ja köyhyyttä sekä ihmisten näköalattomuutta ja osattomuutta. Tämä edellyttää
useiden Raision kaupungin hallinnonalojen
toimia ja yhteistyötä. Yksinkertaisesti koko
kunta kuntalaisten asialla.
Aiotko muuttaa Raisioon?
Raisioon muuttaminen on jossakin myöhemmässä elämänvaiheessamme hyvinkin
mahdollista. Ensin on kuitenkin aloitettava
uudessa työtehtävässä ja tutustuttava uuteen
työyhteisöön. •
Millaista on
palveluita
käyttävän
vanhuksen
hyvä elämä?
N y t m e n e i l l ä ä n o l e va R a i s i o n talouden
sopeuttaminen on lajissaan rankin, mihin itse
olen kahdeksan vuoden valtuustourallani joutunut. Muutama vuosi sitten metsästettiin viittä prosenttia kaupungin menoista ja viimekin
syksynä revittiin budjetti auki. Tänä vuonna
säästöjä etsitään jo keväällä, jopa neljän miljoonan verran. Raision kokoisessa kaupungissa summa on valtava ja tarkoittaa merkittävää
muutosta palvelujen laadussa.
Kunnallisten palvelujen laadusta on juuri niin monta mielipidettä kuin Raisiossa on
asukkaita. Rankimmin leikkaukset kohdistuvat sosiaali- ja terveyspalveluihin. Puolueiden
välisistä näkemyseroista huolimatta, jatkuvasti kallistuvaa toimialaa ei voida hillitä, kuin
panostamalla ennalta ehkäisevään toimintaan. Edellisen SOTE-johtajan voimin Raisiossa saatiin toimintoja käännettyä korjaavasta
hoidosta ehkäisevään, jonka myötä myös erikoissairaanhoidon menoja saataisiin vähentymään. Tulosten todentaminen vaatii kuitenkin
aikaa, ja nyt käynnistyvät leikkaukset eivät
anna armoa. Kotihoidon osalta olen kuitenkin tyytyväinen, että ikäihmisten pieniä, kotona asumista mahdollistavia toimia saatiin
säilytettyä, kuten suihkutukset ja iltaiset tarkastuskäynnit.
Menestystä uudelle sosiaali- ja terveysjohtajalle
Yhteispäivystyksen kanssa ollaan vielä aivan lähtötelineissä, alku ainakin on kuntalaisten palautteen perusteella ollut heikko. Uusi
SOTE-rakennelaki valmistunee tämän vuoden puolella ja tuo taas uutta kuntakentälle ja
meillä Raisioonkin. Helppoa ei ole astua uutena virkamiehenä sosiaali- ja terveysjohtajan
saappaisiin, toivotan kuitenkin vastavalitulle
johtajallemme onnea oman sektorin toimintojen puolustamisessa. •
risto rihko, vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtaja
Paavo Arhinmäki
·
kulttuuri- ja urheiluministeri
·
Vasemmiston puheenjohtaja
Raision Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry Lumparlankatu 18 21200 Raisio
[email protected] Julkaisija Raision Vasemmistoliitto Päätoimittaja Pekka Närhinen
Toimitussihteeri Kira Lasarov Taitto Liisa Suonsivu Painopaikka West Point Rauma
Kannen kuva Pekka Närhinen
Vasen-Raisio on Raision Vasemmistoliiton julkaisema säännöllisesti ilmestyvä kaikkiin
raisiolaisiin talouksiin jaettava tiedotelehti.
Palvelut vastaan verotus
R a i s i o ss a a s u va pa l k a n s a a j a , jonka kuukausitulo on
2500 €, maksaa siitä 18,5 % tuloveroa. Se on sama prosentti kuin Raision kaupungin veroprosentti.
tus, jonka jälkeen kaupunkimme talous olisi edelleen hyvässä kunnossa. Edellyttäen tietysti, että menot olisivat samat.
Ei olisi tarvinnut ottaa juurikaan velkaa.
Miten tämä on mahdollista?
Olisiko ollut kohtuutonta? Kannattiko pitää veroprosenttia
keinotekoisesti alhaalla?
Koska ansiotulovähennys pienentää Raisiolle tulevaa verotuloa, todelliseksi kunnallisveroprosentiksi tulee 14,5.
Sama osuus tuli kaupungille 4 vuotta sitten, jolloin veroprosenttimme oli 17,5.
Siis väitteet verojen noususta ja niiden kohtuuttomuudesta ovat kaukana todellisuudesta.
Rahaisan Raision maine on pilattu, koska lähes Suomen alhaisimmalla veroprosentilla ollaan lomauttamassa opettajia
ja muuta henkilöstöä, karsimassa sosiaali- ja terveyspalveluja ja tekemässä monenlaisia muita ikäviä päätöksiä.
Hyvinvointiyhteiskunnassa veroja pitää periä tarpeeksi, mutta kohtuullisesti.
Kaupunginjohtaja Korhonen on esittänyt laskelmia, joiden mukaan vuonna 2007 olisi pitänyt tehdä veronkoro-
Näillä periaatteilla Raisio on hyvä paikka kaikille elää, asua
ja yrittää. •
4 | vasen raisio
#1/2013 | 5
Valtuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Närhinen
Luovuutta &
luvallista oleskelua!
Kuntalainen
karsintojen viidakossa
Lumen sulaessa ja kesän kolkutellessa ovella nuoret alkavat
viettää pakostakin enemmän aikaa kaduilla.
Kaupungin taloudessa on neljän miljoonan aukko
verrattuna tämän vuoden talousarvioon. Summa saattaa
äkkiseltään tuntua pieneltä kaupungin yli 150 miljoonan
budjetissa. Neljä miljoonaa on kuitenkin suuri summa, jos
se pitää karsia kaupungin palveluista.
N u o r t e n a j a n v i e t t o pa i k at ovat Raisiossa vähäiset. Eräs suosituista hengailupaikoista on Vaisaaren koulun vieressä sijaitseva skeittiparkki. Tämä skeittiparkki on yksi
Raision ainoista, mutta parkin laadussa olisi
parantamisen varaa. Olisi suotavaa, jos sitä
voisi laajentaa ja sen yhteyteen lisättäisiin
graffitiseinä, jotta nuorilla olisi mahdollisuus käyttää luovuuttaan luvan kanssa ja
jotta julkiset rakennukset säästyisivät töhriintymiseltä. Vaihtoehtona olisi myös keskustan läheisyyteen sijoitettava aivan uusi,
monipuolisempi skeittiparkki graffitiseinällä varustettuna. Olisi kuitenkin toivottavaa,
että se sijoitettaisiin paikalle, jossa äänenkäyttö olisi kerrankin sallittua ympäri vuorokauden.
Palolaitoksesta on ilmeisesti kaavailtu
nuorisotilaa, eikä olisi lainkaan mahdotonta että skeittiparkki sijoitettaisiin sinne, jol-
loin sen voisi rakentaa myös sisätiloihin. Tällöin nuoret voisivat taiteilla graffiteja yhdelle
tilan seinistä tai vaihtoehtoisesti ulos pystytetylle erilliselle seinälle. Nuorten häiritsevä
ja äänekäs käyttäytyminen on ainainen valituksen aihe, mutta jos nuorilla olisi paikka,
johon kokoontua harrastamaan taikka vain
oleilemaan, kaikki voisivat elää sopusoinnussa toistensa kanssa, ikään katsomatta. •
R a i s i o ko r o t t i v i i m e s y k s y n ä veroprosenttia. Vasemmistoliitto tuki tuolloin kaupunginjohtajan hivenen suurempaa veroprosentin nostoa,
joka ei kuitenkaan toteutunut. Nyt useampikin
valtuutettu myöntää, että kaupunginjohtaja ja Vailmot quark:Taitto 1 23.4.2012 11.30
Sivu 1
semmistoliitto
olivat oikeassa.
On päivänselvää, että Raision on nykyisillä talousluvuilla korotettava veroprosenttia ensi vuodelle. Veron korotus ei kuitenkaan riitä. Varmasti joudumme turvautumaan lainan ottoon, mutta
sekään ei ole kestävä tie. Talouden saattaminen
tasapainoon on monen tekijän summa.
Sosiaali-, terveys- ja koulupalveluista leikkaaminen vie kuntalaiset sellaiseen karsintojen viidakkoon, jossa mikään palvelu ei toimi. Ja se vasta kalliiksi tulee.
Talouden tasapainoa haettaessa katseet olisi
syytä kääntää isojen ja vähän pienempienkin rakentamishankkeiden tehokkuuteen ja erityisesti
Raision Vasemmistonuoret ry
Laura Aalto ja Elvi Sinilaakso
Raision Vasemmistonuorten puheenjohtaja
Laura Aalto (vas) ja vpj Elvi Sinilaakso kaipaavat
keskustaan monipuolista skeittiparkkia.
Tyytymätön duunari
Mummit ja vaarit
S u o m e ss a e l e tä ä n h u l l u a a i k a a , sekä
omassa maassa että eurokentillä.
huomio!
Kunnat on ajettu valtion toimesta konkurssin partaalle, tosin meillä on myös omilla toimilla autettu asiaa. Samaan aikaan jatketaan
päätöntä euronpelastus-operaatiota, jakamalla tolkuttomasti rahaa liiketoimissaan täysin
epäonnistuneille pankeille, sillä täytyyhän rikkaat pelastaa veronmaksajien rahoilla.
Raisiossa
on järjestetty talouskriisi
lähinnä
kaupunginvaltuuston
päätöksillä, joilla
veroäyri
on pidetty
alhaisena
jo vuosia.
Budjettiriihessä hallitus antoi suuryrityksille sellaisen jättipotin, etteivät ne olisi itsekään osanneet enempää pyytää. Samanaikaisesti EK ajoi työmarkkinaneuvottelut karille,
koska hallitus palkitsi työnantajat ilman vastinettakin. Kuntia hallitus muisti riihessään
mm. pienentämällä kuntien valtionosuuksia.
Ymmärtääkseni ainoat kuntataloutta vahvistavat toimet olivat sellaisia, jotka lakimuutoksin mahdollistavat erilaisten maksujen ja
taksojen hinnankorotukset, esim. päivähoito
ja kiinteistövero.
Telakkasekoilussa hallitus siirsi liikevaihdoltaan MILJARDIN euron kaupan suomesta
Ranskaan, päättäessään olla antamatta lainaa
kyseisen projektin rahoitukseen. Toki päätös
oli siinä mielessä linjakas, ettei Suomella ole
vuosiin ollut minkäänlaista teollisuuspolitiikkaa, ellei systemaattista teollisuuden alasajopolitiikkaa sellaiseksi lueta.
Raisi olai nen talousk urimus
Raisiossa on järjestetty talouskriisi lähinnä
kaupunginvaltuuston päätöksillä, joilla veroäyri on pidetty alhaisena jo vuosia. Raision
kunnallisveroprosentti on tällä hetkellä mannersuomen viidenneksi alhaisin.
Uutta velkaa otetaan vuodesta toiseen lisää
ja toivotaan tapahtuvaksi kurssin kääntävää
ihmettä.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on jo vuosia vastustanut tällaista kehitystä. Edes kun-
ta ei voi elää ikuisesti velaksi. Jos palveluita
ei rahoiteta riittävästi, on osa niistä lopetettava tai vaihtoehtoisesti palvelutasoa heikennettävä kautta linjan.
Nyt on päästetty talous siihen pisteeseen, että
palvelutasoa heikennetään kovalla kiireellä ja
lähes hallitsemattomasti. Tulevaisuus näyttää
minkälaisen tuomion kansalaiset nykypäättäjille langettaa. Itse en lähde sitä arvioimaan.
Sanonpahan vaan että häpeän olla osana sitä
koneistoa joka tällä hetkellä kurjuutta kuntalaisille jakaa. •
Juha Jormanainen
Metallimies, Vasemmistoliiton
kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Onko lähipiirissäsi nuori
20-29-vuotias nuori aikuinen,
jolla työura ei ole vielä lähtenyt
käyntiin? Puuttuuko koulutus?
Mikäli opiskelupaikka ei peruskoulun
jälkeen ole avautunut -tai aina niin kiinnostanutkaan- ja työn saantikin on ollut
vaikeaa, niin nyt todellakin kannattaisi
tarttua tilaisuuteen.
Kelpaisiko ilmainen koulutus, jossa ei
kauaa koulun penkkiä kuluteta, vaan
päästään myös työharjoitteluun oikeisiin työpaikkoihin? Palkintona aktiivisuudesta mahdollisuus saada todistus
ammattitutkinnon osasta. Pyydä tuntemaasi nuorta valitsemaan kiinnostavin
ala. Vaihtoehtoja ovat ainakin kilpa-automekaanikko, esiintymisvalmennus (Voice of Finland - tyyliin), toimistohelppi,
koulunkäynnin aamu-/iltapäivätoiminnan ohjaaja, myyjä vaikka vaateputiikkiin, maalari, some-guru nettihommiin,
hitsaaja, laivanrakentaja, levyseppä, koneistaja.
Hakekaa Facebookista koulutusten sivut tyyliin myyntiguru, toimistohelppi
jne. Kampanjan sivut löytyvät haulla: hanaakamppis.
Kysykää lisää ja soittakaa tätä varten
perustettuun numeroon 040 510 1778.
Oili Niittynen
Opettaja
...karsintapäätöksiä
voi tehdä
hieman
vähemmässäkin valossa.
teknisen sektorin ostoihin. Ulkoa ostettu ja konsultti on useasti kuntalaisten lompakolle se kalliimpi vaihtoehto.
Valtuusto s alin
remo nttiin riitti rahaa
Viime syksynä kerrottiin, että valtuustosali on pakko uudistaa ja siinä sivussa valtuustoryhmien kokoushuoneet. Vasemmistoliitto nieli pitkin hampain 300 000 euron remonttisumman.
Nyt suunnitelmien valmistuttua, remontti koskisikin vain valtuustosalia ja joitakin muita tiloja.
Muuhun ei loppuvuodesta myönnetty raha enää
riittäisikään.
Sosiaali- ja terveystoimi pannaan karsimaan
kuntalaisten palveluista yli 350 000 euroa, Vasemmistoliitto esitti, että tässä tilanteessa on vähintäänkin kohtuullista, että valtuustosalin remont-
ti laitetaan toistaiseksi jäihin. Yksi remonttikohde
olisi salin valaistus, ehkä sitäkään ei tarvitse uusia,
karsintapäätöksiä voi tehdä hieman vähemmässäkin valossa. Jos niin halutaan.
Kuntalaiset voivat kysyä SDP:n, Kokoomuksen,
Perussuomalaisten ja Vihreiden valtuustoryhmiltä, miksi valtuustosalin valaistuksen parantaminen
oli tärkeämpää kuin sosiaali- ja terveystoimen karsintojen edes osittainen peruminen. Minäkin kuulisin mielelläni sen vastauksen. •
TURUN ASENNUSTEAM OY
Mistä
Raision
TEOLLISUUSKAARI 7, 21250 MASKU PUH. (02) 433 9500
velkaongelmat johtuvat?
ilmot quark:Taitto 1 23.4.2012 11.30 Sivu 1
Ennaltaehk äisevä
t u l l u t tä ss ä v u o s i k y m m e n i e n aikana
sellainen kuva, että päättäjien usko virkamiesten
to iminta s äästää
valmistelutyöhön on ollut hyvä. Aina olemme valinneet tehtäviinsä sopivia ja päteviä virkamiehiä.
Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat aina olleet tiukan
Valmistelun jälkeen on todistettu, että lisäksi tartarkastelun ja supistuksen kohde. Viimeiset kaksi
vitaan konsulttia homman tarkasteluun ja esitykvuotta tarmokkaan sosiaali- ja terveysjohtajan toisen tekemiseen, näin varsinkin teknisellä puolella.
mesta pyrittiin kehittämään toimintoja siten, että
Jäteveden puhdistamon remontoinnin jälkeen
kulut pienenevät kun panostetaan omaan ja ennalhanke todettiin sudeksi maksaen raisiolaisille useita ehkäisevään toimintaan.
ta miljoonia. Omasta puhdistamosta siirryttiin KaNyt kireän taloustilanteen johdosta tämä kehitys
kolaan, mikä taas
maksoi useita miljoonia.
Lähes Raisio
pyritään pysäyttämään. Kärsimään joutuvat ennen
Varppeenkatu
20, 21200
yhtä huonosti kävi puhtaan veden kanssa. Naantakaikkea vanhat ja sairaat, jotka joutuvat odottamaan
lin kanssa yhteisestä vesilaitoksesta luovuttiin ja
hoitoja pidempään. Tämän johdosta kustannukliityttiin Turkuun ja tehtiin Raisiolle epäedullinen
sia tulee moninkertaisena erityissairaanhoidon
ja kallis sopimus. Nämä molemmat toimet ovat nyt
puolelta.
nostamassa vesikuutioiden hintoja huomattavasti.
Mielestäni Raision pitäisi tässä tilanteessa tarRaision keskustaan on uponnut vuosikymmenkastella teknisen sektorin säästömahdollisuuksia,
ten aikana paljon rahaa rakentamiseen, purkuun
hankkeita, jotka eivät juuri nyt ole välttämättömiä
ja uudelleen
rakentamiseen.
Kovahintaisista
konja
Avoinna: ark. klo 7–20, la klo 8–20, sumahdollisia
klo 9–20siirtää.
sulteista huolimatta ei toria eikä vesirakenteita ole
Ennen kaikkea huomiota on myös kiinnitettävä
kuitenkaan saatu toimimaan.
lasten ja nuorten hyvinvointiin ja harrastusmahOn
TEBOIL RAISIO
& (02) 4384 200
Huollot • kahvio • oluet • pesut
Kortti/seteliautomaatti 24h
Pesuun myös isot pakettiautot
Raision Kaupungin
toimihenkilöt
JHL 396
toivottaa
dollisuuksiin. Raision valtuusto tuki Loimua 500
000 euron edestä, samaan aikaan muilta urheiluseuroilta ja nuorisojärjestöiltä tukea ja toimintamahdollisuuksia on supistettu.
Kustannuksia säästäisi myös eläkeläisjärjestöjen
ja yleensäkin vanhuspalveluiden tukeminen. Ne
aktivoivat ikäihmisten viriketoimintaa ja mahdollistavat paitsi inhimillisemmän vanhuuden myös
pidemmälle kotona asumisen tai kevyesti tuetun
palveluasumisen. •
Raision
keskustaan
on uponnut
vuosikymmenten aikana paljon
rahaa rakentamiseen,
purkuun ja
uudelleen
rakentamiseen.
TURUN ASENNUSTEAM OY
TEOLLISUUSKAARI 7, 21250 MASKU PUH. (02) 433 9500
Aarre Lehtonen
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
TEBOIL RAISIO
(02) 4384 200
&
Varppeenkatu 20, 21200 Raisio
Huollot • kahvio • oluet • pesut
Kortti/seteliautomaatti 24h
Pesuun myös isot pakettiautot
Avoinna: ark. klo 7–20, la klo 8–20, su klo 9–20
6 | vasen raisio
Kehitysavun leikkaaminen on häpeällistä
#1/2013 | 7
LEIREJÄ • TAPAHTUMIA
Pinskut
Köyhyys ei poistu itsestään luottamalla sokeasti vapaakauppaan tai hyväntekeväisyyteen. Kaikkein köyhimmissä maissa talouden ja yhteiskunnan rakenteet eivät kerta kaikkiaan pysty kohtaamaan avointa maailmantaloutta. Liian nopea avautuminen
maailmanmarkkinoille ja pääomaliikkeille on usein paikallisille elinkeinoille tuhoisaa.
S u o m e n k i n h a r j o i t ta m a k e h i t y s y h t e i s on korvaamatonta pyrittäessä vahvistamaan köyhimpien maiden edellytyksiä kohtaamaan globaali talous.
YK-järjestelmä on kansainvälisen yhteistyön
perusta. YK:ssa yhdessä sovitut vuosituhattavoitteet köyhyyden torjumiseksi ja kehityksen
edistämiseksi päivitetään kestävän kehityksen tavoitteilla. Niissä huomioidaan entistä
vahvemmin kehityksen sosiaalinen ja ekologinen kestävyys – ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt kohdistuvat voimakkaasti juuri köyhimpiin maihin.
Euroopan talouskriisin verukkeella on kehitysapua vaadittu Suomessa leikattavaksi ja
sitä on myös leikattu. Tämä on häpeällistä.
Suomi näyttää valitettavasti pysyvästi erottautuvan muista Pohjoismaista jättäytymällä kauas YK:n tavoitteesta kehitysyhteistyön
0,7 prosentin kansantuote-osuudesta. Ruotsin,
Norjan ja Tanskan lisäksi Suomen ohi ovat jo
menneet Hollanti, Luxemburg ja Iso-Britannia. Belgia ja Ranska tulevat kohta perässä.
Kehitysavussa ei onneksi kuitenkaan ole
kyse vain määrästä, vaan myös laadusta. Vat yö
semmiston vaatimuksesta hallitusohjelmaan
nostettiin kehitysavun uudeksi erityiseksi painopisteeksi ihmisarvoinen työ. Tämä kansainvälisen työjärjestö ILO:n käsite tarkoittaa sitä,
että edistetään sellaisten työpaikkojen syntymistä, jotka ovat taloudellisesti tuottavia, työehdot ovat säälliset, järjestäytyminen vapaata,
ja joista saadulla palkalla myös tulee toimeen.
Määrän ja laadun lisäksi kehitysavun on
oltava johdonmukaista. Elintason nousu ei
saa tapahtua ympäristön kustannuksella tai
sosiaalisista vaikutuksista piittaamatta. Ympäristölle haitallisen vanhentuneen teknologian edistäminen ei ole kestävää. On edistettävä vihreää teknologiaa.
Meillä on esimerkiksi puurakentamisessa
pitkät perinteet ja korkea osaaminen. Hiilinieluina toimivien puurakenteiden yleistyminen tukisi kestävää kehitystä kasvavissa kehittyvien maiden kaupungeissa.
Myöskään ei voi olla niin, että toinen käsi
silittää samalla kuin toinen lyö. Asevienti on
aina ongelmallista. Suomen muualle Eurooppaan tai arabimaihin viemät aseet voivat kulkeutua vuosien mittaan edelleen köyhiin Af-
rikan maihin estämään kehitystä.
Kehitysyhteistyössä tarvitaan yhteisiä, Euroopan- ja maailmanlaajuisia sääntöjä ja periaatteita. Muuten kilpailussa pärjäävät vain
ne, jotka tuottavat muita halvemmalla ympäristöstä ja ihmisistä piittaamatta.
Kehitys voi olla onnistunutta vain, jos kansainvälisten toimijoiden liikkeelle sysäämä
kehitys saadaan jatkumaan paikallisin voimin, paikallista talouselämää ja työllisyyttä
voimistaen. •
Annika Lapintie
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän
puheenjohtaja
Nuorten ohjaajien leirisuunnittelupalaveri. Työn alla on 3.-5.5. Kesärannan PEACE-leirin ohjelman ideointi. Leirin
kohderyhmä ovat kaikki yli 6-vuotiaat, joten erityistä suunnittelua vaatii toimintapisteet eri ikäisille sekä koko
leirin yhteiset illanvietot.
Köyhyys
ei poistu
itsestään
luottamalla sokeasti
vapaakauppaan tai
hyväntekeväisyyteen.
Raisiossa maahanmuutto
hoidetaan hallitusti
Osinkoverouudistuksen
loppusaldo
Riippumatta maahanmuuttajien
taustoista, on kuntien hoidettava
asukkaittensa asioita syrjimättä
ketään. Pitkään Raisiossa maahanmuuttotyötä tehnyt Kyllikki Kyllönen vastaa väitteisiin koskien
maahanmuuttoa ja pakolaistyötä.
H a l l i t u s p u o l u e i d e n p u h e e n j o h ta j at pääsivät sopuun osinkoverotuksesta. Uusi 150 000 euron raja osinkojen edulliselle verokohtelulle on varsin korkea. Sitä se on varsinkin tavallisen palkansaajan
vinkkelistä, jota muistettiin kehysriihen veroratkaisuissa vain lisäveroin. Se puree vain jos osakepaketin arvo on vähintään 1,9 miljoonan
euron luokkaa, koska 8 prosentin tuottoraja on ensisijainen. Se rajoittaa aikaisempaan päätökseen verrattuna niiden osingonsaajien veroetuja, joiden osingot ylittävät 150 000 euron rajan ja samalla alittavat 8 prosentin tuottorajan. Se edellyttää, että osakepaketin arvo on
vähintään mainitut 1,9 miljoonaa. Muissa tapauksissa korjattu päätös
on jopa edullisempi kuin alkuperäinen päätös osingonsaajan kannalta.
Hallituksen kehyspäätöksessä osinkoveroratkaisun lasketaan tuottavan 390 milj. euroa. Oikeampi luku on 100 milj. euron kieppeillä. Vuonna 2010 listaamattomien yhtiöiden osingot olivat 2,6 miljardia euroa.
Noin 2/3 niistä eli 1,7 miljardia euroa alitti 150.000 euron rajan ja 9
prosentin tuottorajan Näin ollen varsin suuri osinkomassa on uuden
päätöksen mukaan edullisen verotuksen piirissä Uusi systeemi jopa
keventää verotusta välillä 100 000 – 300 000 osinkoeuroa.
Toisaalta hallituspuolueiden puheenjohtajien sopimuksessa kevennettiin kaikkien pörssiosinkojen verotusta sekä listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotusta siltä osin, kuin ne ylittävät tuottorajan tai
150 000 euron rajan. Ne muuttuivat nyt 85-prosenttisesti veronalaisiksi eli 15-prosenttisesti verovapaiksi. Tässä ei ole mitään ylärajaa osingon suuruudelle. Kokoomus sai varsin hyvän hinnan siitä, että se suostui 150 000 euron rajaan.
Tämä kaikki yhteisöverokevennysten kylkiäisinä yrityksille ja osakkeenomistajille. Kataisen hallitus on nyt keventänyt yhteisöveroa ensin 26 prosentista 24,5 prosenttiin ja nyt edelleen 20 prosenttiin. Kokonaissumma kohoaa 1350 miljoonaan euroon.
Mutta ei palkansaajaa ja pienituloistakaan ole unohdettu: heiltä kerätään jokapäiväisestä kulutuksesta, asumisesta, liikkumisesta jne. 995 miljoonan lisäverot.
Arvonlisäveron tuore korotushan jo maksussa.
Lisäksi asunto- ja opintovelallisilta kerätään
asuntolainojen korkovähennyksen leikkauksena ja opintolainojenkorkovähennyksen poistamisena 230 miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuuksien leikkaukset pakottavat kunnat
kiristämään kunnallisveroa. Oikeisto näyttää
SDP:n tuella saavan hallituksessa tahtonsa läpi
mennen tullen.
Väite: Turvapaikanhakijoiden määrää ei
kontrolloida
Väärin. Raisio vastaanottaa vuosittain 1520 turvapaikanhakijaa. Raision kaupungin
perussyy turvapaikanhakijoiden vastaanottoon, on halu hoitaa asia hallitusti ja kaupungin ohjauksessa. Pakolaisia muuttaa itsenäisesti Raisioon vuosittain kymmeniä. Raision
ja Ely -keskuksen neuvotteluissa on huomioitu myös itsenäisesti muuttaneiden määrä, eli
luvun kasvaessa, on vastaanottoa vähennetty,
jotta pysyttäisiin kohtuudessa.
Väite: Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kotouttaminen edellyttää kunnalta aktiivista roolia suomalaiseen arkeen
opastamisessa
Totta. Jokainen voi kuvitella itsensä Keniaan kielitaidottomana vailla perhettä ja ystäviä ja jopa alaikäisenä. On selvää, että opastusta asuinkuntaan ja yhteiskuntaan tarvitaan.
Tämä tarkoittaa aina suomenkielen opiskelua
ja perehdytystä kaupungin asukkaitten peruspalveluihin.
Väite: Kotouttaminen maksaa kunnalle
vuosittain useita miljoonia
Väärin. Valtio korvaa kunnille kolme ensimmäistä vuotta tulkki- ja toimeentulotukikustannukset, tämänkin jälkeen korvataan vielä
huomattava osa palveluista ja sairaskuluista.
Osassa kuntia, kuten Raisiossakin, valtiontuet eivät kohdennu pakolaisiin, vaan uppoavat
kaupungin suureen kitaan.
Väite: Raisiossa kotouttamistyöhön pal-
Kotouttamiseen sisältyy aina suomenkielen
opiskelua sekä opastusta arkisissa toiminnoissa,
kuten kauppapalveluissa.
kataan vuosittain lisää työntekijöitä
Väärin. Raisiossa 13 vuotta pakolaistyötä
sekä projekteissa että sosiaalitoimistossa tehneenä vakuutan, että näin ei ole. Työtä tehdään
minimin mukaan, mikä valitettavasti on usein
liian vähän kuten yleensäkin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Väite: Raision maine maahanmuuttotyön
edistäjänä Varsinais-Suomessa ja Suomessa on hyvä
Totta. Raision tavasta hoitaa maahanmuuttaja-asioita on haluttu kuulla myös muualla
Suomessa sekä ministeriöissä. Raisiosta on
käyty aikanaan mm. maahanmuuttoministerin luona selvittämässä kokemuksia pakolaisten vastaanotosta ja puhumassa myös ongelmakohdista, joihin ministeriöissä voidaan
vaikuttaa. •
Kiira Lasarov
Jyrki Yrttiaho
kansanedustaja
KEVÄÄN KERHOT
Toimintakerho, tiistaisin, alakouluikäisille. Kokoontuu klo 18 Kellarilla,
teemana askartelu ja kädentaidot. Vastaava ohjaaja Mirka 040 1379448
Make The Movie, maanantaisin yli 12-vuotiaille. kokoontuu klo 17 Kellarilla,
teemana leffan teko. Vastaava ohjaaja Sanni 044 5698466
Lisäksi kuukausittain kokoontuu nuorten oma leffakerho, kokoontumiskerrat
tiedotetaan nettisivuilla ja facebookissa.
LEIRIT
KESÄLLÄ 2013
3.–5.5. PEACE-leiri Kesärannassa. Yli
6-vuotiaille. Hinta 35 euroa.
3.–7.6. Merileiri. Aina-laivalla, yli
12-vuotiaille. Merenkulun taitojen
opiskelua, kalastusta, saaristoomme
tutustumista. Hinta 70 euroa.
3.–7.6. Mummolaleiri. Valtakunnallinen leiri 5-15-vuotiaille. Aurinkolahden leiri- ja
kurssikeskus, Hirvensalossa. Tuttuun tapaan leirillä laskeudutaan kesälomaan
rennosti kesästä nauttien, mummolamaisessa miljöössä. Hinta 65 euroa. Järjestää:
Länsirannikon aluekeskus sekä SDPL ry.
8.–13.7. Kesäleiri. 6-12-vuotiaille. Uimista, melontaa, leirinuotioita. Matkat Ainalaivalla. Sisä- ja telttamajoitus. Leiripaikka Oriniemen retkeilymaja. Hinta 80 euroa.
17.-19.10. Myrskyleiri Aina-laivalla ja Karhuluodossa, yli 12-vuotiaille. Syksyinen
viikonloppuleiri syyslomalla. Hinta 40 euroa. Teemana leffan teko.
ilmot quark:Taitto 1 23.4.2012 11.30 Sivu 1
Lisätietoja www.raisionpioneerit.net
Ilmoittautumiset: [email protected], puh. 044 9674493
TURUN ASENNUSTEAM OY
TEOLLISUUSKAARI 7, 21250 MASKU PUH. (02) 433 9500
Tervetuloa mukaan
PEACE – leirille
Naantalin kesärantaan
3.–5.5.2013
Leiri on suunnattu yli 6-vuotiaille
lapsille ja nuorille
Ohjelma sisältää mm. Peace-aiheista
diskoilua, askartelua sekä kisailuja
Ilmoittautumiset 27.4. mennessä
toiminnanohjaaja
Mirka Lasarov 040 1379448
Hinta:
35 euroa sisältäen ohjelman,
majoituksen, vakuutuksen sekä
ruokailut
MAAILMAAN MAHTUU!
Kaikille avoin ja maksuton lasten ja perheiden
konsertti / puistotapahtuma
Ihalan koululla 29.5.2013
klo 18.00–20.00
Ohjelmassa:
Rokki-Kokki yhtye
Pomppulinna
Puffet
Toimintapisteitä
Järjestää: Raision Pioneerit ry ja
Länsirannikon Pioneerit – SDPL ry
8 | vasen raisio
Serkkujamme
tapaamassa
Uganda sijaitsee Afrikassa päiväntasaajalla. Tutustuin
maahan helmikuussa parin viikon ajan. Kohotin kuntoani
määrätietoisesti, kestääkseni matkan rasitukset. Kuumuus ja
pitkät ajomatkat olivat kuitenkin vaivan arvoisia.
ovat kulkeneet.
Palkkasin itselleni kantajan, joka oli todellinen, lähes ratkaiseva apu, viiden tunnin räpiköinnissä lähes läpipääsemättömässä Bwindin
alueella. Hän kantoi reppuni, kamerani ja veteni. Lisäksi hän työnsi ja veti minua maaston
vaatimusten mukaisesti.
Lopulta gorillat löytyivät ja hopeaselkä hyväksyi läsnäolomme. Perillä saimme olla tunnin, jona aikana vain seisoimme ja kuvasimme
laumaa. Olimme hiljaa, nöyrinä ja katsekontaktia vältellen. Serkkujemme käyttäytyminen
sai miettimään meidän omaa elämäntapaamme kaikkine kiireineen. •
Pä ä k au p u n k i K a m pa l a e i juurikaan kiinnostanut, sillä nyt tavoitteet olivat safareilla ja
retkillä. Näimme miten mahtava Niili ahtautui seitsemän metrin solaan muodostaen mahtavan putouksen. Törmäsimme virtahepoon
veneellämme ja säikytimme monimetriset
krokotiilit jokitörmältä veteen. Norsuperheet,
kirahvit ja antiloopit tulivat tutuiksi. Leijonat
ja leopardikin nähtiin.
Kolmen tunnin kävelyllä kuumassa metsässä saimme seurata simpanssilaumojen arkea ja
välillä äänestäkin sanailua. Jännitykseltäkään
ei vältytty kun konetuliaseella varustautunut
rosvo ilmestyi telttaleiriimme. Mielessä häivähti viimeaikaiset kidnappaukset maailmalla.
Palkkasimme lisää pyssymiehiä turvaksemme
ja vaihdoimme leiriä heti seuraavana aamuna.
Siellä olikin rauhallisempaa, mikäli ei lasketa
yksinäistä, laumasta erotettua vihaista puhveliurosta, joka näkyi telttapolkumme lähistöllä.
Safarielämää ei voi suositella, mikäli lepakot, hämähäkit, verta imevät tsetsekärpäset ja
vaikkapa tyynyn alta tavoitettu lisko tuntuvat
liian vastenmielisiltä. Malarian estolääkitys
on luonnollinen osa viidakkolomaa.
Odotettu vuorigorillaretki piti varata jo
vuosi sitten. Edellinen yö vietettiin majassa
niin korkealla rinteellä, että jo sinne vievien
viisien portaiden nouseminen kuumuudessa sai hapen loppumaan. Katselimme jännityksellä vuorta –tuonne pitäisi kiivetä! Yö oli
kylmä, sysimusta ja ukkossalamien värittämä. Nukuimme kuumavesipullot sylissämme.
Retkikuntaan, joka vaelluksellaan lähtee
etsimään vuoristosta gorillalaumaa, mahtuu
vain kahdeksan matkailijaa. Lisäksi mukana
kulkivat opas, pari pyssymiestä ja mahdolliset kantajat. Jäljittävä laittautui aamuvarhain
matkaan selvittämään suuntaa, johon gorillat
Serkkujemme
käyttäytyminen sai miettimään meidän
omaa elämäntapaamme
kaikkine
kiireineen.
Matkan antia on mahdollisuus päästä näkemään Raision kirjaston aulagalleriassa toukokuun aikana. Olen paikalla avajaisissa
torstaina 2.5 klo 17-18:00, tervetuloa!
Oili Niittynen
Ihalan kentän perusparannus
Jatkossa Ihalan kentällä potkitaan palloa kumirouhetekonurmella
Va pa a - a i k a l au ta k u n ta pä ät t i yksimielisesti esittää muutoksia Ihalan kentän perusparannukseen. Suunniteltu hiekkatekonurmi
vaihtui lautakunnan esityksestä kumirouhesekoitteiseksi tekonurmeksi, mikä soveltuu paremmin jalkapallon pelaamiseen. Kenttä on
varsinkin juniorien aktiivisessa käytössä. Lisäkustannus nurmen vaihdossa on 20 000 euroa.
Hallitus oli päätökselle myönteinen, mutta
ei myöntänyt lisärahaa n. 400 000 euron hankkeelle. Lautakunnan tulee siis etsiä tarvittavat rahat hankkeen kokonaisbudjetin sisältä.
Remonttiin on nyt käytetty 216 000 euroa, tavoitteena on kunnostaa katos, penkit, pyörätelineet, istutukset, vaihtopenkit, välineet ja
valaistus. Remontti oletettavasti venyy vuoden 2014 puolelle. •
ROMPETORI 27.–28.4. klo 11-15 ja 4.–5.5. klo 11–15
Vapaa-aikalautakunnan jäsen
Sari Suominen haluaa edistää
jalkapallon pelaamisen olosuhteita.
(Hauninen, Santaojantie 76)
Tarjolla mm. teollisuusimuri Electrolux Professional, pöytiä+tuoliryhmiä, 1900-luvun VPK:n sammutinruisku, 1940-luvun
monistuskone, 16 mm projektori, haitari, kuntolaitteita, polkupyöriä, kirjoja, rollaattori, astioita, huonekaluja, kaasuhella
uunilla, taikinakone ja paljon muuta mielenkiintoista.
Varat käytetään Aina-aluksen meriturvallisuuden parantamiseen.
Järjestää Raision Pioneerit ja Raision Seudun Lasten Tuki ry