vinkki Windows 7 automatisoidusta asennuksesta

vinkit
rgHai{AYTTAJAN vINKKI
d[utomrtisEå
Windo\MS 7'n
asennus
Windows 7:stä on useimmilla it-ammattilaisilla jo
kokemusta, mutta läheskään kaikissa organisaatiossa
ei ole laajasti siirrytty uuteen käyttöjärjestelmään.
Mikäli asennettavia koneita on kymmeniä tai satoja,
kannattaa avuksi ottaa asennuksen automatisointi.
rlrr tÄnvlntx
|ll|Jindowsin ominaisuuksiin on
U U pitkään kuuiunut mahdollisuus
tehokkaisiin keskitettyihin asennuksiin. Käytetyllä teknologialla on kuiten,
kin ollut taipumus muuttua joka käyt-
töjärjesteimäversion yhteydessä, eikä
Windows 7 tee tässä poikkeusta. Vanhoihin tekniikoihin tottuneeile tulee
siis uutta opiskeltavaa: tällä kertaa mie-
leen painettavat kirjainlyhenteet ovat
mdt, waik, wds sekä wim.
Automatisoinnin tarve kannattaakin
harkita tapauskohtaisesti, sillä kaikkiin
asennuksiin ei automatisointi sovellu.
Nyrkkisääntönä voi pitää, että automati-
sointi alkaa maksaa itseään takaisinvasta
kun ollaan asentamassa noin kymmentä
identtistä konetta. Tätä pienemmät määrät on todennäköisesti asennettu käsin
nopeammin kuin mitä automatisoinnin
käyttöönottoon kuluu aikaa.
Windows 7:ssä Microsoft tarjoaa asennuksia tehostamaan koLme päätekniik-
Tekniikka ja välineet
valittava oikein
kaa: vastaustiedostot, verkkojakelun sekä
Asennuksen automatisointitekniikat so-
skiptatut
pivat kukin erilaisiin kayttcitarkoituk-
asennukset. Jokaisella näistä
on omat etunsa, ja kukin on tarkoiteftu
tietynkokoiselle organisaatiolle. Laajempien tekniikoiden huonot puolet liitt''vät
mutkikkuuteen: asennettavaa ja määriteltävää tulee helposti paljon.
Vaikka vastaustiedoston tekeminen
täyqy se jotenkin
sinänsä on helppoa,
saada tallennettua kä)ttöjärjestelmän
asennusler.lrlle. Fyysisissä ympäristöissä on itse tehtäväjoko dvd-levytai käynnistyksen mahdollistava usb-tikku. Vir-
tuaaliympäristöissä voidaan käyttää
sopivalla apuohjelmalla muokattua isotiedostoa.
Vastaustiedosto sopii pieniin tarpeisiin,
mutta laajempiin asennuksiin on tarjolla
tehokkaampia telceiikoita. Waik eli Windows Automated Installation Kit on maksuton, vajaan kahden gigatawn kokoinen
kokoelma työkaluja, joilla voidaan teh-
siin. Selvdsti helpoin kdyttöönottaa on
vastaustiedosto (answer fi1e), joka ker-
dä vastaustiedostot sekä ottaa levykuvia
too valmiit vastaukset asennusohjelman
Vistan yhtqydessä kä)ttöönotettuun
esittamiin kyslnryksiin esimerkiksi koh-
muotoon (Windows imaging format),
delevystä ja sarjanumerosta.
joita myös Windows 7 hyödyntiä. Levy-
(image). Levykuvat perusnlvat Windows
wim-
^
Waik on Microsoftin maksuton työkalukokoelma
automäattisia asennuksia varten.
^
5im-työkalulla määritellään yksityiskohtaisesti asen-
nuksen yhteydessä tehtävät järjestelmämuutokset.
kuvien käyttö säästää merkittävästi asen-
ten tiedostoja, asetuksia tai sovelluksia
nukseen kuluvaa aikaa, sillä käyttöjärjestelmän levykuvan lisäksi mukaan saadaan
uuteen käyttöjärjestelmäversioon.
myös asennetut sovellukset.
parhaiten vaativiin tilanteisiin, kun taas
wds on massajakelun väline. Vastaustiedostot sopivat pieniin ympäristöihin.
Windows deplognent service (wds)
on Windows zoo8 -palvelinten ominai-
kisääntönä voi pitää, että
Nyrk-
mdt soveltuu
suus, joka jakelee wim-levykuvia verkon
kautta. Levykuvia voidaan kerätä kirjastoksi erilaisia konetgppej ä ja kä)ttötarpeita varten, minkä iisäksi niitä voidaan
jakaa tehokkaasti suureliekin konemäärälle multicast-tekniikan arulIa.
Toinen vaihtoehto on nimeltään
Microsoft deplol'rnent toolkit (mdt). I(uten waik, myös mdt on kokoelma erilai-
"Kvmmentä
pienemmät
r-J
rrr4rrerf
^n^hh,,l,cro
crrrr urrr.c
€f
]znnna*fn
n c.rrrro, t t-o.ä
tnlrdÄ
lzÄain,,
LEITLICL t\C1D-t rr.
Eroon käsityöstä
vastaustiedostolla
Windows 7:n asennusohjelman kysymyksiin voi vastata vastaustiedostol-
verkosta pxe-teloiikalla
ja
asentaa kä1rt-
töjärjestelmä ja mahdolliset sovellukset
koneelle automaattisesti. Tähän tarkoi
tia. Sim:lle annetaan ensin halutun kdyt-
telmien vakio-osa.
Wds asennetaan palvelimelle roolina (role). Tämän jälkeen taffittavat levitysjaot (deployment share) ja käyuö-
tä wim-levykuva ja kaydaan sitten läpi
asennuksen parametrit. Valmistuva
xml-tiedosto kopioidaan asennusmedian juureen ja muuttuneista tiedostoista
poltetaan uusi dvd.
Dvd:tä kätevämpi vaihtoehto on kopioida tiedostot usb-tikul1e vastaustiedoston kera ja käynnistää kone tikulta. Ko-
1ä
Mikä tekdikoisra kannartaisi sitten
valita? Paljon riippuu siitä, halutaanko
asennukset tehdä puhtaalta pöydältä vai
onko tarpeen siirtää aiempien asennus-
Asennuksia verkon yli
Jos koneita on paljon, usb-tikun kanssa juokseminen käy työlääksi. Helpompi
tapa onkin laittaa koneet kapnisg.maan
töjärjestelmä-version asennusleryl-
ja sovellusten levittämiseen. Siinä missä
perinteistä asennusten skriptaamis ta.
pioinnin kanssa.
Windows Server zoo8- ja Rz-kä1ttojärjes-
neen käynnistykseen sopivan usb-tikun
voi tehdä esimerkiksi verkosta löltyvil-
kaisiin lerykuviin, tarjoaa mdt modulaarisemman ratkaisun, joka on lähempänä
sovellusten taryitsemat tiedostot.
Install.wim-tiedosto voidaan vaihtaa samassa yhteydessä vastaustiedoston ko-
la. Vastaustiedostoja tehdään Windows
system image manager -työkalulla
(Windows sim), joka on osa waik-paket-
sia ryökaluja kä)ttojärjestelmien, ajurien
waik ja wds nojaavat nopeisiin ja tehok-
la
apuohjelmilla tai kä1ttöjärjestelmään
kuuluvalla diskpart-komennolla.
Windows Z:n asennus perustuu wimlevykuvan purkuun kohdelevylle. Ole-
tukseen voi kdyttää wds-palvelua, joka on
järjestelmät määritellään palvelun oma
hall.intakonsolin kautta. Wds:n käyttöön vaaditaan kaksi wim-tiedostoa,
itse kayttcijarjestelmän asennustiedostot (Install.wim) sekä asennusohjelman
kd1'nnistämiseen tarvittava tiedosto
(Boot.wim). Molemmat lOytyvat Windows 7:n asennusler5m Sources-alihake-
mistosta.
Kun wds-palvelu on konfiguroitu
ja sille on kerrottu tarvittavat tiedos-
tusarvoisesti Microsoftin toimittama
asennuspaketti sisältää vain puhtaan
käytojärjestelmän, mutra tarvirraessa
lelykuva voidaan vaihtaa omaksi ver-
tot, voidaan kohdekoneet käynnistää
verkkokdynnistyksen avulla. Koneen
bios- tai efi-määrityksistä riippuu miten tämä tapahtuu, mutta tyypillisesti
riittää, että käynnistymisen yhteydessä
sioksi. Näin saadaan asennettua samal-
odotellaan \rmmenisen sekuntia dhcp-
)>
Vinkit
Mdt on Microsoftin monipuolisin mutta samalla myös
mutkikkain asennusten automatisointiväline.
e Wds-palvelu on osa käyttöjärjestelmää ja mahdollistaa
wim-levykuvien tehokkaan jakel un.
palvelimen vastausta. Wds-palvelin kinäisiä riippuruuksia (dependencies),
vastaa kohdekoneen plyntöihin ja al- jolloin järjestelmä tietää, missä järjeskaa ladata Windows 7:n asennusohjel- ryksessäsovelluksetkuuluuasentaa.
maa. Wds tukee Windows sim -ohjel- Mdttarjoaakolme erilaistakäyttöjärmalla tehtyjä vastaustiedostoja, joten jestelmienjasovellustenasennustapaa,
asennukset voidaan viedä loppuun il- joista kä)'tetään nimityksiä Lite touch
manasentajanläsnäoloa.
installation (lti), Zero touch installation (zti) sekä User driven installatiTarkkaa määritystä
on (udi). Asennuksen vaiheet voidaan
Vaativiin kä)ttökohteisiin Microsoftilla kuvata tarkasti tehtäväsekvensseillä
on tarjota työkalupaldci nimeltä mdl Se (task sequence), jotka ovat yhteensopikä)ttää osittain samoja telmisiä ratkai- via Microsoftin suur- ja keskisuurten
suja kuin wds, mutta on erillinen toteu- ympäristöjen hallintavälineen System
tus. Mdt on erikseen asennettava
kohde-
Centerin kanssa.
Windows Z:n käyttöönottoon. Varmaa
kuitenkin on, etteiyli lqymmentä konet-
takannatakäsinasennella. I
I.INKIT
Windows Automated
Installation Kit (AlK)
for Windows 7:
palvelimelle,muttamuutenvaatimukset Windows 7:n asentaminen alkaa olla
www.m icrosoft.com/down load s/en
verkon
details.asox?Familv D=696dd665-
inftastruktuuri-lle ovat pienet, käJt,,Pigngllä
töjärjestelmät ja sovellukset voidaan jaella
.l_
tiaÄryaj_,^.I
rrDcLV o'l v cLrrcL
yksinkertaisen jaetun
kansion (share) kautta asennflkset
Saa
tiedostopalvelimelta.
I'Ilaamaan
Mdt:n hallintatyö- -- _-*----.--jOUheVaStiJ'
kalu on nimeltään
Deployment Workbench. Välineen avul-
useimmille it-ylläpitajille jo turrua,
mutta itse
asen-
olevat
6-4I77 -a8I7-
9c2 6d3 b3 b34&d isplaylang=en
nusohjelmaeianna
hinkaan
vinkkejä
mahdollisen ryön
helpottamisesta au-
tomatisoinnin anrl-
h.
yllapitajän on-
Microsoft Deployment
Toolklt (MDT) 2010 Update 1:
www.m icrosoft.com /d own load s/en /
deta ils.aspx?FamilvlD=3 bd B 561f-77ac-
4400-a0c1-fe8
7
Ic46IaB9
kin oltava tietoinen
käyrettävistä tekniikoista. Toistaiseksi yksikään Microsofajurit tin tarjoama automatisointitekniikka ei
sekä tietysti sovellukset. Käyttöjärjes- ole aivan triviaali, mutta pienellä lisäteimät ja sovellukset tuodaan (import) vaivalla asennukset saa rullaamaan joupalveluun joko suoraan asennusleryl- hevasti.
tä, verkossa olevasta puretusta asen- Käytettävissäolevatvaihtoehdotsopinuspaketista, wim-tiedostosta tai wds- vat erilaisiin tarkoituksiin, mutta oikean
jakopisteen kautta.
telcriikan valintaan toivoisi MicrosoftilSovelluksia asennertaessa on Mdt:lle ta selkeämpää ohjeistusta. Valittavakkerrottava myös asennustiedoston nimi si jääkin, haluaako käyttää Microsoftin
ja parametrit automaattiseen asennuk- vakiovälineitävailöytyisikökaupallisisseen. Sovelluksille voi asettaa myös kes- ta tuotteista yksinkertaisempi ratkaisu
1a määritellään käytettävissä
kä1ttöjärjestelmät, tawittavat
9f7
3
/
I
magex Technical Reference:
tech net.m icrosoft.com /en-u s/libra
ryl
dd7 44377 (wS.1O).aspx
Käynnlstykseen soplvan
usb-tlkun alustus dlskpartkomennolla:
rechnet.microsoft.com/en-us/ma gazine/005J5ö_Lb.as0x