MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014

 MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 19.05.2014 – 30.09.2014 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö on merkitty 8.7.1997. Yhtiöllä on kuuden jäsenen hallitus ja sen puheenjohtajana on Harri Leino sekä varapuheenjohtajana Jussi Hartikainen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Tommi Nikunen. Järjestäjän huomautus Tämä asiakirja ei ole arvopaperimarkkinalain mukainen tarjousesite. Lahden Golf Oy ei ole julkinen osakeyhtiö, vaan osakeyhtiölain mukainen yksityinen osakeyhtiö. Sen osakkeita ei voi ottaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin, eikä sitä vastaavan menettelyn kohteeksi.
1 TAUSTAA JA OSAKEANNIN TARKOITUS Taustaa ‐ Peruskorjaus ja laajennus säilyttäen 18 reikää koko ajan käytössä Lahden Golf Oy:n syysyhtiökokous hyväksyi 14.11.2012 kentän laajennus‐ ja peruskorjausprojektin ensimmäisen vaiheen. Tämä vaihe sisältää seitsemän uuden väylän rakentamisen ja vanhan kentän peruskorjausta. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on rakentaa uuden layoutin mukainen laadukas 18 reiän Mestari‐kenttä. Se on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2013‐2016 siten, että 18 reikää on koko ajan käytettävissä. Yhtiökokous päätti rahoittaa ensimmäisen vaiheen investoinnit vanhoilta osakkailta vuosina 2013‐2015 kerättävällä yhteensä 1.172 euron pelioikeuskohtaisella rahoitusvastikkeella (noin 840.000 euroa) ja pankkirahoituksella (noin 460.000 euroa). Vanhoilta osakkailta kerättävä rahoitusvastike jakaantuu seuraavasti: vuonna 2013 yhteensä 600 euroa ja vuosina 2014‐2015 yhteensä 572 euroa. Käynnistetyn laajennus‐ ja peruskorjausprojektin ensimmäinen vaihe parantaa laatua, lisää monipuolisuutta ja kasvattaa entisestään kentän kapasiteettia. Kesän 2013 rakennustyöt etenivät hyvin ja jatkuvat vuonna 2014 suunnitelmien mukaisesti. Ensimmäisen vaiheen suunnitelman mukaan vuonna 2016 on käytettävissä uusittu 18 reiän Mestari‐kenttä. Lisäksi on käytettävissä vanhoista väylistä muodostuva kuuden reiän harjoituskenttä. Myöhemmin päätettävän laajennus‐ ja peruskorjausprojektin toisessa vaiheessa on suunniteltu peruskorjattavaksi näistä kuudesta vanhasta väylästä yhdeksän reiän Kisälli‐kenttä. Kisälli‐kenttä kaksinkertaistaisi lähtöajat, millä olisi suuri merkitys etenkin suosituimpina peliaikoina arki‐iltaisin, viikonloppuaamuina tai tapahtumien aikana. Kisälli‐
kenttä antaisi hyvät mahdollisuudet tutustua lajiin, parantaa pelitaitoja ja pelata nopeampia iltakierroksia. Osakeannin tarkoitus – Harrastajien lisääminen ja pääomarakenteen vahvistaminen Tälläkin hetkellä Takkulan kenttä on alueen vähiten ruuhkaisia ja kierrokset ovat keskimääräistä joutuisimpia. Vuoden 2013 osakeannissa merkittiin 56 uutta osaketta ja sen jälkeen yhtiössä on 773 pelioikeuteen oikeuttavaa osaketta ja 100 juniorien pelioikeutta. Tämä antaa mahdollisuuden lisätä pelioikeuksien määrää jo tässä vaiheessa ruuhkauttamatta kenttää liikaa. Syysyhtiökokous 27.11.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään 100 uuden osakkeen osakeannista. Harrastajien lisäämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi ja yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi hallitus on 06.05.2014 päättänyt tämän merkintäesitteen mukaisesta enintään 100 uuden II‐lajin C‐sarjan osakkeen osakeannista. OSAKEMERKINNÄN EHDOT JA OHJEET Tarjottavat osakkeet ja merkintähinta Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 100 uutta II‐lajin C‐sarjan osaketta osakekohtaiseen merkintähintaan 2.000 euroa. Yhtiön hallitus katsoo merkintähinnan vastaavan uuden osakkeen käypää hintaa. Osakkeen nimellisarvo on 17 euroa. Osakepääomaa korotetaan nimellisarvon verran ja loppuosa merkintähinnasta kirjataan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kukin osakeannissa merkittävä uusi osake oikeuttaa yhteen pelioikeuteen. II‐lajin osakkeista on suoritettava vastiketta, joka perustuu yhtiöjärjestyksen 6 §:ssä mainittujen pelioikeuksien lukumäärään. II‐lajin C‐sarjan osakkeista ei kuitenkaan ole suoritettava ”vuonna 2012 päätettyä rahoitusvastiketta” ja 2 näistä osakkeista, osakkeen tultua merkityksi kaupparekisteriin, velvollisuus maksaa hoitovastiketta alkaa aikaisintaan, kun osakas ottaa pelioikeuden käyttöön ja viimeistään 1.1.2015 lukien. Merkintäaika ja merkintätapa Merkintäaika alkaa 19.05.2014 ja päättyy 30.09.2014. Hallitus voi muuttaa merkintäaikaa tai keskeyttää osakeannin ylimerkinnän takia. Merkintä tapahtuu palauttamalla merkintälomake Lahden Golf Oy:n toimistoon Takkulantie 15230 Lahti ja maksamalla merkintähinta 2.000 euroa per osake yhtiön tilille FI62 5612 1120 4079 75. Maksun saapumispäivä yhtiön tilille on merkintäpäivä. Merkintähintojen maksu on suoritettava viimeistään 30.9.2014. Lahden Golf Oy:n nykyisillä osakkeenomistajilla ja heidän perheenjäsenillään on etuoikeus osakemerkintään 27.05.2014 asti. Tämän jälkeen merkintäetuoikeus määräytyy merkintähinnan maksun saapumisajankohdan mukaan. Yhtiön nykyisten osakkaiden merkintäetuoikeuden perustana on osakasluettelo per 06.05.2014. Hallitus pidättää itselleen oikeuden päättää merkintäetuoikeuden tulkinnasta edellä olevien yleisperiaatteiden puitteissa. Hallituksen hyväksyttyä merkinnän, voi osakkeenomistaja halutessaan aktivoida pelioikeuden maksamalla kuluvan vuoden vahvistetun hoitovastikkeen. Lahdessa 06.05.2014 Lahden Golf Oy Hallitus 3 Lahden Golf Oy: MERKINTÄLISTA Osakeanti perustuu Lahden Golf Oy:n syysyhtiökokouksen 27.11.2013 hallitukselle antamaan valtuutukseen ja hallituksen päätökseen osakeannin tarkemmista ehdoista toukokuun 6. päivältä 2014. Ostajan nimi ________________________________________________ Osoite ________________________________________________ ________________________________________________ Puhelinnumero ________________________________________________ Merkintä Merkitsen Lahden Golf Oy:n II‐lajin C‐sarjan osakkeita seuraavasti:  Hinta 2000€/osake  Merkitsen osakkeita ____kpl Merkintäaika 19.05.2014 ‐ 30.9.2014 4 Merkittävissä oleva osakemäärä Merkintähinnan sitovuus Maksu Omistusoikeus Asiakirjat Palautus Osakkeiden hinta on sitova sadalle ensimmäiselle osakkeelle, jotka on merkitty 30.9.2014 mennessä. Merkintä tapahtuu maksamalla merkintähinta Lahden Golf Oy:n pankkitilille FI62 5612 1120 4079 75. Maksun lisätietoihin tulee merkitä ”Osakemerkintä 2014” ja lisäksi ”merkitsijän nimi” ellei maksaja merkitse osaketta / osakkeita itselleen. Ylimerkinnän tapauksessa Lahden Golf Oy palauttaa viipymättä ylimerkintöjen maksut. Omistusoikeus osakkeeseen / osakkeisiin siirtyy, kun merkintälista on toimitettu Lahden Golf Oy:n toimistoon, merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu ja hallitus on hyväksynyt merkinnän. Todistuksena omistusoikeudesta luovutetaan osakkeenomistajalle osakekirja. Jäljennös osakeantipäätöksestä, yhtiöjärjestyksestä, valtuutuspäätöksestä ja osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 1 momentissa tarkoitetuista yhtiön taloudellista asemaa koskevista asiakirjoista on nähtävänä Lahden Golf Oy:n toimistossa. Allekirjoitus Enintään 100 kappaletta _________________________ Paikka ja Aika _________________________ _________________________ Lahden Golf Oy, Takkulantie 20, 15230 Lahti Allekirjoitus Nimen selvennys 5