Hevosvoimaa Kyrönmaalle - YHYRES

HEVOSVOIMAA KYRÖNMAALLE
Isokyrö, Laihia ja Vähäkyrö
Hevosvoimaa Kyrönmaalle -esiselvityshanke
Kaisa Kiikka
1 Johdanto ................................................................................................................................................... 3
2 Hevostalous Suomessa.............................................................................................................................. 4
Hevosalan kasvun mukana tulevat haasteet ............................................................................................. 5
3 Hevostalous Kyrönmaalla .......................................................................................................................... 6
Harrastajat............................................................................................................................................... 6
Hevosen omistajat ............................................................................................................................... 7
Ratsuhevosen omistaja ja vuokraaja....................................................................................................11
Ravihevosen omistaja ja vuokraaja ......................................................................................................12
Ratsastusta harrastavat, jotka eivät omista hevosta ............................................................................13
Raviurheilu harrastavat, jotka eivät omista hevosta ............................................................................16
Hevosharrastajien kommentteja Kyrönmaan alueen hevostalouden kehittämisestä............................16
Tallin pitäjät ............................................................................................................................................18
Hevosalan yritykset Kyrönmaalla.............................................................................................................24
Ratsastuskoulut...................................................................................................................................24
Ravitallit ja -valmennus .......................................................................................................................25
Täysihoitotallit ....................................................................................................................................26
Kengittäjät ..........................................................................................................................................26
Hevoshierojat......................................................................................................................................26
Hevoslomittajat ..................................................................................................................................26
Hevostarvikemyyjät ............................................................................................................................26
Rehumyyjät.........................................................................................................................................27
Hevoskuljetuskaluston myyjät .............................................................................................................27
Hevosten loppusijoitus........................................................................................................................27
Kyrönmaan maaseutusihteerit ja neuvonta .........................................................................................28
Ratsastusseurat ja – yhdistykset sekä 4 H-yhdistykset .........................................................................28
4 Tulevaisuuden näkymät ja hevosalan kehittämisen tarve .........................................................................30
5 Johtopäätökset ........................................................................................................................................31
2
1 Johdanto
Viime vuosien aikana hevostalous on kasvanut hurjasti. Tämä näkyy hevosmäärän kasvussa, jonka
myötä tallien määrää lisääntyy. Myös harrastajamäärät kasvavat. Hevosalalle syntyy vuosittain
paljon uusia yrityksiä. Hevostalouteen on sidoksissa useita erilaisia yrityksiä, kuten mm. hevosille
rehuja tuottavat maanviljelijät.
Tämän esiselvityshankkeen avulla kartoitettiin Kyrönmaan alueen hevostalouden tilaa. Hankkeessa
selvitettiin hevostaloudesta kokonaan tai osittain saavien yrittäjien lukumäärää, harrastaja määriä
ja erikokoisten tallien määrää. Lisäksi kyseltiin alueen hevostalouden kehittämisen tarpeita ja
mahdollisuuksia. Hankkeessa tehtiin kyselytutkimus, jonka perusteella saatiin ajankohtaista tietoa
Kyrönmaan alueen hevostalouden tilasta, tämän hetkisestä toiminnasta ja tulevaisuuden
suunnitelmista. Kysely lähetettiin kyrönmaalaisille hevosharrastajille ja -yrittäjille, tallien
omistajille, ratsastuskouluille ja seuroille/yhdistyksille. Lisäksi käytiin erilaisilla ja -kokoisilla
talleilla. Kyselyjä lähetettiin yhteensä 275 kpl.
Esiselvityshanketta hallinnoi Laihian kunta. Hanke rahoitettiin YHYRES kehittämisyhdistys ry:n
myöntökiintiöstä.
3
2 Hevostalous Suomessa
Tämän hetkinen hevosmäärä Suomessa on noin 75 000 hevosta, ja hevosmäärä lisääntyy
vuosittain noin tuhannella hevosella. Määrä oli vielä 1990-luvulla laman jälkeen 49 000.
Hevosmäärän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan 20 vuoden aikana. Eniten kasvaa
ratsuhevosten ja ponien määrä. Tällä hetkellä ratsuja ja ravureita on suunnilleen saman verran.
Noin 35 000 suomalaista omistaa hevosen. (Suomalaisen hevosalan katsaus 2010).
Ratsastus harrastuksena kasvaa jatkuvasti. Suomen Ratsastajainliitto on arvioinut, että joka viides
10–18 -vuotias tyttö harrastaa ratsastusta. Ratsastusta harrastavien määräksi arvioidaan 120 000
(Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010). Harrastajien
määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 1994. Kesä on hevostalouden sesonkiaikaa, jolloin
ratsastuskouluissa pyörivät vakituisten iltatuntien lisäksi ratsastusleirit. Tällöin harrastajamäärä on
jo noin 166 000. Raviurheilu on myös yksi suosituimmista yleisölajeista. Raviurheilua seuraa
säännöllisesti 250 000–300 000 henkilöä (Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet,
Maataloustieteen Päivät 2010). Suomi kuuluukin kansainvälisesti tarkasteltuna Euroopan viiden
suurimman ravimaan joukkoon (http://freewebs.com/hevosiin/ravit.htm).
Suomen noin 16 000 hevostallista kolme neljästä tallista sijaitsee maatilan yhteydessä. Neljännes
on yrityksiä, joilla ei ole maatilakytköstä. Suomessa on 11 250 maatilaa, joissa harjoitetaan
hevosiin liittyvää toimintaa. Vuonna 2010 hevostalous oli päätuotantosuuntana 2 168 maatilalla.
Hevosten myötä rehun tuottajien määrä kasvaa. Arvion mukaan yksi hevonen kuluttaa
maatalouden tuotantoa noin 1,5 eurolla päivässä. Suomessa yksi hevonen tarvitsee
rehuntuotantoon ja laiduntamiseen noin 1-1,5 ha peltoa, joka tarkoittaa noin 75 000 – 100 000
hehtaaria peltoa, noin 5 prosenttia Suomen peltoalasta. Hevonen ei siis ole pelkkä
maisemanhoitaja. Hevostalous on ainoa kotieläintuotannon ala, joka kasvaa tällä hetkellä.
(Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010).
Hevosalalle syntyy uusia yrityksiä yli sata vuosittain. Kaupunkien ympärille rakennetaan uusia
ratsastuskouluja ja talleja. Suomen Ratsastajainliiton vuoden 2010 toimintakertomuksen mukaan
Suomessa on SRL:n hyväksymiä ratsastuskouluja 225 kpl, harrastetalleja 51 kpl ja yksityistalleja 14
kpl. Hevostalous työllistää tällä hetkellä noin 15 000 suomalaista. Sen vuosittainen rahavirta on
noin 830 miljoonaa euroa, josta hevosten ja tallien hoito kattaa liki puolet. (Suomalaisen
hevosalan katsaus 2010). Kasvava hevostalous eri toimintamuotoineen on merkittävä
mahdollisuus maaseudun yritys- ja elinkeinotoiminnan monipuolistamisessa. Hevosrehujen
tuotanto ja hevosharrastajille sekä hevosten omistajille tarjottavat palvelut ovat yksi esimerkki.
(Hevosalan nykytila, haasteet ja tutkimustarpeet, Maataloustieteen Päivät 2010).
Hevosalalla toimii yhdistyksiä paikallisista valtakunnallisiin toimijoihin. Valtakunnallisista
merkittävimpiä ovat Suomen Hippos ry ja Suomen Ratsastajainliitto ry. Paikallisia ratsastusseuroja
ja hevosyhdistyksiä löytyy paljon. Yhdistykset järjestävät kilpailuja, koulutuksia ja erilaisia
tapahtumia mm. näyttelyitä ja avointen ovien päiviä.
4
Hevosalan kasvun mukana tulevat haasteet
Hevosalan nopea kasvu tuo mukanaan haasteita. Yhtenä haasteena on yritysten kannattavuus.
Moni lähtee alalle harrastuksen pohjalta sekä kovasta halusta toimia hevosten parissa, eikä
kiinnitä tarpeeksi huomiota taloudelliseen kannattavuuteen. Hevosalan yritys on liian monelle
pelkkä harrastus. Kunnissa asuinalueiden kaavoittaminen tulee tulevaisuudessa ottaa huomioon
hevostalouden näkökulmasta. Kasvavan hevosalan myötä mukaan tulee jatkuvasti uusia ihmisiä,
joiden kokemustausta sekä alasta että hevosista on entistä vähäisempi. On tärkeää pitää huoli
sekä harrastajien että yrittäjien osaamisesta.
Hevosten hyvinvointi ja ympäristöasiat puhuttavat paljon. Hevosten omistajilla ja harrastajilla ei
aina ole riittävästi osaamista hevosen käsittelyyn eikä taitoa lukea hevosten tarpeita. Hevosalan
neuvontapalveluiden käyttö on vielä vähäistä. Eri puolella Suomea järjestettäviin koulutuksiin
osallistutaan melko hyvin, mutta kynnys neuvontapalveluun on suuri. Hevosalan kasvu lisää
neuvonnan tarvetta, joiden aiheita ovat mm. eläinten hyvinvointi, rehuntuotanto, ympäristöasiat,
rakentaminen ja kannattavuus.
5
3 Hevostalous Kyrönmaalla
Kyselyjä lähetettiin 205 harrastajalle, 49 tallille, 2 ratsastuskoululle, 13 hevosalan yrittäjälle tai
hevosalaan sidoksissa olevalle, kahdelle 4 H-yhdistykselle ja neljälle ratsastusyhdistykselle. Kyselyt
lähetettiin helmikuun lopulla ja vastausaikaa oli kolme viikkoa. Lisäksi kumpaankin
ratsastuskouluun vietiin parin viikon ajaksi kyselyitä ja palautuslaatikko. EU-tukikelpoisten
hevostilojen yhteystiedot saatiin kuntien maaseutusihteereiltä. Muiden tallien ja harrastajien haku
tapahtui lähinnä netin kautta.
Harrastajat
Harrastajien kyselyyn vastasi 69 hevosharrastajaa, vastausprosentti oli 34. Eniten vastauksia tuli
Isostakyröstä. Suurin osa vastaajista, 82 prosenttia, oli naisia. Vastaajia oli jokaisesta ikäluokasta.
Suurin osa vastaajista, 42 prosenttia, oli 19–35-vuotiaita. 36–40-vuotiaita oli 28 prosenttia, alle 18vuotiaita 22 prosenttia ja yli 50-vuotiaita 9 prosenttia. Vastaajista 48 prosenttia asui Isossakyrössä,
36 prosenttia Laihialla, 10 prosenttia Vähässäkyrössä ja 6 prosenttia lähialueella.
Pääosa vastaajista, 73 prosenttia, harrasti ratsastusta. Raviurheilua harrastavien vastauksia tuli 19
kappaletta, joka oli 27 prosenttia vastauksista.
6
Hevosen omistajat
Vastanneista hevosen omistajista 61 prosenttia omistaa vähintään yhden hevosen. Loput 39
prosenttia harrastavat hevosharrastusta joko ratsastuskouluissa, talleilla tuttujen hevosilla tai tällä
hetkellä pitävät taukoa harrastuksesta eri syistä. Hevosen omistajista 45 prosenttia omistaa yhden
hevosen ja 25 prosenttia kaksi hevosta.
Vastaajista kolmasosan hevonen/hevoset asuvat kotitallissa ja 2/3 asuu vuokratallissa.
Suurimmassa osassa talleista (76 prosenttia) ei ole yritystoiminta. 24 prosentissa talleista on
yritystoimintaa, mm. ravivalmennusta, täysihoitopaikkojen vuokrausta, ratsastuskoulutoimintaa.
Tallit ovat enimmäkseen pieniä, muutaman hevosen talleja.
7
Vastaajista 44 prosenttia kertoi hevosten täysihoitopaikan maksavan 250–300 €/kk Kyrönmaan
alueella. 30 prosentilla tallipaikka maksaa vain alle 250 €/kk, 4 prosentilla 310–350 €/kk ja 22
prosentilla yli 350 €/kk. Yli 350 €/kk vuokra on lähinnä hevosilla, jotka ovat ravitreenissä.
78 prosenttia vastaajista sanoi Kyrönmaan alueen täysihoitopaikkojen hintatason olevan sopiva.
Vain 4 prosenttia sanoi hintatason olevan kallis ja 19 prosentin mielestä hintataso on liian halpa.
Kuitenkin 70 prosenttia vastaajista olisi valmis maksamaan enemmän laadukkaasta palvelusta.
Tämän hetkisen tallin hoitoon ja palveluihin 91 prosenttia vastaajista ovat tyytyväisiä. Vain 9
prosenttia vastaajista löytää jotain parannettavaa hevosensa tallista, mm. heikot
ratsastusmahdollisuudet, täysihoitopaikkojen vähäisyys, lähialueen asukkaiden ahdasmielinen
suhtautuminen hevosiin.
Useammalla tallilla on käytössä oma ratsastuskenttä. Vastauksista huomaa ratsastusmaneesien
vähäisyyden. Kyrönmaan alueella on vain kaksi maneesia, jotka ovat molemmat ratsastuskoulujen
käytössä. Laihialta löytyy harjoitusrata ravihevosten treenaamiseen. Vastanneista 12 kappaletta
kertoi tallilla olevan kuljetuskaluston, jota vuokrataan. Kahdella tallilla löytyy myös oma
kävelytyskone hevosille.
Vastaajat listasivat viisi tärkeintä asiaa, jotka he ottavat huomioon valitessaan hevoselleen tallia.
Eniten kiinnitetään huomiota asiantuntevaan hoitoon, toiseksi eniten mietitään hevosten
tarhausaikaa ja tarhojen kokoa. Myös tallin sijainti omaan asuntoon nähden sekä riittävät
valmennusmahdollisuudet ovat merkittäviä asioita.
8
Hevosen omistajat käyttävät hevosalan palveluita mm. kengittäessään hevosensa, hevosten
lihashuoltoon ja kouluttaakseen hevosiaan eteenpäin. Kyselyssä 51 prosenttia vastasi ostavansa
kengityspalveluja. Osa vastaajista kengittää hevosensa itse ja osa hevosista pidetään ilman kenkiä.
Hierontapalveluja käyttää 30 prosenttia vastaajista. Hevosten lihashuollosta huolehtiminen
lisääntyy hiljalleen. Ratsuhevosten koulutukseen ratsutuspalveluja käyttää 7 prosenttia vastaajista
ja ravihevosen valmennuspalveluja ostaa 3 prosenttia. Lisäksi eläinlääkäripalvelut kuuluvat
jokaiselle hevoselle vähintään rokotusten ja hampaiden raspausten merkeissä.
Lähes puolet (47 %) kyselyyn vastanneista kertoi palveluihin menevän alle 60 € kuukaudessa. 40
prosentilla vastaajista palveluihin menee kuukaudessa 60–100 € ja 13 prosentilla yli 100 €.
Kyrönmaan alueella hevosalan palveluiden hinnat vaihtelevat paljon. Hintaan vaikuttaa mm.
palvelun tarjoajan koulutustaso ja sijainti. Kysymykseen ’Onko Kyrönmaan alueella saatavilla
monipuolisesti hevosalan palveluita’ 62 prosenttia vastasi ’ei’ ja 38 prosenttia ’kyllä’. Vastaajien
mielestä Kyrönmaan alueella on eniten puutetta hevoseläinlääkäreistä (36 %), osaavista hierojista
(20 %) ja kengittäjistä (19 %). Myös ratsuttajista, hevoslomittajista ja hevosklinikasta on puutetta.
9
Kyselyyn vastanneet ovat halukkaita ostamaan talliltaan lisäpalveluita, joita ovat mm. loimien
pesu/pesukone, kuljetuskaluston vuokraus, yksityisopetus ja lastenhoito.
Perusrehujen, kauran ja heinän, lisäksi lähes kaikki vastaajat (93 %) ostavat hevosilleen lisärehuja.
Selvästi eniten lisärehuja ostetaan Agrimarketista (88 %). Kyselyn perusteella 51 prosentilla
vastaajista menee alle 20 € kuukaudessa lisärehuihin ja 46 prosentilla 20–50 € kuukaudessa. Vain 3
prosentilla vastaajista kuluu yli 100 € kuukaudessa lisärehuihin.
10
Ratsuhevosen omistaja ja vuokraaja
Ratsuhevosten omistajista ja vuokraajista 62 prosenttia valmentautuu säännöllisesti hevosellaan.
Loput ratsastavat harrastusmielessä. Säännöllisesti valmentautuvista ratsukoista 55 prosenttia
valmentautuu vähintään kerran viikossa, 15 prosenttia kerran kahdessa viikossa, 10 prosenttia
kerran kuukaudessa ja 20 prosenttia harvemmin.
Valmentautuvista ratsukoista enemmistö valmentautuu kouluratsastuksessa (64 %) ja loput 28
prosenttia vastaajista valmentautuu esteratsastuksessa. Myös kenttäratsastuksessa valmentautuu
8 prosenttia ja 4 prosenttia lännen ratsastuksessa sekä maasta käsin työskentelyssä.
Lähes kaikki kyrönmaalaisia ratsastajia valmentavat valmentajat tai ratsastuksenopettajat ja ohjaajat tulevat Kyrönmaan alueen ulkopuolelta. Kyselyssä kuitenkin kävi ilmi, että 60 prosentin
mielestä alueelle ei tarvita kauempaa tulevia valmentajia. Loput 40 prosenttia on ulkopuolisten
valmentajien oppien tarpeessa.
Säännöllisesti valmentautuvista ratsukoista 62 prosenttia kilpailee jossakin lajissa. Yksi
vastanneista kilpailee kaikissa kolmessa lajissa: este-, koulu- ja kenttäratsastuksessa. Yksi
vastanneista kilpailee vain kouluratsastuksessa ja loput kilpailevat sekä koulu- että
esteratsastuksessa. Puolet kilpailevista kilpailee seuratasolla. Vain yksi vastanneista kilpailee
kansallisella tasolla. Valmentautuvista ratsukoista 15 prosenttia vastasi, että heidän hevosellaan
kilpailee jokin muu kuin hevosen omistaja itse.
Hevosen omistajat ostavat ratsastusvarusteensa alan varusteliikkeistä tai Agrimarketista. Moni
hevosharrastaja tilaa varusteita myös Internetin välityksellä.
11
Ravihevosen omistaja ja vuokraaja
64 prosenttia ravihevosten omistajista valmentaa itse hevostaan/hevosiaan. Loppujen 36
prosentin hevosia valmentaa ammattivalmentaja. Lähes jokaisen vastaajan (90 %)
hevosella/hevosilla ajetaan kilpaa, mutta vain 17 prosenttia ajaa hevosellaan kilpaa itse. Muiden,
(83 %) hevosilla ajaa kilpaa ammattivalmentaja/-ohjastaja.
Pääosa raviharrastajista ostaa ravivarusteensa alan varusteliikkeistä.
12
Ratsastusta harrastav at, jotka eivät omista hevosta
Suurin osa ratsastusta harrastavista, 68 prosenttia, käy ratsastamassa ratsastuskoulussa. 18
prosenttia kertoi käyvänsä ratsastamassa tutun hevosella. Muutama harrastaja käy harrastetallilla
ja yksityistallilla. Vastanneista muutama kertoi käyvänsä kesäisin ratsastusleirillä.
Kyselyyn vastanneista 67 prosenttia kertoi käyvänsä SRL:n hyväksymässä ratsastuskoulussa tai
harrastetallilla. Suomen Ratsastajainliiton hyväksymä talli lupautuu noudattaa laadittuja sääntöjä.
Jäsentallit tarkastetaan vuosittain. SRL:n hyväksymällä tallilla opetuksesta vastaa koulutettu
ratsastuksenopettaja tai -ohjaaja, harrastetallilla harrasteohjaaja. Lisäksi tallilla työskentelee
ensiaputaitoinen henkilökunta. Kyselyyn vastanneista 73 prosenttia pitää SRL:n hyväksyntää
tärkeänä.
Kaikki vastanneista maksaa ratsastustunnistaan 16–20 €. Kyrönmaan alueen ratsastustuntien
hintataso on vastaajista 93 prosentin mielestä sopiva. Vain 4 prosenttia vastasi hintatason olevan
kallis ja 4 prosenttia halpa. Kuitenkin 44 prosenttia vastanneista olisi valmis maksamaan
laadukkaasta palvelusta enemmän kuin tällä hetkellä. 55 prosenttia vastanneista ei olisi valmis
maksamaan enempää kuin tällä hetkellä ja 4 prosenttia voisi harkita maksavansa.
Kyselyssä kysyttiin viittä tärkeintä asiaa valitessa ratsastustallia. Tärkeimmät kriteerit vastanneiden
mielestä ovat hevosten soveltuvuus opetuskäyttöön (19 vastanneen mielestä) ja tallin ilmapiiri.
Alla olevassa taulukossa ovat vastanneiden mielestä tärkeimmät kriteerit.
13
Tärkeimmät kriteerit ratsastuspaikkaa valitessa
asiakaspalvelu
lauantaituntien mahdollisuus
tallin sijainti
viihtyvyys
monipuolinen hevoskanta
monipuoliset tunnit
hinta
SRL:n hyväksyntä
tallin siisteys
mukava opettaja
hyvinvoivat hevoset
sopiva ryhmäkoko
kenttä
maneesi
turvallisuus
hyvä ilmapiiri
tasokas opetus
hevosten soveltuvuus opetuskäyttöön
0
5
10
15
20
25
Vastanneiden mukaan lähes jokaiselta tallilta löytyvät ratsastuskenttä ja maneesi. Talleilta löytyy
myös lainattavia turvakypäriä ja 12 vastannutta ilmoitti talleilta löytyvän myös lainattavia
turvaliivejä.
Kyselyssä kysyttiin löytyykö tämän hetkisestä ratsastuskoulusta/-tallista jotain parannettavaa.
Tässä muutamia vastauksia kysymykseen:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
tallilta puuttuu ryhmähenki
opetuksen taso on puutteellinen
tallin kunto heikohko
asiakaspalvelun ystävällisyydessä parannettavaa, varsinkin lasten kohdalla
ratsastuskoulun mainonta jossain määrin niukkaa, harrastajat eivät tiedä tallin olemassa
oloa
tuntiratsastajat joutuvat jakamaan tuntinsa tallin henkilökunnan kanssa
vakiotuntilaiset haluaisivat pitää oman vakioryhmänsä ilman eritasoisia ”vierailijoita”
tuntien ryhmäkoot joskus turhan suuret
tallin siisteydessä sanottavaa
Kyselyyn vastanneista hevosharrastajista 60 prosentin mielestä Kyrönmaan alueella ei ole
monipuolisesti ratsastusharrastusmahdollisuuksia. 18 hevosharrastajan mielestä Kyrönmaan
14
alueelle kaivataan vaellustallia. Kyrönmaalle toivottiin myös valmennustyyppistä tallia, jossa
pääsisi valmentautumaan ja kisaamaan ratsastajat, joilla ei ole mahdollisuutta omaan hevoseen.
Kyrönmaan alueen talleilla on mahdollisuus käydä hoitamassa hevosia ja poneja. Myös omaan
hoitohevoseen/poniin on mahdollisuus.
Kyrönmaan alueen ratsastajat ostavat ratsastusvarusteensa suurimmaksi osaksi erikoistuneista
tarvikeliikkeitä (30 %) ja Agrimarketista (33 %). Myös netistä tilataan varusteita.
15
Raviurheilu harrastavat, jotka eivät omista hevosta
Vain kaksi kyselyyn vastanneista harrastaa raviurheilua. Molemmat vastaajat käyvät ajamassa
tutun/kaverin hevosella. Kummaltakin tallilta löytyy harjoitusrata, joka mahdollistaa hyvät ja
turvalliset ajoreitit.
Vastaajat pitivät tärkeimpinä asioina harrastuspaikkaa valitessaan:
·
·
·
·
·
·
tallin ja hevosen omistajaa
tallin siisteyttä
turvallisuutta
hevosten soveltuvuutta ajokäyttöön
turvallisia ajomaastoja ja -ympäristöä
hyvää ilmapiiriä
Kyrönmaan alueen raviharrastusmahdollisuudet ovat melko suppeat. Jos haluaa aloittaa
raviharrastuksen, lähin raviopetuspaikka on Seinäjoella raviradan vieressä sijaitseva Seinäjoen
poniravikoulu.
Hevosharrastajie n kommentteja Kyrönmaan alueen hevostalouden kehittämisestä
Moni harrastaja kertoi tarvitsevansa ratsastusreitistöä turvalliseen maastoiluun. Liikenteessä ei
kunnioiteta tarpeeksi hevosia ja ratsastajia, jonka seurauksena vaaratilanteet ovat lähellä.
Hevonen on suuri eläin, joka säikähtäessään pakenee äkkipikaisesti johonkin suuntaan. Auton ja
hevosen törmätessä vaarassa on myös ihmishenki.
Hevosten omistajat kaipaavat yleisesti esillä olevaa listaa alueen hevospalveluista. Varsinkin
alueelle muuttavien hevosten omistajien on vaikea löytää hevosalan yrittäjiä, koska yrittäjät eivät
välttämättä mainosta palvelujaan. Tällä hetkellä Kyrönmaalla markkinoinnissa luotetaan
puskaradion toimivuuteen. Usea vastanneista ehdotti palveluiden helposti löytymiseen
Internetsivuja.
Kyrönmaan alueelle kaivataan kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja ratsastusalueita
(ratsastuskenttä ja/tai maneesi). Muutama vastaaja kertoi maneesien vähyydestä, mutta useampi
hevosen omistaja on vailla kunnollista ratsastuskenttää.
Ravi-ihmiset kaipaavat Kyrönmaan alueelle harjoitusrataa, jossa olisi hyvä pohja. Yleisessä
käytössä oleva harjoitusrata mahdollistaisi hevosten treenaamisen ryhmässä.
Alueella on puutetta erilaisista hevosalan yrittäjistä, lähinnä kengittäjistä. Kyrönmaan alueella ei
ole hevosiin erikoistuvaa eläinlääkäriä, mikä näkyi kyselyn vastauksista. Myös hevosklinikkaa
16
toivotaan Kyrönmaan alueelle. Lähiseudulla kuitenkin on hevosklinikoita, mm. Seinäjoella ja
Vöyrillä. Vöyrillä hevosklinikan yhteydessä toimii lisäksi oriasema.
Hevosharrastajien toiveena on hevosille tarkoitettu uittopaikka Kyrönmaan alueelle. Laihialta
löytyy Marttilan säätiön rakennuttama kahluupaikka hevosille. Myös lähialueella Ylistaron
asemalla on kunnollinen uittosuora.
Moni vastaaja toivoo Kyrönmaan alueelle täysihoitotallia, jossa ei olisi muuta toimintaa,
esimerkiksi ratsastuskoulutoimintaa.
17
Tallin pitäjät
Kysely lähetettiin 49 kyrönmaalaiselle hevostallin pitäjälle, joista 18 vastasi siihen.
Vastausprosentti nousi 36,7 prosenttiin. Vastanneista talleista 39 prosenttia sijaitsi Isossakyrössä,
33 prosenttia Laihialla ja 28 prosenttia Vähässäkyrössä.
Kaikki vastaajat eivät ilmoittaneet ikäänsä. Ikäjakauma oli melko tasainen. Vastaajista sekä 18–40vuotiaita että 41–55-vuotiaita oli 42 prosenttia. Yli 50-vuotiaita tallin omistajia oli 17 prosenttia
vastaajista.
18
Hevostalouden kehittyminen ja kasvaminen näkyy myös Kyrönmaan hevostallien perustamisessa.
Vastanneiden talleista 45 prosenttia on perustettu vuoden 2000 jälkeen.
Kyrönmaan alueen tallit ovat suurimmaksi osaksi pieniä muutaman hevosen talleja. Alla olevasta
taulukosta näkee tallien jakautuman karsinamäärän mukaan. Vastausten perusteella alueella on
eniten neljän hevosen talleja (35 prosenttia) sekä kahden ja kolmen hevosen talleja (18
prosenttia).
Lähes kymmeneltä tallilta löytyy ratsastuskenttä ja neljältä tallilta harjoitusrata. Osa talleista
vuokraa hevoskuljetuskalustoaan ulkopuolisille.
Kyselyn perusteella tallin omistajat pitävät Kyrönmaan alueen hintatasoa sopivana tai halpana.
19
Osa talleista käyttää välillä lomitusapua, jonka saaminen ei ole helppoa.
Yleisin käytössä oleva kuivike on turve, myös kutteria käytetään paljon. Moni käyttää muun
kuivikkeen seassa olkea tai jossain vaiheessa vuodesta olkikuivitusta. Suurimmalla osalla
vastaajista on maataloustoimintaa, joka helpottaa oljen saatavuutta. Olki saadaankin
pääsääntöisesti omilta pelloilta, johon lanta-kuivike-seos kuljetetaan. Kutterin saatavuutta
pidetään huonona. Turpeen saatavuus on kutteria parempi. Uudesta olkipelletistä kenelläkään
vastanneella ei ole kokemusta, mutta muutama vastanneesta oli kiinnostunut kokeilemaan
kyseistä kuiviketta.
Lähes kaikki, 82 prosenttia vastanneista, tuottavat itse heinänsä. Vain muutama talli ostaa
heinänsä maanviljelijältä/heinäntuottajalta. Puolet vastanneista tekee tai vaatii heinästä
laatuanalyysin. Heinän saatavuus on suhteellisen hyvä, jos on valmis maksamaan laadukkaasta
heinästä pyydetyn hinnan. Alueelta ei välttämättä löydy kuitenkaan paikkaa, josta saisi koko
sisäruokintakaudeksi heinät vaan heiniä täytyy kysellä useammasta eri paikasta.
Enemmistö, hieman yli puolet, vastaajista ostaa hevosilleen kaurat. Lähes kaikki ostavat kaurat
maanviljelijältä. Muut lisärehut hankitaan pääasiassa maatalousliikkeitä, 61 prosenttia ostaa
Agrimarketista ja 17 prosenttia K-maataloudesta. Lisärehuihin käytetään 10–50 € kuukaudessa.
Myös ratsastus- ja ravivarusteiden hankinnassa käytetään eniten Agrimarketia.
Hevostarvikeliikkeitä käytetään toiseksi eniten. Muita varusteiden hankintapaikkoja ovat raviradan
raviautot ja tarvikeliikkeet sekä K-maatalous. Internetiä käytetään myös varusteiden hankintaan,
mm. Hööks, Hevari, Horze. Tallin työvälineet hankitaan pääasiassa Agrimarketista.
20
Vastaajista puolet käyttää loppusijoituksena teurastusta ja toiset puolet hautaavat ruhon
piikittämisen jälkeen.
Suurin osa vastanneista piti tallin kannattavuutta heikkona.
Tallin pitäjiltä kysyttiin, millaisena he näkevät tallin tulevaisuuden 5-10 vuoden kuluttua. Suurin
osa kysymykseen vastanneista näkee tulevaisuuden valoisana ja aikoo kehittää tallin toimintaa,
mm. keskittymällä asiakaspalveluun, lisäämällä täysihoitopaikkoja, lisäämällä omaa hevosmäärää
ja monipuolistamalla toimintaansa. Muutama vastaajista kertoi hevostoimintansa loppuvan
hiljalleen.
21
Suurimmat edut ja mahdollisuudet talleilla:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
rahallisesti heinän ja kauran tuottaminen itse
mahdollisuus kouluttaa ja liikuttaa hevoset itse
Vaasan läheisyys
toisen hevosyrityksen läheisyys, jolloin mahdollisuus yhteistyöhön
hyvä sijainti
laajennusmahdollisuus täysihoitotalliksi
omat heinät
hevoskuljetuskalusto
maatalouskoneet
nuoret, kasvavat varsat
Suurimmat ongelmat ja haasteet talleilla:
·
·
·
·
·
·
vaihtelevat sääolot, lähinnä kevään ja syksyn kurakelit
ajan puute
hevosalan yleinen heikko kannattavuus
varsojen alhainen hintataso
vanhat rakennukset
lomittajan saaminen
Hevosalalla neuvonnan käyttö ei ole vielä kovin yleistä. Vastaajista lähes puolet ei käytä
neuvontapalveluita. Muutama tallin pitäjä haluaa neuvoja hevosten ruokintaan liittyvissä asioissa.
Neuvontaa käytetään myös yrityksen kannattavuuslaskennassa, investointisuunnitelmissa ja
ympäristöön liittyvissä asioissa.
22
Ruokinta nousi suosituimmaksi aiheeksi kysymyksessä ’minkälaiset hevosalan kurssit ja luennot
kiinnostavat’. Lisäksi hevosen terveys ja hyvinvointi sekä hevosten kasvatus ovat kiinnostavia
aiheita luennoille.
Enemmistö kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Kyrönmaan alueella on monipuolisesti
hevosalan palveluita tarjolla. Moni kertoi kaupunkien läheisyyden olevan positiivinen asia
palveluiden saatavuudessa.
Esille tulleita puutteita olivat:
·
·
·
·
·
·
·
·
hevosreitistöt
hevosiin erikoistunut eläinlääkäri
hevoskuljetuspalvelu
kokopäiväisesti työskentelevä kengittäjä
hevosalan koulutukset
o mm. hevosten sairauksista ja ruokinnasta
o aiheita, joihin pystyvät osallistumaan sekä ravi- että ratsuväki
yhteinen harjoitusrata
ammattitaitoiset yrittäjät
hevoslomittaja
Kiinnostus yhteistyöhön jakoi mielipiteitä. Vastanneista 38 prosenttia kertoi, ettei ole kiinnostunut
yhteistyöstä muiden tilojen tai toimijoiden kanssa. Loput 62 prosenttia on kiinnostunut
yhteistyöstä. Muutamalla tallilla on ollut minimaalista yhteistyötä tai yhteistyö on aloitteilla.
Kyselyyn vastanneilta tulleita yhteistyöideoita:
·
yhteistyössä alan ammattilaisten luentoja
23
·
·
·
lomitusrengas tallien kanssa
yhteiset harjoittelupaikat
ryhmäajoja
Yhteistyön heikkoutena nähdään hevosalaa kiusaava kateus toisia kohtaan.
Hevosalan yritykset Kyrönmaalla
Kyrönmaan alueella ei ole kovin montaa hevospalveluita tarjoavaa yritystä, mutta alueen
ulkopuolelta Seinäjoen ja Vaasan alueilta löytyy tarvittaessa paljonkin yrityksiä.
Ratsastusk oulut
Kyrönmaalta löytyy kaksi ratsastuskoulua, joista toinen on Suomen ratsastajainliiton hyväksymä
ratsastuskoulu.
Ratsastuskoulut ovat tarkoitettu jokaiselle ratsastuksesta kiinnostuneelle kokoon, ikään tai
sukupuoleen katsomatta. Ratsastustunnit pidetään pääasiassa arki-iltaisin, ja toisessa
ratsastuskoulussa on myös mahdollisuus lauantaitunteihin. Ratsastustuntien määrää lisätään
kysynnän mukaan. Kummassakin ratsastuskoulussa tuntitoiminnassa on käytössä noin 10
hevosta/ponia ja kokonaishevosmäärä on noin 15.
Kummassakin ratsastuskoulussa on erinomaiset puitteet monipuoliseen ratsastusharrastukseen.
Tallialueelta löytyvät ratsastuskenttä, maneesi ja jonkin verran maastoratsastusreittejä.
Maneeseja vuokrataan myös eri käyttötarkoituksiin, mm. ulkopuolisille ratsastajille ja
koiraharrastajille. Ratsastuskouluissa löytyy tuntiratsastajille lainattavia turvakypäriä, toisesta
tallista löytyy myös turvaliivejä. Normaalien ratsastustuntien lisäksi kesällä järjestetään
ratsastusleirejä. Ratsastusleirit ovat ratsastuskoulusta riippuen joko kurssimuotoisia, joissa
yövytään kotona, tai leirejä, joissa yövytään tallilla.
Kummankin ratsastuskoulun yhteydessä on maatila, josta saadaan hevosille rehut.
Kummatkin ratsastuskouluyrittäjät tiedostavat vähäisen markkinointinsa. Internetistä löytyy
molempien selkeät ja hyvät nettisivut, joissa on ratsastuskoulujen yhteystiedot, pientä esittelyä
tallista sekä hevosista, tapahtumia jne.
Ratsastuskouluyrittäjät näkevät tämän hetkisen toimintansa kannattavuuden olevan tyydyttävällä
tasolla. Viime aikoina tehdyt investoinnit syövät vielä ratsastuskoulun tuloja. Kaikki uudet
asiakkaat ovat tervetulleita.
24
Haasteena ratsastuskouluyrittäjät näkevät ratsastustuntien alhaisen hintatason, joka on Suomen
hintatasoon nähden matala. Alla olevasta taulukosta näkee ratsastustuntien hintaerot ympäri
Suomea. Taulukkoon on laskettu keskiarvo eri alueiden ratsastuskoulujen internet-sivuilla
ilmoitetuista hinnoista. Selkeästi kalleimmat ratsastustunnit ovat Etelä-Suomessa, jossa
hintahaitari oli 15–40 euroon. Yli 20 euron keskiarvot on myös Pirkanmaalla ja VarsinaisSuomessa. Halvimmat alueet ovat Pohjanmaa (ka 18,5 €) ja Etelä-Pohjanmaa (ka 17 €).
Lähde: Ratsastuskoulujen internet-sivuilla olevat hinnat.
Kyrönmaan ratsastuskoulujen haasteena on pienen alueen vähäinen harrastajakunta. Alueen
ratsastuskoulut eivät ole erikoistuneet mihinkään tiettyyn asiakasryhmään vaan ratsastamaan ovat
tervetulleita kaikki innokkaat ratsastajat. Asiakasryhmästään on pidettävä huolta, koska sekä
Vaasa että Seinäjoki ovat lähellä ja kaupungeissa on enemmän tarjontaa hevosharrastajille.
Asiakaskuntaa kasvattaessa on keskityttävä monipuoliseen markkinointiin. Ratsastuskoulujen
tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu jatkaa sekä kehittää ratsastuskoulutoimintaa.
Ravitallit ja -valmennus
Ravihevosten valmennusta tarjoavia ravitalleja löytyy lähinnä Laihialta. Lisäksi Kyrönmaan alueella
on pienempiä talleja, joihin otetaan valmennettavia olosuhteiden salliessa.
25
Täysihoitotallit
Täysihoitotalleista on pulaa. Kyrönmaan alueella on paljon pieniä, muutaman hevosen talleja.
Alueelle kaivataan täysihoitotallia, jossa olisi valmennus-/harrastuspuitteet kunnossa, mm.
ratsastuskenttä, maneesi ja harjoitusrata. Täysihoitotallilla tarkoitetaan tallia, jossa ei ole muuta
toimintaa.
Kengittäjät
Kyrönmaan alueelta löytyy muutama kengittäjä. Pimeänä työskentelevät kengittäjät edistävät
harmaata taloutta ja samalla heikentävät laillisesti työtä tekevien kengittäjien ansioita. Pimeiden
kengittäjien takia alueen kengityshinnat ovat muuta Suomen hintatasoa alempana. Alueella on
tarvetta kengittäjille, jotka tekevät työnsä verollisena.
Hevoshierojat
Kyrönmaan alueella ei ole hevoshierojia. Lähialueelta, Vaasan ja Seinäjoen alueilta, löytyy
päätoimisesti työskenteleviä hevoshierojia ja paljon sivutoimisia hierojia. Kengittäjien vastausten
perusteella alueella ei ole tarvetta uusille hevoshierojille. Erikoistumista puolestaan pidettiin
hyvänä asiana. Hevoshierojat pitävät alueen hintatasoa kohtuullisena.
Hevoslomittajat
Hevoslomittajista on pulaa Kyrönmaan alueella. Alueelta ei löydy yhtään lomituspalvelua tarjoavaa
yrittäjää.
Hevostarvikemyyjät
Tervajoella sijaitsevassa Kyrönmaan Agrimarketissa on laaja valikoima hevostarvikkeita
hevosharrastajille ja hevosen omistajille. Liikkeestä löytyy tarvikkeita ratsastus- ja raviharrastajille
sekä hevosille. Lisäksi liikkeestä saa hevosrehuja, kuivikkeita, kengitystarvikkeita ja tallitarvikkeita.
Kyrönmaalaiset käyttävät myös jonkin verran Ylistaron Agrimarketia.
26
Laihian Eläintarvike Oy myy pieneläintarvikkeiden lisäksi hevostarvikkeita ratsu- ja ravipuolelle
sekä kengitystarvikkeita.
Rehumyyjät
Karkearehu
Hevosille tuotettua karkearehua myydään alueen maatalouskaupoissa, Agriamarketissa ja Kmaataloudessa. Lisäksi kyrönmaalaiset maanviljelijät myyvät karkearehua, lähinnä oman tarpeen
jälkeen ylimääräiseksi jäänyttä.
Väkirehu
Maatalouskaupoissa myydään erilaisia teollisia väkirehuja, joista voi valita hevosen käytön mukaan
sopivan. Kauran lisäksi Agrimarket myy Racing -rehuja ja K-maatalous Black Horse -rehuja. Osa
kyrönmaalaisista maanviljelijöistä myy hevosen omistajille kauraa.
Hevoskuljetuskaluston myyjät
Tervajoella Mika Minni Oy myy hevoskuljetuskalustoa. Yritys myy käytettyjä ja uusia trailereita
sekä kuorma-autoja. Yritys hakee asiakkaan pyynnöstä halutunlaisen kuljetuskaluston myös
ulkomailta. Markkina-alueena yrityksellä on koko Suomen hevosharrastajat ja yrittäjät. Mika
Minni Oy tavoittaa parhaiten asiakkaansa internetin ja lehtimainosten avulla.
Hevosten loppusijoitus
Isossakyrössä perheyritys Hahtolan Liha Oy:n toimenkuvaan kuuluu teurastus ja lihanleikkuu.
Hevosen lihan lisäksi yritys ottaa vastaan sian, naudan ja lampaan lihaa. Pääasiassa teurastamo
käsittelee lampaan lihaa. Hevosia teurastetaan noin 200 kappaletta vuosittain. Teurastettavien
hevosten määrä on noussut viime vuosina. Hevosen liha menee lähes kaikki Helsingin suuntaan.
”Sesonkiaikaa”, jolloin hevosia tuodaan eniten teurastukseen, ovat vuoden alku ja syksy. Harvoin
kuitenkin on tungosta hevosenlihasta. Hahtolan Liha Oy markkinoi itseään internetissä ja lehdissä.
Myös puskaradion välityksellä tulee uusia asiakkaita.
27
Kyrönmaan maaseutusihteerit ja neuvonta
Kyrönmaan kunnissa on huomattu hevosalan kasvu. Muutaman hevosen pikkutalleja tulee
jatkuvasti lisää. Kuntiin tulee muutamia kyselyjä vuodessa myytävistä maatiloista tai olemassa
olevista taloista tai tuotantorakennuksista, jotka soveltuvat hevosten pitoon. Eniten kyselyjä tulee
Laihian kuntaan hyvän sijainnin ja kulkuyhteyksien vuoksi. Laihia on sopivan etäisyyden päässä
molemmista lähellä olevista kaupungeista, Vaasasta ja Seinäjoesta.
Kuntien maaseutusihteereille tulee vähän yhteydenottoja hevostallien pitäjiltä.
Seinäjoen ja Vaasan Pro Agriat ja Ely-keskukset tarjoavat neuvontapalveluja hevostalouteen
liittyvien. Erikoistuneilta neuvojilta saa apua mm. kannattavuuslaskelmissa, hevosten ruokinnassa
ja investointisuunnitelmissa.
Ratsastusse urat ja – yhdistykset sekä 4 H-yhdistykset
Kyrönmaan alueella toimii neljä hevosalan yhdistystä:
·
·
·
·
Isonkyrön Ratsastajat ry,
Isonkyrön Hevosystävät ry,
Laihian Ratsastajat ry ja
Laihian Hevosharrastajat ry.
Alueella on kaksi 4 H-yhdistystä: Kyrönmaan 4 H-yhdistys ry ja Laihian 4 H-yhdistys ry.
Isonkyrön Ratsastajat ry on perustettu vuonna 2005. Aluksi jäsenmäärä kasvoi rajusti, mutta viime
vuosina määrä on pysynyt tasaisempana. Seuran toiminta on aktiivista. Seura järjestää
harjoituskilpailuja ja mm. avoimet ovet ja kevätriehan. Myös jäsenille järjestetään retkiä mm.
Helsinki International Horse Show:n ja Tampereen hevosmessuille. Isonkyrön Ratsastajien
toimesta järjestetään heppakerhoa lauantaisin Isossakyrössä. Heppakerhossa opetellaan
perusasioita hevosen hoitamisesta, käyttäytymisestä, varusteista yms. Heppakerhoa vetävät siihen
koulutetut vetäjät. Isonkyrön Ratsastajat ovat kiinnostuneita yhteistyöhön muiden seurojen
kanssa, jolloin esimerkiksi isompien kilpailujen järjestäminen olisi helpompaa kuin omalla pienellä
porukalla.
Isossakyrössä toimii myös Isonkyrön Hevosystävät ry.
Laihian Ratsastajat ry on perustettu vuonna 2009 ja nyt muutaman hiljaisemman vuoden jälkeen
seuran toimintaa aktivoidaan. Jäsenmäärää on tarkoitus kasvattaa ja suunnitelmissa on järjestää
erilaisia hevostapahtumia, mm. koulu- ja esteharjoituskilpailuja sekä leikkimielisiä kilpailuja. Lisäksi
panostetaan seuran jäsenille tarkoitettuihin tapahtumiin, kuten retkiin.
28
Laihian Hevosharrastajat ry:n jäsenmäärä kasvaa. Yhdistyksen pääpaino on ravipuolella. Vuosittain
palkitaan vuoden menestyneitä hevosia ja ohjastajia sekä kasvattajia. Laihian Hevosharrastajat
järjestää matkoja erilaisiin hevostapahtumiin ja raveihin. Lisäksi järjestetään tansseja, hevosalan
luentoja ja kursseja. Tulevaisuudessa yhdistyksen toimintaa on tarkoitus aktivoida entuudestaan
uuden puheenjohtajan myötä, mm. järjestämällä enemmän tapahtumia yhdistyksen jäsenille.
Myös Laihian Hevosharrastajat ovat kiinnostuneita yhteistyöstä muiden yhdistysten kanssa, mm.
harjoitusravien järjestämisessä.
Kyrönmaan 4H-yhdistys toimii Isonkyrön ja Vähänkyrön alueilla. 4H-yhdistys järjestää
hevostaiturikoulutuksia ja hevosiin liittyviä teemakerhoja. Tällä hetkellä yhdistys ei järjestä mitään,
mutta on yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa.
Toinen Kyrönmaan alueella toimiva yhdistys on Laihian 4H-yhdistys.
29
4 Tulevaisuuden näkymät ja hevosalan kehittämisen tarve
Hevostalous kasvaa jatkuvasti niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Todellisuudessa Kyrönmaan
alueelta löytyy enemmän hevosharrastajia ja -talleja, mitä hankkeessa saatiin selville. Viime
aikoina ja tulevaisuudessa muutaman hevosen tallit lisääntyvät tasaista tahtia alueelle.
Kyselytutkimuksen mukaan 45 prosenttia kyrönmaalaisista talleista on perustettu vuoden 2000
jälkeen. Ainakaan vielä tällä hetkellä hevostallin olemassa oloa ei tarvitse ilmoittaa minnekään,
jonka takia alueen tallien tarkkaa lukumäärää on hankala tietää. Myöskään harrastajien ei tarvitse
kuulua mihinkään seuraan tai yhdistykseen, jolloin on vaikea päästä selvyyteen heidän tarkasta
lukumäärästä.
Kyrönmaan alueen yrittäjät sekä harrastajat toivoivat esim. internet-sivustoa, josta löytyisi
Kyrönmaan alueen kaikki hevosalan palvelut. Lisäksi sivustolla voisi olla markkinapalsta, joka olisi
yhteinen tiedotuspaikka. Sieltä hevosalan väki löytäisi itseään kiinnostavan palvelun. Tällä hetkellä
yrittäjien yhteystiedot löytyvät lähinnä puskaradion kautta.
Kyselyssä ilmeni, että kyrönmaalaiset hevosen omistajat kaipaavat alueelle ammattitaitoisia
hevosalan yrittäjiä, mm. kengittäjiä ja hierojia. Tällä hetkellä alueella käytetään paljon Seinäjoen ja
Vaasan seudun yrittäjiä, joita ei välttämättä saa aina, kun tarvetta on. Yrittäjän sijaitseminen
lähellä auttaa saamaan palvelua mahdollisimman nopeasti. Yksi suuri ongelma hevosalan yrittäjien
kesken on harmaa talous, joka vääristää hevostalouden tilannetta alentamalla palveluiden
hintatasoa.
Vaasan seudulle on suunnitteilla hevosurheilu- ja monitoimikeskus. Idea lähti liikkeelle Vaasan
raviradan katsomon tuhouduttua tulipalossa vuonna 2006. Keskukseen on suunnitteilla ravirata,
jonka sisäpuolelle tulisi useampia urheilukenttiä mm. ratsastuskenttä ja jalkapallokenttä.
Katsomorakennusta tulee suuri, jota pystyy käyttämään ravien lisäksi urheiluhallina. Raviradan
lisäksi keskukseen tulee 1400 km pituinen hiittisuora, valaistuja ratsastus- ja ajoreittejä,
hiihtoreittejä, kuntopolkuja ym. Keskukseen suunnitellaan noin 250 hevoselle tallipaikat ja mm.
eläinklinikka.
Hevosurheilu- ja monitoimikeskukseen tulee toimimaan useita eri hevosalan yrittäjiä, joka
mahdollisesti helpottaa kyrönmaalaisten hevosten omistajia saamaan haluamaansa hevosalan
palveluita.
Kyrönmaan alueella tulisi kehittää nuorisotoimintaa hevosalalla ratsastustuntien lisäksi. On
tärkeää opetella hoitamaan hevosta, tuntemaan hevosen käyttäytymistä ns. hevosmiestaitoja.
Tällä hetkellä lapsille ja nuorille tarkoitettua toimintaa (mm. heppakerho) järjestää ainoastaan
Isonkyrön Ratsastajat ry. Hevosreitistöjen suunnittelu Kyrönmaan alueella toisi ratsastamiselle ja
ajamiselle paremmat ja turvallisemmat puitteet kuin tällä hetkellä yleisillä teillä mentäessä.
30
5 Johtopäät ökset
Kyrönmaalla on suhteellisen paljon hevosalan harrastajia ja talleja alueen kokoon nähden, mutta
alalla toiminta on vielä melko vähäistä. Hevostalouden merkitys yhteiskunnassa kasvaa, jonka
takia alueelle tarvitaan enemmän yhteistyötä niin tallien, yrittäjien kuin yhdistysten kesken.
Puhaltamalla yhteen hiileen on mahdollisuus saada aikaiseksi jotain suurempaa ja kehittää alaa
eteenpäin. Kyrönmaalla yhteistyö on vielä vähäistä ja ehkä hieman vieras käsite, mutta kyselyn
perusteella yhteistyöhön kiinnostuneita löytyi. Hevosalan kasvaessa neuvonnan tarve lisääntyy.
Kyrönmaan alueen sekä lähiseudun hevosalan yrittäjät markkinoivat palvelujaan vähän. Tällä
hetkellä hevosten omistajat saavat tiedon yrittäjistä lähinnä puskaradion kautta ja välillä
esimerkiksi kengittäjän löytäminen tuntuu hankalalta. Lähinnä hevosten omistajilta ja harrastajilta,
mutta myös yrittäjiltä, tuli esille idea kehittää internetsivut, joissa olisi Kyrönmaan alueen
hevosalan palvelut yhteystietoineen. Tämän avulla tarvittavan palvelun tai yrittäjän yhteystietojen
löytäminen käy helposti. Lisäksi sivustolle kaivataan ”markkinapalstaa”, jossa olisi ”myydään” ja
”ostetaan” palstat.
Hevosreitistöjen puute tuli esille usean hevosharrastajan, hevosen omistajan ja tallin pitäjän
vastauksissa. Hevosmäärän kasvaessa on tärkeää, että hevosten kanssa pystyisi ratsastamaan
turvallisesti siihen tarkoitetussa ympäristössä. Merkityillä hevosreitistöillä saadaan turvalliset reitit
ratsastukseen ja ajoon. Toivottuja asioita hevosreitistölle olivat hevosille hyvä pohjamateriaali ja
maaston vaihtelevuus. Myös hevosille tarkoitettua uittopaikkaa toivottiin, jota voisi suunnitella
hevosreitistön yhteyteen.
Tämän esiselvityshankkeen perusteella kehittämishankkeelle olisi tarvetta. Kyselytutkimuksen
perusteella kehittämishankkeessa työstettäviä aiheita voisi olla:
·
Internetsivujen suunnittelu ja toteutus
o Sivuilta löytyisi jokaisen kyrönmaalaisen hevosalan yrittäjän yhteystiedot ja
tarjottavat palvelut. Lisäksi markkinapalsta, johon jokainen voi halutessaan
ilmoittaa myytävistä tuotteistaan tai ilmoittaa halukkuudesta ostaa jotain.
·
Hevosreitistöjen suunnittelu ja toteutuksen eteenpäin vieminen
·
Keinon keksiminen, millä harmaatalous saadaan nujerrettua
31