Lataa kirja pdf-muodossa tästä

Jaakko Ylitalo
Maailmanlaajuisesti
ainutlaatuinen
Kemihaara 35 vuotta kiistan kohteena
1
Jaakko Ylitalo
[email protected]
Rovaniemi 2012
2
Saatesanat
Vuotos-alue eli Kemihaaran suot-alue on monin eri tavoin erityislaatuinen. Sen eläimistö, kasvisto ja luontotyypit, on tutkittu tarkemmin kuin minkään muun vastaavalla leveysasteella sijaitsevan suon tai suoalueen.
Yksistään Kemijoki Oy on teettänyt yli sata selvitystä tai tieteellistä tutkimusta sen kasvistosta ja eläimistöstä
.
Lapin yliopistossa on tehty väitöskirja alueen käytöstä käydystä kamppailusta ja sen merkityksistä alueen ihmisille.
Alueesta on tehty myös pro gradu-tutkielmia eri yliopistoissa. Alue on innoittanut toimittajia ja taitelijoita. TV 2 on tehnyt
luontodokumentin alueesta. Tosin ehkä dokumentin parhaat luontokuvat oli otettu aivan muualla kuin Vuotos-alueella.
Alueelta on tehty kuvateoksia ja järjestetty näyttelyitä sen luontokohteista ja ihmisistä.
Nyt intomielisimmät Vuotoksen vastustajat puuhaavat alueelle Kemihaaran kansallispuistoa, ja samanaikaisesti
Rovaniemen kaupungin aloitteesta Lapin liitto selvityttää alueen käyttöä Kemijoen tulvatuhojen estämiseen. Rovaniemen
alue on yksi Suomen merkittävimmistä tulvariskialueista ellei merkittävin.
Kemihaaran alueen käytöstä on pyritty saamaan kansainvälinen kiistakysymys. Vuotoksen vastustajat ovat yhteistyössä Ruotsin ympäristöjärjestöjen kanssa pelotelleet koko Perämeren saastumisella, jos alueelle rakennetaan tekojärvi.
Myös Euroopan Unionin arvovaltaa on käytetty hyvin kyseenalaisella tavalla kiistan ratkaisemiseen.
Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisemmin oikeuskansleri Paavo Nikulan toimintaa Kemihaaran Naturaan liittämisprosessissa. Näin sen takia, että jos tuohon tapahtumaketjuun tutustuu tarkemmin, niin ei voi välttyä kysymykseltä, onko
Suomi sittenkään oikeusvaltio, ja muuttuisiko tilanne paremmaksi, jos Suomessa olisi perustuslakituomioistuin? Ja onko
Suomen nykyisessä oikeusjärjestelmässä ylimpien laillisuusvalvojien toiminnan laillisuuden valvonta täysin tuuliajolla?
Tämän yhteenvedon tarkoitus on kuvata Kemihaaran alueen käyttöön liittyvän kiistan kulkua viimeisten 35 vuoden ajalta. Pääasiasiallisina lähteinä on käytetty Lapin maakuntaliiton toimintakertomuksia 1972-1993. Vuodesta 1993 alkaen
toimintakertomusten luonne muuttuu, ja tapahtumien kulkua pitää seurata viranomaisten kirjeenvaihdon ja Lapin liiton
muistioiden sekä muun arkistoaineiston perusteella. Maakunnan liitto on koonnut mm Vuotosta koskevia lehtileikkeitä
1980-luvulla kiitettävästi. Niistä saa hyvän kuvan tapahtumien kulusta.
Kemihaaran alueen käyttö on edelleen avoin kysymys. Alue on liitetty Suomen Natura-ohjelmaan, mutta Naturaalueiden käyttöä voidaan muuttaa kansallisesti merkittävien syiden perusteella.
Vuonna 2010 eduskunta on vahvistanut lain tulvariskien hallinnasta, jolla pannaan täytäntöön Euroopan Unionin
tulvadirektiivi Suomessa. Tulvariskien hallintalaki edellyttää, että kaikkiin vesistöihin, joissa on yksikin merkittävä tulvariskialue, on valmisteltava tulvariskien hallintasuunnitelma. Suunnitelman valmistelua ohjaa vesistökohtainen tulvaryhmä,
josta tekee esityksen maakunnan liitto ja jonka asettaa maa- ja metsätalousministeriö.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee EU-direktiivin ja Suomen tulvariskien hallintalain mukaan ottaa huomioon
esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt. Näin ollen myös Kemijoe tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelussa joudutaan punnitsemaan eri vaihtoehtojen kustannuksia ja hyötyjä. Tässä tarkastelussa nousee mitä suurimmalla
todennäköisyydellä parhaaksi vaihtoehdoksi sulamisvesien kiinniotto Kemijoen pääuomassa Pelkosenniemen yläpuolella.
Muualla Kemijoessa vastaavien vesimassojen kiinniotto ei ole mahdollista.
Lapin liitto on jättänyt voimassa olevassa Itä-Lapin maakuntakaavassa Kemihaaran alueen suunnittelualueeksi, jonka
lopullinen käyttö ratkaistaan viimeistään Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun yhteydessä.
Unarissa 10.3.2012
Jaakko Ylitalo
3
Sisällys
Saatesanat
3
Kemijoki Oy:n perustaminen
6
Suunnitelma koko vesistön rakentamisesta
6
Kemijoki Oy:n yhtiösopimus
7
Maakunta herää puolustamaan etujaan
9
Maakuntaliitto muuttuu poliittiseksi etujärjestöksi 1972
9
Täystyrmäys Kemihaaran suuraltaalle 1974
9
Allasalueen kuntien yhteinen kanta Vuotos-altaaseen
9
Maa- ja metsätalousministeriön ehdotus oli pettymys
13
”Ollilan paketti”
13
Valtioneuvoston iltakoulun 15.9.1982 yllättävä päätös
14
Vuotos ja ympäristöministeriön perustaminen
14
Iltakoulupäätöksen toimeenpanoon ryhdyttiin ripeästi
15
Kemijoen kanavointisuunnitelma
16
Iltakoulupäätös ei lopettanut keskustelua Vuotoksesta
19
Vuotos-hanke maakuntapäivillä 1987
19
Vuotos - arvovaltakysymys ja politiikan tunnus
19
Kemijoen irtouiton lopettaminen ja kalatien rakentaminen Isohaaraan
20
Vuotos nousee yhä uudelleen maakuntapäivien asiaksi
21
Lokasta tuli Suomen paras kalajärvi
23
Kalastuksesta tuli Lokan uusi pysyvä elinkeino
25
Lapin liitto ja Paavo Lipposen hallitus aloittivat 1995
27
Natura-2000 ohjelman valmistelu käynnistyy hätiköiden
27
Ruokahalu kasvaa syödessä
28
Suomen lettosuot
28
Lapin ympäristökeskus ei esittänyt Kemihaaraa Naturaan
29
Rakentaminen vai naturointi – kilpajuoksu käynnistyy
31
Brysselin kortti kansallisen politiikan käytössä
31
Allasalueen kunnat ja maakunnalliset päättäjät yksimielisiä
32
Heidi Hautalan kantelu
33
Selvityspyyntö Brysselistä tulee nopeasti
33
Ympäristöministeriö vastaa EU-ympäristöpääosastolle
34
4
Natura-ohjelmaan liittämistä ja rakennuslupaa valmistellaan samanaikaisesti
35
Rakennuslupa myönnetään ja kumotaan
35
Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen suo
38
Vaasan hallinto-oikeus ja tuomioistuimen tehtävä
38
Natura-politikointi, Korkein hallinto-oikeus ja Vuotoksen rakennuslupa-asia
38
Pelkosenniemen suot ja Natura 2000- ohjelman valmistelu
38
Ympäristöministeriö – kaksikasvoinen Janus
39
Suomen tulkinta Natura-alueiden valintamenetelmästä
40
EU-komission järjestämä arviointiseminaari Kolilla 2003
41
Ympäristöministeriö rahoitti Vapaa Vuotos-liikkeen toimintaa
42
Valtion talouden tarkastusvirasto vaati takaisin perintää
43
Ympäristöministeriön hämmästyttävä esitys valtioneuvostolle
44
Tapaus Nikula
44
Oikeuskansleri pelotteli 15.1. 2004 EY-tuomioistuimella valtioneuvostoa
45
Valtioneuvoston istunto 22.1.2004 ja Naturan täydennyspäätös
46
Valtioneuvoston harhauttaminen
47
EU-komission kantelu Euroopan yhteisön tuomioistuimelle
47
EY-tuomioistuimen tuomio 6.3.2003
48
Kantelu oikeuskansleri Nikulan toiminnasta
48
Oikeuskansleri Nikula sai eduskunnalta voimakkaat moitteet
50
Kemijoki ja Euroopan unionin direktiivit
51
Vesipolitiikan puitedirektiivi joustaa
51
Euroopan Unionin direktiivi tulvariskien hallinnasta
52
Lapissa tulvariskien hallintasuunnittelu käynnistyi jo 2005
52
Laki tulvariskien hallinnasta
53
Loppumietteitä
54
”Tarkoitus pyhittää keinot” on vaarallinen filosofia
54
Liitteet
56
LÄHTEISTÄ
66
5
Kemijoki Oy:n perustaminen
Suunnitelma koko vesistön
rakentamisesta
Syksyllä 1944 sota oli kääntynyt kohti loppunäytöstä.
Välirauha, Karjalan menetys, Lapin sota, Kemijoen siltojen räjäytys, liikenneyhteydet kuntoon, jälleenrakennus,
Isohaaran pato ja voimalaitos 1948.
Suomi oli menettänyt 30 % sähköntuotannostaan.
Maa tarvitsi uutta teollisuutta ja uutta energiaa. Pohjolan
Voima sai sodanaikaisen poikkeuslain perusteella luvan
voimalaitoksen rakentamiseen Isohaaraan. Pian sen jälkeen käynnistyi keskustelu koko Kemijoen rakentamisesta
sähköntuotantoon. Kauppa- ja teollisuusministeriö katsoi
välttämättömäksi perustaa valtioenemmistöinen yhtiö
huolehtimaan mahdollisimman nopeasta koko Kemijoen
rakentamisesta.
Pääministeriksi tultuaan Urho Kekkonen ryhtyi ajamaan voimakkaasti valtioenemmistöisen Kemijoki Oy:n
perustamista. Lakiesitys yhtiöstä tuli eduskuntaan 1952.
Pääministeri esitteli eduskunnassa yhtiön perustamista.
”Nyt tarvitaan keskitetty, suuria pääomia hallitseva
yritys, joka voi pitkällä tähtäimellä toimien ja riittävän
laajaa ohjelmaa noudattaen suoriutua niin suuresta jättiläistehtävästä, joka sitä odottaa. Osoituksena siitä, että
yksityisillä ei ole edellytyksiä toteuttaa Kemijoen vesistön
voimataloussuunnitelmaa, on syytä mainita, että suunnitelmaan sisältyy niin suurien keinotekoisten säännöstelyaltaiden rakentaminen, että niiden kokonaispinta-ala
lähenee Oulujärven mittoja. Kun suuri osa tästä veden
alle laskettavasta metsäalueesta on valtion omistuksessa,
käynee selville, että valtion on tultava apuun. Muutoin
Pohjois-Suomen rakentaminen jää hurskaaksi unelmaksi,
jonka ylistämiseksi jatkuvasti tuhlataan sanoja sen sijaan,
että vaikkapa tavanomaisesta poiketen hankittaisiin varat
tätä kansallista suurtehtävää varten.”
Puheesta käy ilmi, Kemijoen rakennussuunnitelmaan
kuului alusta alkaen suurten tekojärvien rakentaminen
.Liite 1
Kemijoki Oy:n perustamisesta syntyi kuitenkin
eduskunnassa suuri periaatteellinen riita. Valtiovarainvaliokunta ei yhtynytkään mietinnössään 40/1952 ajatukseen, että Kemijoki olisi rakennettava Isohaaran
jälkeen yksinomaan valtionenemmistöisen Kemijoki
Oy:n toimesta. Valiokunnan mielestä ei ollut oikeudenmukaista, että rakentaminen annetaan yhden yhtiön yksinoikeudeksi ja estettäisiin muu yritteliäisyys
kyseisten koskivoimien hyväksikäytössä. Valiokunnan
mielestä olisi eduksi, että rakentajia on useita, jotta
rakentamisessa sitä tietä saataisiin kilpailua aikaan.
Valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana toimi Väinö Tanner, ja päätöksentekoon otti osaa 18 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä. Puheenjohtaja Tanner
hävisi äänestyksen valiokunnassa. Hän jätti viiden muun
valiokunnanjäsenen kanssa vastalauseen valiokunnan
enemmistön päätökseen. Tämän jälkeen Kemijoki-yhtiön
perustamisesta käytiin eduskunnan valiokunnissa ja suuressa salissa useita kiivaita puolesta ja vastaan keskusteluja. Pääministeri Kekkonen osallistui eduskunnassa
käytäviin keskusteluihin aktiivisesti.
Hän totesi muun muassa että yksityinen pääoma ei
ole edes kiinnostunut sijoittamaan pääomaa niin pitkäjänteiseen hankkeeseen kuin mitä vesivoiman rakentaminen
on. Kekkonen vetosi puheessaan yksityisen pääoman
niukkuuden lisäksi Ruotsin ja Norjan malleihin. Näissä
maissa valtio oli käynnistänyt suuria vesivoimanrakennushankkeita koko kansantalouden elvyttämiseksi. Hän
totesi mm, että ”minun täytyy sanoa, että minulle on ollut
mysteerio se laaja vastustus, joka Kemijoen yhtenäiseen
rakentamiseen on syntynyt, enkä minä ymmärrä, mikä
tuohon kannanottoon todellakin on ollut syypää. Olisikohan selitys siinä, että joku oikeiston yhteiskuntatieteilijä
on sattunut lukemaan Leninin sanat, että kommunismi
on yhtä kuin Neuvostoliiton sähköistäminen. Ja tällaisestahan tietysti terävä yhteiskunnallinen ajattelija helposti
päättelee, että maan sähköistäminen vie kommunismiin
(hilpeyttä salissa)”.
Lakiesityksen vastustaminen eduskunnassa jatkui
käsittelyn loppuun saakka. Viimeisessä sisältöä koskevassa käsittelyssä olivat vastakkain suuressa salissa
valtiovarainvaliokunnan ja edustaja Kekkosen esitys.
Äänestyksessä valiokunnan esitys oli ”jaa” ja Kekkosen esitys ”ei”. Äänestyksessä annettiin 58 jaa- ja 124
ei-ääntä, 5 tyhjää, poissa 12. Näin eduskunta hyväksyi
edustaja Kekkosen ehdotuksen laiksi valtion tai valtioenemmistöisten yhtiöiden omistamien koskiosuuksien
luovuttamisesta perustettavalle Kemijoki Oy:lle.
6
Kiistely Kemijoki Oy:n perustamisesta ei päättynyt
vielä tähän. Yhtiön perustava kokous pidettiin 1953.
Johtokunnan ryhtyessä laatimaan luovutusasiakirjoja
eri virastojen hallussa olevan vesivoiman luovuttamiseksi, kävi ilmi, että termi ”vesivoimaoikeuksia” johti
tulkintavaikeuksiin. Näin ollen valtion hallussa olevaa
vesivoimaa ei saatukaan vielä siirretyksi perustettavalle
Kemijoki- yhtiölle. Niinpä asiaa selventämään asetettiin
komitea. Näin Kemijoki-laki tuli uudelleen eduskuntaan
1954 ja eduskunnan hyväksyttyä muutosesityksen presidentti vahvisti lopullisesti Kemijoki-lain 16.7.1954.
Kemijoki Oy:n yhtiösopimus
Yhtiösopimus valmisteltiin ylijohtaja Uolevi Raatteen johdolla, mutta yhtiösopimuksen tekstin sorvaamiseen ottivat osaa myös pääministeri Kekkonen ja kansanedustaja Martti Miettunen.
Miettunen oli jo tuolloin Kekkosen hyvä ”väärti”.
Hän oli useita kertoja ottanut esille vaatimuksen ”Lapin
parhaimpien peltojen ja niittyjen veden alle joutumisen
korvaamisesta Kemijoen sähköntuotantoon liittyvillä
eduilla”. Niinpä yhtiösopimukseen tuli useaan eri kohtaan
maininta, jossa Lapin sähkönkuluttajat rinnastettiin yhtiön
osakkeenomistajiin sähkön saantiin ja hintaan liittyvissä
kysymyksissä.
Yhtiösopimuksen 1. kohdan mukaan Kemijoki Oy
varaa voimalaitoksiensa kehittämästä sähkövoimasta kulloinkin tarpeellisen määrän Lapin läänin voimantarpeen
järkiperäiseen tyydyttämiseen.
Sopimuksen 3. kohdan mukaan yhtiö myy sen sähkövoiman, joka ei mene osakkaiden osuussähköksi, Imatran
Voima Oy:lle, joka puolestaan sitoutuu sen ostamaan
kohtuulliseen käypään hintaan siirrettäväksi yleiseen
kulutukseen huomioon ottaen Lapin läänin ja Kemijoki
Oy:n osakkaiden suosituimmuusaseman tämän voiman
saantiin nähden.
Yhtiösopimuksessa todettiin myös, että Lapin läänin
voimantarpeen järkiperäiseen tyydyttämiseen tarkoitetun
voiman hinnoittelussa pyritään ottamaan huomioon läänin
erikoisolosuhteet asettamatta kuitenkaan yhtiön osakkaita
keskenään erilaiseen asemaan ja suosimatta niiden kanssa
kilpailevia laitoksia ja yrityksiä
Yhtiösopimuksen käytäntöön vieminen ei kuitenkaan
ollut aivan yksinkertainen asia, vaikka Lapin erityisasema
Kemijoki Oy:n tuottamaan energiaan oli yhtiösopimuksen
mukaan kiistaton. Sopivaa ratkaisua asian käytännön
hoitamiseksi jouduttiin etsimään lukuisissa neuvotteluissa.
Valtakunnassa oli tuolloin yhtenäinen sähkön tukkuhinta, joka koski koko maassa tapahtuvaa sähkön
myyntiä jakelulaitoksille. Yhtiöjärjestyksen käytännön
toteuttamismalliksi sovittiin, että Lapin laitoksille, joiden
katsottiin ostavan sähkönsä voimalaitoksen seinästä,
annetaan valtakunnallisesta tukkuhinnasta 15 % alennus. Julkisuudessa Lapin sähkönkuluttajien saamaa etua
perusteltiin sillä, että lappilaisten ei tarvitse osallistua
Kemijoen voimalaitoksilta etelään rakennettavien suurten
siirtoverkostojen kustannuksiin.
Rovaniemen kaupunki luovutti myös koskiosuuksiaan Raudanjoesta perustettavalle yhtiölle ja sai luovutuksesta korvauksena 17 % alennuksen Kemijoki-yhtiön
tuottaman sähkön tukkuhinnasta. Rovaniemen kaupunki
yritti saada tämän 17 % alennuksen lisäksi vielä Lapin
kaikille laitoksille myönnetyn 15 % alennuksen, mutta
epäonnistui tässä yrityksessään.
Lapin alennus (15%) kaikille valtakunnan verkosta
sähköä ostaville jakelulaitoksille oli voimassa aina vuoteen 1972 saakka, jolloin se pienennettiin 12% prosentiksi. Tästä käynnistyikin sitten uusi vuosikymmeniä
kestänyt taistelu Lapin erityisasemasta Kemijoki Oy:n
tuottamaan energiaan.
Tähän saakka myös Kemijoen rakentaminen oli
sujunut suuremmitta ongelmitta Uolevi Raatteen johdolla
aikanaan laaditun suunnitelman mukaisesti. Rakentamiseen kohdistunut kritiikki koski pääasiassa vain kalakorvauksiin liittyviä erimielisyyksiä ja korvausten viipymistä.
7
Kuva 1. Etualalla kaksi korkeaotsaista valtiomiestä, presidentti Urho Kekkonen ja pääministeri Martti Miettunen. He olivat
Kemijoen voimalaitosrakentamisen keskeiset henkilöt Kemijoki-yhtiön perustamisesta alkaen. Presidentti Kekkonen käytti usein
valtiovieraitaan Lapissa. Kemijoella Pirttikosken tunnelivoimalaitos oli eräs presidentin suosikkipaikkoja. Kuvassa presidentti
Kekkosen vieraana on Jugoslavian presidentti Josiph Broz Tito. (Kuva: Tauno Stenroth)
8
Maakunta herää puolustamaan etujaan
Maakuntaliitto muuttuu poliittiseksi etujärjestöksi 1972
Vuotos-alue eli Kemihaaran suot-alue on monin
eri tavoin erityislaatuinen. Sen eläimistö, kasvisto ja
luontotyypit, on tutkittu tarkemmin kuin minkään muun
vastaavalla leveysasteella sijaitsevan suon tai suoalueen.
Yksistään Kemijoki Oy on teettänyt yli sata selvitystä
tai tieteellistä tutkimusta sen kasvistosta ja eläimistöstä.
Lapin yliopistossa on tehty väitöskirja alueen käytöstä käydystä kamppailusta ja sen merkityksistä alueen
ihmisille. Alueesta on tehty myös pro gradu-tutkielmia eri
yliopistoissa. Alue on innoittanut toimittajia ja taitelijoita.
TV 2 on tehnyt luontodokumentin alueesta. Tosin ehkä
dokumentin parhaat luontokuvat oli otettu aivan muualla
kuin Vuotos-alueella. Alueelta on tehty kuvateoksia ja
järjestetty näyttelyitä sen luontokohteista ja ihmisistä.
Nyt intomielisimmät Vuotoksen vastustajat puuhaavat alueelle Kemihaaran kansallispuistoa, ja samanaikaisesti Rovaniemen kaupungin aloitteesta Lapin liitto
selvityttää alueen käyttöä Kemijoen tulvatuhojen estämiseen. Rovaniemen alue on yksi Suomen merkittävimmistä
tulvariskialueista ellei merkittävin.
Kemihaaran alueen käytöstä on pyritty saamaan
kansainvälinen kiistakysymys. Vuotoksen vastustajat
ovat yhteistyössä Ruotsin ympäristöjärjestöjen kanssa
pelotelleet koko Perämeren saastumisella, jos alueelle
rakennetaan tekojärvi. Myös Euroopan Unionin arvovaltaa on käytetty hyvin kyseenalaisella tavalla kiistan
ratkaisemiseen.
Kirjassa käsitellään yksityiskohtaisemmin oikeuskansleri Paavo Nikulan toimintaa Kemihaaran Naturaan liittämisprosessissa. Näin sen takia, että jos tuohon
tapahtumaketjuun tutustuu tarkemmin, niin ei voi välttyä
kysymykseltä, onko Suomi sittenkään oikeusvaltio, ja
muuttuisiko tilanne paremmaksi, jos Suomessa olisi
perustuslakituomioistuin? Ja onko Suomen nykyisessä
oikeusjärjestelmässä ylimpien laillisuusvalvojien toiminnan laillisuuden valvonta täysin tuuliajolla?
Tämän yhteenvedon tarkoitus on kuvata Kemihaaran alueen käyttöön liittyvän kiistan kulkua viimeisten
35 vuoden ajalta. Pääasiasiallisina lähteinä on käytetty
Lapin maakuntaliiton toimintakertomuksia 1972-1993.
Vuodesta 1993 alkaen toimintakertomusten luonne muuttuu, ja tapahtumien kulkua pitää seurata viranomaisten
kirjeenvaihdon ja Lapin liiton muistioiden sekä muun
arkistoaineiston perusteella. Maakunnan liitto on koonnut mm Vuotosta koskevia lehtileikkeitä 1980-luvulla
kiitettävästi. Niistä saa hyvän kuvan tapahtumien kulusta.
Kemihaaran alueen käyttö on edelleen avoin kysymys. Alue on liitetty Suomen Natura-ohjelmaan, mutta
Natura-alueiden käyttöä voidaan muuttaa kansallisesti
merkittävien syiden perusteella.
Vuonna 2010 eduskunta on vahvistanut lain tulvariskien hallinnasta, jolla pannaan täytäntöön Euroopan Unionin tulvadirektiivi Suomessa. Tulvariskien hallintalaki
edellyttää, että kaikkiin vesistöihin, joissa on yksikin merkittävä tulvariskialue, on valmisteltava tulvariskien hallintasuunnitelma. Suunnitelman valmistelua ohjaa vesistökohtainen tulvaryhmä, josta tekee esityksen maakunnan
liitto ja jonka asettaa maa- ja metsätalousministeriö.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa tulee EU-direktiivin ja Suomen tulvariskien hallintalain mukaan ottaa
huomioon esitettyjen toimenpiteiden kustannukset ja
hyödyt. Näin ollen myös Kemijoe tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelussa joudutaan punnitsemaan eri
vaihtoehtojen kustannuksia ja hyötyjä. Tässä tarkastelussa
nousee mitä suurimmalla todennäköisyydellä parhaaksi
vaihtoehdoksi sulamisvesien kiinniotto Kemijoen pääuomassa Pelkosenniemen yläpuolella. Muualla Kemijoessa
vastaavien vesimassojen kiinniotto ei ole mahdollista.
Lapin liitto on jättänyt voimassa olevassa Itä-Lapin
maakuntakaavassa Kemihaaran alueen suunnittelualueeksi, jonka lopullinen käyttö ratkaistaan viimeistään
Kemijoen tulvariskien hallintasuunnitelman valmistelun
yhteydessä.
Täystyrmäys Kemihaaran suuraltaalle
1974
Uusi poliittinen maakuntaliitto joutui heti ottamaan
kantaa myös Kemijoen jatkorakentamiseen. Vesihallituksen asettama työryhmä julkisti yhdessä Kemijoki Oy:n
kanssa valmistellun suunnitelman suuresta Kemi- ja
Luirojokien yhtymäkohtaan suunnitellusta Kemihaaran
9
Kemihaaran suurallassuunnitelma
Vuotossuunitelma
Vielä 1970-luvun alkupuolella Kemijoen vesistön voimalaitosrakentamisen suunnittelua jatkettiin alkuperäisen 1950-luvulla
laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Pääsuunnittelija ja rakennusluvanhakija oli Vesihallitus. Toisena suunnittelijana oli
Kemijoki Oy. Kemihaaran suurallas tyrmättiin yksimielisesti maakunnan ja alueen kuntien toimesta.
10
altaasta. Altaan alle olisi jäänyt sodan tuhoilta säästynyt
Luiron kylä ja jo tuolloin eurooppalaiseen kosteikkojen
suojeluohjelmaan nimetyt ns. Luiron suot. Maakuntaliitto
ja allasalueen kunnat; Pelkosenniemi, Savukoski, Salla ja
Kemijärvi, ottivat suunnitelmaan jyrkän kielteisen kannan.
Myös paikallinen väestö vastusti jyrkästi suunnitellun
suuraltaan rakentamista.
Maakunnan vastustuksesta johtuen Kemijoki Oy
luopui suuraltaasta ja ryhtyi valmistelemaan suunnitelmaa pienemmästä ns. Vuotos-altaasta, joka rajoittuisi
kokonaan Pelkosenniemi- Savukoski tien eteläpuolelle,
Jänkäläisen aavan ja Kokonaavan alueille. Nämä suoalueet olivat heikkotuottoista joutomaata eivätkä kuuluneet
kosteikkojen suojelemiseksi nimettyihin ns. Luiron soihin.
Tähän pienempään allasvaihtoehtoon allasalueen
kunnat suhtautuivatkin 1976 myönteisesti asettaen kuitenkin tiettyjä ehtoja rakentamiselle. Pelkosenniemen,
Savukosken ja Sallan kunnat katsoivat, että altaasta tulisi
olla pysyvää hyötyä alueelle ja työllisyyssyistä sekä
ympäristöhaittojen vähentämiseksi allasalueen pohja tulisi
raivata ja puhdistaa perusteellisesti. Kemijärvi suhtautui
myös myönteisesti pienempään allashankkeeseen, mutta
edellytti Kemijärven monikäytön ja vedenlaadun huomioonottamista suunnittelussa siten, että altaan ja Kemijärven säännöstelykorkeuksia tarkistetaan ja altaaseen
rakennetaan vähintään kaksi pohjapatoa, Pahkakummun
ja Perälän pohjapadot.
Allasalueen kuntien yhteinen kanta
Vuotos-altaaseen
KTM totesi 1976 Vuotos-altaan rakentamisen erittäin
kannattavaksi. Altaan tuottaman energian arvo oli KTM:n
laskelman mukaan n. 100 miljoonaa markkaa vuodessa.
Rakennuskohteen kokonaisinvestoinniksi oli arvioitu
450 miljoonaa markkaa . Kauppa- ja teollisuusministeriö
esitti, että allas tulisi rakentaa vuoteen 1990 mennessä.
Kemijoki Oy:n laatimien rakennussuunnitelmien
mukaan rakentaminen kestäisi noin kymmenen vuotta.
Rakennusaikana työvoiman tarve olisi keskimäärin 300
henkilöä/vuosi. Maakuntaliitto päätti 27.3.1980 kiirehtiä
lopullisen ratkaisun aikaan saamista altaan rakentamisessa. Maakuntaliiton hallitus totesi, että mikäli päätös
rakentamiselle on myönteinen, altaan pohjan ja rantojen
raivaustyöt tarjoavat runsaasti työtilaisuuksia useiksi
vuosiksi eteenpäin. Mahdollisen rakentamisen yhteydessä
maakuntaliitto piti altaan pohjan perusteellista puhdistustyötä välttämättömänä haittavaikutusten vähentämiseksi.
Samoihin aikoihin käynnistyi Lapin vesien käytön
kokonaissuunnitteluun liittyen laajempi maakunnallinen
keskustelu Lapin ympäristö-, energia- ja luonnonvarakysymyksistä. Tämän keskustelun seurauksena allasalueen
kunnat ryhtyivät tarkistamaan ja täsmentämään kannanottojaan Vuotos-altaaseen.
Kauppa- ja teollisuusministeri Ulf Sundqvist huolestui tilanteesta ja totesi maakuntaliiton edustajille, että
Kuva 2. Koillis-Lapin ja maakuntaliiton edustajat luovuttavat esityksensä Vuotos-altaan rakentamisesta ministeri Taisto
Tähkämaalle. Esityksen luovuttajat vasemmalta oikealle: Jaakko Ylitalo, Benjam Hampinen, Rafael Nyqvist, Mauno Piipari,
Johannes Ylitalo, Lasse Näsi, Martti Hautala, Pauli Laurila. (Kuva: LK/arkisto)
11
allas-alueen kuntien eriävät kannanotot ovat muodostumassa esteeksi altaan rakentamiselle. Sallan kuntaa lukuun
ottamatta muut alueen kunnat olivat ottaneet joko kielteisen kannan tai hyvin paljon erilaisia ehtoja sisältävän kannan altaan rakentamiselle. Tämän johdosta maakuntaliitto päätti 18.9.1980 kutsua allasalueen kunnat yhteiseen
neuvonpitoon altaan rakentamisehdoista.
Allasalueen kuntien ja maakuntaliiton neuvottelussa Kemijärvellä 9.10.1980 sovittiin yhteisen Vuotos-työryhmän asettamisesta. Itä-Lapin kuntien edustajiksi työryhmään nimettiin: Martti Lahtela ja Pekka Koskenranta
Kemijärveltä, Johannes Ylitalo ja Martti Hautala Sallasta, Eino Tervonen ja Mauno Piipari Savukoskelta sekä Aimo
Oinas ja Annikki Tolppanen Pelkosenniemeltä. Työryhmään nimettiin lisäksi Timo Hannula ja Jaakko Ylitalo Lapin
maakunnanliitosta ja Heikki Annanpalo Lapin lääninhallituksesta.
Koillis-Lapin Vuotos-työryhmä sai työnsä valmiiksi marraskuussa 1980. Lapin syysmaakuntapäivillä Sallassa
8.12.1980 Lapin kuntien edustajat hyväksyivät yksimielisesti työryhmän valmisteleman kannanoton Vuotos-altaan
rakentamisen ehdoista, ja kannanotto luovutettiin maakuntapäivillä ministeri Taisto Tähkämaalle.
Maa- ja metsätalousministeri Taisto Tähkämaa lupasi toimia niin, että ratkaisu altaan rakentamisesta saadaan
mahdollisimman pian valtioneuvostolta.
Koillis-Lapin Vuotostyöryhmän yksimieliset ehdot 1980 olivat:
1. Pysyvä hyöty maakunnalle ja altaan vaikutusalueen väestölle
- Valtion tai Kemijoki Oy:n tulee varata yhtiösopimuksen mukaisesti Vuotoksen altaan tuottoa
vastaava energiahyöty (10 %) osakkaan eduin Lapille”.
2. Säännöstelyrajojen tarkistaminen ja pohjapadot Vuotos-altaaseen ja Kemijärveen
- metrin tarkistus Vuotos-altaan säännöstelyyn sekä Pahkakummun ja Perälän pohjapadot
- Kemijärven vanhojen pohjapatojen korotukset ja kaksi uutta pohjapatoa Kemijärveen
3. Altaan pohjan täydellinen raivaus ja turpeen poisto turvesoilta
- ”Pohjan täydellinen raivaus merkitsee hakkuutähteiden ja pienpuuston poistamista ja hakettamista lämpöenergian tuottamista varten”.
- Riittävä rahoitus turpeen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen ja jalostusmahdollisuuksien lähempää tutkimista varten tulisi osoittaa heti”
4. Altaan alle jäävien maiden korvaaminen ja luopumiseläke’
- Vaihtomaat tai 1 ½ -kertainen korvaus maa-alueiden luovuttajille sekä luopumiseläke mahdolliseksi niille, jotka luopuvat elinkeinonsa harjoittamisesta
5. Ilmainen oikeusapu
- Erillinen määräraha, jolla turvataan ilmainen oikeusapu allasalueen ihmisille.
Näiden rakentamisehtojen lisäksi allaskuntien ja maakuntaliiton Vuotos-työryhmä listasi kymmenkunta asiaa,
jotka tuli ratkaista vesioikeudellisen rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.
Rakentamisehtoihin liittyi myös Vuotos-työryhmän yksimieliset vaatimukset, mikäli allasasiassa ei saada
ratkaisua aikaan tai päätös tulee kielteisenä. Työryhmä esitti, että siinä tapauksessa valtioneuvoston tulisi päättää:
1. Allasalueen metsien kunnostaminen 100 % valtion kustannuksella (6,7 mmk)
2. Maatilakiinteistöjen kunnostusavustuksista (7,5 mmk)
3. Viitarannan kylän sähköistyksestä (1 mmk)
4. Kuntien veromenetysten kompensoimisesta (3 mmk)
5. Metsänhoitotöistä ja metsien tuoton menetysten korvauksista (10,7 mmk)
12
Maa- ja metsätalousministeriön ehdotus
oli pettymys
Maa- ja metsätalousministeriö valmisteli luonnoksen
valtioneuvoston päätökseksi Vuotoksen allashankkeesta. Päätösehdotus tuli lausuntoa varten allaskuntiin ja
maakuntaliittoon. Luonnoksessa katsottiin, että valtioneuvosto voi eräiltä osin yhtyä Koillis-Lapin ja Lapin
maakuntaliiton rakentamisehtoihin. Kuitenkaan luonnoksessa ei otettu kantaa rakentamisesta maakunnalle
tulevaan pysyvään hyötyyn. Päätösesityksessä todettiin,
että ”sähkönhintakompensaatiota ei voida ratkaista laajemmin erilliskysymyksenä, vaan asiaa selvittämään on
asetettava erillinen toimikunta”. Myös altaan alarajan
nostoon sekä Perälän ja Kemijärven pohjapatoihin ja
altaan pohjan täydelliseen raivaukseen valtioneuvoston
päätösluonnoksen kanta oli kielteinen.
Maakuntaliitto oli suoraan yhteydessä myös Kemijoki
Oy:n silloisen johtoon kuntien asettamista Vuotos-altaan
rakentamisehdoista. Ministeriön kanta pohjapatoihin
vastasi yhtiön johdon näkemystä. Yhtiön johdon mielestä pohjapadot olivat niin suuri investointi, että niiden
rakentaminen altaaseen ja Kemijärveen ei ollut sähkön
hintataso huomioon ottaen taloudellisesti mahdollista.
Maakuntaliitto totesi 29.9.1981, että valtioneuvoston
esitysluonnos ei täytä maakuntaliiton ja Koillis-Lapin
kuntien asettamia ehtoja, joten Vuotoksen rakentamispäätöstä ei voida tehdä nyt esitetyn suunnitelman mukaisesti. Suurimpana puutteena maakuntaliitto piti sitä,
että maa- ja metsätalousministeriö ei esittänyt mitään
menettelyä altaan ja koko Kemijoen voimataloushyödyn ohjaamisesta Lapin väestölle. Maakuntaliitto esitti
kuitenkin, että ministeriö jatkaisi neuvotteluja Lapin
maakunnallisten elinten kanssa Vuotoksen rakentamiseen
liittyvistä ehdoista.
”Ollilan paketti”
Entinen Lapin maakuntaliiton puheenjohtaja Esko
Ollila nousi Kehitysaluerahasto Oy:n toimitusjohtajan
paikalta Vuotos-keskustelun aikana pääministeri Mauno
Koiviston toisen hallituksen kauppa- ja teollisuusministeriksi. Ollilla oli erittäin hyvin perillä Lapin asioista ja erityisesti Kemijoen rakentamista koskevista suunnitelmista.
Aivan ensitöikseen uusi kauppa- ja teollisuusministeri
Kuva 3. Keski-Lapin yli Kolarin Teuravuomalta Sallan Kelloselkään voi kävellä koko matkan suota nousematta kertaakaan
kuivalle maalle. Kuvassa tähän suovyöhykkeeseen kuuluva
Kokonaapa eli Vuotos-alue lintuperspektiivistä nähtynä.
( Kuva: Kemijoki/arkisto)
päätti ratkaista Lappia jo pitkään riivanneet Kemijoen
voimatalous- ja suojelukysymykset. Poliittiseksi avustajakseen Ollilla kutsui Lapin lääninhallituksesta silloisen suunnittelupäällikkö Seppo Maulan. Tämän tekstin
kirjoittaja oli samanaikaisesti Arvo Aallon kutsumana
työministeri Jouko Kajanojan poliittinen sihteeri. Näin
Ollilan paketin valmistelun seuraaminen valtioneuvostossa kuului työhöni.
Vuotos ei vielä tässä vaiheessa ollut suuri suojelukysymys. Ympäristöministeriön perustaminen oli tosin
jo suunnitteilla, mutta luonnonvarojen käyttö ja siihen
liittyvät ympäristöasiat olivat edelleen maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston asioita. Vuotosaltaan vastustajia oli, mutta suurin huomio kohdistui
kuitenkin Ounasjoen suojeluun. Kansanedustajistamme
Esko Juhani Tennilän lisäksi Mikko Jokela ja Hannele
Pokka vaativat Ounasjoen suojelua. Ounasjoen suojelemiseksi oli syntynyt jopa kansanliike, jonka johdossa
olivat kittiläläiset valtuutetut Tauno Iivonen (SKDL) ja
Uuno Ylitalo (Kesk). Maakuntaliitto ei ottanut kantaa
rakentamisen puolesta tai sitä vastaan, mutta vaati joka
tapauksessa erillislailla kompensaatiota jokialueen kun-
13
nille siinä tapauksessa, että Ounasjokea ei rakenneta.
Tässä tilanteessa ministeri Ollila käynnisti valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelun. Periaatepäätökseen piti tulla mukaan kaikki silloin vireillä olleet suuret
Kemijoen rakentamista, monikäyttöä ja suojelua koskevat
kysymykset. Pakettia valmisteltiin kauppa- ja teollisuusministeriössä ministerin henkilökohtaisesti ohjaamana
virkatyönä. Ministeri Ollila informoi valmistelusta keskeisiä hallituksen ministereitä mm työministeriä, joksi
oli Arvo Aallon erottua valtioneuvoston jäsenyydestä
nimitetty Jouko Kajanoja.
Valtioneuvoston iltakoulun 15.9.1982
yllättävä päätös
Ollilan paketti valmistui syyskuun alkuun 1982. Paketti sisälsi periaatepäätöksen suurimpiin Kemijoen vesistöä
koskeviin ja vireillä oleviin kysymyksiin. Ministeri Ollilan
Kemijoki-paketti:
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen
Vuotos-tekojärven toteuttamisesta siten kuin Lapin
maakuntaliitto ja allasalueen kunnat sekä Kemijoki
Oy sopivat.
Ounasjoen suojelemisesta voimalaitosrakentamiselta
Kemijoki Oy:n yhtiösopimuksen mukaisen Lapin
erityiskohtelun palauttamisesta 15 %:ksi tukkusähkön
hinnoissa Lapin jakelulaitoksille kaikkien sähkön
hintakomponenttien osalta.
Kemijoen pääuoman kanavointimahdollisuuksien
selvittäminen Rovaniemeltä Perämerelle.
Ollilan pakettia oli valmisteltu huolella ja neuvotellen
eri tahojen kanssa. Missään vaiheessa työministeriöön
ei tullut tietoa, että Ollilan paketti olisi vastatuulessa.
Päinvastoin useista ministeriöistä tuli viestiä, että pakettia
pidettiin hyvänä kompromissina Kemijoen suojelun ja
rakentamisen kesken.
Lapin soidensuojeluohjelma oli valmistunut 1980.
Ohjelmaan oli sisällytetty ns. Luiron suot, johon kuuluivat
mm Sokanaapa, Sudenvaaranaapa, Sakkala-aapa ja Kairanaapa. Kokonaapa ja Jänkäläisen aapa jätettiin ohjelman
ulkopuolelle. Lapin ympäristöpiiri ei katsonut Kokonaavan
ja Jänkäkäisen aavan sisältävän riittävästi ympäristöarvoja
suojelua varten. Kilpiaapa jäi ohjelman ulkopuolelle, koska
se oli pääasiassa yksityisten omistamaa maata, ja koska
Pelkosenniemeltä oli jo mukana poikkeuksellisen paljon
soita suojeluohjelmassa.
Luonnonsuojeluväki erityisesti pääkaupunkiseudulla
oli kuitenkin herättelemässä väkeään vesirakentamista
vastaan, ja Kuusamossa oli käynnissä kiivas koskisota
Oulankajoen koskien suojelemisesta. Ympäristöministeriön perustaminen oli vielä eduskunnan siunausta vailla.
Nämä yhdessä Lokan tekojärven saaman arvostelun myötä
antoivat aavistaa, että Ollilan paketti ei sittenkään ole
läpihuutojuttu valtioneuvostossa.
Ministerin poliittisena avustajana yritin parhaani
mukaan selvittää muiden valtioneuvoston jäsenten kantaa
ennen iltakoulua. Yleiskuvaa valtioneuvoston jäsenten
suhtautumisesta ei kuitenkaan ollut mahdollista saada.
Edes oma ministeriryhmämme; Kalevi Kivistö, Jouko Kajanoja ja Jarmo Wahlström ei ollut yksimielinen.
Kajanoja suhtautui pakettiin myönteisesti, Wahlströmillä
ei ollut kantaa tai kanta oli epäselvä ja Kivistö vastusti
myönteistä suhtautumista Vuotoksen rakentamiseen.
Iltakoulupäätös 15.9.1982 oli yllätys. Valtioneuvosto päätti yksimielisesti luopua Vuotos-tekojärven
toteuttamisesta. Sitä vastoin muut Ollilan paketin osat
hyväksyttiin. Lapin alennus päätettiin palauttaa sen alkuperäiselle tasolle eli 15 %. Ounasjoki päätettiin suojella voimalaitosrakentamiselta ja Kemijoen pääuoman
kanavointi päätettiin selvittää. Ympäristöministeriön
perustamisesta parhaillaan käynnissä ollut kädenvääntö
vaikutti yllätyspäätökseen.
Vuotos ja ympäristöministeriön
perustaminen
Ympäristöministeriön perustaminen oli ajankohdan
suuri, poliittisia intohimoja herättävä kysymys. Perustamisen
puolesta puhuivat monet seikat. Kiistanalaiselle uudistukselle
haluttiin kuitenkin varmistaa eduskunnalta mahdollisimman
laaja tuki.
Suurista puolueista Keskustapuolue ja Kokoomus vastustivat uuden ministeriön luomista ja vasemmistopuolueet
SDP ja SKDL vaativat ympäristöministeriön perustamista. Hallituksen sisällä oli syntynyt poliittinen pattitilanne. Jostakin piti saada lisänäyttöä ympäristöministeriön
tarpeellisuudesta.
Koijärvellä ympäristöaktivistit kytkivät itsensä kaivinkoneisiin. Koijärven tapahtumat saivat suurta julkisuutta ja
osoittivat, että TV-julkisuudella on suuri vaikutus valtio-
14
neuvoston päätöksen tekoon. Ympäristöministeriön perustamista ajanut pääkaupunkiseudun luontoväki arvosteli
myös Vuotos-suunnitelmaa kovin sanoin , ja tähän tuli kuin
”tilauksesta” tekojärvien petokalojen elohopeamittausten
tulokset. Petokalojen elohopeapitoisuuksia mitattiin vasta
nyt 1982 ensimmäisen kerran Lokan ja Porttipahdan altailla.
Aiemmin vastaavia mittauksia ei ollut tehty lainkaan.
Tuloksista saatiin kohu-uutinen. Elohopeapitoisuudet
olivat yli 0,50 mikrogrammaa ( yksi mikrogramma on sadasosa grammaa), mikä merkitsi, että Lokan ja Porttipahdan
petokalojen käytölle ihmisravintona asetettiin rajoituksia.
Suosituksen mukaan joka päivä ei saanut syödä altailta
pyydettyä madetta ja haukea.
Merkkejä elohopean siirtymisestä ravintoketjun mukana ihmisiin tutkittiin ihmisten hiuksista. Eräiden vanhojen
lokkalaisten hiuksista löytyikin näyttöä elohopeasta. Tästä
syntyi mojova uutinen.
TV:n pääuutisissa, syksyllä 1982, ennen valtioneuvoston Vuotos-asiaa koskevaa iltakoulua näytettiin lähikuvassa
Lokan kylästä vanhaa poromiestä, jolla oli hopeanharmaa
vankka pystytukka. Kuvaus tehtiin hyvin läheltä, jolloin
kasvokuva teki vahvan vaikutelman elohopean jäykistämistä
hiuksista. Kuvan tehoa täydensi lähikuvauksen johdosta
poikkeuksellisesti pyöristyneet ja pelokkaat silmät. Toimittaja kertoi samalla, että tekojärvet irrottavat maa-aineksesta
raskasmetalleja, kuten elohopeaa, joka kulkeutuu ravinto-
ketjussa petokalojen kautta ihmisiin, ja että elohopea on
äärimmäisen myrkyllinen aine joutuessaan ihmiskehoon.
Tämän uutislähetyksen jälkeen 15.9.1982 valtioneuvosto teki iltakoulussa yksimielisen päätöksen luopua Vuotoksen
tekojärven rakentamisesta. Vuotos-hankkeen näyttävällä
kaatamisella saatiin samalla vastaansanomaton näyttö ympäristöministeriön tarpeellisuudesta.
Demonstraatio ympäristöministeriön tarpeellisuudesta
oli onnistunut ja media oli näyttänyt mahtinsa. Tosin jo seuraavana vuonna eli 1983 mitattiin petokalojen elohopeapitoisuuksia Lapin luonnonjärvissä. Tällöin todettiin, että esim.
Unarissa, joka on täysin luonnontilainen järvi, petokalojen
elohopeapitoisuudet olivat 0,49 mikrogrammaa eli niukasti
pienemmät kuin Lokalla. Johtopäätökseksi mittauksista jäi,
että Lapin luonnontilaisten järvien ja tekojärvien petokalojen
elohopeapitoisuudet eivät poikkea merkittävästi toisistaan.
Valtioneuvoston iltakoulupäätös oli kuitenkin tehty ja altaan
vastustajat olivat median avulla tavoitteensa saavuttaneet.
Iltakoulupäätöksen toimeenpanoon ryhdyttiin ripeästi
Iltakoulun päätöksistä vastuunalaiset ministeriöt
käynnistivät saamansa tehtävät viivyttelemättä. Altaan
suunnittelun johdosta Kokonaavan ja Jänkäläisen aavan
alueella metsähoitotyöt oli jäädytetty. Nyt maa- ja metsätalousministeriö myönsi alueelle korvamerkittyä rahaa
metsänhoitotöihin ja metsäautotieverkoston rakentamiseen 16 mmk. Näin käynnistyivät kaikki tehometsätalouteen liittyvät työt, kuten soiden reunaan saakka
yltäneet paksuturpeisen maan syväauraukset sekä metsien raivaus- ja istutustyöt. Alueelle rakennettiin tiheä
ja kattava tieverkosto. Suurin yksittäinen kohde alueella oli Viitarannan sillan rakentaminen. Kokonaavan ja
Jänkäläisen aavan raskaan maankäsittelyn lisäksi Lapin
maatalouspiiri valmisteli alueelle myös elinkeinojen ja
tilojen elvytysohjelman.
Ohjelman toteuttaminen tuotti kuitenkin silloiselle
Kuva 4. Hallituksen iltakoulupäätöksen jälkeen Lapin maatalouspiiri teki Vuotos-alueen elvytysohjelman, jossa metsänparannustöihin osoitettiin 16 mmk. Tällä rahalla alue käsiteltiin
kaikin tehometsätalouden menetelmin. Kuvassa Kokonaavaan
ympäristön syväaurausta. (Kuva: Tauno Stenroth).
15
Kuva 5. Vuonna 1980 Annikki Tolppanen hyväksyi Vuotoksen rakentamisen, mikäli se tehdään kuntien ehdoilla. Sen jälkeen, kun
pääkaupungin luontojärjestöt olivat tehneet Vuotoksesta luonnon suojelun ”tunnuksen”, vastustaminen heräsi myös Pelkosenniemellä ja Annikki Tolppasesta tuli vastustajien paikallinen johtohenkilö. Kuvassa Pelkosenniemen valtuuston puheenjohtaja
Juhani Jaakkola samassa pöydässä Annikki Tolppasen kanssa. (Kuva: Jorma Särkelä)
kansanedustajalle Hannele Pokalle (Kesk) pettymyksen.
Pokka kertoo maaliskuussa 1987 Voimalehden haastattelussa, että mielipiteiden vaihtelut allaskunnissa
hämmentävät.
- ”Ensin vaadittiin elvytystä. Kun sitten viimein lähdin alueelle kertomaan, että nyt pistetään metsät kuntoon
ja elvytysvaroja alkaa tulla, halut olivat jo muuttuneet.
He tahtoivatkin altaan ja rahat käteen.”
vat altaan rakentamista. Aimo Ajo totesi Voimalehden
(3/1987) haastattelussa että
- ” Elvytystoimet allasalueella eivät ikävä kyllä
onnistuneet ja olen ollut innokas elvytyksen kannattaja,
olen ollut hommaamassa Viitarannan siltaa. Ikävä kyllä
nuoret eivät ole halunneet sinne vaikeuksien keskelle
muuttaa.”
Kemijoen kanavointisuunnitelma
Pokka ilmoittaa haastattelussa kannattavansa Vuotosaltaan rakentamista, vaikka ei ole sitä aina kannattanut.
Muutoksen aiheutti asukkaiden mielipiteiden vaihtuminen
altaan vastustajista sitä haluaviin.
Lapin silloisista kansanedustajista Aimo Ajo (SDP),
Niilo Koskenniemi (SKDL) ja Lauri Impiö (Kok) pitivät
allasalueen elvytystoimia epäonnistuneina ja kannatti-
Maa- ja metsätalousministeriö sai iltakoulupäätöksellä tehtäväkseen valmistella yhdessä muiden asianosaisten
ministeriöiden kanssa esityksen Kemijoen monikäytöstä,
jossa tärkeintä oli Kemijoen irtouiton lopettaminen. Rovaniemellä Kemijoki oli aina heinäkuulle saakka pelkästään
uiton käytössä, ja senkin jälkeen uppopuut vaikeuttivat
16
veneilyä joella. Keminmaassa Isohaaran yläpuolinen
vesialue oli lähes koko sulavesikauden uiton käytössä.
Parhaimpana ratkaisuna pidettiin nippu-uittoon siirtymistä, mikä olisi mahdollista, jos Kemijoen pääuoman
voimalaitokset kierrettäisiin kanavilla Rovaniemeltä
jokisuulle.
Maa- ja metsätalousministeriö osoitti varat selvitystyötä varten. Maakuntaliitto kilpailutti konsultit ja toimi
selvitystyön valvojana. Konsultin laatimien suunnitelmien
mukaan kaikkien pääuoman voimalaitosten kiertäminen
kanavilla olisi maksanut n. 1 miljardi markkaa. Valtionvarainministeriö asetti kanavointityön toteuttamisen
ehdoksi kanavointiin sijoitetulle pääomalla vähintään 6
% sisäisen koron. Lopputulos oli, että korko olisi ollut
yli 5 %, mutta jäi alle 6 %:n, joten valtiovarainministeriö
ryhtyi vastustamaan kanavointia kannattamattomana.
Maakuntaliitto puolestaan vaati ponnekkaasti kanavointia ja nippu-uittoon siirtymistä Kemijoella. Kanavointihankkeen vauhdittamiseksi liitto kutsui mm. ympäristöministeri Matti Ahteen Rovaniemelle. Neuvottelut käytiin
ja ministerin paluu Helsinkiin piti tapahtua aamukoneella.
Finnairilla oli kuitenkin ongelmia henkilökuntansa kanssa
ja lakko pysäytti koneet kentille. Rovaniemen lentoaseman henkilökunta järjesti kuitenkin niin, että ministeri,
maaherra ja maakuntaliiton edustaja voivat nousta Helsinkiin palavaan pienkoneeseen, jolla kuljetettiin postia.
Näin pääsin herrojen mukana kolmantena koneeseen.
Koneessa maaherra Asko Oinas tavanomaiseen
tapaansa antoi ministerille reippaasti palautetta Vuotoshankeen kaatamisesta. Ympäristöministeri Ahde, joka
suhtautui myönteisesti Kemijoen kanavointisuunnitelmaan, puolustautui urhoollisesti toteamalla, että
”On täysin mahdotonta, että Lapille annettaisiin
samanaikaisesti kolme miljardiluokan hanketta; Sokli,
Vuotos ja Kemijoen kanavointi. Pitäähän se joku tolkku
olla.”
Sähkön hintakysymyksessä Lappi sai sen mitä oli
tavoitellut ja vähän enemmänkin. Valtioneuvosto päätti palauttaa Lapin alennuksen 15 %:iin sekä oikeuttaa
Lapin sähkönjakelulaitokset saamaan Kemijoki Oy:n
osakkuussähköä kohtuulliseen käypään hintaan puolet
valtion osuudesta.
17
Kuva 6. Vuotos-seurantaryhmä Vuotos-joen sillalla. Vasemmalta työryhmän sihteeri Jouni Filppa Lapin maatalouspiiristä,
Kalervo Koivukangas metsänparannuspiiristä, Eero Nordberg maatilahallituksesta, seurantaryhmän puheenjohtaja Lauri Jaatinen
Lapin maatalouspiiristä (leikkaamassa nauhaa poikki), Juhani Talvensaari, Veijo Kesäläinen ja Tommi Lohi Koillis-Suomen
piirimetsälautakunnasta sekä Väinö Vainio maa- ja metsätalousministeriöstä ja Martti Hautala Sallasta. (Kuva: LK/arkisto)
Kuva 7. Kuva Vuotos-alueelta elvytystöiden jälkeen. Elvytys epäonnistui kansanedustajien mielestä. Väestö ei palannut alueelle.
Kaikki Lapin kansanedustajat kannattivat altaan rakentamista E- J Tennilää lukuun ottamatta.(Kuva: LK/arkisto)
18
Vuotos - arvovaltakysymys ja politiikan tunnus
Iltakoulupäätös ei lopettanut keskustelua Vuotoksesta
Iltakoulupäätöksen jälkeen Vuotos-keskustelu suuntautui hetkeksi elvytykseen. Rakentamispuheet jatkuivat
kuitenkin elvytystöiden rinnalla. Kuntien kannanotot
hankkeeseen olivat muuttuneet useita kertoja ennen iltakoulupäätöstä ja muuttuivat vielä iltakoulupäätöksen
jälkeenkin. Savukosken kunta oli muuttanut kantaansa
vuodesta 1976 vuoteen 1982 kolmesti; 1976 myönteinen,
1980 kielteinen ja jälleen 1981 myönteinen. Myös Pelkosenniemi muutti lähes valtuustokausittain kantaansa
1970-80-luvuilla. Vain Sallan kunnalla oli selkeä muuttumaton päätös rakentamisen puolesta. Kemijärvi kannatti
myös altaan rakentamista, mutta ehdot olivat Kemijoki
Oy:n mielestä kohtuuttomat.
1980-luvun alkupuolen muuttovoitto Lappiin kääntyi
vuosikymmen puolivälin jälkeen selvästi muuttotappioksi. Poismuutto oli suurta varsinkin Itä-Lapista, ja
työllisyystilanne heikkeni. Niinpä Koillis-Lapin kuntain
keskustoimikunta puheenjohtajansa Juhani Jaakkolan
johdolla käynnisti keskustelut Kemijoki Oy:n kanssa
uudesta Vuotos-suunnitelmasta, jossa otettaisiin aikaisempaa suunnitelmaa paremmin huomioon allasalueen
kuntien toivomukset.
Uuden suunnitelman valmistelu lähti käyntiin hyvässä yhteistyössä osapuolten kesken, ja keväällä 1986 näkemykset Vuotos-altaan ja Kemijärven säännöstelyrajojen
tarkistuksista, altaan pohjapadoista, pohjan täydellisestä
raivauksesta, maakunnallisen yhtiön Vuotos Oy:n perustamisesta sekä säännöstelymaksujen suorittamisesta olivat
hyvin lähellä toisiaan.
Lapin maakuntaliitto ei osallistunut neuvotteluihin,
mutta oli hyvin perillä neuvottelujen kulusta. Esko Ollila
oli nyt pääministeri Kalevi Sorsan toisen hallituksen valtiovarainministeri. Hän tuli asiassa julkisuuteen toivoen
uuden keskustelun käynnistämistä Vuotoksesta. Ollila
totesi Voimalehden haastattelussa 3/1987 vuoden 1982
kielteisessä iltakoulupäätöksestä, että
”kysymyksessä oli neuvottelun tulos, jossa todettiin,
että Vuotos ei ollut vielä kypsä päätettäväksi, koska osa
alueen väestöstä tunsi levottomuutta. Neuvottelutuloksella
Kuva 8. Ministeri Esko Ollila tutustumiskäynnillä Vuotosalueella 1982. (Kuva: LK/arkisto)
puhallettiin vain pelitilanne poikki. Nyt aika on tehnyt
työtä hankkeen puolesta, ja Vuotos-alueen asukkaidenkin mielipide on kallistunut myötämielisemmäksi altaan
rakentamiselle”.
Ollila toivoi, että seuraava hallitus voisi ottaa Vuotosasian ratkaistavakseen.
Vuotos-hanke maakuntapäivillä 1987
Koillis-Lapin kuntien keskustoimikunnan ja Kemijoki Oy:n neuvottelut uudesta suunnitelmasta olivat vuoden aikana edenneet niin pitkälle, että asia nousi esille
1987 kevätmaakuntapäivillä. Kevätmaakuntapäivät, jotka
kokoontuivat Rovaniemellä, päättivät yksimielisesti, että
Vuotos-asiasta annetaan yksityiskohtainen tilanneselvitys
seuraavilla syysmaakuntapäivillä, jonne kutsutaan myös
uusi kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suominen.
Syysmaakuntapäivät pidettiin Kittilän Sirkassa HotelliLevitunturissa 14.-15.12. 1987. Sääntömääräisten asioiden
lisäksi päivillä käsiteltiin uutta Vuotos-suunnitelmaa, jota
koskeva Lapin maakuntaliiton päätösesitys oli toimitettu
ennakkoon kauppa- ja teollisuusministeri Ilkka Suomiselle ja kaikille maakuntapäiväedustajille. Päätösesityksessä
todettiin, että Lapin syysmaakuntapäivät 1987 edellyttävät
kauppa- ja teollisuusministeriön ryhtyvän välittömästi toi-
19
menpiteisiin ratkaisun aikaansaamiseksi Vuotoksen altaan
rakentamisesta.
Maakuntahallituksen esityksestä jouduttiin äänestämään. Maakuntapäivät hyväksyivät esityksen äänin 39 – 5.
Kemijoen irtouiton lopettaminen ja kalatien rakentaminen Isohaaraan
Irtouiton lopettaminen, vaelluskalojen palauttaminen vesistöön ja Kemijoen vesistön jatkorakentaminen
kytkettiin jo 1980-luvulla yhteen. Irtouiton haitoista oli
tehty lukuisia valituksia, jotka etenivät aina Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen (KHO) saakka. KHO antoi päätöksensä
valituksista vuoden 1989 lopussa. Päätös mahdollisti
irtouiton jatkumisen Kemijoella vuoden 1994 loppuun
saakka. Kuitenkin asianomaisten irtouittoa ylläpitävien
tahojen oli vuoden 1990 loppuun mennessä toimitettava
vesioikeudelle hakemus uittosäännön muuttamiseksi ja
liitettävä siihen irtouiton haittojen vähentämistä koskeva
yksityiskohtainen suunnitelma.
Irtouiton lopettamiskysymys ja kala-asiat olivat jatkuvasti esillä Kemijoki-alueen kuntien edustajien tapaamisissa. Niinpä kuntien toivomuksesta maakuntaliitto
järjesti 25.6.1990 Rovaniemellä neuvottelutilaisuuden,
jonka tarkoituksena oli tarkastella Kemijoen kalanistutusvelvoitteiden tuloksia ja onnistuneisuutta.
Neuvottelun tuloksena asetettiin työryhmä, jonka
tehtäväksi tuli laatia esitykset velvoiteistutuksissa käytettävien kalalajien keskinäisten suhteiden muuttamisesta. Tämän lisäksi kokous päätti, että maakuntaliiton
ja Kemijoen kalastuskuntainliiton tuli yhdessä ryhtyä
selvittämään kalaportaiden rakentamismahdollisuuksia
Isohaaraan suunniteltuun uuteen voimalaitokseen. Voimalaitos oli tarkoitus rakentaa Vallitun saaren puolelle
Kemijokea. Kalatien rakentaminen aina Ounasjoelle
saakka oli kalastuskuntainliiton kokouksissa usein esillä.
Uuteen voimalaitokseen rakennettavan kalatien ajateltiinkin olevan päänavaus kalateiden jatkorakentamiselle.
Pohjolan Voima totesi, että se ei vastusta kalatien
rakentamista uuteen laitokseen, mikäli rakentaja ottaa
kaiken vastuun rakentamisesta ja kalatien hoidosta, ja
mikäli rakentaminen tapahtuu neuvotellen yhtiön kanssa.
Kunnilta ja kalastuskuntainliitolta saamansa tehtävän
mukaisesti maakuntaliitto neuvotteli kalatiesuunnitelmasta MMM:n kala- ja riistaosaston kanssa. Kala- ja
riistaosasto suhtautui suurin varauksin hankkeeseen.
Vapaa-ajan kalastuksesta silloin vastaava ylitarkastaja
Harri Dahlström vastusti kalatien rakentamista perustellen
kantaansa sillä, että pitkä taistelu Kemijoen velvoitteista
oli saatu juuri päätökseen. Nyt kalatiehankkeella ei saa
avata uudelleen keskustelua Kemijoen kalaston hoitoa
koskevista velvoitteista.
Maakuntaliitto tapasi kalatieasian johdosta opetusministeri Ole Norrbackin, joka vastasi ministerinä
Kuva 9. Kemijoen kalatie Ounasjoelle saakka on ollut maakuntaliiton tavoitteena jo 1980-luvulta alkaen. Niinpä maakuntaliitto
ryhtyi 1990 ajamaan kalatien rakentamista uuteen Isohaaran voimalaitokseen. Kuvassa Yakima-joen kalatien Washingtonin
osavaltiossa USA:ssa. Yakima on Kolumbia-joen sivujoki, joka on padottu kasteluveden varmistamiseksi vehnäviljelykselle.
(Kuva: Jaakko Ylitalo)
20
Kuva 10. Ministeri Ilkka Suominen sai maakuntapäivien hyväksymän Vuotos-kannanoton puheenjohtaja Lasse Näsiltä ja
toiminnanjohtaja Timo Hannulalta syysmaakuntapäivillä Kittilässä 1987(Kuva: LK/arkisto)
kalastusasioista. Liiton edustajat tapasivat myös maa- ja
metsätalousministeri Martti Puran, ympäristöministeri
Sirpa Pietikäisen ja työministeri Liisa Jaakonsaaren.
Ministerit lupasivat tukea hanketta. Työvoimaministeri
Liisa Jaakonsaari suhtautui kaikkein myönteisimmin
kalatiehankkeeseen. Jaakonsaari lupasi antaa työllisyysvaroista rahoitusta jopa 50% kalatien toteuttamiseen.
Lopullinen päätös kuihtui kuitenkin vain 30 %:ksi.
Ministeritapaamiset olivat tuottaneet tulosta ja
maakuntaliiton esityksestä Keminmaan kunta varasi
määrärahat kalatiehankkeen suunnittelua varten vuoden
1991 talousarvioonsa, ja syksyllä 1991 maa- ja metsätalousministeriö teki myönteisen periaatepäätöksen
Isohaaran kalatien rakentamiselle. Näin kalatiet ja Kemijoen jatkorakentaminen ”koplattiin” ensimmäisen kerran
yhteen. Keskustelu näiden asioiden koplaamisesta jatkuu
nyt Kemijoen vesienhoitosuunnitelman toteuttamisen
merkeissä.
Vuotos nousee yhä uudelleen maakuntapäivien asiaksi
Pääministeri Esko Ahon hallitus aloitti keväällä 1991.
Lapin kevätmaakuntapäivät vetosivat jälleen valtiovaltaan
ja nyt yksimielisesti. Maakunnan ja erityisesti KoillisLapin työllisyysnäkymät huomioon ottaen Vuotoksen
rakentamiseen tulisi nyt ryhtyä kiireellisesti.
Saman vuoden syksyllä syysmaakuntapäivät tote-
sivat kannanotossaan yksimielisesti, että Vuotos-altaan
toteuttamismahdollisuuksia on selvitetty jo yli 30 vuotta.
Nykyisistä altaista, Lokasta ja Porttipahdasta, on käytettävissä riittävästi luotettavaa tutkimustietoa. Tästä syystä
ei tarvita enää lisää yleisselvityksiä, vaan valtioneuvoston
tulee viivyttelemättä tehdä Vuotoksen rakentamisesta
periaatepäätös.
Vuotos oli esillä myös seuraavan vuoden 1992
kevätmaakuntapäivillä. Nyt maakuntapäivät vetosivat
pääministeri Esko A hon hallitusohjelmaan todeten, että
”hallitusohjelman tavoitteeksi on asetettu tasaisen
ja korkean työllisyyden saavuttaminen. Hallituksen toimenpiteet työttömyyden torjumiseksi ovat olleet kuitenkin
riittämättömät. Nyt tarvitaan kipeästi toimenpiteitä taloudellisesti perusteltujen työkohteiden käynnistämiseksi.
Vuotos on tällainen työkohde Lapissa. Sen toteuttaminen
on perusteltua niin energiapoliittisesti kuin ympäristönäkökohdatkin huomioon ottaen. Hallituksen tulee tehdä
viivyttelemättä periaatepäätös Vuotos-altaan rakentamisesta. Allashanketta ei tule kytkeä ydinvoimapäätökseen,
koska säätötehoa tarvitaan aina riippumatta siitä millä
tavoin perusvoimaa tuotetaan”.
21
Syysmaakuntapäivillä 1992 oli esillä myös Lapin
alennuksen ja Kejo-sähkön osto-oikeuden pysyvyyden
varmistaminen. Maakuntapäivät totesivat yksimielisesti
kannanotossaan, että
Lappi on antanut luonnonvaransa voimatalouden
käyttöön. Lapin alennus ja Kejo-sähkön osto-oikeus
ovat korvauksia tästä. Niillä on pystytty alentamaan
Lapin kotitalouksien sähkön hinta maan keskimääräiselle
tasolle. Lapin ihmiset edellyttävät, että oikeudenmukainen
kohtelu sähkön hinnoittelussa jatkuu, ja että valtioneuvosto päättää viivyttelemättä jatkaa Lapin alennusta ja
Kejo-sähkön osto-oikeutta kymmenen vuotta kaikilta osin
muuttumattomana”.
Maakuntaliitto neuvotteli Vuotos-altaan rakentamisesta vuoden 1992 aikana useita kertoja valtioneuvoston
jäsenten kanssa ja järjesti yhdessä SAK:n Lapin piirin
kanssa myönteisen periaatepäätöksen vauhdittamiseksi
12.5.1992 noin sadan hengen vahvuisen lähetystön Hel-
sinkiin. Lähetystö edusti Lapin kuntia, Lapin yrittäjiä,
Lapin kauppakamaria, Ammattiautoilijoiden Lapin lääninyhdistystä sekä Maarakentajien Lapin piiriyhdistystä.
Lähetystö tapasi Helsingin rautatieasemalla VR:n
kongressisalissa kauppa- ja teollisuusministeri Kauko
Juhantalon sekä ministerit Ilkka Kanervan, Ole Norrbackin ja ministeri Toimi Kankaanniemen erityisavustajan. Kaikki läsnä olleet valtioneuvoston edustajat
suhtautuivat Vuotos-altaan rakentamiseen myönteisesti
ja ministeri Juhantalo lupasi viedä Vuotos-asian viivyttelemättä valtioneuvoston päätettäväksi.
Lähetystökäynnin jälkeen valtioneuvoston painostus
Vuotos-päätöksen aikaansaamisesta jatkui hellittämättä.
Puolueiden Lapin piirijärjestöt vetosivat yksimielisesti
25.5.1992 valtioneuvoston jäseniin kiirehtien Vuotos-periaatepäätöksen tekemistä. Myönteinen päätös hankkeen
käynnistämisestä saatiin vihdoin 17.6.1992, jonka jälkeen
kauppa- ja teollisuusministeriö velvoitti Kemijoki Oy:n
ryhtymään toimenpiteisiin rakennusluvan hankkimiseksi.
Kuva 11. SAK:n Lapin piirin järjesti yhdessä maakuntaliiton kanssa 100 hengen lähetystön 12.5.1992 tapaamaan valtioneuvoston jäseniä Vuotos-altaan rakentamisen kiirehtimiseksi. Kuva samanaikaisesti Rovaniemellä järjestetystä mielenosoituksesta.
Kuvan keskellä sivuttain RSAP:n puheenjohtaja Kalevi Tiilikainen ja hänestä oikealle ammattiyhdistysaktiivit Paavo Kapraali
ja Erkki Kuusela. (Kuva: LK/arkisto)
22
Lokasta tuli Suomen paras kalajärvi
Lokan tekojärven suunnitteluvaiheessa kala-asiantuntijat arvioivat, että altaaseen jäävän biomassan hajoaminen
kuluttaa järvestä hapen ja hapettomasta järvestä ei tule
kalajärveä. Niinpä altaan pohjaa ei raivattu lainkaan.
Puusto jätettiin lähes kokonaisuudessaan altaan pohjalle
arvokkaimpia tukkipuita lukuun ottamatta.
Kala-asiatuntijat olivat väärässä. Vesi nostettiin
altaaseen 1967. Veden noston jälkeen alueen luontaiset
kalakannat lisääntyivät lähes räjähdysmäisesti. Alkuvuo-
sina erityisesti säynävä- ja haukikannat olivat poikkeuksellisen suuria. Alun perin kalastusoikeus altailla oli vain
sodankyläläisillä, mutta sen jälkeen kun ”niemiläiset”
eli Pelkosenniemen asukkaat olivat anoneet ja saanet
kalastusluvan Lokalle, ammattimaisesti kalastavia ja
kotitarvekalastajia saapui tekojärvelle ympäri Lappia.
Suurimmillaan Lokan ja Porttipahdan kalastus oli
1980-luvun alkupuolella, jolloin ammattimaisesti kalastavia oli parhaimmillaan yli seitsemänkymmentä henkilöä,
ja vuosisaalis yli 500.000 kg. Tärkeimpiä saaliskaloja
olivat siika, ahven, hauki ja keväällä made.
Kalaa tuli ihan mukavasti
Lokalla ammattikalastajana vuosina 1983 – 87 toiminut Kari Kaarrekoski kertoo:
Kalaa tuli ihan mukavasti, sitä sumputettiin ja pari kertaa viikossa sumput tyhjennettiin ja kalat vietiin
Lokkaan Sompion Kalan ja Marjan vastaanottoon. Siihen aikaan tuli ahventa kun vain huitaisi katiskaresun
johonkin turvelautan reunaan. Parhaiten ahventa sai Korvasojan ympäristöstä
Oli se varmaan hyvää hommaa, kun pankkivirkailijatkin tulivat katiskoineen ahvenen pyyntiin. Yksikin
sai viikonlopun aikana 700 kg ahventa. Hyvä lisä konttoristille
No, olihan sitä vastoinkäymistäkin. Lokka kun on matala ja kalan pyynti verkoilla on pintapyyntiä. Myrsky
teki tämän tästä verkoista entisiä tai vei ne kokonaan mennessään. Siinä siten aprikoit, miten tästä eteenpäin.
Ei muuta kuin velaksi vain kerjäämään uusia verkkoja. Oli se hommaa.
Lokakuun alussa järvi jäätyi ja silloin laitoin verkkoja siian menoksi. Nekin verkot laitettiin pintapyyntiin
lyhyillä kalastajalankaa sidotuilla styrox-kohoilla. Parhaat saaliit olivat noin 10 kg/verkko vuorokaudessa.
Siis aivan mahtava saalis.
No sitten tuli vuoroon mateen pyynti. Kahden kuukauden aikana madetta tuli Lokalta myyntiin yli 100
000 kg. Mateita pyydettiin vain kutuaikana. Mateiden mäti myyntiin erikseen. Mateen mädistä maksettiin 70
mk/kg. Tärkeimmät kalanostajat olivat Sompion Kala- ja Marja k.y sekä Kiveliön Kala Oy.
Mateita pyydettiin rysällä. Parhaat alueet olivat Kopsus- ja Pihtijoessa. Myös itse Lokan altaalla oli Kuukkelin ja Rieston kumpujen välissä hyvät apajat. Made oli vain järvessä hyvin pientä ja hyöty oli mäti. Itse kala
meni minkki- ja kettutarhojen käyttöön. Mateista osa nyljettiin ja niistä sai muutaman markan kilohinnan.
Vuonna 1985 keväällä kalastin erään opettajan kanssa. Hän on erään Lapin kylän perustajan jälkeläinen.
Laitoimme pyyntiin 67 rysää pitkin länsi- ja luoteisrantaa. Kalaa tuli parhaimpina päivinä 1200 kg, pääasiassa
haukea ja ahventa. Lisäksi saimme siikaa verkoilla. Ei sillä siiallakaan rikastunut. Lajitellusta siiasta ja niistä
erotetusta mädistä sai yhteensä vain noin 11 mk/ kg ja hauen hinta oli se iän ikuinen 5 mk/kilo.
Vuosi 1986 oli katastrofi. Talvi tuli vähälumiseen maahan, jäälläkään ei ollut suojaa lumesta, joten vesi
oli varmaan tosi kylmää. Kala meni siksi aivan pohjaan, missä oli huono happitilanne. Kokeilin asiaa. Laskin
verkot pohjapyyntiin. Kalat olivat henkitoreissaan ja liman peitossa, mikä osoitti, että happikato oli tosiasia.
Vuonna 1987 lähdin suurin toivein Lokalle kalan pyyntiin. Alkutalvesta ei tullut edes madetta, ja kevään
mittaan siian ja hauen tulo oli huonoa. Syynä kenties oli edellisten vuosien ylikalastus ja kylmä kevät. Asustelin keskikesällä järven pohjoispuolella Puljusaarilla. Heinäkuussa heräsin parina yönä, kun myrskytuuli vei
laavun mennessään kuusikkoon. Se olikin sitten viimeinen niitti päätökselleni lähteä ihmisten ilmoille siitä
rahasammosta. Möin verkot ja rysät järveen, mistä ostajat hakivat ne kartan mukaan pois. Lopuksi sanon, että
kalastaminen tekojärvellä ei ole köyhän hommaa. Sen ainakin opin.
23
Kuva 12. Lokan altaan suunnitteluvaiheessa kala-asiantuntijat arvioivat, että altaaseen jäävän biomassan hajoaminen kuluttaa
järvestä hapen ja hapettomasta järvestä ei tule kalajärveä. Asiantuntijat olivat väärässä. Lokasta tuli Suomen paras sisävesien
kalajärvi.(Kuva: LK/arkisto)
Kuva 13. Lokan ja Porttipahdan tekojärvien työllistävä vaikutus
on alueelle ollut merkittävä. Lokan tekojärvi on työllistänyt
ympäri vuoden kymmeniä ammatti- kotitarve- ja harrastajakalastajia. Lokan kalasatamassa on ollut töitä tasapuolisesti
niin naisille kuin miehillekin. ( Kuva: LK/arkisto )
Kuva 14. Tekojärveen istutettiin siperialaista peled-siikaa,
joka menestyi järvessä hyvin. Lokan siikaa, ahventa ja haukea
on viety jo yli kolme vuosikymmentä suurten kauppakeskusten
kalatiskeihin ympäri Suomea. ( Kuva: LK/arkisto)
24
Kalastuksesta tuli Lokan uusi pysyvä
elinkeino
Lokka sai nykyaikaisen kalasataman 1987. Kalan
markkinointia ja kauppaa hoitamaan perustettiin Lokan
luonnonvaraosuuskunta. Luonnonvaraosuuskunta järjesti
halukkaille kalastusmatkoja tekojärvelle, vuokrasi mökkejä lomalaisille sekä huolehti kyläkoulusta Sodankylän
kunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Osuuskunnassa oli kaksikymmentä jäsentä, jotka työllistyivät
joko kokonaan tai osa-aikaisesti kalastuksesta.
Luonnonvaraosuuskunnan perustamisen jälkeen
vakiintui siian ja ahvenen markkinointi n. 150.000 kg/
vuosi- tasolle. Viime vuosina kalakannat ovat kärsineet
ylitiheistä kannoista ja sen seurauksena kalojen sairauksista. Tekojärvet vaatisivat juuri nyt tehokasta kalamassan
vähentämistä, mitä kuitenkin vaikeuttaa mm altaiden
pohjien raivaamattomuus.
Lokan ja Porttipahdan tekojärvien jälkeen Kitiseen
rakennettiin useita voimalaitoksia. Voimalaitosten yläaltaissa on toteutettu täydellinen pohjan raivaus.
Myös uudessa 1992 käynnistyneessä Vuotos-tekojärven suunnittelussa otettiin nyt huomioon alusta alkaen
kalastuskeinon kehittäminen järvellä, minkä johdosta
suunnitelmaan kuului altaan täydellinen raivaaminen,
kalasatama ja useita kalastajien tukikohta-alueita eripuolilla järveä.
Muistoja Vuotoksen maisemista ja Lokan haukisiioista
Geologi Eelis Pulkkinen on työnsä vuoksi tarponut Vuotos-alueen maisemissa ja työn ohessa kalastellut
myös Sompion haukia. Näin kertoo geologi Pulkkinen kokemuksistaan
Vuoden 1972 kevätkesällä olin valvomassa Rautaruukki Oy:n malminetsinnän kairausta Vuotoksen alueella. Asuin Sääskinivan yläpuolella olevaan saareen pystytetyssä puolijoukkueen teltassa. Siinä sai makeat
unet, kun kuunteli uittopuomien säännöllistä kolketta saaren rannassa. Saaren ja manteren välissä oli vajaan
kymmenen metrin levyinen virta. Sen yli meloin illoin ja aamuin.
Kairaus tapahtui Jänkäläisen kosken kohdalla olevassa kumpareessa, jonka kallioperässä on kerrosrautamuodostuma. Eräänä aamuna oli tihkusateinen ja sumuinen sää. Aamupalan jälkeen suuntasin saappaat
kairauspaikkaa kohden. Karttalaukku kompasseineen oli saaressa. En viitsinyt hakea niitä, vaan panin muistikirjan taskuuni ja piipun palamaan. Ajattelin kuulevani Jänkäläisen kosken kumun puolikilometriä kuljettuani.
Kuljin matalassa männikössä ja upottavassa sammalikossa ainakin puolisen tuntia, kunnes aloin ihmetellä
matkan pituutta. Jatkoin kuitenkin taivallusta. Sitten huomasin jalanjäljet sammalikossa. ”Kuka piru tässä
on tarponut”, mietiskelin. Sitten kokeilin saapastani jälkiin. Ja kas kummaa, nehän olivat omat jälkeni. Olin
tehnyt kierrokseen, ja nyt alkoi olla tosi kysymyksessä.
Maasto oli alavaa rämeikköä ja puut olivat aivan liian pieniä miestä kestämään. Löysin viimein vantteramman koivun ja kiipesin ylemmäksi katsomaan, että missä sitä nyt mennään. Sieltähän näkyi Reposelässä
kasvava iso koivu, siitä tiesin sijaintini. Otin oikean suunnan, ja sieltä kairakone sitten löytyi. Tein Vuotoksen
ja Ahvenselän alueelta pro gradu-työni Turun yliopisto maaperägeologian laitokselle. Siinä tutkin kallioperän
ja maaperän keskinäistä suhdetta.
Samassa hommassa olin sitten syksyllä 1974 Sodankylän Vuotsossa. Olin töissä geologian tutkimuskeskuksen hankkeessa, joka tutki moreenin kulkeutumismatkaa. Sen avulla malmilohkareen löytöpaikalta voitiin
arvioida sen kulkeutumismatka lähdealueeltaan. Siellä oli marraskuussa hirmuinen kasa kiviä. Minä ja apulaiseni Sakari Siitonen tutkimme kivilajit, ja raportoimme tulokset. Samaan aikaa oli meneillään koekalastus
Sompiojärvessä. Sieltä tuli verkkoihin kalaa kuin metrisiä halkoja. Kalat olivat Sompion haukea. Kala oli
runsaasta särkipitoisuudesta johtuen hyvin syönyttä ja nopeakasvuista. Sitä tuli todella runsaasti, ja minäkin
osallistuin niiden perkaamiseen.
Tein niistä siistit fileet siten, että en ottanut mukaan niskaa enkä pyrstöä. Ne maistuvat hauissa liian
rautaisilta. Suolausresepti oli seuraava: kaksi ruokalusikallista karkeaa merisuolaa ja yksi ruokalusikallinen
hienoa sokeria kiloa kohti. Sain hommani tehdyksi, ja lähdin kotiin Turkuun. Mukanani auton peräkontissa
oli sangollinen suolahaukea. Meillä kotona ei suolakalaa syöneet muut kuin minä, mutta tarjosin niitä vieraille
arvuutellen, mitä kalaa olivat syöneet. Kaikki arvelivat syöneensä siikafileetä, enkä minä raatsinut oikaista.
Ne tekivät niin hyvin kauppansa, että joulukala piti ostaa kauppahallista.
25
Kuva 15. Lokaan altaan alle jäi kaksi kylää kokonaan, Korvanen ja Riesto. Kolmas kylä, Mutenia, jäi osittain. Näiden lisäksi
altaan alle jäi muutamia taloryhmiä ja yksittäisiä taloja. Kuvassa Mutenia altaan rakentamisen jälkeen. (Kuva: Kemijoki/arkisto)
Kuva 16. Rieston kylää ennen altaan rakentamista. Useat kylän talot olivat jo 1962 autiona. Uittomiehet majailivat ohi mennessään kuvan oikeassa reunassa olevan talon pirtissä. Tämän
26kirjan tekijä oli yhtenä heistä muiden uittomiesten joukossa.
(Kuva: Kemijoki Oy/arkisto)
Lapin liitto ja Paavo Lipposen hallitus
aloittivat 1995
Natura-2000 ohjelman valmistelu käynnistyy hätiköiden
Esko Ahon hallitus valmisteli vuonna 1993 lain
alueiden kehittämisestä. Aluekehityslaki edellytti maakuntaliittojen ja seutukaavaliittojen yhdistämistä maakuntien
liitoiksi. Lapissa ensimmäinen yritys lain edellyttämän
uuden maakunnallisen liiton, Lapin liiton, perustamiseksi
epäonnistui. Puolueiden väliset kiistat uuden liiton johtopaikoista johtivat valituskierteeseen, ja niinpä Lapin liiton
perustaminen siirtyi aina vuoteen 1995 saakka, jolloin
uusi liitto sai täysin uuden luottamus- ja virkamiesjohdon
entiseen maakuntaliittoon nähden.
Vuosi 1995 oli monin tavoin merkittävä myös Vuotos-hankkeen kannalta. Pääministeri Paavo Lipposen
ensimmäinen hallitus aloitti työnsä huhtikuussa 1995.
Hallituksesta tuli historiallinen siksi, että Suomessa
Vihreänliiton edustajat pääsivät ensimmäisenä vihreänä
puolueena koko maailmassa minkään maan hallitukseen.
Monet seikat osoittivat heti hallituksen alkufanfaareista alkaen, että vihreät olivat hallituksessa pääministerin ”erityisessä suojeluksessa” ja Vihreäliitto oli
syystäkin voimansa tunnossa. Suomen ensimmäinen
vihreä ympäristöministeri oli Pekka Haavisto. Vihreiden
lisäksi Lipposen sateenkaarihallituksessa olivat mukana
Kokoomus ja Vasemmistoliitto.
Suomen ensimmäiset Euroopan parlamentin jäsenet
valitsi Eduskunta keväällä 1995. Vihreille vesivoiman
rakentamisen vastustaminen oli jo 1980-luvulla muodostunut poliittiseksi periaatekysymykseksi. Nyt tämän heille
poliittisesti tärkeän asian ajamiseen tarjoutui erinomainen
tilaisuus niin Helsingissä kuin Brysselissäkin. Niinpä
Vihreä liitto r.p:n mandaatilla EU-parlamenttiin valittu
Heidi Hautala aloitti parlamenttityönsä käynnistämällä
kampanjan uuden Vuotos-hankkeen kaatamiseksi. Hautala
jätti EU-komissiolle syksyllä 1995 kantelun sen johdosta,
että Suomi on suunnittelemassa tekojärveä luontoarvoiltaan ainutlaatuiselle lintualueelle Lapissa. Kantelu
jätettiin tilanteessa, jossa Suomen Natura 2000-ohjelman
valmistelu oli vielä lähtökuopissa
Suomen Natura 2000 – ohjelman valmistelut oli
käynnistänyt pääministeri Esko Ahon hallituksen ympäristöministeri Sirpa Pietikäinen vuoden 1995 alussa.
Ympäristöministeri Pekka Haavisto aloitti työnsä huhtikuussa. Hän tarttui ripeästi ohjelman valmisteluun.
Lapin ympäristökeskuksen mukaan valmistelun eri vaiheiden aikataulut muuttuivat tiuhaan. Ministeriö ohjasi
valmistelua uudella välineellä – sähköpostilla. Ohjelman
valmistelulle annettiin aikaa niukasti ja resursseja ei juuri
ollenkaan. Ensimmäinen tavoite oli, että Natura 2000–
ohjelman pitää olla valmis jo vuoden 1995 kesäkuun
loppuun mennessä..
Natura-ohjelman käytännön valmistelusta vastasi
aluksi pääasiassa metsähallitus. Natura-ohjelma ei valmistunut vuoden 1995 kesäkuun loppuun, eikä vielä
edes kahden seuraavankaan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä.
Ensimmäinen versio Suomen Natura 2000-ohjelmaksi oli valmis vasta 1998. Tosin jo syksyllä 1995
oli ympäristöministeriössäkin todettu, että valmistelu
tarvitsee aikaa ja resursseja. Niinpä Pekka Haavisto siirsi
Naturan valmistelutehtävät kokonaisuudessaan ympäristöhallinnolle antaen kuitenkin ohjelman valmisteluun
lisäresursseja vain yhden henkilötyövuoden verran.
Ministeri Haaviston päätökseen Natura-ohjelman
nopeasta valmistelusta vaikutti kenties se, että hän ei ollut
ehtinyt perehtyä lainkaan direktiivien yksityiskohtaisiin
määräyksiin alueiden valintamenetelystä, eikä ministeriön luonnonsuojeluyksikkö ehtinyt tai viitsinyt vaivata
ministeriä yksityiskohdilla alueiden valintaprosessista.
Näin siitä huolimatta, että luontodirektiivin liitteessä
III todetaan hyvin tarkasti, miten valinta pitää tapahtua.
Liite 2
27
Luontodirektiivin liitteen III mukaan aivan ensiksi
kaikki maan rajojen sisällä sijaitsevat suojeltavaa luontotyyppiä edustavat kohteet on inventoitava – siis kaikki,
eikä vain ne, joita jo on erilaisissa suojeluohjelmissa.
Tämän jälkeen kohteet arvioidaan ja asetetaan niiden
edustavuuden perusteella paremmuusjärjestykseen. Näin
tehtyä pohjatyötä ja perusaineistoa voi hyvällä syyllä
nimittää ”työluetteloksi”. Tästä työluettelosta valitaan
parhaimmat ja edustavimmat kohteet Natura 2000- ohjelmaan ja nimenomaan siten, että kohteet jakaantuvat myös
alueellisesti edustavasti koko maan alueelle mukaan
luettuna myös Ahvenanmaa. Tämä koko maata koskeva ja kaikki alueet, joilla suojeltavaa luontotyyppiä
ja lajeja esiintyy, kattava perusaineisto, pitää toimittaa
EU-komissiolle aivan samoin kuin varsinainen ehdotus
kansalliseksi Natura 2000-ohjelmaksi.
Suomessa oli tehty jo 1980-luvulla koko maan kattava soiden ja kosteikkojen suojeluohjelma ja tärkeitä
lintualueita oli nimetty erikseen suojelukohteiksi. Tämän
lisäksi erityisesti Lapissa oli laaja kansallis- ja luonnonpuistojen verkosto, joten yleinen näkemys oli, että jo
olemassa olevat suojelualueet riittävät turvaamaan direktiiveissä mainittujen lajien ja luontotyyppien suotuisan
suojelun tason Suomen alueella. Täydennystä pidettiin
tarpeellisena lähinnä vain Etelä-Suomen ja Ahvenanmaan
osalta.
Toinen syy ripeään valmisteluaikatauluun oli mitä
ilmeisemmin puoluepoliittinen. Nopealla valmistelulla oli
tarkoitus ajaa ”mutkat suoriksi”, ja täydentää Euroopan
Unionin arvovallalla olemassa olevia suojelualueita eräillä
vihreille poliittisesti tärkeillä Etelä-Suomen yksityismaakohteilla, joista tärkein oli Nuuksion kansallispuiston
laajentaminen, sekä eräillä vihreille poliittisesti tärkeillä
Lapin alueilla, kuten Kemihaara ja Kevitsa. Vihreiden
poliittiset tavoitteet ajoivat näin ainakin Lapissa ja Nuuksiossa alusta alkaen yli ja ohi asiallisen Natura-valmistelun.
Ruokahalu kasvaa syödessä
Vihreät olivat vastustaneet Lapissa niin vesivoiman
rakentamista kuin kaivostenkin avaamista jo ennen kuin
Suomen Natura-verkoston valmistelusta oli mitään tietoa.
Tilaisuus tekee varkaan. Niinpä nyt kun tarjoutui mahdollisuus käynnistettiin toimenpiteet Lapin vesivoima- ja
kaivoskohteiden estämiseksi ajamalla alueet Naturaalueiksi. Heidi Hautalan kantelu marraskuussa 1995
johti Suomen ja EU-komission väliseen kirjeenvaihtoon
ja yhteydenottoihin, jotka eivät heti johtaneet konkreettisiin toimiin, mutta joilla luotiin mielikuvaa Suomessa
ja Brysselissä Kemihaaran alueesta maailmanlaajuisesti
ainutlaatuisena lintualueena ja luonnonsuojelun kohteena.
Ympäristöhallinnon henkilöstö kasvoi 1990-luvulla
nopeammin kuin valtion minkään muun hallinnonalan
henkilökunta ja Natura-tavoitteet kasvoivat myös yhä
suuremmiksi.
Suomen ympäristöhallinnolle ei riittänyt yleisesti
EU:n jäsenmaissa noudatettu tapa eli se, että Naturaalueiksi ehdotetaan vain direktiivien tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittava vähimmäismäärä alueita. Ruotsin
Natura-2000 ohjelman valmistelussa tämä oli itsestään
selvä lähtökohta. Näin menetellen myös Suomessa olemassa oleva suojelualueiden verkosto olisi riittänyt hyvin
pitkälle Suomen Natura-2000 ehdotukseksi.
Maksimaalisen suojelutavoitteen lisäksi Suomen
ympäristöministeriö omaksui Pekka Haaviston ministerikaudella Natura-alueiden valintamenetelmän, joka
tarjosi mahdollisuuden vihreille eräiden alueiden käyttöä
koskevien tavoitteiden toteuttamiseen, mutta joka oli ja
on ristiriidassa luontodirektiivin ja EY-tuomioistuimen
vakiintuneen käytännön kanssa. Ympäristöministeriön
tulkinta luontodirektiivistä oli ja on yhä edelleen, että
alue voidaan liittää Natura-ohjelmaan pelkästään sen
perusteella, että alueella esiintyy direktiivissä mainittuja
luontotyyppejä tai lajeja. Näin ei saisi olla, mutta näin
kävi. Suomessa ei missään vaiheessa inventoitu koko
maan rajojen sisällä tiedossa olevia suojeltavien luontotyyppien esiintymisalueita niin kuin luontodirektiivi
selkeästi vaatii. Tämä koskee erityisesti lettoja.
Suomen lettosuot
Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Metsätutkimuslaitos (METLA) tekivät olemassa olevan aineiston
perusteella selvityksen kevään ja kesän 2004 aikana
Suomen lettosoiden määrästä ja levinneisyydestä. Selvitys
perustui GTK:n suo- ja turvetiedostoihin ja METLAn
valtionmetsien 9. investoinnin tiedostoihin.
Tämän selvitystyön mukaan lettojen kokonaismäärä
voi olla Suomessa noin 200.000 -250.000 hehtaaria.
Länsi- ja Etelä-Lapissa lettojen laskennallinen määrä on
noin 130.000 ha. METLAn valtion metsien inventointiaineistossa Koillismaalla on lettoja n. 13.000, Itä-Lapissa
28
37.000 ha ja Pohjois-Lapissa 34.000 ha. Oulun läänissä
GTK:n aineistossa lettoja on laskennan perusteella noin
10.000 ha. Suomen lettoisimmassa kunnassa Kittilässä
on maastossa havaittu lettoala 10 926 ha, ja toiseksi lettoisimmassa kunnassa Kolarissa maastossa tunnistettu
lettoala on 3 155 ha.
Ahvenanmaalla on suota yli 700 hehtaaria. Suokuviot
ovat pienempiä kuin mannermaalla, mutta letot ovatkin
tunnetusti yleisempiä pienillä suokuviolla. Ahvenanmaalta
ei ole yhtään lettoa Suomen Natura 2000-ohjelmassa,
vaikka asiantuntijoiden mukaan Ahvenanmaalta olisi löytynyt useita edustavia lettokohteita. Ohjelman valmistelun
aikana ympäristöministerinä toimi Jan-Erik Enestam.
Edellä todetut GTK:n ja METLAn tiedostot olisivat
olleet käytettävissä myös Natura-ohjelman valmistelun
aikana. Kuitenkin ympäristöministeriön koko valmistelun
perusaineistona ensimmäisessä vaiheessa on ollut mukana
vain noin 60.000 ha suota, vaikka Euroopan Unionin luontodirektiivi ja EY-tuomioistuimen vakiintunut käytäntö
edellyttävät yksiselitteisen selvästi, että ensimmäisessä
vaiheessa pitää olla kaikki maan rajojen sisällä sijaitsevat
ja tiedossa olevat suojeltavaa luontotyyppiä edustavat
alueet mukana.
Letot
■ Letto-luontotyyppiä Suomessa n. 200 000 - 250 000
ha
■ Natura-ohjelman valmistelussa mukana n. 60 000
ha
■ Suomen Natura-ohjelmassa lettoja n. 20 000 ha
■ Lapista lettoja Natura-ohjelmassa n. 14 000 ha
■ Ahvenanmaalta ei yhtään lettoa Natura-ohjelmassa
■ Kemihaaran suot eli Kokonaapa ja Jänkäläisen
aapa on esitetty lettojen suojelualueena Naturaohjelmaan, vaikka tietokantakortissa todetaan 0%
lettoja. Lettoisuutta esiintyy vain pisteittäin.
Lapin ympäristökeskus ei esittänyt
Kemihaaraa Naturaan
Lapin ympäristökeskus vastasi Lapissa Naturaohjelman valmistelusta. Se ei vielä Natura-valmistelun
alkuvaiheessa ollut niin tiukassa ympäristöministeriön
ohjauksessa kuin myöhemmin. Niinpä Lapin ympäristökeskus ei omassa valmistelussaan esittänyt Kemihaaran
suot-aluetta eli Kokonaapa-Jänkäläisen aapaa Suomen
Natura-ohjelmaan. Lapin ympäristökeskuksen mielestä
alueella ei ollut riittäviä ympäristöarvoja. Alue oli metsätalousaluetta, joka oli Vuotos-elvytyksen yhteydessä
kymmenen vuotta aikaisemmin käsitelty kaikin tehometsätalouden menetelmin, ja alueelle oli rakennettu tiheä
metsäautotieverkosto. Tämän lisäksi lähes kaikki Pelkosenniemen suot Kemihaaran ympäristössä muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta olivat jo suojeluohjelmissa
ja ns. Luiron suot jopa kansainvälisessä kosteikkojen
suojeluohjelmassa.
Lapin ympäristökeskuksen kanta oli hyvin perusteltu. Syväauratun, ojitetun ja talousmetsäksi kunnostetun Vuotos-alueen ympärillä oli laajoja, luonnontilaisia
ja koskemattomia lettosoita, jotka olivat jo erilaisissa
suojeluohjelmissa. Nämä suot oli luontevaa sijoittaa
Natura-ohjelmaan, ja jättää juuri äsken metsätalousalueeksi kunnostettu alue sen ulkopuolelle.
Lapin pinta-alasta on yli 30 % Natura-alueina.
(Kuva: Tauno Stenroth)
29
Kuva 17. Lokan tekojärven rannoilta löytyvät Lapin parhaat hillajängät. Ehkä suuri tekojärvi on muuttanut pienilmastoa
hillalle suotuisaan suuntaan, koska parhaat hillapounut ja –kaarteet alkavat heti järven rannasta ja hillamättäille pääsee
suoraan veneellä. Myös merikotka on löytänyt Lokan ja Porttipahdan suuret erämaajärvet. Linnusto on alueella tekojärven
johdosta monipuolistunut (Jokimäki & Kaisanlahti – Jokimäki, 2001). Kuvassa hillanpoimija Lokan altaan rantapounuilla.
( Kuva: Asko Koivuaho)
30
Brysselin kortti kansallisen politiikan käytössä
Rakentaminen vai naturointi – kilpajuoksu käynnistyy
Paineita Kemihaaran alueen käytön suhteen tuli myös
maakunnasta. Lapin liitto jatkoi Lapin maakuntaliiton
linjalla ja vaati tekojärven rakentamista. Niinpä liitto sai
Pääministeri Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen
ohjelmaan maininnan, että ”hallitus tutkii Vuotoksen
allashankkeen edellytykset uusimpien ympäristötutkimusten valossa”.
Ympäristöministeriö ehti ensimmäisenä asialle
hallitusohjelman toteuttamiseksi ja asetti 23.5.1995
pelkästään ympäristöhallinnon henkilöistä koostuvan
Vuotos-työryhmän puheenjohtajanaan Ulla-Riitta Soveri
valmistelemaan kannanottoa Vuotos-hankkeeseen.
Ympäristöministeriön työryhmä teki työnsä nopeasti
ja luovutti yksimielisen mietintönsä ympäristöministeri
Pekka Haavistolle 25.10.1995. Ympäristöministeriön
työryhmän arvio viimeisempien tutkimusten tuloksista oli
odotusten mukainen ja johtopäätösten lista pitkä. Rakentamisen kannalta arvio murskaava: ”Altaan rakentaminen
merkitsisi suurta Suomen luonnon yksipuolistumista ja
monien elinympäristöjen ja lajien määrä vähenisi.”
Ympäristöministeriön työryhmän johtopäätökset
■ altaan rakentaminen merkitsisi suurta luontomme yksipuolistumista ja monien elinympäristöjen ja lajien esiintymien määrä vähenisi.
■ suotuisan suojelun tason vaarantuminen on ilmeistä monien lajien kohdalla.
■ altaan rakentaminen on biodiversiteettisopimuksen vastainen ja EU:n luonnonsuojeludirektiivin vastainen.
■ Vuotoksen alueella on kiistattomia maisemallisia arvoja. Ongelmina pidetyt ilmiöt erityisesti metsäluonnon
osalta ( metsänhakkuut) ovat metsien kehityksen myötä korjaantuvia. Altaan rakentaminen aiheuttaa kuitenkin
niin pahoja maisemaongelmia, erityisesti altaan eteläosassa, että rakentamisen voidaan katsoa aiheuttavan
peruuttamattomia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia.
■ tekoallasmaisemia Lapissa on muuallakin, joten rakentamista ei voida perustella syntyvän altaan maisemallisilla arvoilla.
■ altaan rakentaminen merkitsee huomattavia haittoja veden laadulle ja käyttökelpoisuudelle.
■ Vuotoksen altaan lisäkuormitus on 1/3 Kemijoen pistekuormituksesta ja 5 % Suomen puolta tulevasta kokonaiskuormituksesta Perämereen.
■ elohopean ja muiden raskasmetallien mahdollista kertymistä maaekosysteemeihin ei ole selvitetty.
■ allas aiheuttaisi pohjavesien pilaantumista ja Kupittajaharjun vedenotto käy mahdottomaksi.
■ altaan alle jäävät pohjavesialueet muuttuisivat käyttökelvottomiksi.
■ ilmastopolitiikkaa ei voi käyttää hankkeen perusteluna. Allasalueen kasvihuonepäästöjen lisäys/vähennys on
Suomen vähennystarpeiden kannalta vähämerkityksellinen.
■ altaan rakentaminen merkitsisi maariistalle n. 240 km2 täydellistä tyhjiötä
■ altaan rakentaminen merkitsisi marjastuksen ja sienestyksen loppumista altaan alueella.
■ lisäksi altaan rakentaminen aiheuttaa paineita jäljelle jäävälle marjastus- ja sienestysalueelle.
■ arvokas vaellussiikakanta tuhoutuu ja vähäarvoisesta kalasta aiheutuu haittoja altaan yläpuoliselle kalastolle
ja kalastukselle.
■ voimakkaasta säännöstelystä ja veden laatuongelmista johtuen on epätodennäköistä, että altaalla tulisi olemaan kalataloudellista merkitystä.
■ allasalueen käytössä sen nykyisessä tilassa ja nykyisissä käyttömuodoissa on kehittämismahdollisuuksia.
■ altaan rakentaminen aiheuttaisi poronhoidolle n. 800 poron vähentämistarpeen, mikä aiheuttaisi 10 poromiehelle elinkeinon menetyksen.
■ allas hävittäisi vuosituhantisen asutushistorian ja kulttuurimaiseman.
■ vuosikymmeniä jatkunut epävarmuus on aiheuttanut sosiaalisia ongelmia ja autioittanut allasalueen.
■ yhteiskuntataloudellisten selvitysten perusteella ei voida tehdä kokoavia johtopäätöksiä hankkeen yhteiskuntataloudellisesta merkityksestä.
■ aiempien selvitysten ( VATT, 1992) mukaan hanke ei ole yhteiskuntataloudellisesti kannattava.
■ syntyvät työpaikat ovat tilapäisiä ja ympäristöhaitat pitäisi ottaa huomioon arvioitaessa hankkeen merkitystä
31
paikalliselta kannalta.
Kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM) asetti pari
viikkoa ympäristöministeriön jälkeen 8.6.1995 oman
Vuotos-työryhmän, jonka tehtävä oli käytännössä sama
kuin mitä ympäristöministeriön työryhmälle oli annettu
eli valmistella yhteenveto uusimpien Vuotoksen allashakkeeseen liittyvien selvitysten tuloksista. Erona ympäristöministeriön työryhmään oli se, että kauppa- ja teolli-
suusministeriön asettama työryhmä oli poikkeuksellisen
laaja. Siihen kuului edustajia kaikista keskeisimmistä
ministeriöistä, ympäristöhallinnosta, yliopistoista, kunnista sekä maakunnallisista ja valtakunnallisista etu- ja
ympäristöjärjestöistä.
Kauppa- ja teollisuusministeriön työryhmä sai työnsä
päätöksen 13.10.1995.
KTM:n työryhmän keskeiset johtopäätökset viimeisimpien tutkimusten tuloksista
olivat:
■ Vuotos-hankkeen energiataloudellinen merkitys on edelleen olemassa, koska kotimaisen energian tuotantokapasiteetin – myös säätöön soveltuvan kapasiteetin- tarve on kasvussa.
■ Hanke ei aiheuttaisi kohtalokasta vähenemistä minkään kasvi- tai eläinlajin esiintymiselle Suomessa, mutta
vähentäisi joidenkin uhanalaisten kasvien kasvupaikkoja sekä eräiden uhanalaisten lintulajien elinpaikkoja.
Siten se rajoittaisi osaltaan luonnon monimuotoisuutta ja alueen monikäyttömahdollisuuksia.
■ Hanke aiheuttaisi veden laadun heikkenemistä alapuolisessa vesistön osassa ensimmäisten vuosien aikana.
■ Hanke on työllisyyden kannalta merkittävä, sillä se vähentäisi rakennusaikanaan työttömyyttä 2 -8 % – yksiköllä kunnasta riippuen alueella ja loisi mahdollisuudet työpaikkojen syntymiseen myös pitemmällä aikavälillä.
■ Työryhmä katsoo, että asiantuntijoiden arviot hankkeen hyöty- ja haittavaikutusten painavuudesta poikkeavat
toisistaan ja , että hankkeen laajaan tutkimus- ja selvitysaineistoon sisältyvien tulosten kokonaisarviointi tulee
parhaiten suoritetuksi vesioikeuskäsittelyssä
Allasalueen kunnat ja maakunnalliset
päättäjät yksimielisiä
Lipposen hallituksen selvitykset eivät tuoneet mitään
uutta Vuotos-keskusteluun. Aiemmat kannanotot tulivat
vain kirjatuksi uusiin kansiin, ja ympäristöministeriö
linnoittautui entistäkin tiukemmin Vihreänliiton jo runsas vuosikymmen aiemmin vesivoiman rakentamista
vastustaviin poliittisiin tavoitteisiin.
Allasalueen kunnat olivat tarkentaneet kannanottojaan. Kemijärven valtuuston kanta 23.8.1993 oli äänin
20 – 14 rakentamisen puolesta ja Pelkosenniemen valtuuston 25.10.1993 äänin 10 – 7 rakentamisen puolesta.
Savukosken kunta käsitteli rakentamista 24.2.1994 ottaen
myönteisen kannan rakentamiseen äänin 14 – 3. Viimeisenä kuntana Salla käsitteli Vuotoksen rakentamista.
Sallan valtuusto oli 21.6.1995 yksimielinen rakentamisen
puolesta.
Allasalueen kunnissa ja koko maakunnassa vallitsi
laaja yksimielisyys altaan rakentamisesta. Lapin maakuntaliitto oli useita kertoja käsitellyt Vuotos-hanketta,
ja maakuntapäivät olivat joka kerta ottaneet selkeän
myönteisen kannan altaan rakentamisen puolesta. Lapin
seutukaavaliitolla ylikunnallisen maankäytön suunnittelijalla oli myös yksimielinen päätös altaan rakentamisesta. Eikä Lapin ympäristökeskus esittänyt, kuten
jo aiemmin on todettu, ns. Kemihaaran alueelta mitään
alueita Suomen Natura-2000 ohjelmaan. Tämän totesi
myös ympäristöministeri Pekka Haavisto Heidi Hautalan
kantelua koskevassa vastauskirjeessään EU-komission
ympäristöpääosastolle 5.12.1996. Kirjeessä todetaan:
”- Lapin alueellinen ympäristöviranomainen Lapin
ympäristökeskus on 11.10.1996 saanut valmiiksi ehdotuksensa Lapin alueella sijaitseviksi Natura-2000 alueiksi. Ehdotukseen sisältyy 145 suojelukohdetta yhteiseltä pinta-alaltaan 26 580 neliökilometriä, mikä on 26
% Lapin pinta-alasta ja n. 8 % Suomen pinta-alasta.
Ehdotukseen ei sisälly suojelualueita Vuotoksen suunnitellulta allasalueelta. Tämän aineiston ja tarvittaessa
Lapin ympäristökeskukselta hankittavien lisäselvitysten
perusteella ympäristöministeriö valmistelee esityksensä
valtioneuvostolle.”
32
Kirjeen lopussa kuitenkin annetaan ymmärtää, että
Vuotos-tekojärven alue voidaan vielä liittää Suomen
Natura-2000 ehdotukseen. Kirjeen lopussa todetaan,
- ”koska direktiivin mukaisia alueita koskevien arvioiden laatiminen on vielä kesken, niin tässä vaiheessa
on mahdotonta arvioida, tuleeko valtioneuvosto sisällyttämään Vuotoksen tekojärven alueella olevia alueita
Suomen Natura-2000 ohjelmaan”.
Heidi Hautalan kantelu
Europarlamentaarikko Heidi Hautalan 21.11.1995
kantelun mukaan Suomen hallitus on antanut luvan hakea
rakennuslupaa Kemijoen vesistössä altaalle, joka sijaitsee
alueella, jossa on” ainutlaatuisia suojeltavia kohteita”.
Hautala siteeraa perusteluissaan ympäristöministeriössä vajaa kuukausi aiemmin valmistunutta selvitystä. Hautalan kantelussa saavat kulttuuriympäristöön ja
-muistomerkkeihin sekä perinteisiin luontoon liittyviin
elinkeinoihin kohdistuvat tuhot ja menetykset suuren
merkityksen.
… reservoir would:
destroy the use of area for purposes of local economies such
as berry and mushroom picking and hunting. It would make
more difficult other traditional economies based on reindeer
keeping, forestry and fishing.
destroy very valuable cultural heritage including some
archeologically important sites.
...tekojärvi:
- tuhoaisi alueen käytön sellaisilta paikallistalouden
käytöltä kuin marjastus, sienien keräily ja metsästys. Se
vaikeuttaisi myös muiden perinteiseen poronhoitoon,
metsätalouteen ja kalastukseen perustuvien elinkeinojen
harjoittamista.
- tuhoaisi hyvin arvokasta kulttuuriperintöä mukaan
luettuna muutamia arkeologisesti arvokkaita alueita.
kin koko Keski-Lapin soiden lintupari- ja lajimääristä.
Hautala ei kerro myöskään millaisiin selvityksiin alueen
hyvin arvokas kulttuuriperintö ja erityinen arkeologinen
”tärkeys” perustuu.
Selvityspyyntö Brysselistä tulee nopeasti
EU-komission ympäristöpääosaston selvityspyyntö
(Kantelu P 5000/95) tulee alkuvuodesta 1996 Suomen
viranomaisille osoitteeseen Arvoisa Herra Pysyvä Edustaja Antti Satuli Bryssel.
Selvityspyynnössä todetaan:
”Komissio on saanut seuraavia tietoja: Vuotosalueella on poikkeuksellisen rikas ja monimuotoinen
eläin- ja kasvikunta verrattuna muihin Pohjois-Suomen
alueisiin. Vuotoksen alueen suot eroavat pohjoisemmista
soista korkeamman ravinnepitoisuuden ja eteläisemmän
kasvillisuuden ja eläinlajiston johdosta. Erityisesti eteläja länsiosissa Lappia laajoja suoalueita on ojitettu tai ne
ovat jääneet tekoaltaiden alle. Koska tämän lisäksi Lapin
etelä- ja pohjoisosat sekä itä- ja länsiosat eroavat toisistaan perustavanlaatuisesti, on mahdotonta löytää vastaavanlaisia Vuotos-aluetta korvaavia elinympäristöjä.”
Kantelun ja EU-komission väitteet ovat hämmästyttäviä, koska mitään vertailukelpoista tietoa Keski-Lapin
tai koko Lapin soiden linnustojen laji- ja parimääristä ei
Brysselissä sen enempää kuin Helsingissäkään ole ollut
käytettävissä. Kokonaapa ja Jänkäläisen aapa ovat silti
voineet Brysselissä vaikuttaa ihan aidosti ”maailmanlaajuisesti ainutlaatuiselta lintuparatiisilta”, koska selvityspyynnössä annetaan ymmärtää, että näillä kahdella
pienellä suoalueella; Kokonaapa ja Jänkäläisen aapa, pesii
peräti 125 lintulajia, joiden parimäärä on 53.000 paria.
Kantelussa todetaan, että alueella, mihin allasta
suunnitellaan pesii 53.000 lintuparia 125 lajista. Kaksikymmentäkaksi näistä lajeista kuuluu lintudirektiivin
liitteessä mainittuihin suojeltaviin lajeihin. Hautala ei
kuitenkaan kerro, poikkeaako allasalueen lintulaji- ja
parimäärät mitenkään ympäristön soiden ja laajemmin-
33
Kirjeessä kiinnitetään Suomen viranomaisten huomiota siihen, että direktiiveissä mainittuja luontotyyppejä ja
lajien elinympäristöjä suojeleva kansallinen esitys tulee
laatia luontodirektiivin liitteessä III tarkoitettujen perusteiden mukaisesti. Liitteen III menetelmä koskee myös
lintualueiden valintaa.Tämän johdosta komissio pyytää
Suomen viranomaisia vastaamaan kantelijan väitteisiin
sekä toimittamaan seuraavat tiedot:
1. missä päätöksentekovaiheessa hanke on tällä
hetkellä;
2. viimeaikaiset aluekohtaiset lintukantoja koskevat
tiedot sekä niitä havainnollistavat kartat, jotka koskevat
direktiivin 79/409/ETY liitteessä mainittuja lajeja sekä
säännöllisesti esiintyviä muuttavia lajeja;
3. näiden tietojen pohjalta arviointia siitä, onko Vuotos-alueella sellaisia direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan
mukaisia alueita, joista tulisi muodostaa, kokonaan tai
osittain, erityisiä suojelualueita;
4. viimeaikaiset, aluekohtaiset tiedot niitä havainnollistavine karttoineen direktiivin 92/43/ETY liitteen I
mukaisista elinympäristöistä sekä liitteen II mukaisista
eläin- ja kasvilajeista sekä; laadittiinko direktiivin 92/43/
ETY 4 (1) artiklan mukaiset kansalliset luettelot direktiivin liitteessä III tarkoitettujen perusteiden mukaisesti?
Mikäli näitä perusteita sovellettiin, mihin lopputulokseen
päädyttiin? Mikäli näitä perusteita ei sovellettu, mistä
tämä johtui, ottaen huomioon viimeaikaiset tiedot alueen
ekologisesta arvosta?
Tämän lisäksi komissio pyytää Suomen ympäristöviranomaisia arvioimaan Vuotos-hankkeen ympäristövaikutuksia alueen luonnonsuojeluarvoihin nähden.
Komissio pyytää vastaamaan tähän kirjeeseen kahden
kuukauden kuluessa.
Ympäristöministeriö vastaa EU-ympäristöpääosastolle
Ympäristöministeriön vastauksessa EU-komissiolle
26.6.1996 kerrotaan Kemijoen voimalaitos- ja allasrakentamisen historiaa, Suomen hallituksen aiemmat
päätökset Vuotos-hankkeesta sekä vesirakentamiseen
liittyvää lupamenettely ja vesilain säädöksien antamat
mahdollisuudet kieltää rakennushanke.
Kantelijan esittämiin alueen linnustoa koskeviin
väitteisiin vastaus on hyvin lyhyt ja pyöreä. Tiedot kuitataan toteamalla, että ”kantelun tiedot ovat oikeita ja,
että lintudirektiivin liitteen 1. lajeja alueella esiintyy 22
ja Euroopan komission kirjeessä mainitut lajit esiintyvät
alueella”. Komission kirjeen maininnasta, että allasalueella pesii 53.000 paria, jotka edustavat peräti 125 lajia
ei vastauksessa mainita mitään. Ympäristöministeriö
kuittaa Vuotos-alueen lintulajien määrää koskevan selvän
liioittelun ja harhaanjohtamisen vaikenemalla.
Liitteen III soveltamista alueiden valinnassa ei vastauksessa kommentoida, ja viimeaikaisia aluekohtaisia lintukantoja koskevaan kysymykseen ympäristöministeriön
vastauksessa todetaan, että lintudirektiivissä mainituista
ja alueella esiintyvästä 22 lajista kolme on uhanalaista:
■ kuikka, alueella 2 paria, jotka ovat Suomen kannasta alle 1 %
■ ampuhaukka, alueella 11 paria, jotka ovat Suomen
kannasta alle 1 %
■ muuttohaukka, alueella 4 paria. jotka ovat Suomen
kannasta 3-4 %
Ympäristöministeriö kuitenkin toteaa vastauksesaan,
että lintudirektiivin 4 artiklan edellyttämää kokonaistarkastelua lukumäärältään ja kooltaan sopivien alueiden
osoittamiseksi ei Suomessa ole vielä saatettu loppuun.
Koska koko maata koskeva arvokkaiden lintualueiden
tarkastelu on kesken, eikä näiden alueiden asemaa suhteessa muihin koko maan ja Keski-Lapin suojeltaviin
alueisiin nähden voida varmuudella määritellä.
EU-komission ympäristöpääosasto pyysi vielä
15.10.1996 lisätietoja Suomen Natura-2000 ohjelman
valmistelusta ja samalla kiirehti Suomen Natura-2000
ohjelman valmistelua.
Lisätietoihin ja kiirehtimiseen antamassa vastauksessaan 5.12.1996 ympäristöministeriö totesi, että Suomen
hallituksen esitys luonnonsuojelulain uudistamisesta
siten, että siinä on mukana Natura-ohjelman valmistelu,
on hyväksytty eduskunnassa 3.12.1996 ja se tulee voimaan 1.1.1997, jonka jälkeen vasta kansallisen luettelon
valmistaminen suojeltavista alueista maanomistajien
kuulemisineen on mahdollista. Näin ollen valtioneuvostolle on mahdollista tehdä esitys Suomen kansallisesta
suojelualueiden luettelosta vasta keväällä 1997.
34
Ympäristöministeriö totesi lisäksi, että arvio Vuotos-alueen sisällyttämisestä Natura -2000 ohjelmaan
oli mukana kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman
työryhmän muistiossa, jossa todettiin, että Vuotos-hanke
ei aiheuta kohtalokasta vähenemistä minkään kasvi- tai
eläinlajin esiintymiselle Suomessa. Samalla ympäristöministeriö painottaa vastauskirjeessään, että kauppa- ja
teollisuusministeriön työryhmän muistioon liittyy ympäristöministeriön eriävä mielipide.
Muuttohaukka
Vuoden 1998 jälkeen muuttohaukkakannan kehitys
on ollut erittäin hyvä. Koko Suomessa 1970-luvulla
muuttohaukkapareja oli vain n. 30, mutta vuonna
1998 jo 100 kpl ja nyt viimeisimmän arvion mukaan
vuonna 2010 parimääräksi saatiin 250 paria. Muuttohaukkakannan kehitys on voimakkaasti kasvava.
Aiemmin muuttohaukka oli ”erittäin uhanalainen” ,
mutta uusimman arvioinnin eli vuoden 2010-arvion
mukaan enää vain ”vaarantunut”.
(www.ymparisto.fi/uhanalaiset)
Natura-ohjelmaan liittämistä ja rakennuslupaa valmistellaan samanaikaisesti
Pääministeri Paavo Lipposen ensimmäinen hallitus
valmisteli Suomen Natura-2000 ohjelmaa kovan ristipaineen alla. Vuotos-hankkeen vastustamisesta oli ehtinyt
muodostua luonnonsuojelun tunnus ja ”vuotoksenvastustaja ”sanasta synonyymi sanalle luonnonsuojelija.
Helsingin Sanomien tilaaman mielipidekyselyn tulos
osoitti, että hankkeen vastustus oli kaikkein suurinta
Ahvenanmaalla, missä se oli yli 90 % ja toiseksi suurinta
Uudellamaalla. Mittaus oli tehty maakunnittain ja niinpä vastustus heikkeni pohjoista kohti ja Lapissa selkeä
enemmistö haastatelluista oli rakentamisen kannalla.
Vuotos-hankkeen rakennuslupahakemus eteni Pohjois-Suomen vesioikeudessa omaa tahtiaan vesioikeuden
lupamenettelyn mukaisesti.
Ympäristöministeriö valmisteli pitkään ja nyt hitaasti
esitystä Suomen Natura-ohjelmaksi.
Pääministeri Paavo Lipposen toinen hallitus jatkoi
Natura-ohjelman valmistelua sekavissa tunnelmissa.
Hallituksen sisäistä tilannetta kuvannee se, että Valtioneu-
voston EU-komissiolle 7.11.2000 lähettämässä arviossa
Kemihaaran luontoarvoista ja alueen liitämismahdollisuudesta Natura-2000 ohjelmaan jätetään Lipposen
ensimmäisen hallituksen laaja-alaisen Vuotos-työryhmän
arvio vaille mitään huomiota, vaikka tämä hyvin laajapohjainen KTM:n asettama työryhmä selkeästi totesi, että
”Vuotoksen altaan rakentaminen ei ratkaisevalla
tavalla heikennä allasalueella esiintyvien uhanalaisten
elinympäristöjen ja niistä riippuvaisten uhanalaisten
eliölajien suojelun tasoa ….. ja altaan rakentamiselle
luvan myöntäminen ja hankkeen toteuttaminen eivät
vaaranna direktiivien tavoitteita ja niiden toteuttamista”.
Tämän EU-komissiolle lähetetyn ja hieman oudon
sisältöisen kirjeen allekirjoittaja olisi pitänyt olla ulkoministeri Erkki Tuomioja. Kirjeen allekirjoittaja oli kuitenkin
pääministeri Paavo Lipponen.
Rakennuslupa myönnetään ja kumotaan
Toimitusmiehet olivat 1996 esittäneet yksimielisesti
rakennusluvan myöntämistä Vuotos-hankkeelle. PohjoisSuomen vesioikeus antoi toimitusmiesten valmisteluun
ja hankkeen hyötyjen ja haittojen vertailuun perustuen
29.2.2000 Kemijoki Oy:lle Vuotoksen tekojärven ja voimalaitoksen rakentamisluvan hakemukseen liitetyn suunnitelman mukaisesti ja päätökseen liitettyjä ehtoja noudattaen.
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksestä valitettiin
Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Suomen vesioikeuden päätöksen 15.1.2001
perustellen päätöstään yhteiskunnallisten arvojen muuttumisella. Vaasan hallinto-oikeuden päätös sai ristiriitaisen
vastaanoton. Professori OTT Aulis Aarnio otti kantaa
päätökseen 9.8.2001 antamassaan lausunnossa, jossa hän
totesi mm, että
”Vaikeasti ratkaistavissa oleva mutta syvälle demokraattisen järjestelmän perusteisiin käyvä kysymys on,
missä laajuudessa tuomioistuimella itsellään on valta
tehdä arvovalintoja. Vaikeus johtuu Suomessa niin kuin
monissa muissa Euroopan maissa omaksutusta valtiovallan kolmijako-opista. Sen mukaan lainsäädäntövalta,
tuomio- ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan.
Tuomioistuimen tehtävä on ratkaista yksittäisiä oikeusriitoja (tai rikoksia), ei antaa yleisiä normeja. . . . Yhteis-
35
kunnallisesti vaaralliseksi muodostuu sellainen kehitys, luvan toimivallan ja ottanut kantaa sellaisiin perustaviin
jossa tuomioistuimille siirtyy valtaa määrittää myös yhteiskunnallisiin arvo- ja ideologiavalintoihin, jotka
yhteiskunnan kannalta perustavanlaatuiset arvot”.
eivät perustuslain ja toimivaltasäännösten mukaan kuulu
lainkäyttöelimen ratkaistaviin. Tässä katsannossa VaaLausuntonsa yhteenvedossaan prof. Aarnio totesi san hallinto-oikeuden ratkaisu on oikeusjärjestyksemme
vielä’, että
perusteiden vastainen. Yleistyessään hallinto-oikeuden
edustama käytäntö on omiaan vaarantamaan ne perusteet,
” Vaasan hallinto-oikeus on vesilain 2 luvun 5 joille suomalainen oikeusvaltio viime kädessä rakentuu.”
§:ää soveltaessaan ylittänyt sille tuomioistuimena kuu-
Kuva 18. Ounaskoski Jätkänkyntilän alapuolelta katsottuna ennen Kemijoen voimalaitosrakentamista. Kemijoen vesistö on
ollut luonnontilaisena poikkeuksellisen vähäjärvinen ja kesällä vähävetinen. (Kuva: Kemijoki Oy/arkisto)
Kuva 19. Ounaskoski Valajaskosken rakentamisen ja irtouiton päättymisen jälkeen Jätkänkynttilän alapuolelta ja uimarannan
puolelta nähtynä. Irtouitto päättyi Kemijoella 1991. (Kuva: Kemijoki Oy/arkisto)
36
Pelkosenniemen Natura-2000 ohjelman suoalueet
Kuva 20. Pelkosenniemen Natura 2000-ohjelman suoalueet
Kemihaaran suot-alueen eli Kokonaavan ( 3) ja Jänkäläisen aavan ( 4 ) lintututkimuksia on tehty useita. Prof. Paavo
Ruuhijärvi 1970-luvulla, Oulun yliopiston biologian laitos 1990-luvulla, prof. Esa Huhta ja Lasse J. Laine vuonna 2002
ja Lapin yliopisto,Arktinen keskus , Jokimäki & Kaisanlahti-Jokimäki, 2004. Tehtyjen selvitysten perusteella Kokonaapa37 suoalueita paremmaksi tai ainutlaatuiseksi lintualueeksi
Jänkäläisen aapa ei poikkea millään erityisellä tavalla muita
Pelkosenniemen alueella. (Kuva: Lapin liitto/arkisto)
Pelkosenniemen suot ja Natura 2000- ohjelman valmistelu
Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen suo
Kemihaaran ensimmäisen allassuunnitelman valmistelun aikana 1970-luvulla alueen soiden luontoarvoja
koskevat tieteelliset tutkimukset käynnisti professori
Rauno Ruuhijärvi. Hän toimi pitkään myös Suomen
luonnonsuojeluliiton puheenjohtajana. Professori Ruuhijärven tutkimusten tuloksena todettiin, että Pelkosenniemi–Savukoski tien pohjoispuolella sijaitsevat suuret
lettosuoalueet ovat luonnontilaisuutensa, lettojensa ja
linnuston lajirikkautensa vuoksi arvokas suoalueiden
kokonaisuus. Nämä ns. Luiron suot, Sokanaapa, Sakkalaaapa, Kairanaapa ja Lämsänaapa nimettiin jo tuolloin
eurooppalaiseen arvokkaiden kosteikkojen verkostoon.
Sitä vastoin Pelkosenniemi- Savukoski tien eteläpuoleiset
suot, Jänkäläisen aapa ja Kokonaapa, joista käytetään nyt
nimeä Kemihaaran suot-alue, eivät olleet Ruuhijärven
selvitysten mukaan yhtä arvokkaita.
Edellä todetut ns. Luiron suot olivat jäämässä suuren
allassuunnitelman alle. Suunnitelma kuitenkin kaatui.
Uusi pienempi allassuunnitelma, Vuotos, käynnisti uudelleen alueen luontoselvitykset. Nyt selvityksistä vastasi
Oulun yliopiston biologian laitoksen tutkijaryhmä Jorma
Pessa,Toni Eskelin, Arvo Ohtonen ja Jouko Siira. Nämä
selvitykset tehtiin aikana, jolloin jo sähköinen tiedonsiirto
oli tullut tukijapiirien käyttöön, niinpä lintukartoituksen
tulokset levisivät nopeasti alan harrastajille Suomessa
ja ehkä laajemminkin maailmalle. Ainutlaatuista näissä
selvityksissä oli varmuudella se, että vastaavalla tarkkuudella ja perusteellisuudella tehtyjä linnustoselvityksiä ei
siihen mennessä ollut miltään muulta samalla leveysasteella sijaitsevalta pohjoiselta suoalueelta Suomesta. Näin
Kokonaavasta ja Jänkäläisen aavasta tuli tutkijoille ja alan
harrastajille ainutlaatuinen pohjoinen suoalue, joista poliitikot myöhemmin tekivät omien tavoitteidensa ajamista
varten ”maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen” suoalueen.
Vaasan hallinto-oikeus ja tuomioistuimen tehtävä
Kuten edellä on todettu Vaasan hallinto-oikeus kumosi Pohjois-Suomen vesioikeuden rakentamisluvan ilman
hyötyjen ja haittojen vertailua vesilain 2 luvun 5 §:n
perusteella. Tähän pykälään on kirjoitettu ehdottomat
luvan hylkäämisperusteet. Lupaa ei saa myöntää, jos
rakentaminen vaarantaa yleistä terveydentilaa , aiheuttaa
huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia
ympäristön luonnonolosuhteissa taikka suuresti huonontaa
paikkakunnan asutus- ja elinkeino-oloja.
Hallinto-oikeuden ratkaisuun liittyy erikoisuuksia.
Vesilakia oli viimeksi uudistettu ja tarkistettu 1987 mm
ehdottomien luvan epäämispykälien osalta. Tällöin lainsäätäjä eli eduskunta oli todennut nimenomaan, että
ehdottomia luvan myöntämisen esteitä ei tiukenneta.
Lainsäätäjä katsoi tarkistuksen yhteydessä lisäksi, että
Lokan ja Porttipahdan rakentamispäätökset olisi voitu
antaa uudistetun vesilain eli vuoden 1987 lain mukaan
ilman erillislain säätämistäkin.
Vaasan hallinto-oikeus teki kuitenkin oman tulkintansa lain soveltamisesta. Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan yhteiskunnallisten arvojen muutoksella, vaikka
eduskunnan edellä todetuista arvioista ei ollut kulunut
vielä edes 15 vuotta.
Vaasan hallinto-oikeuden päätös hämmästytti asiantuntijoita. Mikä on tuomioistuimen tehtävä ja rooli?
Tuleeko tuomioistuimen tehdä ratkaisunsa säädetyn lain
ja sen valmistelussa käytettyjen perustelujen mukaan
vai yhteiskunnallisten arvojen muutoksien perusteella?
Natura-politikointi, Korkein hallintooikeus ja Vuotoksen rakennuslupa-asia
Luonnonsuojelujärjestöt ja eräät yksityiset henkilöt olivat valittaneet KHO:lle valtioneuvoston Naturapäätöksestä. Samoin eräät Lapin kunnat olivat tyytymättömiä valtioneuvoston Natura-päätökseen. Lapin
liitto valmisteli kuntien valituksiin liittyviä selvityksiä ja
seurasi asioiden valmistelua KHO:ssa. Myös Kemijoki Oy
valitti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
Näin Suomen Natura 2000-ohjelman valitusten
käsittely ja Vuotoksen rakennuslupa-asia olivat peräjälkeen ja miltei yhtä aikaa Korkeimman hallinto-oikeuden
käsittelyssä. Tuomioistuin käytännön mukaan sama valmistelija ei voi olla ”samassa” asiassa useampaa kertaa
ratkaisijana. Vuotokseen liittyvien asioiden paljous sekä
asioiden käsittelyn samanaikaisuus on voinut vaikuttaa
niin, että kaikkein viimeksi taloon tulleet ja ehkä vähi-
38
ten tuomioistuinkokemustakin omanneet ovat joutuneet
ratkaisijan paikalle.
.Pitkään jatkuneen valmistelun jälkeen valtioneuvosto oli saanut vihdoin tehtyä ympäristöministeriön esittelystä 20.8.1998 päätöksensä Suomen Natura
2000-ohjelmasta. Ympäristöministeriön valmistelemaan
esitykseen Suomen Natura 2000-ohjelmaksi ei sisältynyt
Kemihaaran suot-alue, kuten ei monia muitakaan alueita,
jotka jossakin valmistelun vaiheessa olisivat voineet olla
esillä tai olivat olleet esillä. Valtioneuvoston päätös oli
kaiken lisäksi yksimielinen. Valtioneuvosto ei äänestänyt,
eikä poistanut Kemihaaran suot-aluetta Suomen Natura
2000-ohjelmasta eli valtioneuvosto ei tehnyt mitään
päätöstä Kemihaaran suot-alueesta sen paremmin kuin
monista muistakaan suoalueista, joita se ei ehdottanut
sisällytettäväksi Suomen Natura 2000-ohjelmaan.
Edellä sanotusta huolimatta Korkein hallinto-oikeus
katsoi 14.6.2000 olevansa oikeutettu kumoamaan Suomen
luonnonsuojeluliiton ja BirdLife Suomen ( lintuharrastajien järjestö) valitusten johdosta valtioneuvoston
päätöksen, koska Kemihaaran suot-alue ei ollut mukana Suomen Natura-ohjelmassa. KHO:n ratkaisussa ei
painanut mitään se, että Lapin ympäristökeskus, sen
enempää kuin ympäristöministeriökään, ei ollut esittänyt
Kemihaaran suot-aluetta Suomen Natura-ohjelmaan, eikä
se näin ollen ollut mukana myöskään valtioneuvoston
päätöksessä. Kumosiko tuomioistuin valtioneuvoston
päätöksenä sellaisen päätöksen, jota se ei ollut koskaan
tehnytkään?
Euroopan Unionin parlamentin ja neuvoston
luontodirektiivillä ja Suomen lainsäädännöllä Natura
2000-ohjelman kohteiden valinta on annettu poliittista
valtaa käyttävälle kansalliselle elimelle, valtioneuvostolle,
ei kansalliselle tuomioistuimelle. Korkeimman hallintooikeuden tehtävä on tutkia, että valtioneuvoston päätös
on syntynyt Suomen lainsäädännön, EU:n direktiivien ja
Euroopan Yhteisön tuomioistuimen vakiintuneen käytännön mukaisesti. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei
sen sijaan ole annettu toimivaltaa tutkia valtioneuvoston
päätöksen tarkoituksenmukaisuutta. Ympäristöjärjestöiltä saamiensa viestien perusteella tuomioistuin on tässä
tapauksessa astunut kohteiden valitsijan rooliin. Kyse
on mitä ilmeisemmin tilanteesta, jossa tuomioistuin on
ylittänyt toimivaltansa ja ryhtynyt samalla käyttämään
poliittista valtaa yli valtioneuvoston. On yllättävää, että
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös ei ole herättä-
nyt oikeusoppineiden keskuudessa ainakaan toistaiseksi
mitään laajempaa kritiikkiä.
Ennen rakennuslupapäätöstään KHO teki tutustumismatkan Vuotos-alueelle, jonka aikana se kuuli altaan
rakennuslupa-asian osapuolia. Lapin liitto ei päässyt
tapaamaan matkan aikana KHO:n jäseniä liiton toivomuksista huolimatta, vaikka liitto oli ollut kuntien edustajana toimiva osapuoli niin Natura- kuin Vuotoksen
rakentamisasiassakin.
KHO ratkaisi rakennuslupa-asian 18.12.2002 pysyttäen Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisun voimassa poiketen
kuitenkin perusteluissaan Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä. KHO ei perustellut ratkaisuaan yhteiskunnallisten arvojen muutoksella niin kuin Vaasan hallinto-oikeus,
vaan valmisteli päätökselleen omat perustelunsa.
KHO ei ollut rakennuslupaa koskevassa ratkaisussaan
yksimielinen. KHO:n ympäristöasioiden asiantuntijajäsen
olisi kumonnut Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen. KHO
äänesti ratkaisusta. Ympäristöasiantuntija hävisi äänestyksen 6 -1. Hän jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.
Näin Vuotoksen rakennuslupa-asia oli käsitelty kolmessa
eri oikeusasteessa ja tehty kolme eri ratkaisua.
Ympäristöministeriö – kaksikasvoinen
Janus
Lapin liiton mielestä Kokonaavan ja Jänkäläisen
aavan linnustollista arvoa ja muitakin luontoarvoja oli
Heidi Hautalan kantelussa EU:lle suuresti liioiteltu ja
liioittelua oli ympäristöministeriön ja luontojärjestöjen
taholta tuettu. Niinpä liitto esitti KHO:n Natura-ohjelmaa
koskevan palautuspäätöksen jälkeen vielä uuden erityisselvityksen tekemistä, jossa verrataan Kokonaavan ja
Jänkäläisen aavan linnustollista arvoa ympäristön soiden
linnustolliseen arvoon.
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi piti myös Kemihaaran suot-alueen linnuston ja
sen ympäristön soita koskevan vertailevan selvityksen
tekoa perusteltuna ja nimesi tutkimuksen ohjausryhmään
ympäristöministeriön edustajan.
Selvityksen toteuttamisesta vastasivat prof. Esa
Huhta Turun yliopistosta ja ornitologi FM Lasse J. Laine. Selvitys valmistui elokuussa 2002 ja osoitti, että
Kokonaapa ja Jänkäläisen aapa eivät olleet millään lailla
linnustollisesti erilaisia ympäristön suoalueisiin nähden,
puhumattakaan, että ne olisivat peräti ”maailmanlaajui-
39
sesti ainutlaatuisia”, kuten Suomen luonnonsuojeluliitto oli väittänyt. Näiden soiden linnustollinen arvo ei
poikennut ympäristön soiden linnustollisesta arvosta.
Tutkimustulosten johdosta kansliapäällikkö Hautojärvi
esitti, että ”annetaan nyt Kokonaavan ja Jänkäläisen aavan
mennä Natura 2000-ohjelmaan ja alue voidaan vaihtaa
myöhemmin tarvittaessa Kilpiaapaan”.
Kansliapäällikkö tunsi “väkensä” ja heidän asenteet
ja yhteydet Brysseliin EU-komission pääosastolle. Niinpä
hän pitikin helpompana saada Vuotos-alue pois Naturaohjelmasta, siten että se vaihdetaan myöhemmin, jos
yhteiskunnallisesti merkittävät syyt vaativat, Kilpiaapaan.
Kansliapäällikkö kertoi esimerkkejä muista EU-maista,
joissa merkittävästä yhteiskunnallisesta syystä Naturaalueita oli vaihdettu toisiin alueisiin. Lapin liitto piti
kuitenkin kansliapäällikön esittämää mallia liian monivaiheisena, ja päätti jatkaa toimintaansa Jänkäläisen aavan
ja Kokonaavan Natura-ohjelmaan liittämistä vastaan.
Suomen tulkinta Natura-alueiden
valintamenetelmästä
Kuten edellä on jo todettu Natura-alueiden valinta
tapahtuu vaiheittain niin, että ensin inventoidaan, arvioidaan ja luokitellaan suojeltavaa luontotyyppiä olevat
alueet koko maan alueelta, ja toisessa vaiheessa valitaan
alueet, jotka ehdotetaan otettavaksi Natura-ohjelmaan.
EU-luontodirektiivi ja Ey-tuomioistuimen vakiintunut käytäntö edellyttävät Natura-ohjelman kansallisen vaiheen valmistelulta kaikkia jäsenmaita sitovaa
ja yhtäläistä suojelualueiden valintamenetelmää, jolla
varmistetaan eri luontotyyppien ja lajien suhteellisen
suojelun tason säilyttäminen tai palauttaminen Euroopan
Unionin alueella. Menetelmän toteuttamisessa edellytetään tieteellistä lähestymistapaa ja kohteita on otettava
mukaan edustavasti koko maan alueelta.
Edellä sanotusta huolimatta Suomen ympäristöministeriö otti käyttöönsä oman ”tieteellisen menetelmän”,
jossa valinnan perusteeksi riittää, että suojeltavaa luontotyyppiä tai lajeja oli ”tieteellisesti” todettu esiintyvän jollakin alueella. Tämä on EY-tuomioistuimen vakiintuneen
oikeuskäytännön vastainen menetelmä, joka mahdollistaa
mielivaltaiset ratkaisut Natura-alueiden valinnassa. EYtuomioistuimen päätösten mukaan valintaperusteeksi ei
riitä se, että alueella esiintyy suojeltavaa luontotyyppiä
tai lajeja. Toisaalta kaikkia niitä alueita, joilla esiintyy suojeltavaa luototyyppiä tai lajeja ei tarvitse esittää
Natura-alueeksi.
Kuva 21. Vuotoksen vastustajat ovat järjestäneet vuosittain Keminsaarten niittotalkoot. Niittotalkoot voivat jatkua. Saaret
jäävät monitoimialtaan ulkopuolella. Juhannuskuva vuodelta 1991. (Kuva: LK/arkisto
40
Sitä vastoin ehdoton vaatimus on, että kaikki alueet,
joilla esiintyy suojeltavaa luontotyyppiä tai lajeja on
arvioitava ja luokiteltava sekä asetettava paremmuusjärjestykseen. Näin syntyy tyhjentävä ”työluettelo” koko
maan alueista. Tyhjentävä-sana on EU-kieltä ja tarkoittaa
”kaikki alueet sisältävä”. Työluettelon lisäksi on selvitettävä kunkin luontotyypin ja lajin suojelun taso ja senhetkinen tilanne. Lopuksi näiden selvitysten perusteella
valitaan ”työluettelosta” ne alueet, jotka merkittävästi
edistävät ja varmistavat suojeltavan luontotyypin tai lajin
suotuisan suojelun tason säilyttämistä ja esitetään Natura
2000-alueiksi. Loput tyhjentävän työluettelon alueista
jäävät reservialueiksi sen varalta, että kansallisesti merkittävästä syystä tai luonnon muutosten johdosta jonkin
Natura-alueen käyttöä joudutaan muuttamaan ja ottamaan
tilalle korvaava alue.
Jos tyhjentävät työluettelot olisi tehty direktiivin
edellyttämällä tavalla ja toimitettu asianmukaisesti myös
EU-komissiolle, Natura-alueiden käytön muuttuminen
ei olisi ongelmallista. Alueen käytön tai luonnon olosuhteiden muuttumisen johdosta otettaisiin seuraavaksi
paras alue tai parhaat alueet ja näin suotuisan suojelun
taso säilyisi ennallaan.
Suomen Natura-alueiden valintaan liittyvän salailun
johdosta on epäselvää, onko tyhjentäviä luetteloita Suomesta koskaan tehtykään, ja mitä asiakirjoja Suomesta on
lähetetty EU-komissiolle? Kun Korkein hallinto-oikeus
antoi siunauksensa ympäristöministeriön virheelliselle
tulkinnalle Natura-alueiden valinnassa, niin samalla siitä tuli vakiintuneesta EY-oikeuskäytännöstä poikkeava
Suomen oma Natura-alueiden valintamenetelmä.
Menetelmät direktiivien mukaisten suojelutavoitteiden saavuttamiseksi on vahvistettu luontodirektiivin osalta
EY-tuomioistuimen päätöksillä C-371/98 ja C-67/99,
C-71/99, C-220/99 ja C-117/03.
Kemihaaran tapaus osoittaa konkreettisesti, millaiseen poliittiseen peliin EU-direktiiveistä ja EY-tuomioistuimen päätöksistä poikkeava käytäntö voi johtaa ja on
jo johtanut Suomessa.
EU-komission järjestämä arviointiseminaari Kolilla 2003
minaarien tehtävänä on arvioida jäsenvaltion ehdotuksen
edustavuus ja riittävyys ja korkealaatuisuus, jotta kunkin
luontotyypin ja lajien suotuisan suojelun taso voidaan
varmistaa koko sillä EU:n alueella, jolla niitä esiintyy.
EU-komission ympäristöpääosasto järjesti direktiivin
edellyttämän Suomen Natura-ohjelman arviointiseminaarin maaliskuussa 2003 Kolilla. Seminaarin tehtävänä
oli valmistella johtopäätökset EU-komissiolle Suomen
ehdottamien alueiden riittävyydestä EU:n luontodirektiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.Lintualueiden osalta
ei ole erillistä tieteellistä arviointia. Jäsenvaltio vain
ilmoittaa ne alueet ohjelmaan, joita se pitää linnustollisesti
arvokkaina ilman EU-komission järjestämää arviointia.
Tämän Kolilla maaliskuussa 2003 kokoontuneen
tieteellisen arviointiseminaarin päätöksinä Suomen Natura
2000 ohjelmasta todettiin Lapin aluetta ja Pohjois-Suomea
koskien vain kaksi huomautusta:
■ Lisää alueita tarvitaan ( IN MOD GEO) jokihelmisimpukkavesien suojeluun Lounais-Lapista ( SW
Lappland). Muita Lappiin suunnattuja lisäysesityksiä
ei tullut (kirjoittajan huomautus)
■ Pohjoisesta (North) esitetään lisättäväksi lettoja.
Pohjoinen on käsitettävä Pohjois-Suomeksi, ei siis
Lapiksi, (kirjoittajan huomautus)
Pian Kolilla pidetyn seminaarin jälkeen tulikin Suomen Natura-ohjelmaan lisää lettoja. Pohjois-Pohjanmaalta
Kuusamon suunnalta tuli aivan uusi lettosuo; TeerisuoHanhiharju (FI 1101602) pinta-ala 463 hehtaaria. Alueen
tietokantakortissa todetaan: alueen aapasuokokonaisuus
on luonnontilainen ja lettoja on laajalti etenkin Hanhiharjua reunustavilla alueilla. Lapista tuli lisää uusia lettoja
vähän myöhemmin, kun Pyhä-Luosto kansallispuistoon
kuuluvat letot liitettiin Suomen Natura-ohjelmaan.
Kolin arviointiseminaarin ja edellä mainittujen
uusien lettosoiden Natura-alueisiin liittämisen jälkeen,
Jänkäläisen aavan ja Kokonaavan liittämisellä Naturaohjelmaan ei ollut enää mitään EU-luontodirektiiviin
toteuttamiseen liittyvää asiallista perustetta. Kokonaapa
ja Jänkäläisen aapa eli Kemihaaran suot-alue lisättiin Suomen Natura 2000-ohjelmaan vuonna 2004 pääministeri
Matti Vanhasen hallituksen aikana puhtaasti puoluepoliittisista syistä.
Jäsenvaltioiden esitykset Natura 2000-ohjelmaan
ehdotettavista alueista tutkitaan tieteellisissä seminaareissa, jotka komissio kutsuu koolle. Näiden asiantuntijase-
41
Suomen Natura 2000-ohjelma
■
■
■
■
■
Koko ohjelma milj. 4,8 milj. ha
Lapin Natura-alueet 2,97 Milj. ha
Suomen pinta-alasta Natura-ohjelmassa 12,3 %
Lapissa koko Suomen Natura-ohjelmasta 60%
Lapin pinta-alasta Natura-ohjelmassa yli 30%
Ympäristöministeriö rahoitti Vapaa
Vuotos-liikkeen toimintaa
Rekisteröimätön Vapaa Vuotos-liike haki 100.000
markan avustusta 25.11.1995 ympäristöministeriöltä
Vuotos-hankkeen etenemisen estämiseksi. Kirjeestä päätellen kansalaisliikettä oli ideoitu ministeriössä, koskapa
ympäristöministeriölle osoittamassaan kirjeessään Helena
Tiihonen toteaa, että ” yleisen edun valvontaa varten
perustetun ympäristöministeriön työryhmän virkamiehet
voinevat valottaa kansalaisliikkeen merkitystä Vuotoshankkeen etenemisen estämisessä ja alueen luontoarvojen
tuhoamisen estämisessä.”
Ympäristöministeriö avusti taloudellisesti Vapaa
Vuotos-liikettä vuosina 1996 – 2002 seuraavasti:
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Yhteensä
3.363,70 euroa
5.045,64 euroa
5.045,64 euroa
5.045,64 euroa
10.091,28 euroa
10.091,28 euroa
13.000 euroa
51.683,22 euroa
Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskevaksi yleismääräykseksi (490/1965) edellyttää, että
avustettavan järjestön varojen käytössä noudatetaan
rekisteröidyn yhdistyksen varojen käytön valvontaa.
Yhdistyksellä tulee olla sääntöjen mukaisesti hyväksytty
toimintasuunnitelma ja toimintakertomus ja yhdistyksen
toiminnan ja tilit tulee tarkastaa sääntöjen mukaisesti
vuosikokouksessa valitut tilintarkastajat. Mitään näistä
ehdoista ei Vapaa Vuotos-liike täyttänyt. Ennen vuotta
2002 avustusten käytön valvonta tapahtui vain jälkikäteen toimitettujen selvitysten perusteella.
Vuonna 2001 astui voimaan uusi valtionavustuslaki.
Vasta tämän jälkeen ja ennen vuoden 2002 avustuspäätöksen tekemistä ministeriö lähetti liikkeen puolesta
toimineelle Helena Tiihoselle kirjeen, jossa todettiin,
että ”vuoden 2002 avustusta ei voida asettaa liikkeen
käytettäväksi ennen kuin Vapaa Vuotos toimittaa ministeriölle vuoden 2001 avustuspäätöksessä edellytetyn
kyseisen vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen
ja tilintarkastajien lausunnon sekä vuoden 2002 toimintasuunnitelman ja talousarvion”. Pyynnöstä huolimatta
Vapaa Vuotos ei toimittanut mitään edellä mainituista
asiakirjoista ympäristöministeriöön. Siitä huolimatta
ministeriö myönsi Vapaa Vuotos liikkeelle 13.000 euron
avustuksen.
Reijo Kuokkanen Sodankylästä kanteli ympäristöministeriön harjoittamasta normaalista poikkeavasta
valtionavustusten myöntämiskäytännöstä oikeuskansleri
Paavo Nikulalle.
Oikeuskansleri Nikula ei nähnyt ympäristöministeriön avustuskäytännössä moitittavaa.
Oikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että ympäristöministeriö ei ole kaikilta osiltaan ottanut huomioon
valtioneuvoston yleismääräyspäätöksen (490/1965)
säännöksiä, mutta menettely ei ole ollut sen laatuista,
että avustusasioista vastaavat virkamiehet olisivat menetelleet virkavelvollisuutensa vastaisesti. Oikeuskansleri
antoi ratkaisunsa tiedoksi ympäristöministeriölle ja
kehotti noudattamaan jatkossa paremmin valtionavustuksista annettuja säädöksiä.
Valtion talouden tarkastusvirasto vaati
takaisin perintää
Valtion talouden tarkastusvirasto teki selvityksen
ympäristöministeriön avustuskäytännöstä Vapaa Vuotos- liikkeelle. Tarkastusvirasto totesi selvityksessään
(Tarkastuskertomus 135/2006), että ympäristöministeriö
on laiminlyönyt Vapaa Vuotos-liikkeen valtionavustusten
42
käytön valvonnan. Ministeriö ei valvonut asettamiaan
avustuspäätösehtoja.
Tarkastusvirasto toteaa, että Vapaa Vuotos-liike
rikkoi toistuvasti päätösehtoja laiminlyömällä kirjanpitovelvollisuutensa ja jättämällä päätösehdoissa mainitut
asiakirjat toimittamatta. Näin ollen takaisin perinnän
edellytykset ovat olemassa vuosina 1996-2001 myönnettyjen valtionavustusten osalta.
Tarkastusvirasto katsoo myös, että ympäristöministeriön on harkittava takaisin perintää vuosien
1996-2001 osalta ja tehtävä asiasta kirjallinen päätös.
Mikäli takasin perintään ei ryhdytä, on tätä koskevasta päätöksestä käytävä ilmi ne erityiset syyt, joiden
perusteella Vapaa Vuotos-liike vapautetaan avustusten
palautusvelvollisuudesta.
Vuoden 2002 avustuspäätöksestä Valtiontalouden
tarkastusvirasto oli tiukkana. Tarkastusvirasto katsoi ,
että vuoden 2002 avustuksen maksatuksessa oli ylitetty
ministeriön päätöksen mukainen avustus, ja tältä osin
tarkastusvirasto vaatii, että liikaa maksettu avustus on
perittävä korkoineen takaisin Vapaa Vuotos-liikkeeltä
ja takaisin perinnästä on tehtävä kirjallinen päätös.
Tätä kirjoittaessa kirjoittajalla ei ole tiedossa, onko
ympäristöministeriö ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin
edes vuoden 2002 avustuksen takaisin perimiseksi. Jos
ei ole ryhtynyt, niin nykyisten istuvien kansanedustajien
tulisi sopivalla tavalla puuttua asiaan.
43
Tapaus Nikula
Ympäristöministeriön hämmästyttävä
esitys valtioneuvostolle
Vaikka mikään viranomaistaho ei ollut esittänyt
Kemihaaran aluetta Natura-ohjelmaan, niin siitä huolimatta Korkein hallinto-oikeus palautti valtioneuvoston
yksimielisen Natura-esityksen uuteen käsittelyyn pyytäen
valtioneuvostolta lisäselvityksiä sen arvioimiseksi, oliko
Kemihaaran alueen poisjättäminen tapahtunut laillisesti.
Näin Korkein hallinto-oikeus otti luontodirektiivin ja
EY-tuomioistuimen vakiintuneen käytännön vastaisesti
Natura-alueiden valitsijan roolin.
Satu Hassin johtama ympäristöministeriö ei tehnyt
valtioneuvostolle mitään KHO:n pyytämiä lisäselvityksiä. Selvitysten sijasta ministeriö käytti hallituksen
vaihdoksesta avautuvaa tilaisuutta hyväksi. Pääministeri
Paavo Lipposen toinen hallitus oli käytännössä enää vain
toimitusministeriö, kun ympäristöministeri Satu Hassi
esitti 9.4.2003 Kemihaaran suot-alueen liittämistä Natura-
verkostoon. Anneli Jääteenmäen hallitus aloitti 17.4.2003.
Nyt kun ympäristöministeriö oli saanut politiikalleen
KHO:n tuen, niin enää ei riittänyt edes Kemihaara. Nyt
ympäristöministeriö esitti Kemijoen länsipuolelta aivan
uuden ja täysin erillisen, yli kahdenkymmenen kilometrin päässä Kemihaaran suot-alueesta sijaitsevan alueen,
Kilpiaavan, liittämistä Kemihaaran suot-alueeseen ja
samalla Naturaan.
Kilpiaapa sijaitsee kokonaan toisessa kairassa kuin
Kemihaaran suot-alue. Kemihaara on Kemijoen ja Pelkosenniemen kirkonkylän itäpuolella ja Kilpiaapa Kemijoen
ja Pelkosenniemen kirkonkylän länsipuolella Näin mielivaltaista ministeriön luonnonsuojeluyksikön toimintaa ei
voi ymmärtää muutoin, kuin että luonnonsuojeluyksikkö
on katsonut olevansa täysin suojatussa tilassa. Ei voi välttyä ajatukselta, että ympäristöministeriön ja Korkeimman
hallinto-oikeuden ylin johto sekä oikeuskansleri ovat
antaneet ymmärtää, että ne antavat tukensa ministeriön
luonnonsuojeluyksikölle liittää kaikki Pelkosenniemen
suot Natura-ohjelmaan ja estää näin altaan rakentaminen
Kemihaaran alueelle. Muuten näin selkeästi hyvän hallinnon tavoista piittaamaton ja jopa ylimielinen toiminta
ei olisi ollut mahdollista.
Suomi on pieni maa, ja ylimmät päättäjät pienessä
maassa ovat perhetuttuja keskenään. Pienen maan pienistä ympyröistä kertoo mm se seikka, että Korkeimman
hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallbergin puoliso
Taru Hallberg toimi tuolloin ympäristöministeriön aluehallinnon tulosryhmän päällikkönä tehtävänään Suomen
ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten
hallinto ja ohjaus. Tällä seikalla ei sinänsä välttämättä
ole yhteyttä KHO:n ja ympäristöministeriön yhteiseen
näkemykseen Natura-alueiden valinnoista. Kuitenkin
käytännössä näkemys oli sama.
Kuva 22. KHO palautti 14.6.2000 valtioneuvoston päätöksen Suomen Natura 2000-ohjelmasta uuteen käsittelyyn 48 kohdetta.
Kemihaaran suot-alueesta KHO pyysi selvityksiä Suomen luonnonsuojeluliiton kantelun johdoista. Liiton mielestä Kemihaaran
suot-alue on ”maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen” suo, joka on ehdottomasti suojeltava. Lapin liitto pyysi asiasta Oulun yliopiston biologian laitoksen mielipiteen. Biologian laitos totesi, että ” niin ei voida sanoa, koska vastaavantasoista ja -laajuista
selvitystä ei ole tehty miltään muulta suoalueelta Lapista”. (Kuva: Kemijoki Oy/arkisto)
44
Oikeuskansleri pelotteli 15.1. 2004 EYtuomioistuimella valtioneuvostoa
Pääministeri Matti Vanhasen hallitus asetti ministerityöryhmän valmistelemaan ja varmistamaan, että
ympäristöministeriön uusintaesitys Kemihaara-ratkaisusta
menee mahdollisimman kivuttomasti seuraavassa valtioneuvoston käsittelyssä läpi. Ministeriryhmään kuuluivat
ministerit Jan-Erik Enestam, Tarja Filatov ja Juha Korkeaoja.Tilanne oli selvä heti työryhmän kokoonpanon
perusteella. Enestam oli ympäristöministeri ja koneistonsa
kuuliainen myötäilijä. Enestamille riitti, että Ahvenanmaan lettosoita ei oteta edes keskusteluun. Tarja Filatov
halusi lehtijuttujen perusteella profiloitua luonnonsuojelijana ja Korkeaojalle Lapin asiat olivat etäiset.
Kun ympäristöministeriön esitys Natura-alueiden
täydentämisestä tuli pääministeri Matti Vanhasen johtamaan valtioneuvostoon 15.1.2004, oikeuskansleri Paavo
Nikula oli valmistellut istuntoa varten pitkän ja sekavan
lausunnon. Pääsisältönä muistiossa oli, että jos Kemihaaraa ei liitetä Naturaan, niin KHO palauttaa sen vielä
uudelleen takaisin valtioneuvostoon ja ” tällainen ratkaisu sisältää myös riskin oikeudellisiin – mahdollisesti
myös taloudellisiin seuraamuksiin johtaviin reaktioihin
EY-tuomioistuimen taholta”. Muistio 12.1.2004, liite 3
Oikeuskansleri pelotteli valtioneuvostoa EY-tuomioistuimen puuttumisella asiaan. Mihin oikeuskanslerin
aloittama pelottelu perustui, siihen palaamme tarkemmin kappaleessa ”EY-tuomioistuimen päätös 6.3.2003”.
Ministeri Hannes Manninen pyysi nyt 15.1.2004 istunnossa asiakirjat haltuunsa ja asia jäi pöydälle.
Ministerit sopivat istunnon aikana, että Enestam,
Manninen ja Korkeaoja katsovat yhdessä, voidaanko
Kemihaara-asiasta löytää ratkaisu ennen seuraavaa valtioneuvoston käsittelyä.
Kuva 23. Kemijoki polveilee Kemijärven ja Rovaniemen välillä vaarojen välissä. Joen molemmin puolin on vanhoja kyliä
ja asutusta. Suurten vesimassojen pysäyttäminen tälle alueelle ei ole mahdollista. Ainoa sopiva paikka 1000 m3/s virtaaman
pysäyttämiseksi löytyy Pelkosenniemen pohjoispuolelta ns. Kemihaaran alueelta. Tällaisen virtaaman kiinniotto Kemihaarassa
alentaisi tulvahuippua Rovaniemen kohdalla 1,5 metriä. (Kuva: Tauno Stenroth)
45
Ympäristöministeriön virkamiehiltä ei saatu kuitenkaan mitään asian käsittelyä edistävää aineistoa. Niinpä
järjestettiin epävirallinen neuvottelu, jossa ministerit saivat esittää kysymyksiä ympäristöministeriön esittelijälle
Heikki Korpelaiselle.
Tässä neuvottelussa ministeri Manninen kysyi
oikeuskansleri Nikulalta, että onko minkään lain vastaista,
jos Kemihaaran suot-alue irrotetaan nyt käsittelyssä olevasta ympäristöminiteriön täydennysesityksestä ja tiettyyn
aikaan mennessä selvitetään, vaativatko luonto- ja lintudirektiivit Kemihaaran liittämistä Naturaan tai voidaanko
Kemihaara korvata yhtä hyvällä tai paremmalla toisella
alueella? Tähän oikeuskansleri Nikula oli vastannut, että
” ei ole lainvastaista ja näin voidaan menetellä”. Tältä
pohjalta mentiin seuraavaan valtioneuvoston istuntoon,
josta tulikin poikkeuksellisen värikäs.
Valtioneuvoston istunto 22.1.2004 ja
Naturan täydennyspäätös
Valtioneuvoston istunto 22.1.2004 alkoi dramaattisesti. Oikeuskansleri oli saanut tietää ennakkoon, että
valtioneuvoston jäsenten matkakiireiden vuoksi Keskustapuolueen ministereillä on enemmistö siinä kokouksessa,
jossa oli tarkoitus ottaa uudelleen Natura-täydennys
päätettäväksi. Nyt oikeuskansleri ryhtyi ennenkuulumattomaan operaatioon. Hän kirjoitti ja toimitti ministereille
valtioneuvoston istuntoa edeltävänä päivänä eriävän mielipiteensä Natura-täydennyspäätökseen siinä tapauksessa,
että Kemihaaran suot-alue irrotetaan tarkempaa selvittelyä
ja myöhempää päätöstä varten ympäristöministeriön
valmistelemasta esityksestä.
Oikeuskanslerin ministereille jakamasta eriävästä
mielipiteestä tämän tekstin kirjoittaja sai tiedon heti
aamulla 22.1.2004. Soitin ministeri Leena Luhtasen (SDP)
erityisavustajalle, joka oli juuri menossa ministeriryhmänsä kokoukseen. Hän totesi lyhyesti, että ”asialle
ei voi enää mitään, sillä jos oikeuskansleri katsoo, että
joku asia on lainvastainen, niin ministerit eivät voi tehdä
sellaisesta asiasta päätöstä”.
Kun valtioneuvoston istunnossa myöhemmin päivällä alkoi Natura-asian käsittely ministeri Manninen teki
edellisellä viikolla oikeuskanslerin kanssa sopimansa
esityksen, joka kului seuraavasti :
■ Valtioneuvosto asettaa työryhmän, jonka tehtävänä
on käytettävissä olevien tieteellisten arviointien
pohjalta
■ arvioida Kemihaaran ja mahdollisten muiden alueiden tärkeys ja suhteellinen merkitys luontotyyppien
ja lajien suojelua koskevien tavoitteiden kannalta ja
■ arvioida Suomen lintualueluettelon riittävyys ottaen huomioon Euroopan yhteisön tuomioistuimen
Suomelle 6.3. 2003 antama tuomio sekä EY-tuomioistuimen päätöksen perusteena olleisiin lintualueisiin
tehdyt lisäykset.
Kun Manninen oli huolella valmistellun ja valtioneuvoston jäsenille jakamansa esityksensä tehnyt, oikeuskansleri Paavo Nikula oli todennut, että ” Mannisen esitys ei
käy. Se on lain vastainen”.
Mannisen jatkoi keskustelua kysymällä, ” miten tämä
näin meni, vaikka esityksestä oli Nikulan läsnä ollessa
toisin sovittu?”. Tähän oikeuskansleri Nikula oli vastannut,
että ” keskusteltuani asiasta ympäristöministeriön esittelijän (Heikki Korpelainen) kanssa, minä olen muuttanut
kantaani.”
Manninen pyysi tämän jälkeen neuvottelutauon. Keskustan ministeriryhmässä Manninen joutui toteamaan,
että valtioneuvosto ei voi tehdä tietoisesti lainvastaisia
päätöksiä, ja jos oikeuskansleri ilmoittaa, että päätös on
lainvastainen, niin silloin sitä ei voida tehdä. Näin ollen hän
joutuu vetämään takaisin Kemihaaraa koskeva esityksensä.
Kuva 24. Kuusitoista kansanedustajaa vaati Lapin liiton esityksestä perustuslakivaliokunnalta oikeuskansleri Paavo Nikulan
toiminnan laillisuuden tutkimista. Oikeuskansleri sai Naturan täydennyspäätökseen vaikuttamisesta 22.1.2004 eduskunnalta
Kimmo Sasin sanoin ”voimakkaat moitteet”. (Kuva: LK/arkisto)
46
Oikeuskanslerin eriävässä mielipiteessä oli vielä epäsuora
uhkaus. Oikeuskansleri totesi, että
OIKEUSKANSLERI
”koska valtioneuvoston päätökseen voidaan hakea
muutosta KHO:lta, niin minulla ei ole välitöntä tarvetta
ryhtyä muuhun toimenpiteeseen asiassa”.
Kannanotto pöytäkirjaan perustuslain 112 §:n
mukaisesti siinä tapauksessa, että Natura-2000 verkostoon esitetty Kemihaaran soiden alue kokonaan
tai osaksi jätetään Naturan ulkopuolelle ( viittaan
myös muistioon 12.1.2004, joka on valtioneuvoston
kanslian toimesta saatettu ministereille).
Tämä lause sisälsi ministeri Mannisen mielestä uhkauksen oikeustoimenpiteistä ministeriä kohtaan.
Keskustapuolueen ministeriryhmän neuvottelussa
kävi Manniselle ilmi myös se, että pääministeri toivoo
oikeuskansleri Nikulan tahtoon tyytymistä. Manninen
joutui perääntymään valtioneuvoston istunnossa esityksestään, ja näin oikeuskansleri Nikula teki tosiasiassa
päätöksen Kemihaaran alueen liittämisestä Kilpiaavalla täydennettynä Suomen Natura 2000-ohjelmaan
Keskustapuolueen ministereiden ollessa enemmistönä
valtioneuvostossa.
Valtioneuvoston päätös alueista, joiden osalta
korkein hallinto-oikeus on palauttanut valtioneuvoston 20.8.1998 tekemän päätöksen Euroopan
yhteisön Natura 2000-verkoston Suomen ehdotuksen uudelleen käsiteltäväksi; YM Korpelaisen lista
22.01.2004:
Kun mitään selvitystä, joka kumoaisi tai edes
heikentäisi esittelevän ministeriön johtopäätöstä
Kemihaaran soiden liitämisperusteista Natura
2000-verkostoon ei ole esitetty, pidän päätöstä,
jolla tämä alue/osa tästä alueesta jätettiin verkoston
ulkopuolelle oikeudellisesti kestämättömänä sekä
– EY-tuomioistuimen ratkaisut huomioon ottaen –
taloudellisesti riskialtiinakin.
Valtioneuvoston harhauttaminen
Oikeuskansleri tekee nelisivuisessa lausunnossaan
12.1.2004 useita harhautuksia, joissa annetaan mm.
KHO:n palautuspäätökselle tulkinta: ”KHO vaatii Kemihaaran liittämistä Naturaan,” liite 3.
Tätä tulkintaa ei voi lukea KHO:n palautuspäätöksestä. KHO palautti Kemihaaran pyytäen lisäselvityksiä
valtioneuvoston päätöksen lainmukaisuuden arvioimista
varten. Oikeuskansleri antaa ymmärtää myös, että Suomi
on saanut Euroopan Yhteisön tuomioistuimesta langettavan päätöksen koskien nimenomaan sitä seikkaa, että
Kemihaaran suot-aluetta ei ole esitetty Suomen Natura
2000-ohjelmaan.Oikeuskansleri valvoo presidentin ja valtioneuvoston päätösten ja toimenpiteiden lainmukaisuutta
Tämä lienee Suomessa suurin harhautus, minkä korkein
laillisuuden valvoja tai ylipäänsä oikeusviranomainen on
virantoimituksessaan milloinkaan tehnyt.
Oikeudellinen kestämättömyys tarkoittaa lainvastaisuutta. Ministereillä ei ole mitään mahdollisuutta tarkistaa
oikeuskanslerin ohjeen perusteluja tai laillisuutta valtioneuvoston istunnossa tai, jos oikeuskansleri on antanut
lausuntonsa vain vähän ennen istuntoa. Oikeuskanslerin
antama lausunto päätöksen lainvastaisuudesta on ministereille ohje, jota on noudatettava.
Oikeuskanslerin eriävä mielipide 22.1.2004 kuuluu
seuraavasti:
Ottaen huomioon, että valtioneuvoston päätökseen
voidaan hakea muutosta korkeimmalta hallintooikeudelta, minulla ei ole välitöntä tarvetta ryhtyä
muuhun toimenpiteeseen asiassa.”
Paavo Nikula
EU-komission kantelu Euroopan yhteisön tuomioistuimelle
Suomi liittyessään Euroopan Unionin jäseneksi
ilmoitti heti liittymisensä jälkeen ( 1996) EU-komissiolle
15 arvokasta lintujen suojelualuetta, jotka olivat yhteensä
noin 100.000 hehtaaria.
Europarlamentaarikko Heidi Hautalan kantelulla
EU-komissiolle syksyllä 1995 Suomen aikeista rakentaa
tekojärvi Kemihaaran alueelle käynnistettiin Brysselistä
Suomen ahdistelu lintujen suojelualueiden lisäämiseksi.
Suomi sai EU-komissiolta10.7.1998 ns.” EU:n virallisen huomautuksen” lintualueiden riittämättömyydestä ja verkoston keskeneräisyydestä, ja ahdistelu jatkui
protokollaa noudattaen 17.12.1998 EU-komission ns.
” Perustellun lausunnon” muodossa, jossa todetaan, että
lintualueita ei ole riittävästi.
47
Suomi reagoi nopeasti ja täydensi 23.12.1998 esitystään 439 lintualueella, yhteensä 2,81 miljoonalla hehtaarilla ilmoittaen, että näitä alueita kohdellaan ikään kuin
ne olisivat jo lainvoimaisesti esitetty Suomen Natura
2000-ohjelmaan. Täydennysesityksestä tehtiin kuitenkin
KHO:lle lukuisia kanteluja, joten Suomen oli lakiensa
mukaisesti ilmoitettava, että lainvoimainen esitys tulee
myöhemmin. Suomen esitys lintualueista sai lopullisesti
ja virallisesti lainvoiman vasta 14.6.2000, kun KHO oli
valitukset käsitellyt.
Yhteydet Helsingistä Brysseliin olivat nopeat, kun
tieto KHO:n päätöksestä lintualueita koskeviin valituksiin saatiin ympäristöministeriöön 14.6.2000, niin jo
seuraavana päivänä 15.6.2000 EU-komission ympäristöpääosastolta lähti kantelu EY-tuomioistuimelle, että
Suomi on ilmoittanut määräaikaan mennessä eli 17.2.1999
vain 15 lintualuetta. Kantelua ei olisi enää päivääkään
myöhemmin voinut tehdä, koska silloin Suomen lainvoimainen täydennys (2,81 miljoonaa hehtaaria) olisi
ollut jo Brysselissä.
EU-komission käyttäytymistä voi nimittää hyvällä
syyllä lähes pelleilyksi, koska Suomi oli ilmoittanut jo
ennen määräajan umpeutumista eli 23.12.1998 yhteensä 2,81 miljoonaa hehtaaria lintujen suojelualueiksi ja
todennut samalla, että alueita käsitellään jo nyt aivan
kuin päätöksillä olisi lainvoima.
EU-komissio kantelussa EY-tuomioistuimelle oli
mukana erillisenä kantelun syynä Kemihaaran suot alueen puuttuminen Suomen lintujen suojelualueluettelosta.
Kantelussa todettiin, että alue puuttuu luettelosta ”vaikka
Suomen BirdLife-ehdotuksessa alue on luokiteltu kansainvälisesti merkittäväksi lintualueeksi.”
BirdLife- yhdistys on vapaaehtoinen lintuharrastajien
kansalaisjärjestö, jolla ei ole mitään virallista asemaa
Euroopan yhteisössä tai edes jäsenmaiden tasolla. Monissa
Etelä-Euroopan maissa se on kuitenkin ainoa organisaatio,
joka kokoaa tietoja linnuista.
EU-komissiolle jo kolme vuotta ennen kuin EY-tuomioistuin
sai kantelun ratkaistua. Komissio olisi voinut peruuttaa
kanteen jo seuraavana päivänä, kun kanne oli jätetty saatuaan Suomesta lainvoimisen täydennyspäätöksen. Sitä
komissio ei tehnyt, koska Suomen ympäristöministeriö,
joka oli varsinainen kanteen valmistelija, toivoi saavansa
EY-tuomioistuimelta Kemihaaraa koskevan langettavan
tuomion sen johdosta, että Kemihaaraa ei ollut liitetty Suomen Natura-ohjelmaan.
Unioni työllistää tuhansia virkahenkilöitä ja byrokratia jauhaa asioita omaa tahtiaan. Niin se on. EU-yhteisön
”papiston” toimintaa tuntemattomasta tuomio antaminen
jo kauan sitten tapahtuneesta ja ajat sitten vanhentuneesta
asiasta tuntuu oudolta.
Merkittävin asia tuomioistuimen päätöksessä oli kuitenkin se, että Kemihaaraa koskevaa erillistä kannetta EYtuomioistuin ei ottanut edes käsiteltäväksi. EY-tuomioistuin
totesi, että
EY-tuomioistuimen tuomio 6.3.2003
Perustuslakivaliokunta valvoo oikeuskanslerin toimien lainmukaisuutta, ja kymmenen kansanedustajaa
voi vaatia oikeuskanslerin toimien lainmukaisuuden
tutkimista.
Lapin liitto kääntyi perustuslakivaliokunnan sekä 35
kansanedustajan puoleen 16.2.2004 esittäen, että ”koska
oikeuskanslerin toimintaan valtioneuvostossa koskien
esitystä Natura-alueiksi 22.1.2004 liittyy oikeuskanslerin
EY-tuomioistuin käsitteli EU-komission kantelun ja
antoi Suomelle tuomion 6.3.2003 (C-240/00) siitä, että Suomi oli ilmoittanut lopullisesti ja lainvoimaisesti määräaikaan
mennessä eli 17.7.1999 vain 15 lintualuetta.
Ey- tuomioistuimen harkintaa ei häirinnyt se, että Suomi
oli lopullisesti ja lainvoimaisesti ilmoittanut 439 lintualuetta
”kanneperustetta ei ole syytä tutkia siltä osin kuin se
perustuu siihen seikkaan, että valtioneuvoston päätöksessä
oleva luettelo erityissuojelualueista ei ole riittävä siitä syystä,
että siinä ei osoiteta erityissuojelualueiksi kaikkia niitä
alueita, joita BirdLife-ehdotuksessa on katsottu ansaitsevan
tulla tällä tavoin osoitetuksi.”
Kemihaara kuului BirdLifen luettelossa niihin alueisiin, jotka olisi BirdLifen mielestä pitänyt nimetä lintujen
erityissuojelualueeksi.
Suomi sai näin vapauttavan tuomion kanteesta siltä
osin kuin se koski Kemihaaran puuttumista Suomen Naturaohjelmasta eli tasan päinvastoin kuin oikeuskansleri Nikula
lausunnossaan 12.1.2004 antoi valtioneuvoston ymmärtää.
Liite 4
Kantelu oikeuskansleri Nikulan
toiminnasta
48
tehtävään sopimattomia ja jopa harhaanjohtavia lausuntoja
sekä oikeuskanslerille sopimatonta valtioneuvoston jäsenten painostamista ja päätöksen sisältöön vaikuttamista,
niin perustuslakivaliokunnan tulisi ryhtyä perustuslain
mukaisiin toimiin oikeuskanslerin virkatoimien lainmukaisuuden selvittämiseksi.”
Lapin liiton vetoomukseen vastasi myöntävästi kuusitoista kansanedustajaa, jotka allekirjoittivat yhteisen
kantelun oikeuskanslerin toiminnan lainmukaisuuden
tutkimisesta. Yksikään Lapin kansanedustajista ei uskaltanut yhtyä Lapin liiton aloitteesta tehtyyn kanteluun
oikeuskanslerin virkatoimien tutkimisesta Natura-täydennyspäätöksen yhteydessä.
Perustuslakivaliokunta kuuli kymmentä asiantuntijaa,
joista kolme ei nähnyt mitään huomautettavaa Nikulan käyttäytymisessä valtioneuvoston päätöksen teossa
22.1.2004. Kolme puhui yleisemmin Natura-verkoston
valmistelusta, mutta ei ottanut mitään kantaa oikeuskanslerin esiintymiseen valtioneuvostossa. Kolme katsoi,
että Nikula oli ottanut liian voimakkaasti kantaa, mutta
ei ollut rikkonut lakia. Vain yksi asiantuntija toteaa, että
oikeuskansleri on toiminut lainvastaisesti tuodessaan
esille lausunnoissaan EY-tuomioistuimen uhkasakon
langettamismahdollisuuden Suomelle, jota hän, Matti
V. Repo, perustelee, että
” Suomella ei ole edes ensimmäistä EY-tuomioistuimen tuomiota, jonka perusteella Kemihaaran suot olisi liitettävä osaksi Natura 2000-verkostoa, joten oikeuskanslerin Nikulan huomautus ei ole oikeudellisesti kestävä.”
Uhkasakon tuomitseminen vaatii kaksi tuomiota
samasta laiminlyönnistä. Vasta sen jälkeen EY-tuomioistuin voi harkita uhkasakon langettamista jäsenvaltiolle
niskuroinnista EY-tuomioistuinta vastaan.
Oikeuskanslerin lausunto, että uhkasakko on mahdollinen 12.1. ja 22.1.2004 Kemihaaran suot-alueen
puuttumisen tai päätöksen lykkäämisen johdosta on selvää
valtioneuvoston harhautusta.
Perustuslakivaliokunta kuuli asiassa myös pääministeri Matti Vanhasta, joka lausunnossaan antoi ymmärtää,
että hän ei muista tuon päätöksen teon yksityiskohtia
juuri lainkaan. Ministeri Manninen myönsi omassa lausunnossaan, että oikeuskansleri vaikutti ratkaisevasti
hänen käyttäytymiseen, kun hän joutui vetämään pois
esityksensä Kemihaaran suot-alueen siirtämisestä myöhempään ajankohtaan valtioneuvoston päätöstä varten.
Kuva 25. Jätkänkynttilän kohta vuodelta 1973. Suuret tekojärvet, Kitisen rakentaminen, Kemijärven ja eräiden pienempien
järvien säännöstely ovat tasoittaneet tulvahuippuja Kemijoessa. Ne eivät kuitenkaan riitä estämään suurtulvien tuhoja Rovaniemellä.( Kuva: Kemijoki/arkisto)
49
Oikeuskansleri Nikula sai eduskunnalta
voimakkaat moitteet
Mikäli perustuslakivaliokunta olisi yhtynyt Matti V.
Revon näkemykseen oikeuskanslerin toimien lainmukaisuudesta, oikeuskansleri olisi joutunut heti eroamaan tai
sitten hän olisi joutunut valtakunnan oikeuteen. Perustuslakivaliokunta on poliittinen elin, jonka kannanotoissa
politiikka on aina mukana. Vaikka oikeuskansleri olisi
rikkonut lakia virkatoimen hoitamisessa, kuten Repo
asiantuntijana totesi ( Suomella ei ollut edes ensimmäistä
EY-tuomioistuimen tuomiota j.n.e) niin valiokunta voi
harkita toisin ja tällä kertaa harkitsi toisin. Oikeuskanslerin joutuminen Valtakunnan oikeuteen katsottiin niin
raskaaksi asiaksi, että valtioneuvoston pakottaminen
hyväksymään allasalueen liittäminen Natura-verkostoon
oli valiokunnan enemmistölle pienempi paha.
Perustuslakivaliokunta tyytyi mietinnössään vain
moittimaan oikeuskansleri Paavo Nikulaa aiheettoman
vahvasta ja pitkälle menevästä lausunnosta hallituksen
käsitellessä 22.1.2004 Kemihaaran soiden jättämistä pois
Naturasta. Kuitenkin valiokunnan puheenjohtaja Kimmo
Sasi esitellessään valiokunnan päätöstä koko eduskunnalle suuressa salissa käytti voimakkaampia sanoja. Hän
totesi, että valiokunta antaa päätöksessään ” voimakkaat
moitteet oikeuskansleri Paavo Nikulalle” toiminnastaan
valtioneuvostossa 22.1.2004.
Lapin liitto järjesti myöhemmin eduskunnassa kansanedustajille suunnatun seminaarin ”Kansanedustaja
ja laillisuusvalvonta”. Seminaarin antina nousi esille
näkemys, että oikeuskanslerin toimien lainmukaisuuden
valvonta ei Suomessa nykyjärjestelmän puitteissa toimi.
Eräs puhuja tiivisti syyn toteamalla, että ”perustuslakivaliokunnan jäsenistä puolet on entisiä ministereitä ja toinen
puoli on odottamassa ministeripestin aukeamista, ja kun
oikeuskansleri on ministereiden toimien lainmukaisuuden
valvoja, niin toinen puoli on kiitollisuuden velassa ja
toinen puoli pitää varmuuden vuoksi suhteet kunnossa
oikeuskansleriin. ”
Tapaus Nikulan käsittely päättyi eduskunnan hyväksyessä 17.2.2006 Kimmo Sasin esittelystä perustuslakivaliokunnan mietinnön ja ” voimakkaat moitteet” kuitenkin
niin, että oikeuskansleri ei ollut toiminut lainvastaisesti.
Suomen Natura 2000-verkoston valmistelusta on
tehty useita kanteluita EY-tuomioistuimeen ja kyselyjä
EU-komissiolle. On todennäköistä, että Natura-alueista
käytävän keskustelu jatkuu Suomen eduskunnassa ja
Natura-alueiden vaihtojen sekä muutosten seurauksena
mielikuva Natura-verkostosta vähitellen muuttuu kaiken
yläpuolella olevasta, mystisestä ja murskaavasta Euroopan
Unionin vallan käytöstä käytännölliseksi suojelualueiden
verkostoksi. Juuri sellaiseksi kuin Natura-verkosto on
alun perin EU:n lintu- ja luontodirektiiveissä tarkoitettu
ja jota ylläpidetään asiallisin perustein luonnonsuojelun
järjellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kuva 26. Suomen ympäristökeskuksen johtavan hydrologin Bertil Vehviläisen mukaan lumen sadanta lisääntyy Lapissa vielä
ainakin seuraavat 70 vuotta, mikä lisää myös keväisten suurtulvien mahdollisuutta. (Kuva: LK/arkisto)
50
Kemijoki ja Euroopan unionin direktiivit
Euroopan Unioni on antanut kaksi vesienkäytön
suunnitteluun liittyvää direktiiviä. Vesipolitiikan puitedirektiivin vuonna 2000 ja tulvariskien hallintadirektiivin
vuonna 2007. Ensin mainittu direktiivi sisällytettiin Suomen lainsäädäntöön vuonna 2004 ”Laki vesienhoidon
ja merenhoidon järjestämisestä” (30.12.2004/1299) ja
tulvariskien hallintadirektiivi 2010 ”Laki tulvariskien
hallinnasta” (620/2010). Euroopan Unionin tavoitteena
on, että vesistöjen hoito ja käyttö sovitetaan yhteen ja
suunnitellaan vesistökohtaisesti yhtenä kokonaisuutena. Niinpä tulvadirektiiviin onkin sisällytetty määräys,
jonka mukaan kahden eri direktiivin keskeiset tavoitteet
tulee ottaa suunnittelussa huomioon ja sovittaa yhteen
tulvariskien hallintasuunnittelun valmistelun yhteydessä.
Vesipolitiikan puitedirektiivi joustaa
Vesipolitiikan puitedirektiivin tavoitteena on hyvä
pinta- ja pohjavesien kemiallinen ja ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä, ja tulvadirektiivin tavoitteena on
vesistökohtaisesti asetettujen tavoitteiden mukaiset tulvariskien hallintasuunnitelmat vuoteen 2015 mennessä.
Vesipolitiikan puitedirektiivissä on kuitenkin tärkeä
joustonvara, joka mahdollistaa vesien hoidon tavoitteiden
sovittamisen yhteen esim. tulvariskien hallintaan liittyvän
mahdollisen rakentamisen kanssa. Vesipolitiikan tavoitteiden määräaikaa voidaan pidentää perustellusta syystä,
kuten säännöstelyn muuttamiseen liittyvän rakentamisen
tai kalatien rakentamisen johdosta.
Valtioneuvosto on vahvistanut Kemijoen vesistön
hoitosuunnitelman joulukuussa 2009. Vahvistetun suunnitelman mukaan vesistön kemiallinen tila on hyvä. Sitä
vastoin ekologisen hyvän tilan saavuttaminen edellyttää
kalatien rakentamista merestä Ounasjoelle. Näin siksi,
että Ounasjoki on noin 300 km pitkä ja vaelluskalojen
lisääntymisalueeksi erittäin sopiva joki. Tämän lisäksi
eräät Ounasjoen sivujoet, kuten Meltausjoki ja Molkojoki,
ovat olleet meritaimenen lisääntymisjokia. Vaelluskaloilta puuttuu kuitenkin toistaiseksi mahdollisuus liikkua
lisääntymis- ja syönnösalueiden eli Ounasjoen vesistön
ja meren välillä.
Kuten edellä on todettu, vesistön ekologinen tila on
valtioneuvoston vahvistaman suunnitelman mukaan hyvä
vasta, kun on tehty kaikki tarvittavat tekniset toimenpiteet
vaelluskalojen luontaisen lisääntymisen aikaansaamiseksi
vesistössä. Näin valtioneuvosto on Kemijoen hoitosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ottanut periaatteellisen kannan kalateiden rakentamisen puolesta. Kalatie
Ounasjoelle saakka on oleellinen osa Kemijoen vesistön
hoitosuunnitelmaa.
Vesistöjen hoitosuunnitelmien johdosta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut valtakunnallisen kalatiestrategian, jossa arvioidaan kalateiden rahoitustarpeet
ja priorisoidaan kohteita. Kalateiden toteuttamiseen on
ollut tähän saakka mahdollista käyttää osa maa- ja metsätalousministeriön (mom. 50.30.25) n. 900.000 euron
määrärahasta. Alustavasti on arvioitu, että valtioneuvoston
vahvistamat suunnitelmat edellyttävät vähintään valtion
rahoituksen kaksinkertaistamista lähivuosina. Toisaalta
vesistöjen hoitosuunnitelmat ovat lisänneet paineitta
Kuva 27. Lapin ympäristökeskuksen ( 2008) arvion mukaan tulvatuhojen raja Rovaniemen kohdalla on 4000 m3/s virtaama.
Vuonna 1993 pääuoman virtaama Kemijärven suunnalta oli n. 3000 m3/s ja vuonna 2005 Ounasjoen virtaama oli 1.400 m3/s.
Jos nämä virtaamat sattuvat Rovaniemelle samanaikaisesti, niin tulvatuhot voivat nousta jopa 20 milj. euron luokkaan. (Kuva:
Kemijoki/arkisto)
51
muuttaa, ainakin osittain, kalastonhoitovelvoitteita velvoitteeksi osallistua kalateiden toteuttamiseen rakennetuissa vesistöissä. Tätä on jo ryhdytty selvittämään myös
Kemijoella.
Euroopan Unionin direktiivi tulvariskien
hallinnasta
Tulvariskien hallintadirektiivin syntyhistoria liittyy
Keski-Euroopan suuriin vesistötulviin 2000-luvun alkuvuosina, jolloin Praha ja useat Saksan kaupungit Elbe-joen
varrella kärsivät miljardien eurojen tuhot. Tulvadirektiivi
velvoittaa jäsenmaat valmistelemaan vesistökohtaiset tulvariskien hallintasuunnitelmat kaikkiin niihin vesistöihin,
joissa on yksikin merkittävä tulvariskialue.
Tulvariskien hallintasuunnitelmat pitää olla valmiit
jäsenmaissa vuoden 2015 loppuun mennessä. Suomessa
vesistöjen tulvavaara-alueet on kartoitettu ja merkittävät
tulvariskialueetkin ovat olleet jo pitkän aikaa ympäristökeskusten tiedossa.
EU:n tulvadirektiivi ei sano mitään tulvariskien
hallintasuunnitelmien toimeenpanosta. Lähtökohtana on,
että tulvatuhojen ennalta ehkäiseminen ja niin myös suunnitelmien toimeenpano on ennen muuta alueen kuntien
ja alueellisten viranomaisten ensisijainen intressi. Ehkä
Kuva 28. Tulvavedet työntävät jäitä Kemijoen törmälle Lainaan
rannalla 1973. (Kuva: Tauno Stenroth)
juuri tästä syystä EU:n tulvadirektiivi edellyttää suunnitelmien kustannus- ja hyötytarkastelua. Kustannus-hyötynäkökohtien huomioon ottaminen on sisällytetty myös
Suomen omaan lainsäädäntöön tulvariskien hallinnasta.
Suomessa valtionvarainministeriö ilmoitti heti tulvariskilain valmistelun käynnistyessä, että valtio ei tule
osallistumaan rahoittajana tulvariskien hallintasuunnitelmien toteuttamiseen. Näin ollen pääasiallisiksi mahdollisen rakentamisen rahoittajaksi joutuvat alueen kunnat
ja tulvariskialueiden väestö. Tästä syystä tulvariskien
hallintasuunnitelmien valmistelua ohjaavat maakuntien
liittojen esityksistä asetetut vesistökohtaiset tulvaryhmät,
joissa kunnilla on vahva edustus.
Lapissa tulvariskien hallintasuunnittelu
käynnistyi jo 2005
Ounasjoen suurtulvan 2005 tuhot Kittilässä olivat
noin 6 miljoonaa euroa. Saarenkylä oli 1993 veden vallassa, mutta tuhoilta säästyttiin, koska Ounasjoen virtaama
tuolloin oli huomattavasti pienempi kuin vuonna 2005.
Jos Ounasjoen virtaama olisi ollut 1993 sama kuin 2005,
niin tuhot Rovaniemen alueella olisivat voineet olla jopa
kymmeniä miljoonia euroja.
Kuva 29. Arktikum oli joutua veden valtaan 1993. Tulvavesien tunkeutuminen sisätiloihin saatiin estettyä Ounasjoen
puoleiseen päähän rakennetulla vallilla. Kemihaaran monikäyttöaltaan rakentaminen olisi ratkaisu suurtulvien aikana
Rovaniemen tulvariskien hallintaan. (Kuva: LK/arkisto)
52
Ounasjoen suurtulva käynnisti niin Rovaniemellä
kuin Kittilässäkin tulvien hallintasuunnitelmien valmistelut yhdessä Lapin ympäristökeskuksen kanssa. Tulvadirektiivi edellytti kuitenkin suunnitelmien vesistökohtaista
valmistelua ja ylikunnallista alueiden käytön suunnittelua, niinpä Rovaniemi esitti Lapin liitolle koko KemiOunasjoen vesistön tulvariskien hallinnan ja vesistön
monikäytön suunnittelun käynnistämistä. Suunnittelussa
tulisi olla mukana tulvariskien hallinnan ohella vesistön
hoitosuunnitelmaan ja muuhun monikäyttöön liittyvät
tavoitteet.
Rovaniemen aloitteen pohjalta Lapin liitto on tehnyt
tulvariskien hallintaan ja monikäyttöön liittyviä selvityksiä. Vuoden 2008 aikana valmistui väliraportti,
jossa tulvariskien hallinnan päävaihtoehdot Rovaniemen
kohdalla ovat:
1.
2.
3.
Sulamisvesien kiinniotto Pelkosenniemen yläpuolella ( ei kustannuksia kunnille, ei tulvariskialueiden
asukkaille, eikä valtiolle).
Saarenkylän ja eräiden muiden alueiden pengerrys
sekä Kemijoen ruoppaus kaupungin alueella alustava
arvio kustannuksista noin 60 milj.euroa (kustannusvastuu vain kunnilla ja tulvariskialueiden asukkailla).
Edellisten yhdistelmä
Laki tulvariskien hallinnasta
Tulvadirektiivi on viety Suomen lainsäädäntöön
erillislailla (620/2010). Laissa säädetään tulvariskien
hallintasuunnitelmien valmistelusta. Kunnilla keskeinen
asema suunnittelussa. Valmistelua ohjaavat vesistökohtaiset tulvaryhmät, joissa ovat mukana kunnat, maakunnan
liitto, pelastusviranomainen ja ELY- keskus. Tulvaryhmät
asettaa maa- ja metsätalousministeriö maakunnan liiton
ehdotuksesta. Kemijoen vesistölle asetetaan yksi tulvaryhmä, josta ehdotuksen valmistelee Lapin liitto.
Suunnitelmassa sovitetaan eli ”koplataan” yhteen
kahden edellä todetun direktiivin keskeiset tavoitteet sekä
maakunnalliset alueiden käyttösuunnitelmat. Kemijoen
vesistön hoitosuunnitelmassa ekologisen hyvän tilan
saavuttamisen edellytys on vaelluskalojen mahdollisuus
liikkua syönnös- ja lisääntymisalueiden välillä, mikä
tarkoittaa kalateiden rakentamista Kemijoen pääuomaan
meren ja Ounasjoen välille. Toisaalta tulvadirektiivi velvoittaa suunnittelemaan toimenpiteet, joilla estetään tul-
vavahinkojen syntyminen ottaen huomioon mm ilmaston
muutoksen vaikutukset tulviin. Lapissa sadanta lumena
tulee Suomen ympäristökeskuksen mukaan lisääntymään
ainakin seuraavat 70 vuotta. Etelässä sadanta tulee enemmän vetenä. Suurissa vesistöissä, kuten Kemijoen vesistö,
on perusteltua varautua kerran 250 vuodessa tapahtuvien
suurtulvien estämiseen. Riittävän tavoitteen asettaminen
tulvariskien hallintaan vaikuttaa ratkaisevalla tavalla
keinovalikoimaan ja siten myös turvallisuuteen tulvariskialueilla. Tulvariskien hallinnan tavoitteista päättävät
käytännössä kuntien edustajat, joten kunnilla on ratkaisevan tärkeä rooli turvallisen elinympäristön luomisessa
alueensa ihmisille. Saulin tulva Rovaniemellä on kerran
250 vuodessa toistuva tulva. Liite 5
Tavoitteiden asettamisen lisäksi tulvaryhmä hyväksyy toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Näin
kunnat ovat viime kädessä kokonaisvastuussa tulvariskien
hallintasuunnitelmien hyvästä valmistelusta. Suunnittelun
lakisääteisenä ja luonnollisena pyrkimyksenä on saada
suunnitelmalle ja sen toteuttamiselle mahdollisimman
laaja kansalaisten ja poliittisten päättäjien tuki. Tästä
syystä on tärkeää, että tulvariskien hallinnasta käynnistyy
kansalaiskeskustelu hyvissä ajoin valmisteluvaiheen aikana. Näin erityisesti siksi, että suunnitelman valmistelussa
joudutaan tekemään arvovalintoja, joilla on suuri alueellinen, maakunnallinen ja jopa valtakunnallinen merkitys.
Asetus antaa suunnitelman valmistelulle tietyt takarajat aina vuoteen 2015 saakka. Mikään ei kuitenkaan
estä nopeampaakaan valmistelua, mikä olisi kuntien ja
tulvariskialueiden asukkaiden kannalta toivottavaa.
Suunnitelmien toteuttaminen vaatii yleissuunnitelman lisäksi yksityiskohtaista suunnittelua ja pitkiä
lupaprosesseja ennen toteuttamista, joten kaikki syyt
puoltavat sitä, että suunnitelmat tehdään mahdollisimman
nopeasti ja ilman tarpeetonta viivyttelyä. EU-direktiivien
antama pitkä valmisteluaika on ajateltu useiden maiden
alueella virtaavien Keski-Euroopan suurten jokien tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelua varten. Lapin
vesistöjen tulvariskien hallintasuunnitelmat voidaan tehdä
huomattavasti nopeammin kuin esim. Tonavan tai Elben
suunnitelmat.
53
Loppumietteitä
Kemijoen rakentaminen käynnistyi poikkeusolosuhteissa ja poikkeuslailla. Poikkeukselliseksi muodostui itse Kemijoki yhtiönkin perustaminen. Erittäin
poikkeuksellinen oli myös rakentamisen jälkiselvittely
kalakorvauksista.
Pääosassa perustamisprosessissa oli pääministeri
Urho Kaleva Kekkonen. Lapin kansanedustajista aktiivisin oli Martti Miettunen, joka oli Kekkosen tukimies ja
kannatti Kekkosen mallia Kemijoen voimatalousrakentamisessa. Aktiivinen oli myös Martti Lahtela Kemijärveltä,
maalaisliiton kansanedustaja hänkin. Lahtela vastusti
loppuun saakka Kemijoki-yhtiön perustamista. Muut
Lapin kansanedustajat olivat pääministerin esityksen
takana ja tukena.
Kemijoen rakentaminen voimatalouskäyttöön oli sodan
jälkitilanteessa välttämätöntä. Lapin ihmiset palasivat poltettuihin kyliinsä. Rahaa ja työtä tarvittiin. Kemijoen rakentaminen tarjosi kumpaakin.
Rakentamisessa tehtiin virheitä. Niistä suurin oli
Kemijoen vaelluskalakantojen tuhoaminen aikana, jolloin
jo kalateiden rakentaminen osattiin ja Suomen lainsäädäntö velvoitti kalatien rakentamiseen. Toimivia kalateitä
oli rakennettu Skotlannissa jo lähes sata vuotta aiemmin,
ja lähempänä Suomea, Ala-Tuloman voimalaitoksella, oli
1930-luvulla rakennettu erittäin hyvin toimiva kalatie.
Vaelluskala-asia ohitettiin Kemijoella. Rakentamisella oli
kiire, ja ministeriön virkamies piirsi kalahissin, josta ei
koskaan tullut toimivaa. Kalakorvauksista syntyi 30-vuotinen sota, joka päättyi vasta kun ”karvalakkimiehet”
valtasivat oikeusministeriön.
Myös suurten tekojärvien rakentamisessa tehtiin virheitä. Asiantuntijat luulivat, että tekojärvistä tulee hapettomia, ja niistä ei tule kalajärviä, vaan pelkästään vesivarastoja. Niinpä rämeikköjen metsät jätettiin lahoamaan ja
vain arvopuut poistettiin vesivarastojen alta. Myöhemmin
osoittautui, että luulo ei ole tiedon väärti. Tekojärvistä tuli
Suomen parhaat sisävesien kalajärvet.
Ympäristökysymykset ja Kemihaara-keskustelu
käynnistyivät 1970-luvun alkupuolella. Samanaikaisesti
päättyi myös maakunnan henkinen jälleenrakennus ja
maakunnan omanarvontunto heräsi kuin horroksesta.
Siihen vaikuttivat ajanhenki ja yleinen poliittinen herääminen, mutta omalla panoksellaan myös maakunnan omat
taiteilijat ja kirjailijat kuten Reidar Särestöniemi, Timo K.
Mukka, Jorma Etto, Oiva Arvola ja Annikki Kariniemi.
Politiikkaan tuli uusi ulottuvuus – maakuntapolitiikka.
Nyt nähtiin, että maakunnan pitää nousta ”yhtenä miehenä
ja naisena” puolustamaan maakuntaa ja sen ihmisiä, ja
siksi on tärkeää, että maakunnalla on poliittinen johto,
joka edustaa maakuntaa ja sen poliittisia voimia. Muutoin
Lapin osaksi jää siirtomaan osa, työvoiman ja raakaaineiden tuottajan osa.
Kemihaara-keskustelu osoitti heti alusta alkaen, että
Helsingin näkökulma on eri kuin Lapin ja lappilaisten
näkökulma. Ensin Lappi jyräsi Helsingin herrat ja virkamiehet maahan Kemihaaran suurallassuunnitelmassa.
Sitten Helsingin ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöt
jyräsivät Lapin poliittisten päättäjien yli puolet pienemmässä Vuotos-altaassa.
Seuraavalla vuosikymmenellä Kemihaara-keskustelusta tuli hyvä esimerkki siitä, miten hyvä asia voi
pyhittää huonojen ja jopa likaisten keinojen ja temppujen
käytön politiikassa.
”Tarkoitus pyhittää keinot” on vaarallinen filosofia
Ingnatius Loyola perusti 1500- luvulla Jesuiittaveljeskunnan uskonpuhdistuksen pysäyttämiseksi. Veljeskunta
toimi suoraan paavin alaisena ja käytti omaperäisiä keinoja vääräuskoisia ja pakanoita kohtaan. Veljeskunnan
tavoitteena oli paavin maailmanherruuden saavuttaminen.
Järjestön perustajan suuhun on sijoitettu sen toimintaa
kuvaava viisaus ” tarkoitus pyhittää keinot”.
Jesuiittojen menetelmien ja moraalin takia paavin
oli pakko lakkauttaa veljeskunta. Se perustettiin kuitenkin myöhemmin uudelleen. Eräät historiantutkijat ovat
katsoneet, että Hitler perusti SS-järjestön jesuiittojen
mallin mukaisesti. Tarkoituksena Hitlerillä oli uuden
korkeamman maailmanjärjestyksen luominen. Tarkoitus
pyhittää keinot - filosofia oikeutti myös Stalinin hirmuteot
Venäjällä luokkavihollisten eliminoimiseksi.
Kautta historian hyvä tarkoitus on pyhittänyt niin
pienemmät kuin suuremmat vallitsevista normeista ja
moraalista poikkeamiset.
54
Suomessa elettiin 1970-luvulla ns. taistolaisstalinistien aikaa. Stalinistien vetovoima nuorison silmissä
himmeni ympäristöliikkeen nousun myötä, ja osa sinipaidoista siirtyi nousevaan vihreään liikkeeseen.
Nyt maailman pelastaminen oli yhtä kuin luonnonsuojelu. Kahtena seuraavana vuosikymmenenä ympäristöhallinto kasvoi yhdeksi valtion hallinnon mahtitekijöistä,
ja luonnonsuojelu ”pyhitti” monenlaista harhautusta,
kuten tekojärvien elohopeahysterian, ”maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen” lintualueen esittelyn maailmalle,
EU-komission harhauttamisen perusteettoman kantelun
tekijäksi ja kaiken huippuna valtioneuvoston harhaanjohtamisen valheellisilla argumenteilla, jotka koskivat
Euroopan Yhteisön tuomioistuimen tuomiota Suomelle,
koska Suomi ei ollut ottanut Natura-ohjelmaansa maailmanlaajuisesti ainutlaatuista lintualuetta?
Jo jesuiitat tiesivät, että yksinkertainen kansa tarvitsee yksinkertaiset uskon tunnukset oikean ja väärän
erottamiseksi. Ympäristöaktivistit tekivät eräästä KeskiLapin tavallisesta suoalueesta eli Kokonaavasta ja Jänkäläisen aavasta poliittisen tunnuksen ”Vuotos”, jonka
perusteella jopa Ahvenanmaalla pystyy tunnistamaan kuka
on luonnonsuojelija ja oikeauskoinen ja kuka raiskaaja
ja vääräuskoinen.
Ääriliikkeillä on edelleen kysyntää maailmalla ja
voi olla, että kysyntä on kasvussa. ”Tarkoitus pyhittää
keinot” on vaarallinen filosofia. Se pitää kitkeä juurineen
heti pois, missä se tuleekin vastaan.
Keskustelu Kemihaarasta on rauhoittumassa. Tulvadirektiivin ja Suomen tulvariskien hallintalain toteuttaminen etenee aikataulun mukaan. Suunnitelma pitää
olla valmis vuoden 2015 loppuun mennessä. Kemihaaran
alueen käyttö on tämän suunnittelun keskeinen asia.
Tulvariskien hallintasuunnitelmassa on direktiivin ja
Suomen tulvariskien hallintalain mukaan otettava huomioon toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt sekä vesien
hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kemijoen vesien hoito- ja
käyttösuunnitelma edellyttää kalatien rakentamista ainakin Ounasjoelle saakka. Uusin tekniikka saattaa tehdä
kalateiden rakentamisen mahdolliseksi myös muihin
pääuoman voimalaitoksiin aina Kemijoen vesistön latvoille saakka.
Tulvadirektiivin ja vesipolitiikan puitedirektiivin
keskeisten tavoitteiden toteuttaminen Kemijoen vesistössä
on mahdollista. Se edellyttää asiallista, tosiasioihin perustuvaa ja rakentavaa keskustelua. Tästä syystä on hyvä
tuntea myös tähänastinen tapahtumain kulku ja historia.
Kuva 30. Saarenkylän tulva 1973. (Kuva: Lapin Ely-keskus)
55
Liitteet
1. Kemijoen vesistön voimalaitokset
2. Luontodirektiivin liite III
3. Lapin suojelualueet
4. Oikeuskansleri Paavo Nikulan muistio 12.9.2004
5. Harhauttiko OK valtioneuvostoa 22.1.2004
6. Saulin tulva
7. Tulva 1993 - todelliset ja simuloidut pintakorkeudet
Lainaalla
56
Liite 1, Kemijoen vesistön voimalaitokset
57
Liite 2, Luontodirektiivin liite III
58
Liite 3, Lapin suojelualueet
59
Liite 4, Oikeuskansleri Paavo Nikulan muistio 12.9.2004
60
61
62
Liite 5, Harhauttiko OK valtioneuvostoa 22.1.2004
63
Liite 6, Saulin tulva 1859
Saulin tulva 1859
Pöykkölän Kivijalan korkomerkki N 43 +77,94 m
= Kirkonjyrhämän pinta
Edellisestä arvioitu
- Lainaan pinta
+79,30 m
- Saarenkylän pinta
+79,80 m
- Nivankylän pinta
+79,80 m
- Valajakosken virtaama
5800 m³/s
64
Liite 7, Todelliset ja simuloidut pintakorkeudet Lainaalla 1993
65
LÄHTEISTÄ
Tämän Kemihaaran suot- aluetta koskevan yhteenvedon tarkoitus on kuvata alueen käyttöön liittyvän kiistan
kulkua Lapin maakuntaliiton ja Lapin liiton näkökulmasta. Kuvauksessa on tukeuduttu mahdollisimman paljon
ensikäden lähteisiin; Lapin maakuntaliiton ja Lapin liiton toimintakertomuksiin, pöytäkirjoihin ja kirjeenvaihtoon
mukaan lukien myös ympäristöministeriön, muiden ministeriöiden ja valtioneuvoston kirjeenvaihto Euroopan
Unionin komission ja komission ympäristöpääosaston kanssa.
Useita keskeisiä kirjallisia dokumentteja seuraa yhteenvedon liitteinä. Tapahtumien kulkua on täydennetty
mukana olleiden henkilöiden haastatteluilla tai heidän viesteillään kirjoittajalle. Lapin maakuntaliiton lehtileikkeet
1986- 94 havainnollistavat tapahtumien kulkua ja antavat hyvän kuvan argumenttien käytöstä ja mielialojen vaihteluista puolesta tai sitä vastaan hankkeen eri vaiheissa.
Lähdeaineistosta on koottu kappalekohtainen esittely dokumenteista, joita eri kappaleissa on käytetty tekstin
pohjana tai joita on suoraan lainattu. Esittelyn perusteella lukija voi halutessaan etsiä aineiston käsiinsä. Lapin
maakuntaliiton ja Lapin liiton toimintakertomuksia säilytetään Lapin liiton arkistossa. Muut kappalekohtaisessa
lähdeaineiston esittelyssä mainitut dokumentit löytyvät Lapin liiton Vuotosta koskevasta dokumenttikokoelmasta,
joka myös löytyy Lapin liiton arkistosta. Kokoelmassa on mukana tässä yhteenvedossa käytetyn aineiston lisäksi
Kemihaaraan liittyvää muutakin aineistoa, kuten karttoja, muistioita, kirjelmiä ja lehtileikkeitä.
I KEMIJOKI OY:N PERUSTAMINEN
- Hallituksen esitys n:o 22 ( 1952 vp.) laiksi valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa perustettavalle Kemijoki Oynimiselle osakeyhtiölle valtion Kemijoessa ja sen lisäjoissa omistamat vesivoimaoikeudet, ilmoitetaan Edk:lle
700. L. Vv:aan 736. Vvm. n:o 40. Pp. 1600. 1. K. 1616, 1703.Suurvm.n:o 100. 2.K. 1888, 1989, 2032. Suurvm.
n:o 100a. Jatk.2.K. 2069, 2088. 3.K. 2124, 2143. Eduskunnan vastaus. A. I.
- Laki valtioneuvoston oikeudesta luovuttaa perustettavalle Kemijoki Oy nimiselle osakeyhtiölle valtion Kemijoessa
ja sen lisäjoissa omistamia vesivoimaoikeuksia annetun lain (458/52) muuttamisesta/ 14.4.1954.
- Kemijoki Oy:n yhtiösopimus ja yhtiöjärjestys. Vahvistettu Kauppa- ja teollisuusministeriössä 15.10.1954
- Energianeuvos Pertti Kivisen esittämä Kemijoki Oy:n historiikki yhtiön 50-vuotisjuhlassa 15.10.2004. Kemijoki
Oy arkisto
- Lapin energiapoliittinen ohjelma, 1974, Lapin maakuntaliitto r.y. Oulun maakunta-arkisto
II MAAKUNTA HERÄÄ PUOLUSTAMAAN ETUJAAN
-
Lapin maakuntaliiton toimintakertomukset 1972 – 1993. Lapin liiton arkisto
Lapin maakuntaliiton kirje valtioneuvostolle 8.12.1980. Lapin liiton arkisto.
Lapin maakuntaliiton lausunto liitteineen MMM:n esityksestä Vuotos-päätökseksi 29.9.1981
Kemijoki Oy:n kanta Vuotoksen rakentamiseen. Kirje SKP:n Korkalovaaran osastolle 27.10.1986
Lapin liiton Vuotos-aluetta koskevat lehtileikkeet 1986 – 94. Lapin yliopiston arkisto..
66
III VUOTOS - ARVOVALTAKYSYMYS JA POLITIIKAN TUNNUS
-
Lapin maakuntaliiton toimintakertomukset 1980 – 1993. Lapin liiton arkisto.
Lapin maakuntapäivien pöytäkirjat 1987, 1991 ja 1992. Lapin liiton arkisto.
Koillis-Lapin kuntain keskustoimikunnan ja Kemijoki Oy:n Vuotos-paketti 16.11.1987
KTM:n Vuotos-työryhmän raportti 18.10.1991
Suuren maakunnallisen Vuotos-lähetystön 12.5.1992 asiakirjat liitteineen
Lapin Natura-ohjelman valmistelusta vastanneen ylitarkastaja Ykä Karjalaisen haastattelu, helmikuu 2012.
IV BRYSSELIN KORTTI KANSALLISEN POLITIIKAN KÄYTÖSSÄ
-
Lapin liiton muistio KTM:lle Vuotos-alueen vaihtoehtoisista kehittämismahdollisuuksista 15.8.1995
Ympäristöministeriön Vuotos-työryhmän muistio 25.10.1995
KTM Vuotos-tarkistustyöryhmän muistio 25/1995
Heidi Hautalan kantelu 21.11.1995 EU-komissiolle ( Kantelu no P 5000/95)
Lapin ympäristökeskuksen lausunto Vuotos- hankkeen katselmusasiassa 1995
Ympäristöministeriön vastaus EU-komission selvityspyyntöön Hautalan kantelun johdosta 26.6.1996
Ympäristöministeriön lisäselvitykset EU-komissiolle Hautalan kantelun johdosta 5.12.1996
Pohjois-Suomen vesioikeuden päätös Vuotos-tekojärven rakennusluvasta 29.2.2000
Vaasan hallinto-oikeuden päätös Vuotos-tekojärven rakennuslupaa koskevista kanteluista 15.1.2001
Professori OTT Aulis Aarnion lausunto Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä 9.8.2001
V PELKOSENNIEMEN SUOT JA NATURA-OHJELMAN VALMISTELU
- Vuotoksella esiintyvien direktiivissä 79/409/ETY ( lintudirektiivi), lueteltujen lajien levinneisyys Suomessa. Kirjasta ”Muuttuva pesimälinnustomme”, Otava 1998 ( ISBN 951-1-12663-6) yhteenvedon koonnut Olli Nenonen.
- Korkein hallinto-oikeus, tiedote 14.6.2000. Ratkaisut Suomen Natura 2000-ehdotusta koskeviin valituksiin.
- Korkein hallinto-oikeus, Vuotoksen tekoallaspäätös, KHO:2002:86
- Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio ( kuudes jaosto) 6.3.2003. Asiassa C-240/00. EU-komissio vastaan Suomen
valtio. Asia: Lintudirektiivin täytäntöönpano. Mukana Kemihaara, jota koskeva kiista oli käynnistynyt Hautalan
kantelun johdosta.
- Euroopan Unionin tieteellisen arviointiseminaarin päätökset Suomen Natura 2000-ohjelmasta. Seminaari pidettiin
Kolilla maaliskuussa 2003. Doc.Bor/C/final 2 April 2003.
- Suomen turvevarat 2000, Tutkimusraportti 156, Geologian tutkimuskeskus, Espoo 2003
- Ympäristöministeriön tiedote 10.11.2003. Kemihaaran soiden liittäminen Natura 2000-verkostoon.
- Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki: Joutsenaavan, Kokonaavan, Silmävuoman, Viiankiaavan
ja Teuravuoman suolinnustoselvitys 2004. Arktinen keskus/ Lapin yliopisto 2004
- Valtioneuvoston pöytäkirja 22.1.2004 liitteineen 4/2004
- Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys ympäristöministeriön avustuksista Vapaa Vuotos-liikkeelle. Tarkastuskertomus 135/2006
67
VI TAPAUS NIKULA
- Lapin liiton kirje 16.2.2004 eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenille ja 15.11. 2004
- Kuudentoista kansanedustajan allekirjoittama muistutus oikeuskansleri Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden tutkimisesta ( Hannu Hoskonen / kesk ym.) M 2/2004 vp
- Perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden ( Pertti Eilavaara, Mika Ilveskero, Ari Ekroos, Mikael Hilden, Raimo
Lahti, Olli Mäenpää, Tapio Määttä, Juha Raitio, Matti v. Repo ja Ilkka Saraviita) kirjalliset lausunnot oikeuskansleri Paavo Nikulan virkatoimien lainmukaisuudesta Suomen Natura 2000-ohjelma valmistelussa.
- Pääministeri Matti Vanhasen sekä alue- ja kuntaministeri Hannes Mannisen lausunnot heidän ollessaan perustuslakivaliokunnan kuultavana. PeV 18.10.2005
- Perustuslakivaliokunnan mietintö 9/2005. Muistutus oikeuskansleri Paavo Nikulan virkatointen lainmukaisuuden
tutkimisesta (M 2/2004 vp)
VII KEMIJOKI JA EUROOPAN UNIONIN DIREKTIIVIT
-
Euroopan Unionin parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista
Laki vesien hoidon järjestämisestä HE 120/2004 vp
Euroopan parlamentin ja unionin direktiivi 2007/60/EY tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta
Laki tulvariskien hallinnasta 620/2010
Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ( VN 10.12.2009 )
68
69
70