EL-W506/W516/W546 Operation-Manual FI

SUOMI
Kova kotelo
WriteView- ja Line-editorit
SET UP (ASETUKSET)-valikko
Tässä laskimessa on NORMAL-tilassa kaksi editoria: WriteView
ja Line. Voit valita jommankumman niistä SET UP-valikosta.
SET UP-valikon saa esiin painamalla
@ J.
SET UP-valikosta poistutaan
painamalla j.
TIETEISLASKIN
EL-W506
EL-W516
MALLI EL-W546
Irrota kova kotelo pitäen siitä kiinni alla olevan kuvan osoittamalla
tavalla.
WriteView-editori (oletus)
Line-editori
HUOM:
• WriteView-editori on käytössä vain NORMAL-tilassa.
• Joissakin laskentaesimerkeissä, joissa on symboli o,
näppäintoiminnot ja laskentatulokset näytetään sellaisina kuin
ne näkyvät Line-editorissa.
KÄYTTÖOHJE
PRINTED IN CHINA / PAINETTU KIINASSA
07HGK (TINSZ1313EHZZ)
Näppäillyn arvon ja muistien tyhjentäminen
Näppäily A–F, F1–F4,
matA–D*4
ANS STAT*3
(Näyttö) M, X, Y*1 D1–D4*2
L1–L4*5
Operaatio
ESITTELY
Kiitos, että olet ostanut SHARP tieteislaskimen malli EL-W506/
W516/W546.
Laskentaesimerkkejä (sisältäen kaavoja ja taulukkoja)
löydät laskentaesimerkkimonisteesta. Katso kunkin
otsikon oikealla puolella olevan viite-numeron
ilmoittamasta kohdasta.
Pyydämme säilyttämään tämän käyttöohjeen lukemisen
jälkeen paikassa, josta se saadaan helposti esille tarvittaessa.
HUOM:
• Joitakin tässä käyttöohjeessa mainittuja malleja ei kenties
ole saatavilla kaikissa maissa.
• Laskentaesimerkkimonisteen merkintätapa noudattaa
englantilaista käytäntöä, ja siinä käytetään pistettä
desimaalimerkkinä.
• Tässä tuotteessa käytetään pistettä desimaalimerkkinä.
Käyttöhuomautuksia
• Älä kanna laskinta housujen takataskussa, sillä se saattaa
rikkoutua istuessasi alas. Näyttö on valmistettu lasista ja se
on erittäin helposti särkyvä.
• Älä pidä laskinta erittäin kuumissa paikoissa, kuten
auton kojetaulun päällä tai lämmittimen lähellä ja vältä
säilyttämästä sitä erittäin kosteissa ja pölyisissä tiloissa.
• Koska tämä tuote ei ole vedenpitävä, älä käytä tai säilytä
sitä sellaisissa paikoissa, missä sille voi roiskua nestettä,
esimerkiksi vettä. Sadepisarat, vesisumu, suihku, kahvi,
höyry, hiki, tms. voivat myös aiheuttaa virhetoimintoja.
• Puhdista pehmeällä, kuivalla kankaalla. Älä käytä
liuotinaineita tai märkää kangasta.
• Älä pudota tai kolhi laskinta.
• Älä hävitä paristoja koskaan polttamalla.
• Pidä paristot lasten ulottumattomissa.
• Vältä tämän tuotteen yhtäjaksoista, pitkää käyttöä
terveytesi takia. Jos sinun on pakko käyttää tuotetta pitkään
yhtäjaksoisesti, varmista, että silmäsi, kätesi, käsivartesi ja
koko vartalosi saavat riittävästi lepoaikaa (n. 10–15 min / h).
Jos tunnet kipua tai rasitusta tätä tuotetta käyttäessäsi, lopeta
käyttö välittömästi. Jos vaiva jatkuu, ota yhteys lääkäriin.
• Tätä tuotetta, lisävarusteet mukaan lukien, saatetaan
muuttaa päivityksen seurauksena ilman ennakkoilmoitusta.
HUOMAUTUS
• SHARP suosittelee, että kaikki tärkeät tiedot kirjoitetaan
erikseen talteen. Tietoja saatetaan menettää tai ne voivat
muuttua missä tahansa elektronisessa muistissa tietyissä
tilanteissa. Näin ollen SHARP ei vastaa mistään tietojen
menetyksistä tai tietojen muulla tavalla käyttökelvottomaksi
tekemisestä, joka on seurausta väärästä käytöstä,
korjauksista, vioista, pariston vaihtamisesta, käyttämisestä
loppuun käytetyllä paristolla tai mistään muusta syystä.
• SHARP ei ole vastuussa mistään satunnaisista,
seurauksena olevista taloudellisista menetyksistä tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat tämän laitteen ja
liitettyjen laitteiden virheellisestä käytöstä ja/tai viasta, ellei
tällainen vastuu ole laissa määritetty.
♦ Paina RESET-kytkintä (takana) kuulakärkikynän kärjellä tai
vastaavalla esineellä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
• Ensimmäistä kertaa käytettäessä
• Pariston vaihtamisen jälkeen
• Muistin tyhjentämiseksi
• Epänormaaleissa tilanteissa, jolloin mikään näppäin ei
toimi.
Älä käytä esinettä, jonka kärki voi rikkoutua tai jossa
on terävä kärki. Pidä mielessä, että RESET-kytkimen
painaminen poistaa kaikki muistiin tallennetut tiedot.
Jos laskin tarvitsee huoltoa, pyydämme ottamaan yhteyden
SHARP jälleenmyyjään, SHARP’in valtuuttamaan huoltamoon
tai SHARP huoltokeskukseen, jos sellainen on lähistöllä.
NÄYTTÖ
Tunnus
Pistematriisinäyttö
j
○
×
×
× ×
@Z
○
×
×
○ ○
○
Laskentatilan valinta (b)
○
×
×
× ×*6
○
@ P 0*7
○
×
×
× ×
×
@ P 1 0*7
○
○
○
○ ○
○
@ P 2 0*7, *8
○
○
○
○ ○
○
RESET-kytkin*8
○
○
○
○ ○
○
○: Tyhjennä
Mantissa
Eksponentti
• Itse käytön aikana kaikki tunnukset eivät näy yhtä aikaa.
• Tämän ohjeen näyttö- ja laskuesimerkeissä näkyvät ainoastaan
ne tunnukset, jotka liittyvät kulloiseenkin esimerkkiin.
/ :
/
Osoittaa, että näytetyissä ohjeissa ei näy kaikki sisällys.
2ndF:
Näkyy painettaessa @ ja ilmaisee, että oranssilla
näkyvät funktiot ovat käytettävissä.
HYP:
Osoittaa, että H on painettu ja hyperboliset funktiot
ovat käytettävissä. Painettaessa @ > tunnus
2ndF HYP tulee näkyviin ja ilmoittaa, että käänteiset
hyperboliset funktiot ovat käytettävissä.
ALPHA: Osoittaa, että on painettu ;, x tai t ja
muistisisällön näppäily (haku) ja tilastojen haku voidaan
suorittaa.
DEG/RAD/GRAD: Osoittaa kulmayksikköjä.
BUSY:
Ilmestyy laskennan ollessa käynnissä.
W-VIEW: Osoittaa, että WriteView-editori on valittuna.
M:
Osoittaa, että numeroarvo on tallennettu itsenäiseen
muistiin (M).
/
:
Ilmoittaa kompleksilukutulosten näyttömuodon
CPLX-tilassa.
ENG/SCI/FIX/N2/N1: Osoittaa arvon näyttämisessä käytetyn
järjestelmän, joka voidaan muuttaa SET UP-valikossa.
N1 näkyy näytöllä merkkinä ”NORM1” ja N2 merkkinä
”NORM2”.
×: Pidä voimassa
*1 Paina j x ja valitse sitten muisti tyhjentääksesi yhden
muuttujan muistin.
*2 Kaavamuisti ja määriteltävä muisti. Katso ”Muistilaskennat”.
*3 Tilastotiedot (syötetyt tiedot)
*4 Matriisimuistit (matA, matB, matC ja matD)
*5 Joukkomuistit (L1, L2, L3 ja L4)
*6 Tyhjennetty alatiloja vaihdettaessa STAT-tilassa.
*7 Katso ”Muistin tyhjennysnäppäin”.
*8 Nimennäyttötoiminnolla tallentamasi käyttäjänimi poistuu myös
muistista.
Muistin tyhjennysnäppäin
Hae valikko näyttöön painamalla
@ P.
• Aloittaaksesi näyttöasetusten
asettamisen paina 0.
Parametrit on asetettu seuraavasti:
• Kulmayksikkö: DEG
• Näytön merkintätapa: NORM1
• N-kanta: DEC
• Kaikki muuttujat ja muistit (A−F, M, X, Y, F1−F4, D1−D4,
ANS, STAT, matA−D ja L1−L4) tyhjennetään yhdellä kertaa
painamalla 1 0.
• Nollaa (RESET) laskin painamalla 2 0. RESET-toiminto
poistaa kaikki muistiin tallennetut tiedot ja palauttaa laskimen
oletusasetukset. Voit tehdä saman myös painamalla laskimen
takana olevaa RESET-kytkintä.
Laskentatilan valinta
ENNEN LASKIMEN KÄYTTÖÄ
→
d
Ensimmäistä kertaa käyttäessäsi paina RESET-kytkintä (takana)
kuulakärkikynän kärjellä tai vastaavalla esineellä.
NORMAL-tila: b 0 (oletus)
Käytetään aritmeettisten toimintojen ja funktiolaskujen
suorittamiseen.
Näytön kontrastin säätäminen
Paina @ J 3, sitten + tai & säätääksesi
kontrastia. Paina j poistuaksesi.
STAT-tila: b 1
Käytetään tilastolaskennassa.
Virran kytkeminen ja katkaisu
Paina j kytkeäksesi laskimen virran päälle. Näyttöön
ilmestyvät ne tiedot, jotka olivat näytöllä, kun laskin viimeksi
suljettiin.
Paina @ o sulkeaksesi laskimen.
DRILL-tila: b 2
Käytetään matematiikan ja kertotaulun harjoitteluun.
Tässä käyttöohjeessa käytetty näppäinten merkintätapa
Tässä käyttöohjeessa näppäintoiminnot on kuvattu seuraavalla
tavalla.
CPLX-tila: b 3
Käytetään kompleksilukujen laskentaan.
MATRIX-tila: b 4
Käytetään matriisilaskennassa.
Valitaan e x: @ "
LIST-tila: b 5
Käytetään lukujonojen laskemiseen.
Valitaan ln: i
Valitaan E: ; E
• Näppäimen yläpuolelle oranssilla merkityt toiminnot edellyttävät,
että valitaan @ ennen näppäimen painamista. Kun
määrittelet muistin, paina ensin ;. Syöttöarvojen numerot
eivät näy näppäiminä vaan tavallisina numeroina.
• Näppäinten vieressä olevat harmaalla painetut toiminnot
toimivat tietyissä tiloissa.
• Kertolaskumerkki ”×” on erotettu kirjaimesta ”X” tässä ohjeessa
seuraavalla tavalla:
Eritelty kertolaskumerkki: k
Eritelty kirjain ”X”: ; X
EQUATION-tila: b 6
Käytetään yhtälöiden ratkaisemiseen.
CATALOG-valikko
Integraali- ja derivaattatoiminnot
Satunnaisluku-toiminto
CATALOG-valikosta voit valita sen hetkisessä tilassa käytössä
olevia funktioita ja muuttujia. Nähdäksesi CATALOG-valikon,
paina N 0.
• Paina u tai d liikuttaaksesi kursoria ( ) ja paina e
valitaksesi kyseisen valikkokohdan.
• Paina l tai r vierittääksesi valikkoa ylös tai alas.
• Paina @ u tai @ d hypätäksesi ensimmäiseen
tai viimeiseen kohtaan.
HUOM: Et voi avata CATALOG-valikkoa, jos syötät arvoja
STAT-, MATRIX-, LIST- tai EQUATION-tilassa tai
ratkaisutoimintoihin tai simulointilaskentoihin.
Integraali- ja differentiaalilaskut voidaan suorittaa
NORMAL-tilassa.
HUOM: Koska integraali- ja differentiaalilaskut suoritetaan
seuraavien yhtälöiden pohjalta, ei joissakin tietyissä
tapauksissa ehkä saada oikeita vastauksia silloin, kun
laskelmat sisältävät epäjatkuvuuspisteitä.
Monirivitoistotoiminto
Laskentajärjestys
Laskin suorittaa laskutoimet seuraavassa järjestyksessä:
① Murto-osat (1m4, jne.) ② ∠, tekniset etuliitteet ③ Funktiot,
joiden edellä on argumentti (x −1, x 2, n!, jne.) ④ y x, xr
⑤ Muistiarvon implikoitu kertolasku (2Y, jne.) ⑥ Funktiot,
joiden jäljessä on argumentti (sin, cos, (−), jne.) ⑦ Funktion
1
implikoitu kertolasku (2sin 30, A ⎯
cv
4 , jne.) ⑧ nCr, nPr,
⑨ ×, ÷ ⑩ +, − ⑪ AND ⑫ OR, XOR, XNOR ⑬ =, M+, M−,
⇒M, ▶DEG, ▶RAD, ▶GRAD, DATA, r θ, xy ja muut
laskujen lopetusohjeet.
• Jos käytetään sulkumerkkejä, suluissa olevilla laskutoimilla
on etusija verrattuna kaikkiin muihin laskutoimituksiin.
TIETEELLISET LASKENNAT
• Paina b 0 valitaksesi NORMAL-tilan.
• Paina kussakin esimerkissä j näytön tyhjentämiseksi
ensin. Ellei toisin mainittu, laskentaesimerkit suoritetaan
WriteView-editorilla (@ J 2 0) ja näytön
oletusasetuksin (@ P 0).
Aritmeettiset toiminnot
4
• Sulkemissulut ) juuri ennen = tai m voidaan jättää
tekemättä.
Vakiolaskut
5
• Vakiolaskuissa yhteenlaskettavasta tulee vakio. Vähennys- ja
jakolaskut suoritetaan samalla tavalla. Kertolaskuissa
kerrottavasta tulee vakio.
• Kun suoritetaan laskuja vakioita käyttämällä, vakiot näkyvät
K:na.
• Vakiolaskuja voidaan suorittaa NORMAL- tai STAT-tiloissa.
Toiminnot
6
• Katso toimintojen laskentaesimerkkejä.
• Line-editorissa käytetään seuraavia symboleita:
•
: osoittaa lausekkeen potenssia. (m, @ ", @
Y)
• : erottaa kokonaisluvut, osoittajat ja nimittäjät. (W,
@ k)
• Käytettäessä @ O tai @ W-näppäimiä Lineeditorissa arvot syötetään seuraavasti:
• logn (kanta, arvo)
• abs arvo
7
( )
a≤x≤b
Kolikon heitto
Kolikon heittoa, 0 (kruuna) tai 1 (klaava) voi simuloida luomalla
satunnaisluku @ w 2 e-näppäimiä painamalla.
Integraalilaskun suorittaminen
1. Paina F.
2. Määritä seuraavat parametrit: integraalin ala (alkuarvo (a),
loppuarvo (b)), funktio muuttujalla x ja osavälien määrä (n).
Sinun ei tarvitse määrittää osavälien määrää. Mikäli määrää ei
ole määritelty, käytetään oletusarvoa n = 100.
3. Paina =.
HUOM:
• Parametrit syötetään seuraavasti:
WriteView-editori:
b
a funktio[, osavälit]dx
Line-editori:
(funktio, a, b[, osavälit])
• Integroitavasta lausekkeesta ja myös osaväleistä riippuen
integraalilaskutoimenpiteet voivat vaatia pitkänkin laskuajan.
Laskutoimituksen aikana näytöllä näkyy BUSY-tunnus.
Toimenpide lopetetaan painamalla j näppäintä.
Huomioi, että integrointivirhe on suurempi, jos integraaleissa
on suurta vaihtelua
integroitavan alueen
integroinnin aikana
y
sekä jaksollisissa
yhtälöissä, jne.,
y
x0
x2
joissa positiiviset
b
ja negatiiviset
a
x
a
b
x x
integraalit riippuvat
x1
x3
x
x
integrointirajoista.
Edellistä tapausta varten jaa laskentavälit niin pieniksi kuin
mahdollista. Jälkimmäistä tapausta varten erota positiiviset ja
negatiiviset arvot. Näitä ohjeita seuraamalla saat tarkempia
tuloksia nopeammin.
0
x
Derivaatiolaskun suorittaminen
1. Paina @ G.
2. Määritä seuraavat parametrit: funktio muuttujalla x, x:n arvo ja
laskentaväli (dx).
Sinun ei tarvitse määrittää laskentaväliä. Mikäli sen arvoa ei
ole määritetty, se asetetaan automaattisesti arvoon 10−5 (jossa
x = 0) tai | x | × 10−5 (jossa x ≠ 0).
3. Paina =.
HUOM: Parametrit syötetään seuraavasti:
WriteView-editori:
d(funktio)
–
dx
x = x:n arvo[, laskentaväli]
Line-editori:
d/dx (funktio, x:n arvo[, laskentaväli])
|
8
(kertyvän) summan alkuarvosta loppuarvoon NORMAL-tilassa.
∑-laskutoimituksen suorittaminen
1. Paina @ I.
2. Määritä seuraavat parametrit: alkuarvo, loppuarvo, funktio
muuttujalla x ja kasvu (n).
Sinun ei tarvitse määrittää kasvua. Mikäli sitä ei ole määritetty,
arvoksi oletetaan n = 1.
3. Paina =.
HUOM: Parametrit syötetään seuraavasti:
WriteView-editori:
loppuarvo
Σ(funktio[, kasvu])
x = alkuarvo
Line-editori:
Σ(funktio, alkuarvo, loppuarvo[, kasvu])
Kulmayksikön muuntaminen
9
Joka kerta, kun painetaan @ ], kulmayksikkö vaihtuu
järjestyksessä.
Muistilaskennat
Tila
10
ANS
M, F1–F4
A–F, X, Y
D1–D4
NORMAL
○
○
○
○
STAT
○
○
○
○
CPLX
○
○
×
○
MATRIX
○
○
○
○
LIST
○
○
○
○
×: Ei käytettävissä
Tilapäiset muistit (A–F, X ja Y)
Arvo tallennetaan muistiin x-näppäintä ja vastaavan
muuttujan näppäintä painamalla.
Arvo haetaan muistista t-näppäintä ja vastaavan muuttujan
näppäintä painamalla.
Muuttuja lisätään yhtälöön painamalla ;, ja sen jälkeen
halutun muuttujan näppäintä.
3
∑-toiminto
∑-toiminto palauttaa annetun lausekkeen kumulatiivisen
Satunnainen kokonaisluku
Satunnainen kokonaisluku väliltä 0 – 99 voidaan luoda painamalla
@ w 3 e.
○: Käytettävissä
1
2
Liukuvan pistejärjestelmän arvon asettaminen tieteellisessä
merkintäjärjestelmässä
Liukuvan pistejärjestelmän luku voidaan näyttää kahdella tavalla:
NORM1 (oletus) ja NORM2. Luku näytetään automaattisesti
tieteellisessä merkintäjärjestelmässä esimääritetyn alan
ulkopuolella:
• NORM1 (@ J 1 3): 0,000000001 ≤ | x | ≤ 9.999.999.999
• NORM2 (@ J 1 4): 0,01 ≤ | x | ≤ 9.999.999.999
Editorin valitseminen
NORMAL-tilassa käytettävissä on kaksi editoria:
• WriteView-editori (W-VIEW): @ J 2 0 (oletus)
• Line-editori (LINE): @ J 2 1
HUOM: Vaihtaessasi editoria kaikki merkinnät poistetaan.
Line-editori
Näytön kontrastin säätäminen
Paina @ J 3, sitten + tai & säätääksesi
kontrastia. Paina j poistuaksesi.
Syöttötapojen lisääminen ja korvaaminen
Käyttäessäsi Line-editoria voit vaihtaa syöttötapaa kohdasta
”INSERT (lisää)” (oletus) kohtaan ”OVERWRITE (korvaa)”.
Kun olet vaihtanut korvaavaan tapaan (painamalla @ J
4 1), kolmikulmainen kursori muuttuu suorakulmaiseksi ja
sen alla oleva luku tai funktio korvautuu syöttämilläsi arvoilla.
Nimennäyttötoiminto
Tällä laskimella voit tallentaa käyttäjänimesi. Sulkiessasi
laskimen, tallennettu käyttäjänimi näytetään ruudulla.
Voit tallettaa enintään 32 kirjainta kahdelle riville.
Käyttäjänimen tallentaminen ja muokkaaminen:
1. Paina @ J 5.
Muokkausruutu avautuu
vilkkuvan kursorin kera.
2. Käytä näppäimiä u ja
d nähdäksesi käytettävät merkit. Seuraavat merkit ovat
käytössä (lueteltuna esiintymisjärjestyksen mukaan):
Kirjaimet (A–Z, vain isot kirjaimet) numerot (0–9),
kauttaviiva (/), väliviiva (-), kaksoispiste (:), heittomerkki (’),
pilkku (,), piste (.) ja välilyönti ( ).
Paina @ u hypätäksesi ”A”:han ja @ d tai
j hypätäksesi välilyöntiin.
3. Paina l tai r liikuttaaksesi kursoria vasemmalle ja
oikealle.
Vaihtaaksesi kirjainta liikuta kursori kirjaimen kohdalle
näppäimillä l ja r ja valitse uusi kirjain painamalla
u tai d.
Paina @ l tai @ r hypätäksesi ensimmäisen
rivin alkuun tai toisen rivin loppuun.
4. Toista kohdat 2 ja 3 lisätäksesi kirjaimia.
5. Tallenna painamalla =.
HUOM: Paina @ Z editointiruudussa, jos haluat pyyhkiä
kaikki kirjaimet.
2
Arvojen syöttäminen ja näyttäminen
Line-editorilla voi syöttää ja
näyttää yhtälöitä riveittäin.
HUOM:
• Näytöllä voi näkyä kolme riviä
tekstiä samaan aikaan.
• Jos yhtälön pituus ylittää kolme riviä, yhtälön tulos voi peittyä
näkyviltä laskennan jälkeen. Jos haluat nähdä koko yhtälön,
paina l tai r palataksesi muokkausnäyttöön.
• Line-editorissa laskentatulokset näytetään desimaali- tai
murtolukuina rivillä mikäli mahdollista.
Yhtälön muokkaaminen
Saatuasi vastauksen pääset l-näppäintä painamalla
yhtälön loppuun ja r-näppäimellä sen alkuun. Paina l,
r, u tai d siirtääksesi kursoria. Paina @ l tai
@ r siirtääksesi kursorin yhtälön alkuun tai loppuun.
WriteView-editorissa voit siirtää kursoria u- ja dnäppäimin ylös ja alas—esimerkiksi osoittajan ja nimittäjän
välillä.
Askelpalautin ja poistonäppäin
Poista luku tai funktio siirtämällä kursori sen oikealle puolelle
ja painamalla N. Voit poistaa luvun tai funktion myös
siten, että kursorin ollessa suoraan kohteen päällä painat
@ y.
MATH-valikko
Laskimessa on näppäimistössä esitettyjen toimintojen lisäksi
muitakin toimintoja. Pääset näihin toimintoihin käyttämällä
MATH-valikkoa. MATH-valikossa on erilainen sisältö jokaisessa
tilassa.
Paina N nähdäksesi MATHvalikon. Esimerkiksi NORMALtilassa voit tuoda esiin oikealla
esitetyt funktiot.
HUOM:
• Kun tai merkit ovat näkyvissä, käytä näppäimiä u tai
d nähdäksesi mahdollisesti piilossa olevat valikkokohdat.
• N ei toimi, jos syötät arvoja STAT-, MATRIX-,
LIST- tai EQUATION-tilassa tai ratkaisutoimintoihin tai
simulointilaskentoihin.
Arvojen syöttäminen ja näyttäminen
WriteView-editorilla voit syöttää
ja näyttää murtolukuja tai tiettyjä
funktioita aivan kuin kirjoittaisit ne.
Arvan heitto
Arvan heittoa voi simuloida luomalla satunnainen kokonaisluku
väliltä 1 – 6 @ w 1 e-näppäimiä painamalla.
dx ) f(x dx )
f(x + ⎯
− −⎯
2
2
Derivaatta: f´(x) = —
dx
1
Näytön merkintätavan ja desimaalipaikkojen valinta
Laskutulokset voidaan näyttää viidellä näyttöjärjestelmällä:
Kaksi liukuvaa desimaalipistettä (NORM1 ja NORM2), kiinteä
desimaalipiste (FIX), tieteellinen merkintätapa (SCI) ja tekninen
merkintätapa (ENG).
• Painettaessa @ J 1 0 (FIX) tai @ J
1 2 (ENG) näyttöön ilmestyy ”TAB(0–9)?”, ja
desimaalimerkkien lukumäärä (TAB) voidaan asettaa mihin
tahansa arvoon 0 ja 9 väliltä.
• Painettaessa @ J 1 1 (SCI) näyttöön ilmestyy
”SIG(0–9)?”, ja tarvittavan numeromäärän voi asettaa mihin
tahansa arvoon 0 ja 9 väliltä. Numeron 0 syöttäminen asettaa
10-numeroisen näytön.
Laskentatulosten näyttäminen
Aina kun on mahdollista, laskentatulokset näytetään
murtolukuina, r:na ja π:na. Painaessasi U näytössä
näkyvät vuoron perään seuraavat näyttötavat:
epämurtoluvut
• Sekamurtoluvut (π:n kanssa tai ilman)
(π:n kanssa tai ilman)
desimaaliluvut
• Murtoluvut (π:n kanssa tai ilman)
desimaaliluvut
• Irrationaaliluvut (neliöjuuret, neliöjuurella laskettaessa saadut
murtoluvut)
desimaaliluvut
HUOM:
• Seuraavissa tapauksissa laskentatulokset voidaan näyttää
käyttäen r:ta:
• Aritmeettiset toiminnot ja muistilaskennat
• Trigonometriset laskut
Syöttöarvo
• Trigonometrisissä laskuissa
syötettäessä senkaltaisia
DEG
15:n monikerrat
1
arvoja kuin oikealla näkyvässä
RAD ⎯
12 π:n monikerrat
taulukossa tulokset voidaan
50
GRAD ⎯
3 :n monikerrat
näyttää käyttäen r:ta.
• Laskentatulokset voivat mennä näytön reunojen ulkopuolelle.
Ulkopuolelle menevät osat saa näkyviin painamalla l tai
r (riippuen siitä, onko vasen vai oikea puoli peitossa).
• Epämurtoluvut/murtoluvut muunnetaan ja näytetään
desimaalilukuina, jos niiden lausekkeissa käytettyjen
numeroiden määrä on suurempi kuin yhdeksän.
Sekamurtolukujen ollessa kyseessä näytettävien
numeroiden enimmäismäärä (kokonaisluvut mukaan lukien)
on kahdeksan.
• Jos murtoluvun nimittäjän numeroiden määrä tuloksessa,
jossa käytetään π:tä, on suurempi kuin kolme, tulos
muunnetaan ja näytetään desimaalilukuina.
WriteView-editori
Satunnaisluvut
Satunnaisluku, jossa on kolme merkittävää numeroa, 0 – 0,999,
voidaan tehdä painamalla @ w 0 e.
HUOM: Mikäli tulos ei ole 0, se voidaan näyttää murto- tai
desimaalilukuna WriteView-editorissa painamalla U.
b−a
1
S = ⎯ h{ f (a) + 4{ f (a + h) + f (a + 3h) + ... + f (a + (N − 1)h)} h = ⎯
N
3
+ 2{ f (a + 2h) + f (a + 4h) + ... + f (a + (N − 2)h)} + f (b)} N = 2n
Kulmayksikön valinta
Seuraavat kolme kulmayksikköä (asteet, radiaanit ja gradientit)
voidaan valita.
DEG (°): @ J 0 0 (oletus)
RAD (rad): @ J 0 1
GRAD (g): @ J 0 2
YHTÄLÖN SYÖTTÄMINEN, NÄYTTÄMINEN
JA MUOKKAAMINEN
Satunnaisluku-toiminnossa on neljä asetusta. (Tätä toimintoa ei
voi valita, kun N-kanta-toiminto on käytössä.) Jos haluat luoda
satunnaislukuja peräkkäin, paina e. Poistu painamalla j.
Integraali (Simpsonin sääntö):
3
Tässä laskimessa on toiminto, jolla voidaan hakea esille
edelliset yhtälöt ja vastaukset NORMAL- tai CPLX-tilassa.
Muistiin voi tallentaa enintään 340 merkkiä. Kun muisti on
täynnä, tilan tekemiseksi tallennetut yhtälöt pyyhkiytyvät pois
vanhimmasta alkaen.
Näppäimen u painaminen tuo esille edellisen yhtälön.
Näppäimen u painaminen uudelleen tuo näkyviin aiemmat
yhtälöt (kun olet palauttanut edellisen yhtälön, yhtälöt
voidaan katsoa perätysten painamalla näppäintä d.)
Lisäksi näppäimillä @ u voidaan siirtyä vanhimpaan ja
näppäimillä @ d uusimpaan yhtälöön.
• Yhtälöä voi muokata haun jälkeen painamalla l tai r.
• Monirivimuisti tyhjenee seuraavin toimenpitein: @ Z ,
tilan vaihtaminen, RESET, N-kannan muuntaminen,
kulmayksikön muuntaminen, editorin vaihtaminen
(@ J 2 0 tai @ J 2 1) ja muistin
tyhjentäminen (@ P 1 0).
• Yksituloksisten yhtälöiden tallentaminen muistiin tarvitsee
ylimääräiset yksitoista merkkiä tuloksen säilyttämiseksi.
• Yhtälön tallentamiseen tarvittavan muistitilan lisäksi
WriteView-editori tarvitsee tietyn tilan näyttöä varten.
• Yhtälöt sisältävät myös laskujen lopetusmerkit, kuten ”=”.
×
HUOM:
• WriteView-editoria voi käyttää vain NORMAL-tilassa.
• Tuloksen saatuasi yhtälöstä saattaa tulla liian suuri ja se voi
ylittää näytön reunat. Jos haluat nähdä koko yhtälön, paina
l tai r palataksesi muokkausruutuun.
Itsenäinen muisti (M)
Tilapäisten muistien kaikkien toimintojen lisäksi luku voidaan
lisätä tai vähentää olemassa olevasta muistiarvosta.
Itsenäinen muisti (M) tyhjennetään painamalla j x M.
Viimeisen vastauksen muisti (ANS)
Laskutulos, joka on saatu painamalla = tai muulla laskun
lopetusohjeella tallentuu automaattisesti viimeisen vastauksen
muistiin.
Kun laskentatulos on matriisi tai lukujono, koko matriisia tai
lukujonoa ei säilytetä ANS-muistissa. Ainoastaan kursorin alla
oleva tulos säilytetään.
HUOM:
• Alla näkyvien yhtälöiden laskentatulokset tallennetaan
automaattisesti X- tai Y-muistiin ja uusi tulos korvaa vanhan
arvon.
• r θ, xy: X muisti (r tai x), Y muisti (θ tai y)
• Kaksi x´-arvoa toisen asteen regressiolaskusta STAT-tilassa:
X-muisti (1:), Y-muisti (2:)
• Muistiin tallennettu, enintään 14-numeroinen arvo haetaan
muistista näppäimillä t tai ;.
Kaavamuistit (F1–F4)
Voit säilyttää lausekkeita kaavamuistissa (F1–F4). Uuden
lausekkeen tallentaminen muistitilaan korvaa automaattisesti
aikaisemmin tallennetun sisällön.
HUOM:
• WriteView-editorissa tallennettuja lausekkeita, ei voida hakea
esiin Line-editorissa tai päinvastoin.
• Voit tuoda Line-editorissa tallennettuja lausekkeita esiin vain,
kun syötät arvoja STAT-, MATRIX-, LIST- tai EQUATION-tilassa
tai ratkaisutoimintoihin tai simulointilaskentoihin.
• Esiin tuodut lausekkeet korvaavat kaikki syötettävänä olevat
lausekkeet.
• Et voi tallentaa kaavoja kaavamuistiin, jos syötät arvoja STAT-,
MATRIX-, LIST- tai EQUATION-tilassa tai ratkaisutoimintoihin tai
simulointifunktioihin.
Määriteltävät muistit (D1–D4)
Voit tallentaa funktioita tai toimintoja määriteltäviin muisteihin
(D1–D4).
• Tallentaaksesi funktion tai toiminnon paina x ja
määriteltävää muistinäppäintä (I, J, K tai L)
ja toimintoa, jonka haluat tallentaa. Valikkotoimintoja, kuten
@ J, ei voi tallentaa. Paina j palataksesi edelliseen
näyttöruutuun.
• Hae tallennettu funktio tai toiminto esille painamalla vastaavaa
muistinäppäintä. Tallennetun funktion hakemistoiminto ei
toimi, mikäli haettavaa funktiota ei voida käyttää kyseisessä
yhteydessä.
• Kaikki määriteltävään muistiin tallennetut funktiot ja toiminnot
korvautuvat tallentaessasi uuden toiminnon kyseiseen muistiin.
• Et voi tallentaa funktioita tai toimintoja määritetyyn muistiin, jos
syötät arvoja STAT-, MATRIX-, LIST- tai EQUATION-tilassa tai
ratkaisutoimintoihin tai simulointifunktioihin.
Ketjulaskennat
11
Edellistä laskentatulosta voi käyttää seuraavassa
laskutoimituksessa. Sitä ei voi kuitenkaan hakea esille, jos
useita ohjeita on näppäilty tai kun laskennan tulos on matriisi/
joukkomuodossa.
Murtolaskut
12
Aritmeettiset toiminnot ja muistilaskennat voidaan suorittaa
murto-osan avulla. NORMAL-tilassa murto- ja desimaalilukujen
välillä voidaan vaihtaa painamalla näppäintä U.
HUOM:
• Epämurtoluvut/murtoluvut muunnetaan ja näytetään
desimaalilukuina, jos lausekkeessa käytettyjen numeroiden
lukumäärä on suurempi kuin yhdeksän. Sekamurtolukujen
ollessa kyseessä näytettävien numeroiden enimmäismäärä
(kokonaisluvut mukaan lukien) on kahdeksan.
• Muuntaaksesi seksagesimaaliarvon murtoluvuksi muunna se
ensin painamalla @ :.
Binääri-, Penta-, Oktaali-, Desimaali-,
Heksadesimaaliluvut ja -laskenta (N-kanta)
13
Muunnoksia voidaan suorittaa N-kannan numeroiden välillä
NORMAL-tilassa. Myös neljä aritmeettista peruslaskutoimitusta,
sulkulaskut ja muistilaskut sekä loogiset operaatiot AND,
OR, NOT, NEG, XOR ja XNOR binaari-, pentaali, oktaali- ja
heksadesimaaliluvuilla voidaan suorittaa.
Konversio kuhunkin järjestelmään suoritetaan seuraavin
näppäimin:
@ z (”BIN” ilmestyy), @ r (”PEN” ilmestyy),
@ g (”OCT” ilmestyy), @ h (”HEX” ilmestyy),
@ / (”BIN”, ”PEN”, ”OCT” ja ”HEX” poistuvat).
Fysikaaliset vakiot ja metrimuunnokset
Nro
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
A
HUOM: Heksadesimaaliluvut A–F syötetään painamalla K ,
B
C
D
E
F
m , A , l , i ja H .
Binääri-, penta-, oktaali- ja heksadesimaalijärjestelmissä ei voi
näppäillä murto-osia. Kun murto-osan omaava desimaaliluku
muunnetaan binääri-, penta-, oktaali- tai heksadesimaaliluvuksi,
murto-osa typistetään. Samoin kun binääri-, penta-, oktaali- tai
heksadesimaalilaskun tulos sisältää murto-osan, murto-osa
typistetään. Binääri-, penta-, oktaali- ja heksadesimaalijärjestelmissä negatiiviset numerot näkyvät komplementtina.
Aika-, desimaali- ja seksagesimaalilaskennat
14
Muunnokset desimaali- ja seksagesimaalilukujen välillä sekä
seksagesimaalilukujen muunnos sekunti- ja minuuttijärjestelmään
ovat mahdollisia. Lisäksi neljä aritmeettista perustoimintoa ja
muistilaskennat voidaan suorittaa käyttämällä seksagesimaalijärjestelmää.
Seksagesimaalin merkintätapa on seuraava:
Aste
Minuutti
Sekunti
Koordinaattimuunnokset
15
• Valitse kulmayksikkö ennen laskutoimituksen suorittamista.
• Laskentatulos tallentuu automaattisesti muisteihin X ja Y (r tai x
muistiin X ja θ tai y muistiin Y).
• Koordinaattimuunnosten tulokset näytetään desimaalilukuina
myös WriteView-editorissa.
24
25
26
Nro
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
Napakoordinaatit
Vakio
Nro
Vakio
27 Stefan-Boltzmannin vakio
28 Avogadron vakio
29 Ideaalikaasun moolitilavuus
(273,15 K, 101,325 kPa)
30 Moolinen kaasuvakio
31 Faradayn vakio
32 Von Klitzing’n vakio
33 Elektronin varaus/massa
34 Kiertoliikkeen määrä
35 Protonin gyromagneettinen
suhde
36 Josephsonin vakio
37 Elektronin jännite
38 Celsius-lämpötila
39 Astronominen yksikkö
40 Parsek
41 Hiili-12 moolimassa
42 Planckin vakio 2 pi
43 Hartreen energia
44 Konduktanssin kvanttiluku
45 Käänteinen
hienorakennevakio
46 Protonin-elektronin massan
suhde
47 Moolimassavakio
48 Comptonin neutronin
aallonpituus
49 Ensimmäinen säteilyvakio
50 Toinen säteilyvakio
51 Tyhjiön ominaisimpedanssi
52 Vakioilmakehä
Valonnopeus tyhjiössä
Newtonin painovoimavakio
Painovoimakiihtyvyys
Elektronimassa
Protonimassa
Neutronimassa
Muonin lepomassa
Atomimassayksikkö
Alkeisvaraus
Planck'in vakio
Boltzmannin vakio
Magneettinen vakio
Sähkövakio
Klassinen elektronisäde
Hienorakennevakio
Bohrin säde
Rydbergin vakio
Magneettivuon kvanttiluku
Bohrin magneettivuo
Elektronin magneettinen
momentti
Ydinmagnetoni
Protonin magneettinen
momentti
Neutronin magneettinen
momentti
Muonin magneettinen
momentti
Comptonin aallonpituus
Comptonin protonin
aallonpituus
Metrimuunnokset
Syötä muunnettava arvo, paina @ L ja valitse
metrimuunnoskaava syöttämällä kaksinumeroinen luku.
• Metrimuunnoslistaa käytetään samalla tavalla kuin
fysikaalisten vakioiden listaa.
• Yksikkömuunnokset voidaan tehdä NORMAL- (ei
N-kannassa), STAT-, MATRIX-, LIST- tai EQUATION-tilassa.
• Seuraava taulukko listaa metrimuunnoksissa käytettävät
yksiköt. Metrimuunnoskaavojen lähdetaulukon löydät
laskentaesimerkkimonisteesta.
14
Suorakulmaiset
koordinaatit
16
Laskennat fysikaalisia vakioita käyttäen
Tuodaksesi esiin vakion, paina K, ja valitse fysikaalinen
vakio listalta (jokainen kohta on merkitty kaksinumeroisella
luvulla).
• Liikkuaksesi ylös tai alas vakiolistassa, käytä näppäimiä
u (l) tai d (r).
Paina @ u (l) tai @ d (r) hypätäksesi
ensimmäiselle tai viimeiselle sivulle.
• Näppäile kaksinumeroisen luvun ensimmäinen numero
hypätäksesi haluamallesi sivulle.
• Kun näppäilet jälkimmäisen numeron, vakio näytetään
automaattisesti näyttö- ja desimaalisijoitusasetusten
mukaisesti.
• Fysikaaliset vakiot voidaan tuoda esiin NORMAL- (ei
N-kannassa), STAT-, CPLX,- MATRIX-, LIST- ja EQUATIONtilassa.
• Seuraava taulukko sisältää fysikaaliset vakiot.
Fysikaalisten vakioiden merkit ja yksiköt löydät
laskentaesimerkkimonisteesta.
HUOM: Fysikaaliset vakiot ja metrimuunnokset perustuvat
joko 2006 CODATAn suositusarvoihin tai vuonna
1995 NIST:n (National Institute of Standards and
Technology) julkaisemaan ”Guide for the Use of the
International System of Units (SI)”-oppaaseen.
16
17
18
19
20
21
22
Huomautuksia
in
cm
ft
m
yd
m
mi
km
n mi
m
acre
m2
: tuuma
: senttimetri
: jalka
: metri
: jaardi
: metri
: maili
: kilometri
: meripeninkulma
: metri
: aari*1
: neliömetri
Nro
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
oz
: unssi (Brit/Am
-kauppapainojärjestelmä) 36
g
: gramma
37
38
lb
: naula (Brit/Am
-kauppapainojärjestelmä) 39
kg
: kilo
40
°F
: Fahrenheit-aste 41
°C
: Celsius-aste
42
gal (US) : gallona (USA)
43
L
: litra
44
gal (UK) : gallona (Englanti)
L
: litra
Huomautuksia
fl oz(US) : nesteunssi (USA)
mL
: millilitra
fl oz(UK) : nesteunssi (Englanti)
mL
: millilitra
calth
: kalorith
J
: jouli
: kalori (15°C)
cal15
J
: jouli
calIT
: kaloriIT
J
: jouli
hp
: hevosvoima (Englanti)
W
: watti
ps
: hevosvoima (metrinen)
W
: watti
2
(kgf/cm )
Pa
: pascal
atm
: ilmakehä
Pa
: pascal
(1 mmHg = 1 Torr)
Pa
: pascal
(kgf·m)
N·m
: newtonmetri
*1 perustuu US survey foot -yksikköön
Teknisten etuliitteiden käyttäminen
laskutoimituksissa
TILASTOLASKENNAT
17
Laskutoimitus voidaan tehdä NORMAL-tilassa (ei N-kannassa)
käyttämällä yhdeksää etuliitetyyppiä.
Etuliite
k
M
G
T
m
µ
n
p
f
(kilo)
(Mega)
(Giga)
(Tera)
(milli)
(mikro)
(nano)
(piko)
(femto)
Operaatio
N30
N31
N32
N33
N34
N35
N36
N37
N38
Yksikkö
0 (S#a# 0 [SD]): Yhden muuttujan tilasto
103
106
109
1012
10–3
10–6
10–9
10–12
10–15
Muokkaustoiminto
1 (S#a# 1 [LINE]): Lineaarisen regressio
2 (S#a# 2 [QUAD]): Neliöregressio
3 (S#a# 3 [E_EXP]): Eulerin eksponentiaalinen regressio
4 (S#a# 4 [LOG]): Logaritmisen regressio
5 (S#a# 5 [POWER]): Potenssiregressio
6 (S#a# 6 [INV]): Käänteisregressio
7 (S#a# 7 [G_EXP]): Yleinen eksponentiaalinen regressio
18
Desimaalilaskujen tulokset lasketaan sisäisesti tieteellisellä
merkintätavalla mantissan 14 numerolla. Mutta koska
laskentatulokset kuitenkin näkyvät näyttömerkinnän
määräämällä muodolla ja ilmoitetulla desimaalipaikkojen
lukumäärällä, sisäinen laskentatulos saattaa erota näytössä
näkyvästä. Muokkaustoimintoa (@ n) käyttämällä
sisäinen arvo muunnetaan näytön arvoa vastaavaksi, jotta
näkyvää arvoa voidaan käyttää muuttamatta seuraavissa
toimenpiteissä.
• Jos laskentatulos näkyy murtolukuina tai irrationaalilukuina
WriteView-editoria käytettäessä, paina U muuntaaksesi
sen ensin desimaaliluvuksi.
• Muokkaustoimintoa voidaan käyttää NORMAL-, STAT-,
MATRIX- tai LIST-tilassa.
Simulaatiolaskenta (ALGB)
19
Jos sinun täytyy etsiä useita arvoja saman lausekkeen avulla,
kuten esimerkiksi käyrää 2x2 + 1 piirrettäessä tai etsittäessä
muuttujaa lausekkeelle 2x + 2y =14, on tämä helppoa: sen
jälkeen kun lauseke on syötetty, tarvitsee ainoastaan antaa
arvo yhtälön muuttujalle.
Käyttökelpoiset variaabelit: A–F, M, X ja Y
• Simulaatiolaskentoja voidaan suorittaa ainoastaan
NORMAL-tilassa.
• Laskun loppumerkintöjä ei voida käyttää. Ainoastaan =
on mahdollinen.
Laskutoimenpiteiden suorittaminen
1. Paina b 0.
2. Syötä lauseke, jossa on ainakin yksi muuttuja.
3. Paina N 1.
4. Muuttujien syöttöruutu tulee esiin. Syötä muuttujan arvo ja
paina e vahvistaaksesi sen. Tulos näytetään heti, kun
olet syöttänyt arvon jokaiselle yhtälön muuttujalle.
• Laskutoimituksen jälkeen paina N 1 suorittaaksesi
lisää laskutoimituksia käyttäen samaa yhtälöä.
• Tallennetut muuttujat ja numeeriset arvot näkyvät
muuttujien syöttökentässä. Jos et halua muuttaa mitään
arvoja, paina e.
• Simulaatiolaskennan suorittaminen korvaa muistiin
talletetut arvot uusilla.
Ratkaisutoiminto
20
Ratkaisutoiminto etsii x:n arvon, joka laskee syötetyn
lausekkeen nollaan.
• Tämä toiminto käyttää Newtonin menetelmää likiarvon
saamiseksi. Yhtälöstä (esim. jaksollinen) tai alkuarvosta
riippuen laskennassa saattaa tapahtua virhe (ERROR 02),
koska yhtälö ei suppene ratkaisuun.
• Tämän yhtälön tulosarvoon saattaa sisältyä virhemarginaali.
Mikäli se on yli hyväksytyn arvon, laske ratkaisu uudestaan
muutettuasi ”Start” (Alku) ja dx -arvoja.
• Muuta ”Start” (Alku) -arvo (esim. negatiivinen arvo) tai dx
arvo (esim. pienempään arvoon) jos:
• ratkaisua ei löydy (ERROR 02).
• mahdollisia ratkaisuja on useampia kuin 2 (esim.
kuutiojuuriyhtälössä).
• haluat lisätä aritmeettista tarkkuutta.
• Laskennan tulos tallennetaan automaattisesti X-muistiin.
• Paina j poistuaksesi ratkaisutoiminnosta.
Solver-toiminnon suorittaminen
1. Paina b 0.
2. Syötä lauseke muuttujalla x.
3. Paina N 2.
4. Syötä ”Start” (Alku)-arvo ja paina e. Oletusarvo on ”0”.
5. Syötä dx-arvo (laskentaväli).
6. Paina e.
trans matriisin nimi
Tilastolaskennat ja -muuttujat
mat→list
(N 7)
Luo lukujonon jokaisen matriisin vasemman
sarakkeen alkioista. (matA→L1, matB→L2,
matC→L3, matD→L4)
Tila vaihtuu MATRIX-tilasta LIST-tilaan.
matA→list
(N 8)
Luo lukujonon matriisin kaikkien
sarakkeiden alkioista.
(matA→L1, L2, L3, L4)
Tila vaihtuu MATRIX-tilasta LIST-tilaan.
HUOM:
• Kun matriisin syöttöruutu on näkyvissä, et voi suorittaa
matriisilaskuja, koska MATH-valikko ei ole käytettävissä.
• Jos laskutoimituksen tulos on matriisi, se näytetään matriisin
syöttöruudussa (huomaa, että tämä korvaa puskurimuistissa
olevan tiedon). Tallentaaksesi laskutoimituksen tuloksen,
paina ensin j poistuaksesi matriisin syöttöruudusta.
Paina N 4 ja valitse muisti (matA–matD)
tallentaaksesi juuri luodun matriisin.
• Kun laskentatulokset ovat matriisimuodossa, näppäinten
l ja r painaminen ei palauta alkuperäistä lauseketta.
27
Voit tallentaa ja laskea LISTtilassa enintään neljä lukujonoa,
jotka voivat sisältää enintään
kuusitoista alkiota.
Paina b 5 päästäksesi LIST-tilaan.
HUOM: Voit käyttää MATH-valikkoa LIST-tilassa lukujonojen
muokkaamiseen, noutamiseen tai tallentamiseen sekä
lukujonofunktioiden syöttämiseen.
Lukujonojen syöttö ja tallentaminen
Ennen lukujonolaskujen tekemistä sinun täytyy luoda lukujono.
Seuraa alla olevia ohjeita luodaksesi ja tallentaaksesi
lukujonoja.
1. Paina b 5 päästäksesi LIST-tilaan.
2. Paina N 2 tuodaksesi lukujonon syöttöruudun esiin.
• Kaikki puskurimuistissa olevat lukujonotiedot, sisältäen
aikaisemmin syötetyt, ladatut tai lasketut lukujonot, tulevat
esiin.
3. Määritä lukujonon koko (enintään kuusitoista alkiota)
syöttämällä luvut numeropainikkeilla ja painamalla e.
Lukujonon koko
Alkiokenttä
Syöttökenttä
Lukujonon syöttöruutu
(esimerkki)
4. Syötä lukujonon jokainen alkio antamalla luku
syöttökenttään ja painamalla e.
• Jokainen lukujonon alkio voi sisältää enintään kahdeksan
numeroa (desimaalipiste lasketaan numeroksi). Jos
alkiossa on enemmän kuin kahdeksan numeroa, arvo
voidaan esittää eksponenttilukuna lukujonossa.
• Enintään kuusi alkiota voidaan näyttää kerrallaan. Käytä
näppäimiä u, d, l ja r nähdäksesi loput
lukujonosta.
5. Kun olet syöttänyt arvon jokaiseen alkioon, paina j
poistuaksesi lukujonon syöttöruudusta.
6. Paina N 4 ja valitse muisti (L1–L4) tallentaaksesi
juuri luodun lukujonon.
Tallennetun lukujonon muokkaaminen
1. Ladataksesi tallennetun lukujonon syöttöruutuun, paina
N 3 ja valitse muisti (L1–L4), jossa haluamasi
lukujono on.
• Uuden tiedon lataaminen ruudulle korvaa kaikki siellä
ennestään olevat tiedot.
2. Voit muokata lukujonon alkioissa olevia arvoja käyttämällä
lukujonon syöttöruutua. Syötä uudet, halutut arvot ja paina
jokaisen jälkeen e.
• Jos haluat muokata alkioiden määrää, paina ensin j
N 2. Voit sitten muokata lukujonon kokoa.
3. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, paina j
poistuaksesi lukujonon syöttöruudusta.
4. Paina N 4 ja valitse muisti (L1–L4) tallentaaksesi
juuri luodun lukujonon.
Arvosarjan numero
Arvo x
Frekvenssi
21
Seuraavat tilastot saadaan kustakin tilastolaskennasta (katso alla
olevaa taulukkoa):
Arvosarjan numero
Arvo x
Arvo y
Frekvenssi
Yhden muuttujan tilastolaskenta
Tilasto ① ja normaalin todennäköisyysfunktion arvo.
Lineaarinen regressiolasku
Tilastot ① ja ②. Lisäksi y:n arvio annetulle x:lle (arvio y´) ja x:n
arvio annetulle y:lle (arvio x´).
Neliöregressiolaskenta
Tilastot ① ja ② sekä kertoimet a, b, c neliöregressiokaavassa
(y = a + bx + cx 2). (Mitä tulee neliöregressiolaskuihin,
korrelaatiokerrointa (r) ei voida saada.) Kun on kaksi x´-arvoa,
ne näytetään merkein ”1:” ja ”2:”, ja tallennetaan erikseen X- ja
Y-muisteihin.
Eulerin eksponentiaalisen regression, logaritmisen
regression, potenssiregression, käänteisregression ja
yleisen eksponentiaalisen regression laskenta
Tilastot ① ja ②. Tämän lisäksi y:n arvio tietylle x:lle ja x:n arvio
tietylle y:lle. (Koska laskin muuntaa kunkin kaavan lineaariseksi
regressiokaavioksi ennen kuin varsinainen laskutoimenpide
tapahtuu, se saa kaikki tilastot paitsi kertoimet a ja b mieluummin
muunnetuista tiedoista kuin syötetyistä tiedoista.)
①
②
Ota kursori esiin ja siirrä se muutettavaan kohtaan näppäimillä
u ja d, syötä oikea arvo ja paina _ tai e.
• Arvosarja poistetaan siirtämällä kursori sen arvosarjan
kohdan päälle, joka halutaan poistaa, näppäimin u ja
d ja painamalla sitten @ #. Arvosarja pyyhkiytyy
pois.
• Lisätäksesi uuden arvosarjan paina j poistuaksesi
aiemmin syötetyn arvon näyttöruudusta, syötä arvot ja paina
sitten _.
Tilastolaskennan kaavat
Tyyppi
Lineaarinen
Neliö
Eulerin eksponentiaalinen
Logaritminen
x–
Näytteiden keskiarvo (x arvot)
Potenssi
sx
σx
n
Σx
Σ x2
Näytteen keskihajonta (x arvot)
Käänteinen
Perusjoukon keskihajonta (x arvot)
Yleinen eksponentiaalinen
y–
sy
σy
Σy
Σy 2
Σ xy
Näytteiden keskiarvo (y arvot)
r
a
Korrelaatiokerroin
b
Regressioyhtälön kerroin
c
Neliöregressioyhtälön kerroin
Näytteiden lukumäärä
Näytteiden summa (x arvot)
Näytteiden neliösumma (x arvot)
Näytteen keskihajonta (y arvot)
Perusjoukon keskihajonta (y arvot)
Näytteiden tulojen summa (x, y)
Regressioyhtälön kerroin
• Näppäimin ; ja t voit laskea muuttujan STAT-tilassa.
• U ei toimi STAT-tilassa.
y = a + bx
y = a + bx + cx 2
y = a ⋅ ebx
y = a + b ⋅ ln x
y = a ⋅ xb
1
y=a+b⎯
x
y = a ⋅ bx
Arvojen syöttö
Yksi muuttuja
Arvo _
Arvo H frekvenssi _ (syötettäessä samaa arvoa
useampaan kertaan)
Kaksi muuttujaa
Arvo x H arvo y _
Arvo x H arvo y H frekvenssi _ (Samojen x:n ja y:n
kerrannaisten näppäily)
HUOM: On mahdollista näppäillä jopa 100 arvoa. Yhden
muuttujan arvoissa ilman frekvenssiä oleva arvo
lasketaan yhdeksi arvoksi, kun taas frekvenssillä
varustettu arvo tallennetaan kahden arvon joukoksi.
Kahden muuttujan arvoissa ilman frekvenssiä oleva
arvopari lasketaan kahdeksi arvoksi, kun taas
frekvenssillä varustettu arvopari tallennetaan kolmen
arvon sarjaksi.
Kertolasku: ”1 × 0” tai ”0 × 1” – ”12 × 12”
+]>)
Sekoitetut laskutoimitukset: Kaikki yllä mainitut
laskutoimitustyypit esiintyvät kysymysten joukossa.
Kertotaulu (× Table): b 2 1
Kysymykset kertotaulun (1−12) kultakin riviltä esitetään joko
numerojärjestyksessä tai sattumanvaraisesti.
KOMPLEKSILUKUJEN LASKENNAT
Poistuaksesi DRILL-tilasta paina b ja valitse toinen tila.
Math Drill- ja × Table-harjoitusten käyttäminen
1. Paina b 2 0 päästäksesi Math Drill- tai b 2
1 päästäksesi × Table-harjoituksiin.
2. Math Drill: Valitse näppäimin u ja d kysymysten määrä
(25, 50 tai 100).
× Table: Valitse näppäimin u ja d kertotaulurivi (1−12).
3. Math Drill: Valitse näppäimin l ja r laskutoimitustyyppi
(+, −, ×, ÷ tai +−×÷).
× Table: Valitse näppäimin l ja r kysymysjärjestys
(”Serial (numerojärjestys)” tai ”Random (sattumanvarainen)”).
Toisen ja kolmannen asteen yhtälöiden ratkaiseminen
Toisen (ax2 + bx + c = 0) ja kolmannen asteen yhtälöt
(ax3 + bx2 + cx + d = 0) voidaan ratkaista tällä toiminnolla.
Palauttaa uuden lukujonon käyttäen jäsenet
vierekkäisten jäsenien eroa.
aug (lukujonon nimi,
lukujonon nimi)
Palauttaa lukujonon liittäen siihen määritetyt
lukujonot.
min lukujonon nimi
Palauttaa lukujonon minimiarvon.
Virheet
max lukujonon nimi
Palauttaa lukujonon maksimiarvon.
mean lukujonon nimi
Palauttaa määritetyn lukujonon jäsenien
keskiarvon.
med lukujonon nimi
Palauttaa määritetyn lukujonon jäsenien
mediaanin.
sum lukujonon nimi
Palauttaa määritetyn lukujonon jäsenien
summan.
Virhe syntyy, jos käyttö ylittää laskentarajan tai jos yritetään
suorittaa matemaattisesti mahdotonta tehtävää. Kun sattuu
virhe, näppäimen l tai r painaminen siirtää kohdistimen
automaattisesti takaisin kohtaan, jossa yhtälö oli virheen
sattuessa. Muokkaa yhtälöä tai paina j tai @ Z
poistaaksesi yhtälön.
prod lukujonon nimi
Palauttaa määritetyn lukujonon jäsenien tulon.
stdDv lukujonon nimi
Palauttaa määritetyn lukujonon
vakiokeskihajonnan.
vari lukujonon nimi
Palauttaa määritetyn lukujonon jäsenien
varianssin.
o_prod (lukujonon nimi,
lukujonon nimi)
Palauttaa 2 lukujonon ulkotulon (vektorit).
i_prod (lukujonon nimi,
lukujonon nimi)
Palauttaa 2 lukujonon sisätulon (vektorit).
abs_list lukujonon nimi
Palauttaa määritetyn lukujonon absoluuttisen
arvon (vektorin).
list→mat
(N 7)
Luo matriisin lukujonon lukujonon vasemman
sarakkeen tiedoista. (L1→matA, L2→matB,
L3→matC, L4→matD)
Tila vaihtuu LIST-tilasta MATRIX-tilaksi.
list→matA
(N 8)
Luo matriisin lukujonon lukujonon sarakkeiden
tiedoista. (L1, L2, L3, L4→matA)
Tila vaihtuu LIST-tilasta MATRIX-tilaksi.
① Toisen asteen yhtälön ratkaisu: b 6 2
② Kolmannen asteen yhtälön ratkaisu: b 6 3
Toisen ja kolmannen asteen yhtälöiden ratkaiseminen
• Paina b 6 2 tai b 6 3.
• Näiden yhtälöiden kertoimet voidaan syöttää samalla tavalla
kuin lineaaristen yhtälöiden.
VIRHEET JA LASKENTA-ALAT
Virhekoodit ja virhetyypit
ERROR 01: Rakennevirhe
• On yritetty suorittaa jotakin sellaista toimintoa, joka ei ole
mahdollinen.
Esim. 2 + & 5 =
Lineaaristen yhtälöiden ratkaiseminen
1. Paina b 6 0 tai b 6 1.
2. Syötä jokaisen kertoimen arvo (a1, jne.).
• Kertoimet voidaan syöttää käyttämällä tavallisia aritmeettisia
operaatioita.
• Nollataksesi kertoimen, paina j.
• Paina u tai d selataksesi kursorilla ylös tai alas
kertoimien läpi. Paina @ u tai @ d hypätäksesi
ensimmäiseen tai viimeiseen kertoimeen.
Laskutoimitusten kysymysalueet ovat seuraavat.
Jakolasku: ”0 ÷ 1” – ”144 ÷ 12”; vastaukset ovat
positiivisia kokonaislukuja 1–12 tai 0, jaettavat 144 asti
ja jakajat 12 asti.
df_list lukujonon nimi
• Jos determinantti D = 0, syntyy virhe.
• Jos välituloksen tai laskutuloksen absoluuttinen arvo on
1 × 10100 tai enemmän, syntyy virhe.
Math Drill-kysymysalueet
>
Kumuloi jaksollisesti lukujonon kaikki jäsenet.
a1 b1 c1
a2 b2 c2
a3 b3 c3
Oikeiden vastausten prosenttiosuus
Oikeita vastauksia
)
cumul lukujonon nimi
D =
Kerrottava
Järjestystyyppi
Matematiikkaharjoitus (Math Drill): b 2 0
Matematiikkakysymyksiä, joissa on positiivisia kokonaislukuja
ja 0, esitetään sattumanvaraisessa järjestyksessä. On kuitenkin
mahdollista valita kysymysnumero ja laskutoimitustyyppi.
Syöttää määritetyn arvon määritetyn
lukujonon kaikille jäsenille.
② 3-VLE: b 6 1
⋮
Yhteenlasku: ”0 + 0” – ”20 + 20”
fill (arvo, koko)
Näillä toiminnoilla voidaan ratkaista lineaarisia yhtälöitä, joissa on
kaksi (2-VLE) tai kolme (3-VLE) tuntematonta.
Katso yltä vaihe 6.
Vähennyslasku: ”0 − 0” – ”20 − 20”; vastaukset ovat
positiivisia kokonaislukuja tai 0.
Palauttaa lukujonon, jonka koko on muutettu
määrityksen mukaan.
Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu
⋮
+
dim (lukujonon nimi, koko)
Näiden toimintojen avulla saatavat tulokset saattavat sisältää
virhemarginaalin.
Kysymys
]
25
Suorittaaksesi yhteen-, vähennys-, kerto- tai jakolaskuja
kompleksiluvuilla, paina b 3 valitaksesi CPLX-tilan.
Kompleksilukulaskentojen tulokset esitetään käyttäen kahta
järjestelmää:
① @ E: Suorakulmainen koordinaatisto ( -tunnus
ilmestyy).
② @ u: Napakoordinaatisto (
-tunnus ilmestyy).
4. Syötä matriisin jokainen alkio antamalla luku syöttökenttään
ja painamalla e.
• Jokainen matriisin alkio voi sisältää enintään seitsemän
numeroa (desimaalipiste lasketaan numeroksi). Jos
alkiossa on enemmän kuin seitsemän numeroa, arvo
voidaan esittää eksponenttilukuna matriisissa.
• Enintään kolme riviä ja kolme saraketta voidaan näyttää
kerrallaan. Käytä näppäimiä u, d, l ja r
nähdäksesi loput matriisista.
5. Kun olet syöttänyt arvon jokaiseen alkioon, paina j
poistuaksesi matriisin syöttöruudusta.
6. Paina N 4 ja valitse muisti (matA–matD)
tallentaaksesi juuri luodun matriisin.
Tallennetun matriisin muokkaaminen
1. Ladataksesi tallennetun matriisin syöttöruutuun, paina
N 3 ja valitse muisti (matA–matD), jossa haluamasi
matriisi on.
• Uuden tiedon lataaminen ruudulle korvaa kaikki siellä
ennestään olevat tiedot.
2. Voit muokata matriisin alkioissa olevia arvoja käyttämällä
matriisin syöttöruutua. Syötä uudet, halutut arvot ja paina
jokaisen jälkeen e.
• Jos haluat muokata rivien tai sarakkeiden määrää, paina
ensin j N 2. Voit sitten muokata matriisin
kokoa.
3. Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, paina j
poistuaksesi matriisin syöttöruudusta.
4. Paina N 4 ja valitse muisti (matA–matD)
tallentaaksesi juuri luodun matriisin.
Matriisien käyttäminen laskennassa
Muisteihin (matA–matD) luotuja matriiseja voidaan
käyttää aritmeettisissa laskutoimituksissa (paitsi matriisien
jakolaskussa) ja laskuissa, jotka sisältävät muuttujia x3, x2 ja
x−1. Voit myös käyttää seuraavia matriisifunktioita, jotka ovat
käytettävissä MATH-valikossa.
dim (matriisin nimi, rivi,
sarake)
Palauttaa matriisin, jonka koko on muutettu
määrityksen mukaan.
fill (arvo, rivi, sarake)
Asettaa kaikkiin alkioihin tietyn arvon.
cumul matriisin nimi
Palauttaa kumulatiivisen matriisin.
aug (matriisin nimi,
matriisin nimi)
Lisää ensimmäisen matriisin
toiseen matriisiin uusina sarakkeina.
Ensimmäisessä ja toisessa matriisissa on
oltava yhtä monta riviä.
identity arvo
Palauttaa yksikkömatriisin, jolla on
määritetyt rivit ja sarakkeet.
rnd_mat (rivi, sarake)
Palauttaa satunnaismatriisin, jolla on
määritetyt rivit ja sarakkeet.
det matriisin nimi
Palauttaa neliömatriisin determinantin.
Kompleksilukujen syöttö
① Suorakulmaiset koordinaatit
x-koordinaatti + y-koordinaatti O
tai x-koordinaatti + O y-koordinaatti
② Napakoordinaatit
rQθ
r : pituus
θ: kulma
Laskenta-alat
30
• Laskimen tarkkuus on ilmoitetulla alueella ±1
kymmennumeroisessa mantissassa. Laskentavirhe
kuitenkin kasvaa, kun suoritetaan jatkuvia laskuja. (Tämä
koskee myös y x, xr, n!, ex, ln, matriisi/lukujonolaskuja, jne.
laskuja, joissa laskut suoritetaan sisäisesti.)
Lisäksi laskentavirhe keräytyy ja kasvaa liukulukujen
yhteydessä ja funktioiden singulaaripisteissä.
• Laskenta-alat
±10−99 – ±9,999999999 × 1099 ja 0.
Jos näppäillyn tiedon absoluuttinen arvo tai laskun lopullinen
tulos tai välitulos on alle 10−99, arvon oletetaan olevan 0
laskuissa ja näytössä.
Tulosten näyttäminen käyttäen r:ta
Laskentatulokset voidaan näyttää käyttäen r:ta, kun kaikki
seuraavat ehdot täyttyvät:
• Kun laskujen välitulokset ja lopulliset tulokset näytetään
seuraavan muotoisena:
P
P
b
d
±a⎯
± c⎯
e
f
• Kun kukin kerroin on seuraavien rajojen sisällä:
1 ≤ a < 100; 1 < b < 1.000; 0 ≤ c < 100;
1 ≤ d < 1.000; 1 ≤ e < 100; 1 ≤ f < 100
• Kun termien lukumäärä laskujen välituloksissa ja lopullisissa
tuloksissa on yksi tai kaksi.
HUOM: Kahden murtotermin, jotka sisältävät r:n, tulos
muunnetaan yhteiseksi nimittäjäksi.
Vaihtotoimet
1. Katkaise virta painamalla @ o.
2. Irrota kaksi ruuvia. (Kuva 1)
Kuva 1
3. Siirrä hieman paristokotelon kantta ja
nosta se pois.
4. Ota kulunut paristo pois nostamalla
sitä esimerkiksi kuulakärkikynällä tai
muulla terävällä esineellä. (Kuva 2)
Kuva 2
5. Asenna yksi uusi paristo. Varmista,
että ”+” puoli osoittaa ylös.
6. Aseta takakansi ja ruuvit takaisin
paikoilleen.
7. Paina RESET-kytkintä (takana)
kuulakärkikynän kärjellä tai vastaavalla esineellä.
8. Säädä näytön kontrasti. Katso ”Näytön kontrastin
säätäminen”.
• Varmista, että näyttö on alla esitetyn näköinen. Jos näyttö ei
ole oikealla esitetyn näköinen, asenna paristo uudelleen ja
tarkasta näyttö vielä kerran.
Automaattinen virrankatkaisu
Tämän laskimen virta katkeaa automaattisesti virran
säästämiseksi, jos mitään näppäintä ei paineta noin 10
minuuttiin.
PARISTON VAIHTO
Huomautuksia pariston vaihdosta
ERROR 02: Laskentavirhe
• Laskun välituloksen tai lopullisen tuloksen absoluuttinen arvo
on sama tai suurempi kuin 10100.
• On yritetty jakaa 0:ll (tai välilaskun tulos on ollut nolla).
• Laskuja suoritettaessa on ylitetty laskurajat.
ERROR 03: Puskurivirhe
• Käytettävissä olevien puskurien lukumäärä ylitetty.
(10 puskuria* numeroarvoja varten ja 64 puskuria
laskentaohjeita varten.)
* 5 puskuria CPLX-tilassa ja 1 puskuri matriisi/lukujonotiedoille.
ERROR 04: Arvoja liikaa
• Arvoja on yli 100 STAT-tilassa.
ERROR 07: Määritysvirhe
• Matriisin/lukujono määritysvirhe tai sopimattoman arvon syöttö.
ERROR 08: DIM yhteensopimattomuusvirhe
• Matriisin/lukujonon koko epäyhtenäinen laskettaessa.
Paristojen virheellinen käsittely saattaa aiheuttaa paristonesteen
vuotamista tai räjähdyksen. Noudata aina seuraavia
käsittelysääntöjä:
• Varmista, että uusi paristo on oikeanlainen.
• Aseta asennuksen yhteydessä paristo oikeinpäin laskimeen
merkityllä tavalla.
• Paristo on asetettu paikalleen jo tehtaalla ja se saattaa kulua
ennen kuin teknisissä tiedoissa mainittu käyttöaika saavutetaan.
Muistin sisällön tyhjentäminen
Kun paristo vaihdetaan, muistin sisältö tyhjenee. Muistin
sisältö saattaa tyhjentyä myös, jos laskin on viallinen tai
kun sitä korjataan. Kirjoita muistiin kaikki tärkeät tiedot
mahdollisen muistin tyhjenemisen varalta.
Milloin paristo tulee vaihtaa
Jos näytön kontrasti on heikko tai näyttö pysyy pimeänä
painettaessa j valon ollessa vähäinen näytön kontrastin
säätämisen jälkeenkin, on aika vaihtaa paristo.
ERROR 09: Väärä DIM-virhe
• Matriisin/lukujonon koko ylittää laskenta-alueen.
Huomautuksia
ERROR 10: Määrittämätön virhe
• Laskennassa käytetään määrittämätöntä matriisia/lukujonoa.
Hälytysviestit
Ennen matriisilaskujen tekemistä sinun täytyy luoda matriisi.
Seuraa alla olevia ohjeita luodaksesi ja tallentaaksesi
matriiseja.
1. Paina b 4 päästäksesi MATRIX-tilaan.
2. Paina N 2 tuodaksesi matriisin syöttöruudun esiin.
• Kaikki puskurimuistissa oleva matriisidata, sisältäen
aikaisemmin syötetyt, ladatut tai lasketut matriisit, tulevat
esiin.
3. Määritä matriisin koko (enintään neljä kertaa neljä)
syöttämällä luvut numeropainikkeilla ja painamalla e.
Matriisin syöttöruutu
(esimerkki)
DRILL-TILA
Lajittelee lukujonon laskevaan järjestykseen.
28
Matriisien syöttö ja tallentaminen
Matriisin koko (rivi × sarake)
Alkiokenttä
Jäljellä olevia
kysymyksiä yhteensä
24
Lajittelee lukujonon nousevaan järjestykseen.
HUOM:
• Kun lukujonon syöttöruutu on näkyvissä, et voi suorittaa
lukujonolaskuja, koska MATH-valikko ei ole käytettävissä.
• Jos laskutoimituksen tulos on lukujono, se näytetään lukujonon
syöttöruudussa (huomaa, että tämä korvaa puskurimuistissa
olevan tiedon). Tallentaaksesi laskutoimituksen tuloksen, paina
ensin j poistuaksesi lukujonon syöttöruudusta. Paina
N 4 ja valitse muisti (L1–L4) tallentaaksesi juuri luodun
lukujonon.
• Kun laskentatulokset ovat lukujonomuodossa, näppäinten l
ja r painaminen ei palauta alkuperäistä lauseketta.
26
Voit tallentaa ja laskea MATRIXtilassa enintään neljä matriisia,
joista jokainen voi sisältää
enintään neljä riviä ja neljä
saraketta.
Paina b 4 päästäksesi MATRIX-tilaan.
HUOM: Voit käyttää MATH-valikkoa MATRIX-tilassa matriisien
muokkaamiseen, hakemiseen tai tallentamiseen sekä
matriisifunktioiden syöttämiseen.
⋮
× Table-esimerkki
sortD lukujonon nimi
a1x + b1y + c1z = d1
a2x + b2y + c2z = d2
a3x + b3y + c3z = d3
Katso yltä vaihe 6.
Oikeiden vastausten prosenttiosuus
Oikeita vastauksia
sortA lukujonon nimi
a1 b1
a2 b2
⋮
MATRIISILASKENTA
Syöttökenttä
3. Kun kaikki kertoimet on syötetty, paina e yhtälön
ratkaisemiseksi.
• Ratkaisun ollessa ruudulla, paina e tai j palataksesi
kertoimien syöttöruutuun. Nollataksesi kaikki kertoimet,
paina @ Z .
Muisteihin (L1–L4) luotuja lukujonoja voidaan käyttää
aritmeettisissa laskutoimituksissa ja laskuissa, jotka
sisältävät muuttujia x3, x2 ja x−1. Voit myös käyttää seuraavia
lukujonofunktioita, jotka ovat käytettävissä MATH-valikossa.
D =
Kysymys
• Uutta tilaa valitessa itsenäiseen muistiin (M) tallennetun,
minkä tahansa kompleksiluvun imaginaariosa ja viimeisen
vastauksen muisti (ANS) tyhjenee.
• Kompleksilukua, joka näytetään suorakulmaisina
koordinaatteina y-arvon ollessa 0 tai napakoordinaatteina
kulman ollessa 0, käsitellään reaalilukuna.
• Paina N 1, jos haluat palauttaa määritetyn
kompleksiluvun liittoluvun.
Kysymysten lukumäärä
Laskutoimitustyyppi
22
Ennen kuin näppäilet uuden tilastoarvon, tyhjennä muistin sisältö
(@ Z ).
① 2-VLE: b 6 0
a1x + b1y = c1
a2x + b2y = c2
Nykyinen kysymys /
Kysymyksiä yhteensä
Neliöregressioyhtälön kerroin
Kolme todennäköisyystiheysfunktiota löytyy MATH-valikosta
STAT-tilassa. Normaalijakaumamuuttujana käytetään
satunnaislukua.
HUOM:
• P(t), Q(t), ja R(t) ottavat aina positiiviset arvot silloinkin kun
t < 0, koska nämä toiminnot noudattavat samaa periaatetta kuin
ratkaistaessa pinta-alaa.
• Arvot P(t), Q(t), ja R(t) ilmaistaan kuutena desimaalina.
• Normituksen muunnoskaava on seuraava:
x−x
t=—
σx
Näytteiden neliösumma (y arvot)
YHTÄLÖIDEN RATKAISEMINEN
Math Drill-esimerkki
23
Normaalit todennäköisyyslaskennat
Näytteiden summa (y arvot)
Tietojen syöttäminen ja korjaus
4. Paina e aloittaaksesi.
Käyttäessäsi Math Drilliä tai × Tablea (sattumanvaraisessa
järjestyksessä), kysymykset valikoituvat sattumanvaraisesti ja
ne toistuvat vain sattumalta.
5. Syötä vastauksesi. Jos teit virheen, paina j tai N
tyhjentääksesi syötetyt numerot ja näppäile vastaus
uudestaan.
6. Paina e.
• Jos vastaus on oikein, näyttöön ilmestyy ” ” ja seuraava
kysymys.
• Jos vastaus on väärin, näyttöön ilmestyy ” ”, ja samaan
kysymykseen on vastattava uudelleen. Tämä lasketaan
vääräksi vastaukseksi.
• Jos painat e syöttämättä vastausta, näyttöön ilmestyy
oikea vastaus ja sen jälkeen seuraava kysymys. Tämä
lasketaan vääräksi vastaukseksi.
7. Jatka kysymyssarjoihin vastaamista syöttämällä vastaus ja
painamalla e.
8. Kun olet valmis, paina e ja näyttöön ilmestyy oikeiden
vastausten lukumäärä sekä niiden prosenttiosuus.
9. Paina e palataksesi nykyisen harjoituksen
aloitusnäyttöruudulle.
Ilmenee virhe, kun:
• välituloksen tai laskennan tuloksen absoluuttinen arvo on sama
tai suurempi kuin 1 × 10100.
• nimittäjä on nolla.
• yritetään ottaa neliöjuurta negatiivisesta luvusta.
• neliöllisessä regressiossa ei ole olemassa ratkaisua.
Lukujonojen käyttö laskennassa
Palauttaa matriisin, jonka sarakkeet on
transponoitu riveiksi ja rivit sarakkeiksi.
LUKUJONOTOIMINTO
Tilastolaskennat suoritetaan STAT-tilassa.
STAT-tilassa on kahdeksan alatilaa. Paina b 1 ja sen
jälkeen numeronäppäintä, joka vastaa valintaasi:
Arvojen korjaus
Korjaaminen ennen näppäimen _ painamista heti arvojen
näppäilyn jälkeen:
Poista väärä arvo painamalla j, näppäile sitten oikea arvo.
Korjaaminen näppäimen _ painamisen jälkeen:
Hae aiemmin näppäilty arvosarja näytölle näppäimin u ja
d.
Paina d, jos haluat arvosarjat näytölle nousevassa
järjestyksessä (vanhin ensin). Järjestyksen voi muuttaa
laskevaksi (viimeisin ensin) painamalla u-näppäintä. Paina
@ u tai @ d siirtääksesi kursorin arvosarjan
alkuun tai loppuun.
Kukin arvosarja näky merkinnöin ”X:”, ”Y:” tai ”F:”.
29
Cannot delete! (Ei voida poistaa!)
• Valittua kohdetta ei voida poistaa painamalla N- tai
@ y-näppäintä WriteView-editorissa.
Esim. @ * 5 r A l N
Tässä esimerkissä eksponentti on poistettava ennen
sulkumerkkien poistamista.
Cannot call! (Ei voida hakea!)
• Määriteltyihin muisteihin (D1−D4) tallennettuja funktioita tai
toimintoja ei voida hakea.
Esim. Yritettiin hakea esille tilastollinen muuttuja oltaessa
NORMAL-tilassa.
• Kaavamuisteihin (F1–F4) tallennettuja lausekkeita ei voida
palauttaa.
Buffer full! (Puskuri täynnä!)
• Yhtälö (mukaan lukien kaikki laskutoimitusmerkit) ylitti
enimmäissyöttöpuskurinsa (159 merkkiä WriteView-editorissa
ja 161 merkkiä Line-editorissa). Yhtälö ei saa ylittää
enimmäissyöttöpuskuriaan.
• Laskimeen jätetty kulunut paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa
laskinta.
• Paristosta vuotava neste voi aiheuttaa silmiin joutuessaan
vakavan vamman. Jos nestettä pääsee silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellä ja ota heti yhteyttä lääkäriin.
• Jos paristosta vuotavaa nestettä pääsee iholle tai vaatteisiin,
huuhtele heti puhtaalla vedellä.
• Jos tuotetta ei käytetä pidempään aikaan, poista paristo,
jotta mahdolliset vuodot eivät vaurioita laitetta. Säilytä paristo
turvallisessa paikassa.
• Älä jätä loppuun käytettyä paristoa tuotteen sisään.
• Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
• Virheellinen käsittely aiheuttaa räjähdysvaaran.
• Paristoja ei saa hävittää polttamalla, sillä ne saattavat räjähtää.
TEKNISET TIEDOT
Laskentatoiminnot: Tieteellinen laskenta,
kompleksilukulaskenta, yhtälöiden
ratkaisut, tilastolaskenta jne.
Harjoitustoiminnot: Matematiikkaharjoitukset ja kertotaulu
Näyttö:
96 × 32 pistematriisinestekidenäyttö
Laskentatulosten näyttö:
Mantissa: 10 numeroa
Eksponentti: 2 numeroa
Sisäiset laskennat: Jopa 14-numeroiset mantissat
Meneillään olevat toiminnot:
64 laskua 10-numeroiset luvut
(5 numeroarvoa CPLX-tilassa ja
1 numeroarvo matriisi/lukujonotiedoille.)
Virtalähde:
Sisäiset aurinkokennot
1,5 V —
… (tasavirta): Varaparisto
(Alkaliparisto (LR44 tai vastaava) × 1)
Käyttöaika: (vaihtelee käytön ym. seikkojen perusteella)
Noin 3.000 tuntia jatkuvasti näytettäessä
55555. 25°C:n lämmössä ja vain
alkaliparistoa käyttäen
Käyttölämpötila:
0°C – 40°C
Ulkomitat:
79,6 mm (L) × 161,5 mm (S) ×
15,5 mm (K)
Paino:
Noin 102 g (Mukaanlukien paristo)
Vakiovarusteet:
Paristo × 1 (asennettu), käyttöohje,
laskentaesimerkkejä ja kotelo
LISÄTIETOJA TIETEISLASKIMISTA
Katso www-sivuiltamme
http://sharp-world.com/calculator/
sin 45 =
Q
2
⎯
2
v 45 =
2cos−1 0.5 [rad] =
8mS2r
&3m4r
k5A=
0.707106781
U
EL-W506
EL-W516
EL-W546
8−2 − 34 × 52 =
@J01
2 @ ^ 0.5 =
2
⎯
J
3
2.094395102
U
o
0.
@Z
CALCULATION EXAMPLES
EXEMPLES DE CALCUL
ANWENDUNGSBEISPIELE
EJEMPLOS DE CÁLCULO
EXEMPLOS DE CÁLCULO
ESEMPI DI CALCOLO
REKENVOORBEELDEN
PÉLDASZÁMÍTÁSOK
PŘÍKLADY VÝPOČTŮ
RÄKNEEXEMPEL
LASKENTAESIMERKKEJÄ
UDREGNINGSEKSEMPLER
① 3(5 + 2) =
3(5+2)=
21.
②3×5+2=
3k5+2=
17.
③ (5 + 3) × 2 =
( 5 + 3) k 2 =
16.
①
@u
21.
②
d
17.
+&kz()S`
4
陹ꩥ꾽
17.
u
②
CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN
16.
d
③
45 + 285 ÷ 3 =
j 45 + 285 z 3
=
(18 + 6) ÷ (15 − 8) =
( 18 + 6 ) z
( 15 & 8 =
3
3⎯
7
(5 × 103) ÷ (4 × 10−3) = 5 ` 3 z
4`S3=
1'250'000.
34 + 57 =
34 + 57 =
45 + 57 =
45 =
68 × 25 =
68 k 25 =
68 × 40 =
J
1
j 100000 z 3
=UU
33'333.33333
3.3b04
[SCI: SIG 2] @ J 1 1 2
33'333.33333
@J13
[NORM1]
sin 60 [°] =
j 3 z 1000 =
U
0.003
0.003
@J13
[NORM1]
U
P
3 ×P
5 =
@ * 49 & 4
@ D 81 =
4.
@ q 27 =
3.
4! =
[email protected]=
10P3 =
10 @ e 3 =
24.
720.
10.
[email protected]=
500 × 25% =
500 k 25 @ a
120 ÷ 400 = ?%
120 z 400 @ a
125.
30.
625.
400 − (400 × 30%) = 400 & 30 @ a
|5 − 9| =
@W5&9=
o
@W(5&9
)=
280.
4.
4.
π
tan−11 [g] =
x=1
∑ (x + 2)
[email protected]
;X+2
n=1
=
25.
n=2
llH2=
15.
o
[email protected];X+2
H1H5)=
25.
llH2=
15.
(cosh 1.5 + sinh 1.5) = j ( H $
1.5 + H v
1.5 ) A = 20.08553692
2
ln 20 =
i 20 =
2.995732274
U
23
⎯
20
log 50 =
l 50 =
1.698970004
U
1.15
log2 16384 =
@ O 2 r 16384 =
14.
U
1⎯
o
@ O 2 H 16384 )
=
14.
@*3rk
@*5=
H
15
e3 =
@"3=
1÷e=
1z;V
=
101.7 =
@ Y 1.7 =
3
20
3.872983346
3Q
5+5Q
2
⎯
15
0.918618116
U
zrgh/dn4
pxC
BIN j @ / 25
@z
BIN
1
6
@ h 1AC
@z
BIN
@r
PEN
3203
OCT
@g
OCT
654
428.
@/
DEC
(1010 − 100)
× 11 =
[BIN]
@z(
1010 &
100) k 11
=
BIN
BIN (111) → NEG d 111 =
HEX (1FF) +
OCT (512) =
@ h 1FF
@g+
512 =
@h
HEX (?)
jxM
2FEC − 2C9E @ h 2FEC
& 2C9E m
⇒ M1
2000 &1901
m
⇒ M2
—
tM
M=
jxM
+) 2000 − 1901
1011 AND 101 = @ z 1011
[BIN]
4 101 =
10010
BIN 1111111001
1511
OCT
349
HEX
34E
HEX
6FF
HEX
A4D
HEX
→ [rad]
@]
0.927295218
→ [g]
@]
59.03344706
→ [°]
@]
53.13010235
;txmM<[]T
XIJKL
10
0.309523809
sin 62°12’24”
= [10]
(
(
( rθ == 1436 [°] ( xy ==
38: t
(K)
(J s)
07: mµ (kg)
25: λc
(m)
43: Eh
(J)
08: 1u
(kg)
26: λc, p
(m)
44: G0
(s)
09: e
(C)
27: σ
(W m–2 K–4) 45: α–1
10: h
(J s)
28: NA, L (mol–1)
11: k
(J K–1)
29: Vm
(m3 mol–1)
12: µ0
(N A–2)
30: R
(J mol–1 K–1) 48: λc, n
13: ε0
(F m–1)
31: F
(C mol–1)
7⎯
14: re
(m)
32: RK
(Ω)
123(40q40.8"
15: α
33: –e/me (C kg–1)
16: a0
34: h/2me
(m2 s–1)
17: R∞ (m–1)
35: γp
(s–1 T–1)
18: Φ0
36: KJ
(Hz V–1)
10(16 q21."
(m)
(Wb)
2(3q36."
86q400.
25.
j6H4
@u
r:
{:
7.211102551
33.69006753
14 H 36
@E
X:
Y:
11.32623792
8.228993532
[email protected]
@M
110 x Y
110.
¥26,510 = $?
26510 z ; Y
=
241.
$2,750 = ¥?
2750 k ; Y
=
r = 3 cm (r ⇒ Y)
3xY
πr = ?
@s;Y
A=
U
28.27433388
24
2
⎯ 2⎯
4 + 6 = 5 …(A)
24 z ( 4 + 6
)=
47: Mu
ANS × 9 =
(m)
(W m2)
50: c2
(m K)
51: Z0
(Ω)
(Pa)
[email protected]>v
sinh−1 0.5 =
I 0.5 =
5
_
DATA SET=
2.
0.0
12
24
12 H 24 _
DATA SET=
3.
5
⎯
9
21
21
21
40
40
40
21 H 40 H 3
_
DATA SET=
4.
U
0.6
15
25
15 H 25 _
DATA SET=
5.
k 9 = *1
5.0
5z9=
5
⎯
9
0.6
3
⎯
5
UU
5.4
@J13
5.4
N 1 S 0.5 e
A = 2, B = 3
Start = 0
Start = 180
tG
sy =
15.67223812
25: fl oz(UK)→mL
40: Pa→atm
σx =
tp
σx= 12.37179148
n=
tc
n=
26: mL→fl oz(UK)
41: mmHg→Pa
27: calth→J
42: Pa→mmHg
13: oz→g
28: J→calth
43: kgf·m→N·m
Σx =
tg
Σx=
14: g→oz
29: cal15→J
44: N·m→kgf·m
Σx2 =
to
Σx2 =
15: lb→kg
30: J→cal15
sx =
tv
sx=
sx2 =
A=
( 95 &
;R)
(95 − –
x ) 10 50 z ; v
⎯ × + =
sx
k 10 + 50
=
13.3630621
sx2 = 178.5714286
30
3
30 H 3 _
DATA SET=
2.
70 H 10 _ DATA SET=
6.
80
7
80 H 7 _
DATA SET=
7.
90
3
8.
y
41
12 H 41 _
DATA SET=
1.
8
13
8 H 13 _
DATA SET=
2.
5
2
5H2_
DATA SET=
3.
23
200
23 H 200 _ DATA SET=
4.
15
71
15 H 71 _
DATA SET=
5.
ta
a=
a=
tS
y = 22
5.357506761
b=
tb
x = 10
-3.120289663
0.503334057
c=
y´ = ? 10 @ U
10 y´
24.4880159
x´ = ? 22 @ V
22 x´
1:
2:
9.63201409
-3.432772026
b10
@Z
S#a# 0 [SD]
20 _
DATA SET=
1.
30
30 _
DATA SET=
2.
40
40 H 2 _
DATA SET=
3.
50 _
DATA SET=
4.
DATA
20
50
0.
90 H 3 _
DATA SET=
–
x=
tR
–
x=
σx =
tp
σx= 16.48757108
DATA SET=
[email protected]#
3.
45.
3.
N 2 35 N 1
)=
0.061713
Q(t)?
N 3 75 N 1
)=
0.312061
x = 85
R(t)?
N 4 85 N 1
)=
0.067845
t = 1.5
R(t)?
N 4 1.5 ) =
x = 75
X:
d 60 _
b3
(12 − 6i ) + (7 + 15i ) 12 - 6 O + 7 + 15 O
- ( 11 + 4 O
− (11 + 4i ) =
)=
8.
+5.K
6 × (7 − 9i )
× (−5 + 8i ) =
6k(7-9O)
k(S5+8O)
=
222.
+606.K
16 × (sin 30° +
icos 30°) ÷ (sin 60°
+ icos 60°) =
16 k ( v 30 + O
$ 30 ) z ( v 60
+ O $ 60 )
=
13.85640646
+8.K
y
@ u 8 Q 70 + 12 Q
25 =
18.5408873
∠42.76427608
θ1
r
θ
θ2
r2
B
x
r 1 = 8, θ1 = 70°
r 2 = 12, θ2 = 25°
r = ?, θ = ?°
r = ?, θ = ?°
60.
x 2 − nx– 2
Σ⎯
σx =
x 2 − nx– 2
sx = Σ⎯
n−1
y
Σ
–
y=⎯
n
Σx = x1 + x2 + … + xn
Σx2 = x1 2 + x2 2 + … + xn2
–2
Σ y 2 − ny
⎯
n−1
n
Σy2 −
ny– 2
⎯
n
Σxy = x1 y1 + x2 y2 + … + xn yn
Σy = y1 + y2 + … + yn
Σy 2 = y1 2 + y2 2 + … + yn2
σy =
1.
+1.K
1.414213562
∠45.
(2 − 3i )2 =
@E(2-3O)
A=
-5.
-12.K
1
⎯=
1+i
(1+O)@Z
=
0.5
-0.5K
CONJ(5 + 2i ) =
N1(5+2O)
=
5.
-2.K
23
n
@E1+O
=
@u
j
Σx
–
x=⎯
0.066807
25 b (CPLX)
1+i
60
60.4
P(t)?
x = 35
A
r1
DATA
30
sy =
64.43210706
1.
0.
10
x
12
7.
41'200.
DATA SET=
70
75.71428571
530.
20 H 1 _
5.
0.
12: m2→acre
1
60 H 13 _ DATA SET=
45
10: m→n mi
S#a# 0 [SD]
13
5.
–x =
b10
@Z
DATA
0.
DATA SET=
tR
33m20
60
S#a# 2 [QUAD]
b12
@Z
50 _
–x =
U
4.
F: ■
39: atm→Pa
1m13m20
DATA SET=
3_
24: mL→fl oz(US)
U
50 H 8 _
45
09: n mi→m
1.65
8
4.
38: Pa→kgf/cm2
1.25 + 2 W 5 =
50
DATA SET=
23: fl oz(US)→mL
1.65
24.61590706
75 H 3 _
08: km→mi
U
46 x´
X:
37: kgf/cm2→Pa
33
⎯
20
x´ = ? 46 @ V
d d d 45 _
22: L→gal (UK)
U
y = 46
45
07: mi→km
1⎯
5
* 4m5m6 = 4 ⎯
6
sy =
3.
36: W→ps
o
8.541216597
DATA SET=
21: gal (UK)→L
13
20
2
1.25 + ⎯ = 1.25 + 2 W 5 =
5
tv
_
06: m→yd
4
⎯
7
F
80
75
75
75
50
35: ps→W
4W;A=
A
x
2.
20: L→gal (US)
4
⎯=
20
DATA SET=
05: yd→m
7.
sx =
80 _
34: W→hp
j7xA
r=
80
19: gal (US)→L
7⇒A
sx =
1.
04: m→ft
1
⎯
2
r=
DATA SET=
33: hp→W
1`3W2`3=
0.995176343
95 _
18: °C→°F
1 × 103
⎯ =
2 × 103
tf
40
03: ft→m
0(31 q1.5"
1.826044386
S#a# 0 [SD]
DATA
95
1[2[3W2=
b=
b10
@Z
32: J→calIT
1°2’3”
⎯=
2
12
⎯
23
3.
GsijhfabS
VU
17: °F→°C
1.2 W 2.3 =
tb
21 _ H R v p c g o Q
02: cm→in
8m81
1.2
⎯=
2.3
DATA SET=
150.
31: calIT→J
[email protected](3m4
)=
b=
30.
e 180 e e
o
0.
22 _ H u d #
N20ee
8
⎯
81
1.050261097
c=
j v ; X - 0.5
[email protected]=
a=
20 N (SOLVER)
sin x − 0.5
23
3
ta
b=
H
29
⎯4 =
40 H 5 _
1
8
N1
e5e
8
⎯
15
5
1⎯
H
13
@ * 64 W 225 =
40
-2.
N1
2e3e
64
225
⎯ =
6.528394256
@*;AA
+;BA
A2 + B2
1
⎯
2
3 y´
j;[email protected]
-3;XA+2
x = −0.5
@q1W8=
1
y´ = ? 3 @ U
N (ALGB)
N1S1e
16807m3125
⎯=
8
a=
DATA
x = −1
16807
⎯
3125
x=3
5
* ⎯ × 9 = 5.5555555555555 × 10−1 × 9
9
3
*2 ⎯ × 9 = 0.6 × 9
5
f (x) = x − 3x + 2
4.641588834
24 N (→t, P(, Q(, R()
2
1
2
S#a# 1 [LINE]
1.
2
5
4.833333333
0.481211825
DATA SET=
5⎯
U
37.69911184
2H5_
k 9 = *2
[NORM1]
V=?
y
@n
[MDF]
29m6
1
5
5
U
U
2
5
x
5z9=
ANS × 9 =
(kg mol–1)
49: c1
52: atm
5 ÷ 9 = ANS
4m5m6*
3.
sinh−1 ⇒ D1
1'000.
[email protected]
4.833333333
2⎯
2
100 N 3 4 k
10 N 3 0 =
U
7W5m5=
o
302'500.
3.
t[k4
z3=U
4
=
35.
b11
@Z
16: kg→lb
11:
250.
$1 = ¥110 (110 ⇒ Y)
DATA
01: in→cm
acre→m2
450.
150 k 3 m
665.
138.
5
0.
tM
nJ
A = 2, B = 5
46: mp /me
x @ L 01–44
1234(56 q47."
jxM
N (ENG)
3
24: µµ
663
1250
1
(x2 − 1)dx =
[FIX, TAB = 1]
19
06: mn (kg)
uEH
r=
θ = [°]
(J T–1)
42: -h
v 62 [ 12 [
24 =
0.884635235
0 [ 0 [ 1500
N5
[’]
(m3 kg–1 s–2) 20: µe
41: M(12C) (kg mol–1)
3 [ 45 & 1.69 =
@:
24 [ N 4
[”]
(J)
(J T–1)
[10] j 7 [ 31 [
49.44 @ :
3h 45m – 1.69h
= [60]
37: eV
(J T–1)
[:
1234°56’12” +
1234 [ 56 [
0°0’34.567” = [60] 12 + 0 [ 0
[ 34.567 =
19: µB
(J T–1)
23: µn
20
18
114.3
(kg)
-159.
3h 30m 45s +
3 [ 30 [ 45
6h 45m 36s = [60] + 6 [ 45 [
36 =
j [email protected] L 05 =
UU
05: mp
@/
123.678 @ :
643.3325
(m)
→ DEC
[60]
c0
3
100 m × 10 k = ?
40: pc
@ h B3 C
2D =
HEX FFFFFFFF61
7°31’49.44”
01: c,
+
17
(J T–1)
B3 XNOR 2D =
[HEX]
0⇒M
80.
l l H 10 =
22: µp
BIN 1111101001
;Mk5=
50.11872336
(kg)
@ g 24 x
4=
OCT
(8 × 2) × 5 =
3xY
04: me
24 XOR 4 =
[OCT]
24 z ; M =
r = 3 cm (r ⇒ Y)
(m)
@zn
10110 =
24 ÷ (8 × 2) =
1
1⎯
2
0.367879441
K 01–52
(m s–1)
16.
j8k2xM
jF1
SFS1u1r
;XA&1r+
F1u3r;XA
8.
&1=
2
3
jF;XA&5
H2H8)=
138.
(x2 − 1)dx
−1
29
⎯
6
3W1W2
+4W3=
⎯
53.13010235
5
6
4⎯
U
@ w 0.8 =
o
1
o
[email protected]
r+W4d3=
sin−1 0.8 = [°]
@s;YA
x[
−
Wk
12
90.
πr 2 ⇒ F1
13
⎯
42
9.
@*=
@]
138.
39: AU
NOT 10110 =
[BIN]
2
ANS =
81.
→ [°]
l l H 10 =
(J T–1)
DB
jF2u8r
;XA&5
(x2 − 5)dx
44 + 37 =
7W5rm5=
FG
8
44 + 37 = ANS
256.
( ⎯75 )
2
7
A=
100.
n = 10
20.08553692
21: µN
@ h 5A p
C3 =
HEX
0 ≤ θ ≤ 200
ANS2 =
@]
32 ⎯
(m s–2)
5A OR C3 =
[HEX]
−100 ≤ θ ≤ 100
GRAD
16.
→ [g]
3 k ; < + 60
z;<=
03: gn
1
0≤θ≤π
8k2=
@Y2W3=
3 × (A) + 60 ÷ (A) =
• Physical constants and metric conversions are shown in the tables.
• Les constantes physiques et les conversions des unités sont
indiquées sur les tableaux.
• Physikalische Konstanten und metriche Umrechnungen sind in
der Tabelle aufgelistet.
• Las constants fisicas y conversiones métricas son mostradas
en las tables.
• Constantes fisicas e conversões métricas estão mostradas nas
tablelas.
• La constanti fisiche e le conversioni delle unità di misura vengono
mostrate nella tabella.
• De natuurconstanten en metrische omrekeningen staan in de
tabellen hiernaast.
• A fizikai konstansok és a metrikus átváltások a táblázatokban
találhatók.
• Fyzikální konstanty a převody do metrické soustavy jsou uvedeny
v tabulce.
• Fysikaliska konstanter och metriska omvandlingar visas i tabellerna.
• Fysikaaliset vakiot ja metrimuunnokset näkyvät taulukoista.
• Fysiske konstanter og metriske omskrivninger vises i tabellen.
•
•
• Konstanta fisika dan konversi metrik diperlihatkan di dalam tabel.
• 斲殯͑儆垫穢͑恂庲͑旇朞͑愕͑埮氊͑筞斶͑愯憛汆͑埪汒͑祢歆͑償枻城埪͟
02: G
BIN
π ≤θ≤⎯
π
−⎯
2
2
RAD
8 × 2 = ANS
10 3 =
138.
KL
110101100
PEN
0 ≤ θ ≤ 180
15.
1
J
⎯
2
=
V0 = 15.3 m/s
j 15.3 k 10 +
t = 10 s
2 @ Z k K 03
1 2
k 10 A =
V0t + ⎯ gt = ? m
U
2
125 yd = ? m
BIN
−90 ≤ θ ≤ 90
DEG
+5=
j 90 @ ]
n = 100
[email protected]+7
@Z=
1
7
⎯+⎯=
16
11001
θ = cos−1 x
ANS + 5 =
90° → [rad]
3
U
HEX (1AC)
θ = sin−1 x, θ = tan−1 x
@J00
10.
]
9
–
M=
50.
j6+4=
1
4
3⎯ + ⎯ =
2
3
−) M2 × 5%
0.707106781
3
20
1⎯
130.5000029
+) $250: M1 + 250 ⇒ M2 250 m
Q
6 + 4 = ANS
50.
I
$150 × 3 ⇒ M1
2
⎯
2
@J02
@y1=
130.5000029
@G;Xm4
& 0.5 ; X @ 1
+6;XAH2
)=
5
0.866025403
@J01
[email protected]=
cos ⎯ [rad] =
4
7
P
5 ÷5= @ * 2 r z 3
2 ÷3+P
[email protected]*5r
z5=
DEC (25)
Q
@>t(
5 z 7 ) = 0.895879734
U
x=6
y=4
4.
3
⎯
2
5
tanh−1 ⎯
=
j2W5r
+W3r4
=
3
4
⎯+⎯=
15
@ * 49 r & 4
@ D 81 =
512.
0.
U
3.b-03
@J14
[NORM2]
1500”
6.447419591
p
81 =
49 − 4p
=
llN3
H 0.001 =
llN3
H 0.001 =
8
[email protected]=
2'720.
U
[NORM1]
24°
1'700.
j v 60 =
3 ÷ 1000 =
123.678
102.
@P0
33.33b03
[ENG: TAB 2] @ J 1 2 2
14
91.
40 =
33'333.33
[FIX: TAB 2] @ J 1 0 2
13
-129599m64
50.
r2=
8×2⇒M
[NORM1]
2
5
U
v$tw^ysH>
ilO" VYZA1
*mDqBecaW
6
100000 ÷ 3 =
2
-2024m63m64
83 =
o
( xdx==20.00002
( xdx==30.001
-2'024.984375
U
11
(x 4 − 0.5x 3 + 6x 2) @ G ; X m 4 r
d⎯
& 0.5 ; X @ 1
dx
+6;XA
o
500 + (500 × 25%) = 500 + 25 @ a
5
PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA
07HGK (TINSZ1308EHZZ)
-2'024.984375
( 12 m 3 )
m 1 W 4 = 6.447419591
5C2
-90
U
o
27 =
140.
-
( 12 m 3
r)m
1W4=
=
3p
42 k S 5 + 120
=
42 × −5 + 120 =
1
(123) ⎯
4
129599
⎯
64
U
8mS2&
3m4k5
A=
ud
3
63
-2024 ⎯
64
26 b (MATRIX)
[ ]
b4
N222e
1e2e3e4e
jN40
[ ]
N2e
3e1e2e6e
jN41
matA × matB =
jN 1 0 k
N11=
1 2
⇒ matA
3 4
3 1
⇒ matB
2 6
matA−1
=
jN10
@Z=
[
[
dim (matA, 3, 3) = j N 5 0
N10H3
H3)=
fill (5, 3, 3) =
jN 5 15
H3H3)=
cumul matA =
jN 5 2
N10=
[
[
o_prod (L1, L2) = j N 6 8
N10H
N11)
=
7
13
17
27
-2
1
1.5 -^.5
2
^
3
4
^
^
^
^
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
2
4
6
[
jN 5 43
=
[
1
^
^
^
1
^
^
^
1
rnd_mat (2, 3) =
jN 5 52 H 3 )
=
det matA =
jN60
N10=
[
jN61
N11=
trans matB =
jN 7
N30
jN 3 1
mat → list
]
]
]
]
]
aug (matA, matB) = j N 5 3 N
1 2 3 1
10HN
11)=
3 4 2 6
identity 3 =
]
-2.
3
2
1
6
abs_list L2 =
jN6A
N11=
list → matA
jN8
N30
{
2x + 3y = 4
5x + 6y = 7
x=?
y=?
]
[ 1: 1
2: 3
]
[ 1: 3
2: 2
]
det(D) = ?
x+y−z=9
6x + 6y − z = 17
14x − 7y + 2z = 42
x=?
y=?
z=?
det(D) = ?
L1 + L2 =
jN10+
N11=
sortA L1 =
jN50N
10=
sortD L1 =
jN51N
10=
dim (L1, 5) =
jN52N
10H5)
=
fill (5, 5) =
jN535
H5)=
[
[
[
[
[
1: -1
1: 2
2: 7
3: 4
4: ^
1: 5
2: 5
3: 5
4: 5
5: 5
[
df_list L1 =
jN55N
10=
[ 1: 5
1: 2
3: 13
2: -3
2: 7
3: 4
4: -3
5: -1
6: -4
max L1 =
jN61N
10=
mean L1 =
jN62N
10=
4.333333333
med L1 =
jN63N
10=
4.
jN64N
10=
13.
prod L1 =
jN65N
10=
56.
stdDv L1 =
jN66N
10=
2.516611478
vari L1 =
jN67N
10=
6.333333333
2.
-3.
b61
1e1eS1e9e
6 e 6 e S 1 e 17 e
14 e S 7 e 2 e 42
e
X:
Y:
Z:
D:
3.238095238
-1.638095238
-7.4
105.
3x + 4x − 95 = 0
e
X=
1:
2:
b63
5x3 + 4x2 + 3x + 7 = 0 5 e 4 e 3 e 7
e
X=
1:
2:
-1.233600307
0.216800153
±1.043018296K
7.
Seulement pour la France/For France only:
Function keys
Display
Buffer space*
Touches de fonction
Affichage
Espace tampon*
Funktionstasten
Anzeige
Speicherplatz*
Teclas de función Visualizador Espacio de memoria intermedia*
Espaço na memória intermediária*
Teclas de função
Exibição
Memoria tampone*
Tasti di funzione
Display
Bufferruimte*
Functietoetsen
Display
Függvénybillentyűk
Pufferterület*
Kijelző
Tlačítka funkcí
Vyrovnávací paměť*
Zobrazení
Funktionstangenter
Buffertutrymme*
Visning
Funktionäppäimet
Puskuritila*
Näyttö
Funktionstaster
Bufferplads*
Display
*
Tombol fungsi
穮朞͑疪
Function
Fonction
Funktion
Función
Função
Funzioni
Functie
Függvény
Funkce
Funktion
Funktio
Funktion
Dynamic range
Plage dynamique
zulässiger Bereich
Rango dinámico
Gama dinâmica
Campi dinamici
Rekencapaciteit
Megengedett számítási tartomány
Dynamický rozsah
Definitionsområde
Dynaaminen ala
Dynamikområde
Fungsi
穮朞
Kisaran dinamis
壟洇͑憚氊
Tampilan
筚彺͑祢柢
Ruang buffer*
憊碂͑击儊͛͑
@Z
□−1
1
A
□2
1
@1
□3
1
m
□□
5
@O
log□(□)
7
@"
e□
5
sin–1 x, cos–1 x
|x| ≤ 1
@Y
10□
5
tan–1 x, 3P
x
| x | < 10100
ln x, log x, loga x
10–99 ≤ x < 10100, 10–99 ≤ a < 10100 (a ≠ 1)
sin x, cos x, tan x
Protection de l’environnement
L’appareil est alimenté par pile. Afin de protéger l’environnement,
nous vous recommandons:
• d’apporter la pile usagée ou à votre revendeur ou au
service après-vente, pour recyclage.
• de ne pas jeter la pile usagée dans une source de chaleur,
dans l’eau ou dans un vide-ordures.
Endast svensk version/For Sweden only:
ENGLISH
@q
3P
□
5
• y > 0:
□P
7
• y = 0: 0 < x < 10100
□
⎯
□
7
| □|
5
@D
F
@G
@I
()
□
□
□ □dx
9
d(□)
⎯
dx x = □
|
7
∑ (□)
x=□
9
□
(
)
• y < 0:
yx
Attention : votre
produit comporte
ce symbole. Il
signifie que les
produits
électriques et
électroniques
usagés ne doivent
pas être mélangés
avec les déchets
ménagers
généraux. Un
système de
collecte séparé
est prévu pour ces
produits.
For Australia/New Zealand only:
For warranty information please see www.sharp.net.au.
FRANÇAIS
Achtung: Ihr
Produkt trägt
dieses Symbol.
Es besagt, dass
Elektro- und
Elektronikgeräte
nicht mit dem
Haushaltsmüll
entsorgt, sondern
einem getrennten
Rücknahmesystem zugeführt
werden sollten.
DEUTSCH
B. Informations sur la mise au rebut à l’intention des entreprises
1. Au sein de l’Union européenne
Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et
que vous souhaitiez le mettre au rebut :
Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des
conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage
pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites
quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.
Espagne : veuillez contacter l’organisation de collecte existante ou votre
administration locale pour les modalités de reprise de vos produits
usagés.
2. Pays hors de l’Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre
administration locale qui vous renseignera sur la méthode d’élimination
correcte de cet appareil.
A. Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten
1. In der Europäischen Union
Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den
normalen Hausmüll!
Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße
Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektround Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und
elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden.
Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können
Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun
kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben*. In einigen
Ländern* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem
Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät
kaufen.
*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.
Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder
Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich
geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass
Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwendet werden.
Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.
2. In anderen Ländern außerhalb der EU
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem
ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.
Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können
kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues
Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der
Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch.
B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer
1. In der Europäischen Union
Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und
nun entsorgen möchten:
Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die
Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen
Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine
Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer
örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.
Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene
Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen
zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.
2. In anderen Ländern außerhalb der EU
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem
ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.
NEG
BIN: 1000000001 ≤ x ≤ 1111111111
0 ≤ x ≤ 111111111
PEN: 2222222223 ≤ x ≤ 4444444444
0 ≤ x ≤ 2222222222
OCT: 4000000001 ≤ x ≤ 7777777777
0 ≤ x ≤ 3777777777
HEX: FDABF41C01 ≤ x ≤ FFFFFFFFFF
0 ≤ x ≤ 2540BE3FF
Atención: su
producto está
marcado con este
símbolo. Significa
que los productos
eléctricos y
electrónicos
usados no
deberían
mezclarse con los
residuos
domésticos
generales. Existe
un sistema de
recogida
independiente para
estos productos.
Attenzione: Il
dispositivo è
contrassegnato da
questo simbolo,
che segnala di
non smaltire le
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche
insieme ai normali
rifiuti domestici.
Per tali prodotti è
previsto un
sistema di
raccolta a parte.
B. Información sobre Eliminación para empresas usuarias
1. En la Unión Europea
Si el producto se utiliza en una empresa y quiere desecharlo:
Por favor póngase en contacto con su distribuidor SHARP, quien le
informará sobre la recogida del producto. Puede ser que le cobren
los costes de recogida y reciclaje. Puede ser que los productos de
tamaño pequeño (y las cantidades pequeñas) sean recogidos por
sus centros de recogida locales.
Para España: por favor, póngase en contacto con el sistema de
recogida establecido o con las autoridades locales para la recogida
de los productos usados.
2. En otros países fuera de la Unión Europea
Si desea desechar este producto, por favor póngase en contacto
con sus autoridades locales y pregunte por el método de
eliminación correcto.
A. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti (privati)
1. Nell’Unione europea
Attenzione: Per smaltire il presente dispositivo, non utilizzare il normale
bidone della spazzatura!
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere
gestite a parte e in conformità alla legislazione che richiede il
trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.
In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti
nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche
ed elettroniche usate a centri di raccolta designati*. In alcuni paesi*,
anche il rivenditore locale può ritirare gratuitamente il vecchio prodotto
se l’utente acquista un altro nuovo di tipologia simile.
*) Per maggiori informazioni si prega di contattare l’autorità locale
competente.
Se le apparecchiature elettriche o elettroniche usate hanno batterie o
accumulatori, l’utente dovrà smaltirli a parte preventivamente in
conformità alle disposizioni locali.
Lo smaltimento corretto del presente prodotto contribuirà a garantire
che i rifiuti siano sottoposti al trattamento, al recupero e al riciclaggio
necessari prevenendone il potenziale impatto negativo sull’ambiente e
sulla salute umana, che potrebbe derivare da un’inadeguata gestione
dei rifiuti.
2. In paesi che non fanno parte dell’UE
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità
locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.
Per la Svizzera: Le apparecchiature elettriche o elettroniche usate
possono essere restituite gratuitamente al rivenditore, anche se non si
acquista un prodotto nuovo. Altri centri di raccolta sono elencati sulle
homepage di www.swico.ch o di www.sens.ch.
y
P
Atenção: O seu
produto está
identificado com
este símbolo.
Significa que os
produtos
eléctricos e
electrónicos não
devem ser
misturados com o
lixo doméstico
comum. Existe um
sistema de
recolhas
específico para
estes produtos.
1
ex
−10100 < x ≤ 230.2585092
10 x
−10100 < x < 100
sinh x, cosh x, tanh x
| x | ≤ 230.2585092
sinh–1 x
| x | < 1050
cosh–1 x
1 ≤ x < 1050
tanh–1 x
|x| < 1
x
| x | < 1050
2
x3
| x | < 2.15443469 × 1033
x
P
0 ≤ x < 10100
x –1
| x | < 10100 (x ≠ 0)
0 ≤ n ≤ 69*
n!
0 ≤ r ≤ n ≤ 9999999999*
n!
⎯
(n − r)!
nPr
< 10100
nCr
0 ≤ r ≤ n ≤ 9999999999*
0 ≤ r ≤ 69
↕DEG, D°M’S
0°0’0.00001” ≤ | x | < 10000°
x, y
r, θ
n!
⎯
(n − r)!
r, θ
x, y
< 10100
x 2 + y 2 < 10100
0 ≤ r < 10100
DEG: | θ | < 1010
π
⎯
RAD: | θ | < 180
× 1010
10
10
GRAD: | θ | < ⎯
9 × 10
DEG: | x | < 10100
DEG
RAD, GRAD
RAD
GRAD: | x | < ⎯
1098
2 ×
π
(A + Bi ) + (C + Di )
| A + C | < 10100, | B + D | < 10100
(A + Bi ) − (C + Di )
| A − C | < 10100, | B − D | < 10100
(A + Bi ) × (C + Di )
(AC − BD) < 10100
(AD + BC) < 10100
Let op: Uw
product is van dit
merkteken
voorzien. Dit
betekent dat
afgedankte
elektrische en
elektronische
apparatuur niet
samen met het
normale huisafval
mogen worden
weggegooid. Er
bestaat een
afzonderlijk
inzamelingssysteem voor
deze producten.
NEDERLANDS
A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers
(particuliere huishoudens)
1. In de Europese Unie
Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval
weggooien!
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet
gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de
verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.
Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere
huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe
aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige
landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude
product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.
*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere
informatie.
Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of
accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de
plaatselijke voorschriften weggooien.
Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt
u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en
recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu
en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders
zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.
2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de
plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste
verwijderingsprocedure.
Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen
nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn
vermeld op de startpagina van www.swico.ch or www.sens.ch.
B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven.
1. In de Europese Unie
Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u
dit wilt weggooien:
Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen
verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u
een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling
moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen
door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.
Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de
lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.
2. In andere landen buiten de Europese Unie
Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de
plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste
verwijderingsprocedure.
1. Inden for EU
Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i
din almindelige skraldespand.
Obs: Produktet vil
have dette
symbol. Det
betyder at der er
tale om elektrisk
eller elektronisk
udstyr som ikke
bør blandes med
det almindelige
husholdningsaffald. Der findes
et særskilt
genbrugssystem
til sådanne
produkter.
Förbrukad elektrisk utrustning måste hanteras i enlighet med
gällande miljölagstiftning och återvinningsföreskrifter.
I enlighet med gällande EU-regler ska hushåll ha möjlighet att
lämna in elektrisk utrustning till återvinningsstationer utan kostnad.*
I vissa länder* kan det även hända att man gratis kan lämna in
gamla produkter till återförsäljaren när man köper en ny liknande
enhet.
* Kontakta kommunen för vidare information.
Om utrustningen innehåller batterier eller ackumulatorer ska dessa
först avlägsnas och hanteras separat i enlighet med gällande
miljöföreskrifter.
Genom att hantera produkten i enlighet med dessa föreskrifter
kommer den att tas om hand och återvinnas på tillämpligt sätt,
vilket förhindrar potentiella negativa hälso- och miljöeffekter.
Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier
eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i
overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer
udstyret.
2. I lande uden for EU
B. Oplysninger om kassering og genbrug for virksomheder.
1. Inden for EU
Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du
ønsker at skille dig af med det:
Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan
produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for
omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små
produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale
genbrugsplads.
2. I lande uden for EU
DANSK
Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de
lokale myndigheder og spørge dem, hvordledes produktet kasseres
korrekt.
A. Informace o likvidaci pro uživatele (domácnosti)
1. V zemích Evropské unie
Upozornění: Toto zařízení nelikvidujte v běžných odpadkových
koších!
Upozornění: Váš
výrobek je
označen tímto
symbolem.
Znamená to, že
je zakázáno
likvidovat použitý
elektrický nebo
elektronický
výrobek s
běžným domácím
odpadem. Pro
tyto výrobky je k
dispozici
samostatný
sběrný systém.
Použité elektrické a elektronické vybavení je třeba likvidovat
samostatně a v souladu s legislativou, která vyžaduje řádnou
likvidaci, obnovení a recyklaci použitého elektrického a
elektronického vybavení.
Na základě dohody členských států mohou domácnosti v zemích
Evropské unie vracet použité elektrické a elektronické vybavení v
určených sběrnách zdarma*. V některých zemích* od vás může
místní prodejce odebrat zdarma použitý výrobek, pokud
zakoupíte nový podobný.
*) Další podrobnosti vám sdělí orgány místní správy.
Pokud použité elektrické nebo elektronické vybavení obsahuje
baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je předem samostatně v
souladu s místními vyhláškami.
Řádnou likvidací tohoto výrobku pomáháte zajistit, že bude
odpad vhodným způsobem zlikvidován, obnoven a recyklován a
zabráníte tak možnému poškození životního prostředí a zdraví
obyvatel, ke kterému by mohlo dojít v případě nesprávné
likvidace.
2. Länder utanför EU
Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande
sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av
med denna produkt.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii
B) Information om återvinning för företag
1. EU-länder
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní
orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
Gör så här om produkten ska kasseras:
B. Informace o likvidaci pro podnikatelské subjekty.
Kontakta SHARPs återförsäljare för information om hur man går till
väga för att lämna tillbaka produkten. Det kan hända att en avgift för
transport och återvinning tillkommer. Mindre skrymmande produkter
(om det rör sig om ett fåtal) kan eventuellt återlämnas till lokala
återvinningsstationer.
1. V zemích Evropské unie
Chcete-li zlikvidovat výrobek, který je používán pro podnikatelské
účely:
Obraťte se na prodejce SHARP, který vás informuje o odebrání
výrobku. Odebrání a recyklace mohou být zpoplatněny. Malé
výrobky (a malá množství) mohou odebírat místní sběrny
odpadu.
2. Länder utanför EU
Kontakta de lokala myndigheterna och ta reda på gällande
sorterings- och återvinningsföreskrifter om du behöver göra dig av
med denna produkt.
2. V ostatních zemích mimo Evropskou unii.
ČESKY
1. Euroopan unionissa
1. Az Európai Unióban
Huomio: Jos haluat hävittää tämän laitteen, älä käytä tavallista
jätesäiliötä.
Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet pitää hävittää erikseen
noudattaen lainsäädäntöä, joka takaa käytettyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden oikean käsittelyn, keräämisen ja kierrättämisen.
Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoa seuraten yksityiset kotitaloudet EU:n
jäsenvaltioissa voivat palauttaa käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet
määrättyihin keräyspaikkoihin ilmaiseksi*. Joissakin maissa* paikalliset
vähittäismyyjät voivat myös ottaa vastaan vanhan tuotteen ilmaiseksi,
jos asiakas ostaa vastaavan uuden tuotteen.
*) Pyydä lisätietoja paikallisviranomaisilta.
Jos käytetyissä sähkö- tai elektroniikkalaitteissa käytetään paristoja tai
akkuja, hävitä nämä tuotteet etukäteen erikseen paikallisten säädösten
mukaisesti.
Hävittämällä tuotteen asiamukaisesti, autat varmistamaan, että jätteet
käsitellään, kerätään ja kierrätetään asianmukaisella tavalla. Näin
vältytään haitallisilta ympäristö- ja terveysvaikutuksilta, joita saattaa
olla seuraamuksena jätteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní správní
orgány, které vás seznámí s vhodnou metodou likvidace.
A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató felhasználók részére (magán
háztartások)
A. Hävitysohjeet käyttäjille (yksityiset kotitaloudet)
Huomio: Tuote on
merkitty tällä
symbolilla. Tämä
tarkoittaa, että
käytettyjä sähköja elektroniikkalaitteita ei saa
sekoittaa
kotitalouden
yleisjätteiden
kanssa. Näille
tuotteille on
olemassa erillinen
keräysjärjestelmä.
Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har
private husstande i EU ret til gratis*, at aflevere deres brugte elektriske
og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er
det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale
forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt.
*) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de
lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres
korrekt.
OBS! Kasta inte denna produkt i soporna!
OBS! Produkten
är märkt med
symbolen ovan.
Denna symbol
indikerar att
elektroniska
produkter inte ska
kastas i det
vanliga
hushållsavfallet
eftersom det finns
ett separat
avfallshanteringssystem för dem.
Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i
overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af
brugt elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at
vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken
miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig
affaldshåndtering.
1. EU-länder
SVENSKA
A. Informações sobre a Eliminação de Produtos para os
Utilizadores (particulares)
1. Na União Europeia
Atenção: Se quiser eliminar este equipamento, não o deve fazer
juntamente com o lixo doméstico comum!
O equipamento eléctrico e electrónico deve ser tratado separadamente
e ao abrigo da legislação aplicável que obriga a um tratamento,
recuperação e reciclagem adequados de equipamentos eléctricos e
electrónicos usados.
Após a implementação desta legislação por parte dos Estadosmembros, todos os cidadãos residentes na União Europeia poderão
entregar o seu equipamento eléctrico e electrónico usado em estações
de recolha específicas a título gratuito*. Em alguns países* o seu
revendedor local também pode recolher o seu equipamento usado a
título gratuito na compra de um novo equipamento.
*) Contacte as entidades locais para mais informações.
Se o seu equipamento eléctrico e electrónico usado funcionar a pilhas
ou baterias, deverá eliminá-las em separado, conforme a legislação
local, e antes de entregar o seu equipamento.
Ao eliminar este produto correctamente estará a contribuir para que o
lixo seja submetido aos processos de tratamento, recuperação e
reciclagem adequados. Desta forma é possível evitar os efeitos
nocivos que o tratamento inadequado do lixo poderia provocar no
ambiente e na saúde.
2. Em outros Países fora da UE
Se quiser eliminar este produto, contacte as entidades locais e
informe-se sobre o método correcto para proceder à sua eliminação.
Na Suíça: O equipamento eléctrico e electrónico é aceite, a título
gratuito, em qualquer revendedor, mesmo que não tenha adquirido um
novo produto. Poderá encontrar uma lista das estações de recolha
destes equipamentos na página da Web www.swicho.ch ou
www.sens.ch.
A. Oplysninger om kassering og genbrug for brugere (private
husholdninger)
A) Information om återvinning av elektrisk utrustning för
hushåll
Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a
közönséges szemeteskukát használja!
Figyelem: A
terméket ezzel a
jelöléssel látták
el. Ez azt jelenti,
hogy a használt
elektromos és
elektronikus
termékeket nem
szabad az
általános
háztartási
hulladékkal
keverni. Ezekhez
a termékekhez
külön
hulladékgyűjtő
rendszer üzemel.
2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella
A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, és a
használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű
kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező
jogszabályokkal összhangban kell kezelni.
A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a
magán háztartások használt elektromos és elektronikai
berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt
gyűjtőlétesítményekbe*. Egyes országokban* a helyi kiskereskedés
is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új
terméket vásárol.
*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön az önkormányzatnál.
Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésében elemek
vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki
a helyi előírásoknak megfelelően.
A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt,
hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen,
visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson, ezáltal közreműködik a
lehetséges káros környezeti és humán egészségi hatások
megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen
hulladékkezelés következtében előállhatnának.
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja
pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az
önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési
módszerről.
B. Hävitysohjeet yrityskäyttäjille.
1. Euroopan unionissa
B. Informações sobre a Eliminação de Produtos para UtilizadoresEmpresas.
1. Na União Europeia
Se o produto for usado para fins comerciais e quiser eliminá-lo:
Contacte o seu revendedor SHARP que irá informá-lo sobre a melhor
forma de eliminar o produto. Poderá ter de pagar as despesas
resultantes da recolha e reciclagem do produto. Alguns produtos mais
pequenos (e em pequenas quantidades) poderão ser recolhidos pelas
estações locais.
Na Espanha: Contacte o sistema de recolhas público ou as entidades
locais para mais informações sobre a recolha de produtos usados.
2. Em outros Países fora da UE
Se quiser eliminar este produto, contacte as entidades locais e
informe-se sobre o método correcto para proceder à sua eliminação.
PORTUGUÊS
1
−10100 < ⎯
x log | y | < 100
B. Informazioni sullo smaltimento per gli utenti commerciali
1. Nell’Unione europea
Se il prodotto è impiegato a scopi commerciali, procedere come segue
per eliminarlo.
Contattare il proprio rivenditore SHARP che fornirà informazioni circa il
ritiro del prodotto. Potrebbero essere addebitate le spese di ritiro e
riciclaggio. Prodotti piccoli (e quantitativi ridotti) potranno essere ritirati
anche dai centri di raccolta locali.
Per la Spagna: Contattare il sistema di raccolta ufficiale o l’ente locale
preposto al ritiro dei prodotti usati.
2. In paesi che non fanno parte dell’UE
Se si desidera eliminare il presente prodotto, contattare le autorità
locali e informarsi sul metodo di smaltimento corretto.
ITALIANO
x=n
1
(0 < | x | < 1: ⎯
x = 2n − 1, x ≠ 0)*,
−10100 < x log | y | < 100
* n, r: integer / entier / ganze Zahlen / entero / inteiro / intero /
geheel getal / egész számok / celé číslo / heltal /
/
/ bilangan
kokonaisluku / heltal /
bulat / 洛朞
−10100 < ⎯
x log y < 100 (x ≠ 0)
• y = 0: 0 < x < 10100
• y < 0: x = 2n − 1
1
(0 < | x | < 1: ⎯
x = n, x ≠ 0)*,
4
A. Información sobre eliminación para usuarios particulares
1. En la Unión Europea
Atención: si quiere desechar este equipo, ¡por favor no utilice el
cubo de la basura habitual!
Los equipos eléctricos y electrónicos usados deberían tratarse por
separado de acuerdo con la legislación que requiere un
tratamiento, una recuperación y un reciclaje adecuados de los
equipos eléctricos y electrónicos usados.
Tras la puesta en práctica por parte de los estados miembros, los
hogares de particulares dentro de los estados de la Unión Europea
pueden devolver sus equipos eléctricos y electrónicos a los centros
de recogida designados sin coste alguno*. En algunos países* es
posible que también su vendedor local se lleve su viejo producto
sin coste alguno si Ud. compra uno nuevo similar.
*) Por favor, póngase en contacto con su autoridad local para
obtener más detalles.
Si sus equipos eléctricos o electrónicos usados tienen pilas o
acumuladores, por favor deséchelos por separado con antelación
según los requisitos locales.
Al desechar este producto correctamente, ayudará a asegurar que
los residuos reciban el tratamiento, la recuperación y el reciclaje
necesarios, previniendo de esta forma posibles efectos negativos
en el medio ambiente y la salud humana que de otra forma podrían
producirse debido a una manipulación de residuos inapropiada.
2. En otros países fuera de la Unión Europea
Si desea desechar este producto, por favor póngase en contacto
con las autoridades locales y pregunte por el método de
eliminación correcto.
Para Suiza: Los equipos eléctricos o electrónicos pueden
devolverse al vendedor sin coste alguno, incluso si no compra
ningún nuevo producto. Se puede encontrar una lista de otros
centros de recogida en la página principal de www.swico.ch o
www.sens.ch.
−10100 < x log y < 100
• y > 0:
x
* The amount of memory used for the display in the WriteView
editor, measured in characters (excluding entered values,
denoted in the chart by “□”).
* Espace mémoire utilisé pour préserver l’affichage dans l’éditeur
WriteView, mesuré en caractère (à l’exception des valeurs
d’entrée, indiquées dans le tableau par “□”).
* Der für die Anzeige im WriteView Editor verwendete
Speicherplatz, gemessen in Zeichen (ohne die eingegebenen
Werte, die in der Tabelle mit „□“ markiert sind).
* La cantidad de memoria usada para visualizar en el editor
WriteView, medida en caracteres (excluyendo los valores
introducidos, indicados en el grafico mediante “□”).
* A quantidade de memória que é usada para a exibição no
editor WriteView, medida em caracteres (excluindo os valores
introduzidos, indicados no quadro por “□”).
* La quantità di memoria utilizzata per la visualizzazione nell’editor
WriteView, misurata in caratteri (escludendo i valori inseriti,
indicati nella tabella con il simbolo “□”).
* De hoeveelheid geheugen dat wordt gebruikt om de WriteView
editor weer te geven, gemeten in symbolen (met uitzondering
van ingevoerde waarden aangeduid in de grafiek met “□”).
* A WriteView szerkesztő megjelenítési műveleteire használatos
memóriaterület, karakterben kifejezve (az ábrán „□” karakterrel
jelölt beviteli értékeket nem számítva).
* Množství paměti využívané pro účely zobrazení v editoru
WriteView, vyjádřené počtem znaků (vyjma zadaných hodnot,
označených v grafu znakem „□“).
* Den mängd minne som används för visning med WriteViewredigeraren, mätt i antalet tecken (exklusive inmatade värden,
vilka anges som ”□” i tabellen).
* Näytön WriteView-editorissa käyttämä muisti merkkeinä
laskettuna (pois lukien syötetyt arvot, taulukossa merkitty ”□”).
* Den mængde hukommelse, der bruges til visning i WriteVieweditoren, målt i tegn (med undtagelse af indtastede værdier, der
angives med „□“ i tabellen).
ESPAÑOL
A. Informations sur la mise au rebut à l’intention des utilisateurs
privés (ménages)
1. Au sein de l’Union européenne
Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez
pas dans une poubelle ordinaire !
Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités
séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de
traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.
Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres,
les ménages résidant au sein de l’Union européenne peuvent
désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et
électroniques usagés sur des sites de collecte désignés. Dans certains
pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien
produit si vous achetez un produit neuf similaire.
*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de
renseignements.
Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles
ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement
au rebut conformément à la législation locale en vigueur.
En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez
à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de
ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur
mauvaise gestion sur l’environnement et la santé humaine.
2. Pays hors de l’Union européenne
Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre
administration locale qui vous renseignera sur la méthode d’élimination
correcte de cet appareil.
Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent
être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n’achetez pas
un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte,
veuillez vous reporter à la page d’accueil du site www.swico.ch ou
www.sens.ch.
NOT
BIN: 1000000000 ≤ x ≤ 1111111111
0 ≤ x ≤ 111111111
PEN: 2222222223 ≤ x ≤ 4444444444
0 ≤ x ≤ 2222222221
OCT: 4000000000 ≤ x ≤ 7777777777
0 ≤ x ≤ 3777777777
HEX: FDABF41C01 ≤ x ≤ FFFFFFFFFF
0 ≤ x ≤ 2540BE3FE
(tan x: | x | ≠ 100(2n − 1))*
5
B. Information on Disposal for Business Users.
1. In the European Union
If the product is used for business purposes and you want to
discard it:
Please contact your SHARP dealer who will inform you about the
take-back of the product. You might be charged for the costs arising
from take-back and recycling. Small products (and small amounts)
might be taken back by your local collection facilities.
For Spain: Please contact the established collection system or your
local authority for take-back of your used products.
2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard of this product, please contact your local
authorities and ask for the correct method of disposal.
Miljöskydd
Denna produkt drivs av batteri.
Vid batteribyte skall följande iakttagas:
• Det förbrukade batteriet skall inlämnas till batteriinsamling
eller till kommunal miljöstation för återinssamling.
• Kasta ej batteriet i vattnet eller i hushållssoporna. Batteriet
får ej heller utsättas för öppen eld.
DEC: | x | ≤ 9999999999
BIN: 1000000000 ≤ x ≤ 1111111111
0 ≤ x ≤ 111111111
PEN: 2222222223 ≤ x ≤ 4444444444
0 ≤ x ≤ 2222222222
OCT: 4000000000 ≤ x ≤ 7777777777
0 ≤ x ≤ 3777777777
HEX: FDABF41C01 ≤ x ≤ FFFFFFFFFF
0 ≤ x ≤ 2540BE3FF
10
P
□
* Jumlah memori yang digunakan untuk kepentingan tampilan
dalam editor WriteView, diukur dalam jumlah karakter (tidak
termasuk nilai yang dimasukkan, ditunjukkan dalam diagram
dengan “□”)
* ΈΣΚΥΖ·ΚΖΨ͑碾滗匶汞͑筚彺͑祢柢櫖͑斲殯夞垚͑彚微庲͑檗͙͑怾沖͑朞͑
匶渆͑͝壊祢櫖昢͑‫ד□ג‬嵢͑祢柢夢͑斲殯沖͑沋崫͑儘汆͑洢歾͚͟
Attention: Your
product is marked
with this symbol. It
means that used
electrical and
electronic
products should
not be mixed with
general household
waste. There is a
separate
collection system
for these products.
DEC
BIN
PEN
OCT
HEX
AND
OR
XOR
XNOR
10
GRAD: | x | < ⎯
9 × 10
DRG▶
A. Information on Disposal for Users (private households)
1. In the European Union
Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not
use the ordinary dust bin!
Used electrical and electronic equipment must be treated
separately and in accordance with legislation that requires proper
treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic
equipment.
Following the implementation by member states, private
households within the EU states may return their used electrical
and electronic equipment to designated collection facilities free of
charge*. In some countries* your local retailer may also take back
your old product free of charge if you purchase a similar new one.
*) Please contact your local authority for further details.
If your used electrical or electronic equipment has batteries or
accumulators, please dispose of these separately beforehand
according to local requirements.
By disposing of this product correctly you will help ensure that the
waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling
and thus prevent potential negative effects on the environment and
human health which could otherwise arise due to inappropriate
waste handling.
2. In other Countries outside the EU
If you wish to discard this product, please contact your local
authorities and ask for the correct method of disposal.
For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be
returned free of charge to the dealer, even if you don’t purchase a
new product. Further collection facilities are listed on the homepage
of www.swico.ch or www.sens.ch.
DEG: | x | < 1010
(tan x : | x | ≠ 90(2n − 1))*
π
⎯
RAD: | x | < 180
× 1010
π
(tan x: | x | ≠ ⎯
(2n − 1))*
2
@*
@W
5.
(A + Bi ) ÷ (C + Di )
AC + BD
⎯
10100
C2 + D 2 <
BC − AD
⎯
10100
C2 + D 2 <
C2 + D 2 ≠ 0
30
W/@ k
-6.333333333
2.
Umweltschutz
Das Gerät wird durch eine Batterie mit Strom versorgt.
Um die Batterie sicher und umweltschonend zu entsorgen,
beachten Sie bitte folgende Punkte:
• Bringen Sie die leere Batterie zu Ihrer örtlichen
Mülldeponie, zum Händler oder zum KundenserviceZentrum zur Wiederverwertung.
• Werfen Sie die leere Batterie niemals ins Feuer, ins Wasser
oder in den Hausmüll.
]
-1.
X:
Y:
D:
x=?
Nur für Deutschland/For Germany only:
OPMERKING: ALLEEN VOOR NEDERLAND/
NOTE: FOR NETHERLANDS ONLY
-4
]
jN60N
10=
For Europe only:
-1
4
]
min L1 =
sum L1 =
-3
]
2: 9
1: 2
[
2
7
]
]
5: ^
jN54N
10=
[
2: 4
3: 2
cumul L1 =
aug (L1, L2) = j N 5 6 N
10HN1
1)=
2: 4
3: 7
1: 7
5.099019514
]
]
]
2: 6
3: ^
1: 2
-29.
b62
3 e 4 e S 95
2
x=?
N2e
S3eS1eS4e
jN41
]
b60
2e3e4e
5e6e7
e
b5
{2, 7, 4} ⇒ L1 N 2 3 e
2e7e4e
jN40
⇒ L2
3: 19
28 b (2-VLE, 3-VLE, QUAD, CUBIC)
] {
27 b (LIST)
{−3, −1, −4}
[
1: -24 2: -4
i_prod (L1, L2) = j N 6 9
N10H
N11)
=
1
[
29
B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók
részére.
Jos tuotetta on käytetty yrityskäytössä, ja haluat hävittää sen,
1. Az Európai Unióban
ota yhteys SHARP-jälleenmyyjään, joka antaa sinulle lisäohjeita tai
ottaa tuotteen vastaan. Sinulta saatetaan veloittaa tuotteen
vastaanottamisesta ja kierrätyksestä johtuvat kustannukset. Paikalliset
keräyspisteet saattavat ottaa vastaan pienet tuotteet (ja pienet määrät).
Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:
Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a
termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és
újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat,
hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb
termékeket (és kis mennyiségeket).
2. Muissa maissa EU:n ulkopuolella
Jos haluat hävittää tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin ja
pyydä ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
2. Az EU-n kívüli egyéb országokban
Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon az
önkormányzathoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési
módszerről.
SUOMI
MAGYAR