Kattoliike Katto Oy

Tiedonantovelvollisuus
työurakoista ja työntekijöistä
RAKSI
Tiedonantovelvollisuus urakkatiedoista
”50.000 €”
Työn tilaaja
Verohallinto
10.000 €
50.000
Kattoliike Katto Oy
Työn tilaaja tilaa työsuorituksen
Kattoliike Katto Oy:ltä
Urakkatietojen
tiedonantovelvollisuus koskee
arvonlisäverolaissa tarkoitettuja
rakentamispalveluja.
Jos urakkahinta on enintään 15.000
euroa ei työn tilaajalla ole
tiedonantovelvollisuutta.
Rakennustyömaa
Jos urakkahinta ylittää 15.000 euroa
on työn tilaajalla velvollisuus
ilmoittaa urakkatiedot
Verohallinnolle.
Tiedonantovelvollisuus urakkatiedoista
”50.000 €”
Työn tilaaja
Verohallinto
”20.000 €”
50.000 €
Kattoliike Katto Oy
Työn tilaaja tilaa työsuorituksen
Kattoliike Katto Oy:ltä
Kattoliike Katto Oy tilaa
alihankintana työsuorituksen
Nostofirma Nosto Oy:ltä.
Yhteisellä rakennustyömaalla ei ole
merkitystä urakkatietojen
ilmoittamisen kannalta.
20.000 €
Nostofirma Nosto Oy
Yhteinen rakennustyömaa
Työn tilaaja ja Kattoliike Katto Oy
ovat kummatkin velvollisia
ilmoittamaan itse tilaamansa
työurakan urakkatiedot
Verohallinnolle, jos urakkahinta
ylittää 15.000 euroa.
Tiedonantovelvollisuus työntekijätiedoista
Työn tilaaja
Verohallinto
Työn tilaaja tilaa työsuorituksen
Kattoliike Katto Oy:ltä
Kattoliike Katto Oy käyttää
työsuoritukseen neljää (4)
työntekijää.
Kattoliike Katto Oy
Rakennustyömaa
Kattoliike Katto Oy ei ole velvollinen
ilmoittamaan työntekijätietoja
Verohallinnolle, koska yhteistä
rakennustyömaata ei synny.
Tiedonantovelvollisuus työntekijätiedoista
Työn tilaaja tilaa työsuorituksen
Pääurakoitsijalta.
Työn tilaaja
Verohallinto
Pääurakoitsija tilaa rakennustyön työsuorituksen
Kattoliike Katto Oy:ltä ja muita työmaahan
kohdistuvia työsuorituksia Siivousfirma Sanko
Oy:ltä. Kattoliike Katto Oy tilaa työsuorituksen
Nostofirma Nosto Oy:ltä. Työn tilaaja tilaa muita
työmaahan kohdistuvia työsuorituksia
Vartiointiliike Vartio Oy:ltä.
7+5+3+3+2
Päätoteuttaja
5
Yhteinen rakennustyömaa syntyy kun useampi
kuin yksi yritys työskentelee samanaikaisesti tai
peräkkäin rakennustyömaalla.
Kattoliike Katto Oy
3
Nostofirma Nosto Oy
2
Vartiointiliike Vartio Oy
3
Siivousfirma Sanko Oy
Yhteinen
rakennustyömaa
Kattoliike Katto, Siivousfirma Sanko, Nostofirma
Nosto ja Vartiointiliike Vartio Oy ovat velvollisia
ilmoittamaan Pääurakoitsijalle yhteisellä
työmaalla käyttämänsä työntekijöiden tiedot.
Pääurakoitsija on on velvollinen ilmoittamaan
kaikkien työmaalla työskentelevien
työntekijöiden tiedot Verohallinnolle.
Tiedonantovelvollisuus työntekijätiedoista
Työn tilaaja
11.000 €
Verohallinto
7+5+3+3+2
Päätoteuttaja
Kattoliike Katto Oy
Nostofirma Nosto Oy
8.000 €
Vartiointiliike Vartio Oy
Siivousfirma Sanko Oy
Yhteinen
rakennustyömaa
Yhteisen rakennustyömaan
työntekijätiedot on ilmoitettava vain jos
työmaan rakennushankkeen
kokonaisarvo ylittää 15.000 euroa.
Vartiointiliike Vartio Oy:n suorittama
vartiointityö (8.000 €) huomioidaan
vain, jos se kuuluu
rakennushankkeeseen.