KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE METALFLO 2064 KOHTA

Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
METALFLO 2064
Päiväys: 30.6.2014
Edellinen päiväys: 14.5.2008
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
METALFLO 2064
1.1.2
Tunnuskoodi
-
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Voiteluaine.
Toimialakoodi
G 453
Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden kauppa
C
Teollisuus
1.2.2
1.2.3
Käyttötarkoituskoodi
35
Voiteluaineet ja lisäaineet
1.2.4
1.3
1.3.1
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseenþ
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
S&N Osakeyhtiö
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Y-tunnus
Sähköposti
Tulppatie 10-12
00880 Helsinki
(09) 478 600
(09) 759 1648
0196463-7
[email protected]
1.3.3
Ulkomaisen valmistajan tiedot
ROCOL House Swillington Leeds
West Yorkshire
LS26 8BS
Englanti
Puhelin: +44 (0) 113 232 2700
Telefax: +44 (0) 113 232 2740
Sähköposti: [email protected]
1.4
1.4.1
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
112, yleinen hätänumero.
(09) 471977 tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS.
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
2.2
2.3
Tätä tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaan.
Aineen tai seoksen luokitus
67/548/EEC - 1999/45/EC
-;
Merkinnät
67/548/EEC - 1999/45/EC
Muut vaarat
PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT-aineeksi.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
METALFLO 2064
Päiväys: 30.6.2014
3.3
Edellinen päiväys: 14.5.2008
Muut tiedot
Sisältää: EI VAARAA AIHEUTTAVIA AINEOSIA: 1 - 100 %.
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
4.1.2
Hengitys
Kuljeta henkilö altistusalueelta vaarantamatta omaa terveyttä tätä tehtäessä.
Iho
Huuhtele välittömästi runsaalla määrällä saippuaa ja vettä.
4.1.3
4.1.4
Roiskeet silmiin
Huuhtele silmiä juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan.
4.1.5
Nieleminen
Huuhtele suu vedellä.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ihokosketus: Kosketuskohtaa saattaa ärsyttää lievästi.
Silmäkosketus: Saattaa ilmetä ärsytystä ja punoitusta.
Nieleminen: Kurkku saattaa olla ärsyyntynyt.
Hengittäminen: Yskimistä ja kurkkukipua saattaa ilmetä.
4.2
4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei tietoja käytettävissä.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Ei tietoja käytettävissä.
5.1.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Ei tietoja käytettävissä.
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Poltettaessa vapautuu myrkyllisiä hiilidioksidi- ja hiilimonoksidihuuruja.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Käytä happilaitetta. Käytä suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmiä altistumiselta.
5.3
5.4
Muita ohjeita
Käytä vesisuihketta säilytysastioiden viilentämiseksi.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Henkilövahinkojen estäminen: Henkilökohtaisen suojauksen yksityiskohdat löytyvät KTT:n kohdasta 8.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Älä kaada viemäreihin tai jokiin.
6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Puhdistustoimenpiteet: Siirrä suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan hävittämistä varten asianmukaisella
tavalla.
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja käytettävissä.
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käsittelyvaatimukset: Vältä suoraa kosketusta aineen kanssa.
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
METALFLO 2064
Päiväys: 30.6.2014
Edellinen päiväys: 14.5.2008
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastointiolosuhteet: Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa.
Sopiva pakkaus: Tulee säilyttää vain alkuperäisessä pakkauksessa.
7.3
Erityinen loppukäyttö
Ei tietoja käytettävissä.
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
8.1.2
Valvontaa koskevat muuttujat
Ei koske.
Muut raja-arvot
-
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
-
8.1.4
DNEL
Ei tietoja käytettävissä.
PNEC
Ei tietoja käytettävissä.
8.1.5
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Suunnittelutoimenpiteet: Varmista, että alueella on riittävä ilmanvaihto.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Hengityksensuojausta ei normaalisti tarvita.
Käsiensuojaus
Suojakäsineet.
Silmien tai kasvojen suojaus
Sivusuojilla varustetut suojalasit.
Ihonsuojaus
Suojapuku.
8.2.2.5
Termiset vaarat
Ei tietoja käytettävissä.
8.2.3
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Ei erityisiä vaatimuksia.
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.2
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Musta neste.
Haju
Luonteenomainen haju.
9.1.3
Hajukynnys
9.1.4
pH
9.1.5
Sulamis- tai jäätymispiste
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.8
Haihtumisnopeus
9.1.9
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
> 100 °C
Vähäinen.
> 200 °C
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
METALFLO 2064
Päiväys: 30.6.2014
Edellinen päiväys: 14.5.2008
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.12
Höyryntiheys
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.14.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.16
Itsesyttymislämpötila
9.1.17
Hajoamislämpötila
9.1.18
Viskositeetti
9.1.19
Räjähtävyys
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
Ei muita tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Liukoinen.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei tietoja käytettävissä.
Viskoosi.
Ei tietoja käytettävissä.
Ei hapettava (EY-kriteereillä).
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Pysyvä suositelluissa kuljetus- ja säilytysolosuhteissa.
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Pysyvä normaaliolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa kuljetus- ja säilytysolosuhteissa.
10.4
Vältettävät olosuhteet
Kuumuus.
Yhteensopimattomat materiaalit
Voimakkaat hapettimet, voimakkaat pelkistimet.
10.5
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Poltettaessa vapautuu myrkyllisiä hiilidioksidi- ja hiilimonoksidihuuruja.
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Ei luokiteltu terveydelle haitalliseksi.
Oireet/altistumisreitit
Ihokosketus: Kosketuskohtaa saattaa ärsyttää lievästi.
Silmäkosketus: Saattaa ilmetä ärsytystä ja punoitusta.
Nieleminen: Kurkku saattaa olla ärsyyntynyt.
Hengittäminen: Yskimistä ja kurkkukipua saattaa ilmetä.
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Ei tietoja käytettävissä.
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ei tietoja käytettävissä.
11.1.2
11.1.3
11.1.4
Herkistyminen
Ei tietoja käytettävissä.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tietoja käytettävissä.
11.1.5
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei tietoja käytettävissä.
11.1.6
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei tietoja käytettävissä.
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
METALFLO 2064
Päiväys: 30.6.2014
Edellinen päiväys: 14.5.2008
11.1.7
Aspiraatiovaara
Ei sisällä aspiraatiovaaralliseksi luokiteltuja aineita.
11.1.8
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Ei tietoja käytettävissä.
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.1.2
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Ei sisällä ympäristölle haitalliseksi luokiteltuja aineita.
Myrkyllisyys muille eliöille
Ei tietoja käytettävissä.
12.2
12.2.1
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Vain hieman biohajoava.
12.2.2
Kemiallinen hajoavuus
Ei tietoja käytettävissä.
Biokertyvyys
Ei biokertyvyystaipumusta.
12.3
12.4
12.5
12.6
Liikkuvuus maaperässä
Haihtumaton. Imeytyy vain hitaasti maaperään.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT-aineeksi.
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja käytettävissä.
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
13.2
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pakkausmateriaalit: Hävitys viemällä säännellylle kaatopaikalle tai hävitys jollain muulla vaarallisille ja
myrkyllisille jätteille tarkoitetulla tavalla.
Huom: Käyttäjän huomio kiinnitetään mahdollisiin hävittämistä koskeviin alueellisiin tai kansallisiin määräyksiin.
Käytetyt voiteluöljyt/voitelurasvat hävitettävä vaarallisena jätteenä.
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Ks. kohta 13.1.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
14.5
Ympäristövaarat
Ei tietoja käytettävissä.
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Kuljetusluokka: Tätä tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen osalta.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tietoja käytettävissä.
-
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
METALFLO 2064
Päiväys: 30.6.2014
Edellinen päiväys: 14.5.2008
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Voimassa oleva lainsäädäntö.
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusturvallisuusarviointia.
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
16.2
Muutokset edelliseen versioon
Uuden lainsäädännön mukainen käyttöturvallisuustiedote. Muutoksia kaikissa kohdissa.
Lyhenteiden selitykset
Ei tietoja käytettävissä.
16.3
Tietolähteet
1) Aikaisempi käyttöturvallisuustiedote. 2) Valmistajan toimittama käyttöturvallisuustiedote, 18.1.2011.
3) Tiedotteen uusimishetkellä voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsäädäntö.
16.4
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
1999/45/EY.
16.6
Työntekijöiden koulutus
Ei tietoja käytettävissä.
Käyttörajoitukset
Ei tietoja käytettävissä.
Lisätiedot
Alkuperäisen käyttöturvallisuustiedotteen versio: 3.
Yllä mainittujen tietojen uskotaan pitävän paikkansa, mutta niiden ei väitetä sisältävän kaikkea tietoa, ja sitä
tulee siksi käyttää vain oppaana.
Valmistajaa ei tule pitää vastuussa yllä mainitun tuotteen käsittelyn tai kosketuksen aiheuttamista vahingoista.
16.7
16.8