Hevosten pelkoreaktiot ovat vaarallisia sekä hevoselle itselleen että

;{
Hevostaito
:
4,.
t
t,
tt
/::.
4,,,
:ekstija kuvitus: Jaana Pohjola
Hevosten pelkoreaktiot ovat vaarallisia sekä hevoselle itselleen että käsittelijälle. Sellaisia tilanteita, joissa hevonen pelästyy, tulisi pyrkiä välttämään ja ehkäisemään. Eläimen perusluonnetta ei
voi muuttaa - hevosen ykkösvaihtoehto on aina pako, mutta oikeanlaisella koulutuksella käytöstä
tietyissä tilanteissa voidaan muuttaa. Siksi tutkimuksissa on viime vuosina keskitytty etsimään mahdollisia keinoja, joilla pelkoreaktioita ja niiden aiheuttamia loukkaantumisia voitaisiin lieventää ja
välttää.
: .
'r. ..,r':'
.:.
elkoreaktiot e[ pakoprrähdr-kset, pyst]f-n hrppiminen,
pukittelu, rvöstäminen, rretopaniikki )'nnä muut ovat
erittäin helposti lleisOviä kärtoksiä. Ne nostavat he-
vosen kierroksia ja svkettä tarpeettoman 1.1ös, ja palautuminen
r.ie oman aikansa. Peläsq-minen ja vastustelu flosta\-xt m\-ös
svljen ja plasman kortisolipitoisuuksia. I{un her.oncn oppri.
että tietry käsittelijä tuottaa usein pelottar-ia ärslkkeitä tai
kipua, se alkaa pelätä käsittelijää ja pitkitq-nvt pelko voi aihe-
uttäå stressiä. F,simerkkinä tästä eläiniääkäripelko. I{rooninen
stressi voi näkvä kävtösongelmina; Lisäksi stressi ahistaa eläimiä sairauksille. I{rooninen stressi r-oi näkvä stereotnppisenä
kä1,töksenä, kuten imppaamisena tai kutomisena, jotka taas
johtavat tutkimusten mukaan alentuneeseen oppimiskrkryn.
Joka kerta kun hevonen pelästrT tai vastustelee, kävtös vah
vistuu ja voi,vleisfi ä muihinkin samankaltaisiin tilantcisijn.
Joskus hevonen herkistr v tietr'lle ärsvkkeelle niin paljon, että
jo pelkkä vihje riittää laukaisemaan stressireaktion. Siksi on
tärkeää välttää taistelua hevosen kanssa ja ,vrittää pitää tilanne
aina rauhalLisena.
Ainoastaan rauhallinen ja rento hevonen voi oppia uusia
asioita. Siksi on tärkeää iöytää keinot rauhoittaa hevonen harjoittelun ajaksi. Jo vanhan kansan tuntema keino pitää r-atsa
rauhallisena ori ottaa tilanteeseen mukaan kokeneempi, rau-
hallnen hevonen. Toinen keino on tarjota her,-oselle varsasta
asti hlr-iä kokemuksia ihmisen kanssa ja takentaa luottamista
suhdetta sekä ptlkkoa koulutus mahdolLisimman pieniin osiin,
jotta hel'onen saa runsaasti onnistumisen kokemuksia. Oppi
misprosessi on eläimillä samankaltainen: ne oppivat, että kun
ne vastaa\rat tietfi1.n ätsyk[s.r... tien'llä teaktiolla, ne saavat
palautetta. Useiden tuhansien toistojen kautta oppiminen
etenee: eläin havaitsee ettei 1-htevs ärsr.kkeen ja reaktion sekä
palautteen lälillä ole sattumaa. Eläinkoulutuksessa halutaan
itse asiassa vaikuttaa tietWjen käytösten esiinrymisen todennäköis11'ksiin. Tätä tehdään vahr.'istamalla, rankaisemalla tai sammuttamalla. E simetkiksi ratsastuksessa oikealia tavalla kä)'tett]
negatiir.inen vahviste on epämiellvttär.-ä pohkeenpuristus, joka
poistetaan sillä hetkellä, kun hevonen astuu eteenpäin, jolloin
toiminta vahvistuu.
On uskotu, että rotu tai sukupuoli vaikuttavåt hevosen
reaktiivisuuteen ja hetkkl,vteen. I{uitenkin asiaa tutkittiin äs-
,,
.i Trnn. Hevonen
kettäin ja todettiin, että jopa enemmän kuin rotu tai sukupuoli,
her-osten teaktiivisuuteen r.aikuttivat olosuhteet. I{arsinatal,
lissa asur.at hevoset reagoir.at ärsvkkeisiin r.oimaktr;rammin ja
herkemmin kuin ulkona aikaansa viettär,ät ja porukassa asur-at
hevoset.
-.:.a....
iI
\riimeaikaiset tutkimukset ovat paljastaneet, että ns. normaaLitkin to.imenpiteet ja koulutusmenetelmät saattavat
altistaa hevosta stressille ja kir,-uile. Ratsastuksessa kä1tetään
lähes pe1kästään negatiir.ista vahr.'istetta, e[ her.osta ohjaillaan
hallitsemalla painetta. I{ävtännössä moni ratsastaja ei tunne
oppimisteorioita eikä osaa käyttää negatiir,-ista vahr-istetta oikealla ja tuloksellisella tavaila. Tuloksena voi pahimmillaan olla
turtunut hevonen, joka ei reagoi apuihin ollenkaan tai hlperreaktiir,-inen hevonen, joka reagoi pieniinkin ärsr kkeisiin [ian
r.oimakkaasti. Pahimmissa tapauksissa hevonen joutuu opitun
a\,-uttomuuden tilaan, joka on erittäin suuri hp'inr.'ointiriski.
I{atskit koulutuskeinot, kuten niskan r-litaivuttaminen eLi rollkur, kankikuolaimien kdr-ttij, ristiriitais et ar.'ut tai l,likokoavat
liikkeet saatta\rat näkyä hevosen kävtöksessä monin cri tavoin.
Ranskalaistutkimuksessa huomattiin, että koulutatsuilla oli
enemmän stere otl't'ppis tä kä1tt2i1r6'rnistä kuin esimerkiksi r.ikellyshevosilla, joita ei ratsasteta samalla q1-1i11ä kuin kouluher..osia. Rollkur-ratsastetut hel-oset olivat testeis sä r eaktrir is em,
pia, ne Liikkuir.at hitaammin, pukittelivat ja r-iuhtoir at hänrään
enemmän kuin normaaliin tapaan ratsestetut her oset. Testrssä,
jossa hevoset saivat itse paattaä ratsastettiiflko nijllä rollkur
muodossa vai tavaltsesti, kaikki valitsir.at tavalLisen muodon.
Perinteisesti on uskottu, että matalassa muodossa ratsastaminen rentouttaa tai rauhoittaa hevosta. Tälle uskomukselle ei
lör'dy kuitenkaan perusteita; eräässä tutkimukses sa todettiin,
että matalana ratsastaminen ei alenna her-osen sr-kettä eikä
rauhoita sitä peläsq'misen jä1keen.
On spekuloitu paljon mt-ös kuolaimista ja siitä aiheuttaratko
ne kipua her,'osen suuhun. Joissain tutkimuksissa on 1ö1,detqkuolainten aiheuttamia luustomuutoksia hevosten leukaluissa.
On m'u'ös todettu, että uscat kuolaimiin Liittrr'ät ongelmakdvtökset katoar-at, kun kuolaimet poistetaan ja vaihdetaan
kuolaimettomiin suitsiin. Lisäksi on huomattu, että kuolaimet
aiheuttarat hevosten sr-iihin haarzumta, joita on r,aikea pääIle,
p:iin huomata. On mahdollstar että kuolaimen alla kulkemi
nen, kuolainta pakoon juokseminen tai jatkur-a pään r.iskominen johtuvat kuolaimen aiheuttamasta liir.usta.
Pvörötarhakäsittelv 1öi itsensä läpi niin kutsutusti pehmeänä
tapana käsiteliä hevosta. Laumadrnamiikkaan ja h'rerarkiaan
perustu\e ajatus on sittemmin saanut toisenlaisia sär,r'jä, kun
r.-uorovaikutus on her.osen ja ihmisen r'äLillä jo varsasta alkaen,
sitä mvijnteisemmäksi hevosen asenfle mr,ös r.-ieraita ihmisiä
kohtaan muodostuu. Nr-kvisin her,-osia tarhataan usein ilman
lajitoverin seuraa. Tämä on sosiaaliselle eläimelle huono rat
kaisu. Lisäksi oilaan usein tilanteessa, jossa her-oscn ainut päi
r-ittäinen sosiaaLinen kontakti on omistajan kanssa. Jos tämä
kontakti on negatiir-inen, sillä voi olla haitalLisia r-aikutuksia
her-o s en hr-r,'invointijn. Yleis e s ti voidaan kar keas ti s anc).1, cttä
td puolet r-uoror,-aikutuksesta her.osen kanssa tulisi olla posi
tlir,-ista jotta her-osen näkcjkulmasta omistaja olsi mielh.ttdr'ä ja
odotettava henkilö.
rr-renetelmää on alettu tarkemmin tutkia. P\-örötarhakoulutus
perustuu samaila tavalla negatiir.isen r.ahvisteen kär'ttöön kuin
perinteiset menetelmätkin; hevosta juoksutetaan r-mpvräl1ä, ja
kun se toimii halutulla tavalla, paine hellittää. Eräässä tutkimuksessa haluttiin seh-ittää, mihin menetelmän luonnoLLsuus
perustuu. Pvrirrjaitaukseen laitettiin kaksi hevosta, ja kär-i ilm
ettei kumpikaan her-osista r),htln\.t jahtaamaan toista saer-utraakseen j ohtajuuclen. Li säksi tutkimuksissa on huomattr-r,
-ttä p).öröaitausmenetelmällä koulutetut hevoset seuraa\-at
ihmistä ainoastaan pvöröaitauksessa join-upin jä1keen. Yksi<ään te -stihe\.osista ei seurannut käsittelij ää tarha s sa, laitumella
::,Li muu s s :rk:L'..,n r-n-rpäris tös sä kuin r.arsinaises sa pvöröaitauk
:c::., I l:: : - :::-r]rr liitnr- keskei-sesti lipominen ja pureskelu
\: ole pr-sn-trl selr-ittämään mistä
, ,r:I:1 on e sittäu t teofian, jonka
..
- -
- :..lt,l.rnn.riri.L r.,r'.ojcr
:-: 'rt,tLsutteler at'
.--, ..--.-,:t.-,
Nlonet pienet kziltännön asiat, jotka omistajien tai talLinpitäjien mielestä saettavat tuntua r-:ihäpätöisiitä, yaikutrayät her-osen rn'tyr.äistr.teen. Perusasioista kannattaa aloittaa, lör-tää
tarhakar-eri, ruokkia r.apaalla heinällä ja tun ata riittdvä Liikun
nan saand. Nluita asroita o\rat oppimisteorioiclen eLi negatirr-isen sekä positiir,'isen vahvisteen opiskelu ja oikea kävttö, lrrpua
tai epämukar.-uutta tuotta\ien r.älineiden välttämincn, ristiriitaisten apujen ja signaalien välttäminen sekä pakoreaktioiden
r.älttäminen. Herronen on mahdollista kouluttaa nrorleerl
asiaan uudelleen positiir.isella talalla. Tällaisia asioita or-et esi
merkiksi r.astaehclolListzrminen kengifi-kseen, klippaamisccn tei
lääkintään tai lastaamisen uudelleenkouluttäminen posrtiir-isrr
r.ahr.istetta kä,vttämällä. Aina silloin, kun saamme e1äimen te
kemään halutut asiat vapaaehtoisesti ja oma-aloitteisestj, r'isll
käsitteli]än sekä her.osen loukkaantumiseen rähenee.
Kirloitla1 a ua/nistaa keuää //ä E ng/annisla e liiir ten
Her-osen on todettu oler:rn koqntr:r i.lr: knrih.j:rn hur;
matta\-asti kelrrtn neempi kuin r-aisto je n \ eressa clär-ä r-uo
l.ronsr'öjä. ]olLaisena sitä joskus käsitellään. Her oset klkener-är
.1a
kii
lösneutal ak.ri
eikaistau heuosiin. Hän kirlaittrtrt Ltlogia e/iiinten kQttcifini:estii,
/r lldni:esht 1 a hl,uinuoin nista 1a
ko
rt
ka
r:se1
a e /åinten oxtilEi
tujaaa koalutu.t
neu tn
ntaa
se
kri
//e.
oppimaan n'rorumutkaisia tehtäviä, jos nirlie sellarsia halutaan
kouluttaa. On todettu, että hevosen asenteet ihmisiä kohtaan
rLeisnr-ät sckä l.ruonossa että hvr-ässä. N,Iitä positiivisempaa
|
:'':
'
A5505tATt tVt SEN Opp!&Å XSrhl
Klassinen ehdoll istuminen
PX&USKASITTEET
I{lassinen ehdoilistuminen on kyseessä silloin, kun e1äin
oppii, että tietq- tapahtuma ennakoi jotakin toista tapahtumaa.
Esimerkiksi koira oppii, että ulkoilu lähenee kun omistaja alkaa
etsiä kaulapantaa ja talutushihnaa. Idassista ehdollistumiste
tapahtuu koko ajan, ei ainoastaan kouluttaessa. Elziimet ovat
taitar-ia ennakoimaan tapahtumia. I{ynsileikkureiden esiin kai
vaminen voi ennakoida epämukavuutta ja kipua, toisten koiri
en kohtaaminen r.-oi ennakoida epämiell1'ttzivdä kohtelua jne.
Assosiatiivinen oppimincn perusruu siihen, että eiäin muodostaa assosiaatioita kahden tai useamman tapahtuman r-äLille.
.Lssosiatiir'-isen oppimi-sen kak-.i osa-aluetta o\-at klassinen
ehdollistuminen j a operantti ehdolLis tuminen.
Tavoitteena
.
l[sata Kaytosta
.
-
palkkiot
-
. :paineen
',,.,polstarnine*
Operantti ehdol listu minen
C)perantti ehdollstuminen on kyseessä silloin, kun seutaukset määritteler.:it käytöksen esiintl'mistä. Eläimet teker.ät
useammin niitä asioita jotka tuottavat niille hyöWä ja harvemmin niitä asioita joista on niille haittaa. Elziin oppii nopeasri
kannattar.at kzivtökset, kun seuraukset osataan tehdä sille
positiir,'isiksi. Operanttia ehclollistamista hvödvnnetään kouluttamisessa sitefl, että seutauksia halLitsemalla r-oidaan halLita
kävttär,wmisen esiinh'mistodennäköisyyttä. On olemassa kä1.
töksiä, joita eläimen halutaan tekevän usein ja toisaalta kä1-töksiä, joiden halutaan esiinqrzin harr.'oin jos lainkaan.
Tunne Hevonen
)a{
Hevostaito
Lrihteet:
Positiiyisen aahuistamisen tavoitteena on lisätä deryn käytöksen esiintvmisen todennäköislyttä. I{äytännössä eläin palkitaan silloin, kun se tekee oikeita asioita, jolloin muodostuu
assosiaatio tien'n käytöksen ja miellyttävän seurauksen välille.
. Lesimple et al. (2010) Housing conditions and breed are
associated with emotionality and cognitive abilities in riding
school horses, Applied animal behaviour science.
Negatiiuinen uahaistaruinen tarkoittaa sitä, että eläin tekee
asioita, jotta epämiellyttävä ärsyke loppuisi. I{dytännössä eläin
. Christensen et al. (2008), Effects of a calm companion on fear
oppii myötäämään paineesta,
40, lssue 1, pages 46-50.
paineen loppuminen toimri
tässä tapauksessa käytöstä vahvistavana tekijänä.
Positiiuisen rankaisun tavoitteena on vdhentää kdytöksen
esiintymisen todennäköisr1,ttä. I{äytännössä käytöksen seurauksista tehdään eläimelle epämukavat, jolloin se välttää \.
s eistä kä)'tös tä. Po sitiir.'is een rankaisuun liitwy us eita eettisiä-,
terveydelJisiä- ja hryinvointikvsymyksiä, eikä sitä voida pitää
eJi
asianmukaisena kouluttamiskeinona.
\l egatii ui s e n ftt n kai s tl n tatkoituks ena on vähentää kdytöks en
esiintymisen todennäköislyttä. Ei-toivotun käytöksen seurauksena poistetaan
palkkion mahdollisuus.
!r1
reactions in naive test horses, Equine Veterinary Journal, Volume
.
Goodwin, D., McGreevy, P., Waran, N., McLean, A., (2009),'How
equitation science can elucidate and refine horsemanship
techniques' (review), The veterinary journal 1 81 : 5- 1 1 .
. Martine Hausberger, Emmanuel Gautier, Christine Muller,
Patrick Jego; (2007),' Lower learning abilities in stereotypic
horsesi Applied Animal Behaviour Science 107:299-306.
. Uta Ulrike von Borstel, Katrina Merkies, lan James Heatly
Duncan, Anna Kate Shoveller, Linda Jane Keeling, Suzanne
Theresa Millman (2009):'lmpact of riding in a coercively
obtained Rollkur posture on welfare and fear of performance
horsesi Applied animal behaviour science 116:228-236.
. McGreevy, P. D., Mclean, A. N., (2007),'Roles of learning theory
and ethology in equitationi journal of Veterinary Behavior, 2:
1
08-1
1
8.
. Hausberger et al. (2009), Could Work Be a Source of Behavioural
Disorders? A Study in Horses.
. Konstanze Krueger, (2006),'Behaviour of horses in the "round
pen technique"l Applied Animal Behaviour Science 104:162170.
Warren-Smith et al. (2007), Behavioral and physiological
responses of horses (Equus caballus) to head lowering, Journal
.
of Veterinary Behavior (2007) 2, 59-67
.
KOULUTTAUDU
KOIRAKURSSIoHIAAIAKST
SHIATSU
FOR HORSES AND RIDERS
***
Learn* * * Feel* * *Touch* * r(
HevosShiatsu
-ku rssit, -tU n n it ja -hoidot
Sinulle ja Hevosellesi
Vertepro oy aloittaa uusien
Koirakurssiohj aaj ien kouluttamisen !
Liity j oukkoomme tarj oamaan
suunnitelmallista, tasokasta ja turvallista
koirakurssitoimintaa. Lue lisää sivuiltamme
r^)
td.
0
.X. {
lt
V ERTEPRo
Susanna Tuisku
Equine Shiatsu Practitioner
+3s8-(0)40-5140 721
www.barehands.fi
www.hevosshiatsu.fi