Veronumero - lait ja asetukset

MOVENIUM
www.movenium.com
O
R
E
M
U
N
O
R
VE
set
k
u
t
e
s
a
Lait ja
MOVENIUM
Päivitetty:
14.2.2014
TimeTracker
MOVENIUM
LicenseLog
Veronumerolaki – Mahdollisuuksia ja vaatimuksia
Moveniumin tietopaketti
Rakentajan viranomaisraportointia esittelevä tietopakettimme on päivitetty,
sillä syksyn 2013 aikana on tapahtunut paljon. Tämä dokumentti löytyy
osoitteesta www.veronumero.info.
Toivomme, että voimme osaltamme helpottaa Teitä tiedon keruussa ja lisätä
ymmärtämystänne siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa oman yrityksen
prosessi-en kannalta. Voitte ottaa meihin myös suoraan yhteyttä, jos haluatte
lisätietoa lakivelvoitteista ja palvelukokonaisuuksista. Yhteystietomme
löytyvät dokumentin lopusta.
1. Mitä tapahtuu ja miksi
Kyse muutoksessa on lakikokoelmasta, johon kuuluvat Työturvallisuuslaki,
Veronumerolaki ja Laki veronumeromenettelystä. Lisäksi Aluevalvontaviranomainen on muistiossaan antanut raameja lain toteuttamiseksi
käytännössä. Lakimuutosten tarkoitus on rajoittaa harmaan talouden
toimintamahdollisuuksia rakentamisen toimialalla.
Vuoden 2014 heinäkuussa laki velvoittaa - ilman siirtymäaikaa - pitämään
sähköistä kulkulupaluetteloa työmailla ja raportoimaan verottajalle kuukausittain työntekijät ja urakat sähköisesti. Verottajalle, Rakennusteollisuudelle ja
AVI:lle on kertynyt sivustoilleen paljon tietoa, jota kannattaa käydä
säännöllisesti katsomassa. Itse työmaiden käytännön järjestelyistä meiltä
palveluntoimit-tajilta löytyy käyttökelpoisia työvälineitä, joilla velvoitteet voi
hoitaa.
Koko toimintamalli urakoiden ja henkilölistojen ylläpidossa tulee olemaan
sähköinen ja siihen liittyvät palvelut ja toimintamalli täytyy rakentajien ottaa
käyttöönsä ajoissa, ennen kesälomia. Yhteisellä työmaalla tarvitaan tässä
kaikkien osapuolten yhteispeliä, ennakointia ja reaaliaikaista tiedonhallintaa.
Nyt vuoden 2014 alussa on tärkeää olla aktiivinen: kerätä tietoa ja ottaa
tarvittavat palvelut käyttöön, sillä heinäkuuhun ja palveluiden sekä
toimintamallin käyttöönottoon ei ole montaa työpäivää. Työhön on hyvä
varata 1-2 kk.
Tämä vaatii toimeenpanoa, mutta on samalla mahdollisuus uudistaa
yrityksen sähköistä kulun- ja työajanseurantaa, työnhallintaa ja
dokumentointiin liittyviä prosesseja.
Muista:
1.
Kaikki rakentamispalveluita tarjoavat ja ostavat törmäävät
lakikokoelman vaatimuksiin
2.
Verottaja alkaa seuraamaan erityisesti niitä yrityksiä, jotka eivät ole mukana
reaaliaikaisen ilmoittamisen piirissä. Siksi työmaiden kulunseuranta on hyvä
sähköistää heti. (Katso Moveniumin TimeTracker -palvelu)
3.
Työturvallisuuteen viranomaiset tulevat kiinnittämään erityistä
huomiota tarkistuksin (LicenseLogin henkilö-, kulkulupalista, ja
Time Trackerin työmaan läsnäoloraportti)
Tärkeitä osoitteita:
•
•
•
•
•
www.licenselog.com
www.movenium.com
www.tilaajavastuu.fi (luotettujen toimittajien varmentaminen)
www.veronumero.fi,ilmoita. i(henkilöidenveronumeroiden
rekisteröintijatarkistaminen)
www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat
2. Rakennusyrittäjää koskevat hankkeet
Yhteinen työmaa
Eduskunta on hyväksynyt verotusmenettelylain ja työtuvallisuuslain
muutokset (HE92/2012) 1.4.2013. Lakimuutokset velvoittavat
rakennustyömaan pääurakoitsijaa tai tilaajaa, jos pääurakoitsijaa ei ole
nimetty
1. Pitämään luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä ja ilmoittamaan heidän tietonsa kuukausittain verottajalle.
Työmaiden työajan- ja kulunseurannasta vastaa siis yhteisellä työmaalla
pääurakoitsija (tai tilaaja) ja urakkaraportoinnista jokainen ketjun yritys.
2. Lisäksi jokainen rakentamispalvelun tilaaja on velvollinen ilmoittamaan
kuukausittain verottajalle tiedot urakkasummista ja urakoitsijoista (urakkaketju)
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2014 ja ensimmäiset ilmoitukset tulee
antaa 5. syyskuuta 2014. Alan etujärjestöt, verohallinto, työnantajat sekä
työntekijäjärjestöt ovat tämän muutoksen takana. Talonra-kennusteollisuus
ry:n kanta on, että kaikilla rakennustyömailla työskentele-villä on
henkilökortit (suositus: Valtti –kortti) ja heidät on ilmoitettu www.
veronumero.fi –palvelussa veronumerorekisteriin. (Ilmoita -palvelu).
On entistä tärkeämpää pystyä jatkuvasti näyttämään työmaalla:
1.
henkilölista työmaalla olevista henkilöistä veronumeroineen ja työn
antajatietoineen
2.
kulkulupalista, joka kertoo, kenellä on kulkulupa voimassa ja kenellä
se on ollut voimassa ja
3.
onko perehdytykset tehty asianmukaisesti (kulkuluvan saamisen
edellytys)
Raportoitava tietosisältö on suurelta osin verottajalla olemassa, mutta sitä
tarkennetaan vuoden 2014 kevään aikana, jolloin myös lain käytännön
soveltamisen käytännön yksityiskohdat tarkennetaan.
Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa, kun tehdään rakennustyötä ja
työmaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi
työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen työnsuorittaja.
Rakennustyö alkaa silloin, kun työmaalla tehdään ensimmäistä
työtehtävää, vaikka lupia tai ilmoituksia ei ole olisikaan vielä tehty.
Yhteisen rakennustyömaan
muodostumisessa oleellista on tieto siitä, että kyseinen työmaa on
suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta
3.
Tietojen keräämisestä
Reaaliaikainen tiedonkeruu ja tietojen raportointi vaativat järjestelmiä,
joilla samaa tietoa kerätään ja yhdistetään. Tilaajavastuu on tässä hankkeessa
avainroolissa. Järjestelmien yhteensovittamishaasteeseen on vastattu kattavalla
toimijoiden yhteistyöllä.
Kaikkien urakkaketjussa on ilmoitettava sähköisesti urakkatiedot: urakan
kohteen, toteuttajan, hinnat, laskutuksen jne. Tiedot voidaan raportoida
suoraan työmaarekisterin kautta sekä verottajalle että maksun saajalle.
Työmaa-avaimia käytetään laskuissa uutena viitetietona ja niitä hallinnoi
Tilaajavastuu ja ne muodostetaan www.veronumero.fi –palvelun
Työmaarekisterissä. Raportoinnin alarajaksi verottaja on määritellyt 15.000
Euroa urakkasopimusta kohden.
Verohallinnon sähköiset ilmoitukset voidaan antaa tietenkin myös suoraan
verottajalle osoitteessa www.ilmoitin.fi palvelun Katso –tunnisteella (http://
www. vero.fi/katso) tai verkkolomakkeella osoitteessa www.suomi.fi. Katsotunniste on maksuton. Tunnisteita, niiden käyttöä ja tunnisteisiin liittyviä
tietoja hallinnoidaan palvelussa www.yritys.tunnistus.fi.
Vastuu veronumeroiden tarkistamisesta ja ilmoittamisesta verottajalle on
työmaan päätoteuttajalla tai rakennuttajalla / tilaajalla, ellei pääurakoitsijaa
ole nimetty. Asunto-osakeyhtiöiden osalta tämä on merkittävää, sillä jos
pääura-koitsijaa ei ole nimetty tietojen hallintavelvollinen on aoy.
Omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta juridinen vastuu ulottuu
jokaiseen yritykseen ja esimieheen. Veronumeron tarkistaminen on rutiinitoimenpide tehdään aina, kun henkilö otetaan työmaalle, hänelle annetaan
perehdytys ja kulkulupa. On myös syytä tarkistaa henkilöllisyys, työluvat ja
maassaolotodistusten voimassaolo, samoin kuin pitää kirjaa mahdollisista
huomautuksista ja toimintakielloista. Kun tieto on tallennettu sähköisesti, on
se myös helppo tarkistaa joka hetki missä vain.
LicenseLog palvelussamme hallitaan ja raportoidaan työmaan perehdytysja kulkulupa tiedot.
TimeTracker –palvelun Rakentajan paketti –palvelulla on helppo käynnistää
työmaan kulunseurantatietojen hallinta ja laajentaa se työaikaseurantaan, jos
tarve vaatii.
Palvelumme on käytettävissä missä vain ja millä päätelaitteella tahansa, kun
käytössä on verkkoyhteys.
§
4. Yhteenveto ohjeista, laeista ja määräajoista
Ohjeistus henkilökorteista
RT:n jäsenyrityksiltä ja näiden alihankkijoilta edellytetään yhdenmukaista
henkilökorttia (Valtti –kortti), joka on varustettu RFID tunnisteella
työmaan leimaamista varten. Korttia voidaan käyttää Moveniumin
palveluissa leimaamisessa jo nyt.
Ohjeistus Työmaa-avain
Veronumero.fi –palvelussa on tietokantapalvelu sekä työmaan tietojen hallinointia että raportointia varten. Siellä hallinoidaan Työmaa-avaimia, viranomaisraportoinnin kohdistamiseen käytettäviä työmaatunnisteita. Kaikkien
urakkaketjussa on raportoinnissaan kohdistettava raportoitavat henkilö- ja
urakkatiedot työmaa-avaimelle. Moveniumin palveluissa työmaa-avainta voi
käyttää jo nyt.
Lisää osoitteessa www.veronumero.fi
Veronumerolaki
Laki koskee kaikkia rakennusyrityksiä. Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa,
että työntekijät kuuluvat rakentaja veronumero-rekisteriin.
Veromenettelylaki
Laki koskee kaikkia rakennusyrityksiä. Ilmoitusmenettely alkaen 1.7.2014,
raportointi 5.9.2014.
A.
Työmaan päätoteuttajalle syntyy velvoite raportoida työmaakohtaisia
henkilötietoja verottajalle.
B.
Työmaan kaikilla urakoitsijoilla ja aliurakoitsijoilla on velvollisuus
raportoida urakkasopimusten maksujen toteutuminen
Työturvallisuuslaki
Laki koskee kaikkia rakennusyrityksiä. Päätoteuttajan vastuulla on pitää
työmaalla henkilöluetteloa, kulkuluparekisteriä ja perehdytysrekisteriä.
(LicenseLog)
Lisäksi kaikilla sopimussuhteessa työskentelevillä on oltava kuvallinen henkilökortti.
Henkilöraportointi - Muistilista
Veronumerolaki
Veromenettelylaki
Työturvallisuuslaki
Kulunseuranta
Työaikatiedot
tuntiseurantaan
Kulkuluvat
ja perehdytykset
Viranomaistarkistukset
Lain vaatima
raportointi
Veronumerotiedot
Laskutus
ja palkanmaksu
LicenseLog
Henkilölistan ylläpito ja Kulkulupamenettely
TimeTracker
Kulunseuranta, työmaan ”pulssi”
Veromenettelylaki
1.
Ketä työmaallaon nytja on ollut
2.
Leimatietoavaimenperätagilla, Valtti –kortilla
3.
Omien ja alihankkijoiden kulun- ja työajanseuranta reaaliajassa
4.
Tietojen syöttömyös mobiililaitteilla jatietokoneella
5.
Henkilö ja työmaatiedot integroituLicenseLoginkanssa
Aina uusimmat tiedot:
1.8.2012
Julkinen
veronumerorekisteri
avautui
1.9.2012
Velvoite pitää
veronumerollista
henkilökorttia
Tärkeitä päivämääriä
1.3.2013
Työntekijöiden oltava
veronumerorekisterissä
1.1 - 31.12 2013
1.4.2013
RT:n jäseniltä vaaditaan
Lain
yhdenmukaisia
hyväksyminen
henkilökortteja
24.6.2013
1.7.2013
1.7.2014
5.9.2014
Avin ohjeet
Verohallinnon
asiakasohje
Lain toteuttaminen
käytännössä
Ensimmäinen
raportointi
20.5.2013
Tiedonantaminen
Lisätietoja:
www.veronumero.info
MOVENIUM
TimeTracker
MOVENIUM
LicenseLog