Tilaaja- tuottaja -malli - Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry

Ikäihmisten
asiakasohjausyksikkö
Tilaaja- tuottaja -malli
•Hämeenlinnassa toimitaan
tilaaja-tuottaja -mallin mukaisesti
siten, että tilaajan ja tuottajan
tehtävät on erotettu toisistaan.
•Asiakasohjausyksikön
päällikkö, vs.
•Tilaaja vastaa palvelujen
järjestämisestä päättämällä, mitä
palveluja kuntalaisille tarjotaan ja
mistä tarvittavat palvelut
hankitaan. Tilaajan vastuulla on
myös palvelu- ja asiakasohjaus.
•Tilaajapäällikkö
 VUOKKO LEHTIMÄKI
p. 03 621 2242
 LEENA HARJULA
•Tilaajajohtaja
 JUKKA LINDBERG
Palveluneuvonta
•Palveluneuvojat tarjoavat yleistä
neuvontaa ikäihmisten palveluista
palvelupiste Kastellissa os.
Raatihuoneenkatu 11, 13100 Hml
• Puhelinneuvonta päivittäin
•Palveluneuvojat:
 MARJA KALLIOPOHJA
 KATJA SAREN
• yleinen neuvonta
•tietoa ateriapalveluista (mm.
kylmäateriapalvelu)
p. 03 621 3103
Palveluohjaus
•Palveluohjaajat tarjoavat
neuvontaa ja ohjausta ikäihmisten
palveluista.
•Palveluohjausta annetaan
puhelimitse sekä tehdään
kotikäyntejä palvelutarpeen
selvittämiseksi
•Kotikäynneillä kartoitetaan
asiakkaan kotona selviytymistä ja
mahdollista kotihoidon, yksityisen
ja kolmannen sektorin palveluiden
tarvetta.
Palveluohjaajat:







MAARIT HAKONEN
KATRI HARHAMA
SIRKKU JÄRVINEN
HELENA KANTOJÄRVI-OJALA
RIIKKA LEPPÄNEN
REIJA LUMIVUOKKO
MARJA-LIISA NÄRÄNEN
Puhelinaika arkisin klo 9-12
p. 03 621 2870
Sosiaalityö
Tehtävät ja alueet:
EIJA VENTO-JOKINEN
p. 621 2893
MARTTA TOMMILA
p. 621 2490
Alue: Idänpää, Sairio, Hätilä,
Katinen,Ruununmylly, Katuma,
Käikälä, Harviala, Miemala, Jukola,
Nummi, Loimalahti, Voutila, Luolaja,
Hirsimäki, Vuorentaka, Ahvenisto,
Hattelmala
Omaishoidon tuki
Toimeentulotuki (säännöllisen
kotihoidon ja omaishoidontuen
asiakkaat)
Palvelutalojen hoitoneuvottelut ja
asiakasmaksut
Alue: Hämeenlinnan keskusta,
Myllymäki,Kankaantaka,
Asemanseutu, Keinusaari, Kantola,
Ojoinen, Puistonmäki, Kalvola,
Renko
Omaishoidon tuki
Toimeentulotuki (säännöllisen
kotihoidon ja omaishoidontuen
asiakkaat)
Palvelutalojen hoitoneuvottelut ja
asiakasmaksut
Sosiaalityö jatkuu, ympärivuorokautinen
pitkäaikaishoiva
CAMILLA STRANG p. 6215124
Alue: Kauriala, Pullerinmäki,
Rinkelinmäki, Nuppola, Lammi,
Tuulos, Hauho
Omaishoidon tuki
Toimeentulotuki (säännöllisen
kotihoidon ja omaishoidontuen
asiakkaat)
Palvelutalojen hoitoneuvottelut ja
asiakasmaksut
ALLI HARALD p. 621 2770
SAS (asumispalveluhakemukset)
Palvelusihteerit
•Palvelusihteerit vastaavat
 kotihoidon ja
ympärivuorokautisen
pitkäaikaishoivan
laskutuksesta
 ympärivuorokautisen
pitkäaikaishoivan
maksupäätöksistä
 asuntojen
korjausavustukset
veteraanirahahakemukset.
PÄIVI KARLSSON
p. 03 621 2487
ARJA LAINE (ma-ke)
ANNA MÄKISALO (to-pe)
p. 03 621 2448
RAILI MÄKISALO
p. 03 621 5096
PIRKKO RANTANEN
p. 03 621 5038
Asuntojen muutostyöt
• Kaupungin avustus pienimuotoisiin korjauksiin: max.
2500 €/talous, haku palvelusihteerin (Arja Laine) kautta
• Avustusta haetaan lomakkeella, johon liitetään
fysioterapeutin lausunto sekä viimeisin veropäätös.
(bruttotuloraja on yksin asuvalta 1600 €/kk ja
pariskunnalta 2700 €/kk, varallisuusraja 20 000 €)
• Vaikeavammaisten asunnon muutostyöt
vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden kautta
Kotihoidon tukipalvelut
• Ateriapalvelu
• Turvapuhelin
• Päivätoiminta
• Lyhytaikaishoito
• Kuljetuspalvelu
Lyhytaikaishoito
• Omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi, kotihoidon
asiakkaan kotona selviytymisen tai sairaalasta
kotiutumisen tukemiseksi
• Perusteena hoivan tarve
• Hakemus lyhytaikaishoitopaikoista palveluohjaaja Kati
Sankalalle
• Säännöllisiä, kertaluontoisia ja akuutteja
• Vanhainkodeissa, joissakin palvelutaloissa
Kuljetuspalvelu
SHL (sosiaalihuoltolaki)
• Hakemukset palveluohjaukseen
• Päätökset tekee palveluohjaaja
• Liitteeksi
terveydenhuoltohenkilön lausunto
• 8 tai 4 matkaa/kk
• Tuloraja yksin asuvalle 1234€/kk
br ja 2 –hengen perheessä
2159€/kk br
VPL (vammaispalvelulaki)
• Sama hakemus kuin SHL
• Päätökset tekee
vammaispalvelu
• Liitteeksi
terveydenhuoltohenkilön lausunto
• Edellyttää vaikeavammaisuutta
• 18 matkaa/kk
• Ei tulorajoja
Kolmas sektori
Esim.
• Kumppanuustoiminta
• Vapaaehtoistyön keskus Pysäkki
• Hämeenlinna-Vanajan Seurakunta
• Omaishoitajat ja läheiset ry
• Kanta-Hämeen Muistiyhdistys
Kotihoito
•Tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat apua arjen toiminnoissa.
•Tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona asumista ja toimintakykyä.
•Myönnetään palveluohjaajan tekemän palvelutarpeen arvioinnin
perusteella.
•Kotihoidon kokonaisuus:





Säännöllinen kotihoito
Tilapäinen kotihoito ja kotisairaanhoito (enintään 3 kk)
Kotisairaanhoito (sairaanhoitajan ja lääkärin arvioimana)
Akuutti kotihoito ja kotisairaanhoito
Fysioterapia (säännöllisen kotihoidon asiakkaille)
Kotihoidon kriteerit
• Asiakas ei selviydy arjesta itsenäisesti
• Tarvitsee apua sairauden, asumisolosuhteiden tai sosiaalisen
verkoston puuttumisen vuoksi.
• Palveluntarve on toistuvaa, pääsääntöisesti päivittäistä tai useita
kertoja viikossa (poikkeuksena muistisairaat, mielenterveysasiakkaat,
toimeentulo-oikeutetut sekä omaishoidontukeen oikeutetut).
• RAVA yli 1,5 (toimintakykymittari)
• Pelkkä siivous, asiointipalvelu, vaatehuolto tai saunotus eivät kuulu
kotihoidon palveluihin
 yksityiset palveluntuottajat
• Lääkehoitoa tarvitseva ohjataan ensisijaisesti annosjakelun piiriin
Kotihoidon maksut
• Säännöllisestä kotihoidosta peritään kuukausimaksu, joka perustuu
suunniteltuun hoivan tuntimäärään sekä asiakkaan bruttotuloihin.
• Joissakin tapauksissa yksityiseltä palveluntuottajalta ostettu kotihoito
voi tulla kunnallista kotihoitoa edullisemmaksi.
• Tilapäisestä ja akuutista kotihoidosta peritään 8,70€/ käynti, kuitenkin
vuorokaudessa enimmillään 17,40€.
• Akuutista kotisairaanhoidosta peritään 8,70€/käynti, vuorokaudessa
enimmillään 32,60€.
Maksut määräytyvät alla olevan taulukon mukaisesti siten, että
kuukausittaisen tulorajan ylittävästä osuudesta peritään tuntimäärän
mukainen prosenttiosuus asiakkaan tai pariskunnan tuloista.
Henkilöitä
Tuloraja
€/kk
1-10
h/kk
11-20
h/kk
21-30
h/kk
31-40
h/kk
41-50
h/kk
Yli 50
h/kk
1
528
12 %
17 %
22 %
27 %
32 %
35 %
2
975
8%
12 %
15 %
18 %
20 %
22 %
3
1528
7%
10 %
12 %
15 %
17 %
18 %
4
1890
6%
9%
11 %
12 %
14 %
15 %
5
2288
5%
8%
10 %
11 %
12 %
13 %
6
2627
4%
6%
8%
9%
10 %
11 %
Omaishoidontuki
• Hakemus oman alueen sosiaalityöntekijälle
• Liitteeksi lääkärinlausunto (C-lausunto)
• Hoito ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa
• Tuki palkkiona ja/tai palveluina
• Palkkiot: 4 eri maksuluokkaa
1. 374,52 €/kk
2. 451,68 €/kk
3. 626,32 €/kk
4. 1550,17 €/kk
• Alle 65-vuotiaat hoidettavat kuuluvat vammaispalveluun lukuun
ottamatta muistisairaat
Edunvalvonta
•
Ilmoitus maistraatille edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä.
Henkilö itse voi myös hakea edunvalvojaa.
• Maistraatti hankkii lääkärinlausunnon, mikäli ei ole hakemuksen
liitteenä.
• Syitä edunvalvonnan hakemiselle:
 velkaantuminen
 ei kykene esim. muistisairauden vuoksi huolehtimaan rahaasioistaan
 taloudellinen hyväksikäyttö
• Edunvalvontavaltuutus:
Henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta,
että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan
esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.
Taloudellinen tuki
Toimeentulotuki
Kela:
• Hakemus liitteineen
Aikuissosiaalityö
• Vain yli 65-v säännöllisen
kotihoidon asiakkaan osalta
hakemus ikäihmisten sos.tt:lle
• Voidaan myöntää, jos
käytettävissä olevat varat eivät
riitä pakollisiin menoihin
(lääkkeet, sairaanhoito tms. )
• Asumistuki
• Hoitotuki
• Lääkemaksukatto
• Matkakustannusten
korvaus/maksukatto
Asuminen
•Vanhusten asuntosäätiön vuokra-asunnot/ SKV:
 hakija väh. 60-vuotias
 hakija on asunut Hml:ssa väh. 5 vuotta
 valinnat tekee isännöitsijä
•Palvelutalo/vanhainkotihakemus (ei yleisessä jaossa):
 C-todistus ja selvitys toimintakyvystä
 valinnat tekee SAS-työryhmä
Tehostetun palveluasumisen maksut
• Palveluasumisen maksuperusteet perustuvat mm.
sosiaalihuoltolakiin, asiakasmaksulakiin sekä Sosiaali- ja
terveysministeriön ohjeisiin.
• Palveluasumisen maksut muodostuvat viidestä eri
osasta:
 Asukkaalla on vuokrasopimussuhteinen asunto.
 Hoivapalvelun kuukausimaksu määräytyy tulojen ja
varallisuuden perusteella (vrt. kotihoidonmaksu).
 Ympärivuorikautisen hoidon palvelumaksu on 50,00
euroa/kk (hälytysjärjestelmä, yhteisten tilojen kalustus
ja henkilökunnan ympärivuorokautinen saatavuus).
 Ateriat maksavat 14,20 euroa päivässä.
 Lääkkeet ja kaikki muut henkilökohtaiset tarvikkeet
asukas maksaa itse.
• Vuokrasopimuksen tekee ja vuokran perii
hoivapalveluyrittäjä tai kiinteistön omistaja.
Hämeenlinnan kaupunki laskuttaa hoivamaksun,
ympärivuorokautisen hoivan ja ateriat.
Vanhainkodin maksut
• Maksu määräytyy laitoshoidon asiakasmaksulain
säännösten mukaan. Asiakasmaksu on 85 % hoidossa
olevan nettokuukausituloista kuitenkin niin, että
asiakkaalle jää käyttövaraa vähintään 99 €.
Hoito- ja palvelusuunnitelma
• Laaditaan kuukauden sisällä asukkaan muuttamisesta.
• Hoitoneuvottelussa on yleensä läsnä asukas, läheinen,
omahoitaja ja sosiaalityöntekijä.
• Hoitoneuvottelussa käydään läpi asukkaan
kokonaisvaltainen hoito sekä sosiaalietuudet.
• Mikäli asukkaan omat tulot ja varallisuus eivät riitä
maksuihin, voi niihin hakea maksualennusta
sosiaalityöntekijältä.
Käyntiosoite:
Palvelupiste Kastelli
(4. krs)
Raatihuoneenkatu 11
13100 Hämeenlinna
Postiosoite:
Hämeenlinnan kaupunki/
Asiakasohjausyksikkö
(työntekijän nimi)
PL 84
13101 Hämeenlinna