TIEDOTTEET 2012 29.11.2012 Arvonlisäverot nousee ensi vuoden

TIEDOTTEET 2012
29.11.2012
Arvonlisäverot nousee ensi vuoden alussa
Kaikkia arvonlisäverokantoja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä ensi vuoden alusta. Aikaisemmin
esityksenä ollut asia muuttui 21.11.2012 päätökseksi. Eduskunta päätti asiasta äänin 96-61. Tämä vaikuttaa
mm. myyntilaskuihin. Vuoden vaihteen ympärillä on syytä olla tarkkana, että käytetään oikeita verokantoja.
Jos osakeyhtiön toiminta on tappiollista!?
Tappioista saattaa seurata oman pääoman väheneminen pienemmäksi kuin osakepääoma. Tällöin lain
mukaan osakepääoman menettämisestä on tehtävä rekisteri-ilmoitus Kaupparekisteriin.
Osakepääoman menettämistä koskeva rekisterimerkintä voidaan poistaa, jos yhtiön oma pääoma on
rekisteri-ilmoitukseen liitetyn tilintarkastajien tarkastaman taseen mukaan yli puolet osakepääomasta. Jos
yhtiö on saanut pääomalainaa, se lisää omaa pääomaa. Tarkastettavaa tasetta laadittaessa pääomalaina
luetaan omaksi pääomaksi (OYL 20:23.2)
Asunto-osakkeiden varainsiirtovero nousee
Hallitus esittää, että asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden luovutuksesta maksettava varainsiirtovero
korotetaan 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Myös veropohjaa laajennetaan. Tällöin ehdotettuja säännöksiä
sovellettaisiin myös ulkomaiseen kiinteistösijoituksia hallitsevaan holdingyhtiöön. Uuden säännöksen
voimaantullessa on selvitettävä, kumpaa verokantaa kauppaan sovelletaan. Ajallisesti varainsiirtoveron
määräytymishetki ratkeaa luovutussopimuksesta. Luovutussopimus katsotaan tehdyksi silloin, kun se on
allekirjoitettu. Muiden niin sanottujen liikeosakkeiden veroprosentti säilyisi 1,6 prosenttina.
20.7.2012
Yleisradiovero käyttöön vuonna 2013
Eduskunta on 20.6.2012 hyväksynyt muutettuna yleisradioverolain (He 28/2012) . Muutokset astuvat
voimaan ensi vuoden alusta. Kotitaloudet: Nykyinen kotitalous- tai laitekohtainen maksu muuttuu
henkilökohtaiseksi yleisradioveroksi. Verovuoden aikana täyttänyt 18 vuotta, on velvollinen suorittamaan
yleisradioveroa. Veron määrä on 0,68 prosenttia verovelvollisen tuloverolaissa määritellyn puhtaan
ansiotulon ja puhtaan pääomatulon yhteismäärästä tai eräissä tapauksissa tätä suuremmasta työtulosta.
Yksityishenkilön veron enimmäismäärä on 140 euroa ja 50 euroa pienempää määrää ei peritä.
Yritykset: Yritysten osalta Yle-vero noudattaa tulokseen perustuvaa mallia liikevaihtoon perustuvan mallin
sijasta. Yritysten osalta Yle-vero noudattaa tulokseen perustuvaa mallia. Vero alkaa 50 000 euron
verotettavan tulon kohdalta. Vero on alarajan kohdalla 140 euroa ja nousee siitä 0,35 prosentilla 50 000
euroa ylittävältä osin. Veron enimmäismäärä on kuitenkin 3 000 euroa.
Kausi-ilmoituksien perusteella maksettavat verot
(mm. ALV ja työnantajasuoritusten TAS)
Kausi-ilmoitusten ja/tai maksujen laiminlyönti aiheuttaa verovelvolliselle kustannuksia. Verohallinto on
julkaissut ohjeen oma-aloitteisten verojen veronkorotuksista (21.6.2012, Dnro: A66/200/2012).
Arvonlisäverotuksessa veronkorotusta on mahdollista määrätä myös, vaikka maksuunpantavaa veroa ei
olisi ollut, esimerkiksi liikaa ilmoitetun vähennettävän veron perusteella. Lähtökohta korotuksille: vähäinen
virhe tai laiminlyönti, josta seuraa enintään 10 % korotus tavanomainen virhe tai laiminlyönti, korotus 10 20 % jne…
Esimerkki: Veronkorotuskäytäntö kausivalvonnan arviomaksuunpanoissa Jos asiakas jättää
kausiveroilmoituksen antamatta toimitetaan verotus arvioimalla. Arvioverotuksessa veronkorotusta
määrätään aina 25 prosenttia maksuunpannulle verolle.
Veronumero otetaan käyttöön 1.9.2012 alkaen
Veronumero otetaan käyttöön 1.9.2012. Uusilla työmailla veronumero on pakollinen henkilötunnisteessa
1.9.2012 alkaen, mutta vanhoilla työmailla se on pakollinen vasta siirtymäajan jälkeen viimeistään 1.3.2013.
Veronumeroa ja henkilötunnusta tarvitsevan asioitava verotoimistossa Tilapäisesti Suomeen töihin tulevat
ulkomaalaiset rakennusalan työntekijät saavat henkilötunnuksen ja veronumeron 1.6.2012 alkaen
verotoimistosta. Veronumero on toimitettu henkilöasiakkaille vuoden 2012 verokortin yhteydessä.
Ammatinharjoittajat ovat saaneet veronumeronsa ennakkoverolipulla.
16.7.2012
Vaatimukset saada laskut verkkolaskuna laajenevat.
Verohallinto tiedottaa, että valtiokonttorin antaman ohjeen mukaisesti heinäkuun alusta alkaen
Verohallinto ei ota vastaan paperisia laskuja, vaan ainoastaan verkkolaskuja. Paperiset laskut tullaan
palauttamaan takaisin laskuttajalle maksamattomina 1. päivä heinäkuuta 2012 alkaen. Verohallinto
vastaanottaa verkkolaskujen mukana myös sähköisessä muodossa olevia laskuihin liittyviä liitteitä.
Liitteiden suositeltava tiedostomuoto on pdf. Verohallinto ei vastaanota sähköpostilla lähetettyjä laskuja,
koska ne eivät ole verkkolaskuja. Verkkolaskutuksen käyttöönotolla valtio haluaa säästää julkisia varoja kun
laskujen käsittely tehostuu oleellisesti.
Kevään kehysriihen veroratkaisuista
Suunniteltujen verojen voimaantulo vaatii lakien muutokset ja eduskunnan hyväksynnän.
Poimintoja tulevasta, lähteenä: Veronmaksajat ry:n aineistot Valtioneuvosto päätti 4.4.2012
valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 – 2016
Hallituksen kehysriihen merkittävimmät veroratkaisut valtion talouden kannalta ovat ansiotuloverotuksen
inflaatiotarkistuksista luopuminen 2013-2014 ja arvonlisäverokantojen yhden prosenttiyksikön korotus.
Ansiotuloverotuksen kiristys Ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistuksista luovutaan.
Yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien ansiotuloverotusta kiristetään luomalla valtionverotuksen
ansiotuloverotaulukkoihin uusi veroluokka. Suurten eläkkeiden verotusta kiristetään vastaamaan
palkkatulojen verotusta.
Arvonlisäverotus
Arvonlisäverokantoja korotetaan kauttaaltaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Esimerkiksi yleinen
arvonlisäverokanta nousee 24 prosenttiin. Tällöin elintarvikkeita ja rehuja koskeva verokanta 14 % ja muun
muassa lääkkeitä, kirjoja ja henkilökuljetusta koskeva verokanta 10 %.
Liikennepolttoaineiden vero
Liikennepolttoaineiden veroa korotetaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen toteutettiin v. 2012.
Toisen vaiheen mukainen korotus on määrä toteuttaa v. 2014, jolloin verotuoton arvioidaan kasvavan 125
milj. euroa
Varainsiirtovero
Asunto-osakkeiden ja kiinteistöyhtiöiden osakkeiden varainsiirtoveron verokanta korotetaan 1,6
prosentista 2 prosenttiin v. 2013. Lisäksi kiinteistöyhtiöiden velkaosuus lisätään varainsiirtoveron
veropohjaan.
T&K-kannustin
Kasvuun tähtäävän tuotekehityksen tukemiseksi säädetään T&K-kannustin, jonka kautta yritys saa
yhteisöverosta veronhyvityksen, joka riippuu T&K-henkilöstön palkkakustannuksista. Investointien
lisäämiseksi säädetään teollisuudelle kaksinkertainen poistomahdollisuus vuoden 2014 loppuun asti. Lisäksi
otetaan käyttöön määräaikainen kasvukannustin, jonka kautta yksityinen sijoittaja saa verovähennyksen
sijoittaessaan listaamattomaan kasvuyritykseen.
Kiinteistöverotusmenettely muuttuu
Tasavallan presidentti on vahvistanut lainmuutoksen (He 6/2012), joka muuttaa kiinteistöveron
ilmoittamismenettelyä. Kiinteistöveron määräämisessä otetaan käyttöön samantapainen, esitäytettyyn
veroilmoitukseen perustuva menettely kuin tuloverotuksessa. Verohallinto lähettää vuosittain ennen
kiinteistöveron määräämistä verovelvolliselle selvityksen kiinteistöveron määräämisen perusteena
käytettävistä Verohallinnon rekisterissä olevista tiedoista. Verovelvollisen tehtävänä on tarkistaa tiedot ja
korjata puutteet.
Peruskorko laskee 1,5 prosenttiin
Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi 1,5 prosenttia 1.7.2012 alkaen vuoden 2012 loppuun
asti. Peruskorko on 1.1.2012 alkaen ollut 2,0 prosenttia.
Viivästyskorko on 8 % (vuodessa) ajalle 1.7.-31.12.2012 Kun korkolain mukainen viitekorko on 1 %, niin
viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 8 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7
prosenttiyksikön lisäkorolla).
28.2.2012
YHTEENVETO VEROILMOITUSTEN ERÄPÄIVISTÄ
Tässä yleiset ohjeet, varmista että ne sopivat myös sinun kohdallasi.
Luonnollisten henkilöiden veroilmoitus vuodelta 2011
Luonnollisten henkilöiden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä on yleensä joko 8.5. tai 15.5.2012.
Palautuspäivä on merkitty ilmoituksesi etusivulle. Esitäytetty veroilmoitus postitetaan maalis-huhtikuussa.
Liikkeen- ja ammatinharjoittajien veroilmoitus
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat palauttavat veroilmoituslomakkeensa (lomake 5 ja esitäytetty
veroilmoitus) tilikaudesta riippumatta 2.4. tai lomakkeelle merkittynä tätä myöhäisempänä
palautuspäivänä joko 8.5. tai 15.5.2012.
Osakeyhtiöt ja osuuskunnat ja veroilmoitus
Tuloverotuksen tietojen yleinen päälomake on veroilmoituslomake 6B. Osakeyhtiöt ja osuuskunnat antavat
veroilmoituksen neljän kuukauden kuluessa laskettuna tilikauden päättymiskuukaudesta.
Metsätalouden veroilmoituksen viimeinen palautuspäivä
Lomake 2C, Metsätalouden veroilmoituksen eräpäivään on useita vaihtoehtoja Jättöpäivä on merkitty 2Clomakkeen etusivulle. Alkutuottajana arvonlisäverovelvollinen, 2C-lomakkeen eräpäivä 29.2.2012. Liikkeentai ammatinharjoittajat eräpäivä 2.4.2012. Jos yksityishenkilö ei ole arvonlisäverovelvollinen, eräpäivä
8.5.2012 tai 15.5.2012 Kaikkien metsätaloutta harjoittavien verotusyhtymien eräpäivä on 29.2.2012. Muista
myös ALV jos se ilmoitetaan vuosi-ilmoituksena, eräpäivä 29.2.2012
Maatalouden veroilmoitus
Veroilmoitus (lomake 2) annetaan viimeistään 29.2.2012. Arvonlisäverovelvolliselle 29.2.2012
Verotusyhtymillä aina 29.2.2012 Liikkeen- ja ammatinharjoittajalla 2.4.2012 Muilla metsänomistajilla 8. tai
15.5.2012 Maatalousyrittäjät saavat myös esitäytetyn veroilmoituksen henk.koht. tuloistaan. Esitäytettyyn
veroilmoitukseen on merkitty sen palautusaika, joka on joko 8.5. tai 15.5.2012.
Metsätalouden ja Maatalouden veroilmoituksien on perustuttava muistiinpanoihin.
Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin. Tositteiden tulee olla päivättyjä ja numeroituja. Kirjaukset
muistiinpanoihin tehdään aikajärjestyksessä. Tulo kirjataan saaduksi silloin, kun se on nostettu tai merkitty
tilille. Meno kirjataan tapahtuneeksi silloin, kun se on maksettu. Muistiinpanoja liitteineen on säilytettävä 6
vuotta verovuoden päättymisestä lukien.