Veronumero - lait ja asetukset

MOVENIUM
www.movenium.com
O
R
E
M
U
N
O
R
VE
set
k
u
t
e
s
a
Lait ja
MOVENIUM
Päivitetty:
3.7.2013
TimeTracker
MOVENIUM
LicenseLog
Veronumerolaki – Mahdollisuuksia ja vaatimuksia
Alkusanat
Olemme päivittäneet Suomen rakennussektoria koskevan oppaamme ajan
tasalle koskien työmaiden tietojen hallinnointia ja raportointia.
Edellisen tiedotteemme jälkeen on tapahtunut paljon ja haluamme pitää Teidät
siitä ajan tasalla. Pyrimme antamaan vastauksia tärkeimpiin kysymyksiin päivittämällä opasta säännöllisesti vastaamaan ajankohtaisiin muutoksiin. Löydät
uusimman version aina osoitteesta www.veronumero.info. Tätä tiivistettyä
tietopakettia syventämään olemme liittäneet mukaan myös tärkeitä internet
-osoitteita.
1. Lähtökohta
Menettelytapojen muutos on merkittävä, koska esim. verottaja ei enää tule
hyväksymään tiedonantomenettelyissään kuin sähköisen muodon. Ajoissa
toimimalla voi kuitenkin säästää vaivaa ja toteuttaa muutoksia vaihe kerrallaan
hallitusti. Tietoa löytyy etsimällä itsenäisesti tai kysymällä asiantuntijoilta.
Toivomme, että voimme osaltamme helpottaa Teitä tiedon keruussa ja lisätä
ymmärtämystänne siitä, mitä tämä kaikki tarkoittaa oman yrityksen prosessien, toimintamallien ja sähköisten työvälineiden kannalta työmailla ja toimistoissa. Tiedätkö, onko kaikki valmiina ja ajan tasalla?
Vuoden 2014 heinäkuussa laki koskettaa joka tapauksessa jollain tapaa kaikkia
toimialalla toimivia. Näihin määräyksiin ei voi olla törmäämättä ja viranomaiset pitävät huolta siitä, että yritys-, työmaa-, henkilö- ja verotietojen yhdistely
ja analysointi tarkentuu sähköisen tietomassan lisääntymisen myötä.
Tämä on hyvä tietää myös niiden yritysten, eivät syystä tai toisesta ole mukana tässä sähköisessä ja reaaliaikaisessa ilmoittamisessa. Heidätkin löydetään
paremmin.
Sähköiset palvelut tulee kaikkien rakentamispalveluiden piirissä toimivien
ymmärtää ja ottaa tarvittavissa määrin käyttöön. Etenkin yhteisellä työmaalla
tarvitaan yhteispeliä ja tiedonhallintaa jopa reaaliajassa. Siellä edellytetään
paitsi henkilötunnisteen käyttöä, myös työntekijöiden ajantasaista luettelointia.
Kysymyksiä on paljon liittyen käytännön toteuttamiseen. Miten esim. määritellään yhteinen työmaa? Kenet on raportoitava työmaalta?
Tutkimme lakimuutosta erityisesti rakennusalan PK-yritysten näkökulmasta,
sillä niille se tulee aiheuttamaan suurimmat haasteet. Haluamme kuitenkin
korostaa, että isot viranomaisvaatimuksiin liittyvät muutokset ovat myös
mahdollisuus uudistaa yrityksen sähköistä työajanseurantaa, työnhallintaa ja
muita työhön ja dokumentteihin liittyviä prosesseja. Nyt jos koskaan tähän on
hyvä mahdollisuus.
Lakimuutosten lopullinen tarkoitus on rajoittaa harmaan talouden toimintamahdollisuuksia rakentamisen toimialalla. Ratkaisua haetaan lakikokoelmalla
johon kuuluvat Veronumerolaki, Laki ilmoitusmenettelystä sekä Työturvallisuuslaki.
Lisäksi alan etujärjestöissä, erityisesti Rakennusteollisuus RT ry:ssä ja niiden
lähiorganisaatioissa pyritään ottamaan hyöty irti lainsäädäntömuutoksista ja
tarjoamaan yhä kattavammin palveluita. Näitä ovat mm. www.tilaajavastuu.
fi (luotettujen toimittajien varmentaminen) ja www.veronumero.fi (henkilöiden veronumeroiden rekisteröinti ja tarkistaminen). Käykää tutustumassa.
2. Rakennusyrittäjää koskevat hankkeet
Eduskunta on hyväksynyt verotusmenettelylain ja työtuvallisuuslain muutokset (HE92/2012) 1.4.2013. Lakimuutokset velvoittavat rakennustyömaan
pääurakoitsijaa:
1. Pitämään luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä ja ilmoittamaan heidän tietonsa kuukausittain verottajalle.
2. Lisäksi jokainen rakentamispalvelun tilaaja on velvollinen ilmoittamaan
kuukausittain verottajalle tiedot urakoista ja urakoitsijoista.
Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2014 ja ensimmäiset ilmoitukset tulee
antaa syyskuussa 2014. Alan etujärjestöt, verohallinto, työnantajat sekä työntekijäjärjestöt ovat kaikki tämän muutoksen takana. Talonrakennusteollisuus
ry:n kanta esim. on, että kaikilla rakennustyömailla työskentelevillä on henkilökortit ja heidät on ilmoitettu www.veronumero.fi –palvelun kautta. Työajanseurannasta tulee siis palkanmaksun peruste.
Tärkeä rooli käytännön soveltamisessa on myös Aluevalvontaviranomaisella (AVI), jonka muistio täsmentää lain käytännön toteutusta. AVI tarkentaa
työmaiden turvallisuuden kontrollointia. On siis entistä tärkeämpää pystyä
jatkuvasti näyttämään työmaalla henkilölista, joka kertoo kenellä on kulkulupia, kenellä niitä on ollut ja onko perehdytykset tehty asianmukaisesti.
Tähän Movenium tarjoaa nopeasti käyttöönotettavan ja helpon työkalun
nimeltä LicenseLog (www.licenselog.com).
Raportoitava tietosisältö on suurelta osin verottajalla olemassa, mutta sitä
tarkennetaan jatkuvasti. Lain soveltamisen käytännön yksityiskohdat tarkennetaan Aluehallintoviraston muistiolla 24.6.2013, jossa selvennetään veronumeron käyttövelvollisuutta, yhteisen rakennustyömaan sekä rakennustyön
käsitettä ja työmaan työntekijäluettelon ylläpitoon liittyviä asioita.
Muistiossa on myös kysymys-vastausosio käytännön tilainteisiin (http://
www.tyosuojelu.fi/fi/Ajankohtaista2/5753). Muistiota tullaan täydentämään
vuoden lopussa, joten ratkaisematta olevien epäselvien tilanteiden kohdalta
voitte lähettää viestiä osoitteeseen [email protected]
§
Lait ja hankkeet
LAKI / HANKE
Veronumerolaki: 1. vaihe
KETÄ KOSKEE
Kaikkia rakennusalan yrityksiä
TÄRKEITÄ
PÄIVÄMÄÄRIÄ
Julkinen veronumerorekisteri avautui
1.8.2012.
1.3.2013 alkaen on varmistettava, että
kaikki rakennustyömaalla työskentelevät ovat veronumerorekisterissä
KESKEISET VAATIMUKSET
Veronumerolaki 2. vaihe:
“Laki ilmoitusmenettelystä”
Työturvallisuuslaki
Kaikkia rakennusalan yrityksiä poislu- Kaikkia rakennusyrityksiä. Henkilöluettelonkien ne, joiden asiakkaat ovat yksityis- pito ja viranomaisraportointi päätoteuttajan
henkilöitä
vastuulla
Lakiesityksen hyväksyminen eduskun- 1.9.2012 alkaen velvoite pitää kuvallista ja
nassa 1.4.2013.
veronumerolla varustettua henkilökorttia esillä
rakennustyömaalla
Ilmoitusvelvollisuus 1.7.2014 alkaen.
Työnantajalla on velvollisuus tarkistaa A: Työmaan päätoteuttajalle syntyy
jokaisen työntekijän kuuluminen vero- velvoite raportoida työmaakohtaisia
numerorekisteriin
tietoja verottajalle. Tätä varten muodostetaan syksyllä 2013 työmaarekisteri, jossa hallinnoidaan yksikäsitteisiä
työmaatunnisteita (työmaa-avaimia)
ja raportointia.
B: Työmaan kaikilla urakoitsijoilla
ja aliurakoitsijoilla on velvollisuus
raportoida tiedot omien alihankkijoidensa urakkasopimuksista (urakan
kohde, myyntihinta) ja niiden maksujen toteutumista.
Velvollisuus kantaa työmaalla kuvallista henkilötunnistetta
Velvollisuus ylläpitää kulkuluparekisteriä
Velvollisuus ylläpitää rekisteriä työmailla suoritetuista perehdytyksistä.
§
Lait ja hankkeet
LAKI / HANKE
RT:n ohjeistus henkilökorteista
RT:n ohjeistus
työmaa-avaimesta
RT:n ohjeistus veronumero.fi –
palvelun käytöstä
KETÄ KOSKEE
Kaikkia rakennusalan yrityksiä jotka
ovat RT:n jäseniä tai toimivat RT:n jäsenten alihankkijoina.
Kaikkia rakennusalan yrityksiä, jotka
ovat RT:n jäseniä tai toimivat RT:n jäsenten alihankkijoina.
Kaikki sähköisen työaika-/kulunseurannan piiriin.
TÄRKEITÄ
PÄIVÄMÄÄRIÄ
Vuoden 2013 aikana RT-ketjuun kuuluvilta yrityksiltä vaaditaan yhdenmukaista, veronumero.fi –palvelun hallinnoimaa kuvallista ja RFID-tunnisteella
varustettua henkilökorttia.
Veronumerolain 2. vaiheen tullessa
voimaan syntyy velvoite raportoida työmaakohtaisia tietoja verottajalle. 2013
syksyllä muodostetaan työmaarekisteri
jossa hallitaan työmaa-avaimia.
KESKEISET VAATIMUKSET
Jos yritys on RT:n jäsen tai toimii RT:n
jäsenyritysten alihankkijana on käytännössä pakko käyttää RT:n määrittelemää
henkilökorttia. Kortin sisältämää RFIDtunnistetta voidaan käyttää Moveniumin työajanseurannassa.
Veronumero.fi –palvelun rinnalle luodaan tietokantapalvelu, jossa voidaan
hallinnoida ’työmaa-avaimia’, raportoinnin kohdistamisen vaatimukset täyttäviä työmaatunnisteita. Moveniumin
palveluissa työmaa-avainta voi käyttää
kohdetunnisteena tai sitä varten voidaan
helposti luoda oma tietokenttä asianmukaisen raportointitiedon keräämiseksi.
ETUJA:
Kortin sisältämän
RFID-tunnisteen
vuoksi sähköinen
työajanseuranta ja
kulunvalvonta on
helppo ottaa käyttöön
Veronumero.fi –palvelussa voidaan
keskitetysti hoitaa:
Tilaajavastuulain vaatimat selvitykset
Veronumerolain vaatimat henkilöiden
rekisteröinnit, niiden tarkistukset ja
raportoinnit
Työmaa-avaimien ohjeistus
Moveniumin palvelut sopivat yhteen
veroumero.fi –palveluiden kanssa
3. Tietojen hallinta ja sähköiset palvelut
Käytännössä kaikki rakentamispalveluita tarjoavat ja ostavat joutuvat miettimään lakikokoelman vaatimuksia. Verottaja alkaa seurata myös yrityksiä, jotka
eivät ole mukana reaaliaikaisen ilmoittamisen piirissä.
Mitä ilmoitetaan ja miten?
Ensinnäkin kaikki urakkaketjussa ilmoittavat sähköisesti urakkatiedot: urakan kohteen, toteuttajan, hinnat, laskutuksen jne. Tiedot kulkevat sähköisesti
työmaa-avain –palvelun kautta automaattisesti sekä verottajalle että maksun
saajalle. Tätä varten muodostetaan Työmaa-avain, uusi tunnus, jolla rekisteröidään ja tunnistetaan työmaat. Se toimii raportoinnin tunnisteavaimena ja
laskujen uutena viitetietona. Niitä hallinnoi Tilaajavastuu (www.tilaajavastuu.
fi) ja ne muodostetaan www.veronumero.fi –palvelun Työmaarekisterissä.
Ilmoituksen alarajan verottaja on määritellyt toistaiseksi 15.000 euroon
urakkaa kohden. Isomman yhtenäisen urakan teennäistä pilkkomista tullaan
tarkkailemaan. Olennaiset osat taloudellisessa raportoinnissa liittyvät:
1.urakkalaskutukseen,
2.
rahaliikenteeseen, sekä
3.
noudatetaanko käännettyä alv-velvollisuutta.
Tämän urakkaraportin ehdotettu laajuus on 64 muuttujaa, joista valtaosa on
pakollisia.
Raportointivelvoitteen automatisointi ratkaistaan uudella laskuviitejärjestelmällä. Jokainen työmaa saa työmaa-avaimen, josta muodostuu myös laskutuksessa uusi viitetieto. Sähköistetty laskuviitejärjestelmä automatisoi urakkatietojen raportoinnin ja laskutuksen. Tieto kulkee raportointipalvelun kautta niin,
ettei palvelun käyttäjän tarvitse tehdä näitä erikseen. Sähköisen laskutuksen
kustannuksissa harkitaan helpotuksia järjestelmän piirissä oleville yrityksille.
Ainoa manuaalisesti tehtävä työvaihe liittyy urakkasopimusten luontiin, johon
rakennetaan palvelua www.veronumero.fi:n yhteyteen. Kuukausiraportointi on
urakkasopimusten luonnin jälkeen automaattista.
Toiseksi Pääurakoitsija (tai rakennuttaja, jos pääurakoitsijan nimeäminen on
mahdotonta) kerää tiedot yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä
sähköisesti. Työntekijätiedot ovat veronumerolla ja työmaa-avaimella kohdistettavaa tietoa sisältäen mm.:
1.
2.
3.
4.
5.
millä työmaalla henkilö on työskennellyt,
mistä alkaen
jos mahdollista, mihin asti
kuinka kauan (tuntimäärä)
minkä työnantajan palveluksessa
Ehdotuksessa on yhteensä 76 eri muuttujaa, joita raportoidaan kuukausittain.
Raportointi on luontevaa suorittaa osana hallinnon rutiineja. Todennäköisesti
myös tilitoimistot ja palkkahallinnon yritykset tulevat tuotteistamaan tähän
erilaisia palveluita. Nämä raportoidaan verottajalle alkaen 1.7.2013 kuukausittain niin, että ensimmäinen raportointikuukausi on syyskuu 2014 ( sama
kuin alv -tilitysten raportointirytmi).
Verohallinnon sähköiset ilmoitukset voidaan antaa joko suoraan verottajalle
sähköisellä turvapostilla (aluksi Excel –taulukkomuotoisena) tai www.ilmoita.
fi palvelun Katso –tunnisteella (http://www.vero.fi/katso). Katso-tunnistus on
Verohallinnon tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Tunnistautumiseen tarvitaan Katso-tunniste, joka
on maksuton. Tunnisteita, niiden käyttöä ja tunnisteisiin liittyviä tietoja hallinnoidaan Katso-palvelussa www.yritys.tunnistus.fi.
Ilmoittaminen on mahdollista myös Tilaajavastuun palvelun kautta. Tilaajavastuun tavoite on kerätä Katso -tunnisteet Työmaarekisterin asiakkailta niin, että
ilmoittaminen verottajalle voidaan automatisoida sitä kautta.
Miten työmaalla kulkevista henkilöistä
on kerättävä tietoa?
Ensinnäkin rakennustyömaalla työskentelevällä henkilöllä on oltava työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunnistekortti.
Rakennustyömaalle tilapäisesti tavaraa kuljettavat henkilöt sekä henkilöt, jotka
työskentelevät rakennustyömaalla, jossa rakennusta tai sen osaa rakennetaan
tai korjataan rakennuttajana olevan yksityishenkilön omaan käyttöön, ovat vapautettuja tunnisteen pitämistä koskevasta velvoitteesta. Hyvä periaate on, että
jos työmaalla käyvällä on sopimussuhde työmaalla toimivaan työnantajaan, on
myöskin kulkulupien piirissä ja kantaa kuvallista henkilökorttia.
Reaaliaikainen tiedonkeruu ja tietojen raportointi vaativat järjestelmiä ja
kortin, jolla tietoa kerätään. Tilaajavastuu on tässä hankkeessa avainroolissa.
Järjestelmien yhteensovittamishaasteeseen on vastattu kattavalla toimijoiden
yhteistyöllä Tilaajavastuun Partneriohjelmalla, jossa Moveniuminkin on mukana.
Työmaiden sähköinen tiedonkeruu tullaan ratkaisemaan 2013 aikana uudella
RFID-tunnisteella varustetulla henkilökortilla, jonka teknologia on jo esitelty
ja testattu. Kortti tulee vastaamaan veronumerolain vaatimuksiin ja on sähköisesti luettava ja henkilökohtainen. Sen tilaukset tulevat olemaan pankkitunnuksin auktorisoituja, jolloin tiedetään kuka tilauksen on tehnyt – näin väärinkäytösten mahdollisuus voidaan minimoida. Korttien toimittamista hallinnoi
aluksi Tilaajavastuu, joka varmistaa näin, että toimittajat osaavat toimittaa
oikeanlaiset kortit ja että tilausjärjestelmä on luotettava.
Miten veronumerolaki velvoittaa?
Veronumero on henkilökohtainen ja se on jokaisella suomalaisella verovelvollisella. henkilöllä. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden tulee hankkia suomalainen henkilötunnus ja veronumero Verohallinnon toimipisteestä. Verohallinto
rekisteröi ulkomaalaisille työntekijöille henkilötunnukset ja veronumerot.
Tämän jälkeen ulkomaalaisen työntekijän tiedot tulee ilmoittaa veronumerorekisteriin kuten suomalaisenkin työntekijän tiedot. Ulkomaalaiset työntekijät
ovat voineet hakea suomalaisen henkilötunnuksen ja veronumero 1.6.2012
alkaen. Hakeminen edellyttää Verohallinnon hakulomakkeiden täyttämistä.
Lisätietoa (https://www.veronumero.fi/ulkomaalainen-tyontekija).
Lopullinen juridinen vastuu veronumeroiden tarkistamisesta ja ilmoittamisesta verottajalle on aina työmaan päätoteuttajalla ja/tai rakennuttajalla. Omien
työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden osalta juridinen vastuu ulottuu kuitenkin
jokaiseen yritykseen ja esimieheen. Veronumeron tarkistaminen on rutiinitoimenpide joka tulee tehdä aina, kun henkilölle annetaan perehdytys ja kulkulupa työmaalle.
Työmaalle tulevilta työntekijöiltä on myös rutiinitoimenpiteenä hyvä tarkistaa
perehdytykseen ja kulkuluvan antoon liittyen henkilöllisyys, työluvat ja maassaolotodistusten voimassaolo, samoin kuin pitää kirjaa mahdollisista huomautuksista ja toimintakielloista. Kun tieto on tallennettu sähköisesti, on se myös
helppo tarkistaa ja raportoida aina heti kysyttäessä.
LicenseLog palvelussamme tämä tieto on hallittavissa, arkistoitavissa ja raportoitavissa missä vain ja koska vain, kun käytössä on verkkoyhteys. Moveniumin
TimeTracker -palvelussa tila veronumerolle löytyy jokaisen henkilön tiedoista.
Pääkäyttäjän kannattaa lisätä se työntekijän tietoihin, koska sitä tullaan tarvitsemaan, kun veronumerolain mukaiset kuukausiraportoinnit alkavat. Työmaiden työaika- ja kulunseuranta raportointeineen on helppoa ja nopeaa sähköistää näillä palveluilla.
Mikä on yhteinen työmaa?
Mistä tästä saa lisätietoa?
Työmaiden työajan- ja kulunseurannasta vastaa siis pääurakoitsija yhteisellä
työmaalla ja urakkaraportoinnista jokainen ketjun yritys.
Tietoa tästä kaikesta löytyy etenkin verottajan ja Tilaajavastuun sivustoilta
(www.tilaajavastuu.fi ja www.veronumero.fi ). Tarjolla tai työn alla ovat mm.
seuraavat palvelut:
Miten määritellään yhteinen työmaa? Kyseessä on yhteinen rakennustyömaa,
kun tehdään rakennustyötä ja työmaalla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii
useampi kuin yksi työnantaja tai korvausta vastaan työskentelevä itsenäinen
työnsuorittaja. Rakennustyö alkaa silloin, kun työmaalla tehdään ensimmäistä
työtehtävää, vaikka lupia tai ilmoituksia ei ole olisikaan vielä tehty. Yhteisen rakennustyömaan muodostumisessa oleellista on tieto siitä, että kyseinen työmaa
on suunniteltu tehtäväksi monen työnantajan toimesta
1. Ilmoita -palvelu veronumeroiden ilmoittamista varten
2. Työmaan Henkilökorttien tilaus – ja kaikkien uusien RFID -korttien tilaukset (alkaen 10/2013)
3. Vahti – raportoi työntekijöiden veronumerot
4. Mobiilitarkastaja Tilaajavastuun asiakkaille (https://m.veronumero.fi/
mobi) - palvelu, jolla voi tarkastaa henkilötietoja mobiilisti esim. kännykällä.
5. Työmaarekisteri, johon ilmoitetaan työmaat ja saadaan työmaa-avain
(alkaen 12/2013)
6. Kulkuri -palvelu (beta -versio) kertoo, onko työmaalle leimattu sisään
kuukauden aikana
7. Erämies –palvelu (beta -versio) – eräajot esim. urakkasummista
paperilaskujen raportointiin (alkaen 8/2013)
8. Viro -palvelu
Movenium ja veronumerolaki
MOVENIUM
MOVENIUM
TimeTracker
TYÖAJANSEURANTA
TUNTIKIRJAUKSET
Henkilötiedot
Kulkuluvan voimassaolo
Kohde / työmaa
Tiedot laskutukseen,
palkanmaksuun ja raportointiin
TALOUSHALLINTO
LicenseLog
KULKULUVAT
PEREHDYTYKSET
2013 aikana:
Tarkistaa veronumeron
Tuo henkilötiedot
Tuo työmaan tiedot
työmaapankista
.FI
Movenium ja henkilöstön hallinta
Kulunseuranta
Työaikatiedot
tuntiseurantaan
Kulkuluvat
ja perehdytykset
Viranomaistarkistukset
Lain vaatima
raportointi
Veronumerotiedot
Laskutus
ja palkanmaksu
Movenium ja veronumerolaki
Moveniumin tarjoama sähköisistä palveluista
Movenium TimeTrackerillä voidaan tuottaa lain vaatima työntekijäkohtainen
informaatio ja palvelussa on mahdollista kerätä viranomaisraportoinnissa tarvittava työajanseurantatieto. Ensisijainen suosituksemme on, että asiakkaamme
käyttävät kuukausiraporttien tekemiseen veronumero.fi –palvelua, johon Movenium voi rakentaa siirtorajapinnan. Näin Moveniumin järjestelmässä kerätty
tieto voidaan saumattomasti raportoida viranomaisille.
TimeTracker työajanseurannan avulla saat tuntikirjauksen kuntoon ja tiedot
välittömästi palkanmaksuun, raportointiin ja laskutukseen. Palvelu on suunniteltu erityisesti PK-sektorin tarpeisiin ja sillä on tuhansia tyytyväisiä käyttäjiä. Järjestelmän avulla saat työaikatiedot reaaliaikaisesti koko organisaation
käyttöön, pysyt ajan tasalla työajoista, menoista ja tuloista sekä tuotat tiedot
palkanmaksuun ja laskutukseen nopeasti, tarkasti ja vaivattomasti, myös integroimalla tiedon muihin järjestemiisi.
TimeTrackerista on saatavilla kolme versiota:
TYÖAIKOJEN SYÖTTÖ
Tietokoneella
Puhelimella
Langattomalla
leimauslaitteella
Tabletilla
1. TimeTracker S sisältää langattoman leimauslaitteen, työntekijätunnisteet
ja vuoden lisenssin. Tuote sopii loistavasti pienille yrityksille.
2. TimeTracker Basic on ratkaisu yksinkertaisiin raportointitarpeisiin.
3. TimeTracker Pro on markkinoiden monipuolisin työajanseurantaohjelmisto, joka mukautuu yrityksesi tarpeisiin.
LicenseLog
Kulkuluvan myöntäminen edellyttää aina työntekijän perehdyttämisen, perehdytysdokumentin alle-kirjoittamisen sekä sen tarkistaminen, että työntekijä on
merkitty asianmukaisesti verottajalla. Tiedot on arkistoitava kuusi (6) vuotta.
Nämä velvoitteet täyttää Moveniumin LicenseLog –palvelulla, josta saa lisätietoa sähköpostitse [email protected]
TIEDOT TURVASSA
JA AINA SAATAVILLA
PILVIPALVELIMELTA
TYÖAJANSEURANTATIEDON
INTEGROINTI
PALKKAJÄRJESTELMÄÄN
+
MOVENIUM
LicenseLog
Kysy lisää,
[email protected]
Aina uusimmat tiedot:
1.8.2012
Julkinen
veronumerorekisteri
avautui
1.9.2012
Tärkeitä päivämääriä
1.3.2013
1.1 - 31.12 2013
Velvoite pitää
veronumerollista
henkilökorttia
Työntekijöiden oltava
veronumerorekisterissä
24.6.2013
1.7.2014
1.9.2014
Avin ohjeet
Lain toteuttaminen
käytännössä
Ensimmäinen
raportointikuukausi
1.4.2013
RT:n jäseniltä vaaditaan
Lain
yhdenmukaisia
hyväksyminen
henkilökortteja
20.5.2013
Tiedonantaminen
Lisätietoja:
www.veronumero.info
MOVENIUM
TimeTracker
MOVENIUM
LicenseLog