Harrastusilmailun turvallisuus / Tuomas Gröndahl

Katsaus harrasteilmailun
lentoturvallisuuteen
Helsinki Fly In 24.5.2014
Tuomas Gröndahl
Asiantuntija
Liikenteen analyysit - osasto
Vastuullinen liikenne.
Yhteinen asia.
Vaaratilanteista raportoiminen
•
•
•
•
Saatuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti
Kaikki raportit vastaanotetaan, arvioidaan, luokitellaan ja
tallennetaan Euroopan ilmailuviranomaisten yhteiseen
ECCAIRS- tietokantaan
•
ei nimiä & vain osa tiedoista Euroopan keskustietokannassa
•
käyttöoikeus vain siviili-ilmailun viranomaisten
lentoturvallisuuden analysointia tekevillä henkilöillä
Paljon ilmoituksia poikkeamista kertoo toimijan hyvästä
raportointikulttuurista.
Tarkemmin: http://www.trafi.fi/turvallisuus/analyysitoiminta
Liikenteen turvallisuusvirasto
Vaaratilanteista raportoiminen
Just culture:
”Luottamuksellinen ilmapiiri, jossa toimivia henkilöitä rohkaistaan tai jopa palkitaan
tuottamaan turvallisuuteen liittyvää tietoa, ja jossa on selkeä raja hyväksyttävän ja eihyväksyttävän toiminnan välillä.”
(James Reason)
Ilmailulaki» 22.12.2009/1194
13 luku, Ilmailuonnettomuudet, vaaratilanteet ja poikkeamat
134 §
Poikkeamatietojen käyttö
Viranomainen ei saa ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin suunnittelemattoman
tai tahattoman rikkomuksen johdosta, joka tulee viranomaisen tietoon
ainoastaan siksi, että siitä on tehty ilmoitus 131 §:ssä olevan vaatimuksen
johdosta, paitsi jos on kyse törkeänä huolimattomuutena pidettävästä velvollisuuksien
laiminlyömisestä tai rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä menettelystä.
Toiminnanharjoittajat eivät saa kohdella syrjivästi työntekijää, joka tekee
ilmoituksen tiedossaan mahdollisesti olevasta vaaratilanteesta.
……
Liikenteen turvallisuusvirasto
Vaaratilanteista raportoiminen
Turvallisuustiedotteet: http://www.trafi.fi/turvallisuus/analyysitoiminta/turvallisuustiedotteet
26.5.2014
Liikenteen turvallisuusvirasto
4
Tässä esityksessä yleisilmailulla
tarkoitetaan
•
Tyyppihyväksytyillä ilma-aluksilla tapahtuva
harrastaminen
•
•
moottorilento
Harrasteilmailu
•
•
•
•
•
ultrakevytilmailu
purjelento
moottoripurjelento
autogyroilmailu
experiamental-ilmailu
Liikenteen turvallisuusvirasto
Onnettomuudet 2012-2014
Moottorilento
•
2012
•
2012
•
Yksi kuollut
Yksi kuollut
•
•
•
Kolme kuollutta
•
Utsjoki
Kaksi kuollutta
2012
•
•
2013
•
•
Yhteensä kuusi
Yhteensä seitsemän
2014
•
Yhteensä yhdeksän
2013
•
Sysmä
•
•
•
Kaksi kuollutta
Orivesi
•
Yksi kuollut
Haapavesi
•
•
Kaksi kuollutta
Rautavaara
•
Vehmersalmi
•
•
2013
Onnettomuuksissa menehtyneitä
Rääkkylä
•
Kontiolahti
•
•
•
Alastaro
•
•
Harrasteilmailu
Yksi kuollut
2014
•
Nummela
•
•
Yksi kuollut
Jämijärvi
•
Kahdeksan kuollutta
Liikenteen turvallisuusvirasto
Onnettomuudet 2012-2014
PPL(A)
•
2012
•
Yksi onnettomuus
•
•
Kolme kuolonuhria
•
Kaksi onnettomuutta
•
•
GPL
2012
Kaksi kuolonuhria
2013
•
•
•
Kaksi onnettomuutta
•
•
UPL(B)
2012
•
Yksi onnettomuus
Neljä kuolonuhria
2013
•
Kolme onnettomuutta
•
Neljä kuolonuhria
2014
•
Kaksi onnettomuutta
•
Yhdeksän kuolonuhria
Liikenteen turvallisuusvirasto
Toimenpiteet turvallisuuskulttuurin
kehittämiseksi
•
Yhteistyö Liikenteen turvallisuusviraston ja Suomen
ilmailuliiton kanssa 2013.
•
Analysoitu vuosien 2012 ja 2013 harrasteilmailun
lentoturvallisuusraportit.
•
Tehty suppea analyysi.
•
Julkaistu kaksi turvallisuustiedotetta.
•
Sisältää esimerkkejä tarkastelujakson aikana vastaanotetuista
ilmoituksista.
•
Luettavissa Trafin nettisivuilta:
http://www.trafi.fi/turvallisuus/analyysitoiminta/turvallisuustiedotteet
•
Aloitettu harrasteilmailun riskikartoitus LVM:n toimeksiannosta.
•
•
Tulossa laaja sähköinen sidosryhmäkysely.
Lisäksi meneillään on määräysmuutos
Onnettomuustutkintakeskuksen suosituksen pohjalta koskien
•
•
ultrakevytlentäjän lupakirjamääräystä PEL M2-70.
Ultrakevytlennonopettajan kelpuutusmääräystä PEL M2-71.
Liikenteen turvallisuusvirasto
Yleisilmailun turvallisuuskulttuuri
Asenteet – Onko yleisilmailijoiden asenteissa parantamisen
varaa?
•
Asenteet ovat opittuja!
•
•
•
Peruskoulutuksessa opettajien rooli ”asennekasvattajina” on korvaamaton.
Väärän asenteen oppiminen tapahtuu hetkessä, mutta asenteesta ulos
kasvaminen vie aikaa.
Muokkaako kokemuksen kasvaminen toimintaan asennoitumista väärällä
tavalla?
”Koskaan ei ole tapahtunut mitään, joten ei tapahdu tälläkään kertaa.”
”En ole koskaan ollut vaaratilanteessa. Valmistaudun lentoihini entistä
huolellisemmin, jotta en joutuisi sellaiseen vastaisuudessakaan.”
•
Viranomaisen näkemys: asenteen merkitys suuri. Yleisesti hyvällä tasolla,
mutta myös ongelmia tunnistettu yleis- ja harrasteilmailussa
C = A(T + E + P)
C = competence
A = attitude
T = training
E = experience
P = performance
(turvallinen
toimintakyky)
Liikenteen turvallisuusvirasto
Yleisilmailun turvallisuuskulttuuri
Koulutus ja kokemusvaatimukset – Saako harrastaja
lupakirjansa liian helposti?
•
Miten annettavaan koulutukseen ja koulutustapoihin on suhtauduttava
seuraavien teoria- ja lentokoulutusvaatimusten perusteella?
•
Yksityislentäjän lupakirjaa suorittava oppilas kuuntelee 100 tuntia teoriaa ja
lentää aina vähintään 35 tuntia, aikaisemmista lupakirjaluokistaan huolimatta.
•
Ultrakevytlentäjän lupakirjakurssilainen opiskelee teoriaa 50 tuntia ja lentää 25
tuntia, mikäli hän lentää peruskoulutusohjelman. Pienimmillään hän selviää
ilman teoriakoulutusta ja kahdella lentotunnilla.
•
Tulossa muutoksia PEL M2-70 uudistuksen myötä.
•
Onhan viranomaisminimin ja henkilökohtaisen minimin ero ymmärretty?
•
Kumpi onkaan oleellisempaa, kasvattaa tuntivaatimusta, vai panostaa
koulutuksen laatuun?
•
Lupakirjan antamat oikeudet ovat samat kaikille, kuitenkin
koulutusympäristö antaa erilaiset lähtökohdat harrastamiselle.
Liikenteen turvallisuusvirasto
Yleisilmailun turvallisuuskulttuuri
Teoriakoulutuksen lisääminen? – Kuinka suuri onkaan oppilaan lähtötason merkitys?
PPL(A) JAR FCL 1 osa 2
Kuinka suuren osan sadan tunnin
teoriakoulutuksesta kouluttaja käyttää näiden
asioiden opettamiseen?
UPL(B) ja MGPL koulutusohje
Koulutetaanko nämä asiat teidän kerhossa
kolmessa tunnissa?
Liikenteen turvallisuusvirasto
Yleisilmailun turvallisuuskulttuuri
Tiedon puute – Osa vaaratilanteista johtuu siitä, että lentäjä
ei tiennyt tekevänsä väärin.
•
Johtuuko tiedon puute vähäisestä koulutuksesta, väärästä asenteesta
teoriaopiskelua kohtaan, vai eikö tietopuolista osaamista ylläpidetä
lupakirjakurssin jälkeen.
•
Kerhoympäristöllä tärkeä rooli teoriaosaamisen ylläpidossa.
•
•
Teemaillat, kerhopäivät ja muut vastaavanlaiset tapahtumat motivoivat
jäsenistöjä itsenäiseenkin opiskeluun.
Ennen JAR-/EASA-aikaa oli lupakirjan uusinnassa tehtävä ”tornitentti”.
Olisiko vastaavalla määräystietämystä testaavalla kokeella oma
paikkansa myös nykyilmailussa?
•
Lentoturvallisuusilmoitusten analysoinnissa paljastunut puutteita
ilmatilarakenteen tuntemisessa.
”En tiennyt tarvitsevani selvitystä noustakseni korkeammalle.”
Liikenteen turvallisuusvirasto
Yleisilmailun turvallisuuskulttuuri
Viimeaikainen kokemus – Saako harrastajan pidettyä
lupakirjansa voimassa liian vähäisellä panostuksella?
•
Voimassaolon edellytykset
•
•
SEP-luokkakelpuutuksen voimassa pysyminen edellyttää 12
lentotunnin lentämistä voimassaolojakson aikana. Lisäksi lennettävä
joko tarkastuslento tai kertauskoululento viimeaikaisesta
kokemuksesta riippuen.
Ultrakevytlentäjän lupakirjan voimassaolon edellytyksenä on, että
haltijalla on hyväksytty lääketieteellinen kelpoisuus. Päällikkönä hän
saa toimia, mikäli edeltävän vuoden aikana on lennetty kaksi lentoa.
•
•
Tulossa muutoksia PEL M2-70 uudistuksen myötä.
Onko ilmailijoiden suhteutuminen omaan viimeaikaiseen kokemukseen
oikea?
”Lentäminen on kuin polkupyörällä ajo, sitä ei kerran opittuaan unohda.”
”Lensin edellisen lentoni syyskuussa, tarvitsen kertauskoululennon ennen kevään
ensimmäistä yksinlentoa.”
•
Jälleen kerhon rooli turvallisuuden edesauttajana korostuu.
Liikenteen turvallisuusvirasto
Vielä tulevista muutoksista…
•
•
Ilmailumääräyksen GEN M1-4 uudistuminen
•
30.4.2014 13.30 EU on antanut asetuksen siviili-ilmailun poikkeamien
ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta 3.4.2014
•
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 376/2014 poikkeamien
ilmoittamisesta, analysoinnista ja seurannasta siviili-ilmailun alalla on julkaistu
EU:n virallisessa lehdessä.
•
Asetus astuu voimaan 14.5.2014 ja sitä sovelletaan 15.11.2015 alkaen.
•
Trafi tulee tiedottamaan sidosryhmiä tarkemmin asetuksen aiheuttamista
muutoksista.
Lisätietoja:
Yksikönpäällikkö Ilkka Kaakinen
[email protected]
Liikenteen turvallisuusvirasto
Vielä tulevista muutoksista…
•
•
Yhteiseurooppalaisten lentosääntöjen käyttöönotto
Uusi ilmatilarakenne
•
Muutos D-alueen määritelmään
•
Muutoksia R- ja D-alueiden soveltamiseen
•
MILCTA:t korvautuvat TSA- ja TRA-alueilla
•
CTR, FIZ, TMA ja CTA muutokset
•
Uusi P-alue
•
Kilpilahti
Kaikki tämä näillä näkymin voimaan marraskuussa 2014.
•
Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jukka Hannola
[email protected]
Liikenteen turvallisuusvirasto
Kiitos!
Liikenteen turvallisuusvirasto
Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
PL 320, 00101 Helsinki
Vastuullinen
Puhelin 029 618liikenne.
500
www.trafi.fi
Yhteinen
asia.