G. Voitelu ja huoltokaavio

G. Voitelu ja huoltokaavio
G 1.
Huolto
Traktorin käyttövarmuuden yksi tärkeimmistä edellytyksisĆ
tä on oikein ja oikeaan aikaan suoritettu huolto. HuoltoĆ
kustannukset ovat pienet verrattuina laiminlyönneistä aiĆ
heutuneiden vikojen korjauskustannuksiin. Tärkein huolto
on se mitä käyttäjänä itse annat traktorille. Tähän huoltoon
kuulu kaikki voitelut sekä tarkastukset ja säädöt.
Tässä huolto-osassa annettu määräaikaishuolto-ohjelma
koskee normaaleja ajo-olosuhteita. Raskaammassa ajosĆ
sa tulee traktori huoltaa useammin.
Huoltojen suoritus
G 1.1.
- Sammuta moottori aina ennen huoltotoimenpiteitä.
- Varmista traktorin paikallaanpysyminen käsijarrulla. EpäĆ
tasaisella alustalla käytä pyörien alla kiiloja tms.
- Puhdista traktori ennen huoltoa.
Huom! Konetta pestäessä älä päästä nestettä sähkölaitĆ
teisiin.
- Puhdista täyttöaukkojen ympärykset ennen tankkausta
ja öljyntäyttöä.
- Tarkista vanhan öljyn likaisuus aina öljyn ja suotimen
vaihdon yhteydessä. Suuri määrä epäpuhtauksia (esim.
tukkeutunut suodin) saattaa olla merkki viasta, joka on
korjattava välittömästi ennen kuin suurempia vaurioita
pääsee syntymään.
- Öljymääriä tarkistettaessa on traktorin oltava vaakasuoĆ
rassa, jotta mittatikku näyttäisi oikeaa öljymäärää.
- Öljymäärän tarkistus on hyvä suorittaa ennen ajoa, jolĆ
loin öljy on kylmää ja se on valunut alas öljytilaan.
- Varo kuumaa jäteöljyä vaihtaessasi öljyjä. Huolehdi jäteĆ
öljystä ja käytetyistä suotimista säädösten mukaisesti.
- Huoltotöiden jälkeen kaikki suojukset on asennettava
takaisin paikoilleen.
G 1.2.
G 1.4.
100 tunnin huoltotarkastus
Uuteen traktoriin on 100 käyttötunnin kohdalla suoritettava
huoltotarkastus. Tarkastuksen suorittamiseksi ota yhteys
lähimpään huoltoedustajaan.
Siinä suoritetaan seuraavat toimenpiteet:
20 Moottori
- öljyn ja suotimen vaihto
- vedenerottimen puhdistus
- polttoainesuotimen vaihto
- suotimen vaihto
40 Voimansiirto
60 Etuakselisto ja ohjausjärjestelmä
- tasauspyörästön öljynvaihto
- planeettapyörästöjen öljynvaihto
90 Hydrauliikka
- painesuotimen vaihto ja imusiivilän puhdistus
Muut kohteet
- yleisvoitelu käyttäjän käsikirjan mukaan
- koeajo, jossa kaikkien mittareiden ja toimintojen tarkasĆ
tus. Koeajon jälkeen mahdollisten öljy-, jäähdytysĆ
neste- tai polttoainevuotojen tarkastus.
Nippojen rasvaus
- Puhdista nipan pää ennen rasvausta.
- Paina rasvaa kunnes ulospursuava rasva on puhdasta
(ellei toisin määrätä).
- Pyyhi ulospursunut rasva pois.
- Suorita laakerien voitelu mieluimmin kuormittamattomaĆ
na ja laakeria kiertäen eri asentoihin (esim. olkatappien
laakerit on hyvä voidella pyörää kääntämällä asennosta
toiseen).
G 1.3.
Määräaikaishuollot
Määräaikaishuoltojen jaksotus alkaa käyttötuntimittarin
lukemasta 0. Näin esim. 1000 h välein tehtävä huolto suoĆ
ritetaan mittarilukemalla 1000 (tai kerran vuodessa), 2000
h (tai joka toinen vuosi), j n e vaikka nämä toimenpiteet
olisi tehty myös 100 h huollossa.
Esimerkiksi 1000 h huollossa on tehtävä myös päivitĆ
täisten (10 h), viikottaisten (50 h), 250 h ja 500 h huolĆ
tojen määräämät toimenpiteet.
-41-
G. Voitelu ja huoltokaavio
G 2.
Täytöstaulukko
Tilavuudet sisältävät suotimen tilavuuden
Kohde
Moottori
SAE-luokka
365
465, 565
665
API-luokka
CC 3)
CD
CC 3)
10W/30
/ 1)
moottoriöljy 5W/20, 5W/30, 5W/40 tai
15W/40 hydrauliikkaöljy SMR-normin
mukainen SH-46 laatu tai SHS 32
15W/40, 10W/30, 5W/30
(5W/20 -30°C...-10°C)
Työhydrauliikka 2)
Vaihteisto/vetopyörästö 4)
Täytösmäärä l
7
9
35 ylämerkkiin
(25 alamerkkiin)
GL-4
23
Etuakseli (4-veto)
akselikotelo
GL-5 (EP)
6,5
80W/90
/ LS
navat
2 x 0,8
Polttonestesäiliö
kaasuöljy
73
Jäähdytysjäähdytysneste-vesiseos (standardi ASTM D3306-86a
järjestelmä 365-565
10
tai BS 6580:1985)
665
11,5
Lasinpesulaite
pesuneste-vesiseos
1,5
1) Lämpötilan laskiessa alle -20°C on öljynä käytettävä 5W/20 tai 5W/30 (-30°C asti).
2) Ympärivuotisena voidaan käyttää myös STOU-luokan yleisöljyä, joka täyttää moottoriöljynä vaatimuksen API SECD.
3) Sisäänajon jälkeen (500 h) voidaan käyttää myös CD-luokan öljyä.
4) Öljykylpyjarrujen vuoksi on aina käytettävä STOU-laatuluokan öljyä.
Huom! Kun lämpötila on alle -10°C voi moottorissa ja hydrauliikassa käyttää Valtra Valmet STOU 5W/20 öljyä. STOU
5W/20 öljy on vaihdettava sakeammaksi, kun lämpötila pysyvästi nousee yli-10°C.
Hydrauliikassa on myös bioöljy mahdollinen, ota tarvittaessa yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.
Biodiesel polttoneste
Valtra Valmet-moottoreissa hyväksytään rypsi- tai rapsiöljystä esteröidyn biodiesel- tai RME (metanolilla esteröity
rypsi/rapsiöljy) polttonesteen käyttö ilman teknisiä muutoksia moottorissa. Edellytyksenä hyväksynnälle on, että käytetĆ
tävä biodiesel on erittäin puhdasta ja täyttää itävaltalaisen "Ö 1190" biodieselnormin puhtausvaatimukset. Käytännössä
tällöin puhtaan hiilen, vedyn ja hapen yhteinen osuus biodieselpolttonesteessä tulee olla yli 99 %.
Moottorin takuuehdot ovat vakiot.
Huolto-ohjeet ovat vakiot, lukuunottamatta 1000 käyttötunnin välein vaadittavaa suuttimien tarkistus/huoltoväliä.
G 2.1.
Sakeusluokkien käyttölämpötilat
5W/30
5W/20
10W/30
15W/40
80W/90
-30°C
-20°C
-10°C
G. Voitelu ja huoltokaavio
0°C
+10°C
-42-
+20°C
+30°C
A3565-81,2
+40°C
G 3.
Voitelu- ja huoltotaulukko
Huoltokohteet on numeroitu numerosta 1 alkaen. VasĆ
taava numerointi on käytössä myös määräaikaishuoltojen
tarkemmassa selostusosuudessa jäljempänä, kunkin huolĆ
tokohteen perässä suluissa.
G 3.1.
1.
2.
3.
Huolto päivittäin tai 10 käyttötunnin
välein
Moottorin öljymäärän tarkastus
Jäähdyttimen nestemäärän tarkastus
Ilmansuotdattimen syklonin puhdistus
G 3.2.
4.
Tarkemmin
sivulla
45
45
45
Huolto viikottain tai 50 tunnin väĆ
lein
Etuakseliston ja ohjauksen nippojen rasvaus
2-veto
- etuakselin kiinnitys (2 nippaa)
- olkatapit (2 nippaa)
6
4-veto
- etuakselin kiinnitys (2 nippaa)
5. Jarru- ja kytkinpolkimien nippojen rasvaus
(2 nippaa)
6. Työntövarren ja nostotankojen nippojen rasvaus
7. Pesulaitteen nestemäärän tarkistus
8. Tuulettimen hihnan kireyden tarkistus
9. Akun nestemäärän tarkistus
10. Veden poisto polttonestesuodattimesta
46
46
47
47
47
47
Huom! Huoltoja suoritettaessa on noudattettava
huoltojaksotusta eli on suoritettava myös aikaiĆ
sempien huoltojaksojen toimenpiteet. Esim. 50
tunnin huollon yhteydessä on suoritettava myös 10
tunnin huollot.
46
5
10
1
7
6
6
5
9
-43-
8
4
2
3
4
A3565-81,1
G. Voitelu ja huoltokaavio
G 3.3.
Huolto 250 tunnin välein
11.
12.
13.
14.
Lämmityslaitteen ilmansuodattimen puhdistus
48
Ilmansuodattimen puhdistus, tarvittaessa vaihto
48
Moottoriöljyn ja suotimen vaihto
48
Hydrauliikan paineöljysuodattimen vaihto. EnsimmäiĆ
nen vaihto 100 tunnin (huoltotarkastus), toinen vaihto
250 käyttötunnin, kolmas 500 käyttötunnin päästä.
Sen jälkeen aina 500 käyttötunnin välein.
49
15. Vaihdevipujen nivelten voitelu
49
16. Renkaiden ilmanpaineiden ja pyörien kiinnitysmutteĆ
reiden kireyden tarkistus
49
G 3.4.
Huolto 500 tunnin välein
17. Jarrupolkimien vapaaliikkeen tarkistus
50
18. Kytkinpolkimen vapaaliikkeen tarkistus
50
19. Voimanoton käsikytkinvivun vapaaliikkeen
tarkistus
50
20. Vaihteiston/taka-akseliston öljymäärän tarkistus
51
21. Etuakseliston tasauspyörästön öljymäärän tarkistus,
4-veto
51
22. Etuakseliston napojen öljymäärän tarkistus,
4-veto
51
23. Hydrauliikan öljymäärän tarkistus
51
24. Hydrauliikan painesuotimen vaihto
52
25. Vaihteiston öljynsuotimen vaihto
52
G 3.5.
Huolto 1000 tunnin välein tai vuoĆ
sittain
26. Hydrauliikan öljynvaihto
52
27. Vaihteiston/taka-akseliston öljynvaihto
53
28. Etuakseliston tasauspyörästön öljynvaihto, 4-veto 53
16
36
16
36
25
31
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Etuakseliston napojen öljynvaihto, 4-veto
Hydrauliikan imusiivilän puhdistus
Polttonestesäiliön puhdistus
Polttonestesuodattimen vaihto
Ilmansuodattimen varmuussuotimen vaihto
Etupyörien laakereiden rasvaus (2-veto)
Aurauksen tarkastus ja säätö
Vetopyörästöjen laakereiden rasvaus
Venttiilien säätö
G 3.6.
38.
39.
40.
41.
53
54
54
54
54
55
55
55
55
Huolto 2000 tunnin välein tai joka
toinen vuosi
Jäähdytysjärjestelmän puhdistus
56
Laturin tarkistus
56
Käynnistinmoottorin tarkastus
56
Suuttimien tarkastus ja puhdistus (biodieseliä käytetĆ
täessä 1000 h välein)
57
G 3.7.
Huolto 4000 tunnin välein
(ei 365 ja 665)
42. Ahtimen tarkistus erikoiskorjaamossa
57
Huom! Huoltoja suoritettaessa on noudattettava
huoltojaksotusta eli on suoritettava myös aikaiĆ
sempien huoltojaksojen toimenpiteet. Esim. 2000
tunnin huollon yhteydessä on suoritettava myös
1000 tunnin, 500 tunnin, 250 tunnin, 50 tunnin ja 10
tunnin huollot.
0
41
18 19 32 13 38 37 13 38
33
29 28
34 16 12 35 22 21 28
26, 23
27, 20
A3565-82,2
G. Voitelu ja huoltokaavio
15 14
24
17
11
-44-
40 30 39 34
16
35
22 21
29 28
H. Määräaikaishuollot
H 1.
H 1.1.
Huolto päivittäin/10 käyttötunnin välein
Moottorin öljymäärän tarkistus (1)
vaihdettavaksi joka toinen vuosi. Älä käytä pelkkää vettä
nesteenä.
Huolehdi, että jäähdyttimessä on aina ohjeiden mukainen
jäähdytysneste.
2
Tarkista myös jäähdyttimen säleiköt ja puhdista tarvitĆ
taessa.
Käytä puhdistuksessa paineistettua ilmaa tai vesisuihkua.
H 1.3.
1
Ilmansuodattimen syklonin puhdisĆ
tus (3)
A3565-83
Öljypinnan on oltava mittatikun (1) merkkiviivojen välissä.
Öljynlisäys suoritetaan täyttöaukon (2) kautta. Ennen tarĆ
kistusta anna moottorin seisoa pysäytettynä muutama
minuutti, jotta kaikki öljy ehtii laskeutua öljypohjaan. MittaĆ
tikun merkkien väli vastaa 1,5 l öljyä. Öljylaadut täytöstauĆ
lukossa sivulla 42.
H 1.2.
Jäähdyttimen nestemäärän tarkisĆ
tus (2)
A3565-85
Pysäytä moottori puhdistuksen ajaksi. Aukaise salpa ja
tyhjennä lasi. Pyyhi lasi puhtaaksi ennen paikalleen asenĆ
nusta.
A3565-84
Nestepinnan tulee olla hieman kennoston yläpuolella.
Varoitus! Kuuman, ylipaineisen jäähdyttimen korkki on
avattava varovasti. Kierrä ensin korkki hitaasti varmuuspiĆ
dikkeeseen saakka, jolloin paine ja höyry pääsevät poistuĆ
maan. Paina tämän jälkeen korkkia alaspäin ja kierrä se
pois.
Huom! Vesipumpun alapuolella on vuotoreikä, jota ei saa
tukkia. Uudessa koneessa voi esiintyä hieman vuotoa enĆ
nen pumpun hioutumista.
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys
Mittaa jäähdytysnesteen pakkaskestävyys ennen talvikauĆ
den alkua. Lisää tarvittaessa nestettä. Neste suositellaan
-45-
H. Määräaikaishuollot
H 2.
H 2.1.
Huolto viikottain/50 käyttötunnin välein
Etuakseliston ja ohjauksen nippoĆ
jen rasvaus (4)
H 2.2.
Jarru- ja kytkinpolkimien nippojen
rasvaus (5)
2-vetomallit
B
B
A
A
A3565-87
A. Keinuakselin laakerit: rasvausta varten on traktorin etuĆ
pää nostettava ylös (2 kpl)
B. Olkatapit: nippoja rasvattaessa on ohjausta käänneltäĆ
vä (2 kpl).
4-vetomallit
A3565-89
Yksi nippa vasemmalla puolella kytkinpolkimen laakeroinĆ
nissa.
Yksi nippa oikealla puolella jarrupolkimien laakeroinnissa.
A
H 2.3.
A
Työntövarren ja nostotankojen nipĆ
pojen rasvaus (6)
1
A3565-88,1
A. Keinuakselin laakerit: rasvausta varten on traktorin etuĆ
pää nostettava ylös (2 kpl).
1
2
2
3
3
3565-90,1
- 1. työntövarsi 2 kpl
- 2. nostotangot 2 kpl
- 3. teleskooppivetovarret 2 kpl (lisävaruste)
H. Määräaikaishuollot
-46-
H 2.4.
Pesulaitteen nestemäärän tarkisĆ
tus (7)
H 2.6.
Akun nestemäärän tarkistus (9)
3055-93
A3565-91
Varmista, että säiliössä on aina riittävästi nestettä. Lisää
veden joukkoon pesunestettä.
Kylmänä aikana käytä jäätymätöntä pesunesteseosta.
H 2.5.
Tuulettimen hihnan kireyden tarkisĆ
tus (8)
Nestetaso
- nesteen pinnan tulee olla 5-10 mm kennolevyjen yläĆ
puolella
- lisää tarvittaessa puhdistettua akkuvettä. Varo akkunesĆ
tettä-syöpymisvaara
- älä missään tapauksessa lisää itse happoa äläkä käytä
avotulta tarkistukseen
Pidä akun pinta puhtaana ja kuivana. Suojaa akun navat ja
kaapelikengät rasvalla.
Huom. Talvella on tärkeää, että traktoria käytetään jonkin
aikaa veden lisäämisen jälkeen. Muutoin on olemassa
vaara, ettei vesi ehdi sekoittua akkuhappoon, vaan jäätyy.
H 2.7.
Veden poisto polttonestesuodattiĆ
mesta (10)
A3565-92
Kireys on sopiva, kun hihna painuu hihnapyörien väliltä n.
20 mm.
Säätö:
- löysää laturin kiinnitysruuveja
- käännä laturia korvakkeissaan kunnes kireys on sopiva
- kiristä ruuvit
Tarkista hihnan kunto. Jos hihna on liian löysä, kulunut tai
öljyinen, voi se aiheuttaa lataus- tai jäähdytyshäiriöitä.
Pidä varahihna aina saatavilla.
A3565-94
Laske suodattimesta vesi pois kiertämällä suodattimen
alla olevaa hanaa auki. Sulje hana veden tulon loputtua.
Ilmaa polttonestejärjestelmä (kts. osa Säädöt ja TarkastukĆ
set sivulla 58).
-47-
H. Määräaikaishuollot
H 3.
H 3.1.
Huolto 250 käyttötunnin välein
Lämmityslaitteen ilmansuotimen
puhdistus (11)
A3565-97
A3565-95
- nosta suodinkotelon kansi pois (takapää ensin)
- poista suodin ja koputa sitä kämmentä vasten tai puhalĆ
la paineilmalla suotimen alapuolelta ylöspäin
- kiinnitä suodin paikalleen
Huom! Älä käytä puhdistettaessa liian suurta ilmanpainetĆ
ta. Viallinen suodin on vaihdettava.
H 3.2.
- puhdista suodinkenno joko imurilla tai paineilmasuihkulĆ
la, paine enintään 500 kPa (5 bar)
Huom! Suotimen saa puhdistaa enintään 5 kertaa, jonka
jälkeen se on uusittava.
- tarkista puhdistettu suodin valoa vasten tai aseta lampĆ
pu sen sisään. Jos suotimessa on reikä, on suodin ehĆ
dottomasti vaihdettava.
Aseta suodin huolellisesti paikalleen. Kierrä suotimen kiinĆ
nitysmutteria n. 1,5 kierrosta sen jälkeen kun laipan tiiviste
vastaa suodinkotelon reunaan.
H 3.3.
Ilmansuotimen puhdistus (12)
Moottoriöljyn ja suotimen vaihĆ
to (13)
H 3.3.1.
Tyhjennys
A3565-96
Pysäytä moottori puhdistuksen ajaksi. Tukkeutunut suodin
aiheuttaa käyntiäänen muuttumisen tai lisääntyneen savuĆ
tuksen (tehon menetyksen).
Puhdistus:
- avaa suotimen kiinnitysmutteri ja vedä suodin ulos
- tarkista suodinkotelo ja imukanava. Jos siellä on likaa,
on suodin viallinen tai se ei ole ollut kunnolla kiinni.
H. Määräaikaishuollot
A3565-98
Avaa lämpimäksi ajetun moottorin öljypohjan tulppa ja
laske öljy astiaan. Valumisen loputtua sulje puhdistettu
pohjatulppa.
-48-
H 3.3.2.
vaihto 250 käyttötunnin, kolmas vaihto 500 käyttötunnin
päästä. Sen jälkeen aina 500 käyttötunnin välein. Katso
ohjeet kohdasta "Määräaikaishuollot 500 käyttötunnin
välein" kohta 24 s. 52.
Suotimen vaihto
2
1
H 3.5.
Vaihdevipujen nivelten voitelu (15)
3
A3565-99
- kierrä vanha suodinpanos (1) irti
- puhdista valunut öljy koneen rungolta
- öljyä uuden suotimen tiiviste
- kierrä suodin käsin paikalleen.
H 3.3.3.
Huohotinputki
Tarkista aina öljynvaihdon yhteydessä, että putki on auki.
A3565-101
H 3.3.4.
Täyttö
Kaada kampikammioon uutta öljyä täyttötulpan (2) aukon
kautta kunnes öljyn pinta on mittatikun (3) ylämerkissä.
Tärkeää!
Ennen moottorin käynnistystä on ahtimen voitelun aikaanĆ
saamiseksi moottoria pyöritettävä vähän aikaa käynnistinĆ
moottorilla pysäytin päällä.
Käytä konetta vähän aikaa täytön jälkeen ja tarkista öljynĆ
pinta uudestaan.
Öljymäärä suotimen kanssa
- 365-565 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 l
- 665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 l
Suotimen tilavuus 0,5 l.
Mittatikun merkkien väli vastaa 1,5 l öljyä.
Ennen voitelua puhdista nivelet huolellisesti. Voitele ne
molybdeenipitoisella rasvalla. Suorita voitelu 250 käyttöĆ
tunnin välein tai tarvittaessa. Jos traktori varastoidaan talĆ
veksi on voitelu syytä suorittaa ennen varastointia.
Renkaiden ilmanpaineiden ja pyöĆ
rän muttereiden kireyden tarkastus (16)
H 3.6.
Huom! Tarkista rengaspaineet (arvot osassa Tekninen
erittely sivulla 67) ja renkaiden kiinnitysruuvien (myös lauĆ
tanen ja vanne) tiukkuus säännöllisesti (arvot osassa TekĆ
ninen erittely sivulla 67).
Varoitus! Renkaita liian suuriin ilmanpaineisiin täytettäesĆ
sä on olemassa räjähdysvaara.
Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
H 3.4.
Hydrauliikan paineöljysuotimen
vaihto (14)
A3565-100
Ensimmäinen vaihto 100 tunnin (huoltotarkastus), toinen
-49-
H. Määräaikaishuollot
H 4.
H 4.1.
Huolto 500 käyttötunnin välein
Jarrupolkimien vapaaliikkeen tarĆ
kistus (17)
H 4.2.
Kytkinpolkimen vapaaliikkeen tarĆ
kistus (18)
20-25 mm
50 mm
A3565-104
A3565-102
Vapaaliikkeen suuruus on 50 mm polkimien ollessa yhĆ
teen kytkettyinä (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 61).
H 4.1.1.
Paina kytkinpoljinta kevyesti alaspäin kunnes vapaaliike
loppuu ja työliike alkaa. Vapaaliikkeen suuruus on 20-25
mm. Tarvittaessa säädä vapaaliike oikeaksi (kts. osa SääĆ
döt, Tarkistukset s. 61).
Käsijarrun vapaaliike
H 4.3.
Voimanoton käsikytkinvivun vapaaĆ
liikkeen tarkistus (19)
5-10 mm
A3565-103
Käsijarru vaikuttaa mekaanisesti yhdystangon välityksellä
ajojarruihin.
Säätö (kts. osa Säädöt, Tarkistukset s. 61).
H. Määräaikaishuollot
A3565-105
Käyttövivun vapaaliikkeen suuruus vivun päässä on
30-40 mm. Säädä tarvittaessa vapaaliike oikeaksi (kts.
osa Säädöt, tarkistukset s. 61).
-50-
H 4.4.
Vaihteiston/taka-akseliston öljyĆ
määrän tarkistus (20)
H 4.6.
Etuakseliston napojen öljymäärän
tarkistus, 4-veto (22)
A3565-108
A3565-106
Öljynpinnan on oltava mittatikun merkkiviivojen välissä.
Lisää tarvittaessa.
Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
Kierrä pyörää siten, että reiän öljynpinnan viiva on vaakaĆ
tasossa. Öljypinnan on oltava aukon tasolla. Lisää tarvittaĆ
essa. Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
Mittatikun viivojen väli vastaa 3 l öljyä.
H 4.7.
Etuakseliston tasauspyörästön ölĆ
jymäärän tarkistus, 4-veto (21)
H 4.5.
Hydrauliikan öljymäärän tarkasĆ
tus (23)
65-76
Hydrauliikkaöljysäiliöön voidaan tehdä kaksi eri täytöstä.
Jos säiliössä on pieni täytös (25 l), tulee öljynpinnan olla
mittatikun alamerkissä. Tällöin voidaan ulkopuoliseen hyĆ
drauliikkaan käyttää 14 l öljyä.
A3565-107
Öljypinnan pitää olla tarkistusaukon tasalla. Lisää tarvittaĆ
essa. Lisäyksen voi myös suorittaa toisella puolella koteĆ
lon päällä sijaitsevasta täyttöaukosta.
Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
Valmistaja suosittaa käytettäväksi suurempaa, 35 l täyĆ
töstä, jolloin öljynpinnan tulee olla mittatikun ylemmässä
merkkiviivassa. Tällöin voidaan ulkopuoliseen hydrauliikĆ
kaan ottaa 24 l öljyä.
Metsäohjaamoversiossa täyttö on suoritettava ohjaamon
sisältä.
Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
-51-
H. Määräaikaishuollot
H 4.8.
paluuöljysuotimen asennusta (lisävaruste).
Hydrauliikan painesuotimen vaihĆ
to (24)
Traktoreissa, joissa on paluuöljysuodin, tulee kaikki öljy
takaisin hydrauliikkaan paluuöljysuotimen kautta. NuoĆ
data paluuöljysuodinta vaihdettaessa siinä olevia
ohjeita.
H 4.9.
Vaihteiston öljynsuotimen vaihĆ
to (25)
A3565-100
- puhdista suotimen ympäristö
- kierrä suotimen kuori irti ja poista suodinpanos
- pese kotelo polttonesteellä ja asenna uusi suodin (öljyä
tiiviste ennen asennusta)
- kiristä suodin 200 Nm kireyteen
Suodin on vaihdettava aina likaisuudesta johtuneiden
hydrauliikkajärjestelmän korjausten yhteydessä.
Edellä mainitussa tapauksessa puhdista myös imusiiĆ
vilä (kts huollot 1000 tunnin välein kohta 30 s. 54).
Huom! Jos ulkopuolista hydrauliikkaa käytetään paljon
eikä paluuöljysuodinta ole asennettu, täytyy suodin vaihĆ
taa 250 käyttötunnin välein.
A3565-110
- puhdista suotimen ympäristö ja kierrä suodin irti
- öljyä uuden suotimen tiiviste ja kierrä suodin käsin paiĆ
kalleen (ei liian tiukkaan)
Käytettäessä ulkopuolista hydrauliikkaa, suositellaan
H 5.
H 5.1.
Huolto 1000 käyttötunnin välein tai vuosittain
Täyttö
Hydrauliikan öljyn vaihto (26)
2
Tyhjennys
1
65-79
65-78
- lämmitä öljy hydrauliikkaa kuormittamalla
- avaa tulppa ja laske öljy astiaan
- puhdista tulppa ja kiinnitä se paikalleen
H. Määräaikaishuollot
- kaada uutta öljyä mittatikun (1) alamerkkiin asti (25 l) tai
mittatikun ylämerkkiin asti (35 l) täyttöaukon (2) kautta.
Myös välitäytökset on mahdollisia tarpeen mukaan.
- käytä konetta ja nostolaitetta jonkin aikaa ja tarkista öljyĆ
määrä uudestaan
Valmistaja suosittaa käytettäväksi suurempaa täytöstä
(35 l). Tällöin voidaan ottaa ulkopuoliseen hydrauliikĆ
kaan öljyä 24 l.
-52-
H 5.2.
Vaihteiston/taka-akseliston öljynĆ
vaihto (27)
H 5.3.
Etuakseliston tasauspyörästön ölĆ
jynvaihto, 4-veto (28)
Tyhjennys
3
1
2
A3565-114
A3565-112,1
Laske öljy pois tyhjennysaukon 1 kautta. Puhdista ja sulje
tulppa. Kaada uutta öljyä tarkastusaukon 2 tasoon täyttöĆ
aukon 3 kautta.
- käytä öljy lämpimäksi
- avaa tulpat vetopyörästöjen ja vaihteiston alta ja laske
öljy astiaan
- kierrä puhdistetut tulpat paikalleen
Täyttö
Öljymäärä 6,5 l
Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
H 5.4.
Etuakseliston napojen öljynvaihto,
4-veto (29)
65-75
- avaa mittatikun aukon tulppa
- kaada uutta öljyä mittatikun ylämerkkiin saakka
Mittatikun viivojen väli vastaa 3 l öljyä. Öljymäärä on 23 l.
Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
A3565-108
Avaa tulppa ja laske öljy pois. Kierrä pyörää, kunnes tarĆ
kistusaukon viiva on vaaka-asennossa ja kaada uutta
öljyä aukon tasalle. Puhdista ja sulje tulppa.
Öljymäärä 2 x 0,8 l
Öljylaadut täytöstaulukossa s. 42.
-53-
H. Määräaikaishuollot
H 5.5.
suuksia.
Hydrauliikan imusiivilän puhdisĆ
tus (30)
H 5.7.
Polttonestesuotimen vaihto (32)
A3565-115
Tärkeää!
Työssä, jossa järjestelmään voi joutua likaa normaalia
enemmän (esim. kippivaunujen käyttö), on siivilä syytä
puhdistaa useammin. Jos pumpun käyntiääni muuttuu
kirkuvaksi, on moottori pysäytettävä, imusiivilä puhdistetĆ
tava ja tarkistettava, että öljyn viskositeetti vastaa tehtaan
suositusta.
H 5.5.1.
Irrotus
A3565-116
- puhdista suotimen ympäristö ja irrota vanha suodin.
- sivele öljyä tiivisteen pintaan ja kierrä uusi suodin paikalĆ
leen.
Suotimen vaihdon jälkeen pumppaa polttonestettä käsiĆ
pumpulla, kunnes suodin täyttyy. Suorita polttonestejärĆ
jestelmän ilmaus tarvittaessa suotimen ilmausruuvista (kts
Säädöt, tarkistukset s. 58).
Huom! Vaihda suodin tarvittaessa useammin.
- aja traktori paikkaan, jossa etupää jää ylemmäksi öljyn
valumisen vähentämiseksi.
- avaa kotelon päädyssä oleva siipimutteri ja aseta koteĆ
lon alle öljyä ohjaava suppilo tms.
- irrota päätykansi ja laske valuva öljy astiaan
- vedä siivilä varovasti ulos
- puhdista siivilä polttoaineella ja kuivaa paineilmalla.
- puhdista myös magneettirenkaat.
H 5.5.2.
H 5.8.
Ilmansuotimen varmuussuotimen
vaihto (33)
Kiinnitys
- asenna puhdistettu siivilä koteloon ja paina kansi tiivisĆ
teineen kiinni
- kiristä siipimutteri käsin
- tarkista hydrauliikan öljymäärä
Huom! Tarkkaile käynnistyksen jälkeen täyttöaukosta,
ettei hydrauliikkaöljy vaahtoa. Jos vaahtoa muodostuu, voi
se johtua vuotavasta imusiivilän kannentiivisteestä, joka
on kiristettävä tai vaihdettava.
H 5.6.
Polttonestesäiliön puhdistus (31)
Polttonestesäiliö on syytä puhdistaa ennen talven tuloa.
Näin vältyt veden aiheuttamilta polttonestejärjestelmän
häiriöiltä. Paras keino estää veden tiivistyminen säiliöön on
pitää se aina mahdollisimman täynnä.
- laske säiliö tyhjäksi ja huuhtele se puhtaalla polttonesĆ
teellä. Sulje tyhjennystulppa.
- täytä säiliö uudella polttonesteellä (jos käytät vanhan
polttonesteen tai epäilet polttonesteen puhtautta, käytä
täyttäessäsi tiuhaa siivilää).
Varoitus!
Kaikissa olosuhteissa on spriin käyttö polttonesteen jouĆ
kossa ehdottomasti kielletty, koska se saattaa aiheuttaa
polttonesteen hyytymisen ja siten suotimen tukkeutumiĆ
sen. Samoin se vähentää polttonesteen voiteluominaiĆ
H. Määräaikaishuollot
3055-117
Varmuussuodin toimii lisäsuotimena pääsuotimen vahinĆ
goittumisen varalta. Varmuussuodinta ei saa puhdistaa.
Huom! Traktoria ei saa käyttää ilman varmuussuodinta.
Irrota varmuussuodin varovasti, ettei moottorin imukanaĆ
vaan pääse likaa.
- poista pääsuodin
- avaa varmuussuotimen päässä oleva mutteri ja poista
tiivistealuslevy.
- asenna uusi suodin ja varmistu, että se on tarkasti paiĆ
kallaan.
-54-
H 5.9.
Etupyörien laakereiden rasĆ
vaus (34) (2-veto)
H 5.11.
Vetopyörästöjen laakereiden rasĆ
vaus (36)
69-117
Pölyisissä ja kuraisissa olosuhteissa, on rasvaus tehtävä
tarvittaessa huomattavasti useammin. Tällöin rasvaa on
laitettava niin paljon, että se työntää epäpuhtaudet pois
navan sisäpuolelta.
Tarkista myös laakerien tiukkuus ja säädätä tarvittaessa
valtuutetulla huoltomiehellä.
H 5.10.
A3565-119
Paina rasvaa vain vähän laakerille, sillä liika menee vetoĆ
pyörästön putken sisälle.
H 5.12.
Aurauksen tarkastus ja säätö (35)
Venttiilien säätö (37)
A
A+ 2...6 mm
A3565-120
(4-WD:A+0...5 mm)
A3565-118
Aurauksen säätö, katso osa Säädöt, tarkistukset s. 62.
Sekä imu- että pakoventtiilien välys on 0,35 mm. Säädön
voi tehdä kylmällä tai kuumalla moottorilla. Halutun sylinĆ
terin venttiilien välykset säädetään männän ollessa purisĆ
tustahdin yläkuolokohdassa.
Tämä työ on syytä teettää traktorimyyjäsi huoltomiehen
toimesta.
-55-
H. Määräaikaishuollot
H 6.
H 6.1.
Huolto 2000 käyttötunnin välein tai joka toinen vuosi
Pakkasnesteen laimennus on tehtävä valmistajan ohjeen
mukaisesti. Aukaise termostaattikotelon oikealla puolella
oleva ilmausruuvi (4) täytön ajaksi kunnes ilman tulo reiĆ
ästä loppuu.
Jäähdytysjärjestelmän puhdisĆ
tus (38)
1
H 6.1.3.
Jäähdytysjärjestelmän tilavuus
- 365-565 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 l
- 665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 l
Varoitus
Älä kaada kylmää nestettä kuumaan moottoriin, äläkä käyĆ
tä pelkkää vettä tai laimentamatonta pakkasnestettä jäähĆ
dytysnesteenä.
4
H 6.2.
Laturin tarkastus (39)
2
3
A3565-121
Tarkista ja puhdista ajoittain jäähdytyskennosto ulkopuoliĆ
sesti ilma- tai vesisuihkulla liasta ja roskista.
Mikäli jäähdytysjärjestelmässä esiintyy toimintahäiriöitä,
kannattaa järjestelmä puhdistaa perusteellisesti.
Puhdista jäähdytysjärjestelmä tätä tarkoitusta varten saaĆ
tavilla kaupallisilla aineilla noudattaen tarkasti aineiden
valmistajan ohjeita.
H 6.1.1.
Tyhjennys
- Sammuta moottori aina ennen tyhjennystä. Avaa jäähĆ
dyttimen korkki (1), irrota jäähdyttimen alavesiletku (2).
Parhaiten jäähdyttimen saa tyhjäksi irrottamalla letkun
yläpään ja hieman löysäämallä letkun alapään kiinnitysĆ
lemmaria. Tällöin letkun voi taivuttaa sivulle ja valuttaa
nesteen sitä pitkin astiaan). Avaa sylinteriryhmän tyhjenĆ
nystulppa (3) sekä käännä lämmityslaitteen säädin auki.
- Tyhjennä jäähdytysnestepumppu käyttämällä konetta
muutama kierros pysäytinnuppi seis-asennossa.
H 6.1.2.
A3565-121,1
Tarkista, että laturin kaikki johdot ovat ehjät ja liitokset
puhtaat. Likaiset johtoliitokset saattavat aiheuttaa latausĆ
häiriöitä.
Tarkempi tarkistus on syytä teettää traktorimyyjäsi huoltoĆ
miehen toimesta.
H 6.3.
Käynnistinmoottorin tarkistus (40)
Täyttäminen
A3565-122
A3565-84
Täytä järjestelmä pakkasneste-vesiseoksella, kunnes
kennosto peittyy.
H. Määräaikaishuollot
Tarkista johtojen ja liittimien kunto ja puhtaus. Korjaa tarvitĆ
taessa.
Tarkempi tarkistus on syytä teettää traktorimyyjäsi huoltoĆ
miehen toimesta.
-56-
H 6.4.
Moottorin moitteeton toiminta edellyttää, että suuttimet
ovat kunnossa. Niiden huolto ja kunnostus on syytä antaa
asiantuntijan tehtäväksi.
Suuttimien tarkistus ja puhdisĆ
tus (41)
Miten likainen tai viallinen suutin ilmenee:
- Nakutus ilmaisee, että suutin toimii huonosti. Nakutusta
voi kuulua joutokäynnillä ja moottorin ollessa kylmä,
mutta jos se kuuluu normaalissa käyttölämpötilassa
olevasta moottorista, on vika todennäköisesti suuttimisĆ
sa.
- Polttonestejärjestelmässä oleva ilma aiheuttaa myös
nakutusta (järjestelmä ilmattava).
- Savutus ilmaisee huonosti toimivan suuttimen (ellei saĆ
vutus johdu muista syistä esim. tukkeutuneesta ilmanĆ
suotimesta).
Tarkista myös polttonestejärjestelmän siirtopaine. AlentuĆ
nut paine saattaa aiheuttaa tehon menetystä ja heikentää
käynnistystä.
A3565-123
Biodieseliä käytettäessä suuttimien tarkistus 1000 h välein.
H 7.
H 7.1.
Tämä työ on syytä teettää traktorimyyjäsi huoltomiehen
toimesta.
Huolto 4000 käyttötunnin välein
Ahtimen tarkistus erikoiskorjaaĆ
mossa (42) (ei 365 ja 665)
A3565-124
Ahtimen tarkistus ja kunnostus on annettava koulutetun
huoltoasiantuntijan tehtäväksi.
Itse voit edesauttaa ahtimen kunnossapysymistä huolehtiĆ
malla ilma- ja öljysuotimen kunnosta, niiden oikea-aikaiĆ
sesta vaihtamisesta ja yleisestä puhtaudesta polttoainejärĆ
jestelmässä. Erityisesti on syytä kiinnittää huomiota ilmanĆ
suotimen puhtauteen ja läpäisykykyyn.
Tarkista säännöllisesti ahtimen kiinnitys pakosarjaan, sekä
imu- ja pakoputken kiinnitys ahtimeen.
Ahtimen epänormaali toiminta ilmenee tavallisesti tärinänä
tai muuttuneena käyntiäänenä.
Epäillessäsi ahtimessa olevan vikaa, toimita se mahĆ
dollisimman pian tarkistettavaksi.
0
-57-
H. Määräaikaishuollot
I. Säädöt ja tarkistukset
I 1.
I 1.1.
Moottori
nöllisesti ja huolletaan oikealla tavalla.
Polttonestejärjestelmän ilmaus
Huom! Pääsuotimen sisällä olevaa varmuussuodinta ei
saa puhdistaa, vaan se on aina vaihdettava määräaikaisĆ
huolto-ohjelman mukaan. Varmuussuotimen tehtävänä
on estää moottorin vaurioituminen siinä tapauksessa, että
pääsuodin on vaurioitunut.
1
3
I 1.2.1.
Ilmansuotimen huolto
2
A3565-125
Ilmaa polttonestejärjestelmä, jos se on avattu tai jos poltĆ
toneste on ajon aikana loppunut ja ilmaa on päässyt järĆ
jestelmään. Ilmaa järjestelmä tarvittaessa myös pitkähkön
seisonnan jälkeen.
Ruiskutuspumpun sivulla on käsipumppu (2), joka toimii
mäntää edestakaisin liikuttamalla.
A3565-127
Suorita ilmaus seuraavasti:
- avaa polttonestesuotimen päällä olevaa ilmausruuvia
(1).
- pumppaa käsipumpulla (2) kunnes suotimen ilmausruuĆ
vista (1) tulevassa polttonesteessä ei ole ilmaa.
- sulje suotimen ilmausruuvi (1).
- avaa ruiskutuspumpun ylivuotoventtiilin liitintä (3).
- jatka pumppausta käsipumpulla (2) kunnes liittimestä
tulevassa polttonesteessä ei ole ilmaa.
- sulje ylivuotoventtiilin liitin (3).
- puhdista moottori ylivaluneesta polttonesteestä.
I 1.2.
Ilmansuotimen saa puhdistaa korkeintaan viisi kertaa,
jonka jälkeen se on vaihdettava. Tarkista puhdistuksen
yhteydessä, että suodin tai sen tiivisteet eivät ole vaurioituĆ
neet. Vaurioitunut suodin on aina vaihdettava uuteen.
Huom! Älä irrota tai puhdista suodinta tarpeettomasti.
Suotimen irrottamisen yhteydessä on aina mahdollista,
että epäpuhtauksia pääsee moottorin imujärjestelmään.
Suotimen puhdistus
Ilmansuodin
A3565-128
A3565-126
Ilmansuodin estää pölyn ja muiden epäpuhtauksien joutuĆ
mista moottoriin imuilman mukana. Moottorin kuluminen
on suuresti riippuvainen imuilman puhtaudesta. Tästä
syystä on tärkeää, että ilmanpuhdistin tarkistetaan säänĆ
I. Säädöt, tarkastukset
Suorita puhdistus puhtaalla ja kuivalla paineilmalla, jonka
paine saa olla korkeintaan 500 kPa (5 bar).
1. Suuntaa paineilmasuihku sisäpuolelta ulospäin suotiĆ
men poimujen suuntaisesti. Suihkuta paineilma noin
3-5 cm etäisyydeltä.
2. Puhalla sitten paineilmaa suotimen ulkopintaan poimuĆ
jen suuntaisesti ja tämän jälkeen vielä kerran sisäpuoĆ
lelta ulospäin edelleen poimujen suuntaisesti.
3. Tarkista suodin ja sen tiivistepinnat lampun avulla. VaihĆ
da suodin, jos siinä on reikiä tai muita vaurioita.
Huom! Katso huolto-ohjeet kohta ilmansuotimen puhdisĆ
-58-
tus (huolto 250 tunnin välein s. 48).
I 1.3.
raaviin asiohin kiinnitettävä huomiota:
- tarkista jäähdytysnesteen määrä (kts huolto-ohjelma
päivittäin)
- tarkista tuulettimen hihnan kireys (kts huolto-ohjelma
viikottain)
- puhdista silloin tällöin jäähdyttäjän kennosto paineilmaĆ
suihkulla
Jäähdytysjärjestelmä
I 1.3.1.
Jäähdytysneste
Traktorin valmistaja täyttää jäähdytysjärjestelmän vesi- ja
pakkasnesteseoksella. Pakkasnesteellä on myös ominaiĆ
suutena, että se estää ruosteen muodostumisen jäähdyĆ
tysjärjestelmässä. Nesteen ruosteenestokyky vähenee
kuitenkin ajan myötä. Siksi on tärkeää vaihtaa jäähdytysĆ
neste säännöllisin väliajoin. Käytä sopivana seoksena
esim. puolet pakkasnestettä ja puolet vettä. Katso kuitenĆ
kin nesteen valmistajan ohjeita (kts. huolto 2000 tunnin
välein, kohta 38 jäähdytysjärjestelmän puhdistus s. 56).
A3565-129
Jotta jäähdytysjärjestelmä toimisi moitteettomasti on seuĆ
I 2.
I 2.1.
Sähköjärjestelmä
Akun tarkistus ja huolto
I 2.2.
A3565-130
Vaihtovirtalaturi
A3565-121,1
- Tarkista akun lataustila ominaispainomittarilla. OminaisĆ
painon tulee olla vähintään 1,23.
- Huolehdi tuulettimen hihnan riittävästä kireydestä.
- Pidä akku puhtaana. Sen voi puhdistaa myös lämpimälĆ
lä vedellä. Pesua varten akku on irrotettava traktorista
(miinus-kaapeli on irrotettava aina ensin).
- Puhdista myös akun navat, kaapelikengät ja akkuteline
huolellisesti. Pese oksidoituneet kohdat vedellä.
- Kuivaa pinnat puhdistuksen jälkeen ja sivele napoihin ja
kaapelikenkiin yleisrasvaa.
- Kiinnitä akku tukevasti paikalleen (plus-kaapeli asenneĆ
taan ensin).
Varoitus
Älä koskaan käsittele avotulta akun läheisyyĆ
dessä, sillä akusta haihtuu herkästi räjähtäĆ
vää vetykaasua. Varo akkunestettä - syöpyĆ
misvaara.
Traktorissa on miinusmaadoitettu vaihtovirtalaturi. Se voi
vaurioitua, jos sähköjärjestelmässä tehdään virhekytkentä.
Väärä kytkentä (esim. akun kytkeminen väärin päin) voi
polttaa laturin tasasuuntaajat. Latausvirtapiiriä ei saa
katkaista moottorin käydessä.
I 2.3.
Varotoimenpiteet sähköjärjestelmää
huollettaessa
- kytke akku ehdottomasti oikein päin.
- irrota akun miinuskaapeli aina ensin ja kiinnitä se viimeiĆ
seksi.
- laturia irrotettaessa on akun johtimet irrotettava.
- varmista riittävä tuuletus ladatessasi akkuja, jotta räjähĆ
dysherkkien kaasujen keräytyminen estyisi.
Tärkeää!
Akun kaapelit (miinus ensin) ja generaattoĆ
rin johdot on irrotettava ennenkuin traktoriin
tai siihen kiinnitettyyn työkoneeseen tehĆ
dään sähköhitsausta.
-59-
I. Säädöt, tarkastukset
Älä koskaan käytä moottoria kun generaattorin johtoja
ei ole kytketty kiinni.
Älä yritä kytkeä mitään lisäsähkövarusteita, koska täĆ
mä saattaa vaurioittaa olemassa olevia sähköjärjestelĆ
män komponentteja.
I 2.3.1.
Sulakkeet
lossa s. 74.
Tarvittaessa jatkuvaa virtaa esim. työkonetta, valaistusta
jne. varten, voidaan virta ottaa perävaunun liittimestä (kts
sivu 32). Lisävarusteena saatavalla työkoneohjausjärjestelĆ
mällä voidaan lisävarusteiden virtaa ohjata päälle ja pois
ohjaamosta.
Lisälaitteisiin voidaan ottaa myös virtaa varasulakkeiden
tai käyttämättömien lisävarustesulakkeiden linjasta. Mikäli
ulosotot eivät riitä, voidaan startin päävirtanavasta kytkeä
jatkuvan virran lähde (päävirtakatkaisin malleissa virta katĆ
keaa päävirta kytkimellä) uuden sulakkeen kautta.
I 2.4.
Ajovalojen säätö
3
A
4
5A
5
1
2
3
4
5
1
2
3
5A
2
5A
1
5A
5A
A3565-132
4
5
Ajovalojen oikea säätö on tärkeää etenkin silloin, kun jouĆ
dutaan ajamaan yleisillä teillä.
Optisesti valot voidaan nopeasti ja tarkasti säätää huoltoaĆ
semilla tai korjaamoissa. Jos optista laitetta ei ole käytettäĆ
vissä, voit säätää valot oheisen kuvan mukaan.
B
A3565-131,1
Sulakerasiat sijaitsevat kojetaulun alla. Sulakerasia on
kolmiosainen. Kussakin rasiassa on viisi sulaketta. SulakĆ
keiden nimellisvirta on 5 A (5 kpl), 10 A (5 kpl) ja 15 A (5
kpl). Komponenttiluettelossa sulakkeet on numeroitu
vasemmalta oikealle. Sulaketta ei saa vaihtaa alkupeĆ
räistä suuremmaksi, sillä tällöin on sähkölaitteiden rikĆ
koutumisvaara.
Sulakeluettelo on sähkökytkentäkaavion varusteluetteĆ
I. Säädöt, tarkastukset
Lähivalojen valokuvion yläreunan tulee olla korkeudella H
traktorin ollessa etäisyydellä L. Kaukovalojen valopisteiĆ
den etäisyys tulee olla mitta B. Säädä tarvittaessa valonĆ
heittimien suuntaus säätöruuvien avulla.
Mitat: L = 5 m
B = valonheittimien keskipisteiden etäisyys.
H = valonheittimien korkeus maasta miinus 50 mm.
Jos traktorissa on ylösnostetut ajovalot (ohjaamon yläoĆ
sassa), on valot säädettävä siten, että valokiila osuu tasaiĆ
sella alustalla 30 m:n päähän.
-60-
I 3.
I 3.1.
Voimansiirto
Kytkinpolkimen vapaaliikkeen säätö
I 3.2.
Voimanoton käsikytkinvivun vapaaĆ
liikkeen säätö
C
A
17-19 mm
B
A3565-134
A3565-133
Tarkista polkimen vapaaliike säännöllisin väliajoin. KytkinĆ
polkimen vapaaliike tulee olla 20-25 mm. Suorita säätö
seuraavasti:
- Löysää lukitusmutteri (A).
- Kierrä avaimella säätötankoa säätömutterin (B) avulla
kunnes polkimen vapaaliike on oikea. Kiristä lukitusmutĆ
teri (A).
- Kun rajoitinholkki (C) ottaa kiinni lukitusmutteriin (A) ei
polkimen vapaaliikettä voi enää säätää, vaan kytkinlevy
on vaihdettava. Kuvassa oleva mitta (17-19 mm) on
voimassa uusilla kitkapinnoilla.
I 4.
I 4.1.
Käyttövivun vapaaliikkeen suuruus vivun päässä tulee olla
30-40 mm.
Säätö:
- Avaa lukitusmutteri
- Kierrä säätömutteria kunnes vapaaliike on oikea
- Kiristä lukitusmutteri
Jarrujärjestelmä
Jarrupolkimen vapaaliikkeen säätö
I 4.2.
Käsijarrun vapaaliikkeen säätö
5-10 mm
A3565-136
A3565-135
Vapaaliikkeen tulee olla 50 mm polkimien ollessa yhteen
kytkettyinä.
Käsijarru vaikuttaa mekaanisesti yhdystangon välityksellä
ajojarruihin.
Kohota traktorin takapäätä ylös ja säädä molemmat jarrut
erikseen säätöruuvia kiertämällä kunnes pyörä ei pyöri.
Löysää mutteria kunnes polkimien vapaaliike on n. 50 mm
ja tarkista että pyörä pyörii vapaasti.
Säätö: Kun käsijarru on pois päältä, pitää säätömutterin ja
kiinnikkeen väliin jäädä 5-10 mm välys. Suorita säätö
löysäämällä lukitusmutteri ja kiertämällä säätömutteria.
Kiristä lopuksi lukitusmutteri.
Tarkista ajamalla ja polkimet yhteen lukittuina, etteivät jarĆ
rut puolla. Tarkista vielä polkimien vapaaliike.
-61-
I. Säädöt, tarkastukset
I 5.
I 5.1.
Ohjausjärjestelmä
Aurauksen säätö
I 5.1.2.
Vetävän etuakselin aurauksen säätö
1
A
A+ 2...6 mm
(4-WD:A+0...5 mm)
A3565-139
Löysää raidetangon lukitusmutteri (1) ja käännä säätöruuĆ
via (2) tarvittavaan suuntaan. Kiristä lukitusmutteri (1).
A3565-137
Ennen säätöä tarkista ohjausvipujen ja raidetankojen niveĆ
let, ettei niissä ole väljyyttä. Säädettäessä on pyörien oltaĆ
va suorassa.
Säädä molempia raidetankoja, jotta ohjausliike olisi symĆ
metrinen. Tarkista vielä, että aurauskulma on oikea.
I 5.2.
Tarkistus
Kääntökulman rajoittaminen (vetävä
etuakseli)
Merkitse mittauspisteet navan korkeudelle renkaiden takaĆ
puolelle. Mittaa merkkipisteiden väli. Siirrä traktoria eteenĆ
päin, kunnes merkkipisteet ovat etupuolella. Mittaa pisteiĆ
den väli uudelleen. Oikein säädettynä tämä väli on renkaiĆ
den takareunassa 2-6 mm suurempi kuin etureunassa
(4-vetomalleissa 0-5 mm).
I 5.1.1.
2
Vetämättömän etuakselin aurauksen
säätö
(50 Nm)
1
3
2
1
2
A3565-140
A3565-138
- Irrota raidetangon kiinnitysruuvit (1) ja löysää lukitusĆ
mutteri (2).
- Kierrä raidetankoa (3) kierros kerrallaan tarvittavaan
suuntaan. Tarkista auraus (2-6 mm). Asenna ja kiristä
ruuvit.
Säädä molempia raidetankoja, jotta ohjausliike olisi symĆ
metrinen. Tarkista vielä, että aurauskulma on oikea.
I. Säädöt, tarkastukset
Varoitus!
Kapeilla raideleveyksillä ja tietyillä renkailla tai kun
asennetaan etukuormain, varmistu, että pyörät eivät
ota kiinni runkoon tai kuormaimeen. Tämän estämiseksi
on navat varustettu rajoitinruuveilla, jotka lukitaan mutteĆ
reilla.
Suorita tarvittaessa säätö löysäämällä lukitusmutteri (1) ja
säätämällä ruuvista (2) tarvittavaan suuntaan. Säädön jälĆ
keen kiristä lukitusmutteri (1).
Huom! Säädä molempien puolien säätöruuvit saman mitĆ
taisiksi, jotta ohjauskulma olisi sama kummallekin puolelĆ
lle.
-62-
I 6.
Raidevälien säätö
Aina kun säädät raideväliä tai vaihdat renkaat, on
kääntymiskulmat tarkistettava/säädettävä etuakselin
maksimi kallistuksilla molempiin suuntiin. Tarkista
myös ketjuja käytettäessä, ettei renkaasta ohjaamoon
I 6.1.
Etupyörien raidevälin säätö
Estä traktorin liikkuminen käsijarrulla ja takapyörien alle
I 6.1.1.
50 Nm
mitattu etäisyys ole alle 80 mm. Lisäksi on tarkistetĆ
tava, ettei seisontavaloista renkaan ulkoreunaan
mitattu etäisyys ole yli 400 mm.
asetettujen kiilojen avulla.
Vetämätön etuakseli
irrota polvien (1) ja raidetankojen (2) kiinnitysruuvit. Siirrä
pyörät halutulle leveydelle. Raideväli voidaan säätää kolĆ
meen eri arvoon 100 mm:n välein. Raideleveydet TekniĆ
sissä tiedoissa s. 67. Kiinnitä ja kiristä kiinnitysruuvit.
Huom! Tarkasta aurauskulma siirron jälkeen (ohjeet s. 62).
2
1
380 Nm
A3565-141
Säädössä kohota traktorin etupää akselin keskeltä ylös ja
I 6.1.2.
Vetävä etuakseli
11.2-24, 11.2R24, 12.4-24, 12.4R24, 13.6R24, 360/70R24, 380/70R24
Säätömahdollisuudet ilmenevät yllä olevasta kuvasta.
Vetävien etupyörien ja takapyörien raidevälin säätö tapahĆ
tuu samalla tavalla.
Eri raideleveysvaihtoehtoja saadaan asentamalla lautanen
ja vanne toisiinsa nähden eri tavalla tai siirtämällä renkaita
puolelta toiselle. Renkaita puolelta toiselle siirrettäessä ne
täytyy myös kääntää, jotta renkaan kuvion kärki osoittaa
eteenpäin ylhäältä katsottuna.
3565-142
Huom! Tarkista aurauskulma siirron jälkeen. Suuria etuĆ
kuormaimia käytettäessä ei uloimpia raideväleja saa käytĆ
tää (kuormitusarvot osassa Tekninen erittely s. 66).
Huom! Pyöriä asennettaessa täytyy ruuvit öljytä ja kiristää
oikeaan tiukkuuteen. Kiinnitysruuvit on lisäksi jälkikiristetĆ
tävä lyhyen käytön jälkeen (arvot osassa tekninen erittely
sivulla 67.)
Vakioraideleveys on alleviivattu.
Varoitus! Kun raideväliä muutetaan, vaihdetaan renkaat
tai asennetaan etukuormain, varmistu, että pyörät eivät ota
kiinni runkoon tai kuormaimeen. Tarvittaessa on pyörän
kääntökulmaa rajoitettava kääntymisen rajoittimilla (4-veĆ
to).
-63-
I. Säädöt, tarkastukset
I 6.2.
Takapyörien raidevälin säätö
1603
1696
1409
1490
16.9-30, 16.9R30, 18.4R30, 480/70R30
1700
1598
1500
1398
16.9-34, 16.9R34, 13.6-38. 13.6R38, 480/70R34
1700
1604
13.6-36, 13.6R36
1504
1400
A3565-143
Takapyörien raidevälin säätö suoritetaan samalla tavalla
kuin vetävien etupyörien.
vien pukkien varaan. Säätömahdollisuudet ilmenevät
kuvista.
Ennen säätöä estä traktorin liikkuminen esim. asettamalla
etupyörien alle kiilat ja nostamalla traktorin takapää tukeĆ
Vakioraideleveydet on alleviivattu.
I 7.
I 7.1.
Hydrauliikka
Vetokoukun nostotankojen pituuden
säätö
jäävät hieman löysiksi nostolaitteen ollessa ylimmässä
asennossa. Tankojen tulee kuitenkin olla niin lyhyiksi sääĆ
detyt, että vetokoukun salpa varmasti kääntyy lukitusasenĆ
toon.
Nosta nostolaite yläasentoon (hydraulisella nostolaitteella
asennonsäätönupilla, kuljetuskorkeuden säädön oltava
maksimissa). Tarkista säätö ottamalla kiinni nostotangoista
ja liikuttelemalla niitä. Säätö on oikea, kun tangot liikkuvat
löysästi. Säädä tarvittaessa irrottamalla nostotankojen
yläpäät ja kiertämällä niitä tarvittavaan suuntaan. Varmistu,
että säädön jälkeen nostotangot ovat yhtä pitkät.
Oikein säädetyt nostotangot varmistavat, että nostolaite
pääsee nousemaan ylimpään asentoon. Vetokoukku lukĆ
kiutuu, kun nostolaitetta lasketaan sen verran, että koukku
jää salpansa varaan. Näin estetään hydrauliikkapumpun
turha rasittuminen ja öljyn kuumeneminen.
Sähköhydraulisella nostolaitteella varustetuissa malleissa
vetokoukun nostotangot saavat kiristyä painonapeilla nosĆ
tettaessa.
65-97,1
Nostotankojen pituus tulee olla säädetty siten, että tangot
I. Säädöt, tarkastukset
-64-
Vetokoukun lukituksen tarkistus
ÇÇÇÇ
ÇÇÇÇ
ÇÇÇÇÉÉÉ
ÇÇÇÇÉÉÉ
ÉÉÉ
ÉÉÉ
ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ
ÉÉÉÉ
10-14
mm
I 7.1.1.
A3565-145
Varmistu, että jousi palauttaa salvan pohjaan asti. Salpaa
ylös käännettäessä on vetokoukun noustava 10-14 mm
(katso kuva).
0
-65-
I. Säädöt, tarkastukset