Lopen terveyskeskuksen vuodeosasto suljettiin

Keskiviikko 1.4.2015
79. vuosikerta – nro 13
Lopen tilinpäätös 2,3 miljoonaa
euroa ylijäämäinen
Kunta pystyi viime vuonna pienentämään velan määrää,
velkaa nyt 1 797 euroa loppilaista kohden
■■Viime vuosi oli Lopelle taloudellisesti hyvä. Kunnan tilikauden tulos oli 2,345 miljoonaa euroa. Olennaisilta osin tuloksen muodostumiseen vaikutti ensinnäkin käyttötalouden
hyvä toteutuminen talousarvioon nähden, etenkin perusturvalautakunnan ja kasvatus- ja
koulutuslautakunnan toimialueet toteutuivat hyvin. Samoin
siihen vaikutti se, että myös rahoitukselliset erät, varsinkin verotulot, toteutuivat budjetoitua
paremmin.
Tilikauden tulos on 2,3 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Toimintatuotot ylittivät
talousarvion 3,1 prosenttia ja
toimintakulut alittivat 1,9 prosenttia, minkä ansiosta toimintakate oli 1,19 miljoonaa euroa
talousarviota parempi.
Hyvin toteutuneiden rahoituksellisten erien jälkeen vuosikate oli 2,276 miljoonaa euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate oli neljä miljoonaa euroa, mikä riitti hyvin kattamaan
poistot ja tulorahoitus oli siten
hyvällä tasolla. Vuosikate ylitti myös investointien määrän,
mikä johti siihen, että kunnan
lainakantaa kyettiin vähentämään viidentenä vuonna peräkkäin. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien
menojen maksamisen jälkeen
jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.
Kunta kykeni vähentämään
lainakantaansa edelliseen tilinpäätökseen
verrattuna
751 986 euroa. Kunnan asukasta kohti laskettu lainamäärä, 1 797 euroa/asukas, on selvästi alle valtakunnallisen keskiarvon, joka on tilinpäätösten
ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kunnissa keskimäärin 2 733 euroa/asukas.
Kunta teki tuloksella mitaten
hyvän tilinpäätöksen nyt kuudentena vuonna peräkkäin. Kehitys oli ennakkotietojen mukaan Lopella myös parempi kuin
Päiväkoti
Satakieli
remonttiin
kesällä
■■Päiväkoti Satakielessä tehdään remonttia 1.6.2015 alkaen. Remontissa uusitaan
kosteiden tilojen lattiamattoja, maalataan seiniä ja muunnetaan pajatilasta lepohuone
ryhmätilan yhteyteen.
Remontin vuoksi joudutaan
Satakielessä supistamaan toimintaa kesäkuussa Peukaloisten ja Hippiäisten päädyssä, joka suljetaan päiväkotikäytöstä
kokonaan.
Loput tilat remontoidaan heinäkuun aikana.
Perheille lasten hoitopaikoista kerrotaan huhti-toukokuun vaihteessa.
Vielä ehtii
kertoa mielipiteensä kuntaliitoksesta
Lopen kunnan taloudellinen tulos oli viime vuonna odotuksia parempi. Kunnan ylijäämä oli yli 2 miljoonaa euroa.
■■Loppilaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä
mahdolliseen kuntaliitokseen
liittyen. Liitoskysely löytyy
Lopen kunnan internet-sivuilta (www.loppi.fi) ja paperisia
vastauslomakkeita on saatavilla kirjastosta ja kunnantalolta palvelupiste Rosamundasta. Kyselyyn on mahdollista vastata keskiviikkoon
8.4.2015 saakka. Yhteenveto
vastauksista toimitetaan valtuutetuille kyselyn sulkeutumisen.
kuntasektorilla keskimäärin.
Kunnalla on taseessa edellisiltä tilikausilta ylijäämää 10,1 miljoonaa eruoa, joten kertyneen
ylijäämän määrä nousee 12,5
miljoonaan euroon. Asukasta
kohti laskettuna taseen ylijäämän määrä on nyt 1 513 euroa,
kun kaikkien kuntien keskiarvo vuoden 2013 tilinpäätöksissä oli 1 290 euroa.
Kun tarkastellaan talouden
tunnuslukuja, ne ovat tuloslaskelman ja pääosin myös rahoituslaskelman osalta hyvää tasoa. Kunnan taseessa vieraan
pääoman osuus vaikuttaa kuitenkin yhä niin, että sen osuutta mittaavissa taseen kautta laskettavissa tunnusluvuissa päästään luokituksessa vain tyydyttävään tasoon.
Kunnan kuljetuksista
uusi tarjouskilpailu
■■Lopen kunta kilpailuttaa kuljetuspalvelut uudelleen. Kunnanhallitus päätti maanantaiiltana keskeyttää kuljetuspalveluita koskevan hankinnan.
Keskeytyksen syynä on tarjouspyynnön puutteellisuus ja epäselvyydet.
Kunnanhallitus päätti lisäksi,
että hankinnasta järjestetään
uusi tarjouskilpailu.
Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen päätti käyttää kuntalain
mukaista otto-oikeuttaperusturvalautakunnan hankintapäätökseen.
Otto-oikeuden perusteena on,
ettei suoritetun kilpailutuksen
johdosta olisi tullut tehdä hankintapäätöstä, vaan hankinta
Tänään
olisi tullut keskeyttää tarjouspyynnössä olleisiin puutteisiin
ja epäselvyyksiin ja niiden johdosta saaduissa tarjouksissa olleiden epäkohtien ja tulkintaristiriitojen vuoksi.
Tarjouspyynnössä on ilmennyt
jälkikäteen virheitä, jotka eivät
ole mahdollistaneet tarjoajien
tasapuolista kohtelua.
Tarjouspyynnössä ei ole selkeästi tuotu esille, onko kyseessä yksi kokonaisuus vai useampi osakokonaisuus. Lisäksi tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu
pistey-tyksiä tai vaihtoehtoisia
painoarvoja.
Karjalassa syntyneet Kerttu Pyyhtiä ja Lempi Kuparinen säästivät lapsina aina kaikki karamellipaperinsa virpomavitsoja varten.
Ennen vanhaan
vitsat siunattiin
Tänä päivänä virpomavitsat koristellaan
kaupallisemmilla tavaroilla
■■Lopen Karjalaseuran jäsenet
tekivät virpomavitsoja Eedilässä
perjantaina. Lopen Karjalaseuran puheenjohtaja Liisa Hutri kertoo, että ennen vanhaan
vitsoissa oli risti, aurinko sekä
kukka ja vitsat koristeltiin jol-
lain papereilla. Tänä päivänä
vitsat koristellaan kaupallisemmilla tavaroilla, kuten höyhenillä, paperikukkasilla.
– Ennen vanhaa Karjalassa
vitsat siunattiin. Äiti siunasi niillä siunatuilla virpomavitsoilla
sitten lapset ja karjan. Palmusunnuntaina lähdettiin virpomaan sukulaisiin, kummeihin ja
naapureihin. Vieraisiin taloihin
ei menty, Hutri kertoo.
Sivu 9