Sama jää on peittänyt meidät

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
Korkean Rannikon/
Merenkurkun saariston
maailmanperintö
Sama jää on peittänyt meidät
Opetusmateriaalia Korkean Rannikon/ Merenkurkun saariston
yhteisestä maailmanperinnöstä
Gränsöverskridande samarbete över fjäll och hav
Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö
Grenseoverskridende samarbeid over fjell og hav
Cross-border cooperation over mountain and sea
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala
utvecklingsfonden
www.botnia-atlantica.eu
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Sisältö
3.Taustaa
5.
Pedagogiset tavoitteet
9.
Mitä sinä opettajana hyödyt tämän opetusmateriaalin käytöstä?
10.
Opetusmateriaalin laadintaprosessi
11.
Näin käytät aineistoa
12.
Teema 1. Korkea ja matala rannikko (Geologia - kivilajit ja -muodostumat)
14.
Teema 2. Sama jää on peittänyt meidät (Glasiologia - jääkaudet)
17.
Teema 3. Nousemme koko ajan (Isostasia - maankohoaminen)
19.
Teema 4. Luonto muuttuvassa maisemassa
21.
Teema 5. Ihminen muuttuvassa maisemassa
39.
Teema 6. Maailmanperintö nyt ja tulevaisuudessa
42.
Teema 7. Maailmanperintöön keskittyvät leirikoulut ja teemapäivät
Merenkurkun neuvosto
Taitto: FRI Reklambyrå, Uumaja
Piirustukset: Media Grafik, Luulaja
Suomennos: Paula Bertell / Wasa Translations
Kansikuva: Anita Storm
Geologinen faktatarkistus: Geologinen tutkimuskeskus
Vuonna 2011
Kuva: Sivu 1 Anita Storm
2
n 63°N
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Taustaa
Korkean Rannikon / Merenkurkun saariston nimeäminen maailmanperinnöksi
UNESCO on nimennyt Korkean Rannikon
ja Merenkurkun saariston maailmanperinnöksi, koska alue on ainutkertainen esimerkki maapallon historian tärkeistä vaiheista. Useat jääkaudet ja niitä seurannut
maankohoaminen sekä meri ovat muovanneet alueen maisemaa.
Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston valinta
maailmanperintökohteeksi osoittaa, että alueemme
on maailmassa ainutlaatuinen ja näin ollen meidän
täällä asuvien ja toimivien on hoidettava sitä järkevästi siirrettäväksi tuleville sukupolville. Siihen ei riitä
alueen luonto- ja kulttuuriarvoista tiedottaminen ja
tiedonjaon lisääminen. Tarvitaan myös tunnetta ja
ymmärrystä maailmanperintöaluetta kohtaan. Jos
tulevat sukupolvet ymmärtävät alueen merkityksen
ja tuntevat olevansa siihen osallisia, he kantavat siitä
myös vastuun tulevaisuudessa.
Maailmanperintö
Maailmanperintökomitea nimesi Korkean Rannikon
maailmanperinnöksi 29. marraskuuta 2000 seuraavin perustein:
Maailmanperintö voi olla kulttuuri- tai luontokohde,
joka on niin arvokas, että sen suojelu ja säilyttäminen
on koko ihmiskunnan asia. Se on paikka, alue, ympäristö tai kohde, joka aivan ainutlaatuisella tavalla todistaa maapallon ja ihmisen historiaa.
”Korkea Rannikko on yksi niistä kohteista
maailmassa, joissa maankohoaminen jatkuu
mannerjään sulamisen jälkeen. Isostaattinen
kohoaminen on hyvin havainnollista, ja ominaista alueelle on maankohoamisaste, 286
metriä, mikä on korkeampi kuin muilla alueilla.
Alue on tärkeä isostaattisen maankohoamisen
tutkimuksen kannalta, koska ilmiö on näytetty
toteen ja sitä on tutkittu siellä ensimmäisenä.”
Maailmanperintö nimetään Unescon maailmanperintöluetteloon joko kulttuuri- tai luonnonperintönä. Ne
eivät ole maailmankulttuuriperintöjä – maailmanperintö-nimikettä käytetään luetteloon hyväksytyistä
kohteista huolimatta siitä, onko ne nimetty ns. ”mixed
site” -perusteella eli kulttuuri- ja luontoarvojen yhdistelmänä tai puhtaasti kulttuuri- tai luonnonperintönä. Maailmanperinnön ajatuksen ymmärtämiseksi
on tärkeää tutkia ”valintakriteerejä”.
Merenkurkun saaristo merkittiin UNESCOn maailmanperintöluetteloon 12. heinäkuuta 2006. Merenkurkun
saaristo muodostaa yhdessä Ruotsin Korkean Rannikon kanssa ainutkertaisen geologisen kokonaisuuden
ja valtionrajan ylittävän maailmanperintökohteen.
Merenkurkun saaristo nimettiin maailmanperinnöksi
seuraavin perustein:
”Alue on ainutkertainen esimerkki maapallon
historian eri kehitysvaiheista, elämän alkuperästä, käynnissä olevista geologisista prosesseista topografian tai merkittävien geomorfologisten tai luonnonmaantieteellisten
muodostumien kehityksessä.”
Maailmanperintökohde kattaa maantieteellisesti osia
maankohoamisrannikosta Pohjanmaalla ja Ruotsin Ångermanlandissa. Suomi ja Ruotsi hallinnoivat
maailmanperintökohdetta yhdessä.
Miten jokin kohde, maisema - erotuksena
muista - voidaan katsoa maailmanperinnöksi?
Maailmanperintösopimuksen 1. artiklassa kulttuuriperintö määritellään muistomerkeiksi, rakennusryhmiksi, paikoiksi. Luonnonperinnön määritelmä kuuluu
seuraavasti: ”elottomat ja elolliset luonnonmuodostumat, geologiset ja fysiografiset muodostumat sekä
tarkoin rajatut alueet, jotka ovat erityisen arvokkaiden uhanalaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristönä, sekä luonnontilaiset paikat tai tarkoin rajatut
luonnonalueet, jotka ovat tieteen tai luonnonsuojelun tai luonnonkauneuden kannalta erityisen arvokkaita”.
Jos haluat syventyä maailmanperintöajatukseen,
tutustu verkkosivuille www.edu.fi/projektit/tammi
ja ruotsiksi
www.unesco.se/Bazment/Unesco/sv/Kultur/Varldsarv.aspx#Världsarv material
Umeå
SWEDEN
Kvarken
Vörå
Korsholm
Örnsköldsvik
Vaasa
KVARKEN ARCHIPELAGO
Malax
HIGH COAST
Kramfors
Korsnäs
FINLAND
Bothnian Bay
Härnösand
0
10
20
30
40
50 km
3
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Unesco
Maailmanperintösopimuksen
mukainen tiedotusvastuu
Kaikki UNESCOn yleissopimukset sisältävät tiedotusvastuun.
Sopimuksesta käy selvästi ilmi, mitä maiden on tehtävä lujittaakseen kansalaistensa sitoutumista ja
kiinnostusta maailmanperinnön säilyttämiseen. Sopimuksen allekirjoittajamailla sekä maailmanperintöstatusta hakeneilla on suuri vastuu. Tukeakseen
jäsenmaita tässä työssä UNESCO teki vuonna 1995
aloitteen maailmanperintöön liittyvään, maailmanlaajuiseen koulukokeiluun: Young People’s Participation in World Heritage Preservation and Promotion.
Hankkeeseen osallistuu kouluja yli 100 maasta. Ne
pohtivat maailmanperintösopimusta, Unescon maailmanperintöluettelon kohteita, maailmanperinnön
säilyttämiseen liittyviä ongelmia jne.
Hankkeen tarkoituksena on tukea Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisen yleissopimuksen
allekirjoittaneita maita niiden pyrkiessä täyttämään
sopimuksen vaatimusta kasvatus- ja tiedotusohjelmien järjestämisestä (sopimuksen 27. artikla):
1. Jokainen tämän yleissopimuksen osapuolena
oleva valtio pyrkii kaikin asianmukaisin keinoin
sekä erityisesti kasvatus- ja tiedotusohjelmin lujittamaan kansalaistensa arvonantoa ja kunnioitusta tämän yleissopimuksen 1. ja 2. artiklassa
määriteltyä kulttuuri- ja luonnonperintöä kohtaan.
2. Se sitoutuu laajalti tiedottamaan kansalaisilleen tätä perintöä uhkaavista vaaroista sekä tämän yleissopimuksen toteuttamistoimista.
Sopimuksen allekirjoittajamaiden on joka viides
vuosi tehtävä selkoa, miten ne soveltavat sopimusta ja muun muassa selvitettävä, millaista koulutusta
peruskoululaisille, lukiolaisille ja korkeakoululaisille
tarjotaan maailmanperinnön säilyttämisestä. Tässä
tarkoitetun tiedottamisen ja koulutuksen tulee kohdistua laajemmalle kuin vain oman maan maailmanperintökohteisiin. Tiedottamisen ja koulutuksen tulee
koskea myös maailmanperintösopimusta, maailmanperintöä uhkaavia vaaroja sekä sopimuksen puitteissa tehtävää työtä.
On tärkeää huomata, ettei tehtävänä ole vain paikallishistorian ja kotiseututiedon osaamisen lisääminen,
vaan tässä tulee nähdä, miten maailmanperintökoh-
de suhtautuu ajassa ja paikassa muihin kohteisiin
(Miltä maailma näytti tätä rakennettaessa? Onko samalta aikakaudelta muita maailmanperintökohteita?
Onko niillä kytköksiä toisiinsa? Millaisia yhteyksiä tätä
kohdetta luotaessa oli muiden maiden ihmisiin?).
Maailmanperintösopimuksen mukainen jäsenmaiden vastuu voi toimia hyvänä perusteena, miksi tiedotus- ja kouluhankkeet eivät voi olla tempaus- tai
kokeiluluonteisia, vaan niiden tulee olla integroitu
osa opetussuunnitelmaa ja muita (koko koululaitosta) ohjaavia asiakirjoja sekä kunnan, alueen ja valtion
vastuulla (kansalaisille tiedottamisen osalta).
Koululla on tässä tärkeä rooli, jotta lapsemme ja
nuoremme voivat aktiivisesti oppia tuntemaan ja
ymmärtämään omaa maailmanperintöämme sekä
Pohjoismaiden ja maailman muita maailmanperintökohteita. Haaste on siis paljon suurempi kuin vain
faktojen opettamista omasta maailmanperinnöstämme. Maailmanperintöopetuksessa pyritään antamaan lapsille ja nuorille juuret, jotta he ymmärtävät
oman historiansa sekä maailmanperinnön tarjoamat
mahdollisuudet ja sitä uhkaavat vaarat. Nuorille on
tarjottava mahdollisuus miettiä ja keskustella, mitä
perinnöllä tarkoitetaan, miten sitä hoidetaan ja säilytetään siten, että myös tulevat sukupolvet voivat
nauttia ja samalla oppia alueestamme.
United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization
Korkean Rannikon/
Merenkurkun saariston
maailmanperintö
Patrimonito - lasten
maailmanperintö
4
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Pedagogiset tavoitteet
Opetusaineisto ”Sama jää on peittänyt meidät” käsittelee Korkean Rannikon / Merenkurkun saariston
raja-alueellista maailmanperintökohdetta. Se on
suunnattu esikoulun, peruskoulun, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajille mutta myös
luonto-oppaille, matkailuyrittäjille ym.
Opetusmateriaali on sillä tavoin erikoista, että se –
samoin kuin maailmanperintökohteemmekin – ylittää valtion rajat, koska se jakautuu kahden maan
kesken. Ajatus materiaalin sovittamisesta sekä Suomen että Ruotsin olosuhteisiin sopivaksi ei ole kovin
tavallinen. Tarkoituksena on kuitenkin, että kaikki
jollain tavoin ryhmiensä kanssa luonnossa liikkuvat
löytävät - riippumatta siitä kummalla puolella maailmanperintöä he ovat - ajatuksia ja ideoita siitä,
miten voimme herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta
maailmanperintöämme kohtaan. Lisäksi aineistolla
pyritään innostamaan maailmanperinnön hyödyntämiseen luonnossa.
Opetusmateriaalin perusajatuksena on pyrkiä houkuttelemaan luontoretkille, jossa me opettajina,
ohjaajina ja oppaina voimme rakentaa oppimisprosesseja, jotka perustuvat elämyksiin, haasteisiin ja
mielenkiintoisiin kysymyksenasetteluihin sekä pohdintaan. Siksi osallistujien omat ajatukset ja mietteet
ovat oppimisprosessin tärkeitä lähtökohtia - pohdintaa siitä, millä tavoin he oppivat.
Pedagogiikka perustuu keskustelulle ja toiminnalle,
jossa oppimista tapahtuu oppimisyhteisyyden pohjalta ja jossa kaikki osallistujat välittävät ja kehittävät tietoa. Heidän tietonsa ja asian ymmärryksensä
kehittyvät yhdessä, kun opettaja, ympäristö ja oppilaat ovat kaikki pedagogeja (vrt. Reggio Emilia).
Oppiminen on mitä suurimmassa määrin sosiaalinen
ilmiö, jossa asioita opitaan ryhmässä yhdessä ja omia
kokemuksia ja ajatuksia jaetaan muiden kanssa, saadaan yhteisiä kokemuksia, opitaan kuuntelemaan ja
kunnioittamaan toisten mielipiteitä ym. Maailmanperinnöstämme saa erittäin jännittävän ja kiinnostavan
käyttämällä lähtökohtana keskustelua ja toimintaa
sekä yhdistämällä teorian ja käytännön toiminnan.
Kokemuspohjainen opettaminen (ulkoilmapedagogiikka, seikkailupedagogiikka) voittaa yhä enemmän
alaa Suomen ja Ruotsin kouluissa. Tämän aineiston
tavoitteena on haastaa perinteinen kouluopetus, joka
paljolti on tiedon siirtoa - oppilaat vastaanottajina ja
opettaja tiedon välittäjänä. Tässä mallissa opettajan
rooli on enemmänkin kumppani, jonka tehtävänä on
rakentaa mielenkiintoisia oppimisympäristöjä, joissa
hän voi haastaa, esittää kysymyksiä, siepata ajatuksia ja esittää uutta tietoa ja kysymyksenasetteluja.
kuva: Anita Storm
Opetusaineisto ”Sama jää on peittänyt
meidät” käsittelee Korkean Rannikon / Merenkurkun saariston raja-alueellista maailmanperintökohdetta. Se on suunnattu
esikoulun, peruskoulun, lukion, ammattikorkeakoulun ja yliopiston opettajille mutta myös luonto-oppaille, matkailuyrittäjille
ym.
5
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Aistimme ovat ikkuna ulkomaailmaan. Ne lähettävät
aivoille jatkuvasti tietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään ympäristöämme ja tekemään päätöksiä. Mitä
useammat aistit ovat käytössä, sitä parempia päätöksiä voimme tehdä. Oppilaiden oppimiskyky kasvaa
samalla tavoin, mitä useammat aistit ovat aktiivisia.
Aineisto on laadittu siten, että aineet on integroitu
toisiinsa, mikä tarjoaa mahdollisuuden kaikkien aistien käyttöön. Ajatuksenamme on, että liitätte myös
ruoan opetukseenne. Jos järjestätte luontoretken tai
teemapäivän, näemme ruoan luonnollisena osana
opetusta. Maailmanperintöalueelta peräisin olevia
raaka-aineita, maailmanperintöruokalista tai -kattaus. Ruoanlaitto yhdessä ulkona luonnossa on myös
erinomaista tiimiharjoitusta.
Tehtävien ohjeissa annetaan ehdotuksia oppilaiden
toimintaan, jossa luonto- ja kulttuuritieto yhdistyvät
ja johon sisältyy käytännön tekemistä, esim. rakentamista, kokeiluja, esittämistä (piirustus, valokuva, musiikki, draama jne.) sekä pohdintaa yksin ja ryhmässä.
Kuva: Anita Storm
Aistimme
6
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Opetussuunnitelman tavoitteet
Ruotsin uudessa opetussuunnitelmassa
(LGR 11:ssä), joka on voimassa syyslukukaudesta 2011 lähtien, korostetaan seuraavia keskeisiä käsitteitä. Tässä alla esitetään muutamia Ruotsin peruskoululle
asetettuja tavoitteita.
Koulun tehtävä
Koulun tärkeänä tehtävänä on antaa kokonaiskuva
ja valottaa asioiden välisiä yhteyksiä. Koulun tulee
edistää oppilaiden luovuutta, uteliaisuutta ja itseluottamusta sekä halua kokeilla omia ajatuksia ja
ratkaista ongelmia. Oppilaille tulee tarjota mahdollisuuksia toimia aloitteellisesti ja kantaa vastuuta
sekä kehittää taitoaan työskennellä niin itsenäisesti
kuin yhdessä toisten kanssa. Koulun tulee tätä kautta
auttaa oppilaita kehittämään yrittäjyyttä edistävää
asennoitumista.
Kaikessa opetuksessa on tärkeää rakentaa tiettyjä
ainerajat ylittäviä näkökulmia. Oppilaat voivat historianäkökulman kautta oppia ymmärtämään nykyaikaa ja valmistautua tulevaisuuteen sekä kehittää
dynaamisen ajattelun taitoaan.
Ympäristönäkökulma tarjoaa oppilaille mahdollisuuksia kantaa vastuuta siitä ympäristöstä, johon
he itse voivat suoraan vaikuttaa, ja omaksua henkilökohtaisen suhtautumistavan laajoihin ja globaaleihin ympäristökysymyksiin. Opetuksen tulee valaista,
miten yhteiskunnan toimintoja ja omia elin- ja työskentelytapojamme voidaan mukauttaa kestävän kehityksen suuntaan.
Oppilaiden tulee saada kokea erilaisia ilmaisumuotoja osaamiselle. Heidän tulee saada kokeilla ja kehittää erilaisia ilmaisumuotoja sekä kokea tunteita ja
tunnelmia. Koulun toimintaan tulee sisältyä draamaa,
rytmiikkaa, tanssia, musisointia sekä kuvaan, tekstiin
ja muotoon liittyvää luovaa toimintaa. Harmoninen
kehitys ja sivistyksen omaksuminen sisältävät mahdollisuuden kokeilla, tutkia, omaksua ja jäsentää
erilaista tietoa ja kokemuksia. Kyky omaehtoiseen
luomiseen kuuluu taitoihin, joita oppilaiden tulee
omaksua.
Tavoitteet
Koulun tulee vastata siitä, että jokainen oppilas
peruskoulun päätettyään
• osaa soveltaa matemaattista ajattelua
jatko-opinnoissa ja arkielämässä,
•
osaa käyttää luonnontieteiden, tekniikan, yhteiskuntatieteiden, humanististen ja esteettisten aineiden osaamista jatko-
opinnoissa, yhteiskuntaelämässä ja arkielämässä,
• osaa ratkaista ongelmia ja siirtyä luovasti ideoista tekoihin,
• osaa oppia, tutkia ja työskennellä sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa ja luottaa omiin taitoihinsa,
• osaa ajatella kriittisesti ja muodostaa tietoon ja eettiseen harkintaan perustuvia mielipiteitä itsenäisesti,
• on saanut tietoa hyvän ympäristön ja kestävän kehityksen edellytyksistä,
• on saanut tietoa ja ymmärtää oman elintavan merkityksen terveydelle, ympäristölle ja yhteiskunnalle,
• osaa käyttää ja omaksua monia eri ilmaisumuotoja, esim. kieltä, kuvaa, musiikkia,
draamaa ja tanssia ja tuntee yhteiskunnan kulttuuritarjontaa.
Kuva: Anita Storm
Ruotsi; LGR 11
7
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Opetussuunnitelman tavoitteet
Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitetään muun muassa seuraavat tavoitteet.
Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia
menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla
tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen
tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen
tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Niiden tulee antaa mahdollisuuksia myös
eri ikäkausille ominaiseen leikkiin, luovaan toimintaan ja elämyksiin.
Ympäristö- ja luonnontieto
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa
lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat
sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristöja luontosuhde.
Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa
voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristöja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää
kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön
jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa
häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.
Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta
tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa.
Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee
saada myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen.
Opetusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuoneessa.
Maantiedon opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä
ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla.
Opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa
käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda
pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea
oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia
omaan kuvalliseen ilmaisuun. [...] Kuvataiteen opetus
luo perustaa suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen
maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle.
Tutkittaessa lähemmin kunkin oppiaineen suunnitelmia voidaan havaita, että monet tavoitteet korostavat tutkivaa työtapaa, uteliaisuutta ja kiinnostusta,
omia ajatuksia, kriittistä ajattelua, yhteistyötä, eri
tietolähteiden ja vaihtelevien työtapojen käyttöä jne.
Kuva: Anita Storm
Suomi; POPS 2004
(osittain uudistettu v. 2010)
8
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Mitä sinä opettajana hyödyt tämän
opetusmateriaalin käytöstä?
”Sama jää on peittänyt meidät” -opetusmateriaalin kantavana ajatuksena on,
että sinä opettajana saisit yksityiskohtaista tietoa alueesta, jossa sinä ja oppilaasi
oleskelette päivittäin, ja sillä tavoin voisit
helpommin hyödyntää koulun ympäristöä
opetuksessa. Tieto on tiiviimmin sidoksissa
todellisuuteen, jossa lähiluonto ja -kulttuuri tarjoavat tutkimuskentän käytännön
ja teorian oppimistilanteille.
Lisäksi aineistossa esitetään ehdotuksia eri menetelmiksi ja työtavoiksi, joita voit käyttää ja kehittää
työskentelyyn yhdessä oppilasryhmien kanssa monin
eri tavoin. Opettajat hakevat usein vinkkejä, menetelmiä ja harjoitusehdotuksia, joita voisi suoraan tyrkätä oppilaiden käsiin, mutta tässä aineistossa pyritään pääsemään pidemmälle.
Oppilaiden uteliaisuus ja kiinnostus Korkeaa Rannikkoa ja Merenkurkun saaristoa kohtaan saadaan
herätettyä paremmin käytettäessä lähtökohtana
kysyvää ja tutkivaa pedagogiikkaa. Omasta maailmanperinnöstä oppiminen laajentaa katsetta muiden maailmanperintöjen suuntaan ja tekee näkyväksi
UNESCOn perusajatuksen siitä, miksi alueita ja paikkoja nimetään maailmanperinnöiksi ja mihin kriteereihin nämä valinnat perustuvat.
Opetusmateriaali perustuu Suomen ja Ruotsin perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin (POPS
2004 & LPO 94). Tavoitteena on tarjota oppilaille
mahdollisuus harjoittaa havainnointikykyään ja kehittää valmiuksiaan tieteellisten johtopäätösten tekemiseen luonnossa tapahtuvien kokemusten ja harjoitusten pohjalta.
Kun opettajana käytät tätä materiaalia, tiedät, ettei
se ole ylimääräistä lisää koulun opetussuunnitelman
perusteiden ulkopuolelta vaan päinvastoin täysin linjassa kummankin maan opetussuunnitelmien kanssa. Lisäksi tässä esitetty työtapa vahvistaa monia
opetussuunnitelmien, tavoitteiden, arvosanakriteereiden, paikallisten koulukohtaisten suunnitelmien
jne. tavoitteita ehkä selkeämmin kuin koulun monet
perinteiset oppimateriaalit. Nostamme kussakin teemassa/luvussa esiin muutamia Suomen ja Ruotsin
opetus- ja kurssisuunnitelmissa esiintyviä tavoitteita
juuri tämän havainnollistamiseksi.
Kuva: Thomas Birkö
Emme halua, että harjoituksia tehdään harjoitusten
vuoksi, että ne tarjoavat vain tauon perinteiseen opetukseen, kivan ja käytännönläheisen oppimistuokion
jne. Vaikka nekin ovat sinällään arvokkaita tavoitteita, ne eivät saa olla päätarkoitus. Kun käsittelemme
lähiympäristöämme ja maailmanperintöämme, kyseessä on suhtautumistapa, vastuunkanto, ja silloin
kannattaa nähdä oppilaiden päät roihuina, jotka pitää sytyttää, pikemminkin kuin astioina, joihin pitää
kaataa tietoa.
Maailmanperintöpedagogiikassa on erityisen tärkeää
ja keskeistä painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen vaalimista.
Maailmanperinnön kivilajeja. Storviken, Trysunda.
9
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Opetusmateriaalin laadintaprosessi
”Sama jää on peittänyt meidät” -opetusmateriaalin on laatinut suomalaisista ja
ruotsalaisista opettajista koostunut projektiryhmä vuosina 2008-2010. He kokoontuivat Merenkurkun molemmin puolin pohjustamaan materiaalin rajaamista
ja sisältöä samoin kuin sen pedagogisia
tavoitteita ja opetusmenetelmiä.
Aineisto perustuu ulkona maastossa toteutettavaan
työtapaan, jota on vuodesta 2002 lähtien kehitetty
Ruotsin Örnsköldsvikin kunnan opettajien täydennyskoulutuksessa. Thomas Birkö on vienyt opettajia koulujen lähiympäristöön ja kokeillut toisenlaisia
työtapoja, joissa paikan merkitys on ollut oppimiselle
keskeistä.
Tehtäviä on kokeiltu opettajien täydennyskoulutuksessa Suomen ja Ruotsin puolella. Lisäksi niitä on
käyttänyt opettajien testiryhmä, joka on muokannut
ja kehittänyt tehtäviä oppilasryhmineen omissa kouluissaan.
Mikä on totta ja mikä ei?
Tämä oppimateriaali käsittelee mm. maapallon pitkän historian sekä ihmisen kehittymisen ja tälle
alueelle asettumisen tapahtumia, ja aineistoa laadittaessa on käynyt aika ilmeiseksi, ettemme monissa
tapauksissa löydä täsmällisiä ja varmoja vastauksia
sille, miten geologiset muodostumat ovat syntyneet,
miltä eri aikakausina on näyttänyt ja mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Geologian tutkimuskeskus (GTK)
on tarkastanut geologiaosuuden faktat, mutta siitä
huolimatta kirjallisuudesta ja internetistä voi löytää
toisenlaisia tietoja ja teorioita. Viittaamme aineistossamme myös kotisivuille ja faktoihin, joita on esitetty toisissa julkaisuissa ja artikkeleissa. On tärkeää
muistaa, että tämän päivän tieto ei ehkä päde enää
huomenna. Uudet tutkimukset ja teoriat voivat saada
meidät muuttamaan aiempia käsityksiämme.
Kansainväliset, luonnontieteellisiä aineita koskevat
koulututkimukset, esim. TIMSS, ROSE, PISA, IRIS jne.
osoittavat, että oppilaiden mielestä luonnontieteet
ovat tylsiä aineita mm. koska niissä on vain yksi täsmällinen vastaus, joka pitää päntätä päähän ja sitten
toistaa papukaijana, eikä niissä ole sijaa dialogille ja
keskustelulle.
Me tämän opetusmateriaalin laatijat emme pidä ongelmana, että on monia eri vastauksia esim. siihen,
miten juomumoreenit tai De Geer -moreenit ovat
syntyneet, minä vuonna Yoldiameri muuttui Ancylusjärveksi, mitkä eläimet saapuivat alueellemme ensin
tai asuiko Susiluolassa neandertalinihmisiä 110 000
vuotta sitten vai 70 000 vuotta sitten. Päinvastoin
– selitysten moninaisuus lisää pohdintojen kiinnostavuutta ja asioiden ymmärtämistä ja omaksumista.
Jos lähdemme siitä, ettemme voi koulussa opettaa
sellaista, johon emme tiedä täsmällisiä vastauksia,
luonnontieteistä jää paljon asioita käsittelemättä.
Silloin emme myöskään saa oppilaita kiinnostumaan
alan jatko-opinnoista tai esim. tutkijan urasta. Ehkä
meidän täytyy koulumaailmassa murtaa fakta-orientoitunut kaavamme eikä arvioida oppilaiden tietoja
sen perusteella, minkälaisia vastauksia he antavat
opettajan kysymyksiin, vaan pikemminkin sen pohjalta, millaisia kysymyksiä he esittävät opettajalle.
Jos haluamme herättää kiinnostusta maailmanperintöä, luonnontieteitä ja kulttuuria kohtaan koulussa,
oppilaiden täytyy olla motivoituneita ja kiinnostuneita. Jos koulu on paikka, jonne oppilaat menevät
päivittäin ja saavat vastauksia kysymyksiin, joita he
eivät ole koskaan esittäneet, miettineet tai joista he
eivät ole kiinnostuneita, saamme oppilaita, joiden
mielestä koulunkäynnillä ei ole merkitystä ja jotka etsivät tietoa ja haasteita muilta kentiltä. Kaikkien koulussa toimivien tulee olla tästä tietoisia, ja koulussa
on tässä suuri haaste.
Toivomme, että tämä opetusmateriaali voisi toimia
porttina sellaisen työtavan käyttöön, jossa hyödynnämme lasten ja nuorten ihmettelyä, uteliaisuutta
ja kysymyksiä ja annamme heidän tutkia ja miettiä
myös monimutkaisia ilmiöitä.
Sekä opettajat että oppilaat voivat pitää ongelmana
sitä, ettemme aina tiedä, mikä on lopullinen totuus.
Tämä opetusmateriaali toivottavasti rohkaisee omiin
ajatuksiin ja ideoihin, sillä uteliaisuus ja motivaatio
saada asioita selville syntyy useimmiten sitä kautta.
10
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Näin käytät aineistoa
Opetuspaketti on jaettu koko aineistoa
koskeviin yleisohjeisiin, opettajille tarkoitettuihin tehtäväohjeisiin ja oppilastehtäviin sekä eri harjoituksiin liittyviin faktalehtiin.
Ohjeistus valottaa opetusaineiston taustaa ja tarkoitusta ja sisältää lisäksi tehtäväehdotuksia, jotka
on jaettu seitsemän teeman/luvun perusteella seuraavasti:
1. Korkea ja matala rannikko
PERUSKALLIO, koodina P1, P2, P3 jne.
Joka luvussa (teemassa) esitetään mielenkiintoisia
kysymyksiä, joita oppilaat voivat yrittää ratkaista,
ehdotuksia harjoitusten käytännön järjestelyistä,
linkkejä jne.
Lisäksi paketti sisältää faktalehdet, joissa annetaan
yksityiskohtaisempaa tietoa kysymysten selvittämiseksi. Faktalehdet liittyvät tehtäviin. Näet koodeista, mitä faktalehtiä mihinkin tehtävään on tarkoitus
käyttää.
faktat
PERUSKALLIO
2. Sama jää on peittänyt meidät
JÄÄKAUSI, koodit J1, J2, J3 jne
3. Nousemme vielä vähän
MAANKOHOAMINEN, koodit M1, M2, M3 jne.
faktat
JÄÄKAUSI
4. Luonto muuttuvassa maisemassa
LUONTO, koodit L1, L2, L3 jne.
5. Ihminen muuttuvassa maisemassa
KULTTUURI, koodit K1, K2, K3 jne
J1
faktat
MAANKOHOAMINEN
6. Maailmanperintö nyt ja tulevaisuudessa
MAAILMANPERINTÖ, koodit MA1, MA2 jne.
7. Maailmanperintöön keskittyvät leirikoulut ja teemapäivät
LEIRIKOULUT, koodi LE1
P1
M1
faktat
LUONTO
L1
faktat
Tehtävät ja harjoitukset ovat luonteeltaan erilaisia. Tehtävät on laadittu tehtäväksi ulkona, mutta ne
voidaan tehdä myös sisällä. Niiden tarkoituksena on
rohkaista oppilaita ajattelemaan itse ja miettimään
faktoja. Tehtävät ratkaistaan useimmiten ryhmätyönä. Ne sisältävät pääsääntöisesti käytännön toimintaa, jossa oppilaat rakentavat jotain tai testaavat
ajatusta, omaksuvat uutta tietoa esim. faktalehtien
pohjalta ja lopuksi esittelevät tekemänsä jossain
muodossa, esim. piirroksina, malleina, valokuvina tai
draaman avulla. Opettajana voit vapaasti muokata
tehtäviä ikäryhmän, paikan, ajankohdan ja oppimistilanteen mukaan.
KULTTUURI
K1
faktat
MAAILMANPERINTÖ
LEIRIKOULUT
MA1
LE1
11
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Teema 1. Korkea ja matala rannikko
Tämän otsikon alla käsitellään Korkean
Rannikon ja Merenkurkun saariston kallioperää ja geologisia prosesseja.
Otsikko viittaa maiseman erilaisuuteen maailmanperintökohteen Suomen ja Ruotsin puolella. Ruotsin
Ångermanlandin Korkealla Rannikolla vuoret laskevat jyrkästi mereen, kun taas Pohjanmaan ja Merenkurkun saariston maisema on alavaa ja muistuttaa lähinnä puolitasankoa (peneplaania). Kuitenkin
kuulumme samaan maailmanperintöalueeseen, joka
on hyväksytty luetteloon geologisin perustein. Maailmanperintönimityksen pohjana on itse maankohoamisprosessi – siis se, että kolme kilometriä paksu
jäämassa painoi maankuorta alaspäin ja nyt kun jää
on sulanut, maankuori pyrkii takaisin alkuperäiseen
asentoonsa. Maankohoamisvauhti on sama Suomen
ja Ruotsin puolella eli 8 mm vuodessa ja 80 cm sadassa vuodessa.
Tässä annetaan muutama esimerkki siitä, miten luonnossa voi tutkia maailmanperintöalueen kallioperää
ja geologisia prosesseja mm. kivilajeja (kiviä), kivilajien muodostumista, geologisia prosesseja, pitkää
geologista aikajanaa, elämän syntyä ja evoluutiota.
tehtävä
P1
PERUSKALLIO
faktat
PERUSKALLIO
P1
Kuva: Patricia Rodas/Dragos Alexandrescu
Suomen ja Ruotsin puolen maiseman erilaisuuden
ymmärtämiseksi meidän on siirryttävä kauas ajassa
taaksepäin, pitkälle ennen viimeisintä jäätiköitymis-
tä. Ruotsissa luullaan usein, että Korkea Rannikko
on niin korkea maankohoamisen ja jään vaikutuksen
vuoksi. Voisi helposti luulla, että jää lisää maamassaa,
mutta asia on täsmälleen päinvastoin. Jää ”raapii”
maanpintaa ja kuluttaa sitä kohti peneplaania (alavaa aluetta, jossa eroosio on kuluttanut kallioperää
pitkän ajan kuluessa).
Näkymä Högbondenille.
12
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Tärkeitä kysymyksiä oppilaiden mietittäviksi:
• Miksi Korkean Rannikon luonto eroaa niin paljon
matalasta rannikosta eli siis Merenkurkun saaristosta?
• Mitä tyypillisiä kivilajeja maailmanperintöalueel-lamme on? Onko kivilajien esiintymisessä
eroja Suomen ja Ruotsin välillä?
• Milloin ja miten kallioperämme muodostui?
• Miltä maapallolla näytti, kun meidän maamme
muotoutui? Oliko maapallolla elämää ja jos oli, miltä
se näytti?
• Missäpäin maapalloa meidän alueemme oli tämän
tapahtuessa?
• Mitkä rakentavat ja kuluttavat voivat alueella
ovat vaikuttaneet (jääkausien kuluttavat voimat,
miten vesi on muovannut maisemaa, tulivuoret,
meteoriitti-iskut ja vaikutus elämään/sukupuuttoon
kuolemiseen)?
Oppilastehtävät
Mielenkiintoisia käyntikohteita maailmanperintöalueella tai sen läheisyydessä
Ruotsissa:
Trysunda, Norra Ulvön, Norrfällsviken, Storön,
Köp-manholmen, Balesudden, Sörleviken, Rotsidan ,
Skrubban, Skuleberget.
Suomessa:
Söderfjärden, Öjberget, Raippaluodon silta, Sommarö,
Köklot, Terranova, Oravaisten kivipuisto
Linkkejä ja kirjavinkkejä
Ruotsiksi:
www.geologivägen .se
www.sgu.se
www.tellus.geo.su.se/geologi_i_skolan/
www.geologinsdag.nu/web/page.aspx?refid=182
www.geologiskaforeningen.se
Suomeksi:
www.geologinenseura.fi/index.html
www.geologia.fi
www.gtk.fi
www.kvarken.fi
Beskrivningar till de kvartärgeologiska kartorna i Mittnorden området, Terge Bagel, Rapporter och meddelande
125 SGU . Geology of the Kvarken Archipelago GTK.
Kuva: Patricia Rodas/Dragos Alexandrescu
Oppilastehtäviä voidaan muunnella eri tavoin ja ne
voidaan tehdä luonnossa erilaisissa paikoissa kaikkina vuodenaikoina. Tehtävät ovat useimmiten ryhmätöitä, mutta joskus oppilaat ovat ensin yksin miettineet kysymystä. Tehtäviä voi tehdä yksi kerrallaan tai
kaikki samalla kertaa, jolloin esim. eri oppilasryhmät
päättävät tilaisuuden rakentamalla ja esittämällä
erityyppisiä ”malleja” ja kertomalla tietojaan. Tiedot
saadaan näin kudottua yhteen, ja opettaja voi lopuksi
esittää niistä yhteenvedon. Tehtävissä viitataan faktalehtiin, joista saa tehtävän toteuttamiseen tarvittavaa tietoa tai vastauksia kysymyksiin.
Valassaarilta.
13
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Teema 2. Sama jää on peittänyt meidät
Viimeisimmän jääkauden (Veikselin) aikana
jää oli kaikkein paksuimmillaan juuri Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston
yllä. Jäämassan arvioidaan olleen täällä
vähintään kolme kilometriä paksu. Jää painoi maankuorta enimmillään 800 metriä
alkuperäisen tasonsa alapuolelle.
Jäätikön reuna sijaitsi Merenkurkun saariston ja Korkean Rannikon kohdalla n. 10 500 vuotta sitten. Vain
runsaat 100 vuotta myöhemmin käytännöllisesti katsoa koko mannerjäätikkö oli sulanut. Jään sulaessa
alueeltamme maanpinta oli täällä noussut jo 500
metriä.
Tässä annetaan muutama esimerkki siitä, miten luonnossa voi tutkia maailmanperintöalueen jääkautta ja
jäätiköitymisprosesseja, mm. maisemassa näkyvien
muodostumien kautta.
tehtävä
J1
JÄÄKAUSI
faktat
JÄÄKAUSI
J1
Kuva: Ove Källström
Tämän otsikon alla käsitellään Korkean Rannikon ja
Merenkurkun saariston jäätiköitymisen aikaa. Tässä
käsitellään erityisesti jääkausia ja maisemanmuodostumia koskevia asioita samoin kuin jään tai jäänsulamisen jättämiä jälkiä. Muodostumistavat ja niiden taustalla olevat prosessit esitetään kiinnostavina
ongelmina erilaisissa harjoitusesimerkeissä. Kaikkia
ilmiöitä ja harjoituksia ei ole esitetty molemmilla kielillä, suomeksi ja ruotsiksi.
Balesudden.
14
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Tärkeitä kysymyksiä oppilaiden mietittäviksi:
• Miltä jääkaudella näytti?
• Miten monta jääkautta on ollut?
• Miksi jääkausia tulee?
• Miten mannerjäätiköt syntyvät ja miten ne
sulavat?
• Mitä merenpinnan korkeudelle tapahtuu
jääkausina?
• Mitä lämpökausia ja kylmäkausia,
interglasiaaleja jne. on ollut?
Tehtävät 4-10 jne. liittyvään muutamiin erityismuodostumiin, joita jäätikkön on luonut jään oman liikkumisen kautta ja kun vettä on virrannut jäätikön alla
ja/tai jään halkeamien kautta. Niitä ovat:
•jääuurteet
•harjut
•drumliinit
• juomumoreenit (Ribbed-/Rogen-moreenit)
• De Geer –moreenit
• siirtolohkareet (hiidenkivet)
Nämä tehtävät on helpointa tehdä tutkimalla ilmiötä luonnossa, kokemalla korkeuserot, suunnat jne. ja
sen jälkeen syventävien tietojen avulla rakentamalla
sopivassa paikassa ko. muodostuma ja selittämällä
sen syntyä muille. Tässä on muutamia ehdotuksia mini-muotoisiksi sopivista kokeista, joilla voidaan nähdä, voiko tällaisia muodostumia luoda.
• Miksi maa kohoaa?
• Miksi maankohoamisvauhti on nyt eri kuin alussa?
• Miten erilaiset geologiset muodostumat syntyvät?
Oppilastehtävät
Monista mannerjäätikön luomista muodostumista
voidaan eri tavoin rakentaa kolmiulotteisia malleja
enemmän tai vähemmän teknisin menetelmin. Ulkona sopivaa rakennusmateriaalia on sulan maan
aikana esim. hiekka ja kivet ja talvella tietenkin lumi
ja jää. Malleja voi rakentaa eri tavoin myös koulussa
sisällä: savesta, paperimassasta tai miksipä ei vaikka
leivottuna!
Oppilastehtäviä voidaan muunnella eri tavoin ja ne
voidaan tehdä luonnossa erilaisissa paikoissa kaikkina vuodenaikoina. Tehtävät ovat useimmiten ryhmätöitä, mutta joskus oppilaat ovat ensin yksin miettineet kysymystä.
Tehtävät 1-3 voidaan tehdä peräkkäin joko niin, että
yksi ryhmä tekee ne kaikki tai useat ryhmät tekevät
vain yhden osatehtävän. Lähtökohtana toimii faktalehti J1, joka osoittaa jäätiköitymisen laajuuden
Skandinaviassa 20 000 vuotta sitten jääkentän ollessa suurimmillaan. Tämän luonnoksen pohjalta voi
esittää eri kysymyksiä, joiden parissa ryhmät työskentelevät ja sitten esittävät lumi- tai hiekkarakennelmansa ja/tai draamaesityksensä. Opettaja tekee
lopuksi yhteenvedon.
Mielenkiintoisia käyntikohteita
maailmanperintöalueella tai sen
läheisyydessä
Ruotsissa:
Trysunda, Norra Ulvön, Norrfällsviken, Storön, Köpmanholmen, Balesudden, Sörleviken, Rotsidan.
Suomessa:
Öjberget (kivikautinen asuinpaikka tai pyyntileiri
siirtolohkareen alla), Raippaluodon silta, Fjärdskär,
Sommarö, Svedjehamn ja Bodback sekä sieltä alkava vaellusreitti. (De Geer -moreenit).
Linkkejä ja kirjavinkkejä
Tehtävien täydennyksenä (tai aloituksena) voi leikkiä
”Kampen för tillvaron - På myskoxens tundra” joka
on kuvattuna teoksessa ”För det vilda - aktiverande
övningar om djur på land och i vatten”.
”Historien om jätte Finn” kirjasta Livet bland Kvarkens söner och döttrar.
Istidens landskap jordarter och terrängformer.
Karl-Erik Perhans 2002
Geobiosfären – en introduktion, toim. Per Gunnar
Andréasson 2006
15
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Ruotsiksi:
www.geologivägen.se
www.swc.se/klimathuset/Klimatskola_1.3.html
Världsarvet Höga kusten format av 10 000 års landhöjning Publikation 2000;1 Länsstyrelsen i Västernorrland
365 Ett år med Skuleskogens nationalpark
Upptäck landhöjningen Tro och vetande om strandförskjutningarnas orsaker i Höga kusten, Västernorrland Länsstyrelsen i Västernorrland
Höga kusten ett världsarv
Beskrivningar till de kvartärgeologiska kartorna i
Mittnorden området, Terge Bagel, Rapporter och
meddelande 125 SGU
Suomeksi:
www.03.edu.fi/oppimateriaalit/aihiot/fi/maantieto/
jaakausi_1/index.html
Jääkaudet, Marjatta Koivisto (WSOY 2004)
Jääkauden jälkinäytös: Merenkurkun saariston maailmanperintö. Tiina Hietikko-Hautala 2010.
16
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Teema 3. Nousemme koko ajan
Luvun otsikko viittaa maankohoamisprosessiin ja sen luontoon jättämiin jälkiin.
Maankohoamisvauhti on sama Suomen ja
Ruotsin puolella eli 8 mm vuodessa ja 80
cm sadassa vuodessa.
Maan kohotessa meren voimat, aallot ja jää alkavat
muokata rantoja, ja tulokset voidaan nähdä pitkällä
sisämaassa. Pirunpellot ja tunneliluolat ovat kaksi esimerkkiä meren voimien tuloksena syntyneistä
muodostumista.
Alue nimettiin maailmanperinnöksi osittain tämän ilmiön ansiosta. Erityisen selvästi se käy ilmi Korkean
Rannikon maailmanperintönimityksen perusteluista
vuonna 2000.Ne kuuluvat seuraavasti:
M1
MAANKOHOAMINEN
faktat
MAANKOHOAMINEN
M1
Kuva: Ove Källström
”Korkea Rannikko on yksi niistä kohteista maailmassa, joissa maankohoaminen jatkuu mannerjään
sulamisen jälkeen. Isostaattinen kohoaminen on hyvin havainnollista, ja ominaista alueelle on maankohoamisaste, 286 metriä, mikä on korkeampi kuin
muilla alueilla. Alue on tärkeä isostaattisen maankohoamisen tutkimuksen kannalta, koska ilmiö on näytetty toteen ja sitä on tutkittu siellä ensimmäisenä.”
tehtävä
Häggvik.
17
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Oppilastehtävät
Tärkeitä kysymyksiä oppilaiden mietittäviksi:
Maan kohotessa meren synnyttämistä muodostumista voidaan eri tavoin rakentaa kolmiulotteisia
malleja, enemmän tai vähemmän teknisesti. Hiekka
ja kivet ovat esimerkiksi sopivaa materiaalia ulkona
sulan maan aikana ja talvella tietenkin lumi ja jää.
Malleja voi rakentaa myös sisällä koulussa savesta,
paperimassasta tai vaikka leivonnaisina.
• Miksi maa kohoaa?
• Miten maankohoaminen on edennyt?
• Miksi korkein rantaviiva on erilainen eri paikoissa?
• Mitä jälkiä maankohoamisesta voimme nähdä
luonnossa?
Mielenkiintoisia käyntikohteita
maailmanperintöalueella tai sen
läheisyydessä
• Miten nämä jäljet ovat muodostuneet?
• Miten paljon maa vielä kohoaa?
Ruotsissa:
Ulvönin itäpuoli, Norrfällsviken, Högklinten, Trysunda, Skuleberget, Skuleskogen
• Milloin maankohoaminen päättyy?
• Miten pirunpellot ovat muodostuneet?
Suomessa:
Sommarö, Kikanberget, Björkö-Panike vaellusreitti,
Valassaaret, Mikkelinsaaret (Kummelskär)
Öjberget, Raippaluoto, Gerby
• Mitä tunneliluolat (sipuliluolat) ovat ja missä ja
miten niitä on muodostunut?
• Mitä kalottivuoret ovat ja miten niitä on
muodostunut?
• Miten rantavallit/-palteet ovat muodostuneet?
Linkkejä ja kirjavinkkejä
• Mitä kluuvit ja fladat ovat ja miten ne ovat
muodostuneet? Mitä kuroutumisella tarkoitetaan?
Suomeksi:
Jääkaudet. Marjatta Koivisto WSOY 2004
• Miten maankohoaminen on vaikuttanut Itämereen
jäätikön sulettua?
Jääkauden jälkinäytös: Merenkurkun saariston maailmanperintö. Tiina Hietikko-Hautala 2010.
Kuva: Patricia Rodas/Dragos Alexandrescu
Ruotsiksi:
Höga kusten Kulturutveckling under 5000 år, publikation 1998:1. Länsstyrelsen i Västernorrland
Världsarvet Höga kusten format av 10 000 års landhöjning, publikation 2000;1. Länsstyrelsen i Västernorrland
365 Ett år med Skuleskogens nationalpark
Upptäck landhöjningen Tro och vetande om strandförskjutningarnas orsaker i Höga kusten, Västernorrland, Länsstyrelsen i Västernorrland.
Höga kusten ett världsarv
Bodback.
18
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Teema 4.
Luonto muuttuvassa maisemassa
Korkean Rannikon ja Merenkurkun saariston luonto on viime jääkaudesta lähtien
joutunut sopeutumaan muuttuvaan ympäristöön maan noustessa merestä. Sen
huomaa ennen kaikkea rannikolla, jossa
kasvillisuus jatkuvasti siirtyy alaspäin ja
jossa ensimmäiset kasvit valtaavat käyttöönsä merestä nousseen maan. Tämä
rantakasvillisuuden vyöhykkeisyys tai sukkessio on selvästi havaittavaa ja mielenkiintoista tutkittavaa.
Maankohoaminen on merkinnyt myös sitä, että monet vesistössä elävät lajit ovat jääneet ”loukkuun”
sisäjärviin, ja niistä on tullut ns. glasiaalireliktejä eli
jäänteitä jääkauden aikaisista oloista. Ne ovat voineet jatkaa elämäänsä täällä senkin jälkeen, kun
järvet eivät enää olleet yhteydessä Pohjanlahteen.
Myös jotkut eläimet ovat jääneet viime jääkauden
jälkeen eristyksiin pienempiin populaatioihin, esim.
norppa, josta meidän alueellamme esiintyy kolme
alalajia eli itämerennorppa, laatokannorppa ja saimaannorppa.
Simpukoiden ja kotiloiden kuoria on maankohoamisen ja aaltojen vuoksi kerrostunut joihinkin rantavalleihin ja –penkereisiin, joissa ne ovat tarjonneet hyvät edellytykset kalkkipitoista kasvualustaa vaativille
kasveille. Näissä simpukankuoriesiintymissä kasvaa
monia alueelle harvinaisia kasveja. Myös ilmasto on
muuttunut jääkauden jälkeisenä aikana, ja nykyään
meillä on n. 5000 vuoden takaiselta lämpökaudelta
jäljellä tiettyjä lämmöstä nauttivia lajeja vuorten etelärinteillä.
Maailmanperintöalueen ympäristö on jatkuvassa
muutoksessa, minkä vuoksi uusia lajeja voi ilmaantua tai asettua alueelle uudelleen. Meillä on monia
sekä varhaisia että myöhäisiä tulokkaita alueellamme. Täällä on myös ollut jääkautisia lajeja, jotka ovat
sittemmin hävinneet, esim. grönlanninhylje. Lisäksi
täällä eleli ennen viime jääkautta useita isoja nisäkkäitä, jotka sittemmin kuolivat sukupuuttoon, esim.
villamammutti, alkuhärkä ja villasarvikuono. Joskus
niiden luita löytyy, mutta löydöksiä ei ole kovin paljon, koska jääkausi kulutti ja ”haravoi” maisemaa ja
maastoa aika rankasti. Veiksel-jääkautta ennen ja
sen aikana eläneen ns. megafaunan jäljet ovat siis
pitkälti tuhoutuneet.
Jääkauden jälkeen alueellemme on saapunut eläimiä
eri suunnista, koska meille on ollut maayhteys ajoittain sekä idästä että etelästä. Siksi Skandinaviassa
on eläinlajeja, jotka edustavat geneettisesti eri linjoja. Eräs esimerkki on karhu, jota Ruotsissa esiintyy
kahta geneettisesti kahta eri kantaa, joka on vaeltanut alueelle Suomesta, ja eteläeurooppalaista kantaa, joka on aikanaan vaeltanut Ruotsiin Skånen ja
Tanskan välistä kannasta pitkin.
tehtävä
L1
LUONTO
faktat
LUONTO
L1
19
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Oppilastehtävät
Tärkeitä kysymyksiä oppilaiden mietittäviksi:
Kasvit ja ennen kaikkea eläimet ovat kiitollisia työskentelykohteita koulussa. Niitä voi piirtää, rakentaa,
leikkiä ja niistä voi kertoa. Eläinten, joko edelleen
elävien tai sukupuuttoon kuolleiden, rakentaminen
sisällä tai ulkona on hauskaa ja opettavaista. Oppimiseen yhdistyy luovuus ja tekeminen. Hiekka, kivet
ja muut luonnonmateriaalit ovat esimerkiksi sopivaa
rakennusmateriaalia ulkona kesäaikaan ja talvella
lumi ja jää. Sisällä työskenneltäessä eläimiä ja kasveja voi maalata tai rakentaa eri materiaaleista, esim.
puusta, paperista, paperimassasta, savesta jne.
• Mitä etelävuorella tarkoitetaan?
• Mitkä kasvit ja eläimet kuuluvat jääkaudelle?
• Mitä glasiaalirelikti on?
• Mitkä eläimet ja kasvit ovat voittajia ja mitkä
häviäjiä, jos ilmasto lämpenee/kylmenee?
• Mitä simpukankuorihiekka on?
• Mitkä eläimet kuolivat sukupuuttoon viime
jääkauden aikana?
Mielenkiintoisia käyntikohteita
maailmanperintöalueella tai sen
läheisyydessä
• Miten eri kasvit ja eläimet ovat valloittaneet
aluettamme jään vetäydyttyä pois?
Ruotsissa:
Trysunda, Norra Ulvön, Norrfällsviken, Storön,
Köpmanholmen, Balesudden, Sörleviken, Rotsidan,
Ringkallen, Skuleberget
• Miten maankohoaminen on vaikuttanut
Itämereen jään sulettua?
• Onko mammutti voinut laiduntaa Vuosaaren
pohjassa?
Suomessa:
Söderfjärden, Öjberget, Sommarö, Terranova
Oravaisten kivipuisto, Björkö-Paniken vaellusreitti
Linkkejä ja kirjavinkkejä
Kuva: Ove Källström
Kuva: Anita Storm
Kuva: Ove Källström
Kvarkens natur
Ett år i skuleskogen
20
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Teema 5.
Ihminen muuttuvassa maisemassa
5:1. Kivikautisen Hedenhösin perheen
aika.
Jäätikön vetäydyttyä alueelta noin 10 500
vuotta sitten ihmiset alkoivat palata ja
asuttaa seutuamme. Ilmasto on muuttunut
10 500 viime vuoden kuluessa, meillä on
ollut sekä lämpimämpiä että kylmempiä
kausia, ja maa on kohonnut merestä.
Maankohoaminen oli aluksi nopeaa, mutta
sitten vauhti vähitellen hidastui, ja nykyään
maa kohoaa 8 mm vuodessa.
Tässä tarjotaan esimerkkejä, miten muinaisaikaa eli
kivikautta, pronssikautta, rautakautta ja viikinkiaikaa – ajanjaksoa 8000 eKr – n. 1050 jKr – voisi käsitellä. Luvussa käsitellään ihmisen toimintaa etenkin
viime jääkauden jälkeen, mutta esitellään myös uusia tutkimustuloksia, esim. Susiluolasta. Susiluolassa
todennäköisesti asusti neandertalinihmisiä jo ennen
viime jääkautta ja sen aikana. Kun silmät avautuvat näkemään, missä kohdin rantaviiva kulki eri aikakausina, oppii ymmärtämään paremmin entisajan
maisemaa, johon muodostui Ruotsin Övervedan,
Bjästamonin, Genen ja Kyrkesviken sekä Suomen
Öjbergetin kaltaista asutusta nykyiselle maailmanperintöalueelle tai sen läheisyyteen. Vanhemmat
ajanjaksot näkyvät paremmin Ruotsin puolella, koska
Merenkurkun saaristo oli silloin vielä veden peitossa.
Lisäksi Itämeren vedenkorkeus on vaihdellut, koska
jäätiköiden sulamisvesiä on valunut runsaasti mereen ja koska merien vedenpinnat ovat nousseet. Itämeren vesi on ollut joskus suolaista ja joskus makeaa
tai murtovettä.
Ihminen sopeutui luontoon ja hyödynsi sitä eri tavoin näiden olosuhteiden pohjalta tänä ajanjaksona.
Maankohoaminen vaikuttaa meihin edelleen: merenlahdet madaltuvat, satamia täytyy siirtää, ja luodoista ja kareista tulee saaria ja niemiä.
tehtävä
K1
Tämä luku ei ole historian oppikirja. Olemme pyrkineet kehittämään tehtäviä, jotka liittyvät ihmisen
sopeutumiseen maankohoamiseen eri aikakausina.
Luku on jaettu kolmeen ajanjaksoon, joita te opettajat voitte työstää oppilaidenne kanssa. Ne ovat:
”Kivikautisen Hedenhösin perheen aika”, ”Yhteisen
lipun alla” ja ”Muutama metri sitten”.
KULTTUURI
faktat
K1
Kuva: Thomas Birkö
KULTTUURI
Pronssikauden hautaröykkiö Stavarhallsbergetillä
Grundsundassa.
21
B1
O
fakta
OHJEISTUS
5:3. Muutama metri sitten
Tämä luku valottaa historiallista aikaa eli keskiaikaa
ja alkaa kristinuskon saapumisesta Ruotsiin 1000-luvulla ja päättyy Suomen sotaan v. 1808–1809. Se
kattaa noin 800-vuotisen jakson, jolloin Ruotsi ja
Suomi olivat samaa valtakuntaa. Jaksossa käsitellään
näin ollen ihmisasutusten sijoittumista alueelle, kirkkoja, kauppapaikkoja, satamia sekä varhaista teollista toimintaa, esim. vesivoimalla toimineita sahoja jne,
ja sitä, miten tämä kaikki liittyy maankohoamiseen.
Lisäksi annetaan esimerkkejä, miten paikannimiä
on syntynyt ja miten ne liittyvät maankohoamiseen
Tällä aikakaudella aletaan myös piirtää ensimmäisiä
karttoja, ja saatavillamme on lisäksi kirjallista tietoa
kirkonkirjoista, kyläarkusta sekä valtionhallinnosta,
jota rakennettiin kuninkaan vallan vankentamiseksi
voutien, maaherrojen, verojärjestelmän jne. avulla.
kehittynyttä teollistumista ja maankohoamisen vaikutusta siihen. Esimerkiksi siltoja, satamia ja sahoja
on jouduttu siirtämään maan kohotessa merestä.
Muun muassa Vaasassa on satamia siirretty useaan
kertaan. Tältä ajanjaksolta on käytettävissä Suomen
ja Ruotsin maanmittauslaitosten yhä tarkempia karttoja sekä valokuvia noin vuodesta 1880 lähtien. Valokuvista näemme selvästi, miten maankohoaminen on
muuttanut maisemaa.
Kuva: Thomas Birkö.
5:2. Yhteisen lipun alla.
Tutkimassa vanhaa Galastanin markkinapaikkaa Moälven-joen varrella. Paikka oli elintärkeä keskus ja mahdollisti kaupankäynnin mereltä tuntureille. Markkinapaikkaa käytettiin vuodesta 1550 aina 1800-luvulle, kunnes alukset eivät enää maankohoamisen vuoksi pystyneet purjehtimaan joessa. Henkilöliikennettä kuitenkin harjoitettiin vuoteen 1904 saakka.
22
B1
O
fakta
OHJEISTUS
5:1. Kivikautisen Hedenhösin perheen aika
Ihmisen läsnäolosta tässä jäänpeittämässä maisemassa on alettu kirjoittaa 10–15 viime vuoden aikana.
Etenkin ihmisasutukseen liittyvät löydökset Kristiinankaupungin Susiluolasta, n. 100 km Vaasasta etelään,
ovat herättäneet huomiota. Luolasta on kerätty noin
200 irtolöydöstä, jotka kertovat ihmisasutuksesta
ehkä 130 000–120 000 vuotta sitten. Nämä ihmiset
ovat voineet olla neandertalinihmisiä, jotka asuivat
täällä jo ennen viime jääkautta. Kysymysmerkkejä kuitenkin vielä on ja tutkijat kiistelevät asioista, mutta se,
että alueellamme on voinut ajoittain olla ihmisasutusta ennen viime jääkautta ja sen aikana, on kutkuttava
ajatus.
Ruotsin Själevadin pitäjän Gottnen kyläarkusta löydetyssä vanhassa tuomiokirjassa vuodelta 1499 käytetään sanontaa ”jo Hedenhösin aikaan” viitattaessa
tapahtumiin kauan ennen silloista aikaa. Sanonta on
siis hyvin vanha ja oli näin ollen tunnettu jo kauan ennen kuin Bertil Almqvist kirjoitti ensimmäisen kirjansa
”Barna Hedenhös” vuonna 1948. On mielenkiintoista,
että Hedenhös-sana mainitaan jo niin varhain kuin v.
1499. Se liittyy varmaan siihen, että kristinuskoa edeltänyttä aikaa pidettiin pakanallisena aikana (hedning
= pakana), jolloin asukkaat palvoivat muita jumalia tai
olentoja.
Tässä luvussa käsitellään juuri tätä aikakautta eli ihmisen toimintaa viime jääkaudella ja sen jälkeen. On
kiintoisaa tutkia, miten ihmiset ovat palanneet seudullemme ja miten he ovat valinneet väliaikaisten ja
pysyvien asutustensa sijainnit sen ajan houkutteleville
paikoille.
Jäätikön vetäytyessä ihminen ilmaantui seudulle aika
pian. Ensimmäiset jäljet löytyvät Ruotsin puolelta, sillä
suuri osa Suomen puolen maailmanperintöaluetta oli
edelleen veden peitossa. Ångermanälven-joen varrella Näsåkerissa, noin 100 km nykyisestä rantaviivasta,
on kalliopiirroksia ajalta, jolloin merenranta sijaitsi
nykyisen Ångermanälven-jokilaakson perimmäisessä
pohjukassa. Nämä kalliopiirrokset ovat ensimmäinen
merkki varhaisesta kivikautisesta asutuksesta alueellamme. Kivikauden ajatellaan alkaneen jääkauden
päätyttyä ja vaihtuneen 3800 vuotta sitten (eli 1800
eKr) pronssikaudeksi. Silloin alettiin valmistaa pronssiesineitä – työkaluja, jotka osin korvasivat aiemmat
kivityökalut. Pronssikaudesta siirryttiin rautakauteen
2500 vuotta sitten (eli 500 eKr) ja sen arvioidaan
Viime jääkausi, ”Veiksel”, alkoi noin 120 000 vuotta sitten ilmaston jäähdyttyä. Se vaikutti sen jälkeen
eri tavoin alueeseemme, kunnes jää suli noin 10 000
vuotta sitten. Tänä aikakautena oli kaksi lämpimämpää kautta, niin sanottuja interstadiaaleja, jolloin jää
suli ja maisema vapautui mannerjäätiköstä. Näitä
lämpimiä jaksoja kutsutaan nimillä Brörup ja Odderade, ja ne esitetään alla olevassa lämpötila-asteikossa
(myös faktalehdellä J3).
Korkea Rannikko
jäätön
EEM
HOLOSEENI
BRÖRUP
ODDERADE
Korkea Rannikko
jään petossa
VEIKSEL JÄÄKAUSI
50 000
nykyaika
Kuva: Thomas Birkö
100 000
Kuva: Thomas Birkö
150 000 vuotta sitten
Siirtolohkare Mikkelinsaarilla ja ”kalliopiirrosmaisia” ihmisen ja koiran (suden?) varjoja hiekkakivimuodostumassa Storön-saarella.
23
B1
O
fakta
OHJEISTUS
arvioidaan kestäneen viikinkiajan loppuun, noin tuhat
vuotta sitten.
Ilmasto vaihteli koko muinaisajan. Muun muassa kivikaudella ja pronssikaudella oli pitkähkö lämpöjakso,
jolloin keskilämpötila oli useita asteita nykyistä korkeampi, mutta pronssikauden vaihtuessa rautakaudeksi ilmasto jäähtyi (n. 500 vuotta eKr) (Ks. faktalehti M3). On vaikea tietää, vaikuttiko ilmastonmuutos
siirtymiseen pronssikaudesta rautakauteen ja samoin,
ovatko eri alkuperää olevat ihmiset hyödyntäneet
vaihdellen maailmanperintöaluettamme. Tutkijoille on
tarjolla monia mielenkiintoisia aiheita!
Löydämme kaikkialta luonnostamme jälkiä esi-isiemme toiminnasta. Niitä voivat olla pirunpeltojen kivirakennelmat eli siis tilapäiset asutukset, eri aikakausien
pysyvämmät asutuspaikat, esim. Bjästamonin kivikautiset asuinpaikat tai Genen rautakautiset rakennukset
Korkealla rannikolla. Lisäksi luonnossa on monia kiviröykkiöitä, joita voi lähteä tutkimaan, esim. pronssikautisia rantaröykkiöitä, jotka sijaitsivat silloisella
merenrannalla. Lisäksi on tehty runsaasti irtolöydöksiä, jotka ovat ihmiskäden muokaamia, esim. kaapimia
nahanmuokkausta varten, nuolenkärkiä, kivikirveitä,
poltettuja kiviä. Alueella on myös punaokralla maalattuja kalliopiirroksia ja –maalauksia.
Muinaisaikaa tai oikeammin sanottuna sen jäänteitä löytyy koulujemme ja asuinalueidemme edustalta,
ja niitä voi tutkia luonnossa. Kivikausi, pronssikausi
ja rautakausi eivät ole vain epämääräisiä nimityksiä,
joista voi lukea kirjoista. Voimme lähteä ulos tutkimaan
niiden jäänteitä paikan päälle ja miettiä vastauksia
kysymyksiin miksi, milloin, mitä ja miten. Meidän on
opettajina hyödynnettävä tätä herättääksemme laajempaa kiinnostusta omaan historiaamme ja maailmanperintöömme, jotta tiedettäisiin enemmän muun
muassa siitä, miten ihminen on toiminnassaan hyödyntänyt maankohoamisrannikkoa. Se voi toivottavasti herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta asioiden
tutkimiseen myös omin päin.
Monet paikannimistämme ovat huomattavasti vanhempia kuin uskommekaan, ja tutkimalla nimiä voimme löytää kyliä, joiden nimet ovat peräisin aina rautakaudelta. Katso Öfjärdenin esimerkki luvusta 5:2.
Kuva: Thomas Birkö.
Alueellamme on tehty useita arkeologisia tutkimuksia
ja kaivauksia. Ne ovat paljastaneet runsaasti uutta ja
mielenkiintoista aineistoa ja osoittaneet muun muassa, miten alueen ihmiset ovat asuneet, mitä he ovat
metsästäneet ja syöneet ruoakseen, milloin he ovat
alkaneet viljellä ja pitää karjaa ym. Erityisen kiintoisaa
on verrata asutusten ja irtolöytöjen paikkoja karttaan,
jossa näkyy sen ajanjakson rantaviiva, johon löydökset
on voitu ajoittaa. Silloin ymmärtää helpommin maankohoamisen vaikutuksen maisemaan ja miksi juuri
kyseiseen paikkaan vakiintui asutusta. Örnsköldsvikin kunnasta on laadittu kartta, ”Örnsköldsvik 10000
år”, johon voi valita eri rantaviivoja aina 500 vuoden
välein ja sijoittaa eri muinaisjäännöksiä (niitä jotka on
rekisteröity Riksantikvariatetin ”Fornsök”-tietokantaan). Voit joko yksin opettajana tai yhdessä oppilaidesi kanssan kokeilla karttaa ja tutkia, mitä juuri sinun
alueeltasi löytyy. Kartta on mielenkiintoinen, ja sellainen olisi hyvä olla koko maailmanperintöalueelta.
Gene Fornby, rekonstruoitu rautakauden kylä ajalta 100–500 jKr.
24
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Tärkeitä kysymyksiä oppilaiden mietittäviksi:
• Kiviröykkiön, muinaisjäännöksen, asuinpaikan, kalliopiirroksen jne. äärellä
Mitä – minkätyyppinen muinaisjäännös?
Missä – löytypaikka/-paikat?
Milloin – ajanjakso? (kytkös karttoihin,
rantaviivoihin)
Miten – materiaali ja rakenne? Kuka –
tekijä/”rakentaja”? Miksi – käyttö?
• Koska ihminen saapui alueelle jääkaudella?
• Millä he elivät ja miten he sen tekivät?
• Mikä on tunnusomaista kivikaudelle,
pronssikaudelle ja rautakaudelle?
• Miltä maisema näytti heidän asuessaan täällä?
• Mitä muita kulttuureja oli eri puolilla maailmaa, kun meillä oli täällä kivikausi, pronssikausi,
rautakausi, viikinkiaika?
• Oliko täällä maailmanperintöalueellamme asuneilla yhteyksiä muihin ihmis- tai
perheryhmiin/ muihin kulttuureihin?
Oppilastehtävät
käydä ja/tai niitä voidaan tutkia. Pohjanmaan museon, Härnösandin lääninmuseon, Örnsköldsvikin museon tai kotiseutuyhdistysten ja paikallisten museoiden henkilöstö voi mahdollisesti olla avuksi ja tarjota
tietoa ja tekemistä.
Mielenkiintoisia käyntikohteita maailmanperintöalueella tai sen läheisyydessä
Pronssikauden kiviröykkiöitä ja muita hautaröykkiöitä Ruotsissa: Skuleskogen, Alneskogen,
hautaröykkiöt Grämestaskolanin lähellä, Stavarhallsberget Salusandissa, Killingsnäsviken, Norrfällsviken, rautakauden haudat
Frånössä (Gudmundshögen ja Storhögen), Noran,
Nordingrån, Torsåkerin ja Bjärtrån haudat. Ullångerin
Äskjasta on löytynyt kaksi hautaa, joissa on kahden
naisen luurangot. Asehautoja Ärstassa, Rossvikissa
Noran pitäjässä
Suomessa: Öjberget/Kompassberget Sundomissa.
Labyrintteja (jatulintarhoja)
Ruotsissa: Stora Haraskär
Suomessa: Useissa paikoissa saaristossa, mm.
Storskär, Öjberget. Lisäksi ”nykyajan” jatulintarha
Bragen ulkoilmamuseossa Vaasassa.
Oppilaat voivat mielellään työskennellä ryhmissä.
Jotta oppilaiden uteliaisuuden saisi herätettyä ja
opetuksesta saisi kiinnostavampaa ja elävämpää, on
hyvä työskennellä luonnossa ja käydä jollain arkeologisella löydöksellä, esim. kiviröykkiöllä, asuinpaikan
jäänteillä, irtolöydöksen paikalla, kalliopiirroksen/maalauksen paikalla tai paikalla, jossa sellaisia voisi
olla, esim. vesistön vieressä olevilla kallioilla, siirtolohkareilla jne. Paikan päällä voidaan pohtia yllä olevia
kysymyksiä ja mielellään rakentaa pienoiskokoisen
muinaisjäännöksen. Monet oppiaineet voivat osallistua tähän, esim. tekninen työ, biologia, maantiede,
historia, ympäristö- ja luonnonoppi, ja oppilaat saattavat tarvita mm. apua rakennelman teossa, kaavoissa, matematiikassa jne. topografiakarttojen lukemisessa.
Ansakuoppia:
Yleisesti Suomessa Ruotsissa soraharjujen äärellä
jonkin matkan päässä rannikolta.
Koko koulu voi osallistua, jos eri ”teemoja” voidaan
valmistella etukäteen (esim. ajanmukainen vaatetus,
työkalut tai ruoka). Aihetta voi helposti dramatisoida
ja ilmaista teatterin, musiikin, kuvan ja muodon avulla, jos käytössä on jokin ”perustarina” ja/tai jokin
erityinen tapahtuma, todellinen tai keksitty (esim.
sadut, tarut, kansanuskomukset). Paikallishistoriaa
voidaan tutkia, ja jos alueella on tehty arkeologisia
kaivauksia tai tutkimuksia, niiden luona voidaan
Ruotsissa: Näsåkerin kalliopiirrosalue, Trolltjärnin
luonnonsuojelualueen kalliopiirros ja Åbosjönin kalliopiirros (talvisin)
Kaivauksia:
Ruotsissa: Gene Fornby (lisäksi rekonstruoitu kivikauden kylä), Bjästamon, Kyrkesviken, Överveda,
Bjärtrå, Lappnäset ja Styresholm
Suomessa: Kristiinankaupungin Susiluola
Kalliopiirroksia/kalliomaalauksia
(Yleisesti voidaan etsiä suuria siirtolohkareita (hiidenkiviä) tai silokallioita ja tehdä harjoitukset siellä.)
25
B1
O
fakta
OHJEISTUS
5:2. Yhteisen lipun alla.
Viikinkiajan arvioidaan päättyneen noin 1050 jKr.
Ruotsi tai Svean valtakaunta on todennäköisesti ollut olemassa 1000-luvulta lähtien. Mahdollisesti Eerik
Voittoisa tai Olavi Sylikuningas yhdisti maan 990-luvulla jKr. Joidenkin tutkijoiden mielestä ”vakiintunut
valtakunta” on voinut syntyä aikaisintaan 1100-luvun
lopussa. ”Vakiintuneen valtakunnan” käsite määritellään valtiona, jolla on asioista päättävä kuningas
ja valtakunnanneuvosto sekä roomalaiseen oikeudenkäyttöön perustuvat lait. Pähkinäsaaren rauha v.
1323 solmittiin Ruotsin kuningaskunnan ja Novgorodin tasavallan (Venäjän edeltäjä) kesken. Rauhansopimus päätti 30-vuotisen sodan. Sopimuksessa vahvistettiin ensimmäistä kertaa Ruotsin valtakunnan
itäraja, ja läntinen Suomi säädettiin osaksi Ruotsin
valtakuntaa.
Tänä ajanjaksona aina vuosien 1808–1809 Suomen
sotaan Ruotsi ja Suomi olivat samaa valtiota. Ruotsi menetti v. 1809 Venäjän kanssa solmitussa rauhansopimuksessa koko Suomen ja Ahvenanmaan,
ja maiden välinen raja vedettiin kulkemaan silloisen
Västerbottenin halki Tornion- ja Muonionjokia pitkin. Tässä luvussa käsitellään tätä ajanjaksoa. Sen
kuluessa dokumentaatio paranee, saamme kirjallista aineistoa mm. valtionhallinnon ja veronkannon
kautta, omistuskirjoista, maanmittaustoimesta joka
lohkoi maata ja piirsi karttoja, luonnontieteellisistä
tutkimuksista jne.
Historiamme ajanjakso 1000-luvulta 1800-luvun
alkuun on mielenkiintoinen ja jännittävä tutkimuskohde, kun sitä suhteuttaa maankohoamiseen. Koko
tänä aikana meri on yhdistänyt kansaa, ja suuret
metsät, esim. Skuleskogen, ovat olleet esteinä. Koska
paikasta toiseen liikuttiin vesitse niin sotilaallisesti,
kaupankäynnissä kuin ihmisten matkustamisessakin,
kauppapaikkojen, kylien ja kaupunkien sijainti on liittynyt voimakkaasti merenrannan muotoon sekä jokien suille, joista pääsi liikkumaan sisämaahan päin.
Rantaviiva on tänä kautena siirtynyt noin 8 metriä
alemmas. Näin ollen merenlahdet ovat madaltuneet,
saarista on tullut niemiä ja niin edelleen, jonka vuoksi
ihmisen on ollut pakko sopeuttaa toimintansa muuttuvien olosuhteiden mukaan.
Paikannimet
Voimme opiskella tätä koulussa monin tavoin. Yksi tapa
on tutkia eri kylien tai muiden paikkojen nimiä. Kylien
muodostuessa paikalleen, ne olivat usein kytköksissä
rantaan, ja se näkyy paikannimien loppuosissa, esim.
–grund (matalikko), -flada (flada), -glo (kluuvijärvi),
-vik (lahti), -ö (saari) jne. Oppilaita voi pyytää tutkimaan oman kotiseutunsa nimistöä ja miettimään, millä
tavalla paikannimet voivat liittyä mereen.
Suomen puolelta esimerkkeinä mainittakoon kylät:
Södra ja Norra Vallgrund, Långlidfladan Björkössä ja
Stråkfladan Södra Vallgrundissa sekä Degerverkfladan ja Sandfladan.
Ruotsin puolelta esimerkkeinä ovat kylät: Övervike,
Nedervike, Stranne, Överön, Nederön, Lunnön, Öfjärden ja Ström Strömsånin vesistössä Örnsköldsvikissä
(ks. alla oleva kartta). Öfjärdenissä, jossa ei nykyään
ole ainuttakaan saarta, oli aiemmin 5–6 saarta, joista
Överön, Nederön ja Lunnön on muutamia. Rantaviiva kulkee täällä 20 metriä nykyistä rantaviivaa korkeammalla, joten se vastaisi suunnilleen vuotta 0 eli
rautakauden loppua. Hei Öfjärdenin luoteispuolella
Arnäsin kirkon luona on asutuspaikka, Arnäsbacken,
varhaisemmalta rautakaudelta. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että paikannimemme voivat olla jopa
2000 vuotta vanhoja ja ehkä jopa sitäkin vanhempia.
Nykyinen Öfjärden vasemmalla ja Öfjärden 2000 vuotta sitten oikealla. Noudettu verkkosivulta ”Örnsköldsvik 10000 år”.
26
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Vanhat kartat
Karttoja alettiin piirtää 1500-luvulla ja etenkin
1600-luvulla. Kuningas Kustaa Aadolf perusti Ruotsin
maanmittaustoimen v. 1628, ja sillä on nykyään maailman suurimpia digitaalisia arkistoja, joka sisältää yli
miljoona historiallista karttaa. Ne ulottuvat aina vuoteen 1628 saakka.Kartat ovat usein niin hyvin tehtyjä
ja runsaasti koristeltuja, että ne ovat melkeinpä taideteoksia. Niitä voi katsella ilmaiseksi (ks. linkit Luvun
5 lopussa).
Kartat ovat kiitollisia käyttää opetuksessa, ja niiden
ansiosta voimme verrata entisaikoja nykyaikaan ja
nähdä maankohoaminen aivan toisella tavalla. Voimme nähdä vanhoista kartoista alkuperäisten tilojen
sijainnin, mikä oli laiduinmaata ja mikä viljelysmaata,
vanhat tiet (kärrytiet) kirkot ja myös järvien, purojen ja meren rantaviivat. Verkkopaikalla ”Örnsköldsvik 10000 år” voi projisoida vanhoja 1600-luvun ja
1700-luvun karttoja nykypäivän karttojen päälle, jolloin pystyy suoraan vertaamaan, mikä on muuttunut.
Kauppapaikat, kirkot, satamat, kalastajakylät ja
varhaiset teollisuuslaitokset
Karttojen avulla voi tutkia esim. markkinapaikkojen
(vesivoimasahojen, myllyjen jne.) sijoittumista, joka
on tapahtunut jokien ja vesistöjen varrelle. Ne ovat
nyt maankohoamisen vuoksi joko siirtyneet ylävirtaan päin tai hävinneet kokonaan. Alla olevassa esimerkissä on kartta, joka esittää Bjästan vanhan kirkon ja markkinapaikan aluetta v. 1690.
Näitä rakennuksia on nykyään todella vähän jäljellä.
Nätran vanhasta kirkosta on enää vain perustukset
jäljellä. Markkinapaikasta ja ranta-aitoista ei enää
näy jälkeäkään. Sitä vastoin markkinapaikasta on
vuodelta 1914 valokuva, joka osoittaa ranta-aittojen
seisseen pystyssä vielä pitkään sen jälkeen, kun Nätraån-joki oli tullut maankohoamisen vuoksi kulkukelvottomaksi, koska siihen oli muodostunut koskia
markkinapaikasta merelle päin.
Kartta vuodelta 1690
Nätran kirkon ja markkinapaikan seutuvilta.
Lähde:
Nätra Hembygdsförening.
27
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Tärkeitä kysymyksiä oppilaiden mietittäviksi:
• Kun nyt seisoo jollain paikalla ja pitää edessään vanhaa ja uutta karttaa:
Mitkä piirteet voi tunnistaa? (tiet, talot, kirkot,
sillat, joen- ja järvenrannat jne.)
Mikä on muuttunut?
Miltä luonto näyttää nyt vanhaan karttaa
verrattuna?
Miltä asutus näyttää?
Mikä on vaikuttanut muutokseen? Miten maankohoaminen on voinut vaikuttaa tähän muutokseen?
• Kuinka ihmisiä ja tavaroita kuljetettiin
entisaikaan?
Miltä liikenneyhteydet näyttivät? Miten
pitkän ajan matka vei?
• Mistä ihmiset saivat entisaikaan elantonsa?
Millaisia työpaikkoja oli?
Oppilastehtävät
Kylien ja yhteisöjen tutkiminen paikan päällä on kiinnostavaa varsinkin miettimällä historiallisesta näkökulmasta, mitä karttoja tarkastelemalla paljastuu ja
millaisia muinaismuistoja voisi löytyä muinaismuistorekisteristä ym. Muinaismuistorekisteriin merkittyjä
rakennuksia ja esineitä ovat mm. kirkot ja niiden rauniot, sahat, myllyt, satamat, padot, markkinapaikat,
laiduinpaikat, virstanpylväät (jotka kertovat etäisyyksistä vanhoilla teillä), hirttomäet ym.
Jos kylässä tai yhteisössä on useita muinaismuistoja,
oppilaiden kanssa voi lähteä ”aikamatkalle” entisaikaan ja yrittää etsiä muinaismuistoja ja verrata, miltä
ne näyttävät nykyään. Aikamatkasta voi tehdä koko
päivän kestävän retken, joka voi sisältää esim. ruoanlaittoa tai vastaavaa. Tässäkin jokin ”perustarina”
on hyvä; alueelta on usein taruja ja kertomuksia, joita
voi dramatisoida ja ilmaista teatterin, musiikin, kuvan
ja muodon keinoin. Museoiden ja kotiseutuyhdistysten/kyläyhdistysten henkilökunta voi tässäkin tarjota
tietoa ja tekemistä.
Mielenkiintoisia käyntikohteita maailmanperintöalueella tai sen läheisyydessä
Kalastajakyliä ja -kappeleita
Ruotsissa: Fällsvikshamn, Berghamn, Barsta, Bönhamn, Norrfällsviken, Grunnanin kalastajakappeli
Marviksgrunnanissa Södra Ulvönillä, Ulvön vanha kalastajakappeli, Sandvikenin kalastajakylä ja -kappeli,
Grisslan, Skagenin kalastajakappeli, Skeppsmalenin
ja Holman kalastajakylät.
Suomessa: Kalastajakyliä–museoita: Granösundin
kalastajakylä, Bragegården. Saariston kalastajakyliä
mm. Mikkelinsaaret, Ritgrund, Valassaaret, Norrskär,
Rönnskär, Bergön saaristo, Molpehällorna.
Kirkkoja ja niiden raunioita
Ruotsissa: Nätran vanha kirkko, Själevadin vanha keskiaikainen kirkko (josta on jäljellä vain kuvia),
Nordingrån kirkon rauniot ja kirkkotallit, Vibyggerån
vanha kirkko.
Suomessa: Isonkyrön vanha kirkko ja Vanhan Vaasan
Mariankirkon rauniot.
Markkinapaikkoja ja satamia
Ruotsissa: Nätran markkinapaikka Nätraån-joella,
Galastanin markkinapaikka ja Svedjeholmenin markkinapaikka Moälven-joella.
Suomessa: Vanhan Vaasan Kaupunginsalmen satama Korsholman linnan luona ja Hästholmenin satama
(nykyinen Vanha Satama), Tervajoki, Karvat (Vöyri),
Petsmo (Mustasaari) ja Tuovila (Mustasaari), joissa
toimi kauppaa käyviä satamia 1200-luvulla. Kuningas Mauni Eerikinpoika perusti v. 1348 Mustasaaren
tulli- ja kauppapaikan Korsholman linnalääniin (johon
sitten Korsholman linna rakennettiin satamapaikan
viereen 1360-luvulla). Björkössä on ollut Bodsletonin,
Kistorsbackin, Skaghamnin, Nyboskatanin ja sittemmin myös Bodbackin satamat.
Linnoja
Ruotsissa: Styresholm Prästmonissa, Ångermanälven-joen varrella, 1300-luvulta. Puusta rakennettu
linnake, suojattu maavalleilla ja vallihaudalla, sijainti saarella keskellä Ångermanälven-jokea, jota
silloin kutsuttiin nimellä Styrån. Kuninkaankartanot
Bjärtråssa, Styrnäsgårdenissa ja Holmissa.
Suomessa: Korsholman linnan (Krytzeborg) muistomerkki 1800-luvulta, Vanhassa Vaasassa.
28
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Vesisahoja
Ruotsissa: Skortsjön saha Galasjöån-joella, Söderåforsin sahapaikka ja Mon sahapaikka Moälven-joella,
Bryngen saha ja mankelitupa Nätraån-joella. Kramforsin Hembygdsgårdenissa on vanha vesisaha.
Karjamajoja
Laiduntaminen tarkoitti karjan (lehmien, lampaiden,
vuohien) viemistä kesäksi muualle laiduntamaan.
Merenkurkun saaristossa eläimet vietiin useimmiten
saaristoon, kun taas Korkean rannikon karjamajat
sijaitsivat useimmiten jonkin matkan päässä sisämaassa.
Myllyjä
Suomessa ja Ruotsissa on monissa puroissa vesimyllyjen jäänteitä, Suomessa myös tuulimyllyjen.
Ruotsissa: Skvaltkvarnen Lilla Mosjön, Torsåker,
Offer
Boteå-joella.
Ruotsissa: Nätran ja Vibyggerån laiduinmaat, karjamajoja mm. Västanåhöjdenissä, Mjälassa, Kornsjöbodarnassa, Östansjön karjamajat Gottnessa.
Suomessa: Vaasan edustan Sundomin saaristo oli
tunnettua laiduinseutua. Uusia saaria ja luotoja
nousi voimakkaan maankohoamisen vuoksi jatkuvasti merestä, ja ne olivat hyviä laiduinmaita
Suomessa: Sulvan tuulimylly Söderfjärdenillä.
Virstanpylväitä
Ruotsissa/Suomessa. Kaikkialla – katso eri muinaismuistorekistereistä!
Trysundan kalastajakappeli.
Kuva: Thomas Birkö
Kuva: Thomas Birkö
Hautapaikkoja/Hirttomäkiä jne.
Suomessa: Storskärin keskiaikainen kirkkomaa
Rönnskärin saaristossa.
Virstanpylväs (1/2 peninkulmaa) Gottnessa.
Pyhän Marian kirkon rauniot 1300-luvulta sekä graniittiristi Korsholman linnan (Chrysseborg tai Krytzeborg) paikalla Vanhassa
Vaasassa symboloivat kristinuskon ensi askeleita tällä seudulla. Muistoristin teksti julistaa ”Tähän pohjan pakanoille pyhä risti
rakettihin”. Korsholman linna rakennettiin 1370-luvulla maan turvaksi, ja sieltä hallittiin monen vuosisadan ajan koko Pohjanmaata ja ajoittain myös nykyistä Ruotsin Västerbottenia.
29
B1
O
fakta
OHJEISTUS
5:3. Muutama metri sitten
Vuosien 1808–1809 sodan jälkeen Ruotsin ja Suomen tiet erosivat. Vuonna 2009 tätä 200-vuotista
historiaa muistettiin muun muassa lyömällä Ruotsin
yhden kruunun kolikkoon erityinen muistokuvio. Kahta viime vuosisataa leimaavat uskomattoman nopea
teollinen kehitys ja erittäin mittavat yhteiskunnalliset
muutokset, joissa ihmiset ovat yhä laajemmin muuttaneet kaupunkeihin ja suuriin taajamiin, kun taas
maaseudun asutus on jäänyt yhä harvemmaksi.
Maa on kohonnut merestä noin kaksi metriä Suomen
ja Ruotsin eron jälkeen, ja maankohoaminen vaikuttaa meihin edelleen, joten satamia joudutaan siirtämään, ranta-aitat jäävät yhä kauemmas rannikolta ja
aiemmin kulkukelpoiset lahdet ja väylät madaltuvat
ja muuttuvat kulkukelvottomiksi. Tämä muutos näkyy
selvimmin Merenkurkun saaristossa, jossa merestä nousee 150 jalkapallokenttää vastaava pinta-ala
joka vuosi.
Valokuvaustekniikka alkoi kehittyä 1830-luvulla eri
puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Se mullisti
mahdollisuutemme dokumentoida luontoa ja yhteiskuntaa. Alueeltamme löytyy vanhoja mustavalkokuvia 1870–1880-luvuilta lähtien. Ne tuovat uuden
ulottuvuuden oppimiseen, koska voimme hyödyntää
vanhoja valokuvia ja verrata, miltä maisema näytti
120, 80 tai 50 vuotta sitten. Meillä on tällä tavoin ainutlaatuista aineistoa, joka kertoo maiseman muuttumisesta 130 viime vuoden aikana. Koulut voivat
käyttää kuvavertailua työskentelyssään ja verrata
entisajan maankohoamista nykytilanteeseen.
Ihmisen sopeutuminen maankohoamiseen 200 viime
vuoden aikana näkyy selvästi. Rannikkoalueella pitkään asuneet huomaavat muutoksen elinaikanaan.
Koska maa kohoaa hitaasti, 8 mm vuodessa, eron
näkee vasta verrattaessa tilannetta vuosikymmenien
taakse. Siellä missä lapsena kalasti haukea tai missä vanhemmat tai isovanhemmat soutelivat, on nyt
kuivaa maata. Vaasan lentokentän paikalla oli sata
vuotta sitten matala merenlahti. Vaasan eteläpuolella sijaitsevalla Söderfjärdenillä kalastettiin 1700- ja
1800-luvuilla, mutta nyt se on hedelmällistä viljelysmaata, vaikkakin ihminen on auttanut kehityskulkua
ojittamalla ja pumppaamalla alueelta vettä saadakseen lisää viljelysmaata.
Kuva: Thomas Birkö
Tieto siitä, että maa kohoaa, on sekin hyvin myöhäistä perua. 1800-luvulla vallitsevana käsityksenä oli,
että rannikoilla havaittavissa ollut vedenväheneminen johtui merenpinnan alenemisesta – mahdollisesti
koska syntiinlankeemuksen vedenpaisumus oli silloin
vetäytymässä pois. Isostasia-teorian eli että maa
kohoaa, koska aiempi jäämassa on painanut sitä,
esitti ensimmäisenä skotlantilainen geologi Thomas
F. Jamieson v. 1865. Vuosien 1880–1890 tienoilla vedenväheneminen tai vaihtoehtoisesti maankohoaminen alkoi yhä enemmän pohdituttaa pohjoismaisia
geologeja. Gerard de Geer ja Henrik Munthe esittivät
maankohoamisteorioitaan. Västerbottenin Lövångerissa varttunut geologi Arvid Högbom esitti viimein
omien mittaustensa pohjalta v. 1896 isobaasikarttansa, jossa Ångermanlandin rannikko on kohonnut
eniten ja näin ollen jäämassan paine on sillä kohden
ollut suurimmillaan. Maankohoamisteoria esiteltiin
suuressa kansainvälisessä geologiakonferenssissa
Tukholmassa v. 1910, ja tutkijat asettuivat sen jälkeen
yksimielisesti teorian tueksi.
Vasemmassa kuvassa Själevadin vanha keskiaikainen kirkko, joka räjäytettiin v. 1876. Rantaviiva oli silloin 1,5 metriä nykyistä
korkeammalla ja Moälven oli merenlahti. Oikealla uusi kirkko ja silta.
30
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Oppilaat voivat myös kaivella vanhempiensa ja isovanhempiensa vanhoja valokuva-albumeita. Niistä
löytyy varmaankin paljon kiinnostavaa tietoa!
Kuva: Seppo Lammi
Valokuvia
Luvuissa 5:1 ja 5:2 esiteltyjen työmenetelmien lisäksi
meillä on kahdelta viime vuosisadalta käytettävissä myös valokuvia, joista maankohoaminen näkyy
selvästi. Koska valokuvia on runsaasti, ne tarjoavat
hyvän työkalun maankohoamisen toteamiseen ja
ymmärtämiseen. Museoiden ja sanomalehtien toimitusten sekä kotiseutuyhdistysten ym. arkistoissa on
vanhoja valokuvia, joita voi pyytää käyttöön.
Kuvat on otettu Merenkurkun saaristossa Valassaarten eräältä lahdelta vuosina 1984 ja 2011.
31
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Oppilastehtävät
Tärkeitä kysymyksiä oppilaiden mietittäviksi:
Opettaja voi käyttää koulun lähellä sijaitsevan paikan
vanhaa valokuvaa ja viedä oppilaansa samalle paikalle. Perille saavuttua opettaja kertoo oppilailleen
löytäneensä paikasta vanhan valokuvan esim. vuodelta 1895 tai 1910 ja pyytää oppilaita kuvaamaan
piirtämällä, miltä valokuva näyttää. Oppilaat saavat käyttää vapaasti mielikuvitustaan ja keskustella
ryhmissä, joissa he vertaavat ”kuviaan” ja pohtivat
asiaa. Sen jälkeen opettaja näyttää heille vanhan valokuvan. Se voi herättää mielenkiintoista keskustelua siitä, mikä on muuttunut ja miksi. Tämä on monille,
niin aikuisille kuin lapsillekin, silmiä avaava kokemus,
joka herättää ajatuksia ja auttaa ymmärtämään, että
luonto muuttuu ympärillämme hiljakseen koko ajan.
• Vanhan valokuvan pohjalta voi kysyä:
Miltä silloin näytti?
Mikä on muuttunut? Mitkä piirteet voi tunnistaa?
Mistä muutos johtuu?
Miltä luonnossa näyttää nyt vanhaan valokuvaan verrattuna?
• Miksi rakennuksia ja toimintaa (esim. satamia) on purettu tai siirretty?
• Millä tavalla luonto on muuttunut?
Valokuvien ja karttojen yhdistäminen ja niiden vertailu on toinen menetelmä, jolla voi saada kuvaa muutoksesta. Oppilaiden voi antaa itse selvittää faktoja,
ehkä haastattelemalla ikääntyneitä paikkakuntalaisia, jotka voivat kertoa, miltä alue näytti heidän lapsuudessaan. Missä he kalastivat? Kävivät uimassa?
Veneilivät?
Yhtenä työskentelytapana on pienoismaisemien rakentaminen karttojen ja valokuvien perusteella. Silloin oppilaat työstävät muutosta kolmiulotteisten
mallien avulla, jolloin muutoksen näkee ja ymmärtää
paremmin.
Mielenkiintoisia käyntikohteita maailmanperintöalueella tai sen läheisyydessä
Satamia
Suomessa: Vaasan satamat Palosaaren Sundissa ja
Vaskiluodossa. Bodback, Svedjehamn ja Vikarskat
Mustasaaren Björköbyssä.
Merenselät joista on tullut lahtia
Ruotsissa: Vågsfjärden, Nordingrå, Veckefjärden
Moälvenissä, Bäckfjärden Domsjössä.
Suomessa: Söderfjärden, Lappörenin kluuvijärvet.
32
B1
O
fakta
Kuva: Seppo Lammi © Fortstyrelsen
OHJEISTUS
Kuva: Seppo Lammi © Fortstyrelsen
Merenkurkun Gåsgrund v. 1978.
Merenkurkun Gåsgrund v. 2006.
33
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Google Earthin käyttö vanhojen rantaviivojen lisäämiseen
Google Earthia voi käyttää rantaviivojen lisäämiseen karttoihin. Sillä voi tehdä hienoja karttoja, mutta Google Earthin korkeuskäyrät eivät valitettavasti
ole kovin tarkkoja. Niinpä rantaviivan sijainnin joutuu
kuitenkin mittaamaan tavalliselta kartalta ja sen jäl-
keen testailemaan Google Earthilla, jotta projektiosta
saa oikeanlaisen. Olemme käyttäneet tässä Västernorrlannin lääninhallituksen kulttuuri- ja hyvinvointiyksikön antikvaari Peter Perssonin laatimaa ohjetta
ja soveltaneet sitä Vaasan eteläpuolella sijaitsevaan
Söderfjärdeniin, joka saa toimia mallina tämän työkalun käytöstä.
KUVA 1
1. Tee sininen ruutu Photoshopissa tai Paintissa. Avaa Google Earth ja zoomaa haluamallesi alueelle.
Mene Google Earthissa välilehdelle Lisää (Kuva 1) ja valitse sieltä Peittokuva.
KUVA 2
2. Valitse Selaa (kuva 2) ja hae esiin tallentamasi sininen kuva.
34
B1
O
fakta
OHJEISTUS
KUVA 3
Kaksoisklikkaa ruutua tai
valitse se ja
klikkaa Avaa.
3. Valitse Selaa (kuva 2) ja hae esiin tallentamasi sininen kuva. Kaksoisklikkaa ruutua tai valitse
se ja klikkaa Avaa (kuva 3).
KUVA 4
Vedä muuttaaksesi
sinisen ruudun
kokoa tai siirrä
sitä, jos se on
tarpeen!
Muuta läpinäkyvyyttä!
4. Älä klikkaa heti OK, kun ruutu asettuu taustalle olevan kartan päälle, vaan ala jo nyt tehdä
tehdä ruudusta helposti läpinäkyvää (läpinäkyvyys), ja jos haluat, voit muuttaa ruudun kokoa
vetämällä vihreiden merkintöjen nurkista ym. (kuva 4). Jotta sen voisi tehdä, täytyy siirtää Google Earth – Uusi kohde –ruutua: Peittokuvaa niin että kartta näkyy taustalla.
35
B1
O
fakta
OHJEISTUS
KUVA 5
Klikkaa
välilehteä
korkeus.
Muuta se
absoluuttiseksi!
5. Läpinäkyvyyttä muutetaan siirtymällä asteikolla Läpinäkymättömästä Läpinäkyvää kohti, kunnes olet
tyytyväinen tulokseen (kuva 4).Mene seuraavaksi välilehdelle Korkeus ja muuta Kiinnitetty maahan –
vaihtoehdosta Absoluuttinen-vaihtoehtoon (kuva 5).
KUVA 6
Lisää korkeus
metreinä!
Tai vedä
asteikon
palkkia.
6. Nyt voit muuttaa korkeutta vetämällä palkkia asteikolla Maa – Avaruus (kuva 6) tai lisäämällä
korkeus metreinä ruutuun, jossa alunpitäen lukee 0m. Kun olet tyytyväinen, voit klikata OK. Alla
olevassa mallissa on korkeudeksi valittu 15 metriä.
36
B1
O
fakta
OHJEISTUS
KUVA 7
Siirry
välilehdelle
Muokkaa!
Valitse
Ominaisuudet!
7. Jos haluat muuttaa jotain, voit milloin tahansa valita Muokkaa ja sen jälkeen Ominaisuudet (kuva 7).
KUVA 8
8. Voit sen jälkeen zoomata karttaa Google Earthissa, käännellä sitä niin, että näet maiseman
viistosti sivulta tai vaihtaa projektiota eri ilmansuuntiin niin, että esim. alla olevasta kuvasta näet
Söderfjärdenin lännestä eli mereltä päin (kuva 8).
37
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Lukuihin 5:1-5:3 liittyvät linkit:
Toimintaa/ käyntikohteita:
Överveda/Rödklitten
http://www.destinationnordingra.se/index-filer/
historiskaplatser.htm
Naturum Höga Kusten
www.naturumhogakusten.se/
Bjästamon
www.murberget.se/media/2860/bjastamonskrift.pdf
Gene fornby
www.dufvabygg.se/gene/index.html
Fornsök-muinaismuistohaku (Ruotsi)
www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Örnsköldsviks museum och konsthall
www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/ornskoldsvik
smuseumochkonsthall.4.33413099136f658053c30
3e.html
Örnsköldsviks 10 000 år
http://www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/ornsko
ldsviksmuseumochkonsthall.4.33413099136f65805
3c303e.html
Terranova – Merenkurkun luontokeskus
www.osterbottensmuseum.fi
Kirjavinkkejä
www.kvarken.fi
Bonns, Bertil. Kvarkens historia.
Klang. L., Lindgren, B och Ramqvist, P H. 2002. Hällbilder och hällbildernas rum.
www.pohjanmaanmuseo.fi/?page=TERRANOVA
Länsmuseet Murberget, Härnösand
www.murberget.se
Studier i regional arkeologi 2. Mitthögskolan, Örnsköldsvik 2002. ISBN. 91-631-2322-3
Olsson, Anders, 2002. Kulturmiljövård i skogen.
Skogsstyrelsen. ISBN 918846220X
Larsson, E. L. och Öborn, G. 1991. På upptäcktsfärd i
kulturlandskapet. Bokskogen
Pohjanmaan liitto: Pohjanmaan merellinen perintö
38
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Teema 6.
Maailmanperintö nyt ja tulevaisuudessa
Perinnöstä puhuttaessa ajattelemme usein
aineellista perintöä, jonka menehtynyt
jättää jälkeensä sukulaisille tai ystäville.
Mutta maailmanperintö on laajempi käsite.
Sen omistavat kaikki ihmiset yhdessä ja
se on niin arvokas, että sitä kannattaa
säilyttää ja hoitaa tulevienkin sukupolvien
koettavaksi ja nautittavaksi. Juuri tämä on
maailmanperintöajatuksen ja UNESCOn
maailmanperintösopimuksen perusajatus.
Koululla on tärkeä tehtävä maailmanperintöajatuksen opettamisessa ja maailmanperintöjen käyttämisessä mielenkiinnon herättämiseksi säilyttämisen
arvoisiin kohteisiin. Rauhanajatus on maailmanperintö-sopimuksen kantavana teemana, ja kansallisuudesta, uskonnosta, kulttuurista ja muusta
ryhmäkuuluvuudesta riippumatta meillä on sama
vastuu luontomme ja kulttuurimme suojelemisesta.
Ei ole sattumaa, että esim. Auschwitz-Birkenau, Hiroshiman Genbaku Dome tai Etelämeren Bikiniatolli
ovat UNESCOn maailmanperintölistalla. Ne kertovat
1900-luvun traumaattisista tapahtumista ja siitä, miten olemme käyttäneet tekniikkaamme ja toisiamme
kohtaan tuntemaamme pelkoa pyrkimyksiin toistemme tuhoamiseen. Emme saa milloinkaan unohtaa näiden maailmanperintöjen taustalla olleita tapahtumia!
Olet opettajana saanut YK:n alaiselta UNESCOlta
tehtäväksi viedä maailmanperintöajatusta eteenpäin
tuleville sukupolville. Maailmanperintöajatus juurrutetaan lapsiin jo koulussa.
Maailmanperinnön teema ja sen parissa työskentely
kouluympäristössä on tärkeää, hauskaa ja käyttökelpoista kaikissa kouluaineissa ja kaikille kouluasteilla.
Mitä sinä teet kunnassasi ja koulussasi tarjotaksei
lapsille hyvän arvoperustan maailmanperinnöstä?
Tämä luku on suppeahko, koska nykyään on jo saataville tietoa ja ohjeita maailmanperinnön käsittelyyn oppilaiden kanssa. Opettajan ohjeet ”Världsarv
i unga händer” (saatavilla vain ruotsiksi) on loppuunmyyty kirjana, mutta se on saatavilla verkkoversiona
osoitteessa http://unesco.se/Uploads/Files/31.pdf
Käytä sitä tiedon ja innoituksen lähteenä!
Voit opettajana työstää maailmanperintöä samalla
tavoin kuin aiemmissa luvuissa eli esittämällä oppilaille kysymyksiä ja tehtäviä ja saattamalla heidät
luovaan tilanteeseen, jossa he voivat työstää maailmanperintöä kolmiulotteisesti rakentamalla, luomalla taidetta tai hyödyntämällä teatteria ja musiikkia.
Muista esimerkiksi, että argentiinalainen tango on
maailmanperintö.
tehtävä
MA1
MAAILMANPERINTÖ
faktat
MAAILMANPERINTÖ
MA1
39
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Mitä maailmanperintöjä uskotte näiden alla olevien pienoismallien esittävän?
Tulevaisuuden Korkea rannikko ja Merenkurkun saaristo?
Luleå
Luulaja
Oulu
Uleåborg
Umeå
Uumaja
Örnsköldsvik
Vaasa
Vasa
Kramfors
Härnösand
40
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kysymyksiä
Oppilastehtävät
Yleisluonteisia kysymyksiä:
Tässä hauska tehtävä: pyydä oppilaita miettimään,
mitä he tietävät eri maailmanperinnöistä, esim. mitä
maailmanperintöjä he tuntevat Pohjoismaista, Euroopasta ja/tai muualta maailmasta. Anna oppilaiden
pohtia asiaa ensin itsekseen ja sitten ryhmissä. Sitten
opettaja voi tarjota oppilaille lisätietoa faktalehtien
avulla, jonka jälkeen oppilaat saavat rakentaa jonkin
maailmanperinnön (luonnonperinnön tai kulttuuriperinnön) itse valitsemastaan aineesta ympäristöstään
(sisällä–ulkona) ja esitellä sen muille.
• Mitä maailmanperintö on?
Minkätyyppisiä maailmanperintöjä on olemassa?
• Miksi maailmanperintöjä perustetaan?
• Kuka valitsee maailmanperinnöt?
• Mitä maailmanperintöjä on olemassa?
• Kuka vastaa maailmanperinnöstämme?
Harjoitus herättää oppilaiden mielenkiintoa ja kannustaa heitä esittämään uusia kysymyksiä sekä hankkimaan lisätietoa maailmanperinnöistä. Harjoitusta
voidaan hyödyntää esimerkiksi oman maailmanperintömme, Korkean rannikon/ Merenkurkun saariston
tutkimisessa, muista kulttuureista oppimisessa tai
muiden maiden maailmanperintöjä voidaan havainnollistaa käsittelemällä niitä maantiedon opetuksessa. Ruotsin ja Suomen koulut ovat nykyään paljon
monikulttuurisempia kuin 50 vuotta sitten, ja muista
maista lähtöisin olevia oppilaita saattaa kiinnostaa
kotimaansa maailmanperintöjen tutkiminen. Näin
voidaan vahvistaa kiinnostusta eri kulttuureihin sekä
niiden ymmärtämistä.
• Mitä maailmanperintöalueellemme tapahtuu
tulevaisuudessa? 1000 vuoden kuluttua? 2000 vuoden kuluttua?
Oman maailmanperintömme osalta on jännittävää
miettiä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Milloin maamme ovat jälleen yhdessä maankohoamisen ansiosta?
• Miten maailmanperintöä hoidetaan ja suojellaan?
• Millaisia uhkia maailmanperintöihin kohdistuu?
Voiko maailmanperintöaseman menettää?
Korkean rannikon ja Merenkurkun saariston maailmanperintöön liittyviä kysymyksiä:
• Kuka vastaa maailmanperinnöstämme?
• Mikä voi uhata maailmanperintöämme?
• Milloin maankohoaminen pysähtyy?
Kirjavinkkejä:
Lundman, Kerstin 2003. Världsarv i unga händer.
Svenska UNESCO-rådet.
http://unesco.se/Uploads/Files/31.pdf
Toimintaa/ käyntikohteita:
Cafe Mannaminne i Häggvik i Kramfors kommun
www.mannaminne.se
Gene fornby
www.dufvabygg.se/gene/index.html
Naturum Höga Kusten
www.naturumhogakusten.se/
Örnsköldsvikin museo ja taidehalli
www.ornskoldsvik.se/upplevaochgora/ornskoldsviks
museumochkonsthall.4.33413099136f658053c303e.
html
Terranova – Merenkurkun luontokeskus
www.osterbottensmuseum.fi
www.pohjanmaanmuseo.fi/?page=TERRANOVA
www.kvarken.fi
Länsmuseet Murberget, Härnösand
www.murberget.se
41
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Teema 7.
Maailmanperintöön keskittyvät
leirikoulut ja teemapäivät
Maailmanperintöopetus tarjoaa jännittävän reitin useimpiin Suomen ja Ruotsin
opetussuunnitelmien kouluaineisiin. Koulu
voi työstää maailmanperintöä arkisessa
toiminnassaan, ja oman asuinpaikan luonnon ja kulttuurin opiskelu tekee opetuksesta kiintoisampaa. Kun oppilaat voivat
konkreettisesti tutkia jotain todellista eikä
vain lukea siitä esim. oppikirjasta, oppiminen saa aivan uusia ulottuvuuksia.
LEIRIKOULUT
LE1
Koska maailmanperintö kattaa niin monta eri kouluainetta ja työmenetelmää, se sopii oikein hyvin
teemapäivän tai leirikoulun teemaksi tai leirikoulun
yhteydessä käsiteltäväksi aiheeksi. Tässä luvussa
annetaan vinkkejä ja ideoita teemapäivien ja leirikoulujen suunnitteluun. Samoin tarjotaan vinkkejä
sopiviksi leirikoulupaikoiksi Korkealla rannikolla ja
Merenkurkun saaristossa.
42
B1
O
fakta
OHJEISTUS
7:1. Teemapäivät
Maailmanperintöä voi mielellään käsitellä teemana
koulupäivän tai miksipä ei kokonaisen kouluviikon aikana. Siinä voi hyödyntää tässä Korkean rannikon ja
Merenkurkun saariston opetusmateriaalissa esitettyjä harjoituksia ja ideoita. Alla muutamia ehdotuksia,
miten maailmanperintöä voisi käsitellä teemapäivän
aikana.
TEEMAPÄIVÄEHDOTUKSIA
Johdanto: Esitä oppilaille muutamia seuraavista
kysymyksistä:
- Mikä on maailmanperintö?
- Kuka valitsee maailmanperinnöt?
- Tunnetteko yhtään maailmanperintöä?
- Miksi Korkea rannikko/ Merenkurkun saaristo muodostavat maailmanperinnön?
- Mitä maailmanperintöasema merkitsee?
- Miksi meidän pitää työstää maailmanperintöä koulussa?
Tavoitteet: Oppilaiden on tarkoitus päivän jälkeen
tietää jotain maailmanperinnöstä. Heissä on herännyt uteliaisuutta kotiseutuaan kohtaan ja he ovat
oppineet luovasti historiaa. Päivästä on tarkoitus
tulla ponnahduslauta nuorille heidän etsiessään
identiteettiä ja juuriaan. Päivä lisää ymmärrystä
ja osaamista maailmanperintöjen säilyttämisestä
ja hoitamisesta sekä demokraattisen maailman –
rauhan, vapauden, yhteisymmärryksen ja kehityksen
– vaalimisesta.
Tehtävän toteutus:
1. Jaa oppilaat 4 ryhmään (5–6 oppilasta per
ryhmä). Kirjoita lapuille neljä Suomen (tai Ruotsin)
maailmanperintöä, esim. Korkea rannikko/ Merenkurkun saaristo, Suomenlinna, Vanha Rauma, Verlan
puuhiomo ja kartonkitehdas, Petäjäveden vanha
puukirkko (Ruotsissa: Birka/Hovgården, Falun kuparikaivos, Öölannin peltomaisema). Oppilaiden pitää
pantomiimin avulla löytää maailmanperintönsä,
jonka ryhmän he muodostavat.
Mitä muita maailmanperintöjä tunnemme (esim. Vapaudenpatsas, Angkor Wat, pyramidit, Grand Canyon
ym.)?
2. Ryhmätyö – Ryhmissä työskentely
Ryhmä 1:
työstää aikajanaa, ryhmä tarvitsee 46 metrin pituisen köyden ja pyykkipoikia.
Faktalehti P1, oppilastehtävä P3, opettajan ohjeet
P3.
Ryhmä 2:
työstää maankohoamista ja sen jälkiä. Kalottivuoret.
Faktalehti M1, oppilastehtävä M1, opettajan ohjeet
M1, oppilastehtävä M2 ja M4, opettajan ohjeet M4.
Ryhmä 3:
työstää maankohoamisen jälkiä. Pirunpellot.
Faktalehti M5, oppilastehtävä M5, opettajan ohjeet
M5.
Ryhmä 4:
työstää maankohoamisen jälkiä. Luolat.
Faktalehti M6, oppilastehtävä M6, opettajan ohjeet
M6.
Ryhmät esittelevät luomuksensa ja kertovat muille,
mitä he ovat tehtävässään oppineet.
KESKEYTÄ TYÖT LOUNASTAUON AJAKSI.
3. Tulevaisuus – Kaikille tarkoitettu päätöstehtävä.
Kaikki miettivät, mitä tietoa he haluavat tekemällään
kalliopiirroksella välittää tulevaisuuteen. Piirroksen
voi tehdä sisällä isolle piirustuspaperille tai ulkona
sileälle kalliopinnalle. Maalaa vesiväreillä ja siveltimellä.
Älä unohda pohtia päivän antia.
Opinko jotain uutta? Miltä ryhmätyö tuntui? Heräsikö
uteliaisuuteni tai haluaisinko peräti tietää jostain
jutusta enemmän?
Muita vaihtoehtoja
Jokainen ryhmä rakentaa maailmanperintönsä käyttäen omia kehojaan ja pantomiimia. Ne esitetään
muille, jotka yrittävät arvailla, mitä maailmanperintöä koulukaverit esittävät.
Ryhmissä työskentely
Voi myös tehdä niin, että kaksi ryhmää työstää
Luonto-teemaa, esim. silakkaa ja harmaahyljettä.
Katso faktalehdet L4 ja L12.
VÄLITUNTI TAI KAHVITAUKO.
Kaksi ryhmää työstää Ihmisen kulttuurijälkiä, esim.
hautaröykkiöitä ja kalliomaalauksia. Katso faktalehdet K1, K4 ja K9.
Kaikki tutkivat kalliomaalauksia.
43
B1
O
fakta
OHJEISTUS
7:2. Leirikoulut
Merenkurkun molemmin puolin on paikkoja, joita
koulut käyttävät nykyään leirikoulutoimintaan. Monet niistä sopivat hyvin maailmanperintöopetukseen.
Tässä annetaan vinkkejä, mitä onnistuneeseen leirikouluun tai ulkoilupäivään tarvitaan, mitkä paikat
ovat sopivia sekä ehdotuksia leirikoulupäivän rakenteeksi.
Leirikoulutoiminnan edellytyksiä
Leirikoulun maailmanperintöteeman toteutukseen
tarvitaan
- hyvä paikka jossa on tarjolla mielenkiintoista luontoa ja kulttuuria
- majoitustilat osallistujille
- ruoanlaittomahdoolisuudet
- hyviä ideoita toimintaa varten
Leirikoulupäivän/ulkoilupäivän maailmanperintö-emaan tulee yleensä sisältyä seuraavat seikat:
Maailmanperintöajatus
Esim. mitä maailmanperintö on, minkä takia sellaisia
valitaan, rauhanajatus, minkälaisia maailmanperintöjä on olemassa (luonnonperintö, kulttuuriperintö),
esimerkkejä Pohjoismaiden, Euroopan ja muun maailman maailmanperinnöistä.
Geologia ja peruskallio
Esim. peruskallion ikä, minkätyyppisiä peruskalliolajeja täällä on, miten vuoret syntyvät ja murentuvat?
Jääkausi
Esim. kuinka paksu jäämassa alueen yllä oli, milloin
viimeisin jääkausi oli täällä, missä sen keskus oli ja
miksi, mitä jälkiä voimme nähdä jääkaudesta?
Maankohoaminen
Esim. miten voimakasta se on, mitä jälkiä voimme
nähdä maankohoamisesta, miten luonto (kasvit ja
eläimet) on sopeutunut maankohoamiseen, miten ihminen on sopeutunut maankohoamiseen (kulttuurin
kehittyminen jääkauden jälkeen)? Tulevaisuus Esim.
milloin pääsemme kävellen Suomesta Ruotsiin, mitä
tulevaisuudessa tapahtuu (lämpimämpi ja/tai kylmempi ilmasto)?
Ehdotuksia leirikoulupaikoiksi Korkealla
rannikolla
Örnsköldsvikin kunta
- Salusand lääninrajalla Västerbottenin suuntaan.
Hiekkarantoja, kallioita, luolia, kallionhalkeamia,
maankohoamisrannikko, kasveja ja eläimiä, ihmiskulttuurin jälkiä esim. kiviröykkiöitä, virstanpylväitä
(Norrstigen), lääninrajoja, taruja jne.
Majoittuminen esim. mökeissä; Metsä Boardilla on
Husumissa keittiöllisiä mökkejä, joita voi ehkä vuokrata/lainata tai vaihtoehtoisesti majoittuminen Salusandin leirintäalueen mökeissä tai telttamajoitus.
Ruokasali ja kioski on.
- Aggösundet Husumista etelään. Hiekkarantoja,
kallioita, siirtolohkareita, paasia, jäätikön tekemiä
uurteita, maankohoamisrannikko, kasveja ja eläimiä.
Örnsköldsvikin helluntaikirkolta voi vuokrata/lainata
majoittumismahdollisuuksia; makuusaleja, mökkejä,
ruokasali, wc-rakennuksia ym.
- Sandudden Anundsjössä. (Sisämaassa). Hiekkarantoja, runsaskalainen järvi, kasveja ja eläimiä,
maankohoaminen, ihmiskulttuurin jälkiä (Peter Artedi, iktyologian isä), asuinpaikan kaivauksia, myllyjä,
sahoja, uittoa jne. Majoitus. Lastensiirtolassa huoneita, keittiö, ruokasali jne. Varaukset: Norrböle-Norrmesunda byaförening. Uimaranta ja pukuhuoneita,
wc, grillausmahdollisuus jne.
- Gene fornby. Rekonstruoitu rautakautinen kylä,
kaivausalue. Maankohoaminen, hiekkaranta, kasveja ja eläimiä, erilaisia jälkiä kulttuurin harjoittamisesta
jne. Telttamajoitus, ruokasali ja keittiö Järnkrogenissa.
- Trysunda. Geologia, maankohoaminen, pirunpeltoja, luolia, kallioita, hiekkarantoja, kalastajakylä,
kasveja ja eläimiä, malminluohintaa, kappeli, museo.
Majoitus retkeilymajoissa, huoneita, ruoanlaittomahdollisuus jne.
- Skuleskogenin kansallispuisto – Näskebodarna
tai Kälaviken. Geologia, maankohoaminen, hiekkarantoja, kallioita, kallionhalkeamia, luolia, röykkiöitä.
Telttamajoitus.
- Köpmanholmen. Hiekkarantoja, kallioita, maankohoaminen, ihmiskulttuurin jälkiä (Herrgårdsudden),
kasveja ja eläimiä. Majoitus retkeilymajan huoneissa.
Ravintola
- Sandvikenin kalastajakylä, Norra Ulvön. Hiekkarantoja, kallioita, kasveja ja eläimiä, tunneliluolia
ja kallionhalkeamia, malminlouhintaa, kalastajakylä,
kalastajakappeli. Majoitus mökeissä, ruoanlaitto ja
siivous itse. Kokoontumissali, ruokasali.
44
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Kramforsin kunta
- Skuleberget. Korkein rantaviiva, kalottivuori, luola,
hiekkaranta (Vedåsand), kasveja ja eläimiä, etelänkasvillisuusvuoria, ihmiskulttuurin jälkiä, Norrstigen
(Linné, Kaarle XI). Majoitus Rövarbyssä (labyrintti).
Muuta: naturum Korkea rannikko, köysirata (istuinhissi), kahvitupa vuoren huipulla, ulkoilmateatteri,
karjamajakylä.
- Norrfällsviken. Pirunpeltoja, hiekkarantoja, geologiaa, röykkiöitä, kompassiruusuja, vanhoja kalastajakyliä, kalastajakylä, kappeli, kluuvijärvi, kasveja
ja eläimiä. Majoitus Norrfällsvikenin leirintäalueella.
Golfrata, ravintoloita. Kolme luonnonpuistoa lähietäisyydellä.
- Lappudden. Majoitusta, telttailumahdollisuus sekä
keittiö. Lappuddenin lisäksi voi vierailla esim. Högklintenissä, jossa voi työstää pirunpeltoja, maankohoamista, aikajanaa ja luolia.
Ehdotuksia leirikoulupaikoiksi Merenkurkun saaristossa
- Björköby, Mustasaari. Käyntikohteita mm. Svedjehamn, Bodback ja Saltkaret-näkötorni, josta voi
nähdä De Geer –moreeneja. Mökkejä, leirintäalue,
telttapaikkoja.
- Söderudden, Mustasaari. Kikanbergetin luontopolku, Klobbskatin kalasatama. Hotelli, retkeilymaja.
- Södra Vallgrund, Mustasaari. Koulu, vuokramökki, telttapaikkoja, tilausravintola. Granösundin
kalastajakylä, Sommarön linnake, Sommarösund,
Merivartioasema, fladoja, Korsön loisto, käsityöläisputiikki.
- Raippaluoto, Mustasaari. Raippaluodon silta
(Suomen pisin siltä, portti maailmanperintöalueelle),
kalasatama, urheilukenttä. Majoitus koulussa. Ravintoloita.
- Fjärdskär, Mustasaari. Virkistysalue.
- Alskat, Mustasaari.
Ryhmämajoitus: Alskathemmet.
- Vaasan kaupunki. Terranova – Merenkurkun luontokeskus, vanhat satamat, Bragen ulkoilmamuseo.
Majoitus: leirintäalue, hotelleja, kouluja.
- Öjberget, Vaasa. Vaellusreitti, röykkiöitä, pirunpeltoja jne. Telttailumahdollisuus.
- Söderfjärden, Vaasa. ”Meteoriihi Söderfjärden”
– vierailukeskus meteoriittikraatterissa.
- Molpehällorna, useita maankohoamisen takia yhteen kasvaneita saaria, majakka, taruja ja kertomuksia. Majoitus: mökki, telttapaikka.
Mielenkiintoisia saaria:
- Mikkelinsaaret, pirunpeltoja, siirtolohkareita,
primaarisukkessio.
- Valassaaret, runsas linnusto, luontopolku ym.
- Norrskär (majakanvartijan asunto
vuokrattavissa).
- Rönnskär (vuokramökki).
45
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Ehdotuksia ulkoilupäiväksi/ leirikouluksi
Ehdotus 1. Aggösundet, Husum. Ulkoilu-/ leirikoulupäivän ohjelma (Yksi päivä).
Paikka
Pysytelkää Aggösundetin etelärannalla asutuksesta
itään päin. (Pohjoisrantaa voi käyttää, jos on kova
etelätuuli). Oppilaat voivat aloittaa tehtävät rannalla
aamupalan jälkeen esim. klo 8.30 (klo 8.30–16.00).
Ajat voidaan sovittaa oppilaiden iän mukaan.
Ryhmäjako
Oppilaat jaetaan 4–5 hengen ryhmiin. Alla esitetään
erilaisia, opetusmateriaaliin liittyviä tehtäviä. Lihavoitu teksti viittaa oppilastehtävän nimeen.
Toiminta
1. Maailmanperintö – mitä maailmanperintö on?
Klo 8.30–9.30.
Kaikki ryhmät tekevät Teeman 6 tehtävän 1!Tehtävä
MA1. Faktalehti MA1.
Miettikää – rakentakaa – esitelkää! Jatka maailmanperintöajatusta keskustelemalla oppilaiden kanssa,
jolloin he saavat uutta tietoa! Miten suojelemme
maailmanperintöä? Mitä tulevaisuudessa tapahtuu?
KAHVIT 9.30–10.00
2. Geologian, jääkauden ja maankohoamisen
tehtäviä klo 10.00–11.30.
Oppilaat voidaan jakaa eri paikkoihin, mutta kaikki
rakentaminen tulee tapahtua rannalla.
Ehdotuksia sopiviksi ryhmätehtäviksi:
- Aikajana (rannalla) Tehtävä P3.
- Kivikautinen – miten vanha se on? Tehtävä P2 – tehtävä 2.2. ”Kivikivaa”.
- Mannerjäiden laajeneminen ja sulaminen
(rannalla) Tehtävä J3.
- Jääuurteet (Ryhmä käy Aggösundetin lounaispuolella olevalla niemellä) Tehtävä J4.
LOUNAS 11.30-13.00.
Lounas joko valmistetaan rannalla esim. Muurikkapannulla tai ruokailu järjestetään majapaikassa.
3. Kulttuuriin liittyviä tehtäviä Klo 13.00-14.30.
Oppilaat voidaan jakaa eri paikkoihin, mutta kaikki
rakentaminen tulee tapahtua rannalla.
Tehtäväehdotuksia:
- Jatulintarha (rannalla) Tehtävä K5.
-
Hiidenkivet (Ryhmä käy tutkimassa siirtolohkareita Aggösundetin kaakkoispuolella olevalla niemellä). Tehtävä J9 ja Tehtävän K1 harjoitukset 3 ja 4 (kalliopiirrokset).
-
Kalliomaalaukset (Tehtävä voidaan tehdä aivan niemen eteläkärjessä, kaakkoon rannasta. Todella hienoja kallioita. Opettaja tarvitaan ryhmän seuraksi).
Tehtävän K1 harjoitukset 3 ja 4.
- Rakenna kiviröykkiö (rannalla) Tehtävä K2.
- Paikannimet ja kartat – Milloin Aggön oli saari? Tehtävään tarvitaan paikan kartta, varustettuna 5 metrin korkeuskäyrillä, sekä faktalehti K1. (rannalla). Tehtävä K4, luku K5:2.
- Vanhat valokuvat – kalastajakylä. Tutki rannasta etelään sijaitsevia ranta-aittoja. Tehtävän K4 harjoitus 3 ja/tai Tehtävän K12 harjoitus 1.
KAHVIT klo 14.30-15.00
4. Luontoon liittyviä harjoituksia – Eläintehtävä
Klo 15.00-16.00.
Kaikki oppilaat saavat saman perustehtävän, mutta
eri eläimistä (eri faktalehdet). Heidän pitää miettiä,
mitä he tietävät kyseisestä eläimestä, ja sen jälkeen
muotoilla eläimen (ja sen elinympäristöä) rannalle.
- Eläinehdotuksia: harmaahylje, norppa, härkäsimppu, silakka, merikotka, haahka ja supikoira.Tehtävä L1.
- Siirtolohkareet (Ryhmä käy tutkimassa siirtolohkareita Aggösundetin kaakkoispuolella olevalla niemellä). Tehtävä J9.
- Miksi maa kohoaa? (rannalla)
Tehtävä M1.
46
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Ehdotuksia ulkoilupäiväksi/ leirikouluksi
Ehdotus 2. Skule – Skuleberget. Ulkoilu-/ leirikoulupäivien ohjelma. (Kaksi päivää; jälkimmäiselle päivälle kolme vaihtoehtoista paikkaa).
Paikka: Skulebergetin huippu.
Majoitus Bygdegårdenissa.
Ryhmäjako
Oppilaat jaetaan neljään 4–5 hengen ryhmiin. Alla
esitetään erilaisia, opetusmateriaaliin liittyviä tehtäviä. Lihavoitu teksti viittaa oppilastehtävän nimeen.
TOIMINTA, 1. PÄIVÄ
1. Skulebergetin huipulla.
Mene köysiradalla Skulebergetin huipulle.
Työstä neljässä ryhmässä seuraavia tehtäviä:
- Kalottivuori Tehtävä M4.
- Maankohoaminen Tehtävä M1.
- Korkein rantaviiva Tehtävä M2.
- Etelänkasvillisuusvuori fakta Tehtävä L13.
Tehtävä L5.
Lukekaa faktatekstit, rakentakaa tai dramatisoikaa
ja kertokaa/näyttäkää muille ryhmille, mitä te olette
oppineet.
2. Kungsgrottan-luola.
Laskeutukaa sitten alas luolaan. Kerro Skuleskogenin
rosvoista!
Täällä voi työstää tunneliluolia.
3. Naturum.
Laskeutukaa alas ja vierailkaa Naturumissa!
TOIMINTA, 2. PÄIVÄ
KOLME VAIHTOEHTOISTA PAIKKAA.
Paikka: Skuleskogen.
Menkää Slåttdalsskrevaniin. Reitin varrella voi työstää ryhmissä seuraavia tehtäviä.
- Pirunpellot. Tehtävä M5.
- Kiviröykkiöt. Tehtävä K2.
- Siirtolohkareet. Tehtävä J9.
- Hiidenkirnut. Tehtävä M3.
Paikka: Norrfällsviken
Majoittuminen mökkeihin.
Kulkekaa pirunpellon reittiä. Tehtäväehdotuksia:
- Pirunpellot. Tehtävä M5.
- Kompassiruusu, Tehtävän K9 harjoitus 5.
(Käyttäkää Fornsök-hakua tai Fornminnensovellusta!
- Kompassbergetin kompassiruusu on lähellä yhtä pronssikautista kiviröykkiötä.)
- Kiviröykkiöt. Tehtävä K2.
-Kalliopiirroksia. Tehtävän K1 harjoitukset 3 ja 4.
Paikka: Trysunda.
Majoittuminen: retkeilymajassa tai teltassa.
Kävellään Storvikeniin.
Tehtäväehdotuksia:
- Kivitehtäviä. Tehtävä P1 (oppilastehtävä P1, faktalehti P3, opettajan ohjeet P1).
- Etsi kivesi. Kerro ryhmällesi, miksi valitsit juuri
sen kiven.
- Rakentakaa ryhmän kivistä patsas.
Antakaa patsaalle nimi.
- Minkätyyppisiä kiviä alueelta löytyy? Voimmeko ajoittaa ne vanhimmasta nuorimpaan kiveen?
- Miten eri kivilajit ovat muodostuneet? Lukekaa faktat ja dramatisoikaa. Näyttäkää muille.
Kävelkää Björnvikeniin.
Neljä ryhmää työstää seuraavia harjoituksia:
- Ryhmä 1.Trysunda-nimi. Tehtävä K4.
- Ryhmä 2. Miksi maa kohoaa? Tehtävä M1.
- Ryhmä 3. Aikajana. Tehtävä P3.
- Ryhmä 4. Söderfjärden. Tehtävä P5.
47
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Ehdotuksia ulkoilupäiväksi/ leirikouluksi
Klo 13.00
Takaisin Svedjehamniin.
Ehdotus 3. Svedjehamn – Maailmanperinnön ulkoilu-/ leirikoulupäivän ohjelma.
Paikka: Svedjehamn ja Bodback. Ryhmäjako
Oppilaat jaetaan tervetulopuheen jälkeen ryhmiin.
Alla esitetään erilaisia, opetusmateriaaliin liittyviä
tehtäviä. Lihavoitu teksti viittaa oppilastehtävän nimeen.
Harjoituksia rannalla
- Moreenimuodostumat, De Geer -moreenit
Tehtävä J8.
- Fladat ja kluuvijärvet. Tehtävä M7.
Rantasukkessio Tehtävä L6, faktalehti L14.
- Itämeren kehitys. Tehtävä M2, fakta L1.
TOIMINTA, 1. PÄIVÄ
Klo 14.30-15.00
Päivä päättyy
Tervetuloa klo 8.30
-
Tervetulopuhe
”Istutaan piirissä lähekkäin”: kaikki kokoontuvat piiriin. Muodostetaan pieni ja tasainen piiri niin,
että osallistujat kulkevat sisään päin olka olkaa
vasten. Kaikki kääntyvät sen jälkeen samaan
suuntaan, piiriä pienennetään jälleen, jotta
osallistujat seisovat selkä-vatsa, rinta vastakkain.
Kaikki istuvat hallitusta takana istuvan syliin ja
ottavat vastaan edessä olevan omaan syliin.
Mahdollisia kotitehtäviä:
- etsi isoäidin/isoisän luota valokuvia ja ota kuva nyt samasta kohdasta.
Tehtävän K10 harjoitus 1 ja/tai harjoitus 2.
-Siirtolohkareet Tehtävä J9, harjoitus 1.
- Ryhmäjako: ”hahmotetaan” maailmanperintö.
- Jokaiselle ryhmälle annetaan eläin/kasvi
esiteltäväksi hauskalla tavalla päivän mittaan.
Tehtävä L1, faktalehdet L2–12.
Klo 9.00.
Maailmanperintö – Mitä maailmanperintö on?
Tehtävä F1. Faktalehti F1.
- Miettikää – rakentakaa – esitelkää!
Klo 9.30
Kierrä Bodvattnetin ympäri.
Harjoituksia ensimmäisellä pysäköintipaikalla:
-Aikajana Tehtävä P3.
- Maailmanperintöalueen matka Tehtävä P4.
- Miksi maa kohoaa? Tehtävä M1.
Bodback
- Muistokivi, postisoutu.
- Aitat, maankohoaminen, satamien historia.
-”Pinnatehtävä” Tehtävä K8.
Saltkaret (n. klo 11.30-12.00)
-Kenttälounas
- Kiivetkää Saltkaretiin, katselkaa ympärillesi
• Korkea rannikko
• De Geer –moreenit
• Rantasukkessio
• Maisema
48
B1
O
fakta
OHJEISTUS
MAAILMANPERINNÖN MINITARKISTUSLISTA
Viisi faktaa Korkean rannikon / Merenkurkun saariston maailmanperintö:
1. MIKÄ ON MAAILMANPERINTÖ?
Maailmanperinnön omistavat kaikki ihmiset yhdessä ja se on niin arvokas, että sitä kannattaa säilyttää ja
hoitaa tulevienkin sukupolvien koettavaksi ja nautittavaksi. Rauha on 1950-luvulla solmitun maailmanperintösopimuksen kantava ajatus. Meillä on kansallisuudesta, uskonnosta, kulttuurista ja muista ryhmäsidonnaisuuksista riippumatta sama vastuu maailman ainutlaatuisten luonto- ja kulttuuriarvojen suojelusta
ja niiden nostamisesta esiin.
2. MIKSI MEILLÄ ON ALUEELLAMME MAAILMANPERINTÖ?
Korkea rannikko valittiin maailmanperinnöksi viime jääkauden jälkeisen maankohoamisen vuoksi vuonna
2000. Nimitysperustelujen mukaan alue edustaa ainutlaatuisesti maapallon historian kehityksen pääpiirteitä ja tärkeitä, käynnissä olevia geologisia prosesseja. Merenkurkun saaristo lisättiin maailmanperinnöksi v. 2006 ainutkertaisena esimerkkinä maapallon historian eri kehitysvaiheista, elämän alkuperästä,
käynnissä olevista geologisista prosesseista topografian tai merkittävien geomorfologisten tai luonnonmaantieteellisten muodostumien kehityksessä.
3. KUKA VASTAA MAAILMANPERINNÖN HALLINNOSTA JA HOIDOSTA?
UNESCO* nimittää maailmanperinnöt. Ruotsissa lääninhallitus ja Suomessa Metsähallitus vastaavat maailmanperintöjen hallinnosta ja hoidosta ja laativat niille hoitosuunnitelmat.
* UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation).
4. MISSÄ MAAILMANPERINTÖÄ PÄÄSEE
NÄKEMÄÄN?
Maailmanperintö koostuu kolmesta maantieteellisestä
osa-alueesta (ks. kartta). Karttaan on merkitty erityiset
käyntikohteet (paikat), joissa on näkyvissä selkeitä
maankohoamisen jälkiä. Niitä kutsutaan nimellä
OUV (Outstanding Universal Values). Ne ovat
mannerjäätikön painon ja meren aaltojen kuluttavan
vaikutuksen ansiosta syntyneitä maamuodostumia.
Esimerkkejä:
-
Kalottivuoret
-Tunneliluolat
-Hiidenkirnut
-
Pirunpellot
-
Kluuvijärvet ja fladat
-
Moreenimuodostumat, esim.
De Geer – moreenit ja juomumoreenit
5. MIKSI KORKEA RANNIKKO ON ERILAINEN KUIN MATALA RANNIKKO?
Maailmanperintöalueen korkeusero syntyi kauan ennen jääkausia ja maankohoamista. Kallioperä on hyvin
vanhaa, ja tutkijat uskovat, että tänne syntyi korkea ja matala rannikko, kun maapallon sisuksen magma
liikkui Korkean rannikon kohdalla ja puristui ylös poimuttaen maankuoren jyrkiksi vuoriksi. Merenkurkun
saaristo jäi alavaksi. Useat jääkaudet ovat muovanneet niin korkeaa kuin matalaakin rannikkoa miljoonia
vuosien ajan.
49
B1
O
fakta
OHJEISTUS
KYMMENEN LUKUA MAAILMANPERINNÖSTÄMME
3
Mannerjäätikkö oli paksuimmillaan juuri maailmanperintöalueemme yllä, n. 3 km.
8Maankohoamisvauhti on maailmanperintöalueella 8 mm vuodessa.
150
Merenkurkun saaristossa merestä nousee 150 jalkapallokenttää
vastaava pinta-ala uutta maata joka vuosi.
286
Maailman korkein mitattu rantaviiva, johon vesi ulottui jään sulettua maailmanperintöalueeltamme, on Skulebergetin huipulla, 286 metriä merenpinnan yläpuolella.
800
Maa on noussut n. 800 metriä siitä, kun mannerjäätikkö alkoi sulaa oltuaan laajimmillaan 22 000 vuotta sitten.
10 500
annerjäätikkö oli täysin sulanut Merenkurkun saaristosta ja
M
Korkealta rannikolta 10 500 vuotta sitten.
2000
Korkea rannikko hyväksyttiin maailmanperintöluetteloon
vuonna 2000.
2006
Merenkurkun saaristo lisättiin maailmanperintöön vuonna 2006.
120 000
Maapallon toistaiseksi viimeisin jääkausi alkoi 120 000 vuotta
sitten. Sitä kutsutaan Veikseliksi.
1 200 000 000
Diabaasi on maailmanperintöalueemme nuorin kivilaji,
ja se on noin 1 200 000 000 (=1,2 miljardia) vuotta
vanhaa.
50
B1
O
fakta
OHJEISTUS
Varustelista
Maailmanperinnön minitarkistuslista
Mitä varusteita maailmanperintötehtäviin tarvitaan:
Opettajan tai luonto-oppaan voi olla hyvä kuljettaa
mukanaan pientä tarkistuslistaa maailmanperinnön
joistain faktoista ja luvuista. Edellisellä sivulla on sellainen. Voit kopioida sen ja ottaa mukaan kentälle!
Reppu, jossa on:
-
-
-
-
-
-
-
Ensiapupakkaus, laastaria.
Mittanauha, esim. 5 m, 3-5 kpl ryhmien
määrästä riippuen.
kompasseja 1-2 kpl
1 pitkä (46 m) köysi, aikajanaan (ei saa leikata).
köysi jonka voi tarvittaessa leikata
2-3 puukkoa
pyykkipoikia aikajanaan
Seuraavat tarvikkeet joko reppuun tai valmiiksi
paikan päälle:
2-3 pientä lapiota
pieni pressu, esim. 2x2m tai 3x3m
kokoelma kiviä käytettäväksi harjoituksiin, tai
kokonainen kivikokoelma (laatikko)
Kuva: Thomas Birkö.
-
-
-
Opiskelua Bodbackissa.
51