Eksoten vanhuspalvelujen inventaario

1
EKSOTE
VANHUSPALVELUYKSIKÖIDEN
INVENTOINTI
Leena Aalto, Reijo Kekäläinen, Erkki Vauramo
15.09.2011
Espoo
__________________________________________________________________________________
2
EKSOTE
VANHUSPALVELUYKSIKÖIDEN INVENTOINTI
Esipuhe
Osana ”Ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset”-projektia Aalto-yliopiston SOTERA
Instituutti teki Eksoten akuuttihoitoa koskevan tarkastelun. Kokonaisuuden selvittämiseksi päädyttiin
vielä erillisprojektina tarkastelemaan Eksoten alueen terveysasemien vuodeosastoja ja vanhainkoteja.
Tässä
arvioinnissa
tarkastellaan
vanhusasumiskohteiden
ominaisuuksia
ja
soveltuvuutta
pitkäaikaiseen asumistarkoitukseen. Arviointikriteereinä ovat tilojen suunnittelu, ulkoalueiden käyttö ja
soveltuvuus sekä asumisympäristö. Myös yksikön sijainti taajamassa on tarkastelun kohteena.
Arvioinnissa käsitellään myös arkkitehtisuunnittelua ja toiminnallista suunnittelua sekä tarkastellaan
laitosten ja yksiköiden sijoittumista yhteisössä ja lisäksi vielä maisemallisia näkökohtia.
Tässä arvioinnissa pyritään tarkastelemaan yksiköitä asukkaan näkökulmasta ja asumisympäristönä.
Henkilökunnan työskentelytilat eivät ole ratkaisevassa asemassa asumisviihtyvyyden kannalta.
Tutustumiskäynnit tehtiin kesäkuussa 2011 neljän päivän aikana. Oppaina oli Eksoten henkilökuntaa
sekä paikallisia työntekijöitä. Kohteita oli 14 yksikköä Lappeenrannan ulkopuolella sosiaali- ja
terveyspiirin alueella. Taajamat olivat: Luumäki, Taipalsaari, Savitaipale, Lemi, Ruokolahti, Rautjärvi,
Simpele, Parikkala, Saari ja Uukuniemi. Kunnat ovat lähes samankokoisia väestöllään, 3000-6000
asukkaan välillä. Lappeenrannan asukasluku on noin 71 000. Lähes kaikki sijaitsevat Suur-Saimaan
alueella, joka on Suomen suurin järvi ja neljänneksi suurin makeavetinen luonnonjärvi Euroopassa.
Edellisten
lisäksi
on
mukaan
tähän
inventointiin
otettu
myös
Lappeenrannan
kaupungin
vanhustenpalveluyksiköt Ortamonpuisto, Sammonkoti ja Lehmuskoti sekä Joutsenon terveysasema,
joissa vierailtiin kahden päivän aikana heinäkuun alussa 2011. Kaikkiaan inventoituja kohteita tässä
arvioinnissa on siis 18 kappaletta.
Työn vastuullinen tutkija oli arkkitehti Leena Aalto yhdessä tutkijoiden dos. (emr) Reijo Kekäläisen ja
prof. Erkki Vauramon kanssa.
Työ valmistui syyskuussa 2011.
Espoossa 15.09.2011
Leena Aalto
Reijo Kekäläinen
Erkki Vauramo
__________________________________________________________________________________
3
1
Taustaa
Nykytilanne ja uusi vanhustenhuoltolaki
Vanhustenhuolto
tulee
uusiutumaan.
Vuonna
2009
oli
vuoden
lopussa
terveyskeskusten
vuodeosastolla 17940, vanhainkodeissa 17118, tehosteluissa palveluasunnoissa 25684 ja tavallisissa
palveluasunnoissa 9502 vanhusta; yhteensä heitä oli laitoksissa 70244 henkilöä. Lisäksi
erikoissairaanhoidossa on 15000 sairaansijaa. Kaikkiaan suomalaisilla on 85000 erilaista paikkaa.
Suomalaisia kuolee vuosittain noin 50 000, heistä noin 10 000 keski-ikäisinä erilaisiin sairauksiin tai
onnettomuuksiin ja noin 40 000 vanhuuteen.
Jos ajattelemme, että nämä 40 000 käyttävät noin
80 000 laitospaikkaa, merkitsee tämä keskimääräistä suomalaista kohti ennen kuolemaa noin kahden
vuoden asumista palvelujärjestelmässä. Tämä on erittäin epäinhimillinen tilanne.
Terveyskeskusten vuodeosastoilla tapahtuvasta lihaskadosta kertoi Duodecim tiedotteessaan
seuraavasti:
Duodecim 03.05.20071
•
Liikkumattomuus on haitallista etenkin lihaksille, se kävi ilmi tutkimuksessa, jossa terveitä
vapaaehtoisia (keskimäärin 67-vuotiaita, puolet naisia) makuutettiin 10 päivän ajan
•
Koehenkilöt olivat koko ajan vuoteessa wc-käyntejä lukuun ottamatta ja nauttivat suositusten
mukaista ruokavaliota
•
Tutkimuksessa mitattiin lihaksen aineenvaihdunnan muutoksia, lihasmassaa ja –voimaa
•
Vuodelevon aikana kaikki lihaksiin liittyvät mittarit kääntyivät huonoon suuntaan:
-
Lihaksen proteiinisynteesi, lihasmassa ja lihasvoima vähenivät, lihaskato oli selvintä
alaraajojen osalta
•
Sukupuolten välillä ei havaittu eroa.
•
Vertailu nuorempiin henkilöihin viittasi siihen, että iäkkäiden koehenkilöiden lihasmassa kärsi 10
päivän vuodelevosta yhtä paljon kuin nuorempien 4 viikon aikana.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:28, HOITOA JA HUOLENPITOA YMPÄRI VUOROKAUDEN , ikähoiva -työryhmän muistio kertoo sivulla 24 seuraavaa:
”Ikäihmisten palveluja koskevan laatusuosituksen mukaan sellainen pitkäaikainen laitoshoito
terveyskeskuksen
sairaalassa,
joka
ei
ole
lääketieteellisesti
perusteltua,
korvataan
muilla
vaihtoehdoilla, jolloin terveyskeskussairaalat voivat keskittyä akuuttihoitoon ja kuntoutukseen.
Työryhmän työn taustaksi tehdyssä tutkimuksessa2 selvitettiin terveyskeskusten vuodeosastojen
asiakasrakennetta pitkäaikaishoidossa olevien osalta. Tutkimusaineisto koottiin vuoden 2008 RAI tietokannasta (n = 3 508). Tulosten mukaan asiakkaista 56 prosentilla toimintakyky ja avun tarve oli
samantasoinen kuin vanhainkodeissa ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä olevien asiakkaiden.
Tämän perusteella arvioitiin, että vain 44 prosenttia asiakaskunnasta (= 1 % / 75 vuotta täyttäneistä)
__________________________________________________________________________________
1
JAMA (2007) Journal of American Medical Association, 297:1772-4. (www.jama.com)
2
Finne-Soveri H. ym. (2010). Millaiset iäkkäät potilaat voisivat asua vanhainkodissa tai palvelutaloissa terveyskeskuksen vuodeosaston sijasta?
Julkaistavaksi toimitettu käsikirjoitus.
4
tarvitsee sellaista sairaanhoidollista välineistöä ja erityisosaamista, että heidän hoitonsa vaatisi hoitoa
juuri terveyskeskuksen vuodeosastolla.
Työryhmän ehdotuksen mukaan tehostettu palveluasuminen, ml. ryhmäkodit, ja vanhainkotiasuminen
muodostavat vuoden 2015 jälkeen integroidun kokonaisuuden, jonka kattavuustavoite on 9 prosenttia
/ 75 vuotta täyttäneistä (vrt. laatusuositus) vuonna 2015. Tarpeen perusteluna on tieto asiakkaiden,
erityisesti muistisairauksia sairastavien asiakkaiden, hoidon ja huolenpidon tarpeesta.”
Eksoten väestöennuste 2009 iän ja sukupuolen mukaan alueittain on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1: Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin väestöennuste
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
Ikäluokat
yhteensä
127278
126581
126133
125852
125484
124924
124152
- 14
18390
17978
17937
17750
17409
16985
16705
15 - 64
82108
77228
73391
70764
68900
68020
68027
65 - 74
14074
17256
18902
17664
16850
15918
14526
75 -
12706
14119
15903
19674
22325
24001
24894
1%/75 +
127
141
159
197
223
240
249
3%/75+
381
424
477
590
670
720
747
9%/75+
1144
1271
1431
1771
2009
2160
2240
Työryhmänkannanoton ja väestöennusteen mukaan pitäisi nykyisen 3 % tavoitetason mukaan olla
vuodeosasto- ja vanhainkotipaikkoja yhteensä 381 ja niitä on taulukko 2 mukaan 1003 eli 620 liikaa.
Vastaavasti pitäisi lähiaikoina lähestyä uusia rajoja, 1% raskasta hoitoa ja 9 % yli 75 -vuotiaiden
määrästä palveluasumista. Tämä merkitsee yhteensä 1270 paikkaa. Ylimäärää on noin 664 paikkaa.
Eli pääosa ylitarjonnasta tulee
terveyskeskussairaaloista ja vanhainkodeista, kuten taulukosta 2
ilmenee.
Taulukko 2. Yhteenveto potilaslaskennan tuloksista 31.12.2009 Etelä-Karjalan shp.
Kesto alusta vrk
0 1- 9
1 10-29
2 30-59
3 60-90
4 91-179
5 180-364
6 365-729
7 730-1094
8 1095-3599
9 3600-9999
Yhteensä
Palveluiden piirissä olevien henkilöiden lukumäärä 31.12.2009
Tehost.
Tk-vuodeos. Vanhainkoti palv. as. Palveluas. Yhteensä
%
75
19
21
8
123
6,4
70
16
26
8
120
6,2
45
11
34
12
102
5,3
21
11
27
10
69
3,6
75
33
93
22
223
11,5
81
53
136
36
306
15,8
92
75
147
40
354
18,3
50
52
79
48
229
11,8
126
86
105
58
375
19,4
9
..
14
7
33
1,7
682
249
1934
100,0
644
359
__________________________________________________________________________________
5
Vanhuslaitosten tilanormit ovat standardisoituja. Englannissa on minimitilavaatimus laitoksissa noin
45 m2 vanhusta kohti. Uusimmissa Hollannin laitoksissa yhteistilat mukaan lukien vastaava luku on 60
– 70 m2. Ruotsissa on määritelty, että tilaa pitää olla ilman käytäviä 35 m2.
Terveyskeskussairaaloissa on RT-kortin mukaan tilaa noin 25 – 28 m2 yhtä laitoksessa asuvaa kohti.
Pääkaupunkiseudun vanhoissa laitoksissa on hyväksytty vieläkin alhaisempia lukuja,; Helsingin oman
terveyskeskuksen alaraja on vain 16 – 20 m2 sairaansijaa kohti. On täysin selvää, että näissä
laitoksissa ei vanhusta voida kuntouttaa.
Vertailun vuoksi todettakoon, että uusissa vankiloissa tilaa on noin 65 – 70 m2 vankia kohti, tavallinen
yksiö on 25 – 36 m2 ilman käytäviä ja hotellihuone usein 18 – 22 m2.
Kun tilakustannus on noin 5 – 7 % kokonaiskustannuksista, voidaan sitä nostaa, jos se mahdollistaa
vanhuksen paranemisen. Väljemmät tilat mahdollistavat vanhuksen itsehoidon ja vähentävät
puolestaan henkilökunnan tarvetta jopa 30 %, jolloin kunnallinen tila on sekä taloudellinen että
inhimillinen ratkaisu.
__________________________________________________________________________________
6
2
Inventoinnin tavoite
Tämän inventoinnin tavoitteena oli löytää yksittäisestä kohteesta parantamismahdollisuuksia ja
toisaalta osoittaa yleisesti alueita, missä asenteet ja käytännöt vaativat kohentamista.
Tarkastelu tehtiin asukkaan näkökulmasta. Kohteita arvioitiin siltä pohjalta, miten ne soveltuvat
pitkäaikaiseen vuosia kestävään asumiseen. Vaatimukset ja arvioinnit pyrittiin soveltamaan
nykytilanteeseen, jolloin asukkaiden keski-ikä laitoksessa voi olla 80-84 v.
Uuden lainsäädännön kautta laitosten määrää tullaan vähentämään. Tämä asettaa suunnittelulle
uusia haasteita ja tarpeita kehittää käsityksiä vanhusasumisesta. Suuri ongelma on myös korjata
terveyskeskukset toimiviksi vanhusten asumisyksiköiksi niin, että saadaan niihin tyydyttävät asuin- ja
ulkoilutilat. Päätöksiin vaikuttaa luonnollisesti myös se, kenen etua suunnitelmien toteutuksessa
ajetaan: asukkaiden vai kunnan. Kustannuksia joudutaan joka tapauksessa punnitsemaan tarkkaan.
Erityistä huomiota kiinnitettiin asuntoyksikön suunnitteluun, oliko se mielenkiintoinen ja monimuotoinen voi oliko suunnittelun pohjana käytetty sairaalan vuodeosastomallia. Yksittäisen
asuinhuoneen kalustamismahdollisuus oli myös tärkeä tarkkailun kohde ja millaiset liikkumisreitit
olivat wc-tiloihin, ruokailuun ja muihin yhteistiloihin.
2.1
Inventointikohteet, yleistä
Kuva 1. Eksote-alue Kaakkois-Suomessa3
Aalto-yliopiston SOTERA -instituutin inventaario kohdistui taulukon 3 mukaisesti seuraaviin laitoksiin.
Laitokset ja alueet edustavat yhteensä 1224 paikkaa, eli noin 63% alueen vanhushuollon paikoista.
Merkittävimmät ulkopuolelle jääneet ovat Imatran laitokset, Armila ja muutamat muut Lappeenrannassa olevat palvelu- tai asumisjärjestelmät.
__________________________________________________________________________________
3
http://www.eksote.fi/
7
Talukko 3. Inventoinnin kohteena olevat rakennukset
KOHDE
henkilök.
määrä
asukkaiden
keski-ikä
hoitajien
keski-ikä
keskim.
asumisaika
32
21
84
85
46
2v
2,9v
128
75
43
80
55
42
2-4v
2-15v
10
19
13,5
80
80
85
40
40
42
20
16
8
12
6
6
2
4
44
32
82
43
38
132
22
82
40
2,8v
40
32
10
12
18
20
32
22
3
6
6
82
78
82
80
83
50
48
48
41
49
3v 2kk
2v 4kk
27
10,5
76,9
79
50
49
18
18
3
85
86
85
47
50
2 vko
4v
3v
10
6
5
8
85
84
85
80
43
51
50
50
1,5v
2,5v
2,5v
3,5v
26
81
53
8 kk
44
45
48
90
84
86
45
49
46
asukas-määrä
82
Luumäki
Luumäki terveysasema
Luumäki vanhainkoti
Taipalsaari
Taipalsaaren sairaala, yht.
vanhuspalv.
vammaispalvelut
rivitalot (keh.vamm+päihdek.)
teh. palveluasuminen
terveysaseman vuodeos.
vanhainkoti
Savitaipale
terveysaseman vuodeos.
Koivukoti
Valkama
Valkama palveluasuntoja
Peiponpesä
Peiponpesä palv. asuntoja
Kaijankoti
Kaijankoti, lomapaikkoja
Kaijankoti, tehost. palv.as.
Suvanto asuntoja
Lemin Palolakoti
Ruokolahti
terveysaseman vuodeos.
pk/laitoshoito
Toimila
Ruokorinne
Iltatähti
Säästötie
Rautjärvi
terveysaseman vuodeos.
Harjulakoti
Vuokra-asunnot
Ryhmäasunnot
Asemanseutu
Silamuskoti Änkilä
Parikkala
Parikkala sairaala
Parikkala Käskynkkä
Rauhala-koti
41
41
212
163
107
30
11
15
30
19
2-4v
2 vrk-10v
0,5 -11v
160
4v 4kk
2v 11kk
155
40
27
38
10
25
15
3v 5kk
10
79
36
35
8
Saari
37
Saaren palvelutalo, Kotirinne
Vuokkola
Rinnetupa
Uukuniemi palvelutalo
Lappeenranta
Joutsenon terv.as. vuodeos.
Joutsenon palvelukeskus
Sammonkoti
Lehmuskoti
Ortamonpuisto
YHTEENSÄ
15
9
13
14
315
41
64
60
67
83
1224
__________________________________________________________________________________
8
2.2
Arvioidut laitokset ja havainnot
2.2.1
Luumäen terveysaseman vuodeosasto
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1983
Arkkitehtitoimisto V. A. Klami
1949 kem2
Kaksikäytäväratkaisu, jossa keskellä valopiha
Punatiilirakennus, ruskeat puuosat
Luumäen kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
40+1
24 hoitohenkilökuntaa, 2 varahenkilöä, 6 laitosapulaista
84 vuotta
2 vuotta
46 v
Tontti sijaitsee ahtaasti teiden risteyksessä pysäköintitilojen ympäröimänä jonkinlaisen keskustaalueen tuntumassa. Pääsisäänkäyntiä on vaikea löytää.
Kuva 2. Asemapiirros, Luumäen terveysasema
Rakennus on tyypillinen 70-luvun terveyskeskusrakennus, jossa on poliklinikkasiipi ja vuodeosasto.
Sisäänkäyntejä on useita ja rakennus on jotenkin jäsentymätön Poliklinikkasiipeä on laajennettu ja
muutoksia ollaan edelleen suunnittelemassa. Tavoitteena on sovittaa vastaanotto nykyiseen lääkärihoitaja työmalliin.
__________________________________________________________________________________
9
Osastolla on kaiken kaikkiaan lattiapinta-alaa noin 25 m2 sairaansijaan kohti. Tästä on seurauksena,
että potilashuoneet ovat äärimmäisen ahtaat. Niihin mahtuu sängyn lisäksi jonkinlainen yöpöytä,
mutta missään potilashuoneessa ei ole kunnollista istumapaikkaa tai nojatuolia.
Henkilökunnan kannalta rakennus on toiminnallisesti hyvä. Tilanpuute kuitenkin vaivaa lähes joka
puolella. Tilat puuttuvat pyörätuoleilta, rollaattoreilta, sängyiltä ja muulta suurelta tavaralta.
On erittäin aiheellista kysyä, merkitseekö ahtaus tässä tapauksessa sitä, että keskussairaalassa
aloitettu kuntoutuminen menetetään, koska yksikkö edellyttää siellä olevan potilaan olevan
ensisijaisesti sängyssä.
Osastoilla ei ole kuntouttavaa toimintaa potilaille. Kuntouttavaksi hoitotyöksi kutsutaan sitä, kun
potilaat pyrkivät hoitomaan päivärutiinit itse. Neljä potilasta 41:stä syö huoneensa ulkopuolella
yhteistilassa. Muille ruoka tarjotaan vuoteeseen.
Kuva 3. Ahdas pesutila
Kuva 4. Käynti sisäpihalle on hankalaa.
Sairaalamaisen osaston katkaisee avara päivähuone/ruokailutila, mikä antaa valoa käyttävälle.
Julkisivujen ikkunarivi on koottu samankokoisista ikkunoista ollenkaan huomioimatta, mitä huonetiloja
on takana. Johtuen jäykästä julkisivuratkaisusta luonnonvalon käyttö sisätiloissa on jäänyt
vajavaiseksi ja tunnelma sisällä on hämärä ja jopa pimeä.
Pihalle on mahdotonta päästä esteettömästi pyörätuolilla tai rollaattorilla johtuen pintamateriaalien ja
luiskien huonosta kunnosta tai sijoittelusta. Piha-alueet pitäisi kunnostaa asukkaiden käyttöön ja tätä
kautta aktivoida asukkaita. Sisäänpääsyä tulisi helpottaa, uusia pinnoitteita lisätä liikkumista
helpottamaan, samoin istuskeluryhmiä ja katettuja alueita tulisi lisätä.
__________________________________________________________________________________
10
2.2.2
Luumäen kunnan vanhainkoti ja yksityisen Luumäen sotiemme vetaraanit ry:n
ylläpitämä palvelutalo.
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1978/1998
Saneeraus: Arkkitehtitoimisto Voutilainen Oy
1732 kem2
Keskikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Luumäen kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
40+1
17 hoitohenkilökunta, 2 varahenkilöä, 2 laitoshuoltajaa
85 vuotta
2,9 vuotta
Edellä mainittujen organisaatioiden yhteinen palvelukeskus sijaitsee Kouvola – Lappeenranta tien
pohjoispuolella välittömästi Luumäen vanhan linnoituksen pohjoispuolella. Palvelukeskus rajoittuu
kauniiseen mäntymetsikköön, joka on suojelualuetta.
Rakennuskompleksi on valmistunut 90-luvun lopussa. Kokonaisuutena yksikkö on erittäin onnistunut.
Etenkin yksikön aula- ja yhteistilat muodostavat sekä ajateltuun tarkoitukseen sopivan että
esteettisesti harmonisen alueen. Osa pihasta on aidattu, niin että sinne muodostuu vanhuksille
suojaisa sisäpiha. Piha-alue kuitenkin vaatisi uusia pinnoitteita, kalustoryhmiä, osin katettua aluetta ja
sisäänpääsyn helpottamista.
Kuva 5. Asemapiirros, Luumäen palvelukeskus
__________________________________________________________________________________
11
Palvlukeskuksessa on 41 paikkaa, joista nyt on 13 dementikkoa ja 28 muuta. Henkilökuntaa on 17,
yövalvonnassa 2 henkeä. Keskuksessa on vähän harrastetoimintaa tai kuntoutusta. Tätä perustellaan
sillä, ettei asukkaiden keskittymiskyky tahdo riittää tämän tyyppiseen toimintaan. Keskimääräinen
asumisaika palvelukeskuksessa on 2,9
vuotta (pisimpään 7-8 v). Kaikki asukkaat ovat
”huonokuntoisia”.
Osastoilla on käytössä ns. kuntouttava hoitokäytäntö. Osastot (esim. Taimin tupa) ovat viihtyisiä,
hyvät lattiat, valoisaa ja väritykseltään miellyttävää. Vaihtuvat taidenäyttelyt elävöittävät käytäviä ja
auloja. Osaston perusratkaisu on kuitenkin vanhahtava ja laitosmainen, siinä ei näy soluajattelua tai
huoneiden vapaata sijoittelua. On sääli, että uima-allasosasto on jäänyt käyttämättömäksi.
Kuva 6. Vanhainkodin yhteistila
Kuva 7. Taidetta
Harrastetoiminnan tilat ovat kiitettävän kokoiset ja varustettu hyvin. Ohjattu toiminta on tämän
tyyppisissä palvelukeskuksia erittäin tärkeää. Tiloja voisi suunnitella myös ulkopuolisten käyttöön.
Kuva 8. Vanhainkodin pihamaa kaipaa korjausta
Kuva 9. Esteellinen käynti pihalle
__________________________________________________________________________________
12
Huoneet eivät ole kovin väljiä, mutta useimpiin huoneisiin on saatu viihtyisä koti-ilmapiiri. Samassa
pihapiirissä on lisäksi 10-paikkainen senioritalo, jossa on tuettua asumista. Mikäli paikkamäärää
Luumäen terveysaseman vuodeosastolla joudutaan supistamaan, mahtuu tontille vielä lisärakennus,
jonne voidaan ottaa terveysaseman siellä nykyisin olevat parempikuntoiset vanhukset.
Kokonaisuutena vaikutelma palvelukeskuksesta on miellyttävä mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan.
Piha-alueista, sisääntulosta ja osaston perusratkaisusta jää kuitenkin viimeistelemätön tuntu.
__________________________________________________________________________________
13
2.2.3
Taipalsaaren sairaala
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1969
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
163
vanh. palv. 75, sos.palv. 43, yksityinen 10
vanhuspalv. 80v, sos.palv. 55v (13-80v), yksityinen 80v
vanhuspalv. 2-4 vuotta, sos.palv. 2-15 v
42 v
H-mallin vuodeosasto
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Lappeenrannan kaupunki
Kuva 10. Asemapiirros, Taipalsaaren sairaala
Rakennus on vanha B- mielisairaala. Suunnittelussa käytetty H-muotoinen massoittelu on alkeellinen.
Se korostaa rakennuksen laitosmaisuutta.
Laitoksessa on:
3 pitkäaikaisosastoa, 30 asukasta/osasto
1 dementiaosasto, 18 asukasta + 3 ylipaikalla
1 yksityinen palvelukoti ”Kultaharju”, 15 asukasta
Lisäksi laitoksessa on yksi sosiaalipalveluiden palveluyksikkö kehitysvammaisille, missä asukkaat
asuvat vuokrasuhteessa.
__________________________________________________________________________________
14
Pihapiirissä on rivitaloasuntoja kehitysvammaisille sekä päihdehuollon tukiasuntoja. Kerrostalossa
samassa pihapiirissä on kaksi yksityistä mielenterveyskuntoutujien palvelukotia.
Taipalsaaren sairaala toimii Lappeenrannan kaupungin kiinteistössä vaikka sijaitseekin Taipalsaaren
kunnan alueella. Virallinen paikkaluku on vanhusten palveluissa 107, mutta kaikkinensa kiinteistössä
on paikkoja 163 (vanhusten palvelut 107, vammaispalvelut 30, rivitalot 11 ja tehostettu palveluasuminen15).
Sairaalarakennuksen
osastot
ovat
tavallisia
terveysaseman
vuodeosastoja.
Kuntoutusta
ei
sanottavasti ole, mutta kanslia, toimisto ja muut työskentelytilat ovat hyvät. Kolmestakymmenestä
asukkaasta 2-4 syö ruokailutilassa.
Dementiaosastolla on yhteensä 21 paikkaa: 2 kpl yhden hengen huoneita ja loput 2-3 hengen
huoneita. Osasto on jaettu kahtia, jotta potilaiden välisiä aggressioita ja yhteensopimattomuuksia
voidaan hallita paremmin. Osassa huoneita on oma wc-tila, joissakin kahden huoneen yhteinen.
Osastolla on ahtautta. Käytäviltä puuttuu käsijohteita ja pyörätuolilla liikkuminen on vaikeaa, koska
lattiamateriaali on hankala. Yhteistilat ovat väljiä ja potilaat käyttävät niitä. Asukkaiden huoneissa on
omia kalusteita ja valokuvia ja ne on pyritty tekemään omaleimaisiksi siinä määrin, kuin se sairaalan
potilashuoneessa on mahdollista. Asukkaat liikkuvat vapaasti ja tunnelma on positiivinen.
Kehitysvammaosasto on parempi kuin muut osastot. Kalusteet ovat yksilöllisiä ja omia tavaroita on
enemmän. Osasto on asukkaalle pysyvä asuinpaikka. Väljyyttä on riittävästi eikä ahtauden tuomaa
ahdistuneisuutta tunnu olevan. Osaston sisustukseen, väritykseen ja kalustukseen voisi kiinnittää
huomiota niin, että siitä tulisi viihtyisämpi.
Kuva 11. Huoneet ovat oman näköiset (kv.os.)
Kuva 12. Dementiaosaston yhteistila
Tehostetun palveluasumisen osasto ”Kultaharju” sisältää 15 asuinpaikkaa. Yksityinen palveluyrittäjä
on vuokrannut tilat Lappeenrannan yritystila Oy:ltä. Osastolla on yhden hengen huoneet, joissa on
omat wc:t.
Asukashuoneet on pääsääntöisesti kalustettu heidän omilla tavaroillaan. Asukkaista
__________________________________________________________________________________
15
suurin osa on dementikkoja, mikä ei näy osastolla verrattuna rakennuksen toiseen dementiaosastoon.
Henkilöiden välisiä aggressio-ongelmia ei esiinny. Sisustus on yksilöllinen ja väritys miellyttävä.
Lattioilla on mattoja, mikä ei erityisemmin näytä vaikeuttavan elämistä. Yleiset tilat, kuten käytävät,
on pyritty myös kalustamaan pehmeästi käyttämällä runsaasti tauluja ja lattiamattoja. Lähes kaikki
asukkaat syövät yhteistiloissa ja erilaista toimintaa ja puuhastelua näyttää olevan siellä täällä.
Kuva 13. Kattaus
Kuva 14. Kauniit huonekalut.
Työryhmän mielestä on selvää, että Taipalsaaren sairaalakiinteistö joudutaan lähivuosina
peruskorjaamaan. Peruskorjauksen on oltava riittävän radikaali, että saadaan lopputuloksena
asuintilat, jotka täyttävät nykyiset vaatimukset (esim. ikäihmisten laatuvaatimukset).
Kokonaisuutena rakennuksessa on mahdollista toteuttaa sitä toimintaa, mikä siellä nyt on. Se vaatii
kuitenkin uutta suunnittelua ja asenteiden muutosta asumisen viihtyisyyden suuntaan.
Tila–ahtaus aivan ilmeisesti lisää aggressioita.
Tarvitaan paikka, jonne voi vetäytyä syrjään
rauhoittumaan. Osastokoko voisi olla noin 16 asukasta jonkinlaisella soluperiaatteella toteutettuna.
Huonekohtaiset wc-tilat ovat ehdottomasti tarpeen.
Rakennuksen ympäristöä ei nykyisin ole hyödynnetty riittävästi. Palvelurakennuksen onnistuneen
käytön edellytyksenä on, että asukkaat voivat vaaratta ja turvallisesti mennä ulkoilmaan. Tämä
edellyttää sisäpihoja, katoksia ja huomattavasti suurempaa liikkumisvapautta, mitä tällä hetkellä
rakennuksessa on. Kattamalla välisiipiä ja aitaamalla tonttia tämä on teknisesti mahdollista.
Sisääntuloalue sekä ulkoa että sisältä tulisi jäsentää uudelleen miellyttäväksi ja mielenkiintoiseksi.
Myös pihat tulisi ottaa paremmin käyttöön ja henkilökuntaa tulee motivoida aktiiviseen ylläpitävään
kuntouttavaan toimintaan. Piha-alueet antavat mahdollisuuksia käytön lisäämiseen. Ongelma on tällä
hetkellä korkeusero 1- kerroksesta pihoille.
__________________________________________________________________________________
16
Kuva 15. Sisääntulopiha on paikoitusaluetta.
Kuva 16. Terassilta ei pääse pihalle.
Peruskorjauksen yhteydessä on harkittava myös lisärakentamista ja osastojen väljentämistä.
Poiketen esimerkiksi Valkealan B-sairaalan ratkaisusta Taipalsaaresta puuttuvat sisääntulotilat sekä
niiden ympäristössä olevat palvelufunktiot. Keräämällä toimisto-, vastaanotto- ja ruokalatilat yhdeksi
kokonaisuudeksi ja rakentamalla näille omat tilat pystytään väljentämään rakennusta siten, että
toiminnallisuus paranee.
Myös muita vaihtoehtoja on harkittava. Rakennus saattaisi sopia esimerkiksi hotellikäyttöön
kohtuullisesti korjattuna. Sen sijainti on mahdollinen edellyttäen, että läheiselle rannalle saadaan
yhteys.
__________________________________________________________________________________
17
2.2.4
Savitaipaleen terveysaseman vuodeosasto
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1978
Arkkitehtitoimisto Veikko Voutilainen
Rak.ala 3257m2 + 238m2 (keittiön laajennus)
Terveysaseman vuodeosasto, kaksikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Savitaipaleen kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
42
30 (+2 varahenkilöä)
82 v
43 v
Terveysaseman vuodeosasto on 42-paikkainen normaali sairaalaosasto. Mielenkiintoista, että
vuodeosastomalli
suunnittelussa
aikanaan
otettiin
keskussairaaloista,
minkä
johdosta
ne
nykykäytössään vanhusten sijoituspaikkoina laitostavat asukkaat nopeasti, noin kymmenessä
päivässä.
Kuva 17. Asemapiirros, Savitaipaleen terveysasema.
Asukkaiden keski-ikä on 82 vuotta. Vanhimmat asukkaat ovat olleet osastolla 2-7 vuotta. Kun
vanhainkoti lakkautettiin, osa asukkaista siirrettiin tänne ja osa palvelukoti ”Suvantoon”.
__________________________________________________________________________________
18
Rakennus on yksikerroksinen vaatimattomasti suunniteltu betonielementtimassa, joka sijaitsee lähellä
Kuolimo -järveä. Vierailijaa odottaa autoja sikin sokin oleva hiekkakenttä, koska pihatyöt ovat kesken.
Sisääntulot ovat huonosti sijoitettuja. Suunnittelussa ei ole erityisemmin huomioitu rakennuspaikkaa,
maastoa tai näköaloja, koska vettä ei näy muualta kuin osaston yhteisparvekkeelta.
Kuva 18. Sisäänkäynnin edustaa.
Kuva 19. Potentiaalinen näkymä järvelle.
Sisältä rakennus toimii hyvin terveysasemana, mutta vuodeosastoa tulisi väljentää ja akuuttiosa, ehkä
noin 8 paikkaa (hoitoaika 14 vrk) voisi olla jopa erillään muusta osastosta. Pintoja tulisi kuitenkin
ehostaa ja potilashuoneiden ikkunoiden alareunaa tulee laskea, jotta mahdollistetaan näkymä pihalle.
Yhteistiloja pitäisi avata suoraan ulkoalueen viereen ja niistä pitäisi olla pääsy pihalle.
Kuva 20. Sisätilat kaipaavat kohennusta.
Kuva 21. Ikkunoiden alareuna on liian korkealla.
Ensimmäisiä parannuskeinoja rakennuksen suhteen olisi ulkoalueiden jäsentely, suunnittelu ja
kunnostus. Ulkopintojen väritys, uudet materiaalit, sisääntulon katokset ja istutukset voisivat parantaa
nykyistä tilannetta.
__________________________________________________________________________________
19
Savitaipaleella on terveysaseman vuodeosaston lisäksi muitakin asumisyksiköitä.
Koivukoti: kehitysvammayksikkö
12 + 8 paikkaa
Valkama: tuettua palveluasumista
16 asuntoa
Palveluasuntoja
Peiponpesä: tuettua palveluasumista
Palveluasuntoja
Kaijankoti
8 asuntoa
12 asuntoa rivitalossa
8 asuntoa
6 tuettua palveluasuntoa
2 lomapaikkaa (omaishoitaja)
Koti +
4 tehostettua psykiatrista hoitokotipaikkaa
Savitaipaleella on riittävästi vanhus- ym. tuettua asuntoa ja paikkoja. Haja-asutusalueella kotipalvelut
ovat kalliita ja aikaa vieviä.
Palveluasuntoja on rakennettu keskustaan korvaamaan omaa kotia.
Järjestelmää voisi kehittää vielä niin, että terveysaseman vuodeosasto voitaisiin tyhjentää
pitkäaikaisasukkaista.
__________________________________________________________________________________
20
2.2.5
Toimintakeskus Suvanto, yksityinen palvelutalo, Savitaipale
Keskustassa sijaitseva yksityinen palvelutalo ”Suvanto” sisältää 19 + 25 asuntoa. Laitoksen omistaa
Savitaipaleen vanhaintuki ry.
Kuva 22. Sisäänkäynti on oikein sijoitettu.
Kuva 23. Huolellista ulkotilojen suunnittelua.
Rakennus on peruskorjattu valtion vanhasta virastotalosta erittäin onnistuneesti. Sisääntulo on hyvin
sijoitettu ja jäsennetty kalusteilla sekä istutuksilla. Se on katettu ja kokonaisuus tekee taloon
astumisen positiiviseksi tapahtumaksi.
Kuva 24. Yhteistila.
Kuva 25. Päiväkotilasten töitä.
Rakennus on yhteistiloiltaan monikäyttöinen ja palvelee myös muita kuin talon asukkaita. Sijainti on
niin hyvä, että siitä on vähitellen tullut kylän olohuone. Siellä kokoontuvat kuorot, rotaryt ja Martat.
Kokous- ja ryhmätiloja on riittävästi.
__________________________________________________________________________________
21
2.2.6
Palolakoti, Lemi
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1977/2010
1428m2 bruttoala
Keskikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, tummat puuosat
Lemin kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
36+2 paikkaa, Vanhustentuen osassa 5 paikkaa
22 (vuodeosasto)
82 v
2.8 v
40 v
Lemin Palolakoti (vanhainkoti) sijaitsee kapean ja sokkeloisen tien päässä. Sieltä on lähes kilometri
matkaa Lemin keskustaan, mikä on tämän kokoisen kunnan kohdalla saavutettavuuden kannalta
pitkä matka. Koska Lemin kaikki palvelut sijaitsevat kunnan keskustassa, voidaan sanoa, että
Palolakoti on kaupunkirakennetta ajatellen aivan liian syrjässä.
Kuva 26. Asemapiirros, Palolakoti, Lemi
__________________________________________________________________________________
22
Palolakodissa on 36 + 2 paikkaa, henkilökuntaa noin 30. Lääkäri käy pari kertaa viikossa.
Kiinteistössä toimii myös kotihoito ja fysioterapia. Asukkaiden keski-ikä on 82 vuotta. Pihapiirin
tuntumassa on palvelu/vuokra-asuntoja 14 + 30, rivitaloasuntoja. Lisäksi on Kanervakoti, missä on 7
paikkaa. Asukaskirjo on henkilökunnalle vaativa: dementikkoja, psykiatrisia potilaita ja muuten sairaita
asukkaita.
Rakennus on matala punatiilinen rakennus, jonka tummat ikkunanpuitteet ja musta konesaumattu
peltikatto tekevät yleisilmeestä raskaan. Rakennuksen ilmanvaihtoa on valmistumisen jälkeen lisätty
ja parannettu. Se näkyy katolle sijoitettujen epämääräisten iv- konehuoneiden muodossa, mitkä eivät
sinne todellakaan sovi. Rakennuksen eteläpäässä on lasten päiväkoti, jonka kanssa on yhteinen piha.
Tämä asia on suunniteltu hyvin.
Kuva 27. Sisäänkäynti.
Kuva 28. Ikkunasta näkyy päiväkodin piha.
Pääsisäänkäynti on suojassa katoksen alla ja opastettu selkeästi näkyvällä kyltillä. Esteettömyyteen
on sisäänkäynneissä kiinnitetty kiitettävästi huomiota. Perusratkaisu on kovin avoin pihatiloiltaan,
suojaiset nurkkaukset puuttuvat. Pihatiet on asfaltoitu, mutta piha on virikkeetön ja ankeahko, lähinnä
autoja varten.
Osaston 70-luvun perusratkaisu on vanhahtava, laitosmainen. Rakennuksen sisääntulo ja yhteistilat
ovat viihtyisiä, valoisia ja väljiä. Sääli, ettei tätä suunnitteluperiaatetta ole viety asunto-osastoille
saakka vaan osastojen päivähuoneet ovat kovin pienet. Ruokailutilat ja kabinetit ovat tyydyttäviä tai
hyviä. Yhteistilassa on kaunis takka, joka tuo tilaan kotoisuutta.
Dementiaosaston päivätila on pieni, mutta väritykseltään miellyttävä ja asuinhuoneista on näkymä
päiväkodin pihalle. Dementiayksiköstä on käynti aidatulle sisäpihalle, jossa on puutarhakalusteet.
Vuodeosasto on ahdas ja ongelmallinen. Käytävillä on sekä varastokärryjä että muuta tavaraa.
Potilaan kuljettaminen pyörätuolilla tai kuljettimella on hankalaa. Käytävätilat ovat pimeät ja 70-luvun
ruskea väritys lisää ankeutta.
__________________________________________________________________________________
23
Asuinhuoneet ovat poikkeuksellisen ahtaita. Vierailijoiden tapaamista varten asuinhuoneet on aivan
liian pieniä. Asukkaat ovat voineet sisustaa asuinhuoneen omilla huonekaluilla, mutta pieneen tilaan
ei huonekaluja paljon mahdu.
Kuva 29. Ahtaat huoneet.
Kuva 30. Kahden hengen huone.
Asuntojen wc-tiloissa ei ole suljettavaa ovea vaan wc on avattavissa eteistilasta leveällä haitariovella,
koska muuten wc-istuimen vieressä ei ole riittävästi avustajalle tilaa. Kahden hengen huoneissa on
kummallakin seinustalla sängyt, joiden välissä on käytävän levyinen tila ja ikkunan edessä kaksi
pientä yöpöytää. Wc-tila on yhteinen viereisen kahden hengen huoneen asukkaiden kanssa.
Kuva 31. Wc –tila
Kuva 32. Ahtaat ja ankeat käytävät.
__________________________________________________________________________________
24
Tässäkin kohteessa asumisaluetta tulisi väljentää ja tehdä 6 – 8 asukkaan soluja. Nykyisillä
henkilöresursseilla tilat eivät sellaisenaan pysty vastaamaan kuntouttavan toiminnan vaatimuksiin,
vaan tilat tulisi korjata nykyvaatimuksia vastaaviksi. Uutta suunniteltaessa kannattaa miettiä, löytyisikö
paikalle Savitaipaleen Suvanto-tyyppistä toimintaa.
Jäsentymätön piha-alue tulisi järjestellä, kalustaa ja pinnoittaa uudelleen. Sisäänkäyntien yhteyteen
tulisi järjestää turvalliset ulko-oleskelutilat: penkkejä, istutuksia ja varjoisia paikkoja, mistä voi seurata
pihan elämää.
Jos Lemin vanhainkoti laajennetaan, niin suositeltava sijainti olisi keskusta-alueella, missä sijaitsevat
kaupat, pankit, posti, kirjasto ja kahvilat. Keskustan tuntumaan pitäisi sijoittaa myös terveysasema,
jolloin se on luontevimmin eri-ikäisten kuntalaisten käytettävissä.
Palolakodista on mahdollista kohtuullisin muutoksin ja lisäyksin saada toimiva ja viihtyisä
kokonaisuus. Ongelmaksi kuitenkin jää laitoksen syrjäinen sijainti.
__________________________________________________________________________________
25
2.2.7
Taipalsaaren terveysaseman vuodeosasto ja vanhainkoti
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1978/2006
Terveysasema, keskikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Taipalsaaren kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
vuodeos. 30+ vanhainkoti19
29
80/85 v
0,5-10 v
40 v
Taipalsaaren terveysasema on rakennettu 1978 ja laajennettu vuodeosastolla 2006, siis varsin uusi.
Rakennus tuo mieleen professori Jouni Koiso-Kanttilan Lappiin suunnittelemien vastaavanlaisten
rakennusten luonnetta. Tunnelma ulkopuolelta on vähän sama.
Kuva 33. Asemapiiros, terveysasema ja vanhainkoti, Taipalsaari.
Vuodeosastolla on 30 paikkaa, joista kuutta (6) käytetään lyhytaikaisina akuuttipaikkoina ja loput 24
ovat pitkäaikaispaikkoja. Vuodeosasto on pimeä ja sairaalamainen osasto, hyvin pelkistetty ja väljä.
Se ei ole missään nimessä asuinpaikka eikä pitkäaikaisosasto.
__________________________________________________________________________________
26
Kuvat 34 ja 35. Pelkistetyn steriiliä tilaa.
Kuva 35.
Terveysasema on vanhassa osassa miellyttävä ja toimiva yksikkö, kunhan sinne löytää sisään.
Sisääntuloja on kolme varustettuina yksilöllisillä katoksilla kukin erinomaisuuttaan korostaen.
Erityisesti neuvolan sisääntulo on vaikuttava.
Kuva 36. Pääsisäänkäyntiä ei erota.
Kuva 37. Neuvolan sisäänkäynti.
Toisena toiminnallisena osana rakennuksessa on vanhainkoti, joka on yhteydessä muihin osiin
terveysaseman vuodeosaston kautta. Sitä on laajennettu useaan eri otteeseen viimeksi vuonna 2006.
Vanhainkodissa on 19 paikkaa. Potilaat eivät sanottavasti liiku, yksikään ei nouse itse ylös sängystä
ja kävelevät vain hoitajan avustuksella. Keski-ikä on täällä 85 vuotta.
Vanhainkodin puolella on enemmän tekstiilejä, tauluja ja verhoja ja sitä kautta myös värejä.
Asuntosolut ovat epäonnistuneita. Pääsy piha-alueille ja yhteistilojen käyttömahdollisuudet ovat
huonot.
__________________________________________________________________________________
27
Kuva 38. Vanhainkodin tiloja.
Kuva 39. Päiväkerholaisten terveiset.
Henkilökunnan mielestä kaikki kolme osaa ovat toimimallisesti hyviä. Ainoastaan vanhainkodissa on
puutteita. Niistä voidaan heti mainita ilmanvaihto. Ilma sekaantuu ja liikkuu eri toimintaosista toiseen,
asuntopuolelta yleisiin tiloihin jne. Tämä tuo mukana epämääräisiä hajuja. Ongelma ei johdu ilman
vaihtuvuudesta, vaan suunnittelusta ja siitä miten yli- ja alipaineet eri osien välillä on huomioitu.
Vanhainkotiosa onkin vanhin peruskorjaamaton osa, henkilökunta oireilee tiloissa huonon sisäilman
johdosta.
Rakennuksen periaateratkaisu on hyvä, matalia hyvämittakaavaisia rakennusosia. Niiden sijoittelu
vaan ei ole tehty niin, että rakennuksen ympärille olisi muodostunut kiinnostavia piha-alueita ja
luonnollisia sisäänkäyntialueita. Lopputulos on liian sattumanvarainen. Yksi perusvirhe on, että
vuodeosaston suunnittelussa tavoitteena tuskin on ollut se, että osasto olisi kilpailukykyinen
keskussairaalan uusien vuodeosastojen kanssa, mikä nyt on lähes saavutettu.
Suurin syy tulla tähän yksikköön (vanhainkoti) laitoshoitoon on nimikkeellä ”ei pärjää enää kotona”.
Tulevaisuuden suunnitelmissa olevat palveluasunnot tulisi sijoittaa Taipalsaaren keskustan
toimintojen
sekaan
ja
äärelle.
Vanhainkotiosan
peruskorjauksen
tarve
voi
olla
kunnalle
mahdollisuuskin, jos kunnan alueella tarvitaan jotain nykytiloista poikkeavia vanhustenpalveluita ja
niille tiloja.
__________________________________________________________________________________
28
2.2.8
Ruokolahden terveysaseman vuodeosasto, palvelukeskus ja palveluasunnot Toimila
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1981
Arkkitehti Kaija Ojanen
3606 m2 bruttoala
Terveysaseman vuodeosasto, keskikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, tummat puuosat
Ruokolahden kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
Vuodeos. 40 , pk/laitoshoito 32, palveluas. (Toimila) 10
vos 32, pk 22, Toimila 3
vos 82v , pk 78v , Toimila 82v
vo: 3 v 2kk, pk: 2v 4 kk
vo: 50 v pk: 48 v
Ruokolahti, vanha ”leijonakunta”, 5700 asukasta, sijaitsee itärajan tuntumassa Imatran pohjoispuolella. Vanhusasuminen ja terveysasema on tehty yhteiseksi palveluyksiköksi keskusta-alueen
ulkopuolelle tai oikeastaan sen reunalle.
Kuva 40. Asemapiirros. Palvelukeskus ja vasemmalla terveysasema. Ruokolahti
Terveysasema
ja
palvelukeskus
muodostuvat
yhteisen
rakennuksen
sisäpihan
ympärille.
Sisääntulopiha on ahdas sumppu, jonne on johdettu asiakas – vierailu – sekä huoltoliikenne, todennäköisesti myös henkilökuntaliikenne. Sisäänkäyntejä kohti joutuu liikkumaan paikoitettujen autojen
lomitse.
Palvelukeskus on kiinteästi yhteydessä terveysasemaan. Sisääntulo on tilava ja yhteistilat ovat väljät.
Täälläkin luonnonvalon puute häiritsee. Keskus on suunniteltu laitokseksi eikä pitkäaikaista asumista
__________________________________________________________________________________
29
varten. Rakennus on 80- luvun alusta ja laajennettu 90- luvulla. Yhteistilat ovat avaria ja tilavan
tuntuisia. Talossa liikuttuessa silmiinpistävää ovat pitkät sairaalamaiset käytävät.
Kuva 41. Palvelukeskuksen sisääntulopiha.
Kuva 42. Sairaalamainen käytävä.
Palvelukeskuksessa on 18-paikkainen dementiaosasto Tyynelä,
8-paikkainen kehitysvammaisten
yksikkö Onnela ja 6 muuta laitoshoidon paikkaa. Asumisaika palvelukeskuksessa on keskimäärin 2 v
4 kk.
Terveysasema on kaksikerroksinen hyvin toimiva yksikkö; arkkitehtuuri olisi voinut olla kutsuvampi.
Terveysaseman vuodeosasto on palvelukeskusrakennuksen puolella. Osastolla on 40 sairaansijaa.
Hoitoaika on 3 v 2 kk. Keskusteluissa ylilääkärin kanssa todettiin, että akuuttipaikkojen (ha 14 vrk)
tarve on 8 -10 paikkaa.
Terveysaseman yläpuolella on 20 asukkaan rivitaloina toteutettu asuntoyksikkö (Säästötie). Se on
piha-alueiltaan ja sisääntuloiltaan miellyttävä ja hyvin tehty. Ainoa ongelma on, että vieressä ei ole
kauppaa, kahvilaa eikä pubia.
Kuva 43. Säästötien piha-aluetta.
Kuva 44. Kodin tuntua Säästötien asunnossa.
__________________________________________________________________________________
30
2.2.9
Ruokorinne
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
2002
Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala
979 m2 bruttoala
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
12, talon alakerrassa lisäksi 5 vuokra-asuntoa
6
80 v
4v 4 kk
41 v
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Ruokolahden kunta
Kotihoidolla tuettu asumisyksikkö Ruokorinne on tien toisella puolella, 12 asukasta. Rakennuksen
keskellä on tilava yhteistila, keittiö ja sisääntuloalue. Molemmissa päädyissä on keskikäytävän
varressa asuinhuoneet.
Katettu parveke on tilava ja hyvin käytettävissä. Asuntola on hyvä ja sopivan kokoinen. Ihmiset
tuntevat toisensa ja se on ”oma paikka” ja koti. Alapuolella on palveluasuntoja rivitaloihin toteutettuna.
Kuva 45. Yhteistila, Ruokorinne
Kuva 46. Ruokorinteen sisäänkäynti on mäen päällä.
Päästäkseen sisälle taloon on kiivettävä muutama kymmenen metriä rinnettä pääovelle, mikä on
rollaattorilla liikkuvalle mahdotonta.
__________________________________________________________________________________
31
Kuva 47. Asemapiirros. Ruokorinne keskellä, Iltatähti vasemmalla, sekä muita palveluasuntoja.
Ruokolahden taajamassa on lisäksi 84 asuntoa, joita vuokrataan etupäässä vanhuksille. Kaikki ovat
yhden kilometrin säteellä. Viiden tuhannen asukkaan kunnassa on paljon vanhusten käyttöön
toteutettuja asumismuotoja. Ikärakenne vanhenee, maalta muutto suurempiin asustuskeskuksiin on
käynnissä ja nuorten opiskelumahdollisuudet ovat muualla. Kaikki vaikuttaa rakenteen muuttumiseen
ja kustannusten kasvuun. Täällä asiat on kuitenkin toteutettu hyvin.
Ruokorinteen vieressä on toinen ryhmäkoti Iltatähti. Suunnittelija on sama kuin Ruokorinteellä eli
Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy. Rakennus on valmistunut 1996. Asukkaita Iltatähdessä on
17, lisäksi on 1 lyhytaikaispaikka. Asukkaiden keski-ikä on 83 vuotta ja keskimääräinen asumisaika
hieman alle 3 vuotta.
__________________________________________________________________________________
32
2.2.10 Rautjärven terveysaseman vuodeosasto- ja muu laitoshoito sekä palveluasunnot
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
Vuodeos.1971, terveysas. 1981, muu laitoshoito 1981,
Harjulakoti 1970. Peruskorjaus 2010-2011.
Peruskorjaus Arkkitehtuuritoimisto Eeva Manninen
5584 kem2
Terveysaseman vuodeosasto, keskikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Rautjärven kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
vuodeos. 40/ Harjulakoti 27
27/ 10,5
vo: 76,9 v Harjulakoti: 79v
vo: 3 v 5 kk
vo: 50 Harjulakoti:49 v
Simpele ja Rautjärvi muodostivat kuntaliitoksen 1973, jonka jälkeen kunnan nimi on ollut Rautjärvi ja
pääkeskuksen Simpele. Simpeleen keskustataajama on 3000 asukkaan keskus. Taajaman Joensuun
puoleiselle alueelle muodostuu laaja vanhustenhuoltoalue. Alueella on terveysasema ja vanhusten
hoiva- ja palveluasuntoja. Yhteensä alueella on noin 180 vanhusta.
Kuva 48. Pohjapiirros.
Kuva. 49. Hoivaosaston ja sairaalan sisäänkäynti.
Terveysasema ja siihen liittyvät palveluasunnot ovat olleet juuri peruskorjauksessa, jossa korjattiin
ylä- ja alapohjan kosteusvaurio. Terveysaseman keittiö siirtyi yhteiskoululle ja niihin tiloihin
rakennettiin palveluasuntoja; asukaspaikkojen määrä ei kuitenkaan lisääntynyt. Osa sisätiloista on jo
valmiina, mutta ulkotyöt ja julkisivutyöt ovat vielä kesken. Peruskorjaus tehtiin siten, että edelleen osa
terveysaseman vuodeosastosta toimii pitkäaikaisosastona. Rautjärven terveysaseman muutossuunnitelmat on tehty ennen Eksotea, nyt korjaukset todennäköisesti tehtäisiin toisin.
__________________________________________________________________________________
33
Rakennus on rakennettu 70-luvun alussa. Vuodeosastolla on 40 paikkaa. Palveluasunnoissa on
tuettua asumista 27:lle ja yöpartio päivystää. Etäisyys keskustapalveluihin on noin yksi kilometri.
Terveysasema ja sen vuodeosasto on miljööltään täydellinen sairaala, värit, detaljit, suunnittelu.
Päämassan yhteistilat ovat avaria ja helposti tavoitettavissa. Pitkä käytävänäkymä on sairaalamainen
ja häiritsee kokonaisvaikutelmaa. On vaikea kuvitella vuodeosastoa asumiseen. Vuodeosaston 40
paikasta akuuttitarve on 8 ja loput 32 ovat pitkäaikaista asumista keskussairaalatasoisella
vuodeosastolla.
Kuva 50. Vuodeosaston käytävä.
Kuva 51. Ajanmukainen wc-tila.
Vuodeosasto ja palveluasunnot on rakennettu kiinni terveysasemaan. Siinä on pitkä päämassa ja
lisänä siipirakennuksia, joissa on asunnot solumaisesti. Remontti on vielä kesken mutta näyttää siltä,
että soluratkaisua ei ole oikein sisäistetty vaan tulos on laitos. Siipien välissä olevat piha-alueet on
kuitenkin mahdollista vielä rakentaa ja varustaa miellyttäviksi oleskelu- ja kuntoilualueiksi.
Hoitokeskuksen vieressä on viehättävä rivitaloalue, missä on vanhusten vuokra-asuntoja yhteensä 38
kpl.
Lisäksi
on
4
ryhmäasumiseen
tarkoitettua
asuntoa,
joissa
yhteensä
10
asukasta.
Asemanseudulla, joka on n. 25 km Simpeleen taajamasta, on myös 25 vanhusten vuokra-asuntoa.
Rivitaloasuntoihin ja niiden terasseille on esteetön käynti ja asunnoissa on hyvin kotoisa tunnelma.
Vaikka keskustaan on vain kilometri, on se rollaatoilla liian pitkä matka, koska sopiva
__________________________________________________________________________________
34
rollaatetorietäisyys on 50-150 metriä. Koska terveysasema ja rivitalot ovat lähekkäin, on asukkaita
kuitenkin helppo hoitaa.
Kuva 52. Ryhmäasumista.
Kuva 53. Esteetön sisäänkäynti.
Kunnassa on samat ongelmat kuin Ruokolahdellakin, yhteiskunnan rakenne muuttuu. Nykyisen
paperitehtaan (M-Real) kohtalo on epävarma. Yhtiö saneeraa ja muuttaa tuotantoa, väki vähenee,
vanhukset jäävät. Koska useat työntekijät käyvät Simpeleellä töissä Imatralta asti, ei Rautjärvi investoi
enää Simpeleellä tapahtuvaan asumiseen. Näiden ihmisten vanheneminen näkyy siis Imatralla.
Alkuperäiset simpeleläiset asukkaat ovat tällä hetkellä jo siirtyneet hoitokeskukseen. Arvio oli, että
määrällisesti heitä ei enää enempää tule. Tästä syystä Simpele on mielenkiintoinen, koska siellä on jo
tällä hetkellä tarvittava kapasiteetti vanhuspiikin hoitamiseen.
Kaikki edellä oleva viittaa siihen, että Imatralla on syytä varautua siihen, että Imatran terveyspalveluja
tullaan kehittämään koko Etelä-Karjalan koillisalueen palveluiksi. Ainakin akuutti terveyskeskushoito
on syytä keskittää Imatralle.
__________________________________________________________________________________
35
2.2.11 Silamuskoti, Änkilän hoivapalvelut Oy
Kävimme myös tutustumassa Silamuskotiin, joka sijaitsee Änkilän kylässä, lähellä Simpeleen
taajamaa. Silamuskoti on peruskorjattu vanhaan kansakouluun. Vanhasta koulusta on tehty yksityinen
tehostetun palveluasumisen hoivakoti, jossa on 15 paikkaa ja henkilökuntaa 10 henkeä. Ratkaisu on
varsin onnistunut.
Kuva 54. Ulkokuisti
Kuva 55. Ruokasali
Kuva 56. Hirsiseinä
Pihapiirissä on vanhoja rakennuksia ja toisella puolen tietä urheilukenttä. Pitkällä kuistilla on
penkkejä, tuolia ja paljon kukkia. Yleisilme on tosi viihtyisä. Myös tunnelma talon sisällä on lämmin.
Asukkailla on yksilölliset huoneet. Korkeissa huoneissa on puulattiat ja tapetit, suuret ikkunat ja paljon
tauluja seinillä.
Yhteistilat ovat aktiivisesti käytössä. Poiketen kaikista muista näkemistämme kohteista, oli henkilökunta järjestänyt vanhuksille hetken, jossa luettiin ääneen päivän sanomalehtiä. Tästä syystä 4 – 5
asukasta oli kokoontunut kuulemaan ”sanaa”.
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos ja sen peruskorjaaminen vanhusasuntolaksi tuo mukanaan
suuren joukon ratkaistavia ongelmia. Paloturvallisuus, poistumistiet, monikerroksisten rakennusten
hissit ym. voivat joskus tuottaa vaikeuksia. Tässä yksittäisessä tapauksessa yläkerroksen
poistumistikkaat ja sisääntulon ramppiratkaisu antavat toivomisen varaa toteutuksessa.
__________________________________________________________________________________
36
2.2.12 Parikkala vanhainkoti, ”Käskynkkä”
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1990
Arkkitehtitoimisto Ark’idea Ky
3224 m2 bruttoala
Keskikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Parikkalan kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
Käskynkkä 35, Rauhala-koti: 8
Käskynkkä 18, Rauhala-koti: 3
Käskynkkä 86 v, Rauhala-koti: 85 v
Käskynkkä 4 v, Rauhala-koti: n. 3 v
Käskynkkä 47 v, Rauhala-koti: 50 v
Käskynkässä on 35 vanhainkotipaikkaa ja 8 tukipalveluilla tuettua asumispaikkaa. Henkilökuntaa on
18 sekä 3 varalla. Terveysaseman pitkäaikaisosasto lopetti toimintansa vuonna 2009, jolloin potilaista
siirrettiin tänne 16. Rakennus on etäällä keskustan palveluista. Yhteys on rantatien alikulun kautta
eikä
ole
rollaattorietäisyydellä.
Keskustasta
on
vaikeaa
tulla
tänne
syömään
mäkien
vaikeakulkuisuuden vuoksi.
Rakennus on tähän asti katsotuista ensimmäinen hyvä kokonaisuus. Se on saatu aikaan varsin
vähäisin keinon. Julkisivua on jäsennelty hyvillä vaihtelevilla materiaaleilla mielenkiintoiseksi ja
ikkunajako on kiinnostava. Massoittelu on tosin aika yksinkertainen ja osastojen suunnittelu
laitosmainen, mutta sisääntulo ja keskiaulan korostaminen omaleimaiseksi molemmissa kerroksissa
tekee sisätiloista hyvät.
Kuva 57. Sisääntulopiha.
Kuva 58. Valoisa keskiaula.
__________________________________________________________________________________
37
Toisessa kerroksessa aula toimii houkuttelevana yhdistävänä elementtinä osastojen keskellä. Parasta
on valoisuus, joka tosin ei ulotu osastoille saakka samantasoisena. Osa asukkaista, ehkä kolmas osa
tulee ruokailemaan yhteistiloihin.
Osastot ovat
Rauhala
8 asukasta
Rusetti
14 asukasta (huonokunt.)
Ruusula
15 asukasta (huonokunt.)
Ruskola
6 asukasta
Osastojen asuntohuoneet ovat hyviä ja asukkaille on annettu mahdollisuus omien kalusteiden
tuomiseen. Asuinhuoneiden ikkunoiden alareuna on riittävän alhaalla, jotta myös pyörätuolista on
mahdollista nähdä pihalle. Osastojen yhteisoleskelutila on valoisa ja avara. Tilaa käytetään ahkerasti
erilaisiin tapahtumiin ja juhliin. Tilaan liittyy parveke, jonne on helppo päästä ja se on riittävän
kokoinen. Pihoille pääsy on hankalaa eikä niitä ole suunniteltukaan asukkaiden käyttöön, mikä on
virhe.
Simpelejärvi näkyy aavistuksen jossain lähellä, mutta sen maisemaelementtiä ei rakennuksen
suunnittelussa tai sijoittamisessa ole huomioitu. Harvoissa laitoksissa on nähty näin hyvin toteutettu
keskiaula ja sisääntulo. Ne pelastivat koko rakennuksen tunnelman ja osittain antavat anteeksi
osastoilla ja asuntopuolella esiintyvän tavanomaisuuden.
Kuva 59. Yhteistila.
Vanhainkodin
tilaratkaisut
Kuva 60. Monipuolisesti tiloja.
ovat
yleisesti
ottaen
hyvät.
Toiminnallisesti
kannattaa
kehittää
päiväryhmien tiloja. Nykyinen tila, joka sijaitsee pääsisäänkäynnin alapuolella olevassa tasossa, on
ahdas 15 hengelle, etenkin jos ryhmässä on vielä rollaattorin käyttäjiä. Toisaalta pääsisäänkäynnin
yhteydessä oleva kirjasto on vajaakäyttöinen. Kirjaston takana olevassa siivessä on toimistotilaa,
joka ei ole täysipäiväisessä käytössä (kotipalvelut). Vuosikorjausten yhteydessä on mahdollista avata
päivätoimintaryhmille tiloja tältä alueelta ja siirtää toimistotiloja muualle.
__________________________________________________________________________________
38
2.2.13 Parikkalan sairaala
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
1972, peruskorjaus 2009-2010
6103 kem2
Kaksikäytäväratkaisu
Vaalea tiili
Parikkalan kunta
36
18
85
2 vko
Parikkalan sairaalarakennus sijaitsee kunnan keskustassa edustavalla paikalla. Sairaalassa on
lääkäripäivystys 24/7. Päivystys palvelee paitsi Parikkalaa, myös Rautjärven kuntaa sekä rajoitetussa
määrin Punkaharjua ja Kesälahtea. Parikkalan akuuttisairaalassa käy jo tällä hetkellä erikoislääkäreitä
uuden terveydenhuoltolain edellyttämässä laajuudessa.
Kuva 61. Asemapiirros. Parikkalan sairaala
__________________________________________________________________________________
39
Rakennus on valmistunut 1972, ennen Kansanterveystyölakia. Rakennusta on peruskorjattu
säännöllisesti ja se on hyvässä kunnossa. Viimeinen remontti on päivystysosan saneeraus 2009.
Tulos on onnistunut. Talossa on laboratorio (3 työntekijää) ja se palvelee myös lähikuntia.
Sairaalana talo toimii ilmeisen hyvin. Täällä ei ole vuodeosastolla pitkäaikaispaikkoja. Vuodepaikkoja
on 36 ja keskimääräinen hoitoaika 14 vrk. Päivystyksen yhteydessä on lisäksi 4 eristyspaikkaa, joissa
on valvontakamera. Potilaalta pyydetään aina lupa niiden käyttöön. Kameravalvonta helpottaa
hoitajien työtä, koska näin voidaan keskustella käynnin tarpeesta ennen eristysvaatteiden pukemista.
Eräitä hyviä yksityiskohtia lukuun ottamatta talo edustaa vaatimatonta arkkitehtuuria. Sisääntulopiha
nousee oudosti kahteen sisäänkäyntiin, jotka eivät juuri eroa toisistaan. Varsinaista pääsisäänkäyntiä
ei ole riittävän hyvin erotettu julkisivusta. Sisäpiha on oudon kalteva, tehty tuomaan kellariin
yläikkunavaloa. Sisäpihan kauniit istutukset näkyvät hyvin yhdyskäytävälle, mutta pihalle käynti ei ole
mahdollista korkeuseron vuoksi. Materiaaleina liian paljon betonia ja rautaa, mahdollisuudet olisi ollut
keveämpään ja valoisampaan läpinäkyvään ratkaisuun.
Rakennus on sijoitettu oudosti niin, että se on poikittain järvinäkymän edessä, eikä suunnittelussa ole
millään tavalla huomioitu maisemallisia mahdollisuuksia. Sisääntulosta eteenpäin mentäessä heti
edessä julkisivun puolella on pieni oleskelutila ja tv-nurkka. Järveä voi pensaden ja puiden läpi katsoa
lasiovesta ja parista ikkunasta. Vain muutamasta potilashuoneesta on järvinäkymä. Sisääntuloaulat ja
ilmoittautumistilat ovat pimeitä. Röntgenin vastaanottoaula on valoisa. Valo tulee kattoikkunoista; ei
järvinäköaloja täälläkään.
Kuva 62. Järvenpuoleinen piha kaipaa kunnostusta.
Kuva 63. Röntgenin odotustila.
Vuodeosasto on keskikäytäväosasto. Kaikissa huoneissa on oma wc. Väritys on vaalea
pastellivärinen ja kokonaisuus sairaalamaisempi kuin sairaalan puolella. Keskikäytäväratkaisu on aina
__________________________________________________________________________________
40
pimeä ja etäisyydet muodostuvat pitkiksi. Olisi ollut parempi tehdä kaksi pienempää osastoa
toisenlaisella konseptilla.
Rakennus palvelee toiminnallisesti hyvin sille asetettavia tavoitteita, mutta ei anna mitään
tilasuunnittelullisia elämyksiä. Järvinäkymien ja ranta-alueen käyttämättä jättäminen on perussuunnittelussa suuri puute.
Parikkalan sairaala kokee itse olevansa kuntouttava sairaala, joka palvelee Eksoten pohjoisalueella
olevaa katvealuetta. Lähimmät vastaavat yksiköt ovat Savonlinnassa oleva keskussairaala, Kiteen
terveyskeskus ja Imatran terveyskeskus.
Vaikka sairaala kokee oman roolinsa kuntouttavaksi sairaalaksi, on vuodeosasto ahdas eikä potilaille
ole riittäviä päivätiloja nojatuoleineen ja muine mahdollisuuksineen, mitä edellytetään nykyaikaiselta
kuntoutussairaalalta.
__________________________________________________________________________________
41
2.2.14 Saaren palvelutalo
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
1987 ja 2005 Vuokkola
2923 m2 bruttoala
H-malli, keskikäytäväratkaisu
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Parikkalan kunta
Kotirinne: 15 teh. palv.as., Vuokkola: 9 teh.palv.as.,
Rinnetupa 13 (tukipalveluilla tuettu asuminen) yht. 37
Kotirinne: 10 Vuokkola: 6 Rinnetupa: 5
Kotirinne: 85 v Vuokkola: 84 v Rinnetupa 85 v
Kotirinne: 1,5 v Vuokkola: 2,5 v Rinnetupa: 2,5 V
Kotirinne: 43 v Vuokkola: 51 v Rinnetupa: 50 v
Palvelutalossa sijaitsevat tehostetun palveluasumisen yksikkö ja tukipalveluilla tuettu asumisen
yksikkö. Palvelutalon vieressä sijaitsee vanhusten rivitaloasuntoja. Tehostetun palvelun asuntoja on
24 kpl.
Päärakennus on kaksikerroksinen, sisäänkäynti ylimmästä kerroksesta. Maasto on antanut tällaisen
mahdollisuuden, mutta kiipeäminen ylös on hankalaa. Rakennus on tunnelmaltaan lämmin ja
miellyttävä, vaikka asukkaat ovat huonokuntoisia. Yhteistilojen käyttö oma-aloitteisesti jää aika
vähälle.
Kuva 64. Pohjapiirros. Saaren palvelukeskus ja vanhainkoti.
__________________________________________________________________________________
42
Katettu sisäänkäynti on selkeä ja esteetön. Pysäköintialueelta pääsisäänkäynnille on noustava
hankalasti mäkeä ylös.
Kuva 65. Selkeä sisäänkäynti.
Kuva 66. Keskusaula.
Keskustila on korkea ja ilmava, johon tiililaattalattia tuo kodikkaan tunnelman. Liimapuiset kannattajat
ja ristikko ovat näkyvissä. Sisäänkäynnin vieressä on lapsille oma nurkkaus.
Asunto-osastot on hyvin suunniteltu ja niistä jää lämmin vaikutelma. Sisällä on punatiiltä, puuta ja
väriä. Tiettyä kodinomaisuutta on havaittavissa. Hyvä yksikkö, jossa on erinomainen ruokailutila.
Tähän tilaan soisi mielellään vähän enemmän luonnonvaloa ja henkilökunnalta aktiivisuutta tuoda
tänne asukkaita.
Kuva 67. Kodikas keittiö.
Kuva 68. Muistoja.
__________________________________________________________________________________
43
Rakennusosien ja osastojen väliin jäävä piha on kapeahko ja vaikeasti käytettävissä nykyään. Se
tulisi pinnoittaa uudelleen, oleskelu- ja istuskeluryhmiä tulisi lisätä sinne tänne. Osa pihasta tulisi
kattaa ja pääsy tulisi tehdä helpoksi luiskien avulla.
Parvekkeet ovat pienet ja kapeat, mutta kuitenkin niitä on mahdollista käyttää. Toisen osaston
päädyssä
on
ovi
auki omalle
aidatulle
pihamaalle,
mikä
on
osoittautunut
harvinaiseksi
mahdollisuudeksi kierroksemme aikana.
Kuva 69. Suojainen sisäpiha.
Kuva 70. Aidattu osaston piha.
Päärakennus ja rivitalot muodostavat puistomaisen vihreän kokonaisuuden. Kesäistä käyttöä ja
toimintaa voitaisiin lisätä, jos asukkaat saadaan mukaan. Nyt näyttää vähän siltä, että edustan
ulkoalueet on suunniteltu helppohoitoisiksi istutuksiltaan ja lumenpoiston kannalta. Asfalttia on vähän
liikkaakin.
Palvelutalo on yksi parhaita kohteita, mitä tässä yhteydessä on nähty. Materiaalit, sisustus, tunnelma
ja puistomainen alue on miellyttävä. Pienimuotoinen mittakaava sisällä ja ulkona poistaa
laitosmaisuutta. Luonnonvalo on näissä laitoksissa erittäin tärkeä, mikä tulisi muistaa, kun tehdään
remontteja sekä lisärakentamista.
__________________________________________________________________________________
44
2.2.15 Uukuniemen palvelutalo
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1990
1060 m2 bruttoala
Omakotitalo, jota laajennettu soluiksi
Vaalea tiili, valkoiset puuosat
Parikkalan kunta
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
14
8
80 v
3,5 v
50 v
Kuva 71. Osa Uukuniemen palvelukeskusta.
Kuva 72. Luonnos kokonaisuudesta
Keskuksessa on 13 vakinaista asukasta sekä 4 lyhytaikaista paikkaa lähinnä omahoitajan lomien
ajaksi. Hoitoaika/asumisaika n. 3,5 vuotta. Kaikissa asunnoissa on oma wc. Omaisilla on tänne pitkä
matka; linja-autolla pääsee kyläilemään vain iltapäivällä ja takaisin pääsee vasta seuraavana
aamuna.
Miellyttävä, joskin sokkeloinen matala keltatiilitalo, jonka ulkotilat ovat suhteellisen hyvät ja
käyttökelpoiset. Ulkoalueita tulisi kuitenkin kalustaa enemmän asukkaiden käyttöön.
__________________________________________________________________________________
45
Kuva 73. Piha kaipaa kunnon pintoja.
Kuva 74. Pihan pensaita.
Yhteistilat ovat hyvät. Ikkunat ulottuvat riittävän alas ja pihalle on hyvät näkymät. Leivinuuni
yhteistilassa on erinomainen. Erityisesti kiinnittää huomiota, että lattialla on mattoja, eikä siitä näytä
olevan suurempaa haittaa. Matot lisäävät akustiikkaa huoneessa ja tuovat lämpöä ja kotoisuutta.
Asunto-osan käytävät ovat liian kapeat.
Yhteistiloja näytetään käytettävän aktiivisesti; asukkaat ovat mukana vaikka ongelmat ovat samat kuin
muuallakin. Tutustumiskäyntimme aikana vierailulla olivat varuskuntasoittokunnan muusikkopojat
sekä muita kyläläisiä, mikä tuntui positiiviselta ja innosti yhteislauluun.
Kuva 75. Kodikkuutta.
Kuva 76. Yhteislaulua kyläläisten kanssa.
__________________________________________________________________________________
46
2.2.16 Joutsenon terveysaseman vuodeosasto
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1983/2005-2006/2009-2010
Suunnitteluyhtymä Olli Vikkula Oy/ Arkk tsto jARK
4251 m2
Kaksikäytäväratkaisu
Vaalea tiili, valkoiset puuosat
Lappeenrannan kaupunki
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
40+1
23+3varahenkilöä + sairaala-apulaiset
81 v
8 kk
53 v
Joutsenon terveysasemalla on suoritettu osittainen peruskorjaus ja laajennus vuosi sitten.
Alkuperäinen rakennus on vuodelta 1983. Asukkaat olivat remontin ajan evakossa Rauhan
sairaalassa ja palasivat viime kesänä. Vastaanottotilat laajenivat vuodeosaston laajennuksen myötä
alakertaan. Korjaussuunnittelu aloitettiin 5 vuotta sitten.
Kuva 77. Pohjapiirros. Joutsenon terveysaseman vuodeosasto.
__________________________________________________________________________________
47
Asukkaita vuodeosastolla on 41 ja henkilökuntaa 23 + 3 varahenkilöä. Remontissa paikkamäärä pysyi
samana mutta pinta-ala kasvoi. Asukkaiden hoitoaika on keskimäärin 8 kk 13 pv.
Rakennus on vaalea tiilirakennus, jonka edessä on suuri parkkialue. Joutsenon keskustaan on
matkaa noin kilometri. Sisäänkäynti on selkeä ja osoitettu kaarevalla katoksella. Tuulikaapissa on tilaa
pyörätuoleille, mutta myös tilavassa aulassa on apuvälineitä ja kuntopyörä.
Kuva 78. Sisäänkäyntikatos.
Kuva 79. Sisääntuloaula.
Aulasta johtaa kierreporras ylös. Toisen kerroksen aula on lasitettu. Kierreporras on vanhustenpalveluyksikössä aina huono ratkaisu, mutta onneksi vaihtoehtona on hissi. Ala-aula on valoisa ja
käynti eri osastoille opastettu selkein opastein. Terveyskeskuksen odotustila on viihtyisä.
Kotihoito, keittiö, fysioterapia ja röntgen ovat pohjakerroksessa. Fysioterapiatilat ovat hyvät ja tilavat
mutta hoitajia on vain kaksi. Vuodeosastopotilas saa kolme kertaa viikossa kuntoutusta, kesto 10-15
min/potilas. Kuntoutuksen määrä on kuitenkin yksilökohtaista ja leikkauspotilailla on enemmän
kuntoutusta. Vuodeosastolla kuntoutuksesta vastaavat kuntohoitajat. Siihen kuuluvat erilaiset
siirtymiset ja yleisesti potilaan aktivointi. Mahdollisuuksien mukaan kävelytetään syömään ja takaisin.
Kuva 80. Tilavat fysioterapiatilat.
Kuva 81. Yläaula.
__________________________________________________________________________________
48
Osastolla on oma kuntoutustila osaston käyttöön. Terveysaseman katutasossa toimivan fysioterapian
yksikön (kuva 82) 2 kuntohoitajaa käyvät kuntouttamassa osaston potilaita päivittäin 1-2 tunnin ajan.
Huoneet osastolla ovat ahtaat. Käytävällä on apuvälineitä. Asukkaiden nimet näkyvät muovisissa
pusseissa oven ulkopuolella. Käytävän alaosassa on mukavan näköinen kuvioitu ikilevy. Yhteisissä
pesutiloissa on isot liukuovet. Pesutiloissa on paljon irrallista tavaraa, onneksi tila on riittävän suuri.
Kuva 82. Ikilevyseinä.
Kuva 83. Pesutila.
Parvekkeita on kaksi; toinen lasitettu ja toinen avoin. Lasitetutulta parvekkeelta on näkymä pysäköintialueelle. Potilassängylläkin pääsee parvekkeelle; nyt suurella parvekkeella ei kuitenkaan ole ketään.
Parvekkeen vieressä on korkea viihtyisä aula, missä on isot ikkunat. Sääli, ettei ulkoilupihaa ole
lainkaan, vaikka vieressä on hieno mäntymetsä.
Kuva 84. Yhteisparveke.
Kuva 85. Näkymä metsään.
__________________________________________________________________________________
49
Kangasvuokon yksityinen palvelutalo liittyy tähän rakennukseen, mutta siellä ei inventointiryhmä
vieraillut. Siihen kuuluu pieni ryhmäkoti, 16 asuntoa +6 paikkaa.
Joutsenon alueella toimii lisäksi vanhainkoti, Joutsenon palvelukeskus (3 osastoa, 64-paikkaa), johon
ei inventoinnin aikana käyty tutustumassa. Se toimii tällä hetkellä väliaikaistiloissa entisen Rauhan
sairaalan mailla, kunnes uudet tilat valmistuvat. Yksikkö muuttuu vuoden 2012 alkupuolella tehostetun
palveluasumisen yksiköksi (56 paikkaa).
__________________________________________________________________________________
50
2.2.17 Sammonkoti, Sammonlahti Lappeenranta
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1994
Suunnittelurengas Oy
4913 m2
Keskikäytäväratkaisu, 3 siipeä
Punatiilirakennus, valkoiset puuosat
Lappeenrannan kaupunki
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
60
44
90 v
45 v
Sammonkoti on valmistunut 1994 ja sijaitsee 7 kilometrin päässä Lappeenrannan keskustasta
Sammonlahden lähiössä. Rakennuksen välittömässä läheisyydessä on kaikki peruspalvelut.
Kuva 86. Pohjapiirros. Sammonkoti ,Lappeenranta
Asukkaita on yhteensä 30+30 sijoittuen kahteen samankokoiseen ryhmäkotisiipeen. Asukkaiden
keski-ikä on 90 vuotta. Lääkäri käy kerran viikossa. Henkilökuntaa on osastoilla 22+22, yhteensä siis
44.
Sen lisäksi talossa työskentelevät keittiötyöntekijät sekä kotihoidon ja päivätoiminnan
henkilökunta, talonmies ja SATU Oy:n laitoshuoltajat.
__________________________________________________________________________________
51
Rakennukseen on pitkien luiskien kautta esteetön sisäänkäynti. Sisäänkäynnin edessä on omituiset
rappuset suoraan tielle. Kulku on kuitenkin estetty teräsaidalla. Sisääntuloaula on tukkoinen ja ahdas.
Kuva 87. Sisäänkäyntipuoli
Kuva 88. Aulan istuinryhmä
Istuinryhmä on liian massiivinen ja sisäänpäin kääntynyt. Aulaan liittyy ruokala, joka näkyy lasiseinien
läpi ja parturi-kampaamo Malviina. Sisäpiha on viihtyisä ja suojainen, mutta joskus iltaisin siellä käy
nuorisoa ja harrastaa ilkivaltaa.
Koska rakennus on aikanaan tehty hyväkuntoisille vanhuksille, on siellä vain yksi hissi, mikä aiheuttaa
ruuhkaa, kun alakerrassa järjestetään joku tapahtuma. Talo vaikuttaa sokkeloiselta, ulkonurkkiin on
sijoitettu pimeitä tiloja kuten siivouskomerot, kun niihin mieluummin ajattelisi ikkunallisia tiloja.
Vanhainkotiosastoilla on panostettu paljon sisustukseen ja käytävillä on vanhoja asukkaiden
huonekaluja kauniisti laitettuna. Polkulaitteita on sijoitettu penkkien eteen, mutta ei niitä käytetä.
Vanha valssimusiikki soi taustalla.
Kuva 89. Yhteistila
Kuva 90. Kotona
Kuva 91. Kuntoutusta
__________________________________________________________________________________
52
Päivätoimintayksikössä ryhmä on juuri kokoontunut pelaamaan jotakin peliä. Kesällä päivätoimintaan
osallistutaan ympäri maakuntaa. Tilat on sisustettu kauniisti. Ryhmätilassa on mattoja, tauluja,
vanhoja kelloja ja peilejä.
Koska lähellä on paljon palveluita, kaupat ja kirkko, olisi hyvä, että rakennuksesta olisi ikkunoita tielle
päin, jotta asukkaat voisivat seurata elämää talon ulkopuolella. Myös käytävien ikkunat ovat liian
korkealla. Lähellä on monta päiväkotia, mitä pitäisi hyödyntää yhteisien tapahtumien avulla.
Sammonlahdessa
on
paljon
maahanmuuttajia
ja
venäläisiä,
joista
jotkut
ovat
osastoilla
kieliharjoittelussa, ja vievät asukkaita ulkoilemaan.
__________________________________________________________________________________
53
2.2.18 Lehmuskoti, Lappeenranta
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
1976
Lappeenrannan kaupunki
5354 m2 bruttoala
Keskikäytäväratkaisu
Vaalea tiili, tummat puuosat
Lappeenrannan kaupunki
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
60
45
84 v
132 -228 vrk
49 v
Lehmuskoti sijaitsee aivan Armilan sairaalan läheisyydessä puolen kilometrin päässä Lappeenrannan
keskustasta. Rakennus on vuodelta 1976 ja se on peruskorjattu 2005.
Kuva 92. Asemapiirros. Lehmuskoti Lappeenranta.
Asukkaita on osasto 1:llä 20+4, osasto 2:lla 20+2 ja osasto 3:lla 20+1; keski-ikä 84,4 vuotta.
Lehmuskodin osasto 1 on vuorohoitoa antava yksikkö, osasto 2 on tyypillinen vanhainkotiosasto ja
osasto 3 on dementiayksikkö. Henkilökuntaa on noin 14 kullakin osastolla. Töitä tehdään tiimeissä.
Sisääntulon vieressä on kadun puolella iso ruokasali, johon liittyvä keittiö ei ole enää toiminnassa.
Tässä olisi oiva paikka seurata kadun liikennettä. Tuloaula on sisustettu kauniisti.
__________________________________________________________________________________
54
Kuva 93. Ruokasali.
Kuva 94. Sisääntuloaula.
Osastoilla ja asuinhuoneissa on mukava tunnelma. Huoneet ovat reilun kokoiset ja tilojen rakenne on
selkeä. Sauna on ahkerassa käytössä; 101-vuotias kävi tänään saunassa.
Parvekkeille on sisustettu miellyttävät istuskelupaikat ja sieltä on näkymä sisäpihalle, missä ahkerasti
järjestetään monenlaisia tapahtumia. Pihalle on tulossa myös katos ja toiveissa on saada sinne
kävelyrata. Alaosa parvekekaiteesta saisi olla läpinäkyvä tai näkyvyys alas pihalle pitäisi järjestää
pyörätuolissa istuvalle jollain muulla tavalla. Täälläkin kuuluu hiljaista valssimusiikkia taustalla.
Kiinteistössä sijaitsee myös Lappeenrannan terveyskeskuksen fysioterapiaosasto, jossa on hyvät ja
monipuoliset tilat uima-altaineen ja kuntolaitteineen. Opastus voisi olla paremmin hoidettu.
Sisäänkäynti osastolle tien puolelta on esteellinen, joten esteetön käynti on järjestetty paikoituspihan
puolelta rampilla.
Kuvat 95 ja 96. Fysioterapiatilat.
Kuva 96.
__________________________________________________________________________________
55
Palvelun käyttäjinä on kaikenikäisiä, lähinnä kuitenkin keski-ikäisiä ja vanhuksia. Lehmuskodista
pääsee hissillä suoraan fysioterapiaosastolle.
Omaiset ovat tyytyväisiä yksikön sijaintiin lähellä keskustaa ja siihen, että asukkaat saavat nukkua
oman rytmin mukaan; aamuherätystä ei ole kello seitsemältä. Omahoitajat käyttävät asukkaita torilla
ja kampaajalla. Tämän tyyppinen ratkaisu voisi olla aivan hyvin osa tavallista asuinrakennusta.
__________________________________________________________________________________
56
2.2.19 Ortamonpuisto, Lappeenranta
Perustiedot
Rakennusvuosi
Arkkitehti
Rakennuksen pinta-ala
Pohjaratkaisu
Ulkoarkkitehtuuri
Omistaja
2010
Arkkitehtitoimisto Ark’idea
4619 kem2
Keskikäytävälliset siipirakennukset keskusaulan ympärillä
Punatiilirakennus, tummat puuosat.
Lappeen Ikihonka Oy
Asukasluku
Henkilökuntaa
Asukkaiden keski-ikä
Keskimääräinen asumisaika
Työntekijöiden keski-ikä
83
48
86 v
46 v
Ortamonpuisto edustaa tässä inventoinnissa aivan uutta rakentamista, koska on ollut vasta vuoden
toiminnassa.
Henkilökunta
on
päässyt
vaikuttamaan
suunnitteluratkaisuihin.
Silti
keittiön
ergonomiassa olisi parannettavaa. Suunnittelussa on tehty paljon hyviä ratkaisuja, mutta jotenkin
kokonaisuus jää hieman laimeaksi.
Kuva 97. Asemapiirros. Ortamonpuisto Lappeenranta.
__________________________________________________________________________________
57
Ortamonpuisto sijaitsee kaukana palveluista Lauritsalan kanavan läheisyydessä. Sijoittaminen näin
kauas kaikesta toiminnasta ihmetyttää. Omaiset arvostavat kuitenkin luonnon läheisyyttä ja rauhallista
sijaintia. Asukkaille on järjestetty kanavaristeily ja omahoitajan tai omaisten kanssa pääsee välillä
ostoksilla muualle. Suurin osa asukkaista on siirretty tänne Mäntylän sairaalan lakkautuksen
yhteydessä. Lappeenrannan Asuntopalvelut Oy:n tytäryhtiö Lappeen Ikihonka Oy omistaa kiinteistön.
Kuva 98. Pääjulkisivu ja sisääntulo.
Kuva 99. Apuvälineiden pesutila.
Rakennus on kaunis kaksikerroksinen punatiilirakennus. Sisääntulo on selkeä ja esteetön. Aivan
sisääntulon yhteydessä on tilava liikkumisen apuvälineiden pesu- ja säilytystila. Rakennus koostuu
keskellä olevista yhteistiloista ja neljästä asuntosiivestä, joissa on 10-13 asukasta kussakin.
Keskelle rakennusta sijoittuvat keittiö ja ruokasali. Ruoka tuodaan Etelä-Karjalan keskussairaalalta.
Ruokasalissa on siirreltävät lasiseinät, jotka mahdollistavat tilan laajentamisen tarvittaessa.
Kuva 100. Ruokasali on melko ilmeetön.
Kuva 101. Ruokalan taittolasiseinä.
__________________________________________________________________________________
58
Käytävätilat ovat avarat, mutta värittömät ja kolkot. Muisteluhuone on kalustettu ahtaasti. Ihmetyttää,
miksi vanhat esineet ja huonekalut on ahdettu kaikki yhteen tilaan, kun niitä olisi voinut harkiten
sijoittaa ympäri rakennusta. Yhteistiloissa on yksi tyhjä huone, johon on tulossa parturi-kampaamo.
Pääaulassa järjestetään paljon yhteisiä tapahtumia.
Kuva 102. Muisteluhuone.
Kuva 103. Yhteinen tilaisuus pääaulassa.
Yhteistilojen julkitilakalusteet vaikuttavat kovin moderneilta tässä ympäristössä. Tiedossa on
yhteistyötä kuvataiteiden opiskelijoiden kanssa, mikä toivottavasti virkistää yhteistilojen tunnelmaa.
Kummassakin kerroksessa on sauna, joka lämpiää 4-5 kertaa viikossa. Asukkaat valittavat, että
talvella saunan alaosassa on liian viileää jaloille. Tähän auttaisi lattiaan upotettu kius.
Asukashuoneissa on asukkaiden omia huonekaluja, jotka tekevät asuintiloista kodinomaisia.
Eteistilaan on asennettu taittoistuin, mikä on hyvä ratkaisu. Samoin kynnyskaivo pesuhuoneen oven
edessä on nykyaikainen hyvä ratkaisu.
Kuva 104. Oma koti.
Kuva 105. Eteisen taittoistuin.
__________________________________________________________________________________
59
Sisäpihalle on suunniteltu asukkaille mahdollisuus ulkoiluun ja kasvien hoitoon. Asukkaille on tehty
oma perennapenkki, joka olisi voinut kohopenkkinä olla helpommin käytettävissä. Katos on turhan
pieni suojaamaan helteisenä päivänä. Piha on kuitenkin kaunis ja sopivan kokoinen.
Kuva 106. Ortamonpuiston sisäpiha.
__________________________________________________________________________________
60
3
Inventoinnin tulokset
Laajan inventoinnin tulokset on pelkistettävissä kolmeen näkökulmaan:
3.1
•
Sijainti yhdyskunnassa
•
Suunnittelu ja sen onnistuminen
•
Tilojen mahdollistama toiminnallisuus
Sijainti yhdyskunnassa
Perinteinen vanhainkodin tai terveydenhuolto/sairaalarakennuksen sijainti on taajaman ulkopuolella
omalla rauhallisella alueella vähän eristettynä muusta yhteiskunnan elämästä ja toimitusta. Viime
vuosina sijoituspaikoiksi on valittu alueita hieman lähempää keskustoja. Ollaan tultu rakennetun
yhteisön ja palvelujen äärelle.
Vanhusten palauttaminen kuntouttamalla
itsehoitoisiksi ja osaksi yhteiskuntaa edellyttää myös
sopivaa ympäristöä. Useat taajamat ovat harvaan rakennettuja ja niistä puuttuu selkeä keskus. Kuvan
107 ilmakuvassa näkyy selvästi, miten alueen sosiaalipalvelut on erotettu laajalla metsävyöhykkeellä
kauas taajaman keskustan toiminnoista ja palveluista.
Keskusta
Sosiaalipalvelut
Kuva 107. Sosiaalipalvelut on eristetty 500 metrin metsävyöhykkeellä taajaman keskustasta.
__________________________________________________________________________________
61
Niin kutsuttu rollaattorietäisyys on 150-200 metriä. Tällä etäisyydellä palveluista (kauppa, posti,
pankki, ravintola, kirjasto, kahvila, pubi) tulisi näiden laitosten ja asuntojen sijaita tänä päivänä.
Suuntaus on yleiseurooppalainen. Ilmeisesti me täällä reunalla tulemme vähän jäljessä tästä
kehityksestä.
Suunnittelussa ei kiinnitetä riittävää huomiota vanhusten palvelujen sijaintiin. Omahoitoinen vanhus
kykenee käyttämään normaaleja palveluita yllättävän paljon, jos siihen annetaan mahdollisuuksia.
3.1.1
Ympäristön ja ulkotilojen käyttö
Vanhusten asumiskohteiden sijoituksessa ei yleensä huomioida maisema- tai näköala-asioita. Vaikka
upea maisemallinen kohta voisi olla muutaman kymmenen metrin päässä valitusta paikasta, niin sitä
ei ole huomattu tai sitä ei ole pidetty mitenkään tärkeänä. Yksiköiden sijoituksessa pitäisikin muuttaa
ajattelua aktiivisesti sisältä ulospäin suuntautuvaksi, niin että maisema ja näkymät ovat luonteva osa
yksikön ja ympäröivän yhdyskunnan toimintaa. Kaunis maisema jää hyödyntämättä, jollei sisätiloista
avata näkymiä ulos mahdollisimman monen asukkaan iloksi. Myös kuntoutusta tukeva mahdollisuus
päästä vapaasti ulkoilmaan nauttimaan näkymistä ja maisemista on jätetty toteuttamatta
sijoitusratkaisuissa.
Ulko-oleskelumahdollisuuksia tulee ehdottomasti lisätä. Mahdollisuus liikkua sisätilasta ulkoilmaan
seuraamaan luonnon ääniä ja tuoksuja tuo päivään eloa ja edesauttaa kuntoutumisessa. Ulkotilojen
suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös mahdollisuus vetäytyä varjoon auringon paahteelta. Vanha
ihminen kestää kuumuutta yleensä hyvin huonosti.
Mielenkiintoista on, ettei yhdenkään inventointikunnan rakennettu keskusta-alue sijaitse järven
rannalla. Sama koskee vanhusasumisen yksiköitä. Ainoat poikkeukset olivat Parikkalan sairaala
Simpele-järven rannalla ja Savitaipaleen terveysasema Kuolimo -järven rannalla. Rannan läheisyyttä
ei kuitenkaan oltu hyödynnetty näidenkään suunnittelussa lähes lainkaan.
Useat rakennukset sijaitsivat kauniilla paikalla, josta olisi loistavat näköalat, jos niitä vain olisi otettu
huomioon suunnitteluratkaisuissa. Pelkästään pääsy piha-alueille oli hankalaa ja normaalit
pihakalusteet puuttuivat usein. Myöskään tontteja ei ollut aina aidattu siten, ettei dementti henkilö
eksy tai pääse kiipeämään aidan yli ja karkaamaan hoitoyksiköstä.
Etenkin kesällä, jolloin huoneet lämpenevät liikaa ilman jäähdytystä, on ulkona olon merkitys tärkeä.
Vuosikorjausten
yhteydessä
kannattaisi
systemaattisesti
ryhtyä
rakentamaan
piha-alueille
oleskelunurkkauksia ja niihin liittyviä kalusteita.
__________________________________________________________________________________
62
Esteettömyys siirryttäessä sisä- ja ulkotilojen välillä ei toteudu tänä päivänä; parvekkeelle pääsykin on
tehty hankalaksi ja parvekkeen ovia pidetään jopa lukossa karkaamisten estämiseksi. Tuntuu siltä,
että mieluummin toteutetaan kalliit parveketilat kalusteineen ja noudatetaan näin tilaohjelmaa kuin
todella mietittäisiin, miten ratkaistaan karkaamisongelma ja suodaan asukkaille mahdollisuus ulkoilla
vapaasti parveketiloissa.
3.2
3.2.1
Suunnittelu ja onnistuminen
Asukkaat, henkilökunta ja arkkitehti päätöksentekijöinä
Kun suunnitellaan vanhustiloja, on olemassa kaksi mahdollista lähtökohtaa. Voidaan lähteä siitä, että
vanhus on objekti ja häneen kohdistettu työ pyritään suorittamaan mahdollisimman rationaalisesti.
Tämä lähtökohta on sairaalaperinteinen ja täysin oikeutettu päivystysyksiköissä, operatiivisissa
yksiköissä ja muissa tilanteissa.
Toinen lähtökohta on ihmiskeskeinen. Siinä tilasuunnittelun tavoitteena on ymmärtää asuinympäristö
vanhusten kotiympäristönä, missä vietetään mahdollisesti useita elämän viimeisiä vuosia. Tämä
lähtökohta tuntuu jäävän liian usein täysin suunnittelun ulkopuolelle.
On kaksi aivan eri asiaa tarkastella näitä laitoksia henkilökunnan tai asukkaan näkökulmasta.
Henkilökunnan kannalta toimiva yksikkö voi olla vanhuksen kannalta täysin asumiskelvoton.
Pelkästään asukkaan kannalta toteutetusta kohteesta voi tulla käyttökustannuksiltaan kallis. On
löydettävä sopiva kompromissi niin, että molemmat tavoitteet toteutuvat hyvin.
Osittain näkökulman valinnan syy on asenteissa. Vanhuksia ja heidän tarpeitaan ei arvosteta tasaarvoisesti tiloista päätettäessä. Vanhukset ovat objekteja vaikka heidän pitäisi olla subjekteja. Heidät
on tavallaan pantu syrjään ja vaikutelmat heitä varten suunnitelluista kohteista ovat usein lohduttomia.
Käytännössä on kuitenkin niin, että suunnittelu- ja toteutusvaiheessa aktiivinen osallistujajoukko on
henkilökunta, tuleva käyttäjä sekä päättäjät, maksajat. Tulevat asukkaat ovat vielä kotona kotihoidon
varassa tai sitten terveysaseman vuodeosastolla siirtoa odottamassa. Kukaan ei kysy heiltä mitään
eivätkä he pysty itse vaikuttamaan.
Arkkitehtisuunnittelun taso on tänä päivänä hyvin ongelmallinen, koska pohjaksi valitaan usein vanha
laitoskonsepti, joka ei vastaa tämän hetken hoidon tavoitteita. On havaittavissa myös, että
suunnittelutehtävää ei pidetä riittävän tavoitteellisena. Siitä ei ikään kuin saada irti mitään erikoista.
Valmis huonetilaohjelma myös johtaa helposti siihen, että arkkitehdin innovaatiokyky ei pääse esille.
Tehdään rutiiniratkaisuja liian usein.
__________________________________________________________________________________
63
Vanhusten asuinympäristön suunnittelu on yksi arkkitehdin vaikeimpia tehtäviä. Kaikki toiminnot,
vaatimukset ja asukkaiden toiveet on oletettava; omakohtaista kokemusta ei ole. On aivan eri asia
tehdä kouluja tai tavallisia asuntoja tai päiväkoteja. Toteutettuja vanhusten asumiskohteita
tarkastellessa voi kyllä havaita, että on menty yli sieltä, missä rima on kaikkein matalimmalla.
Yleensä
on
toteutettu
henkilökunnan
toiveet,
esimerkiksi
työtiloissa
ja
ergonomiassa.
Asumisviihtyvyys on jäänyt usein toissijaiseksi tavoitteeksi. Myös luonnonvalon käyttö on näissä
laitoksissa erittäin tärkeää, mikä tulisi muistaa, kun tehdään remontteja sekä lisärakentamista.
3.2.2
Kalustamisesta ja sisustamisesta
Käyntien aikana tuli täysin selväksi, että yksiköissä, joissa oli vanhuksen omat huonekalut, oli parempi
henki ja vanhukset vaikuttivat parempikuntoisilta. Kun tämä ratkaisu merkitsee sitä, ettei kunnan
tarvitse investoida vanhainkodin kalustamiseen, voidaan kysyä, eikö olisi järkevää siirtyä siihen, että
vanhuksen tullessa laitokseen hän tulisi sinne omine huonekaluineen.
Joillakin terveysasemien vuodeosastoilla ja vanhainkodeissa oli täsmälleen samalla tavoin kalustetut
samankokoiset huoneet. Kun lisäksi päivähuoneet joko puuttuivat tai olivat ahtaat, ei vanhainkodilla ja
terveysasemien vuodeosastolla ollut mitään eroa.
Nykyinen kalustus, jossa sekä yhteistilat että huoneet on kalustettu samalla tavalla samantyylisillä
huonekaluilla tai samoilla huonekaluilla, ei dementille vanhukselle synnytä selkeätä reviirikuvaa. Jos
hän saa omaan huoneeseensa omat huonekalunsa, tulee hänelle selvemmäksi se, mikä on hänen
huoneensa ja samalla yhteistilat erottuvat.
Yhteistilojen kalustuksessa ei ole käytetty hyväksi värejä, tauluja eikä mukavia huonekaluja. Vaikuttaa
siltä, että puuesineet on valittu lähinnä siksi, että ne ovat helposti puhdistettavia eikä sen takia, että
on mukavia käyttää. Kovilla pienillä puutuoleilla istuminen ei varmastikaan ole kenellekään mukavaa,
yleensä hotellien ja muiden vastaavien aulatilat on kalustettu mukavilla nojatuoleilla ja niihin liittyvillä
pöydillä, jotka sopivat johonkin askarteluun, lukemiseen tai vaikkapa kortin peluuseen. Venttiä äijät
osaavat yleensä pelata varsin myöhään.
Myös tärkeät henkilökohtaiset tavarat kuten taulut ja valokuvat koetaan joissain yksiköissä
siivoustyöntekijöiden kannalta hankaliksi. Kuitenkin usein vanhus elää elämänsä loppuvuodet näissä
huoneissa ja tuntuu kohtuuttomalta kieltää häneltä muistot oman elämän varrelta. Etenkin dementian
hoidossa on useissa julkaisuissa todettu tarkoituksenmukaiseksi tavaksi siirtää vanhus kalusteineen
ja muistia tukevine tavaroineen kotoaan laitokseen.
__________________________________________________________________________________
64
3.2.3
Hygienia
Hygieniataso on alue, joka on täynnä myyttejä. Äskettäin on leikkaussalien yhteydessä selvitetty, että
tavallisin jalkinein voi mainiosti kulkea leikkaussalin epästeriilillä käytävällä, josta erillisen sulun kautta
siirrytään steriilille alueelle. Vastaavasti on todettava, etteivät bakteerit elä vaatteissa tai jalkineissa,
jolloin ylimääräinen hygieniavaatimus ei perustu todelliseen tarpeeseen.
Useimmat ihmiset elävät kodeissaan siten, että suurempi siivous tapahtuu viikoittain. Vanhainkotien
ankeata kalustusta puolustellaan hygieniavaatimuksilla. Kuitenkaan tälle hygieniavaatimukselle ei
sinänsä ole näyttöä. Yleensä infektiot leviävät käsihygienian kautta, ei kalustuksen kautta. Näin ollen
voitaisiin vähentää siivousta siten, että siivottaisiin harvemmin ja samalla voitaisiin hyväksyä matot,
taulut, nojatuolit ja muut esineet, joita hygieniasääntöjen varjolla on nyt kielletty.
Ylihygienian vaarana on myös vastustuskyvyn aleneminen. Mikäli eletään täysin steriileissä
olosuhteissa, normaalit bakteerit aiheuttavat kovan infektion, joka on huomattavasti vaarallisempi kuin
bakteerien kanssa tasapainossa elävien ihmisten kohdalla.
Lattioiden värityksessä yleisesti käytetyt suorakaiteen, neliön tai ympyrän muotoiset värilliset
tehosteet eivät sovi vanhusten asuinympäristöihin, eivät varsinkaan dementiaosastoille. Asukas
kokee muodot reikinä tai kohoumina, hän ”kompastuu” niihin ja ne vaikeuttavat orientoitumista.
Länsi-Eksoten laitoksista puuttuivat systemaattisesti käytävä- ja huonematot. Koillis-Eksoten alueella
näitä oli käytössä. Poikkeuksena oli Taipalsaaren sairaalan yksityinen osasto, jossa oli matot
käytössä. Mattojen käyttämättömyyttä perusteltiin sillä, että niihin liukastuu. Kuitenkaan laitoksissa,
joissa oli mattoja, ei kukaan kertonut reaalista tapauksesta, jossa joku olisi maton vuoksi kaatunut ja
murtanut lonkkansa. Myös mattojen epähygieenisyys lienee suomalainen keksintö, koska sekä
Ruotsissa, Tanskassa, Hollannissa että Saksassa matot ovat itsestään selvyys vanhainkodeissa.
3.3
Tilojen mahdollistama toiminnallisuus
Toiminnallisuus -käsite on kaksijakoinen. Tarkastelussa voi olla monta näkökulmaa: henkilökunnan
työ, taloudellisuus, kiinteistötekniikka tai asukas.
Tässä
inventoinnissa
keskitytään
asukkaan
asettamiin
vaatimuksiin.
Suunnittelukonseptit
palveluyksikkölaitoksissa ovat hyvin yksinkertaiset. Rakennus koostuu kolmesta osasta.
•
Asuntoyksiköt
•
Yhteistilat
•
Huolto- ja varastotilat
__________________________________________________________________________________
65
Näiden kolmen osan sijoittelussa luulisi olevan lukuisia eri vaihtoehtoja. Kovin paljon vaihtelevuutta ei
toteutetuista kohteista kuitenkaan löydä. Yleensä konsepti on seuraava: yhteistilat keskelle, jonnekin
sisääntulon läheisyyteen ja asunto-osat siipinä eri puolille ja varastot ja huolto-osat kellariin. Yleistä
on lisäksi, että asunto-osa on tehty sairaalan vuodeosastokonseptilla.
Vanhusten keski-ikä näissä laitoksissa on parin viimeisen vuosikymmenen aikana noussut huimaa
vauhtia. Se on nyt keskimäärin 81 vuotta. Monipuolisia palveluja tarjoavat palvelutalot/ vanhainkodit
on rakennettu 70-luvulla, jolloin ohjelma sisälsi paljon yhteis-, harraste- ja kuntoutustiloja. Nykyään
nämä tilat ovat lähes käyttämättöminä. Siitä syystä nämä kohteet vaikuttavat sisään tultaessa autioilta
ja tyhjiltä. Yhteistiloissa on hyvin vähän käyttäjiä.
Yleisten tilojen jäsentelyssä ei näy eri toimintojen alueita (kahvio, ruokailu, tv-nurkka, kirjasto, lukutila,
askartelutila) vaan kaikki on yhtä suurta tilaa, joka on kalusteilla jaettu eri toimintoihin.
Uutta ajattelua edustavat asumisessa soluratkaisut (6-8 asukasta) omine yhteistiloineen ja
toimintoineen, jotka antavat aivan erilaisen elämis- ja työympäristön, jos näitä konsepteja osattaisiin
käyttää. Huonetilaohjelman lisäksi toiminnalliset tavoitteet ja ohjeet ovat erittäin tärkeä lähtökohta.
Sitä ei voi jättää aina suunnittelijan vastuulle. Asukkaan toiveiden pitäisi näkyä toteuttamisen
reunaehdoissa.
3.3.1
Ympäristö ja hoitoprosessi ei kuntouta?
Kuntouttava ote esiintyy jatkuvasti puheissa, kun pohditaan nykyisten vanhustemme tilaa.
Tutustumiskäyntien aikana kävi selväksi, että nykyisiä kuntoutustiloja käytetään aivan liian vähän.
Hoitajien aika ei selvästikään riitä toteuttamaan kuntouttavaa käytäntöä parhaalla mahdollisella
tavalla. Liian paljon asukkaita syötetään omaan sänkyyn, kun pitäisi löytyä aikaa kuljettaa heitä
ruokailemaan yhteiseen tilaan.
Nykyinen eurooppalainen periaate lähtee siitä, että järjestelmät - sairaalat mukaan lukien suunnitellaan potilaskeskeisesti siten, että potilaan tai vanhuksen etu on ensisijainen. Tämä
suunnitteluperiaate edellyttää sitä, että henkilökunta joutuu hyväksymään työnsä kannalta ratkaisuja,
jotka eivät ehkä aina ole työtä yksinkertaistavia.
Konkreettinen esimerkki on ruuan jakelupiste. Tällä hetkellä ruoka jaetaan tarjottimilla, jotka viedään
sänkyyn ja vanhus nousee istumaan sängylle ja syö siinä. Oikeampi ja kuntoutusta edistävä tapa olisi
tuoda ruoka noutopöytään ja houkutella vanhuksia syömään noutopöydästä. Noutopöytä sijaitsee
luonnollisesti yhteistiloissa, joita tällä hetkellä on liian vähän tai ne ovat liian pieniä.
__________________________________________________________________________________
66
Kuvassa 109 näkyy, miten vanhusten ruokailu yleensä vuodeosastolla tapahtuu. Käveleville
vanhuksille viedään sänkyyn ruokatarjotin. Noutopöytä olisi halvempi ja inhimillisempi sekä
kuntouttavampi ratkaisu.
lyhentää
vanhusten
Kuvan esittämä pakkomakuuyksikkö huonontaa kuntoa ja todennäköisesti
elämää.
Tämä
pitää
uskaltaa
sanoa
vanhuksille,
jotka
sijoitetaan
pakkomakuuseen.
Kuvat 108 ja 109. Suomalainen terveyskeskussairaala, missä vuodeosaston ruokailu tapahtuu
potilashuoneessa
Toinen selkeästi suomalainen käytäntö on ruuan jälkeiset ruokalevot ja yleensä päivälepääminen.
Kun vertailun kohteeksi otetaan esimerkiksi tanskalainen käytäntö, jossa aktiviteetteja on koko päivän
ajalle, merkitsee tämä sitä, että tanskalaisessa järjestelmässä vanhukset ovat illalla väsyneitä ja
nukkuvat yönsä levollisesti ilman unilääkkeitä. Suomalaisessa järjestelmässä, jossa on pitkät
lepotauot sängyssä, ei luonnollinen uni enää illalla tule, joudutaan turvautumaan laajaan
unilääkitykseen ja siihen liittyviin haittoihin. Lisäksi tämä vaatii yöhenkilökuntaa.
Tilannetta kuvaa ehkä matkan aikana kuultu kertoma. Hoitaja valitti, että eilen oli kiireinen päivä. Kun
tarkemmin kysyttiin, että miten kiire, niin kiire oli, ettei illalla ehditty jakamaan unilääkkeitä ennen kuin
vanhukset jo itse olivat menneet sänkyyn ja nukahtaneet.
Todettakoon vielä, että hollantilaisessa palvelujärjestelmässä 2/3 vanhuksista asuu itsenäisesti
palveluasunnoissa, jossa ei ole erityistä yöpäivystystä eikä säännöllistä unilääkitystä.
3.4
Laitoskohtaiset havainnot
Toiset palveluyksiköt ovat viihtyisämpiä kuin toiset. Mistä tämä johtuu? Voidaan katsoa, että yksityisellä on kovempi kilpailuasetelma asiakkaista. Varsinaisia käyttökustannuseroja ei sanottavasti ole,
koska kunnat käyttävät huomattavan paljon yksityisiä palveluja tarjouskilpailujen perusteella. Ero on
__________________________________________________________________________________
67
toteuttamisessa, yksikön hoitotiimin hengessä ja suunnittelutavassa. Inventointiryhmän huomio oli,
että yksityinen palvelukoti tehdään nimenomaan asukasta varten houkuttelevaksi ja hyväksi asuinpaikaksi.
Kunnallinen kohde ja sen toteuttaminen on monimutkainen päätöksentekoketju, jolloin tuleva asukas,
vanhus, jää liian helposti huomiotta. Arvioitaessa tässä raportissa inventoituja yksiköitä asumisviihtyisyyskriteereillä ja tilojen toimivuudella, voidaan mainita parhaiten ja heikoiten arviointikriteerit
täyttävät yksiköt seuraavasti:
Hyvät yksiköt:
Luumäen vanhainkoti ja palvelutalo: Hyvät aula- ja yhteistilat, aidattu piha (vaatii kunnostusta)
Savitaipale, Suvanto: keskellä taajamaa ja toimintaa, monipuoliset tilat, kaunis ja toimiva kokonaisuus
Rautjärvi, Silamuskoti: panostetaan aktiiviseen yhdessäoloon, kodinomainen, lämmin tunnelma, hieno
ympäristö
Saaren palvelukeskus: hyvä kokonaisuus ja hyvä tunnelma, lämpimiä värejä ja materiaaleja, ulkotilat
käytössä
Lappeenranta, Lehmuskoti: hyvä tunnelma, hyvä sijainti, ulkopiha ja parvekkeet ahkerassa käytössä
Heikot yksiköt:
Luumäen terveysasema: ahtaat, pimeät tilat, huonot ulko-oleskelumahdollisuudet
Taipalsaaren sairaala: ahtaat, huonokuntoiset tilat, piha-aluetta ei ole hyödynnetty, vaatii isoa
peruskorjausta
Taipalsaaren terveysaseman vuodeosasto ja vanhainkoti: sairaalamaista tilaa, liian pelkistettyä,
vanhainkotipuolella mm. sisäilmaongelmia, vanhat tilat, ei toimivia ulkotiloja
Muut yksiköt, huomioita
Savitaipaleen terveysaseman vuodeosaston kohdalla ensimmäisiä parannuskeinoja rakennuksen
suhteen olisi ulkoalueiden jäsentely, suunnittelu ja kunnostus. Ulkopintojen väritys, uudet materiaalit,
sisääntulon katokset ja istutukset parantavat nykyistä tilannetta. Sisällä vuodeosastoa tulisi väljentää
ja akuuttiosa voisi olla jopa erillään muusta osastosta. Pintoja tulee ehostaa ja potilashuoneiden
ikkunoiden alareunaa tulee laskea. Yhteistiloja pitää avata suoraan ulkoalueen viereen ja niistä tulee
olla pääsy pihalle. Järjestelmää voisi kehittää vielä niin, että terveysaseman vuodeosasto voitaisiin
tyhjentää kokonaan pitkäaikaisasukkaista.
__________________________________________________________________________________
68
Lemin Palolakodissa asumisaluetta tulisi väljentää ja tehdä 6 – 8 asukkaan soluja. Jäsentymätön
piha-alue tulisi järjestellä, kalustaa ja pinnoittaa uudelleen. Sisäänkäyntien yhteyteen tulisi järjestää
turvalliset ulko-oleskelutilat: penkkejä, istutuksia ja varjoisia paikkoja, mistä voi seurata pihan elämää.
Ruokolahden ja Parikkalan kohteissa tilanne on suhteellisen hyvä. Yhteistilat niissä ovat viihtyisät ja
tunnelma rakennuksissa on hyvä.
Parikkalan sairaala sekä Rautjärven terveysasema ja hoitokeskus ovat vastikään remontoitu.
Molemmissa on hyvin sairaalamainen tunnelma, mutta yhteis- ja ulkotilojen huolellisella suunnittelulla
voidaan vielä parantaa yksiköiden käyttömahdollisuuksia.
Uukuniemen palvelukeskus on onnistunut; siellä on hyvin kotoisa tunnelma, mutta sen heikkous on
huonot liikenneyhteydet. Ulkotilat kaipaavat myös kunnon pintoja.
Joutsenon terveysasemalla on tehty juuri peruskorjaus ja laajennus. Tilat kaipaavat kuitenkin hieman
enemmän kodinomaisuutta ja ulkotilojen käyttöä tulee miettiä kuntoutuksen tukena.
Lappeenrannan Sammonkoti on tunnelmaltaan hyvä yksikkö, mutta suunniteltu paljon paremmin
liikkuville vanhuksille. Suuri puute on myös, ettei ympäristön toimintaa pysty seuraamaan edes
käytävien ikkunoista.
Toimintaa tuleekin avata enemmän ympäristön erilaisille aktiviteeteille
(päiväkoti, opiskelijat ym.).
Lappeenrannan Ortamonpuisto hakee vielä identiteettiään. Tällä hetkellä etenkin käytävätilat ovat
kalseat, mutta toivottavasti taideopiskelijoiden työpanoksella saadaan rakennukseen lisää tunnelmaa.
Syrjäinen sijainti toisaalta mahdollistaa rauhallisen ympäristön Saimaan kanavan äärellä, jota tulisi
käyttää ulkoiluun mahdollisimman paljon.
Eksoten etelä- ja länsipuolen terveyskeskusten ja vanhuspalvelujen muodostamat kokonaisuudet
olivat heikommin toimivia kuin koillisalueen vastaavat. Tämä näkyi yhtäältä henkilökunnan määrässä,
tilojen ahtaudessa, kalustuksessa, yleisten tilojen kunnossa ja monissa muissa seikoissa. Yhtenä
keskeisenä tavoitteena tulisi olla tasalaatuinen asumisen mahdollisuus kaikille vanhuksille riippumatta
asuinkunnasta.
Selvästi teknisesti huonoja ratkaisuja ei ollut kuin yksi: Luumäen terveyskeskus. Luumäen
terveyskeskuksen rakenne ahtaana 2-käytäväratkaisuna ja pieninä huoneina ei mahdollista potilaan
kunnollista kuntoutumista. Rakennus on vaikeasti korjattava. On syytä harkita, voidaanko näitä tiloja
tulevaisuudessa lainkaan käyttää.
__________________________________________________________________________________
69
Taipalsaaren sairaalan käyttö dementikkojen asuntona on pohjoismaihin verrattuna erittäin
epäinhimillistä. Rakennus ei sovi tarkoitukseen, rauhalliset muistisairaat ja levottomat ovat sekaisin.
Ulkotiloja ei hyödynnetä lainkaan. Rakennus sijaitsee syrjässä ja sen korjaaminen hoiva-asunnoiksi
tulee kalliimmaksi kuin kokonaan uusien asuntojen rakentaminen.
__________________________________________________________________________________
70
4
Johtopäätöksiä ja näkemyksiä
4.1
Palvelujen mitoituksesta ja rakenteesta
Ikäihmisten laatusuositusten mukaan Eksoten alueella on noin 600 vanhusta liikaa ympärivuorokautisten palvelujen piirissä. On odotettavissa, että vanhuspalvelulain tulemisen myötä tulee
valvontaviranomainen pakottamaan rakennemuutokseen.
Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että terveyskeskussairaaloista muutaman vuoden aikavälillä
luovuttaisiin kokonaan ja tilalle tulisi tehostettua palveluasumista ja rajoitettu määrä hoivaosastoja.
Laitostava hoito on kustannuskysymys mitä suurimmassa määrin. Kustannustason alenemisella
voidaan kuolettaa rakennusinvestointi.
Ikähoiva-työryhmän
mietinnössä
todetaan,
että
palvelutuotannossa
on
siirryttävä
uuteen
rakenteeseen., jossa ei enää ole hallinnollisia tai maksukäytäntöön liittyviä portaita. Näin on
käytännössä jo osittain tapahtunut Eksoten alueella.
Useissa inventoiduissa rakennuksissa toimii sekä vanhainkoti, tehostettu palveluasunto ja tavallinen
palveluasunto samoissa tiloissa. Vanhus voi kussakin palvelujärjestelmässä asua samassa
huoneessa kuolemaansa asti. Kun tehostetun palveluasunnon päivystäjät käyvät yön aikana
katsomassa myös tavallisen palveluasunnon vanhuksia, voidaan todeta, että käytännössä tämä raja
on jo poistunut.
4.2
4.2.1
Eksote tarvitsee kuntoutussairaalan
Göteborgin toimintamalli
Esimerkkinä toimintamallista on Göteborgin Kortedalan kuntoutussairaala, joka toimii seuraavasti.
Akuutin kriisin jälkeen potilas, useimmiten vanhus, joko kotiutetaan tai hoitoa jatketaan
kuntoutussairaalassa. Kuntoutussairaalan hoitojakso kestää 7-30 vrk. Vasta kuntoutusjakson jälkeen
tehdään päätös siitä, sijoitetaanko vanhus pysyvästi palveluasuntoon.
Rinnan kuntoutuksen kanssa korjataan asunnon puutteet ja varustetaan asunto sopivalla tekniikalla.
Lisäksi päätetään kotiin annettavan avun määrästä. Vanhukselle annetaan apua kotiin keskimäärin 7
tuntia viikossa.
__________________________________________________________________________________
71
Kuva 110. Göteborgin kuntoutussairaalassa ei ole pakkomakuuta
Kokemukset Göteborgin mallista ovat osoittaneet, että 80 % henkilöistä, jotka aikaisemmin sijoittuvat
palveluasuntoihin,
palaa
tuettuna
kotiin
noin
2-3
vuodeksi.
Loppuvaiheen
hoitojaksot
palveluasunnoissa ovat vain muutamia kuukausia. Järjestelmä toimii niin hyvin, että palveluasuntoja
on jouduttu tarpeettomina sulkemaan.
4.2.2
Eksoten oma malli
Suuri osa terveyskeskuksen pitkäaikaisasukkaiden määrästä syntyy siten, että asukkaita pidetään
lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetulla vuodeosastolla ahtaassa huoneessa makaamassa. Noin
kuukaudessa heistä tulee pysyviä vuoteeseen sidottuja henkilöitä, jotka odottavat kuolemaa 2-3
vuotta. Tämä suomalainen järjestelmä on epäinhimillinen ja kallis.
Keskeinen ongelma on asukkaan nopea laitostuminen taloon muutettaessa. Oma aktiivisuus vähenee
hyvin pian, koska henkilökunnan tarjoamat avustavat palvelut kuuluvat hintaan. Tämä koskee
erityisesti terveysasemien vuodeosastoja.
Ensimmäiseen hoitokuukauteen liittyy kuntoutusikkuna. Jos kuntoutuksen tuloksen arviointiprosessi
kestää viikkoja, pakkomakuulla sulkeutuu kuntoutusikkuna ja peli on menetetty.
Olennaista on, että kuntoutuksen sanotaan olevan joka paikassa ja kaikkien vastuulla. Käytännössä
se ei ole kenenkään vastuulla. Keskitetyn kuntoutuksen ja Lähisairaalan tehtävänä on tuottaa
sairaanhoitopiirille kuntoutus ja vastata sen laadusta.
__________________________________________________________________________________
72
Kuvassa 111 esitetään alueellisen kuntoutusjärjestelmän rakenne, missä erillisten organisaatioiden
muodostamasta mallista siirrytään alueelliseen palveluverkkomalliin. Tämä kaiken kuntoutuksen
yhdistävä
malli
syntyi
Eksoten
asiantuntijoiden
keskustelussa
ikääntyvän
yhteiskunnan
palvelurakennukset projektin aikana.
ITSENÄISISTÄ SIILOISTA MODULAARISEEN PALVELUVERKKOON
HAJAUTETTU”KAIKKIALLA”
KUNTOUTUS EI OLE MISSÄÄN!
ALUEELINEN KUNTOUTUSVERKKO
ERISTÄYTYNYT, ERIKOISALAKESKEINEN
ASIAKASKESKEINEN YHTEENSOVIETTTU
Erikoisala ja organisaatio dominoivat
Moniammatillinen ongelmakeskeinen
osaamiskeskus takaa laadun alueella
Päihdehuolto
Geriatria, psykiatria
Kuntoutus
Fysiatria
virta
Kuva 111. Alueellisen kuntoutusjärjestelmän rakenne
Osasta erikoissairaanhoitoa ja osasta terveyskeskussairaaloita kehittyy uusi ”Community Hospital” –
tyyppinen sairaala, joka keskittyy geriatriaan, kuntoutukseen, kroonisten tautitilojen kriisien
hoitamiseen kuten esimerkiksi valmiiksi diagnostisoidut sydäntaudit, eräät syöpätaudit, artroosit,
osteoprorosis, diabetes ja liikalihavuus. Yksikössä on kuntoutuksen, fysiatrian, geriatrian, kardiologian
ja psykogeriatrian erikoisaloja. Yksikössä voi olla myös muita elektiivisiä erikoissairaanhoidon
palveluja.
Sairaalalle keskeistä on vastuu alueellisesta kuntoutuksesta. Nykyisin kuntoutus on kirjavaa.
Sijoituspäätökset tehdään vapautuvan paikan nopean täyttämisen periaatteella. Oikea tapa on ohjata
kaikki vanhukset sairaalasta tai valmiilla diagnoosilla varustettuina kuntoutussairaalaan. Vasta
kuntoutusjakson jälkeen voidaan tehdä arvio palvelutarpeesta. Vuodeosastojen ja vanhainkotien
todellinen tarve on vähäinen. Ikähoivatyöryhmän mukaan vain 1 % yli 75 vuotiaista eli noin 130
paikkaa.
__________________________________________________________________________________
73
Toimintamalli: Kuntoutuksen uusi organisaatio
1. Päivystävä ydinsairaala
koti
2. Elektiivinen sairaala
3. Kuntoutussairaala
Kuntoutus
Geriatria
Fysiatria
Yleislääketiede
sijoituspäätös
Erilaisia
asumispalveluja
4. Lähipalvelut
Avopalvelut
Perhepalvelut
Työterveys
Vammaisten palvelut
Päihdepalvelut
Vanhusten palvelut
Opiskelijoiden th
jne.
Kuva 112. Kuntoutussairaalan toimintamalli
Kun kuntoutukseen tullaan panostamaan, ei vielä tiedetä, miten paljon laitosten sulkeminen aiheuttaa
korvaavien tilojen tarvetta. Jos onnistutaan yhtä hyvin kuin Göteborgissa, riittävät nykyiset
palveluasunnot.
Vanhuksille
tarkoitettuja
vuokra-asuntoja
tarvitaan
todennäköisesti
lisää
asutuskeskusten keskustaan. Ne on suunniteltava siten, että ne ovat elinkaarensa aikana myös
tavallisia asuntoja.
4.2.3
Terveyskeskusten vuodeosastojen tuleva käyttö
Terveyskeskusten vuodeosastot vapautuvat lähivuosina nykyisestä käytöstä tai ne suljetaan
viranomaisten määräyksin. Kaikki laitosrakennukset on toteutettu Lääkintöhallituksen mitoituksella
25m2/ssa. Nykyinen mitoitus on noin 32-35 m2/sairaansija.
Näin ollen tilat merkitsevät
pakkomakuuta. Kun rakennukset ovat teknisesti loppuun käytettyjä, ei niitä enää pitäisi korjata
sairaalakäyttöön.
Osa vanhuksista tarvitsee kuitenkin tehostettua hoivaa. Tällöin voisi tulla kyseeseen useamman
kunnan tai laajemman alueen yhteinen hoivayksikkö. Jotkut kaksikäytävällä varustetut vuodeosastot
voidaan muuttaa asunnoiksi yhdistämällä nykyisiä potilashuoneita ja avaamalla keskialue olotilaksi.
Valoa saadaan kattoratkaisuilla, koska vuodeosastot ovat usein ylimmässä kerroksessa.
__________________________________________________________________________________
74
Tämäntyyppisten ratkaisujen todellinen tarve on arvioitava Eksoten oman kehitystyön yhteydessä.
4.2.4
Kuntoutussairaalan sijoitus
Jos pidetään tavoitetasona kuntouttavalle terveyskeskussairaalalle noin 1 sairaansija /1000 asukasta
kohti, merkitsee tämä luku Eksoten alueella noin 130 sairaansijaa, kun lasketaan Imatra mukaan.
Ilman Imatraa tarve on 105 sairaansijaa.
Jos Lappeenranta 71.000 asukkaan kaupunkina käyttää tästä noin 70 sairaansijaa, on lähisairaalatarve lännessä noin 20 sairaansijaa ja itä-pohjoisessa noin 40 sairaansijaa. Näistä itä-pohjoisen
sairaansijat sijaitsisivat luontevasti Imatralla.
Jos kuntoutus hajautetaan Eksoten alueella, on harkittava, tarvitaanko yksi vai kenties useampia
kuntoutuskeskittymiä. Luoteisosan kunnilla ei ole selvää keskusta, joten Taipalsaaren sairaalasta
voisi ajatella täyskorjauksen avulla tehtävän yksi Lappeenrannan kuntoutusyksikkö Armilan sairaalan
lisäksi, joka on todennäköisesti paras valinta pääkeskukseksi. Armilan etuna on hyvä sijainti lähellä
Lappeenrannan keskustaa, yhteys Lehmuskoti-rakennuksen fysiatria-osastoon ja hyvä kuntoutusmaasto ympärillä. Lisäksi Armilan saavutettavuus on hyvä sekä julkisilla kulkuvälineillä että jalan.
Tässä yhteydessä voitaisiin harkita Imatran aseman vahvistamista kuntoutuksen pohjoisena
osakeskuksena. Edellytyksenä on, että toiminta on Eksoten toimintaa. Tämä edellyttää hallinnollisia
ratkaisuja. Meneillään oleva kuntarakenteen uudistus vaikuttaa myös ratkaisuun.
4.3
Palveluasunnot ja tuettu asuminen taajamien keskustaan
Vuodeosaston tehtävät tulisi myös jakaa uudelleen: hotellifunktioon, ruokailuun ja hoitotyöhön, jolloin
hoitotyöntekijät voivat keskittyä varsinaiseen hoitotyöhön. Ruokailuun ja perushuoltoon kuten
siivoukseen ja liinavaatehuoltoon olisi näin omat työntekijänsä.
Eksoten alueella pitäisi
korvata moniportainen palvelujärjestelmä vanhusten palvelukeskuksella,
jossa palveluja annettaisiin kunkin vanhuksen kulloisenkin tarpeen mukaan. Tarvittaessa tällöin
voitaisiin myös joustavasti vaihtaa yksikön nimityksiä esimerkiksi siten, että influenssan sattuessa
vanhuksen huone muutettaisiin tavallisesta palveluasunnosta tehostetuksi palveluasunnoksi, kun
palvelun tarve kasvaa ja sitten takaisin tavalliseksi palveluasunnoksi, kun vanhus taas tervehtyy.
Tämä ilmeisesti täyttäisi nykyisen lain kirjaimen ja mahdollistaisi joustavan toiminnan.
__________________________________________________________________________________
75
Kuva 113. Kaupunginosamalli, jossa lähikauppa, muut päivittäispalvelut ja vanhusten asuminen on
yhdistettynä
Ratkaisuna olisi yhdistää toimintoja keskustakortteliksi, jossa eri toiminnat luonnollisella tavalla
tukisivat toisiaan. Tämä on mahdollista rakentamalla vanhusten asunnot itsenäisten yksiöiden ja
kaksioiden periaatteella ja
tuomalla sinne palvelut tarpeen mukaan.
Elämän loppuvaiheessa
palvelujen intensiteettiä nostetaan siten, että kyseessä on normaali saattohoito.
Kuva 114. Uudentyyppinen monitoimitalo on toimiva ratkaisu myös vanhushuoltoon
__________________________________________________________________________________
76
Tällainen monitoimitalo edellyttää korttelirakennetta. Sen suunnittelu on yksittäistä kohdetta
vaativampaa. Monitoimitalossa oleva harrastustoiminta vähentää henkilökunnan painetta ohjelman
järjestämiseen. Myös vierailijoiden on helpompi käydä pistäytymässä.
Ratkaisussa osa palveluista tulee automaattisesti normaalina toimintana, kuten kampaaja tai parturi,
ruokahuolto ja siivous. Päinvastainen ajatus eli palvelujen tuonti erillään olevaan vanhustentaloon ei
ole kannattavaa, mutta maaseudulla ja haja-asutusalueella ilmeisen välttämätön tapa toimia. Liikkuvat
palvelut vaativat kuitenkin kehittämistä ja uudelleen organisointia, jotta niistä saadaan joustavia ja sitä
kautta myös tuottavia.
Lisäksi on mainittava muualla Euroopassa käytössä oleva malli, joka perustuu lähipalveluideologiaan.
Ikääntyvä väestö on edelleen hyvin kiinnostunut keskustojen kaksioista ja kolmioista edellyttäen että
heille on riittävästi palveluja lähellä. Tällaisia palveluita ovat muun muassa lähikauppa, apteekki,
pankki, kirjasto, parturi-kampaamo sekä ravintola- ja harrastetilat. Lähipalvelujen integrointi
erityyppisiin keskustan laitoksiin ja rakennuksiin on keskieurooppalaisissa kyläkeskuksissa jo
toiminnassa oleva käytäntö, jota kannattaa rantauttaa myös Suomeen. Tällainen toteutustapa
mahdollistaa rakennukselle pitkän elinkaaren eri-ikäisille käyttäjäryhmille suunnattuine muunneltavine
tiloineen. Päämääränä tämän tyyppisessä keskustafunktioasumisessa on tuettu asuminen, jossa
saattohoitokin voidaan järjestää omaan kotiin.
Kun kuntoutukseen tullaan panostamaan, ei vielä tiedetä, miten paljon laitosten sulkeminen aiheuttaa
korvaavien tilojen tarvetta. Jos onnistutaan yhtä hyvin kuin Göteborgissa, riittävät nykyiset
palveluasunnot.
Vanhuksille
tarkoitettuja
vuokra-asuntoja
tarvitaan
todennäköisesti
lisää
asutuskeskusten keskustaan. Ne on suunniteltava siten, että ne ovat elinkaarensa aikana myös
tavallisia asuntoja.
__________________________________________________________________________________
77
Sisällysluettelo
1
Taustaa .......................................................................................................................................... 3
Nykytilanne ja uusi vanhustenhuoltolaki ....................................................................................... 3
2
3
Inventoinnin tavoite ...................................................................................................................... 6
2.1
Inventointikohteet, yleistä .................................................................................................... 6
2.2
Arvioidut laitokset ja havainnot ........................................................................................... 8
2.2.1
Luumäen terveysaseman vuodeosasto .................................................................... 8
2.2.2
Luumäen kunnan vanhainkoti ja yksityisen Luumäen sotiemme vetaraanit ry:n
ylläpitämä palvelutalo. ............................................................................................... 10
2.2.3
Taipalsaaren sairaala ................................................................................................ 13
2.2.4
Savitaipaleen terveysaseman vuodeosasto ........................................................... 17
2.2.5
Toimintakeskus Suvanto, yksityinen palvelutalo, Savitaipale.............................. 20
2.2.6
Palolakoti, Lemi .......................................................................................................... 21
2.2.7
Taipalsaaren terveysaseman vuodeosasto ja vanhainkoti .................................. 25
2.2.8
Ruokolahden terveysaseman vuodeosasto, palvelukeskus ja palveluasunnot
Toimila.........................................................................................................................28
2.2.9
Ruokorinne .................................................................................................................. 30
2.2.10
Rautjärven terveysaseman vuodeosasto- ja muu laitoshoito sekä
palveluasunnot ............................................................................................................ 32
2.2.11
Silamuskoti, Änkilän hoivapalvelut Oy .................................................................... 35
2.2.12
Parikkala vanhainkoti, ”Käskynkkä” ......................................................................... 36
2.2.13
Parikkalan sairaala ..................................................................................................... 38
2.2.14
Saaren palvelutalo...................................................................................................... 41
2.2.15
Uukuniemen palvelutalo ............................................................................................ 44
2.2.16
Joutsenon terveysaseman vuodeosasto ................................................................ 46
2.2.17
Sammonkoti, Sammonlahti Lappeenranta ............................................................. 50
2.2.18
Lehmuskoti, Lappeenranta ....................................................................................... 53
2.2.19
Ortamonpuisto, Lappeenranta.................................................................................. 56
Inventoinnin tulokset .................................................................................................................. 60
3.1
Sijainti yhdyskunnassa ...................................................................................................... 60
3.1.1
3.2
Ympäristön ja ulkotilojen käyttö................................................................................ 61
Suunnittelu ja onnistuminen.............................................................................................. 62
3.2.1
Asukkaat, henkilökunta ja arkkitehti päätöksentekijöinä ...................................... 62
__________________________________________________________________________________
78
3.2.2
Kalustamisesta ja sisustamisesta ............................................................................ 63
3.2.3
Hygienia ....................................................................................................................... 64
3.3
Tilojen mahdollistama toiminnallisuus ............................................................................. 64
3.3.1
3.4
4
Ympäristö ja hoitoprosessi ei kuntouta? ................................................................. 65
Laitoskohtaiset havainnot.................................................................................................. 66
Johtopäätöksiä ja näkemyksiä ................................................................................................. 70
4.1
Palvelujen mitoituksesta ja rakenteesta.......................................................................... 70
4.2
Eksote tarvitsee kuntoutussairaalan................................................................................ 70
4.2.1
Göteborgin toimintamalli............................................................................................ 70
4.2.2
Eksoten oma malli ...................................................................................................... 71
4.2.3
Terveyskeskusten vuodeosastojen tuleva käyttö .................................................. 73
4.2.4
Kuntoutussairaalan sijoitus ....................................................................................... 74
4.3
Palveluasunnot ja tuettu asuminen taajamien keskustaan .......................................... 74
__________________________________________________________________________________
79
__________________________________________________________________________________