Satu Koskela ja Seija Karukannas

PALVELUSETELI HYVINKÄÄLLÄ
Palveluseteli-info yrittäjille 13.9.2011
Satu Koskela/Seija Karukannas
Hyvinkään kaupunki
PALVELUSETELI
• Kunnan sitoumus suorittaa tietty sen ennalta
määräämä rahamäärä palvelujen tuottajalle
niiden kustannusten korvaamiseksi, joita
palvelujen tuottajalle on aiheutunut asiakkaalle
tuotetusta palvelusta.
• Voi olla konkreettisena maksuvälineenä
esimerkiksi painettu palveluseteli, sähköinen
kortti tai viranomaispäätös.
PALVELUSETELI HYVINKÄÄN
PERUSTURVASSA VUODESTA 2008 ALKAEN
• Käytössä omaishoidon tuen vapaapäivien
järjestämiseen asumispalvelussa
• Käytössä tilapäiseen kotihoitoon 16 eur./tunti
sekä omaishoidon tuen vapaapäiväjärjestelyihin
kotihoidon turvin 24 eur./tunti
PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN
LAAJENTAMINEN MAHDOLLISEKSI
•
•
•
•
•
Kunnan päätösvalta
Palvelusetelituottajien hyväksymiskriteerit
Informaatio palveluntuottajista hintoineen
Setelin arvo
Asiakkaan asema
– Informointi, asiakkaan mielipide, päätös,
yksittäistapausten huomiointi
• Kunta rekisterinpitäjänä
RAJOITUKSET
• Ei sovellu sellaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
järjestämiseen, joiden asiakkailla ei ole
mahdollisuutta itse valita palvelua tai palvelun
tuottajaa.
• Mikäli asiakas ei ole oikeustoimikelpoinen eikä
hänellä ole laillista edustajaa, palvelusetelin
käyttö ei ole mahdollista.
MILLOIN JA MIHIN PALVELUIHIN?
• Kunnalla on oikeus päättää
• mitä järjestämismuotoja se käyttää lakisääteisten palvelujen
järjestämiseksi
• mihin palveluihin palveluseteliä käytetään
• niiden palveluntuottajien hyväksymisestä, jotka voivat
tuottaa palvelusetelillä maksettavia palveluja
• Asiakkaan palvelun tai hoidon tarve tulee
arvioida ennen palvelusetelin myöntämistä
PALVELUNTUOTTAJAT
• Palvelusetelijärjestelmässä ei normaalisti
rajoiteta palveluntuottajien määrää vaan kaikki
hyväksymiskriteerit täyttävät palveluntuottajat
pääsevät mukaan
• Laissa on säädetty kaikkia palveluntuottajia
koskevista kriteereistä, joiden lisäksi kunnalla on
harkintavaltaa erityisten vaatimusten
asettamisen suhteen liittyen asiakkaiden
tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai
kunnan olosuhteisiin.
• Palvelusetelin käyttäjällä on oikeus valita
haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja
ASIAKKAAN INFORMOINTI
• Kunnalla on velvollisuus selvittää asiakkaalle
hänen asemansa palveluseteliä käytettäessä.
• setelin arvo
• valittavana olevien palveluntuottajien hinnat ja muut
keskeiset ehdot
• asiakkaan omavastuuosuuden määräytymisen perusteet
• omavastuun arvioitu suuruus
• palvelusetelin vaihtoehtona tarjottavan vastaavan palvelun
asiakasmaksu
• mistä ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hänen
suostumuksettaan hankkia
ASIAKKAAN JA PALVELUNTUOTTAJAN
VÄLINEN SUHDE
• Palvelusetelilain tarkoittamat palvelut tuotetaan
sopimusperusteitse
• Kerta- tai muuten lyhytkestoisissa suoritteissa
asiakas käytännössä sopii palveluntuottajan
kanssa hoitoajankohdan ja hinnoittelussa
sovelletaan palveluntuottajan hinnastoa
• Palvelusetelijärjestelmässä yksityisten
palveluntuottajien palvelut ovat
kuluttajansuojalainsäädännön piirissä
ASIAKKAAN ASEMA
• Palveluseteli on yksi terveyden- ja sairaanhoidon
ja sosiaalihuollon järjestämismuoto ja kaikki
potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet,
lukuun ottamatta kiireellistä hoitoa, koskevat
myös palvelusetelin avulla järjestettyä hoitoa
VALVONTA
• Kunnalla on velvollisuus varmistaa, että palvelut
vastaavat sitä tasoa, jota vastaavalta
kunnalliselta toiminnalta edellytetään.
• Kunnan tulee peruuttaa palveluntuottajan
hyväksyminen, jos hyväksymiselle asetetut
edellytykset eivät enää täyty.
• Elinkeinonharjoittaja antaa kunnalle sitoumuksen
tietystä palvelutasosta, kun se hyväksytään
palvelusetelituottajaksi.
• Elinkeinonharjoittaja on viranomaisvalvonnan
alainen, ja sen on tullut joko anoa toimintaansa
koskeva lupa tai tehdä siitä ilmoitus
toimivaltaiselle viranomaiselle.
KUVAUS PALVELUSETELIPROSESSISTA
n
Kunta tekee päätöksen palvelusetelin käyttöönottamisesta
o
Kunta tekee päätöksen palveluntuottajien hyväksymiskriteereistä kunkin palvelumuodon osalta.
p
Kunta tekee kirjallisen sitoumuksen kunkin kriteerit täyttävän palvelun tuottajan kanssa
q
Kunta luetteloi kriteerit täyttävät palvelun tuottajat valtakunnalliseen rekisteriin.
r
Kunta tiedottaa palvelusetelillä käytettävistä palvelutuottajista asiakkaille.
s
Kunnan sosiaali- tai terveyspalvelujen edustaja ja asiakas valitsevat yhdessä palvelusetelin
käytettäväksi kyseiselle henkilölle tuotettavassa palvelussa.
t
Asiakas tutustuu tarjolla olevien palveluntuottajien listaan omatoimisesti internetin välityksellä tai
kunnan edustajan avustuksella ja valitsee itselleen sopivimman palvelun tuottajan.
u
Asiakas ottaa yhteyttä valitsemaansa palvelun tuottajaan ja tekee tämän kanssa sopimuksen sosiaalitai terveyspalvelun tuottamisesta. Käytännössä sopimus on usein suullinen – pitkäaikaisissa
asiakassuhteissa käytettäneen kirjallista muotoa.
v
Kunnan suorittama palvelun tuottajan valvonta.
PALVELUSETELIEN VALMISTELU
Petula 18.8.2009 § 151
• Valinnan mahdollisuutta, palveluiden parempaa
saatavuutta, palvelutuotannon monipuolistumista ja
tehostumista
• Palvelusetelien käyttöönoton edellytysten selvittäminen
kytkettiin tuotteistamistyöhön seuraavissa palveluissa:
–
–
–
–
Kotihoito
Vanhusten asumispalvelut
Hammashuollon palvelut
Lapsiperheiden kotipalvelut
• Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöönottoa on
valmisteltu olemalla mukana Espoon vetämässä
palveluseteliprojektissa keväästä 2010 alkaen. Tämä työ
on vielä kesken.
VALMISTELUN LÄHTÖKOHTIA
•
Jo käytössä olevien setelien ”päivittäminen”
•
Maltillinen ja hallittu uusien seteleiden käyttöönotto
•
Riskien tunnistaminen ja minimoiminen
•
Vaikutusten arvioiminen
•
Kokemusten hankkiminen
•
Kansalliseksi suunniteltujen mallien hyödyntäminen (hyväksymiskriteerit)
•
Hinnan määräytyminen markkinoilla ja setelin arvon määrittelyn
lähtökohtana oman ja/tai ostopalvelun keskihinta
™ Tilapäinen kotihoito
™ Omaishoidon tuen vapaapäivät kotihoidon ja palveluasumisen turvin
™ Kevyt kotihoito esim. noin 55 asiakasta/vuosi
™ Tehostettu palveluasuminen 1 - 2 asiakasta/vuosi
™ Palveluohjaus ja informointi, asiakkaan tukeminen kuluttajan roolissa toimimisessa,
palveluntuottajien etukäteisvalvonta
™ SWOT
™ Ei oteta käyttöön sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia malleja
™ Ei oteta käyttöön kustannuksia lisääviä malleja
™ Kevyen kotihoidon pilotointi
™ Asiakkaan, palveluntuottajan ja kunnan etu
PALVELUSETELI-SWOT
VAHVUUDET
Asiakas
Valinnanvapauden lisääntyminen
Kunta
Mahdollisuus vaihtoehtojen tarjoamiseen ja
välttyminen henkilöstöresurssien
lisäämistarpeelta
Palveluntuottaja
Liiketoimintamahdollisuuksien paraneminen
HEIKKOUDET
Asiakas
Järjestelmän monimutkaisuus, epävarmuus,
epäonnistuminen kuluttajana toimimisessa
Kunta
Hallinnoinnin määrä suhteessa
pieneen käyttövolyymiin
Palveluntuottaja
Järjestelmän uutuus ja vieraus
MAHDOLLISUUDET
Asiakas
Palvelun voi saada edullisemmin,
palvelun parempi, yksilöllinen tarvevastaavuus
Kunta
Voidaan keskittyä vaativahoitoisempien
asiakkaiden tarpeisiin paremmin
Palveluohjauksen tehostuminen,
elinkeinotoiminnan vilkastuminen
Palveluntuottaja
Toimeentulo paranee
UHAT
Asiakas
Palvelutarjonnan laadun tai määrän puutteet,
epäonnistuminen kuluttajan roolissa toimimisessa
Kunta
Yksityisen palvelutarjonnan vajaus,
valvonnan epäonnistuminen
Palveluntuottaja
Kunnan sitoutumattomuus järjestelmään ja
jatkuvuuteen, kysynnän vaihtelu
PÄÄTÖS SETELIEN KÄYTTÖALAN
LAAJENTAMISESTA 1
Petula 26.8.2010 § 150
•
•
•
Tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvoa
(tasasuuruinen) korotetaan nykyisestä 16 eurosta/tunti
24 euroon/tunti.
Omaishoidontuen vapaapäiväjärjestelyjä koskevan
kotihoidon (tasasuuruinen) palvelusetelin arvo
korotetaan nykyisestä 24 eurosta 30 euroon tunnilta
siten, että palveluntuottaja voi periä asiakkaalta lisäksi
omavastuuosuutena 10,60 euroa jokaista käytettyä
kahdeksan tunnin palveluseteliä kohden.
Muutokset tulevat voimaan 1.4.2011 alkaen.
PÄÄTÖS SETELIEN KÄYTTÖALAN
LAAJENTAMISESTA 2
Petula 26.8.2010 § 150
•
•
•
Palvelusetelin käyttöalan laajentamista kevyeen
säännölliseen kotihoitoon pilotoidaan kahdella
kotihoitoalueella 1.4.2011 alkaen 30.6.2012 saakka.
Kevyen kotihoidon seteli on voimassa enintään puoli
vuotta kerrallaan, ja tulosidonnaisen setelin arvo
määräytyy kotihoidon maksutaulukon mukaisesti sen
enimmäisarvon ollessa 24 euroa.
Palvelusetelin käyttöalaa laajennetaan pitkäaikaiseen
tehostettuun asumispalveluun 1.4.2011 alkaen. Seteli
on voimassa enintään vuoden kerrallaan, ja sen
lähtöarvo on hankittavien palveluiden keskihinta 130
euroa/vrk setelin arvon määräytyessä tulosidonnaisesti
liitteen 1 mukaan.
Omaishoidontuen vapaapäiväjärjestelyjä koskevan
asumispalvelun palvelusetelin arvo on tasasuuruinen
120 euroa/vrk, ja asiakkaan ov. on 10,60 euroa/vrk.
PÄÄTÖS SETELIEN KÄYTTÖALAN
LAAJENTAMISESTA 3
Petula 26.8.2010 § 150
•
•
Palvelusetelin käytön laajentamisesta
hammaspäivystyksen jatkohoitoihin päätetään
talousarviokäsittelyn yhteydessä sen edellyttämän
määrärahatarpeen vuoksi.
Palveluseteliä ei oteta käyttöön lapsiperheiden
kotipalveluun mallin sosiaalisen
epäoikeudenmukaisuuden vuoksi.
Liite 1. Palvelusetelin arvo tehostetussa
asumispalvelussa
Tuloryhmä
Asiakkaan osuus
Setelin arvo euroa/kk
450 – 1000 (0 %)
508 (616,25)
3392
1001 – 1500 (1 %)
1073,10
2826,90
1501 – 2000 (2 %)
1517,25
2382,75
2001 – 2500 (3 %)
1969,90
1930,10
2501 – 3000 (4 %)
2431
1469
3001- 3500 (5 %)
2900,60
999,40
3501- 4000 (6 %)
3378,75
521,25
4001 – 4500 (7 %)
3865,40
34,60
4501 – (8 %)
3900 (4360,50)
0