Brandteknisk dokumentation - Brand og Redning

 Tina Overgaard København den 3. februar 2014 JOBPROFIL Manager/Senior Manager til effektivisering og udvikling af den offentlige sektor -­‐ Deloitte Consulting Indledning Deloitte Consulting har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en Manager/Senior Manager (M/SM) til deres afdeling for Public Industri inden for kompetencegruppen Operations Excellence, der arbejder med effektivisering og udvikling af den offentlige sektor. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS og vil blive anvendt til: 1. At sikre en fælles forståelsesramme mellem Deloitte Consulting og Genitor ApS i forhold til stillingen og profilen for den nye Manager/Senior Manager. 2. At give kandidater, som er interesserede, uddybende baggrundsmateriale i forhold til stillingen. 3. At vurdere kandidaternes kvalifikationer og egnethed i forhold til stillingens indhold, de formulerede krav og øvrige forventninger. Jobprofilen bygger på informationer fremkommet ved møde og interview med repræsentanter fra Deloitte Consulting samt gennemgang af skriftligt materiale om stillingen. Alle, der på baggrund af jobprofilen overvejer at søge stillingen, er meget velkomne til at kontakte Tina Overgaard, Partner i Genitor ApS, på telefon +45 3141 0582 med henblik på at få besvaret uddybende spørgsmål. I det følgende har Genitor ApS med input fra Deloitte udarbejdet et første oplæg til en jobprofil. 1.
Organisatorisk og referenceforhold M/SM bliver tilknyttet Deloittes Public Industri indenfor kompetencegruppen Operations Excellence. Deloitte Consulting er en matrixorganisation, der er organiseret i forhold til virksomhedens forskellige forretningsområder, og hvor projekter bemandes tværfagligt og konkret i overensstemmelse med den enkelte opgave. Deloitte Consulting er blandt de førende rådgivere indenfor effektivisering og udvikling af den offentlige sektor. Operations Excellence inden for Deloittes Public Industri omfatter et bredt udsnit af rådgivningsaktiviteter. Effektiviserings-­‐ og udviklingsopgaverne rækker fra procesoptimering og digitalisering til afbureaukratisering og meget mere. 2 Deloitte Consulting en del af Deloitte Danmark og er et af Danmarks førende konsulenthuse. Deloitte Consulting har over 240 konsulenter, der hjælper deres kunder med at realisere deres strategiske mål gennem rådgivning baseret på dyb faglig indsigt og indgående kendskab til en bred vifte af brancher. Deloitte Consulting leder, styrer og gennemfører projekter for en række af Danmarks største virksomheder og organisationer i både den private og offentlige sektor. Nedenfor illustreres Deloitte Consultings forretningsområder samt industrifokus. Vores forretningsområder inden for strategi og organisation
Forretningsområder indenfor strategi og organisation Strategy
Operations Excellence
Human Capital
CFO Services
• Corporate and
competitive strategy
• Proceskortlægning
(Aris, BPMN)
• Change management
• Finance transformation og costing
• Operational analysis
• Procesoptimering
(lean, six signa m.v.)
• Ledelsesudvikling
• Finance shared
services centre
• Strategic cost
managament
• Effektivisering
• Budgetanalyse
• Kommunikation
• Business process
management
• Supply chain
management
• Indkøb og sourcing
• Evaluering og
kvalitetsudvikling
• Forvaltning,
regulering og
sagsbehandling
• Kompetenceudvikling og uddannelse
• HR-strategi,
HR-proces og
HR-politiker
• HR-transformation
• Organisationsdesign
og -struktur
• Performance
management,
finansiel rapportering
og planlægning
• Offentlig økonomistyring
• EA & CFO Technology: ERP- og
performance
managementløsninger
• Adfærd og kultur
Forretningsområder indenfor teknologiintegration Vores
forretningsområder
inden for
11
IT Strategy
& Effectiveness
• It-strategi
• It-budgetanalyse
• It-økonomistyring
• Businesscase
• Porteføljestyring
• It-organisering
• It-governance
IT Sourcing
teknologiintegration
Delivery
• Digitaliseringsanalyser
• Leverandør- og
kontraktstyring
• Systemevaluering
• Testmanagement
• Kravspecifikation
• Projektledelse
• It-støttet procesoptimering
• Programledelse og
programkontor
Solutions &
Architecture
• It-arkitektur
• It-udvikling
• Udbud/anskaffelsesforretning
• Information
management og
integration
(DW og BI)
• Enterprise
architechture
• It-sourcing-strategi
12
3 Industrifokus
Industrifokus Strategy
Operations
Excellence
Human Capital
CFO
Services
IT Strategy &
Effectiveness
IT Sourcing
Delivery
Solutions &
Architecture
Peter Hiort-Lorenzen
Tore Chr. Jensen
Kim Domdal
Jens Sønderkær
Jesper Holm
Peter E. Christiansen
Morten G. Madsen
Martin Leboeuf
Products
FSI
Public
2.13
Opgaver og ansvarsområder © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu
M/SM skal indgå i rådgivningsprojekter inden for effektivisering og udvikling af den offentlige sektor, hvor vedkommende forventes generelt at kunne varetage den bærende rolle i projektforløbet, herunder: • Være ansvarlig for udarbejdelse af tilbud • Medvirke i og spille en central rolle i gennemførelse af salgsprocesser • Varetage indledende dialoger med eksisterende kunder og potentielle kunder, om udviklingsbehov og effektiviseringsudfordringer og mulige tilgange i forhold til håndteringen af disse • Tilrettelæggelse af projektforløb, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelser, valg af metoder, tids-­‐ og aktivitetsplaner mv. • Styring af projektgennemførelse, herunder løbende tilrettelæggelse af samspillet mellem kunden og Deloitte, tilrettelæggelse af konkrete aktiviteter, opfølgning på kundens og Deloittes udførelse af aktiviteter, afrapportering på fremdrift, risici og budget mv. • Tilrettelæggelse og styring af konkrete leverancer og afrapporteringer • Præsentation af leverancer og afrapporteringer for kunden. Effektiviserings-­‐ og udviklingsprojekterne vil typisk være: • Procesoptimering af eksempelvis administration, sagsbehandling og velfærdsservices. • Proceskortlægning og procesmodellering, fx BPMN. • Budget-­‐ og effektiviseringsanalyser af offentlige organisationer med henblik på at identificere muligheder for effektivisering, kvalitetsforbedringer, øget værdiskabelse mv. • Digitalisering af offentlige arbejdsprocesser og borgerbetjening. • Serviceoptimering og innovation. 4 •
•
3.
Afbureaukratisering af uhensigtsmæssige love og regler samt udvikling af effektiv administration og sagsbehandling. Implementeringsbistand til at gennemføre konkrete forandringer i offentlige organisationer. Den ønskede kandidatprofil Relevante kandidater vil have en uddannelsesbaggrund som cand.polit., cand.scient.pol., cand.oecon., cand.merc., eller lignende, hvor de har opnået topresultater. De har flere års relevant erfaring med effektiviseringsprojekter, enten fra konsulentbranchen og/eller den offentlige sektor, og har i den forbindelse opnået gode resultater. Kommer kandidaten fra den offentlige sektor, uden også at have en konsulentbaggrund, skal kandidaten have minimum 7 – 10 års erfaring. Har kandidaten en konsulentbaggrund vil mindst 4 års erfaring kunne være tilstrækkelig, hvis kandidaten i øvrigt opfylder de profilkrav, der knytter sig til stillingen. Kandidaterne skal kunne dokumentere resultatopnåelse og erfaring med projektledelse af større udviklingsprojekter inden for området. De skal være metodisk meget stærke indenfor forskellige effektiviseringstilgange, f.eks. LEAN, arbejdsgangsanalyser, proceskortlægning og digitalisering, og de skal have anvendt metoderne til at skabe konkrete resultater. De er fuldt opdaterede på den aktuelle moderniserings-­‐ og effektiviseringsdagsorden inden for den offentlige sektor. De har således kendskab til både de overordnede generelle ambitioner og målsætninger og har kendskab til og erfaring med de mere detaljerede metoder, værktøjer og virkemidler inden for området. Gennem årene har de arbejdet med mange discipliner inden for udvikling og effektivisering, og kandidater med baggrund fra konsulentbranchen forventes ligeledes at kunne dokumentere salgserfaring samt gode salgsresultater. Den kommende M/SM har således arbejdet bredt med feltet og mere specifikt med de forskellige discipliner inden for området. Vedkommende kan indgå i de mere tekniske og detaljerede diskussioner og problemstillinger og samtidig evne at varetage de mere overordnede og strategiske opgaver på området på kvalificeret vis. Kandidaterne skal være gode til at kombinere evner og potentialer indenfor effektivisering, de projektledelsesmæssige og de forretningsmæssige områder. Med andre ord, de primære prioriterede kompetencer er: •
•
•
•
Dyb sektorindsigt og –erfaring Metodiske kompetencer i forhold til evaluering, policyanalyse og metodeudvikling Projekt-­‐ og evalueringsdesign Analytisk kapacitet, herunder kvantitativ analyse. M/SM er/har: •
•
•
Indlysende kommunikations-­‐, formidlings-­‐ og overbevisningsevner Gode sociale kompetencer med en veludviklet empati og lydhørhed, god situationsfornemmelse og en fin dømmekraft samt en naturlig interesse og nysgerrighed i forhold til sine omgivelser Udadvendt og opsøgende i forhold til netværk, relationer og nye kontakter 5 Engageret, løsningsorienteret og inspirerende – en stærk facilitator med et klart ledende drive • En naturlig autoritet og god gennemslagskraft • Mod, vedholdenhed og en tilstrækkelig risikovillighed • Meget målrettet, struktureret og resultatorienteret • Et bredt fagligt overblik inden for området. Kandidaten er løsningsorienteret og i stand til at yde og sætte den højeste faglige standard og service inden for sit felt , er opdateret om den nyeste viden og indstillet på til stadighed at udvikle nye kompetencer inden for sit område. •
Den kommende M/SM får mulighed for at udvikle både faglige kompetencer og evnen til at være drivkraft i udvikling og fornyelse på området. Det skal samtidig være en rigtig god konsulentprofil, det vil sige at vedkommende er udadvendt, indlevende og overbevisende med en god naturlig gennemslagskraft. Kandidaterne skal ligeledes have erfaring med at forvalte sin professionalisme i en matrixorganisation. 4.
Succeskriterier Det vil være væsentlige succeskriterier for den kommende M/SM, at vedkommende: • Har demonstreret stærke salgskompetencer og bidraget afgørende til salgsresultater. • Har formået at operere professionelt i en matrixorganisation. • Har som ansvarlig projektleder tilrettelagt, styret og gennemført større projekter inden for ydelsesområdet og har med succes været ansvarlig for præsentation og afrapportering i forhold til flere af Deloittes store kunder. 5.
Ansættelsesprocessen Stillingen annonceres i ugerne 8, 9, 10 og 11 i henholdsvis online-­‐ og trykte medier med ansøgningsfrist den 12. marts 2014, hvor følgende proces er planlagt: Annoncering ved onlinemedier Annoncering trykte medier Ansøgningsfrist Genitor afholder indledende samtaler Møde mellem Genitor og Deloitte om udvælgelse af kandidater til test Test Rapportering og 2.samtale Forhandling og kontrakt Tiltrædelse Uge 8, 9, 10 og 11 Uge 9, 10 og 11 Den 12. marts kl.10.00 Den 14. marts Den 17. marts Uge 12 Den 24. marts Uge 13 1. maj 2014 6 6.
Løn og indplacering Lønfastsættelse og stillingsindplacering enten som Manager eller Seniormanager sker i overensstemmelse med den udvalgte kandidats kvalifikationer og erfaring. 7