nuortenillan kyselykooste 2014 - Alajärven Helluntaiseurakunta

NUORTENILLAN KYSELYKOOSTE
KYSELY TEHTY 1.3.2014
NUORTENILLASSA
AIHE:
SEURAKUNTA
Johdanto:
Alkusysäys tälle kyselylle tuli eräässä sunnuntaikokouksessa, jota
ennen seurakunnan nuorisotyöntekijä oli pyytänyt minua puhumaan
nuortenillassa. Rukoiltuani asian puolesta ja mietittyäni aihetta, mitään ei
mieleeni noussut. Päätin asettaa asian koetukselle. Ennen kokousta sanoin
hiljaisessa rukouksessani Jumalalle: ”Jos haluat, että puhun nuortenillassa,
anna sinä aihe”! Näin siis kävi. Tuossa kokouksessa Jumala laski mieleeni
tavankin, jolla nuortenillassa puhuisin.
Hän laski mieleeni kyselyn, jossa nuoret saisivat täysin anonyymisti
kertoa, mitä heille seurakunta merkitsee ja millaisena he sen kokevat. 28
vastausta tuli, joiden pohjalta tätä tutkielmaa tai koostetta teen.
Syy, miksi tällaista ryhdyin tekemään on yksinkertaisesti se, että
toivon Alajärven Helluntaiseurakunnan saavuttavan yhteyden nuorten ja
vanhempien välillä kumpaakaan korostamatta. Seurakunta on uskovien
yhteyttä katsomatta ikään, sukupuoleen, rotuun, kengännumeroon tai edes
pituuteen.
Rukoilen ja toivon, että tämä kooste voisi olla edes pieneltä osin
auttamassa yhteyden syntymistä koko seurakunnan väliseksi asiaksi.
Apt. 2:42
He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän
murtamisessa ja rukouksissa.
Kyselyssä jokaiselle läsnäolevalle siis jaettiin A6-kokoinen
paperilappu ja kynä. Kysymyksiä oli yhteensä seitsemän(7) kappaletta.
Hienoa oli huomata, kuinka rehellisesti nuoret vastasivat.
Sitten itse kyselyyn...
1. Kysymys
Mitä seurakunta merkitsee sinulle?
Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että seurakunta on koti.
Yhteensä 18 vastaajaa 28:nnestä oli tätä mieltä. Seuraavaksi suosituin
vastaus oli uskovien yhteys. Kaikkiaan 6 oli tätä mieltä. Lisäksi jotkut
kirjoittivat vastaukseksi: kasvu 2 kpl, lepopaikka 1 kpl ja keidas 1 kpl.
→ Tästä voidaan todeta se, että nuoretkin kokevat seurakunnan kotinaan.
On hienoa, että tämänkin ajan nuoret näkevät seurakunnan paikkana, jossa
voi voimaantua, levätä, kasvaa, purkaa sydäntään, yms.
2. Kysymys
Miten seurakunnan merkitys voisi kasvaa?
Tämän kysymyksen kohdalla vastaukset ajakautuivat enemmän.
Moni nuori ajattelee niin, että ajan viettäminen seurakunnan toiminnoissa
kasvattaa seurakunnan merkitystä(8 vastausta). Toisaalta palvelemisen
tärkeys tiedostetaan nuorten keskuudessa(6 vastausta).
Kolme vastaajaa on sitä mieltä, että muiden huomioiminen on
merkittävä asia seurakunnassa. He uskovat, että sen kautta seurakunnan
merkitys kasvaa. Kaksi vastaajaa haluaisi seurakunnan olevan näkyvämpi
ulospäin. Lisäksi vastauksista tulee esille se, että turvapaikkana,
keskustelupaikkana, opetuspaikkana, yhteyttä rakentavana paikkana
nähdään tärkeänä(yksi vastaaja kuhunkin ryhmään).
Yhden vastaajan mielestä seurakunnan merkitys kasvaa sillä, että
saisimme lisää uskovia. Tyhjiä vastauksia tähän kysymykseen oli 4 kpl.
→ Seurakunnan merkitystä ei voida kasvattaa siis ainoastaan ja vain
yhdellä tavalla. Tämä seikka tekeekin tämän kysymyksen purkamisesta
hyvin vaikean. Painopistealueena vastausten perusteella voisi ajatella, että
rohkaiseminen viettämään aikaa seurakunnassa on tärkeää.
→ Myös esille noussut palvelemisen rooli seurakunnan merkityksessä on
asia, joka pitää ottaa vakavasti. Joudumme pohtimaan, millä saisimme
vastaajia ja ihmisiä yleensä seurakunnan yhteyteen palvelemisen myötä.
Mitään muitakaan esille nousseita asioita ei voi unohtaa, mutta
painopistealueen määrittäminen vastausten perusteella onnistuu.
3. Kysymys
Mitä odotat, että seurakunta tekee hyväksesi?
Tämä kysymys nostaa vastausten perusteella esille mielenkiintoisen
seikan. Tukeminen ja auttaminen koetaan tärkeimmiksi asiaksi(10 kpl).
Toisena asiana esille nousee opetus(4 kpl), kolmantena rukoileminen(3 kpl)
ja neljäntenä se, että kutsutaan tilaisuuksiin(2 kpl).
Erilaisuuden
hyväksymistä,
kokouksien
järjestämistä,
kiinnostumista jokaisesta ja ystävyyttä nostettiin myös esille(1 vastaus
kutakin kohti). Tyhjiä vastauksia oli 5 kpl.
→ Onko todella niin, että nuorten keskuudessa tukea ja apua kaivataan
kaikista eniten? Jos on, meidän tulee todella alkaa myös toimia tällä
alueella, sillä varmasti on niin, että me voisimme tukea ja auttaa monella
tavalla.
→ Opetuksen tärkeys pitää myös huomioida. Opetuksella saamme nuoria
kasvamaan yhteisöllisyyteen, joka tänä individualistisena aikana on
äärimmäisen hyvä asia.
→ Huomiona voidaan todeta nuorissa tarvetta sille, että heidän puolestaan
rukoillaan. Se on asia, jolla uskon heidänkin elämään olevan suuri
merkitys. Jokainen tietää, miltä tuntuu olla jonkun esirukouksissa.
Ryhdytään esirukoilijoiksi nuorten puolesta.
4. Kysymys
Mitä sinä haluat tehdä seurakunnan hyväksi?
Tämä kysymys on suorassa yhteydessä kysymykseen 2.
Vastauksetkin todistavat sen. Halu palvella näkyy nuorissa. 15 vastaajaa
haluaa palvella seurakuntaa ja tämä on mielestäni todella hyvä asia. Meille
on siis tulossa seurakuntaa palvelevia ihmisiä lisää. Varmasti jotkut heistä
ovat jo palvelemassa omalla paikallaan. Voimme kuitenkin aina rohkaista
heitä vastuunotossa ja kiittää heitä palvelustyöstänsä.
Auttaminen ja mukanaolo keräsivät kumpikin kolme vastausta.
Auttamis-vastauksissa oli tuotu esille se, että nuoret ovat halukkaita
tekemään seurakunnan eteen ”mitä pyydetään”. Tämän lisäksi yhdessä
vastauksessa oli nimenomaan teksti: ”mitä pyydetään tekemään”.
Yksi vastaaja haluaisi perustaa uuden työmuodon. Yksi vastaa ”sen,
mikä on Herran tahto”. Evankelioimishalu nousee esille yhdestä
vastauksesta. Tyhjiä vastauksia 3 kpl.
→ Palvelualttiutta siis on. Nuorisotyössä vastuussa olevien on todella
tärkeää rohkaista, varustaa ja valmentaa palvelemaan. Nuorissa näkyy halu
tehdä asioita seurakunnan hyväksi.
→ Unohtaa ei voi auttamisen eikä mukanaolonkaan merkitystä. Auttajia
tietysti tarvitaan, mutta niin tarvitaan niitäkin, jotka haluavat olla mukana.
Heissä on nähtävä mahdollisuus.
5. Kysymys
Löytyykö seurakunnasta riittävästi äitejä ja isiä, jotka auttavat
kasvamaan?
18 vastaajaa on sitä mieltä, että löytyy. Neljän mielestä ei löydy.
Kaksi vastaajaa on sitä mieltä, että joskus. Toiset kaksi eivät tiedä löytyykö
vai ei. Yksi vastaaja on sitä mieltä, että rinnalla elämiseen ei seurakunnasta
löydy äitiä tai isää. Tämän kysymyksen kohdalla oli yksi tyhjä vastaus.
→ Jos seurakunnan vahvuus on uskovien yhteys, ei-vastaukset kiinnittävät
huomion. Millä tavoin voisimme auttaa ei-vastanneita muuttamaan
käsitystään niin, että jos tarve heidän kohdalla vaatii äitiä tai isää, he
voisivat sen löytää seurakunnasta. Myös vastaus ”ei rinnalla elämään”
herättää huomion. Juuri rinnalla eläjinä meidän pitäisi tässä ajassa olla, että
voisimme rakentaa yhteyttä myös seurakuntaan.
→ Seurakunnan tehtävä on saada yhteydessään oleva ihminen näkemään
häntä varten olevat ihmiset. ”En tiedä” -vastaukset ja ”ei”-vastaukset
pitäisi saada muuttumaan ”kyllä” -vastauksiksi.
6. Kysymys
Koetko seurakunnan kodiksesi?
Tässä kysymyksessä lohduttavaa on ”kyllä” -vastausten lukumäärä.
Kaikkiaan 24 vastaajaa kokee seurakunnan kodikseen. ”Ei” -vastauksia on
kolme kappaletta ja ”ehkä” vastasi yksi henkilö.
→ Olemme epäonnistuneet, jos seurakuntaa ei koeta kotina. Toisaalta on
helppo tuudittautua yli 85 %:n ”kyllä” -vastauksiin. Kuitenkin meidän on
nähtävä jokainen, joka tilaisuuksiimme ottaa osaa. Nämä ”ei” -vastauksen
antajat ovat todennäköisesti ihmisiä, jotka eivät ole uskossa, mutta se ei ole
meidän tehtävämme erotella ihmisiä sen mukaan. Tehtävämme on tarjota
jokaiselle kodinomainen paikka kasvaa ja kertoa omista murheista sekä
tuskista.
7. Kysymys
Mitä muuta haluat sanoa seurakunnasta?
Tämän kysymyksen tarkoitin lähinnä palautteen antamiseen ja sitä
tulikin. Yhdeksän lappua oli tämän kysymyksen kohdalla tyhjiä. Neljä
vastaajaa oli sitä mieltä, että yhteys nuorten ja vanhempien välillä on
heikko. Palautetta tuli myös siihen suuntaan, että Raamatun sanassa on
pysyttävä vaikeankin ajan keskellä. Yksi vastaaja on sitä mieltä, että
ihmisten luokse on päästävä. Tämä kysymys nosti esiin enimmäkseen
positiivista palautetta. Eräs vastaaja kirjoittaa: ”että osaisi toivottaa
ulkopuoliset tervetulleeksi”. On hienoa huomata, kuinka olemme jo
menneet eteenpäin tässä suhteessa. Toivottavasti näemme myös nämä muut
esille nousseet asiat yhtä tärkeinä ja haluamme seurakuntana kehittyä.
Lopuksi:
Rukoilen ja toivon sitä, että jos tällainen kysely järjestetään
myöhemmin, voisimme todeta kehittyneemme niillä osa-alueilla, jotka nyt
ontuvat. Jos tarkastelemme Jumalan sanaa ja alamme elämään sitä,
huomaamme varmasti kehitystä. Jumala antakoon meille armoaan ja
viisauttaan, että näkisimme kaikki ihmiset. He ovat kaikki tasan yhtä
rakkaita hänelle!
Kyselyn ja koosteen toteutti:
Tuomas Vuorinen