Skolernes overordnede vejledende ferieplan 2014

REFERAT
UNGDOMSSKOLEBESTY
RELSEN 2012
DATO:
STED:
TIDSPUNKT:
FRAVÆRENDE:
AFBUD:
05-12-2012
THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F
KL. 17.30
BRIAN KRIOG, HENRIK STAMPE, THOMS HØJ, JENS-PEDER PILEMAND
Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning:
Anne Svendsen
formand
Annemette S. Johnsen
Brian Krog
Jens-Peder Pilemand
næstformd
Benny Svendsen
Benedicte Drejer
John Jensen
Thomas Høj
Henrik Stampe
Hans-Erik Falck Christiansen
Nicklas B. L. Andersen
Josefine Øverli
udpeget af byrådet
udpeget af byrådet
udpeget af skolebestyrelserne
udpeget af skolebestyrelserne
arbejdsgiverrepræsentant (DA)
arbejdstagerrepræsentant (LO)
medarbejderrepræsentant
medarbejderrepræsentant
tilforordnet fra FOU
ungdomsskoleinspektør
elevrepræsentant
elevrepræsentant
Orientering den 5. december 2012
J.NR.
SAGSID.
INITIALER HFC
ÅBEN SAG
Ungdomsskolens rolle og muligheder i internationalt ungdomsarbejde i samarbejde med CultHus og
Guldborgsund kommunes venskabsbyer ved viceungdomsskoleinspektør Olav Jansen.
Olav informerede om Union Baltic Cities, sammenslutningen af Østersøbyer, som arbejder med
Ungdomsarbejde i Østersøregionen (100 byer tilsluttet fra 10 lande).
Fritidsundervisning. Igangsatte almene hold, lektiehjælp, prøveforberedende hold og andre fritidsaktiviteter.
Orientering v/HFC.
Ungdoms- og motocrossklubberne.
Orientering v/HFC.
Gigantfest.
Orientering v/HFC. Der var 700 deltagende elever.
EurOpinions. Fælles weekend fra 16. - 18. november.
Orientering om projektet v/Nicklas og Josefine. Det overordnede i projektet er politik, demokrati og
debat.
Høringssvar. Skolernes inklusionspulje.
Orientering v/HFC.
Fra medarbejderne, MED-udvalgsmøde, Arbejdsmiljøgruppemøde, trivselsundersøgelse, psykisk- og
fysisk arbejdspladsvurdering.
Orientering v/HFC.
Fra eleverne, elevrådsmøde. Elevrådsrepræsentanter i bestyrelsen.
Orientering fra første elevrådsmøde v/Nicklas og Josefine.
Sakskøbing, forældreinitiativ. Tilsyn med store børn i perioden fra skolerne lukker til sportsaktiviteterne
begynder.
Orientering v/HFC – der etableres tilbud for 7. – 9. klasses elever i samarbejde med Håndboldklubben og
Gymnastikforeningen.
Arbejdet med at beskrive Ungdomsskolearbejdet, kvalitetsrapport.
Orientering v/HFC.
Nye hold i samarbejde med CELF, hvordan er det gået?
Orientering v/HFC.
Kommuner vil, i henhold til finansloven for 2013, få penge til kommunale initiativer rettet mod ”ikke
uddannelsesparate”.
Orientering v/HFC.
Sidste nyt om knallertundervisningen efter den 18. januar 2013, herunder dagsordenspunkt til Børne- og
undervisningsudvalget der formelt giver Ungdomsskolen undervisningsopgaven.
Orientering v/HFC. Der er endnu ikke klare linier med hensyn til førstehjælpsundervisning og fremstilling
af knallertkørekort.
BESLUTNING FRA UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN 2012 DEN 05-12-2012
FRAVÆRENDE: BIRAN KROG, HENRIK STAMPE, THOMAS HØJ, JENS-PEDER PILEMAND
Forslag til budgetændringer og forslag til budget 2013.
J.NR.
SAGSID.
INITIALER HFC
ÅBEN SAG
SAGSFREMSTILLING:
Det aktuelle regnskab viser, at Ungdomsskolen kommer ud af 2012 med et mindreforbrug.
I det nuværende budget er der på nuværende tidspunkt et større økonomisk råderum på kontoen
fællesudgifter. Det skyldes primært, at en stor del af Ungdomsskolen indtægter er bogført på denne
konto.
I det fremlagte budgetforslag for 2013 er ikke indregnet mindreforbruget, ligesom der stadig er et mindre
beløb af Ungdomsskolens ramme, der ikke er fordelt i Ungdomsskolens budgetforslag
Fra knallertafdelingen er der ønske om nogle nødvendige faciliteter ved manøvrebanen i Stubberup. Det
være sig i form at et skur eller et mindre hus, hvor eleverne kan stå i tørvejr eller i øvrigt opholde sig,
når de er på banen.
Ved Systofte motocrossklub, er der efter flere møder, ved at være håb om, at de bortgravede støjvolde
genetableres, og at det lille stykke jord ved siden af motocrossbanen atter kan anvendes af Ungdomsskolen. Der vil være mulighed for at etablere en mountainbikesti i området, og på den grund, hvor der
tidligere stod et faldefærdigt træhus og blikskur, kan opstilles et mindre træhus, eventuelt opstillet af
elever fra CELF.
LOVGRUNDLAG:
§ 5. Kommunen afholder alle udgifter ved ungdomsskolevirksomheden, jf. dog § 3, stk. 4.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter årligt en beløbsramme for udgifterne til ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, jf. §§ 2, 3 og 7.
§ 8. Ungdomsskolebestyrelsen udarbejder inden for den af kommunalbestyrelsen fastsatte beløbsramme
budget for ungdomsskolevirksomheden, henholdsvis den enkelte ungdomsskole, og fastlægger på baggrund heraf og af ordningen efter § 4 ungdomsskolens indhold og omfang.
DER SKAL TAGES STILLING TIL:
Budgetændring, der flyttes 175.000,- kr. fra kontoen fællesudgifter til kontoen fritidsundervisning.
Budgetforslaget for 2013. Endelig forslag godkendes på ungdomsskolebestyrelsesmødet i januar, så der
er mulighed for at fremsætte ændringer inden endelig vedtagelse.
INDSTILLING:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at den foreslåede budgetændring godkendes. Budgetforslaget for
2013 indstilles til drøftelse med henblik på at afslutte budgetlægningen for 2013, så det kan godkendes
på mødet i januar.
BILAG:
Bilag1: Regnskabsrapport
Bilag2: Forslag til budget 2013
BESLUTNING FRA UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN 2012 DEN 05-12-2012
FRAVÆRENDE: BIRAN KROG, HENRIK STAMPE, THOMAS HØJ, JENS-PEDER PILEMAND
Budgetændring 2012 godkendt.
Budget 2013 drøftet.
Ungdomsskoleudvikling.
J.NR.
SAGSID.
INITIALER HFC
ÅBEN SAG
Statistikken for ungdomsskoleåret 2011/12 varierer meget fra de tidligere års statistik. Der kan være
flere grunde til, at der er så markante ændringer i tallene.
Umiddelbart ser det ud til, at der har været en nedgang i antallet af unge i målgruppen fra at være 4770
i 10/11 til at være 4167 i aldersgruppen i 11/12. En nedgang på 17%..!!!
Den mest markante nedgang i ungdomsskoletilbuddet ses i fritidsundervisningen inklusiv knallertskolen.
Ungdomsklubberne har en mindre stigning fra 728 til 768.
For begge ungdomsskoleår gælder, at den relative tilslutning til Ungdomsskolen begge år er 43,2%
Allerede nu er der holdninger til, hvor Ungdomsskolen fysisk kan placeres, når tidligere Nørre skole og
Ejegodskolen forenes i fælles bygninger.
INDSTILLING:
Ungdomsskoleinspektøren indstiller, at ungdomsskolebestyrelsen bruger en halv time på de første
drøftelser af Ungdomsskolens mulige placeringer, og hvordan de kommende års ungdomsskoletilbud og
samarbejdsrelationer kan være.
BILAG:
Bilag3: Ungdomsskolestatistik 2010_11
Bilag4: Ungdomsskolestatistik 2011_12
BESLUTNING FRA UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN 2012 DEN 05-12-2012
FRAVÆRENDE: BIRAN KROG, HENRIK STAMPE, THOMAS HØJ, JENS-PEDER PILEMAND
Bestyrelsen ønsker en pixieudgave af statistikken med mulighed for flere års sammenligning og om
muligt sammenligningsgrundlag i forhold til andre ungdomsskoler fra sammenlignelige kommuner. Måske
det giver en pejling af områder, hvor der kan sættes ekstra ind.
Formanden forslår, at bestyrelsen inviterer B & U-udvalget til et fællesmøde for drøftelse/holdninger til
fremtidig fysisk placering af Ungdomsskolen. Bestyrelsen skal først beslutte tidspunkt og dagsorden for
mødet: Hvad er budskabet til B & U – ønsker Ungdomsskolen at være en fysisk del af ny skole? Hvordan
signaleres til de unge at ungdomsskoletilbuddet er frivilligt? Ungdomsskolens medarbejdere og
bestyrelses ønsker om at signalere Ungdomsskolens værdier i forhold til fysiske placeringer? Had er den
ideelle Ungdomsskole set med de unges, bestyrelsens, politikernes, medarbejdernes og ledelsens øjne?
Eventuelt den 5. december 2012
J.NR.
SAGSID.
INITIALER HFC
Eventuelt:
Velkomst til de nye elevrepræsentanter Nicklas og Josefine.
Næste møde:
Næste møde fastsat til onsdag den 30. januar 2013.
Mødedatoer 2013:
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
den
den
den
den
den
den
30.
20.
29.
26.
25.
27.
januar
marts (onsdag den 27/3 er onsdag i påskeugen)
maj
juni
september
november
BESLUTNING FRA UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN 2012 DEN 05-12-2012
FRAVÆRENDE: BIRAN KROG, HENRIK STAMPE, THOMAS HØJ, JENS-PEDER PILEMAND
Protokol underskrevet.
ÅBEN SAG