Powermax Pro

Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
August 2011 - juni 2014
Institution
Vestjydsk handelsskole og handelsgymnasium
Uddannelse
Hhx
Fag og niveau
Virksomhedsøkonomi niv. A
Lærer(e)
BEH
Hold
HH3A hold nr. 13vø-3a (26 elever) (DEL1 1HH, DEL2 2HH, DEL3 3HH)
DEL 1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Virksomheden og samfundet
Titel 2 Virksomheden på tværs af grænser - projektforløb
Titel 3 Økonomiske informationer om virksomheden - Introduktion til bogføring og årsregnskab
Titel 4 Økonomiske informationer om virksomheden
Titel 5 Tværfagligt samarbejde med afsætning
Titel 6
Titel 7
Titel 8
Titel 9
Side 1 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Virksomheden og samfundet
Indhold
Kernelitteratur: Virksomhedsøkonomi A1, K.E. Bang m.fl., Systime, 2010-11.
Kap. 1 - 5
Supplerende litteratur: artikler, internet og udleverede noter mm.
Samt Springet: Mobil-Pit, Elbjørn m.fl.
Der er behandlet følgende områder:
Kap. 1 Virksomheden s. 12 - 32
- Begrebet en virksomhed, private >< offentlige
- Formål med oprettelse af en virksomhed
- Handels-, service- og produktionsvirksomheder og blandede virksomheder,
herunder kendetegn
- Distributionskæde, en gros- og detailvirksomhed
- Virksomhedens idé, Hvilket behov dækker den?
- Ejerformer, enkeltmandsvirksomheder, I/S, Aps, A/S, samt fordele og ulemper
og ikke mindst hæftelsesform i de enkelte typer
- Virksomhedens idé, mål og strategi, herunder SWOT-analysen
- Værdikæden, up-stream og down-stream, værdiskabelse
Kap. 2 Virksomhedens interessenter s. 33 - 44
- Interessentmodellen/omverdensmodellen, nær- og fjernmiljø, interne og eksterne interessenter
- Shareholder og stakeholder value
- Konflikter mellem interessenter, styrkeforholdet og samspil
Kap. 3 Virksomheden i en markedsøkonomi s. 45 - 76
- Det økonomiske kredsløb
- Virksomheden en del af samfundet
- Begrebet en branche
- Indekstal
- Procentvis ændring
- Produktivitet
- Danmarks erhvervsstruktur, hvilke brancher er vi stærke indenfor, og hvilke
virksomhedstyper har vi flest af
- Primære, sekundære og tertiære erhverv
- Markeder og konkurrenceformer
- Fuldkommen konkurrence
- Monopol
- Ufuldkommen konkurrence
- Homogen
- Mængdetilpasser
- Udbud og efterspørgsel
Side 2 af 27
Kap. 4 Virksomhedens etablering s. 77 - 110
- Livscyklusmodellen
- Faser: etablering, vækst og modning
- Fasernes kendetegn, krisesymptomer og løsninger
- Hvad kan faserne ende med?
- Iværksætteri >< Innovation
- Politiske mål flere eller færre virksomheder
- Er det nemt at starte op i Danmark?
- Rammebetingelser for iværksætteri
- Iværksættertyper: vækstpotentiel, projektorienteret, livsstil og traditionel
- Forretningsplan (se også udleverede noter), formål, indhold, anvendelse
Kap. 5 Virksomheden i drift s. 111 - 130
- Funktioner i en virksomhed, indkøb, produktion, salg m.fl.
- Funktionernes opgaver
- Økonomistyring – områder: aktivitets- og kapacitets samt finansiel styring
- Forskel på regnskab og budget, historisk >< fremtid(skøn)
- Styringsområder: aktivitetsstyring, kapacitetsstyring og finansiel styring
- Organisationsstrukturer/organisationsplaner
- Vækstvirksomheder
- Organisk og mekanisk organisation
- Styringsniveauer: strategisk, taktisk og operativt
- Forskel i tid, beslutning mm.
En hel del af dette er endvidere inddraget i et tværfagligt forløb med afsætning B
i perioden op til jul, hvor eleverne arbejdede gruppevis med en selvvalgt større
virksomhed. De skulle lave en synopsis med løsningsforslag og komme med en
del andre betragtninger. Matematik var endvidere inddraget mht. indeksberegninger og lineær sammenhæng. Forløbet blev afsluttet med en mundtlig eksamen.
Samt introduktion til følgende i fagets opstartsfase:
- Årsregnskabets formål og bestanddele
-- Resultatopgørelsens bestanddele, opdeling i omkostnings- og udgiftsposter
-- Balancens bestanddele, opdeling i aktiver (herunder opdeling mellem anlægsog omsætningsaktiver) og passiver (herunder opdeling i egen- og fremmedkapital)
- Forskel på handels- og produktionsvirksomheders regnskaber
Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
- afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
- identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der
knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold
- indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og releSide 3 af 27
vans
Væsentligste
arbejdsformer
Der kombineres mellem traditionel tavleundervisning, elevopgaver, elevoplæg,
klassediskussioner, mm.
Side 4 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2
Virksomheden på tværs af grænser - Projektforløb
Indhold
Kernelitteratur: Virksomhedsøkonomi niv. B del 2, K.E. Bang m.fl., Systime, 2001 s. 50-60 samt del 1 s. 9-31.
Supplerende litteratur: avisartikler, hjemmesider, tv-programmer og udleverede noter mm.
Samt film: Verdens største restaurant, fra DR2 om en kinesisk restaurant,
samt afsnit af Springet fra TV2 samt kriseknuserne fra DR2.
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
- Maslows behovspyramide
- Ledertyper dvs. autoritær, demokratisk, laissez-faire og evt. situationsbestemt ledelse
- Menneskesyn dvs. teori X og Y, samt sammenhæng til Maslow
- Opstart: Alternative regnskabsformer, formål og indhold samt målgrupper
-- Socialrapporten
--Videnregnskab
--Miljøregnskab herunder arbejdsmiljøregnskab
- Kort om: Organisk >< mekanisk organisation samt organisationsplaner
- Herzberg, motivations- og vedligeholdelsesfaktorer
- Virksomhedskultur og betydningen af at have en ”familie”-følelse
Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
- afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
- identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der
knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold
- indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
Væsentligste arbejdsformer
Der bruges en kombination af klasseundervisning, diskussioner, elev/gruppeopgaver mm.
Side 5 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 3
Indhold
Økonomiske informationer om virksomheden - Introduktion
Introduktion til bogføring og årsregnskab
Udleverede noter som supplement til kap. 9-11 i Virksomhedsøkonomi A1,
K.E. Bang m.fl., Systime, 2010-11
Supplerende litteratur: Årsregnskaber fra B&O, Novo Nordisk, Carlsberg,
Grundfos, Lego, Hth m.fl., artikler fra Børsen, JP o.lign. om større danske
virksomheder, internettet større danske virksomheder hjemmesider mm.
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
- Bogføring, formål og hovedregler
- Saldo
- Opdeling i indtægter/omkostninger samt aktiver/passiver
- Kontering af varesalgsbilag (kontant/kredit) og kreditnotaer
- Kontering af varekøbsbilag (kontant og kredit) og kreditnotaer
- Kontering af omkostningsbilag såsom lokale-, bilers driftsomk., øvrige omk.
m.fl.
Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
- afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
- identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der
knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold
- indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
- fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
Væsentligste arbejdsformer
Der bruges en kombination af klasseundervisning, elevopgaver, eksempler fra
den virkelige verden
Retur til forside
Side 6 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 4
Indhold
Økonomiske informationer om virksomheden
Kernelitteratur: Virksomhedsøkonomi A1, K.E. Bang m.fl., Systime 2010-11
kap. 6 - 10
Supplerende litteratur: regnskabseksempler, it-modeller samt internettet mm.
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
Kap. 6 Virksomhedens indtægter s. 131 - 146
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
Indtægter
- Definition og afgrænsning mellem indtægt og indbetaling
- Hvornår opstår en indtægt og en indbetaling
- Betydningen af forskellige betalingsbetingelser
- Efterspørgselsbegrebet og determinanter, herunder substituerende og
komplementære produkter
- Afsætningsbegrebet, handlingsparametre (4 P’er) herunder grund- og
kontakt-parametre samt brugen af de forskellige parametre, parametermix
- Produktbegrebet
- Priselasticitet
- Konkurrenceformer (fuldkommen, monopol, ufuldkommen), standard
og differentierede varer, homogene og heterogene markeder
- Differensomsætning
Kap. 7 Virksomhedens omkostninger s. 147 - 170
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
Omkostninger
- Definition og afgrænsning mellem udgift og omkostning samt udbetalinger
- Hvornår opstår henholdsvis en udgift, udbetaling og en omkostning
- Forskel på en variabel og en kapacitetsomkostning
- Kapacitetsomkostning = fast omkostning
- Omkostningstyper: kapacitets-, springvise samt variable og samlede
omkostninger
- Samlede omkostninger
- Formler for de enkelte omkostningstyper enhedsomk. og ialt
- Omkostningsforløb, proportional, degressiv samt progressiv
- grafisk forløb
- Differensomkostninger
- Vigtigste omkostninger: vareforbrug/materialeforbrug, arbejdsløn,
sælgerløn, funktionærløn, salgsfremmende omk., lokaleomk., afskrivninger, øvrige omk. og renteomk./finansielleomk.
- Afskrivningsmetoder: lineære metode (ligestore årlige afskrivninger),
saldometoden (procent), hvilke aktiver bruges hvilken metode på,
Side 7 af 27
-
scrapværdi, primo og ultimo værdi
Kalkulation: kalkulationsbegrebet
Bidragskalkulation
Forskel på handels- og produktionsvirksomhed
Formler
Herunder arbejdes der med it-værktøjer såsom formelopbygning i excel og
formålet med brug af it-værktøjer
Kap. 8 Virksomhedens indtjening s. 171 - 180
- Dækningsbidrag pr. enhed og i alt
- Dækningsgrad
- Nulpunktsberegninger:
- - Nulpunktsafsætning
- - Reklamenulpunkt
- - Nulpunktsomsætning
- Resultatbudget
- Bidragsmetoden
- Bruttoavanceprocent
- Samt i hvilke typer af virksomheder bruges hvilke formler/nøgletal
Kap. 9 Årsregnskabet og registreringssystemet - Bogføring ved opstart af
virksomhed samt af daglige transaktioner s. 181 - 198
- Årsregnskab hvad og formål
- Periode: kalenderår >< forskudt regnskabsår
- Årsregnskabets formål og bestanddele
-- Resultatopgørelsens bestanddele, opdeling i omkostnings- og udgiftsposter
-- Balancens bestanddele, opdeling i aktiver (herunder opdeling mellem anlægs- og omsætningsaktiver) og passiver (herunder opdeling i egen- og fremmedkapital)
- Forskel på handels- og produktionsvirksomheders regnskaber
- Fra bilag til årsregnskabet
- Faktura
- Hvad skal der ligge til grund for en postering
- Konto/ konti
- Debet og kredit, saldo
- Bogføringsregler
- Kontoramme og kontoplan
Kap. 10 Det samlede regnskabssystem s. 199 - 212
Registreringer ved etablering:
- Etablering af virksomhed (enkeltmand), kapitalkonto/egenkapital
- Aktiver herunder etableringslager samt passiver herunder finansieringsformer
- Likvide beholdninger (kasse, bank samt kassekredit herunder maksimum og disponibel beholdning)
- Kontant- og kreditkøb, forskellen på tilgodehavender og leverandører
(debitorer og kreditorer)
Side 8 af 27
-
Privatforbrug
Efter opstart:
- Regnskabsopstilling herunder egenkapitalopgørelse samt privatforbrug
- Meget kort om: momsbegrebet, købs- og salgsmoms samt momsafregning
- Vareregnskabet, opgørelse af vareforbrug
- Andre eksterne omkostninger: salgsfremmende, lokale, evt. kassedifferencer, bilers drifts- og øvrige omkostninger
- Personaleomkostninger
- Renteomkostninger og indtægter/ finansielle poster
- Biler samt driftsmateriel og inventar
Ved virksomhedens regnskabsafslutning:
- Afskrivning på biler samt driftsmateriel og inventar
- Akkumulerede afskrivninger
- Opgørelse af vareforbrug, hvorfor laver man status i f.eks. butikker
- Opstilling af årsregnskabet, artsopdelt, funktionsopdelt
- Saldobalance (saldiene fra bogholderiet)
- Kort om periodeafgrænsning
Ekstra:
Der er meget kort behandlet: Hvad er en produktionsvirksomhed
- Vareregnskabet: de 3 lagre og forløbet gennem produktionsprocessen
- Den funktionsopdelte resultatopgørelse
- Årsafslutningen /efterposteringer
Samt arbejdet med:
- Finanskrisens betydning for de danske virksomheder
- Virksomhedsportrætter, ud fra hjemmesider, artikler mm.
- Forløbet afsluttes med elevoplæg om de selvvalgte virksomheder
Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
- afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
- identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der
knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold
- indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
- fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
Væsentligste arbejdsformer
Der bruges en kombination af klasseundervisning, elevopgaver, eksempler fra
den virkelige verden
Retur til forside
Side 9 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 5
Indhold
Tværfagligt samarbejde med afsætning
Kernelitteratur: de relevante kapitler i lærebogen
Supplerende stof:
Xpedit i Ølgod - besøg
Hjemmeside
Informationer fra besøget hos virksomheden
Artikler
Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
-afprøve teorier i praksis
-lære at forholde sig kritisk til hjemmesider og information fra erhvervslivet
-vurdere en virksomheds situation og komme med relevante løsningsforslag
-skal ses som optakt til faget erhvervscase på 2hh
Væsentligste arbejdsformer
Der bruges en kombination af projektarbejde, eksempler fra den virkelige verden mm.
Retur til forside
Ekstra: et lille forløb omkring privatøkonomi, hvor vi havde besøg af Dan Rasmussen fra Vestjysk Bank, Skjern. Fokus på rente, og krav til budget mm.
Side 10 af 27
DEL 2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb på HH2
Titel 1 Økonomiske informationer om virksomheden fortsat fra HH1
Titel 2
Økonomisk analyse af virksomheden
Titel 3 Erhvervscaseforløbet – arbejdet med 4 forskellige cases samt fremlæggelser herunder metode
Titel 4
Titel 5
Titel 6
Titel 7
Titel 8
Side 11 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Indhold
Økonomiske informationer om virksomheden – fortsat fra HH1
Kernelitteratur: Virksomhedsøkonomi A1, K.E. Bang m.fl., Systime 2010-11
Kap. 11 – 13
Kap. 11 Præsentation af årsregnskabet s. 213 - 228
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
- Definition af selskaber repetition fra HH1 se også udleverede noter og kap. 1
- Formål med årsregnskabet – interessenter
- Opstilling handel og produktion
- Artsopdelt (her ses vareforbrug, andre eksterne omk., personaleomk, afskrivninger, finansielleomk.)
- Funktionsopdelt (her ses produktionsomk., distrubutionsomk. og administrationsomk.)
- Balancen i kontoform, aktiver og passiver
- Forskel på anlægs- og omsætningsaktiver, over/under 1 år
- Forskel på egen- og fremmedkapital
- Forskel på kort og langfristet gæld, over/under 1 år
Supplerende litteratur: Årsregnskaber, artikler, internettet mm.
Kap. 12 Årsrapport for selskaber s. 229 - 270
- Regnskabsklasser og indhold
- Årsregnskabslovens opdeling i de 4 regnskabsklasser
- Generalklausulen (det retvisende billede) og de grundlæggende regnskabsprincipper
- Årsrapportens indhold:
Hoved- og nøgletalsoversigt, ledelsesberetning og ledelsespåtegning, revisionspåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance, pengestrømsopgørelse, noter, opgørelse over bevægelser i egenkapitalen, evt. supplerende beretninger
- Opstillingsformer:
resultatopgørelse – artsopdelt eller funktionsopdelt
balance – kontoform eller beretningsform
- Opgørelse /værdiansættelse af de enkelte poster i balancen, principper, og
værdiansættelsens betydning for det billede årsrapporten giver af økonomien
- Grundlæggende krav til årsrapporten
Kap. 13 Ikke-finansielle rapporter s. 271 - 306
- Den tredobbelte bundlinje
- Shareholder og stakeholder value
- Bæredygtig udvikling
- CSR Corporate Social Responsibility
- Den ansvarlige virksomhed, samfundsansvar, omverdensmodellen
Side 12 af 27
-
Politikker, handling
Hvem skal informere herom i årsrapporten, grønt regnskab, frivilligt?
Hvilke fordele er der for virksomheden ved at informere om samfundsansvar?
CSR – hvad og hvordan
Ashbridges model
Hovedgrupper vedr. CSR
Code of Conduct
Fordele og ulemper ved CSR
Global Compact – FN, De ti principper
Fremskridtrapport – krav hertil
Grønt ansvar, interne arbejdsmiljø, eksterne miljø
Konkurrenceparameter
Miljøinteressenter
Incitamenter til miljøforbedringer
De nye regnskabsformer:
- Hvorfor og målgrupper
- Typer:
o Miljørapportering: årsrapportens ledelsesberetning, grønt regnskab,
miljøredegørelse
o - Grønt regnskab herunder definition, anvendelse, miljøpåvirkninger,
interessegrupper, incitamenter, miljørapportering: ledelsesberetning,
det grønne regnskab, miljøredegørelse, miljøsystemer, listevirksomheder, basisoplysninger, præsentation af miljødata, indekstal og miljøindikatorer, vugge-til-grav og grav-til-grav-analyse
o - EMAS og ISO 14001, massebalance, livscyklus
o Samt meget kort om følgende:
o - Kvalitetsregnskaber herunder definition, anvendelse, måling af tilfredshed, kommentering af målinger
o - Etisk regnskab herunder definition, anvendelse, eksempler og formuleringer
o - Socialt regnskab herunder definition, anvendelse, indhold, eksempler, brug af grafik, sprog mm.
o - Videnregnskab herunder definition, anvendelse, opbygning, strategi, indsatser, resultater, guideline
I forløbet med ikke-finansielle rapporter blev der arbejdet med et praktisk forløb
omkring handelsskolen hvor ledelsesforhold ligeledes blev inddraget.
Supplerende litteratur: loven om aflæggelse af miljøregnskab samt konkrete
rapporteksempler fra nettet og udleverede noter
Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
- afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
- identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der
knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold
- indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
Side 13 af 27
Væsentligste
arbejdsformer
økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
Der bruges en kombination af klasseundervisning, elevopgaver, praktiske eksempler samt elevfremstillinger
Der er arbejdet med analyse af konkrete eksempler på årsrapporter og f.eks.
analyseret mht. brug af regler, billede, tekst i forhold til målgruppe
Side 14 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 2
Indhold
Økonomisk analyse af virksomheden
Kernelitteratur: Virksomhedsøkonomi niv. A1, K.E. Bang m.fl., Systime
2010-11 kap. 14 - 16
Supplerende litteratur: Årsregnskaber, artikler, internettet og udleverede noter mm.
Kap. 14 Økonomiske analyser s. 307 - 318
Der er arbejdet med følgende områder:
- Hvad er en økonomisk analyse?
- Forholdstal
- Produktivitet
- Effektivitet
- Formål med regnskabsanalysen
- Analyse poster / indhold
- Nøgletalsberegninger/ områder
- Tidssammenligning
- Virksomhedssammenligning
- Niveau, udviklingsretning, udviklingshastighed, sammenhænge
- Indsamling af data, hvilke kan anvendes
Kap. 15 Analyse af rentabilitet s. 319 - 336
- Indsamling af analysemateriale
- Rentabilitet indhold: afkastningsgrad, overskudsgrad, aktivernes omsætningshastighed, gældsrenten, egenkapitalens forrentning, gearing
- Markedsrenten
- Risiko-tillæg
- Tjenes der på at arbejde med gælden
- Kommentering af nøgletal, procentpoint og procentvis udvikling
- Bidragsmetoden, omdannelse til et analyseregnskab
Kap. 16 Andre analyser s. 337 - 348
- Intern >< ekstern analyse
- Indtjeningsevnen omfatter: overskudsgrad, bruttoavanceprocent, dækningsgrad (vigtigt husk hvornår hvad beregnes)
- Indekstal
- Soliditetsgrad
- Likviditetsgrad
- Kommentering af nøgletalsberegningerne, procentpoint, procentvis udvikling
- Andre nøgletal: ROIC, EBIT-margin
- Budgetvurdering, vurdering af om det er realistisk i forhold til en foregående periode
Omfang
Side 15 af 27
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der
knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold
– udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i
en given kontekst
– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.
Væsentligste arbejdsformer
Der bruges en kombination af klasseundervisning, elevopgaver, eksempler
fra den virkelige verden og erhvervscase forløbet
Retur til forside
Side 16 af 27
Undervisningsbeskrivelse
DEL 3 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb på HH3
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Termin hvori undervisningen afsluttes:
juni 2014
Institution
Vestjydsk Handelsskole og handelsgymnasium
Uddannelse
HHX
Fag og niveau
Virksomhedsøkonomi A
Lærer(e)
BEH
Hold
HH3A 26 elever
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Virksomhedens strategi
Titel 2
Økonomiske beslutninger i virksomheden (Økonomiske beslutninger, prisfastsættelse,
udnyttelse af knap kapacitet, investering, logistik)
Titel 3
Planer, budgetter og kontrol i virksomheden
Titel 4
Titel 5
Titel 6
Titel 7
Titel 8
Titel 9
Titel 10
Titel 11
Titel 12
Titel 13
Titel 14
Side 17 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Retur til forside
Titel 1
Indhold
Virksomhedens strategi
Kernelitteratur: Virksomhedsøkonomi A2, K.E. Bang m.fl., Systime 2011
Kap. 17 - 22
Supplerende litteratur: Årsregnskaber, artikler, internettet, erhvervscasemateriale mm. Noget er repetition fra HH1.
Kap. 17 Strategiens kendetegn s. 390 - 398
- Hvad er en strategi – strategibegrebet
- Hvilket niveau? Placering i organisationen
- Tidshorisont
- Strategisk ledelse
- Strategityper: markedsstrategi, prisstrategi, produktudviklingsstrategi,
vækststrategi
- Strategisk plan
- SBU i store virksomheder/ forretningsområder
- Strategiprocessen, strategisk analyse, intern og ekstern analyse
Kap. 18 Strategisk analyse af eksterne forhold s. 399 – 426
- PESTEL analyse, formål og elementer i analysen
- Porters five forces, konkurrencesituationen, herunder forhandlingsstyrke og styrkevurdering
- Porters generiske strategier: omkostningsleder, omkostningsfokus,
differentiering, fokuseret differentiering
- Boston-modellen
- SWOT-analysen
- Sammenhæng mellem SWOT-analysen og de øvrige eksterne analyser
Kap. 19 Strategisk analyse af interne forhold s. 427 – 444
- Porters værdikæde, skabe værdi, kompetencetyper, dele
- Ansoffs vækstmatrice: markedsindtrængning, produktudvikling, markedsudvikling og diversifikation
- Udvidet model: intensivering, integration og diversifikation
- Vertikal og horisontal integration
- Resurser
- SWOT-analysen, sammenhæng med de øvrige interne analyser
Kap. 20 Strategisk intention s. 445 – 454
- Mission
- Vision
- Mål, operationelle mål: konkrete, målbare, realistiske, tidsbestemte,
forenelige
- Værdier
- Sammenhæng mellem delene
- Forskel på nyetablerede og veletablerede virksomheder
Side 18 af 27
Kap. 21 Den strategiske plan s. 455 – 472
- Krav til planen
- Konsistent, realistisk, konkurrenceevne, dynamisk
- Strategivalg
- Opsamling på såvel intern som ekstern del
- Afklaring af udviklingsbehov
- Metoder til udvikling af ny strategi: logisk, proaktiv, kreativ
- Vurdering af strategiske muligheder – tænk her erhvervscase – Kritiske succesfaktorer, konsekvenser
- Implementeringsplan
Kap. 22 Eksempel på strategiplan s. 473 – 484
- Se bogen
Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der
knytter sig til en virksomheds økonomiske forhold
– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og
forklare modellernes forudsætninger og egenskaber
– udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i
en given kontekst
– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds
økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
Væsentligste arbejdsformer
Der bruges en kombination af klasseundervisning, elevopgaver, eksempler
fra den virkelige verden
Retur til forside
Side 19 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb
Retur til forside
Titel 2
Indhold
Økonomiske beslutninger i virksomheden (Økonomiske beslutninger, prisfastsættelse, udnyttelse af knap kapacitet, investering, logistik)
Kernelitteratur: Virksomhedsøkonomi A 2, K.E. Bang m.fl., Systime 2011 kap.
23 - 33
Supplerende litteratur: artikler, internettet, virksomhedsbesøg m.m.
Samt Erhvervsøkonomi niv. A, S. Steensen m.fl. kap. 8 og 9 (s. 169 -192) fra
forlaget Trojka 1997 Logistik
Kap. 23 Økonomiske beslutninger s. 486 – 496
- Definition af en økonomisk beslutning
- Lønsomhedsberegning
- Gevinstmaksimering
- Rationelle beslutningsmodel, observation, idéformulering, konsekvensbeskrivelse, beslutning (tænk erhvervscaseforløbet)
- Beslutningskriterier
- Beslutningstyper, styringsniveau, styringsområde, kompleksitet, usikkerhed
Kap. 24 Logistik s. 497 – 512
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
- Definition, baggrunden for logistikbegrebets opståen
- Logistiksystemet, suboptimering, interne og eksterne perspektiv, ind- og udgående logistik samt intern logistik, koordinering, helhedssyn, fælles mål
- Værdikæden, up- og down-stream
- Forsyningskæden
- Logistiksystemet og logistikprocessen
- Logistikstrategi: forsynings-, produktions- og distributionsstrategi
- Konkurrencestrategier: omkostningsleder, differentiering, omkostningsfokus,
fokuseret differentiering
- Koordinering af logistikken, hvorfor og hvordan
- Logistikafdelingens organisatoriske placering, centralisering, decentralisering
- Supply chain management
Kap. 25 Logistisk effektivitet s. 513 – 540
- Logistisk effektivitet definition
- Leveringsservice herunder: leveringstid, lagerservicegrad, leveringsoverholdelse, leveringsfleksiblitet, leveringsinformation
-Logistikomkostninger herunder: lageromk., emballage- og pakkeomk., transportomk., administrative omk., mangelomk.
- Sammenhænge mellem leveringsservice og logistikomkostninger
- Formel: logistisk effektivitet
- Du-pont-pyramiden
- Trade-off og trade-up
- Analyse af logistikomkostningerne:
Side 20 af 27
- Nøgletal herunder: varelagerets omsætningshastighed, gennemsnitlig lagertid
- Kvalitative analyser, abc-opdeling
- Kvantitative analyser, lagerservicegrad (ordrer, ordrelinjer), leveringsoverholdelse (tid, mængde, kvalitet)
- GAB-analyser, faktisk præstation sat op i forhold til mål
- Benchmarking, intern, ekstern og funktionel, best practice
Kap. 26 Indkøbsstyring s. 541 – 558
Der arbejdes bl.a. med følgende områder:
- Forsyningsstrategi, forsyningsmarkedet
- Indkøbsfunktionen
- Indkøbsplanlægning
- Indkøbsprocessen
- Make or buy, kernekompetencer, afhængighedsforhold, forsyningssikkerheden,
kort- og langsigtet, perifere opgaver og kerneopgaver, fordele og ulemper
- Outsourcing, insourcing, fordele og ulemper
- Købsstrategi, hvilke? Konkurrencebaseret, samarbejdsbaseret og differentieret,
fordele og ulemper
- Simple og multiple sourcing
- Partnerskab
- Rammeaftale, rutinekøb, indhold
- Leverandørvurdering, leverandørsøgning, hvad vurderes der ud fra?
- Indkøbsrekvisition
- Indkøbsmarketing
- ABC-analyse:
-- 80/20 reglen
-- Hvad kan analysen laves over f.eks. omsætning, varelagerværdi, vareforbrug
-- Opstilling
-- Anvendelse og begrænsninger
Kap. 27 Lagerstyring s. 559 – 586
- Definition lagerstyring, formål
- Lagre i en produktionsvirksomhed: råvarelager, varer under fremstilling
(VUF), færdigvarelager
- Lager i en handelsvirksomhed: handelsvarer, varelager
- Lager i en servicevirksomhed: hjælpematerialer
- Lagertyper afhængig af virksomhedstype
- Lagermotiver herunder sammenhæng mellem lagerets størrelse og leveringsservice samt mellem lagerets størrelse og logistikomkostningerne,
kvantumsrabbatter
- Lagerdisponering herunder
o Indkøb efter bestillingspunkt
o Periodisk indkøb
o Med og uden sikkerhedslager
o Valg af disponeringssystem
o Forenklet lagermodel
o Beregning af gennemsnitslager
- Optimal indkøbsstørrelse
Side 21 af 27
o
o
o
o
-
Uden sikkerhedslager
Gennemsnitslager
Tabel-, grafisk- og matematiskløsning (wilson’s formel)
Beregning vha. wilsons formel samt beregning af lager- og ordreomkostninger herunder forudsætninger for brug af wilson
o Bestillingspunkt
o Med sikkerhedslager, beregning af variabelt og sikkerhedslager
o Antal dage mellem ordreafgivelse
o Bestillingspunkt
Abc-analyse, 80 / 20-reglen
Varelagerets omsætningshastighed
Ukuransprocent
Lagerindretning
Kap. 28 Produktionsstyring s. 587 – 612
- Definition, formål
- Produktions- og virksomhedsstrategi
- Konkurrenceparametre og produktionsmål se fig. 28.1
- Gennemløbstid
- Leveringsservice
- Produktionsformer
o Enkeltstyk- og projektproduktion
o Serieproduktion
o Masse- og procesproduktion
o Kundetilpasset masseproduktion
o Igangsætning af produktionen herunder ordrestyret, lagerstyret og
kombination af ordre- og lagerstyret produktion
 Produktionslayout
o Positionslayout
o Funktionslayout
o Linjelayout
o Gruppelayout
o Fordele og ulemper ved de enkelte former
 Produktionsstyringssystemer
o MRP (Manufacturing Ressource Planning), push-princippet, lagerstyret, herunder definition, salgsprognoser, stykliste, beregning af
brutto- og nettobehov, planlægning af gennemløbstiden, indkøbs- og
produktionsplaner, sikkerhedslager
o JIT (Just in time), pull-princippet, ordrestyret, herunder definition og
formål, fordele ved JIT, produktionssystem (gruppelayout, multifunktionelle medarbejdere, brug af standardkomponenter), produktionsstyring (valg mellem push og pull), samarbejde mellem kunder og
leverandører
o Sammenligning af MRP og JIT
o Fordele ved JIT frem for MRP
o LEAN, definition, fordele, grundtanker, fjerne alt ikkeværdiskabende, MUDA (8 former), 5 grundlæggende principper,
værktøjer og teknikker (gennemløbstiden, cyklustiden, den værdiSide 22 af 27
skabende tid, kortlægning af værdikæden (value stream mapping),
løbende forbedringer (kaizen), fiskebensdiagram, proceskontrol (pokayoke), varsling (andon), informationstavler, flow, træk og kanban,
SMED-metoden, orden med 5S)
Supplerende litt.: hjemmesider, artikler og udleverede noter
Og besøget hos BMW på studieturen på 2HH, hvor der var fokus på det logistiske.
Kap. 29 Distributionsstyring s. 613 – 628
- Definition og formål
- Distributionskanaler – afsætningsmarkedet
- Partnerskab, tredjepartslogistik, outsourcing
- Lagerstruktur, valget mellem egne, terminaler, lagerhoteller og distributionscentre/transportcentre
- Egne lagre, decentraliserede og centraliserede samt fordele og ulemper
herved
- Terminaler, samtransport, omladning
- Lagerhoteller, fordele og ulemper
- Transportcentre, fordele
- Distributionscentre
- Transportformer herunder: bane, vej, fly og skib samt fordele og ulemper
ved de enkelte former
- Valg mellem transportformer, faktorer: emballage, fragtomk., omk. til
lagring, forsikring, forrentning af varens værdi undervejs, samlede distributionsomkostninger
- TDC-formlen (Total Distribution Costs)
- Egen transport eller outsourcing
Kap. 30 Mere om omkostninger s. 629 – 648
- Kapacitetsomkostninger, hvad
- Formler:
- - KO – kapacitetsomk. i alt
- - VO – variable omk. i alt
- - SO – samlede omk. i alt
- - KE – kapacitetsomk. pr. enhed
- - VE – variable enhedsomk.
- - SE – samlede enhedsomk.
- Kapacitetsomk. Kaldes også for faste omk.
- Grænseomk. – GROMK
- Differensomk. – DOMK
- Forløb, degressiv, proportional, progressiv
- Minimum, skæringspunkter
- Omkostningsoptimum
- Sammenhæng mellem total-, enheds- og differensomk.
- Offeromk., offersynspunkt
Kap. 31 Aktivitetsoptimering s. 649 – 700
Side 23 af 27
-
Definition, formål
4 P’er
Konkurrenceformer: fuldkommen, monopol, ufuldkommen
Prisfastsættelsesmetoder: omkostningsbaseret, konkurrentbaseret, efterspørgselsbaseret
Priselasticitet, formel, beregning
Grænseomsætning – GROMS
Differensomsætning – DOMS
Dækningsbidrag og differensbidrag
Optimeringsmetoder: enheds-, total- og differensmetoden
Markedsføringsbidraget
Kvalitet
Nulpunktsberegninger herunder nulpunktsafsætning, reklamenulpunkt,
nulpunktsomsætning
Kap. 32 Styring af kapacitet og andre knappe resurser s. 701 – 736
- Knappe resurser, hvad
- Kapacitetsbegrebet
- Optimering ved en knap faktor, flaskehals
- Knap kapacitet ved fast kapacitetsramme, differensbidrag pr. kapacitetsenhed, prioriteringsskema
- Opstilling af afsætningsplan og resultatbudget
- Knap kapacitet ved fleksibel kapacitetsramme, udvidelse på 3
måder:
o Overarbejde eller skifteholdsarbejde
o Ved køb hos underleverandør
o Ved leje af ekstra maskinkapacitet
o Ved køb af ekstra maskinkapacitet
- Nye aktivitetsmuligheder, aktivitetsbudget, beregning af differensbidrag pr. time
- Optimering ved flere knappe faktorer, lineær programmering ved
brug af problemløserfunktionen i excel
Kap. 33 Investering s. 737 – 766
- Investeringsbegrebet, definition
- Investeringsårsager:
o Udskiftning
o Ekspansion
o Rationalisering
o Tvang
o Velfærd
- Investeringskalkuler – økonomisk konsekvensbeskrivelse
- En investerings elementer:
o Investeringssum
o Levetid
o Scrapværdi
o Ind- og udbetalinger
o Valg af kalkulationsrentefod
Side 24 af 27
o Opstilling af nettobetalingsstrøm
- Investeringsmetoder: kapitalværdimetoden, og interne rentefodsmetode
- Betalingsrækker og brug af rentetabeller/ valg af kalkulationsrentefod
o Kapitalværdimetoden (tilbagediskonteringsmetoden), beregning
af nutidsværdien og kapitalværdien, ved ens og varierende indtjening/besparelser, opstilling af nettobetalingsstrøm, valg af kalkulationsrente
o Den interne rentefods metode vha. excel (se dog også udleverede
noter)
o Valg mellem alternative investeringer



Usikkerhed og følsomhed samt nulpunktsberegninger, og vha. målsøgning i excel
Vurdering af køb eller leje ved udvidelse af kapaciteten
Det endelige investeringsvalg
Supplerende: artikler, hjemmesider, udleverede noter, erhvervscase, samt lidt
ekstra omkring investering
3Omfang
Særlige fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter
sig til en virksomheds økonomiske forhold
– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og
forklare modellernes forudsætninger og egenskaber
– udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare
sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given
kontekst
– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer.
Væsentligste
arbejdsformer
Der bruges en kombination af klasseundervisning, elevopgaver, eksempler fra
den virkelige verden
Side 25 af 27
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb
Titel 3
Planer, budgetter og kontrol i virksomheden
Indhold
Virksomhedsøkonomi niv. A 2, K.E. Bang m.fl., Systime 2011 kap. 34 - 36
Kap. 34 Planlægning og budgetlægning s. 767 – 782
 Planlægning, kalkule
 Styringsområder
 Styringsniveauer
 Sammenhæng med de øvrige dele af økonomistyringen
 Hvorfor udarbejde et budget?
 Budget kontra regnskab, fremtid kontra historie
 Formål
 Periode
 Budgetproceduren, baggrund for budgettet
 Budgetarbejdets tilrettelæggelse, Break-down eller Build-up metoden
 Budgetproceduren
 Budgetforudsætninger
 Interne og eksterne forudsætninger
 Aktive budgetfase
 Budgettyper: resultat-, likviditets- og balancebudget, samt totalbudget
Supplerende litt.:
TV-udsendelsen Springet om virksomhederne Elbjørn og Mobil-pit mht. behovet
for regnskaber og ikke mindst budgetter
Kap. 35 Budgetudarbejdelse s. 783 – 812
 Direkte og indirekte budgettering, for hvert produkt eller for hele varegrupper under ét/hele virksomheden
 Resultatbudget opdeles i: aktivitets- og kapacitetsomkostningsbudget
 Likviditetsbudget, ind- og udbetalinger, samlet likviditetsvirkning, likvide
beholdninger primo og ultimo
 Likvide beholdning ( kasse, bank, og disponibel kassekredit)
 Budgetudarbejdelse i en produktionsvirksomhed herunder resultat- og likviditetsbudget samt de parametre/ omkostninger der kan ændre sig
 Budgetudarbejdelse i en handelsvirksomhed herunder ændringer i interne
og eksterne forudsætninger, inddeling i perioder, beregning ud fra ændringer i priser, afsætning mm.
 Budgetteret balance
 Budgettering vha. dækningsgrad
 Budgetsimulering, konsekvensberegninger ud fra alternative forudsætninger
Supplerende litt.:
TV-udsendelsen Springet om virksomhederne Elbjørn og Mobil-pit
Side 26 af 27
Kap. 36 Budgetkontrol s. 813 – 830
 Definition
 Årsager til budgetafvigelser: ikke holdt stik, ikke gennemført eller periodeforskydninger
 Resultatkontrol, beregninger af afvigelser i kr. og i procent, husk fortegn
(betydning for bundlinjen)
 Likviditetskontrol, beregning af afvigelser i kr., men ikke procent, husk
fortegn (betydning for bundlinjen)
 Dækningsbidragskontrol, indirekte og direkte, samt årsager til afvigelser
 Budgetrevision
 Rullende budgettering
Arbejdsformer: klasseundervisning, diskussion, gruppearbejde mm.
Omfang
Særlige
fokuspunkter
Eleverne skal kunne:
– afgøre hvilke forhold, der har betydning for en virksomheds økonomi
– identificere, formulere og behandlede økonomiske udfordringer, der knytter
sig til en virksomheds økonomiske forhold
– anvende erhvervsøkonomisk teori på udvalgte økonomiske modeller og forklare modellernes forudsætninger og egenskaber
– udarbejde et virksomhedsøkonomisk ræsonnement, herunder kunne forklare
sammenhængen mellem en række virksomhedsøkonomiske forhold i en given
kontekst
– indsamle, bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds økonomiske forhold og vurdere informationernes troværdighed og relevans
– fortolke og formidle virksomhedsøkonomiske forhold
– udvælge og anvende relevante matematiske redskaber og it-værktøjer
Side 27 af 27