Tre jofo 2015

JOHTAJANA KAAOKSEN REUNALLA
JUKKA-PEKKA HEIKKILÄ, HUMAP
© HUMAP
© HUMAP
MILLAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ MUUTUMME
RAJAT LIIKKUVAT
Työelämässä erilaisia rajapintoja rikotaan ja ylitetään, jotta
toimintaan saadaan joustavuutta, uusia näkökulmia ja
avoimuutta:
Esimerkiksi: ammatillisia, ajallisia, maantieteellisia, sosiaalisia,
kulttuurisia, mentaalisia…
!
Työ ei muodostu rajattomaksi, rajoja rikkovaksi kylläkin.
Seurauksena on rikkonaisten, epäselvien ja ristikkäisten
rajapintojen määrän ja kokemusten kasvu. © HUMAP
© HUMAP
Rakentumiselle, rajojen ja mielekkyyden syntymiselle on
luotava edellytyksiä johtamisella.
JOHTAMISEN HAASTEITA
KIELEN VALTA
■ Saada kesyjen kertaratkaisujen rinnalla tarvitaan mutkikkutta,
asioiden yhteenkietoutuneisuutta ymmärtävää johtajuutta
■ Luoda johtamisen työtapoja joilla nähdä, ymmärtää ja toimia
yllättävissä ja heikosti ennakoitavissa tilanteissa
■ Mutkikkuus jota esiintyy erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa
koska ympäristö, tehtävät ja vuorovaikutus on monitulkintaista
■ Kyky tunnistaa oman organisaation pirulliset ongelmat ja
mahdollisuusuudet selviytyä niistä.
© HUMAP
© HUMAP
5
YHTEENKIETOUTUNEISUUS KOMPLEKSISUUS
MUTKIKUUDESSA NÄKEMINEN
!
1.
■ KOMPLEKSISUUS ILMAANTUU VUOROVAIKUTUKSESTA
■ KOMPLEKSISUUS FOKUSOITUU SUHTEISIIN
■ KOMPLEKSIUUDEN ERITYINEN PIIRRE: SE SYNNYTTÄÄ
2. YLEENSÄ TILANTEISSA ON TAPAHTUNUT …
!
3. HUOMAAN VASTAKOHTAISIA ILMIÖITÄ, TOISAALTA …
JA TOISAALTA ILMENEE ….
LAADULTAAN UUDENLAISIA ILMIÖITÄ
■ KOMPLEKSISET SYSTEEMIT OVAT EI-LINEAARISIA ELI
!
4. MINUT YLLÄTTÄNYT HAVAINTO ON OLLUT SE, ETTÄ …. MUUTOKSIEN SEURAUKSET VOIVAT VAIHDELLA SUURESTI
JA ENNUSTAMATTOMASTI
!
© HUMAP
7
OLEN HUOMANNUT , ETTÄ TILANTEISSA TOISTUU …
!
5. OLEN JÄÄNYT IHMETTELEMÄÄN ….
8
KOKEMUKSIA JOHTAJILTA
KOKEMUKSIA JOHTAJILTA
■ Miksi muutoksissa ei olla erityisesti pidetty huolta ja tarkistettu
■ Muutostilanteissa toistuu sama kaava, henkilökunta
onko muutos aidosti tapahtunut -> toimiiko tämä, ollaanko
oikeassa suunnassa, entä valitut toimintatavat? Onko tosiaan
niin, että lähiesimiesten tehtävänä on käytäntöön vieminen
erilaisten ohjeiden ja ajatusten tulkitsemista?
reagoi aluksi usein voimakkaasti, nousee myrsky,
muutosvastarinta, ihmiset tuovat esiin pelkojaan.
■ Se ettei muutokseen liittyvät visiot ole aina selkeitä,
mihin ollaan menossa - > selkeys toiveissa ja
perusteluissa
■ Olen jäänyt ihmettelemään muutoksissa niiden nopeaa,
joskus yllättävää käynnistymistä. Alkuinnostuksen
jälkeen systemaattinen seuraaminen ontuu ja yksiköt
jäävät erilleen.
10
ORGANISAATIOISTA
ORGANISOITUMISEEN
MUUTTUVA PELI
SELVÄT RAJAT
■ Työorganisaatioiden luonne muuttuu, valmiin organisaation
johtamisesta jatkuvan organisoitumisen mahdollistamiseen
- esim hajautuminen; riippumattomuus ajasta &
monipaikkaisuus
AVOIN PELI
■ Työn verkostomaisuus lisääntyy, joustavat yhteistyösuhteet
■ Tarvitaan koko henkilöstöltä uudenlaisia taitoja
■ Kehittäminen on yhteistyön edellytyksien johtamista
■ Kuten käyttäjät ja kuluttajat tekevät ison osan palveluistaan
© HUMAP
© HUMAP
keskustelu kerrallaan: Työntekijät rakentaa organisaationsa, siirtyminen minä ajattelusta > me ajatteluun
Päämääränä voittaa
Päämääränä pelin jatkuminen
Jukka-Pekka Heikkilä
■ Olen todella kiitollinen positiivisestä henkilökunnasta
ihmisillä on oikeasti osaamista ja myös halua oppia
uutta. Vaarana, että hukataan paljon osaamista, jos ei
kyetä näkemään sitä mikä meillä jo on.
© HUMAP
9
lamaantuneena paikoilleen. Yllättävintä on ollut, että
muutoksesta/uudesta käytännöstä täytyy viestiä koko ajan,
sitä pitää pitää yllä.
Jukka-Pekka Heikkilä
varaudutaan muutoksiin liittyviin yllätyksiin vai
varaudutaanko ollenkaan? Yllätysten hyväksyminen?
näin isoissa muutoksissa voi joku ihan pieni asia saada paljon
tilaa ja aikaa. Uskon että se johtuu siitä että vanhasta tavasta
voi olla vaikeata päästä irti ja vanhat tavat ovat myös
turvallisia.
© HUMAP
■ Muutoksissa osa lähtee mukaan, mutta osa vastustaa tai jää
■ Suunnitelmallisuus ja hallitsemattomuus -> miten
■ Olen jäänyt ihmettelemään muutoksissa, miten paljon
■ Muutosten jälkeen olen joskus jäänyt ihmettelemään miten
jonka muutos aluksi saa aikaan, muuttuukin huomaamatta ja
vakiintuu normaaliksi toiminnaksi. Jatkuvasta muutoksesta on
tullut osa arkea.
on saanut aikaan voimaantumista ja positiivista latausta
työyhteisössä.
parempaan, prosesseja kehitetään ja toimintoja
tarkastetaan uudesta näkökulmasta.
teemoja joka kerta, eli ne, jotka eivät ole konkreettisesti
mukana suunnittelemassa muutosta, kokevat etteivät tulleet
kuulluksi.
■ Yllätti havainto, että muutoksista ei tule loppua. Sekasorto,
■ Olen jäänyt ihmettelemään muutoksissa, kuinka muutos
■ Yleensä muutostilanteissa on tapahtunut muutos
■ Olen huomannut, että muutostilanteessa toistuu samoja
ERILAISET ORGANISAATIOT
TUNNISTA MITÄ ’PELIÄ’ PELAAT
RAJATON KENTTÄ
RAJATTU PELIKENTTÄ
KAIKKI SAMASSA
PELISSÄ
VASTUSTAJIA
ASIANTUNTIJUUS
SÄÄNNÖT OHJAA
YHTEENSOPIVUUS
SÄÄNNÖT M
UUTTUU
ODOTTAMA
TTA
VÄHÄN ERILAISUUTTA
ENNAKOIMINEN
AVOIN PELI
PALJON ER
IL AISUUTTA
YLLÄTTYMINEN
© HUMAP
TAVOITTEENA
© HUMAP
TAVOITTEENA VOITTO
SULJETTU PELI
MUUTOSTILANTEIDEN TUNNISTAMINEN
Vähän
Sattumanvarainen
ympäristö
Yhteisymmärrys
Paljon
Uusiutuva
ympäristö
■ ON LIIAN MONIA OSAPUOLIA
■ LIIAN SUURIA JOTTA RAJOJA VOISI NÄHDÄ
■ ON LIIAN MONIA NÄKÖKULMIA
■ RIITTÄMÄTTÖMÄSTI RESURSSEJA KÄYTETTÄVISSÄ
■ TURHAUTUMISTEN HISTORIAA KERTYNYT….
Vähän
© HUMAP
Ennustettavuus
■ NE EI PYSY RATKAISTUNA
■ OVAT AINA AINUTKERTAISIA, ERILAISIA
Vakaa
ympäristö
Paljon
PIRULLISET ONGELMAT
MILLAISIA TAPAHTUMIA JOHDETAAN?
Kesyt !
ongelmat
Kriittiset
ongelmat
HELPPOJA JOHTAA
Kesyt !
ongelmat
Pirulliset
ongelmat
KRIITTISIÄ JOHTAA
18
SYY SEURAYS SUHDE KYSYTTÄVISSÄ
RESEPTIN LÖYTÄMINEN HELPOTTAA
HELPOSTI MÄÄRITELTÄVISSÄ
HELPOSTI RATKAISTAVISSA
ASIANTUNTIJUUS KESKIÖSSÄ
SHAKINPELUU HYVÄ VERTAUSKUVA
!
© HUMAP
© HUMAP
Kirja: Johtaja kaaoksen reunalla
17
■
■
■
■
■
■
PIRULLISIA JOHTAA
!
!
Kriittiset
ongelmat
■
KRIISI, JOSSA VÄHÄN AIKAA
PÄÄTÖKSENTEKOON
■
■
ONGELMA ’ITSESTÄÄN SELVÄ’
Pirulliset
ongelmat
KOMENTAJAN TEHTÄVÄ ANTAA NOPEITA
VASTAUKSIA ONGELMAAN
EI OLE OLEMASSA MITÄÄN LOPULLISTA JA TÄYSIN
TÄSMÄLLISTÄ MÄÄRITELMÄÄ
■
•PIRULLISTEN ONGELMIEN ”RATKAISUT” EIVÄT OLE
LOPULLISIA
■
•”RATKAISUT”PIRULLISIIN ONGELMIIN EIVÄT OLE
OIKEITA TAI VÄÄRIÄ, VAAN HYVIÄ TAI HUONOJA
19
!
!
!
20
© HUMAP
© HUMAP
!
■
KYSYMYKSEN JA VASTAUKSEN VUOROPUHELU
YHTEISTYÖN JOHTAMINEN
!
Pirulliset
ongelmat
■
■
TOIMINTATAPANA KYSYMYSTEN KYSYMINEN.
JOHTAJA EI PYSTY YKSIN ANTAMAAN VASTAUKSIA
KYSMYKSIIN, JOTEN HÄN PYRKII ETENEMÄÄN
YHTEISTYÖN AVULLA.
!
© HUMAP
!
21
© HUMAP
!
Kesy ongelma!
kakun leipominen
Monimutkainen ongelma!
talon rakentaminen
Pirullinen ongelma!
kuntarakenteen muuttaminen
Resepti on tärkeä
Tarkat ohjeet ja piirrustukset on välttämättömiä
Tekninen ohjeistus ei johda tulokseen
Reseptin testaus takaa helpon toistettavuuden
Yhden talon rakentaminen helpottaa toisen
toisen rakentamista
Yksi onnistunut kokemus ei takaa toisen
onnistumista
Ei tarvitse olla ammattilainen onnistuakseen
Ammattiosaamista vaaditaan monissa
rakentamisen yksityiskohdissa
Kokemus auttaa, mutta vain kun sitä
sovelletaan vastaavaan tapaukseen
Hyvä resepti johtaa lähes aina onnistumiseen
Tiettyjä ratkaisuja voi soveltaa suoraan toiseen
tilanteeseen
Jokainen rakennemuutos on uniikki
Erinomainen resepti johtaa aina onnistumiseen,
mikäli sitä noudatetaan tarkasti
Hyvä suunnittelu ja toteutus johtavat
onnistuneeseen lopputulokseen
Muutoksen lopputulokset ei ole ennustettavia
Hyvä resepti jättää tilaa kokeiluille
Piirustuksia on noudatettava, kokeilut ei ole
suotavia
Useita vaihtoehtoja ja intressejä otettava
huomioon
23
Kirja: Johtaja kaaoksen reunalla
YHTEISTYÖN
YKSINKERTAISUUS
© HUMAP
© HUMAP
KESY, MONIMUTKAINEN JA PIRULLINEN ONGELMA
http://www.youtube.com/watch?v=cU__7cODaes
KOKEILE YKSINKERTAISIA
PERIAATTEITA
KETTERÄT SÄÄNNÖT
!
■ PYRITÄÄN HYÖDYLLISEEN JA USKOTTAVAAN
■ JOUSTAVASTI JA NOTKEASTI JÄRJESTYMINEN
■ NÄE KOKONAISUS, OSAT JA SUURMEPI KOKONAISUUS
YKSINKERTAISILLA PERIAATTEILLA:
■ ANNETAAN JA RAKENNETAAN ARVOSTUSTA
■ OPI JA OPETA JOKA TILANTEESSA
■ PYRI KESKIMÄÄRÄISEEN PAIKKAAN PARVESSA
■ SOPEUTA VAUHTI LÄHIMPIEN VAUHTIIN
■ VÄLTÄ TÖRMÄYSTÄ KUMPPANIIN
■ KERRO KERTOMUKSIA KETTERYYDESTÄ
■ TEE ROHKEASTI KEVYITÄ KOKEILUJA
© HUMAP
© HUMAP
■ HELPOT SÄÄNNÖT KERTOO MITÄ TEHDÄ, MITEN
ITSEORGANISOITUMISEN
EDELLYTYKSIÄ
POIKKEAMA, VIRHE, ERILAISUUS
- HÄPEÄ
■ KÄYTTÄJÄLÄHTÖINEN MAAILMA
■ Erilaisuus kasvaa kompleksuudessa ja erilaisuudesta tulee helposti
■ HELPOT PERIAATTEET
virhe, poikkeama jota ei halua tuoda esiin.
■ HUOMIO SUHTEIDEN LAATUUN
■ Häpeä on henkilökohtainen epäonnistuminen, heikkous,
sopimattomuus, voimattomuus. Häpeä on sekä yksilöllinen että
yhteisöllinen kokemus.
■ KETTERÄN TYÖN RUTIINIT
■ AVOIMEN PELIN ASENNE
■ Kollektiivisesti ihmiset kokevat häpeää kun eivät sovi sosiaaliseen
■ KOKEILEMISEN PERIAATE
ryhmäänsä, rikkovat tai eivät huomaa ryhmän normeja.
■ VAHVUUKSIEN LÖYTÄMINEN
■ HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?
V=LZJIFMHAVAQ&FEATURE=RELATED
© HUMAP
© HUMAP
■ Johtaminen joka aukaisee kysymyksillä avoimest erilaisia omia
näkökulmia rakentaa rajoja ketterästi sekä hyödyntää
organisaation voimavaroja.
KYTKEYTYÄ - NE EI OLE ARVOJA
■ HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-KAZXZE58F4
KETTERYYDEN KYKYJÄ
RESILIENSSI
Mitä tapahtuu?
Tunnista
Mitä se tarkoittaa?
Ymmärrä
Miten edetään?
Toimi
© HUMAP
© HUMAP
Aloita alusta
YHTEISKEHITTELY
Vaikuttuu
Johto
Työntekijät
KETTERÄT KEHITTYMISEN
YMPÄRISTÖSSÄ ON
■ LUOTTAMUSTA
■ KOKEMUSTA LIITTYMISESTÄ JOHONKIN
SUUREMPAAN KOKONAISUUTEEN
■ OMAN ERILAISUUDEN ARVOSTAMISTA
■ YHTEISSUHTEIDEN KEHITTÄMISTÄ SUHTEESSA
Työntekijät
TOIMINTAAN JA TULOKSEEN
Asiakkaat
31
© HUMAP
© HUMAP
Vaikuttaa
Johto
Asiakkaat
Muutosherkkyyttä voidaan
kasvattaa parantamalla systeemin
kykyä vastustaa (to resist) siihen
kohdistuvien kriisien passivoivaa
vaikutusta sekä vahvistaa keinoja,
joilla systeemi kykenee
mukautumaan (healthily adapt)
uuteen, kriisin jälkeiseen
tilanteeseen.