ret til ændringer forbeholdes

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998
CVR.nr. 20 83 12 78
ÅRSRAPPORT 2011
INDHOLD
Side
Ledelsesberetning
Foreningsoplysninger
2
Bestyrelsens beretning
3
Påtegninger
Bestyrelsens påtegning
4
Erklæring afgivet af foreningens uafhængige revisor
5
Årsregnskab 1. januar – 31. december
Anvendt regnskabspraksis
6
Resultatopgørelse
8
Balance 31. december
9
Noter
10
1
FORENINGSOPLYSNINGER
Foreningen
Garnindkøbsforeningen af 1998
Herredvej 7
8581 Nimtofte
CVR.nr.:
20 83 12 78
Hjemsted:
Grenå
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Bestyrelse
Signe Rønne Kejlbo (formand)
Dorthe Lykke Jensen
Merete Erbou Laurent
Berthe Forchhammer
Annbeth Poulsen
Susanne Rishede
Marianne Jonstad-Møller
Revision
Chr. Mortensen • Revisionsfirma
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Adelgade 15
1304 København K
Pengeinstitut
Danske Bank
2
BESTYRELSENS BERETNING
Aktivitet
Foreningens aktivitet består i indkøb af garn samt salg til medlemmer.
Det regnskabsmæssige resultat
Årets resultat er tilfredsstillende.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter 31. december 2011 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens finansielle stilling.
3
BESTYRELSENS PÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Garnindkøbsforeningen af 1998.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 9. februar 2012
Signe Rønne Kejlbo
Formand
Dorthe Lykke Jensen
Merete Laurent
Berthe Forchhammer
Annbeth Poulsen
Susanne Rishede
Marianne Jonstad-Møller
Årsrapportens godkendelse
Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den
Dirigent:
4
2012.
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING
Til medlemmerne i Garnindkøbsforeningen af 1998
Vi har revideret årsregnskabet for Garnindkøbsforeningen af 1998 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen
Foreningens bestyrelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af
interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en
hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi
har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op
til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet
og i ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for
væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse
og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der
indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne
kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende,
om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet og ledelsesberetningen.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den 9. februar 2012
Chr. Mortensen • Revisionsfirma
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Bent Kofoed
statsautoriseret revisor
5
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Regnskabsgrundlaget
Årsrapporten for 2011 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse Avirksomheder. Herudover har virksomheden valgt at følge reglerne for klasse B om bestyrelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 77.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:
RESULTATOPGØRELSEN
Nettoomsætning
Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet
sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.
Kontingenter
Kontingenter periodiseres og vedrører dette års kontingenter for medlemmer.
Distributionsomkostninger
Distributionsomkostninger vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger m.v.
Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.
6
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
BALANCEN
Varebeholdning
Varebeholdning måles til vurderet kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede
tab.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.
7
RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR – 31. DECEMBER
Note
2011
2010
46.654
36.746
115.977
82.791
162.631
119.537
Nettoomsætning
Medlemskontingent
Avance ved salg af garn til medlemmer
1
BRUTTOAVANCE
Distributionsomkostninger
2
-109.550
-128.166
Foreningsomkostninger
3
-30.117
-70.035
22.964
-78.664
22
0
-558
-417
22.428
-79.081
DRIFTSRESULTAT
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
ÅRETS RESULTAT
8
BALANCE 31. DECEMBER
AKTIVER
Note
2011
2010
212.198
208.036
212.198
208.036
25.920
38.165
0
1.819
25.920
39.984
Likvide beholdninger
210.016
89.646
OMSÆTNINGSAKTIVER
448.134
337.666
AKTIVER
448.134
337.666
330.466
409.547
22.428
-79.081
352.894
330.466
65.000
0
65.000
0
Kreditorer
9.167
0
Skyldig moms
2.873
0
18.200
7.200
Kortfristede gældsforpligtelser
30.240
7.200
GÆLDSFORPLIGTELSER
30.240
7.200
448.134
337.666
Lagerbeholdning
Lagerbeholdning
Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender
PASSIVER
Egenkapital 1/1
Årets resultat
EGENKAPITAL
Hensat legat
HENSÆTTELSER
Anden gæld
4
PASSIVER
9
NOTER
1
2011
2010
254.662
165.906
Lager pr. 1. januar
208.036
180.237
Varekøb incl. hjemtagelsesomkostninger
142.847
110.914
Lager pr. 31. december
-212.198
-208.036
Vareforbrug i alt
138.685
83.115
115.977
82.791
14.719
55.961
Forsikring
2.196
2.133
Annonce og reklame
2.960
2.160
0
3.929
8.870
3.922
23.754
12.559
2.218
0
54.833
47.502
109.550
128.166
15.000
30.000
4.561
19.879
205
5.059
Avance ved salg af garn
Salg af garn m.v.
2
Distributionsomkostninger
Netshop/hjemmeside
Messe
Gebyrer
Fragt og forsendelse
Repræsentation
Honorar, uddeler
3
Foreningsomkostninger
Honorar, formand og kasserer m.v.
Bestyrelsens rejser og mad
Porto
Kontorartikler
4
0
7.897
Revisor
7.200
7.200
Tab på debitorer
3.151
0
30.117
70.035
7.200
7.200
11.000
0
18.200
7.200
Anden gæld
Afsat revisor
Afsatte bestyrelseshonorarer
3725 jl/gj
10