INOXZOWI RE

Pe naroli ALPHA 2: Trådløst styresystem
Frem dens intelligente temperaturstyringssystem
www.pettinaroli.dk
NY!
Den nye genera on af rumkomfortregulering
Universel energiudny else og op mal komfortoplevelse
Direkte betjening, via smartphone eller PC
Perfekt forbindelse!
All-in-One
Komplet l varme og køling. Allerede
i standardversionen er alle hard- og so ware applika oner opfyldt. Via diverse udog indgange kan eksternt udstyr reguleres
op malt.
Plug-and-Play
Automa sk konfigura on også ved
frem dige systemudvidelser. Nye komponenter og systemopdateringer kan problemløst integreres.
Know-How
Den op male regulering i varme- og
kølesitua oner opfylder systemet l perfek on, på baggrund af avancerede test og
simuleringsanlæg.
Pettinaroli Alpha2: Trådløst styresystem
Pe naroli præsenterer med den nye Alpha2 styring et universelt reguleringssystem l komfortstyring ved opvarmning og køling. Styringen er
udviklet l gulvvarmesystemer og kan inds lles l sam dig styring af
radiatorer og konvektorer.
Alle systemkomponenter er frems llet i overensstemmelse med de nyste krav og bestemmelser på bygningsområdet. Integra onen i moderne bygningskomfort giver brugeren en enkel betjeningsmulighed. Den
modulære opbygning muliggør en udbygning med f.eks. rumven la on
og anvendelse af den nye lavenergi telestat 5.
Basisenheden er det intelligente hjerte, der foretager den overordnede
styring som: Nat, weekend, ferie og partyfunk on i de enkelte rum. Den
avancerede regulering kan parametreres fra rumbetjeningsenheden,
MicroSD-Card eller webapplika on. Systemet er lige anvendeligt i énog flerfamiliehuse, ins tu oner, hoteller og erhvervsbyggeri med integrerede komfortstyringssystemer.
Alpha2 - Trådløs rumtermostat
• Fladt s lrent design l moderne arkitektur
• Omfa ende komponentbestykning l forskellige
applika oner
• Brugervenlig intui v betjening
Alpha2 - Trådløs basisenhed
• 24V eller 230V version med 4-, 8-, 12 zoner
• All-in-One løsning for alle applika oner
• Gennemprøvet enkel installa on
Telestat 5
24V og 230V i normal-lukket (NC) eller strømløs-åben (NO)
• Kun 1W effek orbrug
• 100 % vandtæt i alle montageretninger - 360°
• Enkel adapter l alle ven ltyper
•
ALPHA 2: Trådløst styresystem
SpecifikaƟoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Komplet bestykket l op mal energiudny else
Ind l 20 % energibesparelse ved intelligent regulering
Hydraulisk udbalancering er unødvendig i de fleste anlægstyper
To-vejs trådløs kommunika on imellem komponenterne sikrer
op mal funk on
Intui v betjening, central programmering, enkel installa on
Diverse ind- og udgange for samdri med eksternt udstyr og
anlæg
Integreret system ur
Individuel programmering og inds lling af hver varmezone
Smart-Start-Funk on
Informa oner om dri s lstand og funk oner via LC-display, LED
•
•
•
•
og mekanisk visning.
MicroSD-Card-Slot for systemopgradering og opdatering af
systemparametre
Perfekt samspil mellem reguleringssystemer på flere etager via
serielle BUS systemer (syBUS)
Automa sk trådløs sendestyrke
Op onal ethernet-sni lade l enkel rumvis betjening, programmering og individuel regulering samt visualisering af lstanden
over PC eller Smartphone.
Ved Ethernet acces udføres
integra on i hjemmenetværk.
EZR manageren giver adgang
l alle systemets inds llinger
og funk oner via PC, lap top
eller smartphone. Betjening,
programmering og statusovervågning bliver legende
let.
EZR Manager
Integreret webapplikation til enkel indretning, programmering
og statusovervågning af rum og
systemparametre via PC, lap top
eller smartphone.
Intelligent varmestyring med EZR Manager
Ethernet acces punktet forbinder basissta onen med hjemmenetværket. EZR manageren giver
adgang l alle inds llinger og funk oner via PC, lap top eller smartphone. Here er er betjening
af rumstyringsfunk oner, programmering og statusoversigt særdeles enkelt.
ALPHA 2: Trådløst styresystem
Systemkomponenter: Termostat med display
Pe narolis Alpha2 termostat med display er designet l at opfylde alle
krav l moderne indendørs arkitektur. Et dløst design med tydelig og
intui v betjening sikrer, at alle visuelle og funk onelle krav er opfyldt.
Rumtermostaten med display og den analoge rumtermostat er Alpha2
systemets to betjeningsenheder. Ved rumtermostaten med display
foretages såvel system- som rumspecifikke programmeringer og inds llinger. Fra LC-displayet med enkel logisk symbolik foretages programmering og inds lling med betjeningsknappen.
Den fulde 2-vejs kommunika on mellem de trådløse systemenheder
sikrer, at der l stadighed er en opdatering af alle rum- og programdata.
Ridsefast plast
(Polycarbonat)
Stort LC-Display
(60 mm x 40 mm)
Fladt design, ca. 22 mm og
ydremål 85 mm x 85 mm
Enkel dreje-/tryk knap
l finmotorisk betjening
Ba eri leve d > 2 år
Rumtermostat med LC display
Rumtermostaten med display styrer rumtemperaturen via en intern sensor.
ALPHA 2: Trådløst styresystem
Bruger specifikaƟoner
Følgende inds llinger er bl.a. mulige
• Dag / nat status, øko-dri , party funk on, feriefunk on
• 3 forprogrammerede livss ls- / dsprogrammer
• Begrænsning af rumtemperaturinterval
• Dato og ur funk on med automa sk sommer / vinter d
• Informa on om lavt ba eriniveau
• Frostsikring ved a rudt reguleringsfunk on
• Betjeningsspærring i ins tu oner / offentlige bygninger
Ekspert inds lling – kodesikret
• Valg af varmesystem – zonevis som PI eller 2-punkts regulering
• Ak v oms lling mellem varme og køling
• Smart-Start teknik, automa sk opnås rig g temperatur på det
valgte dspunkt
• Inds lling af frostsikring
• Spærring af varme/køle funk on
• Parametrerbar pumpe / kedel funk on
Grundfunk oner
Yderligere funk oner
Ekspert
Fejlsignal
Børnesikring
Ba eri
Off funk on
Signal
Temperatur
Dato/Ur
Autofunk on
Dagfunk on
Na unk on
Dugpunkt
Køling
Varme
Hjemmefunk on
Partyfunk on
Gulvvarme
Feriefunk on
Totaloversigt i LC Display
Alpha2 termostat med display giver en tydelig funk onsoversigt ved hjælp af symboler. De
sprogneutrale symboler giver en nem intui v betjening. Der er tre menuområder l rådighed for
installatør og slutbruger.
Analog rumtermostat
• Betjeningsknap med 1/4 °C so klik
• Begrænsning af temperaturinds llingsområde
• Version med gulvføler
Enkel installa on
Fleksibel posi onering ved vægmontage.
ALPHA 2: Trådløst styresystem
Systemkomponenter: Trådløs styreboks Alpha2
Styreboksen er en intelligent regulerings- og lslutningsenhed, som er
central for al informa on og kommunika on mellem alle komponenter
i Alpha2 systemet. Styreboksen indsamler og bearbejder talrige måledata l gavn for energibesparelse og temperaturstyring i hvert rum
for opnåelse af den op male rumkomfort.
I ethernet versionen kan systemet integreres i det lokale netværk.
Web-applika onerne giver slutbrugeren mulighed for direkte styring /
betjening fra PC eller Smartphone.
Hard- og so waren åbner mulighed for en fleksibel kundespecifik udbygning eller lpasning l Smart House systemer.
Allerede i standardudgaven er styreboksen komplet udstyret med varme / køle funk onsso ware l alle aktuelle og frem dige systemer. System lpasninger foretages enkelt og effek vt over den integrerede MicroSD-Card Slot.
868 MHz funk onsteknologien sikrer via 2-vejs kommunika onen mellem systemkomponenterne med en minimal signal belastning.
All-in-One: Standardversion til varmeog/eller kølesystemer
Trådløs model:
24 V og 230V
4-, 8- eller 12 zoner
Gennemtestet kabelføring
og trækaflastning
Geprüfte
QUALITÄT
nach
Normeret i henhold til DIN EN 60730-1:2009-6
Den normkonforme udførelse sikrer at styrboksen frit kan monteres på væg eller i installationsskab uden
brug af supplerende trækaflastning.
ALPHA 2: Trådløst styresystem
Bruger specifikationer
•
Der kan tilsluttes max 18 telestater. 1 eller 2 pr. zone
•
Tilslutningsmulighed for en sikkerhedstemperatur begrænser
•
LED tilstandsindikering. 9 system LED + 1 LED pr. zone
•
Tilslutningsmulighed for ekstern antenne og repeater
•
Forskellige reguleringsalgoritmer kan indstilles pr. zone
•
For styrboksen med ethernet tilslutning opnås følgende :
•
Funktionsprincip (NC/NO) kan konfigureres på stedet
- Enkel integration i lokalnetværket
•
Temperatursænkning pr. rum(Øko-funktion) kan programmeres eller
- Webbaseret applikationssoftware ”EZR Manager” til komfortabel
•
foregå ved eksternt signal
styring og visualisering af driftstilstanden via PC eller Smartphone
Driftsfunktioner: Frostbeskyttelse, varme, køle, øko, automatik, nød-
- Fleretageløsning: Kobling af op til 7 systembokse pr. syBUS. Central
drift
styring over master enhed.
•
Ventilaktiveringsprogram på alle udgange
•
Integreret pumpemodul og pumpeaktiveringsprogram
•
Dugpunktsovervågning
•
Pilotfunktion for varme og køling
•
Fler etage løsning med 3 styrbokse pr. BUS
FremƟdssikret
Styrboksen råder over en MicroSD-Card-Slot l færdigprogrammer
eller en bekvem overskuelig online parametrering via PC.
FunkƟonskontrol
Den løbende dri s lstand og funk onskontrol angives af LEDs: Dri ,
sikring, køle, alarm, dugpunkt, NO/NC, systemfejl, varmezone.
All-in-one
Allerede i standardudførelsen er styrboksen fuldt bestykket l alle
varme og kølefunk oner.
Enkel installaƟon og idriŌsæƩelse
Ved den enkle kabelføring og trækaflastning, som er kendetegnende
for Alpha-Basis produkterne og vha. den skrueløse ”s k i og klem teknik” garanteres en hur g og sikker installa on.
ALPHA 2: Trådløst styresystem
Nye Imperial Engros AS
Nikkelveien 1
N-4313 Sandnes, Norway
Tel:
+47 5160 1790
Fax:
+47 5160 1791
[email protected]
www.imperialengros.no