Løntilskud i fleksjob - Jobcenter Hedensted

ÅRSRAPPORT
2013
Poul Due Jensen's Fond
ÅRSRAPPORT 2013
Resultatopgørelse for
Poul Due Jensen’s Fond
Beløb i DKK mio.
1. januar – 31. december 2013
Administrationsomkostninger
Note
2013
2012
1
(10)
(11)
956
1.298
(6)
(111)
6
10
946
1.186
Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder
Hensættelse, tilbagekøb af medarbejderaktier
Finansielle indtægter
2
Resultat før skat
Skat af årets resultat
0
0
946
1.186
15
11
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode
956
1.298
Overført resultat
(25)
(123)
946
1.186
Årets resultat
3
Forslag til resultatdisponering
Uddelinger
side | 3
Balance for
Poul Due Jensen’s Fond
Beløb i DKK mio.
1. januar – 31. december 2013
AKTIVER
Note
2013
2012
11.419
11.314
11.419
11.314
1.920
1.386
1
1
1.921
1.387
4
14
1.925
1.401
13.344
12.715
2013
2012
505
505
10.417
10.312
2.061
1.500
12.983
12.317
356
389
356
389
5
9
5
9
13.344
12.715
Anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Anlægsaktiver i alt
4
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
PASSIVER
Note
Egenkapital
Grundkapital
Nettoopskrivning efter den indre værdis metode
Rådighedskapital
Hensatte forpligtelser
Tilbagekøbsforpligtelse medarbejderaktier
Kortfristede gældsforpligtelser
Anden gæld
Passiver i alt
5
ÅRSRAPPORT 2013
Egenkapitalopgørelse for
Poul Due Jensen’s Fond
Beløb i DKK mio.
1. januar – 31. december 2013
Grundkapital
Reserve indre
værdis
metode
Rådighedskapital
Egenkapital
i alt
505
9.443
1.001
10.949
Årets resultat
1.298
(123)
1.175
Modtaget udbytte
(622)
622
0
Egenkapital 01.01.2012
Valutakursreguleringer, dattervirksomheder m.v.
102
102
Øvrige reguleringer
(13)
(13)
Tilbageført værdi af sikringsinstrumenter i dattervirksomheder, primo
122
122
Tilbageført skat af egenkapitalposter, primo
(24)
(24)
20
20
Indregnet værdi af sikringsinstrumenter i dattervirksomheder, ultimo
Indregnet skat af egenkapitalposter, ultimo
Egenkapital 31.12.2012
(14)
505
Årets resultat
(14)
10.312
1.500
12.317
956
(25)
931
Modtaget udbytte
(586)
586
0
Valutakursreguleringer, dattervirksomheder m.v.
(283)
(283)
(9)
(9)
(20)
(20)
14
14
Øvrige reguleringer
Tilbageført værdi af sikringsinstrumenter i dattervirksomheder, primo
Tilbageført skat af egenkapitalposter, primo
Indregnet værdi af sikringsinstrumenter i dattervirksomheder, ultimo
Indregnet skat af egenkapitalposter, ultimo
Egenkapital 31.12.2013
505
51
51
(18)
(18)
10.417
2.061
Rådighedskapitalen er den del af fondens egenkapital, der kan uddeles i henhold til bestemmelserne herom i fondens fundats.
12.983
side | 5
Noter til regnskab for
Poul Due Jensen’s Fond
Beløb i DKK mio.
Pr. 31. december 2013
Note 1
Note 2
Note 3
Administrationsomkostninger
2013
2012
Herunder er medtaget:
Bestyrelseshonorar
2
4
Finansielle indtægter
2013
2012
Tilknyttede virksomheder
6
10
Finansielle indtægter
6
10
Skat af årets resultat
2013
2012
Aktuel skat
0
0
Udskudt skat
0
0
Regulering tidligere år
0
0
Skat af årets resultat
0
0
ÅRSRAPPORT 2013
Beløb i DKK mio.
Note 4
Finansielle anlægsaktiver
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris
Kostpris 01.01.2013
905
Tilgange
0
Kostpris 31.12.2013
905
Værdireguleringer
Værdireguleringer 01.01.2013
10.409
Årets resultat
956
Modtaget udbytte
(586)
Valutakursreguleringer
(283)
Øvrige reguleringer
18
Værdireguleringer 31.12.2013
10.514
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2013
11.419
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2012
11.314
I den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele i tilknyttede virksomheder indgår goodwill med DKK 164 mio. (2012: DKK 176 mio.).
Der henvises til side 46 for oversigt over dattervirksomheder.
Note 5
Hensatte forpligtelser
Tilbagekøbsforpligtelse medarbejderaktier
01.01.2013
389
Forbrugte hensatte forpligtelser i året
(40)
Tilbageførte hensatte forpligtelser
(24)
Årets hensættelser
31
31.12.2013
356
Tilbagekøbsforpligtelse medarbejderaktier
Tilbagekøbsforpligtelse vedrørende medarbejderaktier bliver i al væsentlighed først aktuel, når båndlæggelsesperioden for de pågældende aktier udløber. Båndlæggelsen udløber som følger:
2013
2012
259
126
2013
0
168
2017
97
95
356
389
Frie
Tilbagekøbsforpligtelsen opgjort til dagsværdi udgør DKK 360 mio. (2012: DKK 318 mio.).