VAKE, Nurmijärven varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma

ANNETAAN LAPSILLE
LAPSUUS
Kuullaan lapsen ääni
Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma
2014
VAKE-työryhmä:
Anne-Maria Ahlstedt
Kirsi Marila
Kirsi Risto
Iiris Tornack
Kuvat:
kannessa ja sivuilla 3, 4, 5, ja 9, Kirsi Risto
sivuilla 2, 7 ja 8, Eeva Aro
sivulla 6, Birgit Tolvanen
Piirrokset:
sivuilla 2 ja 8, Kirsi Risto
Taitto ja muokkaus: Birgit Tolvanen
Sisältö
1. Johdanto
2. Kaste- ja kasvatuskumppanuus
3. Lapsen hengellisyyden tukeminen
4. Lapsen oikeuksien toteutuminen kirkossa
5. Perhelähtöisen ja diakonisen työotteen vahvistaminen
6. Toimintamuodot
7. Visiot
8. Lähteet
-1-
Johdanto
Tämä on Nurmijärven seurakunnan VAKE eli varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma,
”Annetaan lapsille lapsuus”, jossa käsitellään varhaiskasvatusta ja visioita.
Nurmijärven seurakunnan lapsi- ja perhetyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä yhteistyössä perheiden kanssa sekä entisestään terävöityä
kristillisen kasvatuksen antajana. Kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa
huomioidaan lapsen etu.
Vake on työväline lastenohjaajille ja tietopaketti seurakuntalaisille varhaiskasvatuksen
sisällöstä. Kirkon varhaiskasvatuksen painotuksista on nostettu esille lapsen hengellisyyden tukeminen, lapsen oikeuksien toteutuminen kirkossa sekä perhelähtöisen ja diakonisen työotteen vahvistaminen.
-2-
Kaste ja kasvatuskumppanuus
Seurakunnan varhaiskasvatuksen lähtökohtina ovat kaste- ja lähetyskäsky (Matt.28:18–20),
lasten evankeliumi (Mark. 10:13–16) sekä Kirkkolaki (KL:4:1) ja järjestys (KJ 3:1,2 ), joka
velvoittaa pitämään huolta kaikenikäisten kristillisestä kasvatuksesta.
Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisellä on erikoisasema Jumalan luomassa maailmassa.
Jokainen lapsi on kallisarvoinen aarre.
Varhaiskasvatukseen liittyy tärkeänä osana kaste- ja kasvatuskumppanuus lapsen perheen
kanssa. Kasteessa seurakunta sitoutuu tukemaan lasta, hänen perhettään ja kummejaan
kristillisessä kasvatuksessa. Se on vuorovaikutusta, läsnäoloa ja rinnakkaiseloa perheen ja
seurakunnan välillä. Kirkon varhaiskasvatus on avointa kaikkien kotien lapsille.
”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja
opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka
päivä maailman loppuun asti.”
Matt.28:18–20
-3-
Lapsen hengellisyyden tukeminen
Kirkon varhaiskasvatuksella luodaan merkityksellistä
perustaa ja mielikuvaa uskosta ja seurakuntaelämästä.
Se vaikuttaa asenteeseen ja aktiivisuuteen kirkkoa
kohtaan läpi koko elämän.
Lastenohjaajan kristillisen kasvatuksen osaaminen
ja hänen kristillinen arvomaailmansa ovat tärkeässä
asemassa lasten hengellisyyden tukemisessa.
Aikuisella on oltava avoimuutta, herkkyyttä ja aikaa
kuulla lapsen kysymyksiä sekä ohjata lasta kristinuskon
perusasioihin ja tehdä kristillinen elämänkäsitys tutuksi
huomioimalla lapsen ikätaso, luontainen tapa ajatella,
oppia ja toimia.
Aikuinen luo lapselle mahdollisuuden
itsensä ilmaisuun, oikeuden pyhän ja
hiljaisuuden sekä erilaisten elämysten
kokemiselle turvallisessa ilmapiirissä.
Lapsi elää uskoaan leikkien, liikkuen,
tutkien ja taiteellisen ilmaisemisen
ja kokemisen kautta.
Tämä kaikki luo pohjaa lapsen
hengelliselle kasvulle.
-4-
Lapsen oikeuksien
toteutuminen kirkossa
Kastettuna jokainen lapsi on seurakunnan jäsen.
Kasteeseen perustuen lapsella on oikeus olla aktiivinen seurakunnassaan,
tuntea osallisuutta kotiseurakunnassaan, saada kristillistä opetusta ja kasvatusta
kotona ja seurakunnassa.
Aikuisella on vastuu turvata lapsen kasvua, kehitystä, kokonaisvaltaista hyvinvointia
sekä lastenoikeuksien toteutumista. Seurakuntamme on nimennyt lapsiasianhenkilöt.
Heidän tarkoituksenaan on parantaa lasten ja nuorten asemaa seurakunnassa
ja tuoda päätöksentekoon lapsinäkökulma.
Lasta ja lapsuutta arvostava seurakunta kuulee, näkee ja ottaa huomioon lapsen seurakunnan
jäsenenä. Päätöksenteossa lapsen todesta ottamisen vaikutukset näkyvät seurakunnallisissa
toiminnoissa, painotuksissa, jumalanpalveluselämässä, tilaratkaisuissa ja kirkollisessa kielessä.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus
on lapsia koskeva ihmisoikeussopimus.
Sopimuksen tärkein tavoite on perusoikeuksien:
terveyden, koulutuksen, tasa-arvon ja turvan
takaaminen kaikille lapsille.
Lapsella on oikeus ajattelun, omantunnon
ja uskonnon vapauteen.
-5-
Perhelähtöisen ja diakonisen
työotteen vahvistaminen
tuki
oist
erh
np
erk
dää
ainen
ja v
näh
yö
vert
ainen
keen
a ar
n ja
Tasa
eist
a
Kriisiapu
Varh
Apu
llaa
Kuu
Yht
eet
oitu
min
a
a
mine en
Tukitoimiin
ohjaaminen n
koht
”Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten teille tekevän,
tehkää myös te samoin heille.”
Matt. 7: 12
-6-
Toimintamuodot
-7-
Visiot
-8-
Lähdeluettelo:
Kirkkohallitus 2008: Lapsi on osallinen, Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja
Kirkkohallitus 2013: Lapset seurakuntalaisina
Nurmijärven seurakunta: Toiminta-ja taloussuunnitelma Lapsi-ja perhetyölle 2013–2015
YK 1998: Lapsen oikeuksien yleissopimus
www.unicef.fi
sakasti.evl.fi/ kasvammeyhdessä
-9-