MD-C/PD-C -SERIEN PD-C360i/24 DUODIMplus-SM

Ydelsesbeskrivelse, jfr. Serviceloven § 96, 103, 104, 107 og 108
Version august 2014
Takst
Navn og adresse
440 kr. pr. dag
Støttecentret Skovsbovej
Skovsbovej 103
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 73 62
Støttecentret Kløvermarksvej/Enghavevej
Kløvermarksvej 4C, Ollerup
5762 Vester Skerninge
Støttecentret Kærvej
Kærvej 10
5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 26 16
Støttecentret Bryggerlunden
Bryghusvej 58
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 72 78
Link til hjemmeside
Målgruppe
Særlige forhold
Særlige fokusområder
www. svendborgvoksenhandicap.dk
§ 107 - For personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Generelt gælder, at
borgeren har moderat støttebehov, der kræver støtte i dag- og aftentimer og kan
klare sig uden natdækning.
Skovsbovej er også egnet til borgere med erhvervet hjerneskade
Støtte til borgeren i egen bolig samt i fælleshus i varierende omfang. Forudsætning
for, at et støttecenter i Team § 107 Vest er et godt tilbud til borgeren, er, at:
 borgeren kan klare sig uden støtte udenfor personalets arbejdstid og om
natten
 borgeren er i stand til at kontakte personale, der er på arbejde eller privat
netværk ved akut opstået behov
 borgeren selv eller med pædagogisk støtte kan varetage rengøring eller
betale sig fra denne
 borgeren selv kan varetage og passe kæledyr, såfremt det er tilladt
 borgeren ikke behøver ledsagelse til individuelle ture, ferie mm.
Ved individuel aftale for borger med særlige behov – kontakt afdelingsleder.
Kløvermarksvej/Enghavevej: Yngre beboergruppe. Uegnet for immobile beboere.
Gode busforbindelse til Svendborg. Boligerne er placeret både på Kløvermarksvej og
Enghavevej.
Skovsbovej: Yngre beboergruppe
Kærvej: Uegnet for immobile beboere.
Bryggerlunden: Egnet for gangbesværede beboere.
Med udgangspunkt i den enkelte borgers individuelle behov arbejdes der på at styrke
kompetencer til at mestre mest muligt i sin dagligdag og leve selvstændigt. Fokus er
på at støtte borgeren i at være aktør i sit eget liv og opleve livskvalitet gennem:
 selvstændighed omkring personlige forhold, økonomi m.m.
 selv- og medbestemmelse ved udvikling og vedligehold af egne færdigheder
og kompetencer
Der arbejdes på sammen med borgeren at finde meningsfulde og fornuftige løsninger
i forhold til indkøb, mad, rengøring, tøjvask, altid med udgangspunkt i egen mestring
og dermed reelle støttebehov.
Der arbejdes på at støtte den enkelte borger i at etablere og vedligeholde netværk i
selvvalgte fællesskaber – herunder naboskaber, pårørendekontakt, arbejdskolleger,
øvrige venskaber. Træning i at være i fællesskaber kan ske fx på husmøder, ved
mulighed for fællesspisning, ved støtte til at invitere gæster i egen bolig eller være
gæst hos andre.
Der arbejdes med at støtte borgeren i at fastholde og passe et evt. arbejdsforhold,
uddannelse eller anden form for dagbeskæftigelse.
Boliger
Boligerne har to rum, køkken, og bad. Bryggerlunden har dog tekøkken frem for
køkken. Der er adgang til fælleshus.
Mulighed for husdyr følger udlejers regler:
 Skovsbovej: Husdyr i bur/akvarium (fisk, fugle og lignende)
 Kløvermarksvej/Enghavevej: Ikke tilladt
 Kærvej: Tilladt
 Bryggerlunden: Kan ansøges hos boligselskab
Pladser
Skovsbovej – 12
Kløvermarksvej/Enghavevej – 5 (kan udvides)
Kærvej – 8
Bryggerlunden – 11
Dagstakst
440 kr./md.
Personaledækning / Åbningstider
Personalenormeringen tilpasses den aktuelle beboertilknytning til det enkelte støttecenter. Som udgangspunkt
udløser en indskrivning på grundtakst ca. 8 timer til ansættelse.
Der vil som udgangspunkt være personale i støttecentrene om eftermiddagen/tidlig aften. Derudover vil der være
personale i støttecentrene i et omfang, der tilgodeser den enkelte borgers bostøtte-behov beskrevet i borgerens
handleplan.
Der kan forekomme, at der ikke er personale på arbejde på enkelte dage/faste ugentlige dage, hvis den samlede
vurdering er, at borgernes støttebehov er tilgodeset. Der vil typisk være truffet aftaler om telefonkontakt til et
andet støttecenter i et givet tidsrum, hvis der er personalefrie dage.
Personaledækningen kan variere fra støttecenter til støttecenter, da der planlægges med udgangspunkt i den
aktuelle borgertilknytning til støttecentret.
Boligbetaling
Husleje
Skovsbovej: 5.043 kr./mdr.
Kløvermarksvej: 2.738 kr./mdr. + el/varme: 1.300 kr./mdr.
Enghavevej: 6.307 kr./mdr.
Kærvej: 3.270-5.945 kr./mdr.
Bryggerlunden: 6.023 kr./mdr.
Brugerbetalte ydelser
Kost
Skovsbovej: 1.200 kr./mdr.
Kærvej: 1.200 kr./mdr.
Bryggerlunden: 1.390 kr./mdr.
Fælleskasse
Skovsbovej: 200 kr./mdr.
Kærvej: 300 kr./mdr.
Bryggerlunden: 150 kr./mdr.
Bus:
Skovsbovej: 300 kr./mdr.
Socialafdelingen ønsker i 2015 at harmonisere pris for kost i tilbudene. Der arbejdes
aktuelt på at beskrive en model, herunder afvikling af fælles kasser.