Udskrift af Klasseliste

Referat
DATO: 18.09.2013
Init.:
Pag.nr.
CHARLOTTESKOLEN
kl. 17.30 i lokale A17
SKOLEBESTYRELSEN
Til:
Kopi til:
Susanne Marker Storgaard
Jette Espensen Ejlersen
Michael Larsen
Nicholai Vesterløkke
Peter Kronow
Jesper Sellerup
Kim Smidstrup
Minna Thøgersen
Erik Dahl
Rikke Haahr
Knud Larsen
Sven-Erik Dreisig
Opslag lærerværelset
Suppl. Ingeborg Jørgensen
Suppl. Kim John Christiansen
Medarb.suppl. Hanne Svejgaard
Medarb.suppl. Mette Underlien
Afbud: Erik Dahl, Susanne Storgaard, Peter Kronow
Fraværende:
Dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Tilføjelse af punkt 2a nyt fra Elevråd samt 8a Budgethøring.
Punkt 8 udsættes til næste møde
Ellers godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
2.a. Nyt fra Elevråd
Rasmus er formand. Elise er Næstformand.
Elevrådet har talt om skolefodbold og opbakning til udekampe på Elevrådsmødet. Udskolingen
er ærgerlig over, at de ikke kan deltage, da der tidligere har været problemer. Vil gerne deltage
som tilskuer til kampe på Hedehusene Skole. Minna informerer om, at udekampe tager skolen
ikke til, da der går meget undervisningstid til det. Der er en gensidig aftale med Hedehusene
skole om fælles regler. Sven-Erik kontakter Hedehusene Skole og tjekker op på aftalerne.
Nye skilte til aktivitetsskabe bliver lavet til den 30.09.13
Børnerigsdagen: forslag om fællessamlinger, Legepatrulje, kantineområdet males om i moderne
stil. 30/9 skal elever medbringe flere ønsker til ansøgning til børnerigsdagen.
Mellemtrinnet ønsker skolefodbold, i stil med Ekstra Bladets i udskolingen.
Ønsker Ipads i stedet for stationære computere samt en opgradering af systemerne.
Fjernsyn i kælderen går i stykker, skærmen bliver sort. Minna tager det til efterretning.
Vi tager IT punkt på dagsorden på kommende møde
3. Badning efter idrætsundervisning.
Det er et stigende problem at de store elever ikke vil bade efter idræt. Se bilag
Vi har forældre, der beder deres børn fritaget for idræt af religiøse grunde. Aftalen er at de
bader 10 min. før de andre.
Det er indkøbt forhæng til kabinerne som forsøg.
9 klasses lærere oplever, at der er mange flere, der er med i idræt, fordi der har været
slækket på badereglerne. Hvad er vigtigst motion eller badning?
Må børn gå hjem og bade, hvis idræt er i sidste lektion?
Kan vi undervise i konsekvenserne af ikke at gå i bad?
Vi tænker over om mulige tiltag til næste møde.
4. Status på Logo konkurrencen.
Den er ikke sat i gang endnu.
Vi venter til ledelsesteamet er fuldtalligt, samt på at vores mission og vision er færdig.
Elevrådet kan være medspiller i udformning af konkurrencestruktur.
Vi holder fast i, at det skal løbe af staben senere.
5. Samarbejde om overgange for Reerslev-børnene
Dato for åbent hus arrangement for 6. klasserne samt åbent hus arrangement for kommende
børnehaveklasseforældre bliver med deltagelse af skolebestyrelsen: Jette, Kim og Jesper.
Vi vil gerne have kontakt med børnene fra Reerslev allerede i 4.-5. klasse, vi vil gerne udvide
samarbejdet og investere timer i 1-2 besøg af eleverne. Minna taler med 5. klasses lærere om
muligheden.
6. Status på diverse indsatsområder
Minna informerer om indsatser i forhold til:

Folkeskolereformen,
Vi afventer den økonomiske ramme og tager indhold og pædagogik op på senere
møder på forskellige niveauer.

Fremtidens skole.
Følgende indsatser kan nævnes:
1. Styrkelse af ledelse
2. Kompetenceløft af medarbejdere
3. Forældresamarbejde
4. Pædagogisk Læringscenter (PLC)
5. Inklusion via SP-modellen.

Egne indsatser
1. Øge karaktergennemsnittet på skolen.
2. Udvikle samarbejdet mellem SFO og indskoling
7. Forventningsafstemning med forældre i 0. klasse
Se bilag
Første mødedag for 0. klasserne er alle forældre samlet. Her er der mulighed for at komme i
dialog med dem som samlet gruppe.
Skal vi lave en forventningsafstemning der følger klassen op gennem skolegangen, der evt.
revideres årligt eller i 1., 4., og 7. klasse?
Forslag om en øvelse i 4. klasse med forældre?
Vi ønsker en dialog med og mellem forældrene.
Vi laver oplæg i Skolebestyrelsen til videre drøftelse i lærergruppen på et senere møde.
8. Budgetopfølgning 2013
Udsat til næste møde
8a. Budgethøringssvar
Vi indkalder til ekstraordinært møde onsdag den 25.09 kl.17.00
Vi tænker og kommer med input over mail indtil søndag 22.09. Her tages stilling til om
nødvendigheden af det ekstraordinære møde.
9. Planlægning af temaaften for forældre
Forslag til indhold på temaaften:
It i undervisningen?
Erhvervsskoler?
Ny skolereform – møde evt. i foråret
Mission og vision.
Afholdes i foråret før valg.
Skal temaaftenen kombineres med en orientering om bestyrelsesvalget 2014?
Ledelsen undersøger hvornår skolebestyrelsesvalget finder sted.
Beslutningen om form og indhold udsættes til næste møde.
10. Meddelelser fra MT og andre
Ansættelse af ny pædagogisk leder, proces er i fuld gang.
Sidste elevtoilet er under renovering, flotte nye toiletter i alle afdelinger er resultatet.
Orientering om Projekt hyggehytter. Legepladselement er blevet til i samarbejde med 6.
klasserne og det bedste i Charlotteager. Fredag er der rejsegilde med borgmesteren.
11. Evt.
Udflugter er ikke muligt i forhold til vikardækning, der er ærgerligt. Der er afsat 50 kr pr.
elev til udflugter. Vikarbudgettet kan ikke dække vikar til både ekskursioner og sygefravær.
Er det skemateknisk muligt at lærerne dækker hinanden ind?
Punkt på kommende møde: afklaring af vikardækning af planlagt fravær..
Mange engangshæfter bliver ikke brugt selvom de er udleveret til eleverne. Kopier af hele
hæfter. Minna undersøger sagen.
12. Lukket møde
Punkt på kommende møde: kommunikation til forældre i forhold til specielle episoder og
hændelser i området.
Med venlig hilsen
Minna Thøgersen
Skoleleder
Michael larsen
Skolebestyrelsesformand