Mitä on ammatillisuus kuntoutuksessa. Näkökulmat ASLAK

Hyvinvointia työstä
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Mitä on ammatillisuus kuntoutuksessa
Näkökulmat Aslak- ja Tyk –kuntoutuksesta
Ammatillisen kuntoutuksen päivät 17.-18.9.2014 Oulu
Hilkka Ylisassi
Työterveyslaitos
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Esityksen näkökulma
Ammatillisuus Aslak- ja Tyk –kuntoutuksessa:
ammatilliset sisällöt, kuntoutuksen työkytkentä
• Työn muutos haastaa ammatilliset sisällöt
• Kuntoutuksen työkytkennän kehitys
• Työlähtöinen ammatillisen osion kokonaisuus
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Työn muutos haastaa
ammatilliset sisällöt
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Kuntoutuksen työkytkennän
muutosta tarvitaan
Työurien pidentäminen: mitä keinoja
kuntoutuksella?
Työn muutos > kuntoutustarpeen muutos
• ”Psykososiaalisen työympäristön merkitys
työterveydelle ja työhyvinvoinnille on kasvanut niin
riskien kuin voimavarojen näkökulmasta” (Alasoini
ym 2012: Suomen työelämä vuonna 2030)
Uudet käsitykset työkyvystä ja työhyvinvoinnista
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Muutos vaikuttaa
työhyvinvointiin
Ja taas tämän saa
tehdä uudestaan!
1 Häiriökuormitus
muutoksia  häiriöitä sujuvuudessa  ylimääräistä työtä 
kuormitutaan fyysisesti ja psyykkisesti
On se kumma kun
huonosti pitää tehdä
työ
2 Työn mielekkyys koetteilla
muutoksia työn tavoitteissa ja tarkoituksessa  aiempi punainen
lanka häviää  väsymistä kohtuullisestakin työmäärästä, työnilo
häviää
Viime viikolla
sanottiin että…
mutta nyt sitten …
3 Epäsynkronit
työtä kehitetään monin eri tavoin ilman jäsentynyttä kokonaiskuvaa
 eri suuntiin vetäviä muutoksia  häiriöitä, työn mielekkyyden
vaikeuksia
1-2 Mäkitalo 2005, 3 Launis ja Pihlaja 2005
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Kuntoutuksen
työkytkennän kehitys
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Ammatillisuus Aslakin
alkuhistoriassa 1980-luvulla
Ammatillinen ongelma
Siivoojat: ”työntekijät työskentelevät kukin oppimallaan
tavalla, mihin liittyy epätarkoituksenmukaisia ja
kuormittavia työvaiheita.
Oireita antavimmat/kuormittavimmat työvaiheet ovat
kostea pyyhintä, konetus/imurointi”
Ratkaisu kuntoutuksessa
Tietojen antaminen ja ohjaus: teorian opetus ja
käytännön harjoittelu (90-95 % kurssin ajasta)
Yksilökohtaiset hoidot (5-10 % kurssin ajasta)
(Lähde: Siivoojien varhaiskuntoutuskurssin loppuraportti, Siilinjärven
kuntoutuskeskus 1985; Ylisassi 2009)
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Ammatillisuus 1990-luvulla
Ammatillinen ongelma
Varastotyöntekijät: Fyysinen kuormitus: tuki- ja liikuntaelinten kuormitus,
toistuvat nostot, hankalat työasennot; Psyykkinen kuormitus: työn
muuttuvuus, kiirehuiput, vuorotyöhön siirtyminen.
”Mulla oli se työtehtävien muutos siinä ja kaikkea tämmöstä… mä en oo
tosiaankaan viihtyny työssä taikka voinut hyvin… Mulla fyysinen kunto on
aika hyvä mutta tälle psyykkiselle puolelle sitä kuntoutusta minä oon
lähtenyt hakemaan. Odotus oli että saisin avarakatseisuutta tähän omaan
työtilanteeseen, että se häviäis vähän tämä huono olo”
Ratkaisu kuntoutuksessa
Fyysinen kuormitus: Liikunnan lisääminen
Psyykkinen kuormitus: Kuntoutuja haluaa oppia ajattelemaan
myönteisesti ja toivoo avointa vuorovaikutusta työpaikalla. Näihin
kuntoutuja aikoo päästä itsetutkiskelulla ja omien ajatusten arvioimisella,
itsestä lähtevällä aloitteella myönteiseen vuorovaikutukseen.
(Ylisassi 2009)
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Ammatillisuus 2000-luvulla
Ammatillinen ongelma
Ammattiopiston opettaja: ”Meillä muuttui organisaatio ja opetuksen lisäksi
mulle on nyt tullut puolet työajasta hallinnollista, toimin tiimivastaavana.
Teen hallinnollisia töitä paljon työpäivän jälkeen kotona. Kuormittaa kun
työaika ei riitä töiden tekemiseen. Työuupumus kai tässä kohta uhkaa.
Tiimityön kulttuuri työpaikalla on murennut. Fyysisellä puolella mulla on
kolesteroli-arvot koholla ja verenpaine on välillä koholla.”
Ratkaisu kuntoutuksessa
Huomasin itse että mulla on sellainen kyyninen ajatuskulku mistä en itse
pidä. Täällä oli se viikko aikaa miettiä ja pysähtyä ja siitä tuli oma tavoite.
Niissä ryhmäkeskustelutilanteissa sitä alkoi miettiä.
Tavoitteeksi laitoin kyynisyyden välttämisen ja työn rajaamisen, en enää vie
työilmettä kotiin.
Muut tavoitteet: painon pudotus, liikunnan lisääminen, venyttelyt ja oikeat
ruokatottumukset
(Ylisassi 2011)
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Työkytkennän kehitys
Aslak –kuntoutuksessa
•
Ennen Aslakia: hoitoja, kuntoutuskursseja sairausryhmille
•
Aslakin idea: ennaltaehkäisy ja työhön liittyvyys:
• fyysisesti raskaissa töissä oikeiden työmenetelmien
opettaminen ja harjoittelu (siivoojat, metsurit, ym.) >
kuntoutus liitettiin ammattiin
•
Miksi työkytkentä muuttui ja liudentui?
• Aslak otettiin käyttöön kuntoutuslaitoksissa vanhan
toimintatavan rinnalla
• Kohdejoukko laajeni > yhteys työhön hämärtyi ja muuttui
yleisluontoiseksi
• Työn muutokset > uudet työssä jaksamisen ilmiöt joihin
pureutumiseksi ei ollut keinoja
(Ylisassi 2009)
17.9.2014
Hilkka Ylisassi
11
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Ammatillisuus Aslakilla ja
Tykillä 2010 >?
Mitä nykyiset työssä jaksamisen ongelmat
edellyttävät ammatillisilta sisällöiltä?
Ikkunat työhyvinvointiin ja kuntoutuksen
ammatillisiin sisältöihin:
- Mitä työhyvinvointi on
- Millaiseen tietoon työhyvinvoinnin tarkastelussa
nojataan
- Miten työhyvinvointia edistetään
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Työhyvinvoinnin ikkunat
(Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007)
Kokemuksen
ikkuna
Kuormituksen ikkuna
Työn muutoksen
/Kehittyvän
toiminnan ikkuna
Mitä
työhyvinvointi
on?
Työntekijän oma
kokemus työn
merkityksestä ja
omasta
työhyvinvoinnista
Työtehtävän
vaatimusten ja
työntekijän edellytysten
tasapainoa
Onnistumista yhteisessä
työtoiminnassa
ja tämän seurauksena
vahvistuvaa
työmotivaatiota
Millainen tieto
on keskeistä
työhyvinvoinnin
edistämisessä?
Henkilökohtainen
tieto ongelmiksi
koetuista asioista
(esim. kiire,
sopimuksista
lipsuminen) ja niiden
herättämistä
tunteista
Tutkimustieto työn
kuormitustekijöistä ja
työn myönteisistä
piirteistä, sekä
havainnot
työntekijöiden
yksilöllisistä
voimavaroista
Työyhteisökohtainen
havaintoaineisto
työn muutoksista ja
muutoksen
aiheuttamista häiriöistä
työyhteisön toiminnassa
Miten
työhyvinvointia
edistetään?
Asioiden
kokemuksellisen
työstämisen avulla,
ottamalla huomioon
henkilöiden
näkemykset työstä
(mm. työnohjaus)
17.9.2014
Ottamalla käyttöön
hyviä käytäntöjä, joilla
kuormitustekijöitä
voidaan poistaa tai
niiden haitallista
vaikutusta vähentää,
sekä yksilön
voimavaroja lisäämällä
Hilkka Ylisassi
13
Analysoimalla yhdessä
työn muutosta ja
häiriöitä sekä
kehittämällä työhön
toimintatapoja, jotka
ratkaisevat toiminnan
häiriöitä ja edistävät
työn sujuvuutta
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Kokemuksen ikkuna kuntoutuksessa
(Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007, mukailtu HY)
Kokemuksen ikkuna
Mitä
työhyvinvointi
on?
Kuntoutujan oma
kokemus työstä, omasta
työhyvinvoinnista ja sitä
uhkaavista ongelmista
Millainen tieto
on keskeistä
työhyvinvoinnin edistämisessä?
Kuntoutujan oma
näkemys ja tulkinta
ongelmiksi koetuista
asioista ja niiden
herättämistä tunteista
Miten
työhyvinvointia
edistetään?
Asioiden
kokemuksellisen
työstämisen avulla,
omia ajattelu- ja
toimintatapoja
muuttamalla
17.9.2014
Hilkka Ylisassi
Työtäni
ei enää
arvosteta
…
Keskusteluryhmissä
kokemuksen esille
tuominen, ratkaisuna
oman
suhtautumistavan tai
asenteen muutos,
”vain itseään voi
muuttaa”
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Kuormituksen ikkuna kuntoutuksessa
(Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007, mukailtu HY)
Kuormituksen ikkuna
Mitä työhyvinvointi on?
Työtehtävän vaatimusten
ja työntekijän
edellytysten tasapainoa
Millainen tieto
on keskeistä
työhyvinvoinnin
edistämisessä?
Kuntoutujan työn ja
työpaikan
kuormitustekijöistä
kerätty tieto ja havainnot
kuntoutujan yksilöllisistä
voimavaroista.
Miten
työhyvinvointia
edistetään?
Kuormitustekijöitä
poistamalla tai niiden
haitallista vaikutusta
vähentämällä sekä yksilön
voimavaroja lisäämällä
17.9.2014
Hilkka Ylisassi
Työntekijän
edellytykset
Työn
vaatimukset
Kuntoutujan fyysisten ja
henkisten voimavarojen
vahvistaminen (kunto,
oikeat työmenetelmät)
ja/tai työympäristöön
kohdistuvat toimenpiteet (ergonomian
parantaminen,
altisteiden
vähentäminen)
15
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Muutoksen ikkuna kuntoutuksessa
(Schaupp ym. 2013, Gerlander & Launis 2007, mukailtu HY)
Muutoksen/Kehittyvän
toiminnan ikkuna
Mitä työhyvin- Onnistumista yhteisessä työvointi on?
toiminnassa (työn sujuvuus),
työn kokemista mielekkääksi ja
tämän seurauksena
vahvistuvaa työmotivaatiota
Millainen tieto
on keskeistä
työhyvinvoinnin edistämisessä?
Miten
työhyvinvointia
edistetään?
Havaintoaineisto kuntoutujan
työn muutoksista ja muutoksiin
liittyvistä häiriöistä
toiminnassa.
Analysoimalla työn muutosta,
häiriöitä ja omaa työuraa sekä
kehittämällä työhön
toimintatapoja, jotka
ratkaisevat toiminnan häiriöitä,
edistävät työn sujuvuutta ja
lisäävät mielekkyyden
kokemuksia Hilkka Ylisassi 17.9.2014
Kuntoutujan ammatillisen tilanteen
tarkastelu työn muutosta
ja työhyvinvointia
jäsentävien välineiden
avulla: arjen häiriöiden,
tunteiden ja kokemusten
tulkinta yhteisen
työtoiminnan ja oman
ammatillisen kehityksen
näkökulmasta >
ammatilliset tavoitteet,
ratkaisuissa esimiehen
tuki
16
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
ASLAK ja TYK 2010-> ?
Ammatillinen ongelma
Koulunkäynnin ohjaaja alakoululla: Työskentelin aikaisemmin yhdysluokassa
jossa oli 1. ja 2. luokan oppilaita. Pari vuotta sitten saman opettajan ryhmään
tuli lisäksi esikoululaiset. Nyt työskentelen suurimman osan ajasta
esikoululaisten kanssa yksin. Suunnittelen mm. koko vuoden
esikoulusuunnitelman, toki yhteistyössä alaluokan opettajan kanssa.
Tehtävänäni on myös suunnitella lapsille mielekästä tekemistä koulukyytien
odotustunniksi. Suuri vastuu työssä on alkanut stressaamaan, vapaa-aika
menee työpäivästä toipumiseen ja mietin öisinkin mitä teen ryhmän kanssa.
Ratkaisu kuntoutuksessa
Tarkasteltiin sitä työn muutosta ja omaa työhistoriaa, huomasin että minähän
teen opettajan työtä vaikka olen ohjaaja. Tehtäväni olivat laajenneet pikku
hiljaa. Olen joutunut opettelemaan paljon uusia asioita ja oma roolini on
hämärtynyt. Häiriöpäiväkirjasta ilmeni että suunnitelmien tekeminen keskeytyi
jatkuvasti enkä saanut niitä valmiiksi aikataulussa. Olin tilanteessa, että jotain
pitää muuttua jotta jaksan, näin ei voi jatkua.
Tavoitteekseni laitoin työn selkiyttämisen ja aikaa oman työn suunnittelulle.
Työpaikkakäynnillä asiasta keskusteltiin esimieheni ja alaluokan opettajan
kanssa. Sovittiin että alamme ratkoa työnjakoasiaa yhteisessä palaverissa…
Lähde: Anne Hiltunen, Verve
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Työlähtöisen ammatillisen
osion kokonaisuus
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Työlähtöinen ammatillinen sisältö
Aslak- ja Tyk -kuntoutuksessa
•
Toiminnan muutos
•
Työn sujuminen
•
Ammatillinen kehitys
-
-
-
miten työni on muuttunut ja mitä on tulossa?
työn muutoksen analyysi (toimintakonseptin muutos)
mitä työssäni tapahtuu nyt?
Työn sujuvuuden ja jaksamisen analyysi (häiriökuormitus)
mikä työssäni on ollut/on innostavaa ja mielekästä, miten se on
muuttunut
ammatillisen kehityksen analyysi (kohdehyvinvointi)
Näköaloja, vaihtoehtoja ratkaisujen perustaksi:
 Mitä minun pitäisi tehdä jaksaakseni paremmin
työssäni?
tavoitteet ja suunnitelma, toisten tuki >
kokeilut
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Työlähtöisen menetelmän idea
ja käytäntö
Työlähtöisyyden idea
• Lähtökohtana työhyvinvoinnin ilmiöiden yhteys kuntoutujan
työhön ja muuttuvaan työtoimintaan
Työlähtöiset välineet ja menetelmä
• Työ- ja analyysivälineet kuntoutujan oman ammatillisen tilanteen
jäsentämistä ja siihen pohjautuvia kuntoutumistavoitteita varten
• Etenemisen käsikirjoitus, tehtävät, yhteistyön välineet
Kuntoutujan oppimisprosessi ja toimijuuden vahvistaminen
• Kehittävä vuoropuhelu; eri näkökulmien avaaminen > uusi
tulkinta tilanteesta > ratkaisuvaihtoehtojen hahmottaminen
• Motivointi, rohkaisu omiin tekoihin, rajoitteiden sijaan
mahdollisuuksien etsiminen
• Etenemisen suunnitelma ja tuki
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Ammatillisten sisältöjen
uudistamisen haasteita
• Kurssimaisen & ryhmämuotoisen työskentelyn perinne
•
•
Valtaosa työskentelystä ryhmässä
Työskentely lähes yksinomaan kurssijaksojen puitteissa
• Haasteena jatkossa
• Yksilöllinen räätälöitävyys, joustavuus, pois pitkistä
laitosjaksoista?
• Ryhmämuotoiseen kuntoutukseen lisää yksilöllisiä osia?
• Yhteydenpito ja valmentaminen myös kurssijaksojen
välillä?
• Kuntoutus perustuu tapaamisiin & verkkotyöskentelyyn?
• Esimies- ja työpaikkayhteistyön uudet muodot?
• Ammatillisen osion sisältöjen määrittely uudessa
työhönkuntoutuspalvelussa?
17.9.2014
Hilkka Ylisassi
21
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi
Työlähtöinen kuntoutus haastaa
kuntouttajat
• Edellyttää uutta osaamista, teoreettista
ymmärrystä (mitä työ on? mitä muutos on? mitä
työhyvinvointi on? Mitä ammatillinen kehitys on?)
• Edellyttää uudenlaisia välineitä ja menettelytapoja
(työlähtöinen sisältö ja välineet)
• Muuttaa kuntoutujan roolia
• Muuttaa kuntoutustyöntekijän roolia
• Edellyttää uudenlaista työpaikka- ja
esimiesyhteistyötä
’Lupaus’: Tarjoaa uudenlaisen näkökulman ja
tuottaa entistä parempaa hyötyä asiakkaille
17.9.2014
Hilkka Ylisassi
22
© Työterveyslaitos
–
www.ttl.fi