Mitä on bioenergia ?

Mitä on bioenergia ?
Hannes Tuohiniitty
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Bioenergia ry
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ
• Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943, Finbio 1991,
Puuenergia 1994, Pellettienergiayhdistys 2004)
• Edustamme koko bioenergiaketjua aina maanomistuksesta ja hankinnasta
voimalaitoksiin ja metsäyhtiöihin. Jäsenyrityksiä yli 300 kpl.
• Bioenergia-alan liikevaihto on lähes kolme miljardia euroa
• Ala työllistää suoraan tai välillisesti noin 20 000 henkilöä. Paikallisesti bioenergian
työllisyysvaikutukset ovat usein vielä tätäkin merkittävämmät.
• Bioenergian osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta Suomessa on noin 80 %.
• Bioenergia ry:n jäsenet kattavat 90 % kotimaisen energian tuotannosta.
• Bioenergia ry:n jäsenet kattavat yli 90 % Suomen bioenergian tuotannosta.
TOIMISTON HENKILÖSTÖ
Toimitusjohtaja Jyrki Peisa, OTM, toimi aikaisemmin pääministeri Mari Kiviniemen talouspoliittisena neuvonantajana
sekä elinkeinoministeri Mauri Pekkarisen erityisavustajana. Viimeksi hän on työskennellyt Keskustan eduskuntaryhmän
talouspoliittisena sihteerinä.
Toimialapäällikkö Hannes Tuohiniityn, agrologi, AMK, vastuualueina ovat pelletti ja pienkäyttö sekä
lämpöyrittäjyys. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa Suomen Pellettienergiayhdistys ry:n
toiminnanjohtajana sekä aluepäällikkönä Suomen Pellettilämmitys Oy:ssä.
Toimialapäällikkö Tage Fredrikssonin, MMM, vastuualueina ovat puuenergia ja bionesteet ja -kaasu.
Fredriksson on toiminut aiemmin muun muassa Puuenergiayhdistys ry:n toiminnanjohtajana sekä
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa yksikön päällikkönä.
Aluepäällikkö Hannu Salon, MMM, vastuualueena on turve. Hän on aiemmin toiminut muun muassa
järjestöpäällikkönä Turveteollisuusliitossa.
Viestintäpäällikkö Miia Välikorpi, FM. Vastaa yhdistyksen viestinnästä. Hän on aiemmin toiminut muun
muassa Suomalaisen Työn Liitossa ja Eniram Oy:ssä.
Turpeen toimialapäällikkö Jouko Rämö, DI, on aiemmin työskennellyt Pohjolan Voiman energia- ja
ilmastopolitiikan johtavana asiantuntijana sekä energia-alan tehtävissä Teollisuuden Energialiitossa ja
VTT:llä..
Bioenergian eri muodot
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Bioenergian määritelmä
” Bioenergia on puhdasta ja ympäristöystävällistä uusiutuvaa
energiaa, jota saadaan erilaisista biomassoista: esimerkiksi
puusta, peltokasveista ja bioperäisistä jätteistä.
Bioenergia on hiilidioksidineutraalia eli se ei lisää
hiilidioksidipäästöjä.” www.motiva.fi/bioenergia
“Biomass is any organic, i.e. decomposing, matter derived from
plants or animals available on a renewable basis. Biomass
includes wood and agricultural crops, herbaceous and woody energy
crops, municipal organic wastes as well as manure.
Bioenergy is energy derived from the conversion of biomass where
biomass may be used directly as fuel, or processed into liquids and
gases.” www.iea.org
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Lähde: Wikipedia
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Bioenergian globaali merkitys
Lähde: IEA
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Bioenergian merkitys
energialähteenä Suomessa
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Puu on suurin energianlähde Suomessa
Energian kokonaiskulutus 2012
turve
vesi- ja tuulivoima
5%
4%
Muut
3%
Puupolttoaineiden osuudet
Pienkäyttö
20 %
sähkön
nettotuonti
5%
Metsäteollisuud
en jäteliemet
41 %
puupolttoaineet
24 %
maakaasu
8%
Lämpö- ja
voimalaitokset
39 %
hiili
9%
öljy
24 %
ydinenergia
18 %
Lähde:
Tilastokeskus
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Puu 80 % uusiutuvasta Suomessa
Kokonaiskulutuksesta
UE-osuus on 28 %, 108
TWh (EU:n laskutavalla
33 %, tavoite 38 %
v.2020
Hannes Tuohiniitty Bioenergia
ry
Lähde: TEM toimialaraportti
Metsähakkeen käyttö
Lähde: Metla
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Puu suurin asuinrakennusten
lämmittäjä
Asuinrakennusten lämmitysenergia
2011 (GWh)
Maakaasu
1%
Lämpöpumppu
6%
POK
9%
Muut
0%
Kaukolämp
ö
34 %
Sähkö
23 %
Puu
27 %
Lähde: Tilastokeskus
Hannes Tuohiniitty Bioenergia
ry
Lämpöyrittäjät - pienistä puroista suurta energiaa
• N. 320 yritystä ja 530
lämpölaitosta
• n. 1,1 milj.m3 haketta (7 %)
ja yli 100 000 muuta
biomassaa
• Kokonaisteho yli 300 MW =
lähes yhtä suuri kuin Suomen
suurin biovoimalaitoksen
lämpöteho
• 45 miljoonaa € liikevaihtoa
Lämpöyrittäjyyden kasvu Suomessa
Laitosten lukumäärä, kpl
Metsähakkeen käyttömäärä, 1000 i-m3
1500
1400
Lämpölaitosten lukumäärä
1300
1200
Metsähakkeen käyttömäärä
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
Lähde: TTS
100
0
Vuosi
Suomen pellettitase(tn) 2001 – 2012 (2013 arvio)
400000
350000
300000
250000
Tuotanto
200000
Vienti
150000
Kulutus
100000
Tuonti
50000
0
Hannes Tuohiniitty, Bioenergia
ry
Puun ja turpeen energiakäyttö maakunnittain
Polttoaineen tuotanto, GWh
Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Hämeen alue
Pirkanmaa
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Yhteensä
21.3.2014
Lähde: PTT
Teollisuuden
Muu
Metsähake puutähde puupolttoaine
847
877
41
281
233
13
602
1 416
3 420
595
713
238
861
489
54
545
1 290
5 543
461
2 772
11 242
818
1 090
12
401
1 187
1 293
730
1 031
2 904
1 651
1 493
2 617
1 722
1 007
3 774
979
1 128
2 832
429
478
15
604
1 622
5 244
11 529
16 827
39 240
Turve
500
152
1 190
644
1 386
645
483
577
2 005
640
2 727
4 130
4 874
555
1 993
22 499
Tulevaisuuden näkymiä
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
21.3.2014
Lähde: TEM
Suomea vaivaa kotimaisten energialähteiden
vajaakäyttö
•
•
•
•
Suomen reilun 30 prosentin energiaomavaraisuus jää selkeästi
EU:n noin 50 prosentin keskiarvosta.
Viime vuoden kauppataseemme jää arviolta 1,6 miljardia
alijäämäiseksi. Kauppataseen viiden viime vuoden aikaisesta 10
miljardin heikkenemisestä yksin kallistunut tuontienergia selittää
vähintään 2½ miljardia euroa.
Suomi velkaantuu yhdeksän miljardin vuosivauhdilla ja
työttömyys on jäämässä kahdeksaan prosenttiin.
Tarvitsemme selvää suunnanmuutosta. Tuontienergian sijaan
Suomi voisi tuottaa nykyistä suuremman osan käyttämästään
energiasta itse.
Puulla valtavat kasvumahdollisuudet – mutta …
•
•
•
•
•
Puulla on valtavat kasvunäkymät (biohiili, bionesteet, biokaasu
ja kivihiilen korvaaminen), puun ei tarvitse kilpailla turpeen
kanssa
Puuenergian ja turpeen käyttö on toisiinsa sidoksissa, puu
tarvitsee teknisistä syistä tukipolttoaineeksi turpeen tai kivihiilen
Vielä tällä lämmityskaudella turvetta on korvattu pieneltä osin
myös puupolttoaineella, mikä on ollut mahdollista käyttämällä
varastoitua puuta normaalia enemmän.
Ensi talvena ei ole enää yhtä suurta puuvarastoa käytettäväksi
mahdollisen turvepulan korvaamiseen.
Tämä viittaa siihen, että kivihiilellä on jatkossa yhä vahvempi
asema turpeen korvaajana.
Riittääkö puuta?
•
HY:n (Simola & Kola 2010) tutkimuksessa
suomen metsäenergian
•
•
21.3.2014
teoreettiseksi potentiaaliksi, joka ei ota
huomioon energiapuun korjuun teknisiä,
taloudellisia tai ekologisia rajoitteita, arvioitiin
koko valtakunnan tasolla olevan 27,6 miljoonaa
kuutiometriä (55,1 TWh).
Teknis-taloudellinen potentiaali, joka ottaa
huomioon edellä mainitut rajoitteet, arvioitiin
12,0 miljoonaksi kuutiometriksi (23,5 TWh).
Hannes Tuohiniitty
Tulisiko työpaikkoja?
•
•
•
•
Teknis-taloudellinen 12,0 miljoonan kuutiometrin
metsäenergiapotentiaali käyttöön ottamalla olisi
hankintasektorin työllistävyys mahdollista nostaa yli 4 000
henkilötyövuoteen valtakunnallisesti.
Välittömät ja välilliset alueelliset nettotulovaikutukset
vaihtelisivat 100-200 miljoonan euron välillä.
Metsäenergian korjuun lisäys synnyttäisi kuitenkin
skaalatuottoja, joiden takia todelliset työllisyys- ja
nettotulovaikutukset jäisivät näitä lukuja alhaisemmiksi.
Toisaalta, hankintaketjujen lisäksi metsäenergian lisääntynyt
käyttö työllistäisi myös metsähaketta käyttävissä laitoksissa
sekä metsäneuvonnassa ja – suunnittelussa.
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Metsäenergian 13,5 Mm³ -tason investointi- ja
työllisyysvaikutukset
TEM arvio Tutkimuksissa metsähakkeen 15 milj. kiinto-m³:n työllisyysvaikutukset
olisivat noin 6900 henkilötyövuotta
Työllisyysvaikutukset jakaantuvat seuraavasti:
•
metsähakkeen tuotanto ja kuljetus 6200
•
lämpöyrittäjyys 400
•
sähkön ja lämmön suurtuotanto 150
•
polttoainejalosteiden valmistus 150
Metsähakkeen käytön kolminkertaistaminen 15 milj. kiinto-m3:een vuodessa edellyttää
noin 700 milj. € laiteinvestointia korjuu- ja kuljetuskalustoon, jonka valmistus myös
työllistää merkittävästi konepajateollisuutta
Sovitulla 13,5 miljoonan kiinto-m3 tasolla päästään lähes samoihin vaikutuksiin
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Sitran selvitys
•
•
•
•
Puuhakkeen tuotannosta ja kuljetuksista syntyvä työllistävyys on yli
kolminkertainen verrattuna kivihiilen työllistävyyteen
Kokonaisuudessaan, eli yritykset, yksityishenkilöt, kunnat ja valtio
yhteensä, kotimaisten polttoaineiden käyttö on kaikissa (kolmessa
tarkastellussa) tapauksissa selvästi kannattavampi ratkaisu kuin
ulkomainen polttoaine.
Vaikka valtio kerääkin eniten verotuloja fossiilisista polttoaineista, niin
yritysten ja aluetalouden tasolla taloudelliset vaikutukset heikkenevät
nopeammin kuin valtion verotulot lisääntyvät, jos fossiilisten
polttoaineiden käyttöä lisätään.
Lisäksi kotimaisten polttoaineiden käyttö tuo hyötyä aluetalouteen puun
myyntitulojen ja toimitusketjun palkkojen kautta.
EU:ssa vielä paljon bioenergiavaroja käyttämättä
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
Yhdessä lisää bioenergiaa!
[email protected]
040-1938628
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty
www.bioenergia.fi/kevatpaiva
21.3.2014
Hannes Tuohiniitty