MITÄ ON INTERIM-JOHTAJUUS?

MITÄ ON
I N T E R I M - J O H TA J U U S ?
1
MITÄ ON INTERIM-VUOKRAJOHTAJUUS?
Interim-vuokrajohtaja kiteytettynä:
1. Kokenut ja tulosorientoitunut ammattilainen.
2. On kuin kotonaan uusissa tilanteissa ja elää muutoksesta.
3. Tuo organisaatioosi juuri tarvittavan osaamisen.
4. Keskittyy vain olennaiseen.
5. On valmis aloittamaan heti ja poistuu pyynnöstä.
INTERIM-VUOKRAJOHTAJUUS VAIHTOEHTONA
Interim-vuokrajohtajat ovat Suomessa uusi – maailmalla jo vakiintunut – ja kasvava trendi. He ovat
kokeneita ammattilaisia, joiden tehtävänä on toimia
eräänlaisena erikoisjoukkojen edustajana ratkaisemassa ongelmia, jotka saattaisivat olla nykyiselle
organisaatiollesi ylitsepääsemättömän haastavia.
Vuokrajohtajat tekevät tulosta ja heille maksetaan
työn vaativuutta vastaava korvaus. Työn valmistuttua vuokrajohtaja siirtyy heti uusiin haasteisiin.
Interim-vuokrajohtajat ovat osaavia, tehokkaita ja
asettuvat nopeasti organisaatioosi. Heidän
tehtävänään on luoda uutta, johtaa muutosta ja
mikä tärkeintä - saada aikaan tulosta nopeasti.
Heidän ensisijaisena tarkoituksenaan on saavuttaa
sovitut tavoitteet ja siirtyä uusiin haasteisiin ilman
tunteilua.
He kertovat sinulle, mikä organisaatiossasi vaatii
parantamista ja saavuttavat tuloksia huomattavasti
kustannustehokkaammin kuin useat johdon konsultit. Heillä ei ole tarvetta mielistellä asiakasta vaan
voivat keskittyä tuloksiin.
2
MIKSI INTERIM-VUOKRAJOHTAJA?
läpivientiin, vuokrajohtajuus on kannattava
vaihtoehto, sillä kokenut vuokrajohtaja saa aikaan
tuloksia nopeasti eikä keskity organisaation sisäisiin
suhteisiin, ellei juuri se ole häneltä vaadittu tehtävä.
Vuokrajohtajat ovat huomattavasti kustannustehokkaampi (kuvio 1. ja 2. Kustannusvertailu 12kk) vaihtoehto
kuin palkata tehtävään pysyvä johtaja tai kallis liikkeenjohdon konsultointiyritys. Maksat vain sovitun
veloituksen mukaan, joka perustuu vuokrajohtajan
tasoon ja näyttöihin. Voit siis valita juuri sopivan
tasoisen johtajan ja käyttää hänen palveluitaan juuri
sen aikaa kun tarvitset.
Vuokrajohtajien kokemustausta on kattava ja heille
on ominaista kokonaisuuksien hahmottaminen ja
tulosorientoituminen. Heidän työnkuvaansa kuuluu
antamiesi ohjeiden mukainen tulosten aikaansaaminen, joka saattaa joskus merkitä toimeksiantajan
omienkin toimintatapojen kyseenalaistamista.
Vuokrajohtaja on palveluksessasi vaikka huomenna,
jos niin sovitaan. Kun yrityksessäsi ilmenee tarve
nopeaan muutokseen tai projektin
Konsulttiyritys
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Kuvio 1. Kustannusvertailu 12kk
3
Palkkajohtaja
Interim-vuokrajohtaja
Konsultti
Interim-vuokrajohtaja
Hakukustannus
30.000
Palkkajohtaja
Hakukustannus
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Kuvio 2. Kustannusvertailu 12kk
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
MUUTAMA HYVÄ NEUVO INTERIMVUOKRAJOHTAJAN PALKKAAMISEEN
4. Tee selväksi, mitä tulee saavuttaa ja miten tuloksia
mitataan. Vuokrajohtajille selkeät tavoitteet ja tarkat
aikataulut ovat menestyksekkään casen mittareita.
1. Pidä huoli, että olet selvittänyt vuokrajohtajatarpeen selkeästi itsellesi ja ymmärrät, mistä maksat.
2. Luo selkeä kirjallinen kuvaus tarpeestasi ja kommunikoi se selvästi kaikille osapuolille.
5. Kommunikoi selkeästi kaikille, mistä on kyse.
Vuokrajohtajan tulee saavuttaa tulosta jo päivissä
ja henkilökuntasi tulee ymmärtää rooliin liittyvä
dynamiikka. Vuokrajohtajan palkkio on suoraan
verrannollinen hänen joustavuuteensa ja tuloksiin.
Maksat jostain, mitä nykyinen henkilökuntasi ei pysty
sinulle tuottamaan.
3. Ole valmis käyttämään vuokrajohtajaa todellisena
johdon työkaluna – he eivät luo ongelmiisi tunnesiteitä, saavat asiat tapahtumaan nopeasti ja vaativat
myös sinulta nopeaa päätöksentekokykyä.
4
MITEN VALMISTAUDUN INTERIM-PROJEKTIIN?
Onnistuneen projektin taustalla on aina hyvin tehty pohjatyö. Tätä varten olemme rakentaneet kirjallisia
työskentelytapoja, joiden avulla helpotamme oikean henkilön löytymistä. Ymmärtääksemme yhtiönne
toimintaa pyydämme sinua valmistautumaan tulevaan palaveriimme rakentamalla lyhyen tilannekatsauksen
vastaamalla alla oleviin kysymyksiin.
1. YRITYKSEN TAVOITETILA
2. INTERIM-PROJEKTIN RAAMIT
Konkreettiset tavoitteet:
- Projektin tavoitteet
- Liikevaihto / tulos
- Organisaatio ja raportointi
- Markkinaosuus
- Resurssit
- Myynti / markkinointi
- Valtuudet ja vastuut
- Muuta tärkeää
3. PROJEKTIN 5 VAATIMUSTA
4. INTERIM-PERSOONA
Kuvaa 3-5 osa-aluetta tai
työn vaihetta, joissa Interim-vuokrajohtajan tulee onnistua saattaakseen projektin
onnistuneesti valmiiksi.
- Millainen persoona onnistuu
tehtävässä?
- Mitä kompetenssia tulee
löytyä?
- Millaista osaamista /
kokemusta tarvitaan?
- Muuta henkilöön liittyvää?
5
1.Yrityksenne liikkeenjohdollinen tavoitetila
2. Projekti, jota varten Interim-vuokrajohtajaa
tarvitaan
Kuvaile yrityksenne visio ja tavoitteet lyhykäisyydessään. Miten vuokrajohtaja istuu tähän
kuvaan? Meille on myös tärkeää ymmärtää luvut
ja resurssit toimintanne taustalla. Tarkoituksena
on onnistua luomaan kuva siitä, mihin yrityksenne
liiketoiminta on menossa ja miten Interim-vuokrajohtajan tulee auttaa sen toteutumisessa.
Kuvaa tilannetta, projektia tai kehityshanketta, jota
varten Interim-vuokrajohtajaa tarvitaan. Mitkä ovat
tehtävän keskeiset tavoitteet ja mitä ehdottomasti
tulee saavuttaa. Tärkeää on myös laatia jo hakuvaiheessa selkeät mittarit, tulostavoitteet ja kehityskeskustelujen ajankohdat. Mieti myös tarkkaan
millaisin resurssein Interim-vuokrajohtaja toimii ja
miten vastaatte mahdollisiin resurssointitoiveisiin.
Millainen on hänen asemansa organisaatiossanne?
Kuka johtaa, kenelle hän raportoi, mitkä ovat vastuut ja valtuudet?
3. Mitä Interim-vuokrajohtajan tulee käytännössä
tehdä, jotta projekti saadaan vietyä läpi?
4. Millainen persoona onnistuu edellä mainituissa vaatimuksissa ?
Kuvaa tarkemmin 3−5 osa-aluetta tai työn vaihetta,
joissa hänen tulee onnistua. Interim-myyntijohtajalla esim. suorien asiakaskontaktien lisääminen
30 %:lla, Interim-talousjohtajalla raportointivälin
puolittaminen, Interim-toimitusjohtajalla tuloksen
kääntäminen positiiviseksi puolen vuoden sisällä,
Interim-IT-päälliköllä ERP-projektin aikataulun
mukainen valvominen jne. Mitä selkeämmin pystyt
kuvailemaan projektisi ja sen haasteet sitä nopeammin ja helpommin löydämme siihen oikean henkilön.
Onnistuakseen projektissa Interim-vuokrajohtajalla tulee olla oikeanlaista asennetta ja tarvittavaa
osaamista tehtävässä onnistumiseen. Koska vain
onnistuminen on päämääränä, hänellä on oltava
tehtävän vaatimuksia vastaavaa käytännön
kokemusta. Toimintatapojen tulee sopia organisaationne muutostarpeisiin.
6
INTERIM-VUOKRAJOHTAJAPALVELUN PROSESSI
7
w w w. p e o p l e m a n a g e m e n t . f i / v u o k r a j o h t a j a
Executive Search | Interim Managers | Management Assessment
Australia Austria Belgium Brazil Canada China Czech R epublic Denmark Egypt
Finland F rance G ermany G reece H ungary I ndia Italy The N etherlands N orway
Poland Russia S lovenia Spain
Sweden S witzerland Thailand Turkey U kraine
United Arab Emirates UK & Ireland USA
www.cfr-group.com