Årsplan for 7. klasse i dansk (2012

Information fra Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole
HØJDEVANGENS SKOLE, GRØNLYKKEVEJ 1
2300 KØBENHAVN S. WWW.HVS.KK.DK
Tlf.: 3258 1977
Fax.: 3258 1939
ÅRSBERETNING 2012
d. 06-juni- 2013
Bestyrelsens sammensætning
I perioden 2010-2014 består skolebestyrelsen aktuelt af følgende medlemmer:
Forældre
Lotte Isager, næstformand
Anette Bech Nielsen
Alexander Lehmann
Bjørn Højmark Nielsen
Lars Rønnow Torp
Henrik Helsgaun
Ib Pedersen, formand
Elever
Christian Pedersen, formand elevrådet
Anton Wille, elevrådet / KESO
Lærere
Sine Thorndal
Lena Stjernholm
Sekretærer
Lise Ammitzbøll, Skoleleder
Brian Frandsen, Souschef
Vi har i skolebestyrelsen haft suppleringsvalg i slutningen af 2012. Status er, at vi har en stabil bestyrelse – seks af de syv
nuværende forældrevalgte har været med i hele perioden, desuden har vi nu tre suppleanter der deltager i bestyrelsens
aktiviteter og arrangementer.
Møder
Skolebestyrelsen holder møde ca. én gang om måneden udenfor skoleferierne. Dagsorden udsendes til ordinære møder
udsendes én uge før mødet finder sted. Dagsorden har følgende faste punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Kommentarer til referat
3. Meddelelser fra
a. Elevrådsrepræsentanten
b. Skolebestyrelsesformanden
c. Skoleledelsen
d. Medarbejderrepræsentanten
e. Udvalg
4. Eventuelt
Derudover bliver der sat emner på efter behov, 4 skole samarbejde, ferieplan og lign.
Referat tilstræbes at være tilgængeligt på hjemmesiden 7-10 dage efter mødernes afholdelse.
Følgegruppe
I forbindelse med 4 skolesamarbejdet mødes repræsentanter fra distrikt Amager med repræsentanter, formanden og
tillidsmanden, fra de fire skoler fire gange årligt for at diskutere status og udfordringer med 4skolesamarbejdet.
Dette har kørt i et par år – og vi har netop valgt at ændre det til temamøder to gange årligt, ét i efteråret og ét i foråret
meddeltagelse af alle bestyrelsesmedlemmerne.
Her vil der blive taget emner op som er relevante for at bibeholde et godt samarbejde mellem skolerne.
Side 1 af 3
Information fra Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole
HØJDEVANGENS SKOLE, GRØNLYKKEVEJ 1
2300 KØBENHAVN S. WWW.HVS.KK.DK
Tlf.: 3258 1977
Fax.: 3258 1939
ÅRSBERETNING 2012
d. 06-juni- 2013
Ombygningen
Ændringen af de gamle gymnastiksale til ungemiljø, har været vigtig for at skolen har kunnet opleves som noget andet end
en almindelig folkeskole der hen over en årrække skal indeholde udelukkende udskolingselever.
Efter en hektisk byggefase i foråret og sommeren stod ungemiljøet klar efter sommerferien.
Ungemiljøet fremstår som et meget attraktivt tilbud til de store elever – og de har taget rigtigt godt i mod det. Den
resterende del af ombygningen, bla EAT faciliteterne og ombygning af faglokaler i selve skolebygningen, er godt i gang – og
efter planen er de færdige efter sommerferien i år.
Herefter har skolen moderne ”kantine” faciliteter – noget andet end de eksisterende, som ligger i gamle træbarakker der
har været saneringsmodne i årtier.
Første store syvende årgang
Skoleåret 2012/2013 er det første år hvor vi har modtaget alle syvendeklasserne fra 4skole samarbejdet.
Overordnet må man sige, at det er gået godt. Ca 160 elever blev fordelt på linjerne – nogle havde efter et par måneder brug
for at skifte linje – det er også lykkedes at få det passet ind.
Det har krævet meget af eleverne, forældrene, lærere og ledelse at få denne forandring til at lande på benene. Da det jo er
første gang vi prøver det – har der givetvis også været ting der kunne gøres anderledes.
Det er der naturligvis blevet samlet op på og erfaringerne er taget med i forbindelse med de elever der efter sommer starter
i de nye syvende klasser. I øjeblikket ser det ud til at det ca bliver 180 elever der starter i syvende efter sommerferien. Det
viser at forældrene/eleverne på ingen måde af blevet skræmt væk af den forandring der er undervejs.
De ”små” klasser og udskolingsklasserne efter ”gammel” ordning.
I de næste fem år vil der stadig være årgange der ikke er en del af den ”store” udskoling, og næste skoleår vil være sidste år
med en afgangsklasse efter gammel ordning, tre spor.
Vi har i det forløbne år haft fokus på at disse årgange ikke bliver glemt i udskolingsprojektet – det vil vi selvfølgelig også have
i næste og kommende skoleår.
Personale
På personalesiden har der været stor aktivitet. Dels har skolen fået skiftet ca 1/3 af lærerne ud som følge af forflytninger i
forbindelse med 4skolestrukturændringerne, og dels har der været flere ledelsesansættelser end normalt.
Lise Ammitzbøll blev officielt ansat som skoleleder i foråret – hvilket gav plads til en at ansætte ny souschef, Brian Frandsen.
Den sidste ansættelse i ledelsesteamet har været skolens administrative leder. Da Else Nielsen går på pension ved udgangen
af skoleåret er Bettina Rothmann Jacoby ansat som ny administrativ leder fra 1. august.
Vi ser i bestyrelsen frem til et godt samarbejde med ledelsen - Lise, Brian, Lars og Bettina - i det kommende år.
Fremtiden
Netop nu er de sidste forhandlinger i gang omkring den kommende folkeskolereform.
Indførslen af reformen vil ske fra starten af skoleåret 2014/15. At det givetvis bliver en ekstra udfordring, når der samtidig
Side 2 af 3
Information fra Skolebestyrelsen på Højdevangens Skole
HØJDEVANGENS SKOLE, GRØNLYKKEVEJ 1
2300 KØBENHAVN S. WWW.HVS.KK.DK
Tlf.: 3258 1977
Fax.: 3258 1939
ÅRSBERETNING 2012
d. 06-juni- 2013
bliver sat et stort renoveringsarbejde i gang på skolen, er der ingen tvivl om. Desuden bliver det sandsynligvis også det år
hvor der vil være flest klasser på Højdevangens skole. Der vil være 6-8 spor i udskolingen – samt i alt 12 klasser i
indskolingen fra 3. til 6. klasse.
Det er noget som vi skal have fokus på – og bruge alle muligheder for at få forvaltningen og politikerne til at tage et
medansvar for eventuelle ekstra udfordringer.
Selvom 180 elever til næste års syvende klasser ser fornuftigt ud, er 4skolernes elevgrundlag, både nuværende og
kommende, noget vi har haft fokus på i det forløbne år.
Der er en svagt stigende elevmasse i 4skoledistriktet – men dels ser det ikke ud til at det stiger så meget at beslutningen om
at lave strukturændringerne var helt nødvendige – og dels er det primært i Gerbrandskolen og Sundbyøster skoles distrikter
at stigningen ligger. Dyvekeskolen har pt ingen stigning i elevmassen, den er svagt faldende.
Denne udfordring forsøger vi selvfølgelig at påvirke gennem høringssvar og lignende.
Idrætsfaciliteter er ligeledes en udfordring som skolen har.
I dette skoleår har specielt indendørs idræt været en udfordring. Der har været lånt faciliteter fra omkringliggende skoler og
institutioner – hvilket ikke har været optimalt. Fra starten af næste skoleår er alt indendørs idræt booket i Sundbyhallerne.
Dette er den bedste mulighed der har foreligget – da forvaltningen/borgerrepræsentationen ikke har været interesseret i, at
der bliver bygget en egnet idrætshal ved skolen. Vi har benyttet enhver lejlighed til at gøre opmærksom på at egne moderne
idrætsfaciliteter på skolen vil være en god investering, også fordi én af linjerne på skolen er en idrætslinje. Hidtil er ønsket
blevet afvist – da den kommende folkeskolereform indeholder mere bevægelse og idræt, er det måske noget der bliver set
anderledes på i de kommende år.
Det vil vi i hvert fald arbejde for.
I efteråret har Børne- og Ungdomsudvalget bedt om et møde med skoleledere og formænd om status på projektet,
udfordringer, muligheder mm.
Det vil være en oplagt mulighed for at kunne fremlægge 4skoleprojektets udfordringer – uden filter.
Forældresamarbejde
Forældresamarbejdet er ligeledes et emne der har fokus. Ofte har det været sådan at jo tættere man kom på niende klasse
– jo færre forældre møder op til arrangementer, forældremøder og lignende.
Da skolen på sigt ender med kun at have udskolings elever er det selvfølgelig vigtigt at eleverne/skolen oplever en stor
opbakning fra forældrene. Skolens nuværende skole/hjem principper er af ældre dato.
Fungerer skole/forældreintra, bliver det benyttet i nødvendigt omfang, var tidligere tiders ”breve i skoletasken” bedre?
Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til at forældrene kommer på banen med bud på hvordan skole/hjem samarbejdet kan
styrkes i fremtiden.
På bestyrelsens vegne,
Ib Pedersen, Formand
Side 3 af 3