Træningshold 2013/2014

54,6 cm/22“ tv med LED-baggrundslys,
indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner
MEDION® LIFE® P13031 (MD21111)
DK
Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark
06/06/12
Hotline: (+45) 70212020
Fax: (+45) 70212029
MD21111 Aldi DK RC1 Cover.indd 1
E-Mail: [email protected]
www.medion.dk
Betjeningsvejledning
17.04.2012 10:08:29
Indhold
Funktioner............................................................... 2
Indledning ............................................................... 2
Klargøring ............................................................... 2
Sikkerhedsforskrifter ............................................... 3
Pakkens indhold .................................................... 5
Miljøinformation .................................................... 5
Reparationsinformation....................................... 5
Installation metode kraver ...................................... 6
Fjernbetjeningsknapper .......................................... 7
LED-TV og betjeningsknapper .............................. 8
Visning af forbindelser – Bagtilslutninger ............... 8
Visning af forbindelser – sidetilslutningers ............. 9
Strømnetsforbindelse ........................................... 10
Antenneforbindelse ........................................... 10
Brug af USB-indgange.......................................... 10
Tilslutning af LED-TV til PC ...................................11
Brug af AV-sidetilslutninger ....................................11
Tilslutning af dvd-afspiller via HDMI ..................... 12
Tilslutning til dvd-afspiller via komponentstik
(YPbPr) eller scart kabel....................................... 12
Fjernbetjening ....................................................... 13
Anbringelse af batterier..................................... 13
Tænding og slukning ............................................ 13
Sådan tændes der for tv’et ............................... 13
Sådan slukkes tv’et ........................................... 13
Indgangsvalg ........................................................ 13
Grundlæggende betjening .................................... 14
Betjening med knapperne på Tv’et ................... 14
Indstilling af lydstyrke .................................... 14
Programvalg ................................................. 14
Visning af hovedmenu .................................. 14
AV-funktion .................................................... 14
Brug af fjernbetjeningen.................................... 14
Indstilling af lydstyrke .................................... 14
Programvalg (foregående eller næste
program) ....................................................... 14
Programvalg (direkte adgang) ...................... 14
Visning af elektronisk programguide (EPG) ......... 14
Optagelse via EPG-skærm ............................... 15
Programindstillinger .......................................... 15
Digital tekst-tv (** kun i Storbritannien) ............. 15
Analogt tekst-tv ................................................. 16
Førstegangsinstallation ........................................ 16
Installation ............................................................ 17
Brug af menuen til automatisk kanalscanning .. 17
Manuel tuning ...................................................... 17
Digital manuel søgning ..................................... 17
Digital manuel kabelsøgning............................. 18
Analog manuel søgning .................................... 18
Analog finindstilling ........................................... 18
Network Channel Scan ..................................... 18
Ryd serviceliste (*) ............................................ 18
Administration af stationer: Kanalliste .................. 19
Brug af kanallisten ............................................ 19
Flytning af kanal................................................ 19
Sletning af kanal ............................................... 19
Omdøbning af kanal ......................................... 19
Låsning af kanal................................................ 19
Administration af stationer: Favoritter ................... 19
Kanpfunktioner.................................................. 20
Administration af stationer: Sortering af
kanallisten............................................................. 20
Informationer på skærmen ................................... 20
Medieafspilning via mediebrowser ....................... 20
Videovisning via USB ...................................... 21
Fotovisning via USB ......................................... 21
Optagelsesbibliotek .......................................... 22
Indstillinger for mediebrowser ........................... 23
Tidsforskudt optagelse ......................................... 23
Øjeblikkelig optagelse........................................... 23
Visning af optagede programmer ........................ 24
Ændring af billedstørrelse: Billedformater ............ 24
Konfiguration af billedindstillinger ......................... 25
Konfiguration af lydindstillinger ............................. 26
Konfiguration af tv’ets indstillinger ........................ 27
Brug af ikoner i menuen Indstillinger ................ 27
Ikoner i menuen Indstillinger ............................. 27
Brug af et modul til betinget adgang ..................... 27
Konfiguration af sprogpræferencer ....................... 28
Sprogindstillinger .............................................. 28
Forældrekontrol .................................................... 28
Brug af menuen Forældreindstillinger............... 29
Timere .................................................................. 29
Indstilling af sove-timer ..................................... 29
Indstilling af program-timere ............................. 29
Optagelseskonfiguration ....................................... 30
Konfiguration af dato-/tidsindstillinger................... 30
Konfiguration af kildeindstillinger .......................... 31
Konfiguration af andre indstillinger ....................... 31
Operation .......................................................... 31
Andre funktioner ................................................... 32
Tekst-tv ................................................................. 32
Tips ....................................................................... 33
Tillæg A: Pc input – typiske skærmtilstande ......... 34
Appendiks B: AV- og HDMI-signalkompatibilitet
(typer indgangssignal) .......................................... 34
Appendiks C: Understøttede DVI-opløsninger..... 35
Appendiks D: Softwareopgradering ...................... 35
Appendiks E: Understøttede filformater til USBtilstand .................................................................. 36
Specifikationer / produktdatablad ......................... 37
Digital modtagelse (DVB-C) ................................. 37
Dansk - 1 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd 1
13.04.2012 14:29:26
Indledning
Funktioner
• Fjernbetjent farve LED-tv.
• Fuldt integreret terrestrielt digitalt tv (DVB-T CMPEG2) (DVB-T-C MPEG4)
• HDMI stik til digital video og lyd. Denne forbindelse
er også designet til at acceptere højdefinitionssignaler.
• USB-indgang.
Læs de tilsvarende instruktioner i denne vejledning,
før enheden anvendes første gang. Dette skal gøres,
selv når du er fortrolig med brug af elektronisk udstyr.
Bemærk især kapitlet SIKKERHEDSFORSKRIFTER.
Opbevar håndbogen som fremtidig reference. Hvis
enheden sælges eller bortgives, er det obligatorisk,
at denne vejledning medfølger.
• OSD-menusystem.
Tak, fordi du har valgt dette produkt. Denne
brugervejledning vil hjælpe dig til den rette
brug af TV’et. Læs denne vejledning grundigt
før tv’et tages i brug. Opbevar venligst denne
vejledning på et sikkert sted til fremtidig
brug.
• Indbygget tuner DVB-T-C HD, MPEG 2 / MPEG 4
kompatibel.
Denne enhed er beregnet til at modtage og vise tvprogrammer.
• Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil,
lydenhed osv.).
De forskellige tilslutningsmuligheder muliggør
en yderligere udvidelse af modtagelsen og viser
kilder (receiver, DVD-afspiller, DVD-optager,
videobåndoptager, PC etc.).
• Programoptagelse.
• Programtidsforskydning.
• 1000 programmer (analog+digital).
• Stereo lydsystem.
• Tekst-tv, fastext, TOP-tekst.
• Forbindelse af høretelefoner
• Automatisk programmeringssystem.
• Manuel indstilling fremad eller bagud.
• Sove-timer / Børnesikring.
• Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er.
• AVL (Automatisk volumegrænse).
• Automatisk slukning.
• PLL (frekvenssøgning)
• PC indgang
• Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
• Spilletilstand.
Denne enhed er kun egnet til brug i indendørs på
tørre steder. Denne enhed er udelukkende beregnet til
privat brug og må ikke anvendes til erhvervsmæssige
eller kommercielle formål. We exclude liability in
principle, if the device is not used as intended, or
unauthorized modifications have been made. Vi
fraskriver principielt ethvert ansvar, hvis enheden
ikke anvendes som tilsigtet, eller hvis der er foretaget
uautoriserede ændringer af den. Hvis LED tv’et
anvendes ved meget høje eller lave temperaturer,
kan det blive beskadiget.
Klargøring
Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10
cm fri plads rundt om tv’et. For at undgå fejl og usikre
situationer, må der ikke anbringes ting ovenpå tv’et.
Brug dette apparat i et moderat klima.
10 cm
10 cm
10 cm
Dansk - 2 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd 2
13.04.2012 14:29:27
Lynnedslag
Sikkerhedsforskrifter
Læs af hensyn til din sikkerhed følgende
anbefalede sikkerhedsforskrifter grundigt.
Strømkilde
Apparatet må kun anvendes med strøm fra en 220240 V~50 Hz-stikkontakt. Sørg for at vælge den
korrekte spændingsindstilling.
Strømkabel
Tv’et, møbler mv. må ikke stilles oven på strømkablet
(netledningen) og kablet må ikke klemmes. Tag kun fat
i stikket på ledningen. Træk ikke stikket ud af kontakten
ved at trække i kablet og berør aldrig strømkablet med
våde hænder, da dette kan forårsage kortslutning og
give elektrisk stød. Slå aldrig knude på ledningen og bind
den aldrig sammen med andre ledninger. Ledningerne
skal anbringes på sådan en måde, at der ikke trædes på
dem. En beskadiget ledning kan forårsage brand eller
give elektrisk stød. Hvis kablet bliver beskadiget og skal
udskiftes, skal dette gøres af kvalificerede fagfolk.
Fugt og vand
Dette apparat må ikke bruges på
fugtige steder (undgå badeværelset,
køkkenvasken og nær vaskemaskinen).
Udsæt ikke dette apparat for regn eller
vand, da dette kan være farligt, og
placer ikke ting fyldt med væske, såsom
blomstervaser, oven på apparatet.
Undgå dryp og stænk.
I tilfælde af lyn- eller tordenvejr, samt når
du skal på feries, skal strømkablet tages
ud af stikkontakten.
Reservedele
Hvis der skal bruges reservedele, skal serviceteknikeren
benytte reservedele, der er specificeret af proDecenten
eller har samme specifikationer som de originale.
Uautoriseret udskiftning kan resultere i brand, elektrisk
stød eller andre farer.
Service
Overlad service til kvalificerede fagfolk.
Fjern ikke selv dækslet, da dette kan
resultere i elektrisk stød.
Affaldshåndtering
• Instruktioner for bortskaffelse:
Indpakning og indpakningsmidler er genanvendelige og
bør hovedsagelig genbruges. Indpakningsmaterialer
såsom plastikposer skal holdes væk fra børn. Batterier,
herunder dem uden tungmetaller, bør ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald. Bortskaf brugte
batterier på miljørigtig måde. Find ud af hvilke love
og regler der gælder i dit område.
• Batterierne må ikke genoplades. Eksplosionsfare.
Udskift kun batterier med nogle af samme eller
tilsvarende type.
Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer
eller væske ind i kabinettet, skal apparatet tages
ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede
personer, før det tages i brug igen.
Rengøring
Før rengøring skal apparatet kobles fra
stikkontakten. Anvend ikke flydende
rengøringsmidler eller rengøringsmidler
på spraydåse. Brug en blød og tør
klud.
Dette symbol på produktet eller dets emballage
betyder at dit elektriske og elektroniske
apparat, når det ikke længere virker, skal
bortskaffes separat fra dit
husholdningsaffald. Der findes separate
indsamlingssystemer tilgebrug i EU. Få
mere at vide ved at kontakte kommunen
eller den forhandler, hvor du købte
produktet.
Frakobling af enheden
Ventilation
Sprækker og åbninger på TV’et er beregnet til
ventilation og skal sikre pålidelig drift. For at undgå
overophedning må disse åbninger ikke på nogen
måde blokeres eller tildækkes.
Varme og åben ild
Apparatet bør ikke placeres i nærheden
af åben ild eller kraftige varmekilder
såsom et elektrisk varmeapparat. Sørg
for, at der ikke befinder sig åben ild,
såsom tændte stearinlys, oven på
apparatet. Batterier må ikke udsættes for stærk varme
som direkte solskin, ild og lignende.
Strømstikket bruges til at afbryde TV’et fra strømnettet
og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og
brugbart.
Lydstyrke i hovedtelefoner
For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner
kan medføre tab af hørelse.
Installation
For at undgå skader, skal denne enhed fæstnes
sikkert til væggen i overensstemmelse med
installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er
tilgængelig).
Dansk - 3 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd 3
13.04.2012 14:29:27
LCD-skærm
LCD-skærmen er et højteknologisk produkt med
omkring en million tyndfilmstransistorer, der giver
skarpe billeddetaljer. En gang imellem vil få ikke-aktive
pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller
røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker
produktets ydelse.
Advarsel! Lad ikke TV’et stå på standby eller være
tændt, når De forlader huset.
Forbindelse til et TV-distributionssystem
(kabel-TV etc.) fra tuner
Et apparat der er forbundet til bygningsinstallationernes
beskyttende jordforbindelse gennem hovednettet
eller gennem andet apparat med beskyttende
jordforbindelse – og til et TV-distributionssystem ved
brug af coaxial-kabel, kan under visse omstændigheder
være brandfarligt.
Bemærk: HDMI-forbindelsen mellem PC og TV
kan forårsage radioforstyrrelser i hvilket tilfælde det
anbefales at bruge VGA (DSUB-15) forbindelsen.
Standby / On/off-knappen frakobler ikke strømtilførslen
helt fra denne enhed. Enheden bruger også strøm i
standby-tilstanden. For helt at frakoble strømtilførslen
til enheden, skal netstikket trækkes ud af stikkontakten.
På grund af dette skal enheden opstilles således, at
der sikres uhindret adgang til netstikket, så netstikket
kan trækkes ud med det samme i nødsituationer. For
at forhindre risiko for brand, skal strømkablet tages ud
af stikkontakten, hvis enheden ikke skal anvendes i
længere tid, eks. i forbindelse med ferier.
Tilslutning til et kabelfordelersystem skal derfor
foretages gennem en anordning, der giver elektrisk
isolation under et bestemt frekvensområde (galvanisk
isolator, se EN 60.728-11).
ANDERKENDELSE AF VAREMÆRKER
”Dolby” og dobbelt-D symbolet er varemærker fra
Dolby Laboratories.
Licensoplysning (ekstra)
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
Hold elektriske apparater væk fra børn
Børn må aldrig anvende elektriske apparater uden en
voksens opsyn. Børn er ikke altid klare over de mulige
farer. Batterier og akkumulatorer kan være livsfarlige,
hvis de sluges. Batterier skal opbevares utilgængeligt
for små børn. I tilfælde af at et barn sluger et batteri,
skal der søges lægehjælp øjeblikkeligt. Alle former
for emballage skal også holdes væk fra børn, da
disse kan udgøre en kvælningsfare. Disse udgør
kvælningsfare.
Dansk - 4 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd 4
13.04.2012 14:29:28
Pakkens indhold
Miljøinformation
• Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at
skåne miljøet.
ABC
TV
STB
DVD
VCR
DEF
GHI
1
2
JKL
MNO
4
5
STU
VWX
7
8
9
AV
0
-/--
AUX
Ikke alene bidrager du til at skåne miljøet, men du
kan også spare penge ved at reducere elregningen
takket være tv’ets energesparefunktion. Reducer
energiforbruget på følgende måde:
3
PQR
6
YZ
• Du kan bruge indstillingen Magt Gem Mode menuen
Billedindstillinger. Hvis du indstiller Magt Gem Mode
til ECO, skifter tv’et til strømsparetilstand og dets
luminansniceau vil blive reduceret til det optimale
niveau.
CODE
LED TV
EPG
+
P
-
• Bemærk at visse billedindstillinger ikke vil kunne
ændres, når tv’et er i strømsparetilstand.
OK
+
MENU
-
RETURN
EXIT
• Når tv’et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra
stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget.
Brugervejledning
• Afbryd strømtilførslen når tv’et ikke skal anvendes
i længere tid
ZOOM
REPEAT
ROOT
-
C
DISPLAY SEARCH ANGLE
• Bemærk, at brug af tv’et i Magt Gem Mode årligt
giver bedre strømeffektivitet end at afbryde tv’et fra
stikkontakten i stedet for at holde det i stand-by tilstand.
Derfor anbefales det at aktivere Power Save Modeindstillingen for at reducere det årlige strømforbrug. Det
anbefales også at afbryde tv’et fra stikkontakten for at
spare energi, når tv’et ikke anvendes.
MODE
TITLE
SWAP
LANG
INFO
i
SUBTITLE
SCREEN
PRESETS
Batterier: 2 stk. AAA
Fjernbetjening
• Hjælp os med at skåne miljøet ved at følge disse trin.
Reparationsinformation
Overlad service til kvalificerede fagfolk. Kun kvalificerede
personer må reparere tv’et. Kontakt din lokale forhandler,
som du har købt tv’et af, for yderligere oplysninger.
1 X video- og
lydkabel
Antenna Cable
Bemærk: Tilbehøret skal kontrolleres efter købet.
Sørg for at alle dele medfølger. Sørg for at alt tilbehør
er inkluderet.
Dansk - 5 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd 5
13.04.2012 14:29:28
Installation metode kraver
HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing LLC Chen.
Tekniske og optiske ændringer og trykfejl.
Dansk - 6 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd 6
13.04.2012 14:29:29
Fjernbetjeningsknapper
1. Standby.
1
2. Betjener tv-enhed.
Tryk på denne knap for at betjene
fjernbetjeningen i tv-tilstand.
23
2
3. Betjenet en set-top-box enhed
3
4. Betjener en ekstern DVD-optager eller en DVDafspiller.
4
5. Betjener video-optager
5
6. Betjener lydenhed
6
7. Til programmering af andre enheder.
7
8. Tekst-tv / Mix (i TXT tilstand)
8
ABC
TV
STB
DVD
VCR
DEF
1
2
JKL
MNO
GHI
3
PQR
24
4
5
6
STU
VWX
YZ
7
8
9
AV
0
-/--
AUX
25
26
CODE
EPG
9. Elektronisk programguide (i DVB-kanaler)
9
10. Ok (Bekræft)/ Stop (i tekst-tv tilstand)Rediger
kanalliste
11. Venstremarkør
+
P
-
10
12. Markør ned
13. Menu til-fra
15. Mediebrowser
30
OK
+
12
16. Rød
13
17. Grøn
28
29
11
14. Luk /Retur / Indeksside (i tekst-tv tilstand)
27
31
-
RETURN
MENU
EXIT
32
14
18. Gul
33
15
19. Blå
34
20. Undertekst til/fra (i DVB-kanaler)
16
ZOOM
21. Billedstørrelse
17
REPEAT
18
ROOT
19
TITLE
22. Selecção do Modo Imagem
23. Indikator LED
35
36
37
-
C
38
DISPLAY SEARCH ANGLE
MODE
24. Talknapper
SWAP
LANG
39
INFO
40
i
25. AV / kildevalg.
20
26. Ingen funktioner
21
27. Program op – Side ned (*) / Program ned –
(Side op).
22
SUBTITLE
41
42
SCREEN
43
PRESETS
44
28. Markør op
45
29. Markør højre / Underside (i tekst-tv tilstand).
46
30. Lydløs.
31. Lydstyrke op / Lydstyrke ned
32. Hurtig tilbagespoling (i Mediebrowser)
40.
40 Ingen funktion
33. Play (i Mediebrowser)
41.
41. Ingen funktion
34. Hurtig tilbagespoling (i Mediebrowser)
42.
42. Ingen funktion
35. Program optagelse
43. Info / Vis (i Tekst-tv tilstand)
36. Stop (i Mediebrowser)
44. Mono/Stereo - Dual I-II / Aktuelt sprog (i DVBkanaler)
37. Pause (i Media Browser) / Timeshift optagelse
38. Ingen funktion
39. Ingen funktion
45. Forrige program.
46. Ingen funktion
Dansk - 7 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd 7
13.04.2012 14:29:30
LED-TV og betjeningsknapper
Set fra siden og bagfra
Visning af kontrolknap
Kontrolknap
1. Op-retning
2. Ned-retning
3. Program / Volumen / AV /
Standby-On valgknap
Bemærk: Du kan flytte knappen
opad eller nedad for at ændre
lydstyrken. Hvis du ønsker at skifte
kanal, skal du trykke én gang på
midten af knappen (Position 3)
og derefter flytte den opad eller
nedad. Hvis du trykker på den
midterste knap igen, vises kildeOSD’en. Hvis du trykker på midten
af knappen og holder den nede
i et par sekunder, skifter TV’et til
standby. Hovedmenu-OSD kan ikke
vises via kontrolknapper.
HDMI 1
HDMI 2
Visning af forbindelser – Bagtilslutninger
SPDIF
Coax.OUT
1. HDMI 2: HDMI Indgang
2. HDMI 1: HDMI Indgang
HDMI Inputs bruges til tilslutning af en enhed med et HDMI stik. LED tv’et kan vise HD-billeder
fra enheder som f.eks. en HD satellitmodtager eller DVD-afspiller. Disse apparater skal forbindes
via HDMI- eller komponentstikket. Disse stik kan modtage enten 720p eller 1080p signaler. Ingen
lydtilslutning er nødvendig for en HDMI-til-HDMI forbindelse.
3. RF-indgang tilslutter et antennesystem eller et kabel.
Bemærk, at man skal tilslutte antennekablet gennem dekoder eller medieoptager, hvis sådanne benyttes,
med et passende antennekabel til Tv’et som vist i illustrationen på de følgende sider.
4. SCART-indgange og -udgange til eksterne enheder. Forbind SCART-kablet mellem SCART-stikket på
TV’et og SCART-stikket på den eksterne enhed (såsom dekoder, video- eller DVD-afspiller).
Bemærk: Hvis en ekstern enhed er tilsluttet gennem SCART-stikket, vil tv’et automatisk skifte til AV-tilstand.
Bemærk: S-VHS signal understøttes via scart stikket (ekstra).
Bemærk: Når du modtager DTV-kanaler (MPEG4 H.264), eller mens du er i Media Browser-tilstand, vil
udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket.
Dansk - 8 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:8
13.04.2012 14:29:31
5. VGA-indgang bruges til at tilslutte en pc til Tv’et
Forbind pc-kablet mellem PC INDGANG på TV’et og pc-udgang på din pc
Bemærk: Du kan bruge YPbPr til VGA-kabel (medfølger ikke) til at aktivere YPbPr signal via VGAindgangen.
ADVARSEL: Du kan ikke bruge VGA aog YPbPr på samme tid.
6. SPDIF-udgang leverer audiosignaler fra den aktuelt viste kilde. Brug et SPDIF-kabel til overførsel af
lydsignaler til en enhed med SPDIF-indgang.
Visning af forbindelser – sidetilslutningers
1. CI stikket bruges til anbringelse af CI kort. Med et CI kort kan du se alle kanalerne,
der abonneres på. For yderligere oplysninger, se afsnittet ”Betinget adgang”.
2. USB-sideindgang.
Bemærk at programoptagelsesfunktionen er tilgængelig via disse USB-indgange.
Du kan forbinde eksterne harddiske til denne indgang.
3. Lyd-/videoingangen i siden bruges til at tilslutte video- og lydsignaler fra eksterne
enheder. For at gøre dette skal du anvende det medfølgende AV-tilslutningskabel til
at oprette forbindelsen. Forbind først kablets enkeltstik til tv’ets YPbPr –stik (i siden)
Bagefter skal du indsætte dit videokabels (medfølger ikke) stik i den GULE indgang
(placeret på pulralsiden) på det medfølgende AV-tilslutningskabel. Farverne på de
tilsluttede stik skal stemme overens .
For at aktivere lydforbindelse, skal du bruge de røde og hvide indgange på AVtilslutningskablet i siden. Bagefter indsættes enhedens lydkabels stik i det røde og
hvide stik i den medfølgende side på AV tilslutningskablet. Farverne på de tilsluttede
stik skal stemme overens.
Bemærk: Du skal bruge AV-tilslutningskablets lydindgange i siden (RØD & HVID)
til at oprette lydforbindelse, når du tilslutter en enhed til dit TV ved hjælp af PC eller
KOMPONENTVIDEO-indgangen.
5. Program / Volumen /Kilde / Standby-On valgknap.
6.
MODE
o
4. Stik til hovedtelefoner benyttes til at forbinde eksterne hovedtelefoner til systemet.
Forbind til Hovedtelefon-stikket for at lytte til fjernsynets lyd ved hjælp af
hovedtelefoner (tilbehør).
, Afbryderen bruges til at slukke for TV’et.
Dansk - 9 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:9
13.04.2012 14:29:32
Bemærk: Tilslut eller frakobl din USB-disk mens tv’et
er slukket.
Strømnetsforbindelse
VIGTIGT: Tv-apparatet er designet til at køre på
220-240V vekselstrøm, 50Hz.
• Efter udpakning skal De lade TV-apparatet komme
op på den omgivende rumtemperatur, før De tilslutter
det til strømforsyningen. Anbring strømkablet i
stikkontakten.
Antenneforbindelse
• Forbind antennekablet eller stikket til kabel-tv til
stikket ANTENNE-INDGANG på bagsiden af tv’et.
Bemærk: Hvis du vil tilslutte en USB-harddisk til tv’et.
Det USB-kabel, der anvendes mellem diskdrevet og
tv’et, skal have et USB-logo og være så kort som
muligt.
Bemærk: Ved formatering af en USB-harddisk som har
en filkapacitet på 1TB (Tera Byte) eller mere, kan der
forekomme problemer med formateringsprocessen. I
dette tilfælde skal du formatere disken med din pc og
den formaterede disktype skal være FAT32.
HDMI 2
HDMI 1
SET FRA SIDEN
USB-HUKOMMELSE
Antenne / Kabel
SPDIF
Coax.OUT
FORSIGTIG!
Brug af USB-indgange
USB-forbindelse
• Du kan forbinde et USB-haddiskdrev eller USBhukommelsesnøgle til dit tv via tv’ets USB-indgange.
Denne funktion gør det muligt for dig at afspille filer
gemt på et USB-drev eller optage programmer.
• 2,5” og 3,5” (hdd med ekstern strømforsyning)
eksterne harddiske understøttes.
• For at optage et program skal du først forbinde en
USB-disk til dit tv, mens tv’et er slukket. Du skal
derefter tænde tv’et for at aktivere optagefunktionen.
Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig.
VIGTIGT:
• Du kan lave backup af dine filer, før du foretager
nogen tilslutning til TV’et for at undgå muligt datatab.
Bemærk at producenten ikke kan holdes ansvarlig
for skadede filer og datatab.
• Visse USB-enheder (eks. MP3-afspillere) og USBharddiske/hukommelsesnøgler er muligvis ikke
kompatible med dette tv.
VIGTIGT: TV’et understøtter kun FAT32 og NTFS
diskformatering. NTFS-formatet understøttes ikke.
Hvis du forbinder en USB-disk med NTFS-format, vil
tv’et bede dig om at formatere indholdet. Se under
afsnittet “Diskformatering” på de følgende sider for
flere oplysninger om diskformatering.
Bemærk at ALLE lagrede data på USB-disken bliver
slettet og at diskformatet i dette tilfælde derefter
konverteres til FAT32.
Tilslutning af USB-disk
• Du kan tilslutte din USB-enhed til USB-indgangen
på TV’et.
• Hurtig til- og frakobling af USB-enheder kan være
risikofyldt. Enheden må især ikke til- og frakobles
gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan
forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og især
på selve USB-enheden.
• Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning
eller optagelse af en fil.
Programoptagelse
For at optage et program skal du først forbinde en USBdisk til dit tv, mens tv’et er slukket. Du skal derefter
tænde tv’et for at aktivere optagefunktionen.
VIGTIGT: Hvis der bruges en ny USB-harddisk,
anbefales det at du først formaterer disken med tv’ets
”diskformateringsfunktion”.
• For at bruge optagefunktionen skal du tilslutte en
USB-disk eller en ekstern harddisk til tv’et. Den
tilsluttede disk skal være på mindst 1 GB og skal
have en kompatibilitetshastighed på 2,0. Hvis
din tilsluttede USB-enhed ikke understøtter 2,0
hastighed, vises der en fejlmeddelelse.
Bemærk: Optagede programmer gemmes på den
tilsluttede USB-disk. Hvis du ønsker det, kan du
gemme/kopiere optagelser til en computer, men
disse filer vil ikke være tilgængelige til afspilning på
computeren. Du kan kun afspille optagelserne via
dit tv.
• For flere oplysninger om optagelse af programmer
henvises der til afsnittene ”Øjeblikkelig optagelse”,
”Tidsforskydning”, Elektronisk programguide”,
”Optagelsesbibliotek” og ”Optagelsestimere”.
• Optagede programmer opdeles i partitioner på
4GB.
Dansk - 10 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:10
13.04.2012 14:29:33
• Optagede programmer gemmes i den følgende
mappe på den tilsluttede USB-disk: \DVR\RECS.
Alle optagelser er anført med et nummer. Der
oprettes en tekstfil (txt) til hver optagelse. Denne
tekstfil indeholder oplysninger som f.eks. kanal,
program og optagetid.
• Tidsforskydning kan stoppes i henhold til USBenhedens skrivehastighed. Hvis USB-enhedens
hastighed ikke er nok til video-streamingens
bithastighed, kan tidsforskydning blive stoppet
og optagelsen mislykkes. Hvis HD-tjenestens
bithastighed er større end 13 MBP/sek. vil der
forekomme nogen fastfrysning under tidsforskydning
på både USB-disken og den eksterne harddisk.
Tilslutning af LED-TV til PC
For at se computerens skærmbillede på fjernsynet,
kan man tilslutte computeren til Tv-apparatet. Sluk
for computeren og Tv’et, inden der foretages nogle
tilslutninger. Brug et 15-bens D-sub skærmkabel til
at forbinde en pc til LED-tv’et. Ved tilslutning skal
du skifte til PC kilde. Se sektionen “Input selection”
(Valg af indgange). Indstil den opløsning som passer
til dine visningskrav. Information om opløsninger kan
findes i tillægget.
PC RGB-kabel
(medfølger ikke)
PC-indgang
(Bagtil)
• Optagelser af HD-programmer kan fylde mere på
USB-disken afhængigt af programmets opløsning.
Af denne grund anbefales det, at bruge USDharddiske til at optage HD-programmer.
SIDE AV
• USB/harddisken må ikke tilsluttes under optagelsen.
Dette kan beskadige den tilsluttede USB/HDD.
• Tidsforskydning kan stoppes i henhold til USBenhedens skrivehastighed. Hvis USB-enhedens
hastighed ikke er nok til video-streamingens
bithastighed, kan tidsforskydning blive stoppet
og optagelsen mislykkes. Hvis HD-tjenestens
bithastighed er større end 13 MBP/sek. vil der
forekomme nogen fastfrysning under tidsforskydning
på både USB-disken og den eksterne harddisk.
• Nogle streampakker kan muligvis ikke optages
på grund af signalproblemer, så nogle gang kan
videoen fryse under afspilning.
• Tasterne Optag, Afspil, Pause, Vis (til PlayListDialog)
kan ikke bruges, når tekst-tv er aktiveret. Hvis
en optagelse starter fra timeren, når tekst-tv er
aktiveret, deaktiveres tekst-tv automatisk. Brug af
tekst-tv er også deaktiveret, under igangværende
optagelser eller afspilning.
• Radiooptagelse er ikke understøttet.
• TV’et kan optage programmer i op til ti timer.
Eller
Side medfølgende
video/lyd-kabel
(Medfølger)
PC lydkabel
(medfølger ikke)
AV-sideindgang
.
Bemærk: Du skal bruge AV-tilslutningskablets
lydindgange i siden (RØD & HVID) til at oprette
lydforbindelse, når du tilslutter en enhed til dit TV ved
hjælp af PC-indgangen.
Bemærk: Hvis du tilslutter en pc til tv’et med HDMIforbindelsen, kan der opstå radiointerferens. Derfor
anbefales denne tilslutningstype ikke. Brug i stedet
en VGA-tilslutning.
Brug af AV-sidetilslutninger
Du kan forbinde en række valgfrit udstyr til dit LED-tv
med tv’ets sidetilslutninger.
• Brug et AV-stik (siden) til tilslutning af et videokamera
eller et kamera. For at gøre dette skal du anvende det
medfølgende video/lyd-kabel. Forbind først kablets
enkeltstik til tv’ets AV IN–stikket (i siden) Derefter skal
komponentkablets (medfølger ikke) stik forbindes
til multidelen på video/lydkablet. Farverne på de
tilsluttede stik skal stemme overens. Se nedenstående
illustration.
• Skift efterfølgende til Side AV-kilde. Se afsnittet
Indgangsvalg i de følgende afsnit for yderligere
oplysninger.
AV-kabel
(medfølger ikke)
SIDE AV
AV-sidetilslutningskabel
(Medfølger)
Hovedtelefon
Kamera
• For at høre tv-lyden fra hovedtelefoner skal du forbinde
hovedtelefonerne til tv’et via HEADPHONE-stikket
som illustreret ovenover.
Dansk - 11 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:11
13.04.2012 14:29:33
Tilslutning af dvd-afspiller via
HDMI
Video Connection
Se dvd-afspillerens brugervejledning for yderligere
oplysninger. Sluk for både tv og apparat, inden du
foretager nogen form for tilslutninger.
Bemærk: Bemærk, at ikke alle kabler vist på illustrationen
medfølger.
YPbPr to PC
Scart socket cable (optional)
HDMI
inputs
HDMI-kabel
(medfølger ikke)
HDMI 1
HDMI 2
• Hvis din dvd-afspiller har et HDMI-stik, kan du forbinde
via HDMI for at opnå bedre video- og lydkvalitet.
DVD player
SPDIF
• Ved tilslutning skiftes til YPbPr kilde. Se sektionen
“Indgangsvalg”.
Coax.OUT
• Du kan også tilslutte via SCART-indgangen.
HDMI 2
• Når du tilslutter en dvd-afspiller som vist nedenfor, skal
du skifte til den forbundne HDMI-kilde. Se afsnittet
Indgangsvalg for yderligere oplysninger om ændring
af kilder.
HDMI 1
Dvd-afspiller
SPDIF
Coax.OUT
Tilslutning til dvd-afspiller via
komponentstik (YPbPr) eller scart
kabel
• De fleste dvd-afspillere forbindes gennem
KOMPONENT-STIKKENE (YPbPr).
• Man kan forbinde komponentvideo- og lydstikkene
til enheder med komponentudgange. For at gøre
dette skal du anvende det medfølgende komponent
videokabel til at oprette forbindelsen. Forbind
først kablets enkeltstik til tv’ets YPbPr–stik (den
GRØNNE side). Derefter skal komponentkablets
stik (medfølger ikke) forbindes til multidelen på
komponentvideo/-lydkablet. Farverne på de
tilsluttede stik skal stemme overens.
• For at aktivere lydforbindelse skal du bruge det
medfølgende vga/komponent lydkabel. Slut
først kablets enkeltstik til tv’et. Derefter skal dvdafspillerens lydkabelstik forbindes til multidelen
på det medfølgende vga/komponentlydkabel (se
nedenstående illustration). Farverne på de tilsluttede
stik skal stemme overens (RØDE & HVID) .
Lydkabel
(Medfølger ikke)
Dvd-afspiller
• Bemærk: Disse tre tilslutningsmåder tjener samme
funktion, men på forskelligt kvalitetsniveau. Der er ikke
nødvendigt at tilslutte på alle tre måder.
SIDE AV
AV-tilslutningskabel
(medfølger)
Scart-stik
(medfølger ikke)
Til DVD-afspillerens
lydudgange.
Dansk - 12 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:12
13.04.2012 14:29:33
Fjernbetjening
Indgangsvalg
Anbringelse af batterier
• Fjern batteridækslet, der er placeret på bagsiden
af fjernbetjeningen, ved forsigtigt at trække nedad
fra den viste del.
Når de eksterne systemer er tilsluttet Tv’et, kan man
skifte mellem de forskellige signalkilder. • Tryk på
knappen ’’SOURCE’’ (KILDE) på fjernbetjeningen for
direkte valg af kilde.
• ndsæt to AAA/R3 eller batterier af lignende type
i den. Kontroller at polariteten er korrekt (+/-), når
du sætter batterierne i. Sæt derefter batteridækslet
på.
Bemærk: Fjern batterierne fra fjernbetjeningen,
når den ikke skal bruges i længere tid. Ellers kan
den blive skadet. hvis batterierne bliver utætte.
Fjernbetjeningens rækkevidde er ca. 7m/23ft.
Bemærk: YPbPr kan kun anvendes, når du forbinder
en enhed, som har en YPbPr-udgang gennem
pc’indgangen med YPbPr til pc-kabel.
Tænding og slukning
Sådan tændes der for tv’et
• Sæt strømkablet til strømkilden på 220-240V AC 50
Hz. Derefter tændes LED-lyset (dioden blinker under
aktivering/deaktivering af standby-tilstand)
” knappens position til “I” så tv’et skifter til
• Skift “
standby-tilstand. Derefter lyser LED-lampen.
• For at tænde tv’et fra standby-tilstand skal man
enten:
• Tryk på knappen “
fjernbetjeningen.
” P+ eller P- og en taltast på
• Trk på kontrolknappen på højre side af tv’et. Tv’et
tændes herefter.
• Bemærk: Hvis du tænder tv’et via P+ eller Pknapperne fjernbetjeningen eller på tv’et, genvælges
det program, du sidst så.
• Begge metoder vil tænde tv’et.
Sådan slukkes tv’et
• Sæt “
” til position 2 som vist, (
slukkes.
) så tv’et
• For at slukke helt for TV’et skal du koble
strømkablet fra strømstikket.
Bemærk: Når tv’et er i standby-tilstand, kan standbyLED blinke for at indikere, at funktioner såsom
standby-søgning, trådløst download eller timer er
aktiveret.
Dansk - 13 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:13
13.04.2012 14:29:34
Grundlæggende betjening
Du kan betjene dit Tv både ved hjælp af
fjernbetjeningen og ved hjælp af knapperne på
Tv’et.
Betjening med knapperne på Tv’et
Indstilling af lydstyrke
• Du kan flytte knappen opad eller nedad for at
ændre lydstyrken. For at øge lydstyrken, skal du
flytte knappen opad. Flyt knappen nedad for at
sænke lydstyrken. Der vises en lydstyrkebjælke
(glidebjælke) nederst på skærmen.
Programvalg
• Tryk på kontrolknappen først for at skifte kanal. Du
kan flytte knappen opad for at vælge det næste
program eller flytte det ned for at vælge forrige
program.
Visning af elektronisk
programguide (EPG)
Du kan se den elektroniske programguide (EPG) for
at se oplysninger om tilgængelige programmer. For at
få vist EPG-menuen skal du trykke på EPG-knappen
på fjernbetjeningen.
• Tryk på “ ”/“ ” knapperne for at navigere igennem
kanalerne.
• Tryk på “ ”/“ ” knapperne for at navigere igennem
programlisten.
• EPG-menuen viser tilgængelige oplysninger på alle
kanaler.
• Bemærk, at disse oplysninger opdateres automatisk.
Hvis der ikke er nogen programoplysninger for
kanalerne, vises EPG med tomme felter.
Visning af hovedmenu
• Menuskærmen
kontrolknappen.
kan
ikke
vises
med
AV-funktion
• Tryk gentagne gange på kontrolknappen, indtil kildeOSD’en vises på skærmen.
Brug af fjernbetjeningen
• TV’ets fjernbetjening er designet til at styre alle
funktioner på den valgte model. Funktionerne vil
blive beskrevet i henhold til Tv’ets menusystem.
Indstilling af lydstyrke
“ ”/ “ ”/ “ ”/“ ”: Naviger.
OK (valgmuligheder): Viser/optager eller indstiller timer
til fremtidige programmer.
• Tryk på “
” knappen for a hæve lyden. Tryk
på knappen “
” for at skrue ned for lyden. Der
vises en lydstyrkebjælke (glidebjælke) nederst på
skærmen.
INFO (programdetaljer): Viser programdetaljer.
Programvalg (foregående eller næste
program)
Blå knap (Filter): Viser filterindstillinger.
• Tryk på knappen “P-” for at vælge det foregående
program.
Grøn knap: Programoversigten vises
Gul knap: Viser EGP-data i overensstemmelse med
programoversigten.
(OPTAG): Tv’et vil optage det valgte program. Du
kan trykke igen for at stoppe optagelsen.
• Tryk på knappen “ P+” for at vælge det næste
program.
Programvalg (direkte adgang)
• Tryk på tasterne på fjernbetjeningen for at vælge
programmerne fra 0 til 9. Tv’et vil skifte til det
valgte program. Tryk på talknapperne for at vælge
programmer. Når tiden for at trykke på den anden
tast overskrides, vil programmet på den først valgte
kanal blive vist. Tryk programnummeret direkte, når
du genvælger enkelt-ciffer-programmer.
“ ”/ “ ”/ “ ”/“ ”: Naviger.
Rød knap (forr. Tidsplads): Viser programmerne fra
forrige tidsplads.
Grøn knap (Næste tidsplads): Viser programmerne
fra næste tidsplads.
Dansk - 14 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:14
13.04.2012 14:29:35
Gul knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige
dag.
Blå knap (Næste dag): Viser programmerne for
næste dag.
Numeriske Taster (Spring): Springer til den
foretrukne kanal direkte via numeriske taster.
Bemærk: Skifter til et andet program eller kilden er
ikke tilgængelig under afspilning.
/
: Venstre side / højre side
Programindstillinger
Tryk på OK i EPG-menuen for at åbne menuen
Programindstillinger.
OK (valgmuligheder): Viser/optager eller indstiller timer
til fremtidige programmer.
Tekstknap (Filter): Viser filterindstillinger.
INFO (Detaljer): Viser programdetaljer.
(OPTAG): Tv’et vil optage det valgte program. Du
kan trykke igen for at stoppe optagelsen.
Valg af kanal
Denne indstilling i EPG-menuen kan bruges til at skifte
til den valgte kanal.
Optag / slet optagelsestimer
VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde
en USB-disk til dit tv, mens tv’et er slukket. Du skal
derefter tænde tv’et for at aktivere optagefunktionen.
Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig.
Rød knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra
forrige dag.
Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for
næste dag.
Gul knap (Zoom): Udvider programoplysningerne.
Blå knap (Filter): Viser filterindstillinger.
INFO (Detaljer): Viser programdetaljer.
• Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du
trykke på OK, hvorefter skærmen Indstillinger vises.
Vælg ”Optag” og tryk på OK. Efter denne handling
indstilles en optagelse til det valgte program.
• Hvis du vil annullere en allerede indstillet optagelse,
skal du markere programmet og trykke på OK og
vælge funktionen ”Slet optage timer” Optagelsen
annulleres.
Numeriske Taster (Spring): Springer til den
foretrukne kanal direkte via numeriske taster.
Bemærk: Du kan ikke skifte til en anden kanal eller
kilde, mens der er en aktiv optagelse på den aktuelle
kanal.
OK (valgmuligheder): Viser/optager eller indstiller timer
til fremtidige programmer.
Indstil timer / slet timer
Tekst (søgning): Viser menuen “Guidesøgning”.
SUBTITLE: Tryk på SUBTITLE-knappen for at
åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan
du søge efter genrer i programguidens database.
Programguidens oplysninger gennemsøges, og
resultater, der passer med dine kriterier, vises.
(Now) : Viser det aktuelle program.
(OPTAG): Tv’et vil optage det valgte program. Du
kan trykke igen for at stoppe optagelsen.
Optagelse via EPG-skærm
VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde
en USB-disk til dit tv, mens tv’et er slukket. Du skal
derefter tænde tv’et for at aktivere optagefunktionen.
Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig.
(OPTAG): Tv’et vil optage det valgte program. Du
kan trykke igen for at stoppe optagelsen.
Når du har valgt et program i EPG-menuen, skal du
trykke på OK, hvorefter skærmen Indstillinger vises.
Vælg ”Indstil timer til begivenhed” og tryk på OK. Du
kan indstille en timer til kommende programmer.
Hvis du vil annullere en allerede indstillet påmindelse,
skal du markere det pågældende program og
trykke på OK. Vælg derefter ”Slet timer”. Timeren
annulleres.
Bemærk: Det er ikke muligt at optage eller indstille en
timer for to eller flere individuelle begivenheder på det
samme tidsinterval.
Digital tekst-tv (** kun i Storbritannien)
• Tryk på tekstknappen.
• Digitale tekst-tv oplysninger vises.
• Betjenes via de farvede knapper, markør-knapperne
og OK-knappen.
Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet
af det digitale tekst-tv.
Dansk - 15 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:15
13.04.2012 14:29:36
Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv.
• Hvis du trykker på knappen ”
”, vender tvapparatet tilbage til tv-udsendelsen.
• Ved digitale jordsignaler (DVB-T-C), er der udover
digitalt tekst-tv samt normale signaler også kanaler
kun med digital tekst-tv-signaler.
• Billedformatet (billedform) for en kanal med
kun tekst-tv udsendelser er det samme, som
billedformatet for det billede, du lige har set.
• Hvis du trykker på ”
for digitalt tekst-tv.
” igen, vises skærmbilledet
Analogt tekst-tv
• Vælg det land du ønsker at bruge, med “ ” og “ ”
og tryk derefter på “ ” for at markere indstillingen
Tekst-TV sprog. Brug “ ” eller “ ” knappen til at
vælge de ønskede sprog.
• Tryk på “ ” knappen når du har indstillet funktionen
tekst-tv-sprog. Scanning kodet bliver herefter
markeret. Du kan indstille Scanning kodet til Ja hvis
du ønsker at scanne kodede stationer. Derefter skal
du vælge det ønskede tekst-tv sprog.
• Tryk på knappen OK på fjernbetjeningen for at
fortsætte. Den følgende meddelelse vises på
skærmen:
Brug af tekst-tv og dets funktioner er ligesom i det
analoge tekstsystem. Se under ”TEKST-TV” for
forklaringer.
Førstegangsinstallation
VIGTIGT: Sørg for, at antenne eller kabel er
tilsluttet, og at der ikke er indsat et Common
Interface-modul , førder tændes for fjernsynet til
førstegangsinstallation.
Vælg ”Ja” eller ”Nej” ved at markere elementet med
” eller “ knapperne og trykke på OK.
Følgende OSD vises på skærmen.
• Når tv’et tændes første gang, vil installationguiden
føre dig gennem processen. Først vises skærmen
for sprogvalg:
Hvis du vælger kabelfunktionen, vises følgende
skærm:
• Brug knapperne“ ” eller “ ” til at vælge dit sprog
og tryk på OK for at indstille det valgte sprog og
fortsætte.
• Når du har valgt sprog, vises, “Velkomstskærmen”
hvor du skal angive indstillinger for Land, Aktive
antenne og Scanning kodet.
Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm.
For fremhævelse af linjer, du ser, brug“ ” eller “
knappen. Du kan åbne fremvensområdet manuelt
med taltasterne på fjernbetjeningen. Indstil start- og
stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen.
Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin as
8000 KHz or 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHZ,
udfører tv’et søgningen detaljeret. Varigheden af
søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på
“OK” knappen for at starte den automatiske søgning,
når du er færdig.
Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen,
så vil det digitale fjernsyn søge efter digitalt fjernsyn
sendt over jorden.
Dansk - 16 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:16
13.04.2012 14:29:36
Brug af menuen til automatisk
kanalscanning
Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne
DVB-stationer
Digtalkabel: Søger efter og gemmer antenne DVBstationer
Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer.
Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer
både analoge og antenne DVB-stationer
Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer
både analoge og kabel DVB-stationer.
Bemærk: Du kan trykke på “MENU”-knappen for at
annullere.
• Når alle de tilgængelige stationer er lagret, vises
Kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de
sorterede kanaler iht. LCN skal du vælge “Ja” og
derefter trykke “OK”.
• Når du vælger en automatisk søgningstype og trykker
på OK, vises en bekræftelsesmeddelse på skærmen.
Vælg Ja, for at begynde installationsprocessen;
vælg Nej for at annullere. Tryk på “ ” eller “ ” og
OK.
• Når den automatiske kanalscanningstype er indstillet
og valgt og bekræftet, starter installationsprocessen
og statusbjælken åbnes. Tryk på “MENU”-knappen
for at annullere processen. Hvis du gør dette,
gemmes de fundne kanaler ikke.
Manuel tuning
TIP: Denne funktion kan bruges til indtastning af
direkte udsendelser.
• Vælg Manuel kanalscanning fra installationsmenuen
v e d a t b r u g e k n a p p e r n e “ ”/“ ” o g O K .
Skærmoversigten med indstillinger for Manuel
kanalscanning vises.
• Tryk på OK for at lukke kanallisten og se TV.
Installation
Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen og vælg
Installation ved at bruge “ ” eller “ ”. Tryk på OK for
at få vist følgende menu.
• Vælg den ønskede Søgningstype med “ ” eller “
”Indstillingerne for manuel søgning ændres tilsvarende.
Tryk på knapperne “ ” eller “ ” for at markere et ikon
og indstil derefter med “ ” eller “ ”. Du kan trykke på
“MENU” -knappen for at annullere.
Digital manuel søgning
Vælg Automatisk kanalscanning ved at trykke på “
”/“ ” og tryk derefter på OK. Indstillingerne for
automatisk kanalscanning vises. Du kan vælge digital
antenne, analog eller digital antenne-analog tuning
med knapperne “ ”/“ ” og OK.
Ved manuel kanascannin indtastes multiplex- eller
frekvenstallet manuelt og der søges kun efter kanaler
på den pågældende multiplex eller frekvens. Når du
har valgt søgetypen Digital, kan du indtaste multiplexeller frekvensnummeret med de numeriske taster og
trykke OK for at starte søgningen.
Dansk - 17 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:17
13.04.2012 14:29:37
Digital manuel kabelsøgning
Ved manuel kabelsøgning kan du indtaste
søgeindstillinger for frekvens, modulation,
symbolhastighed eller netværkskanal Når du har
valgt søgetype som digital kabel kan du angive de
ønskede indstillinger og trykke på OK for at starte
søgningen.
Hvis du starter den digitale antennesøgningproces,
starter den automatisk søgning. Du kan trykke på
“MENU”-knappen for at annullere.
Hvis du starter den digitale kabelsøgningsproces,
vises følgende skærm.
Analog manuel søgning
Når du har indstillet en søgetype til analog, kan du
bruge knapperne “ ” eller “ ” til at markere et ikon
og derefter indstille med “ ” eller “ ”.
Indtast kanalnummeter eller frekvensen med det
numeriske tastatur. Du kan trykke på knappen OK for
at søge. Når kanalen er fundet, vil alle nye kanaler,
som ikke er på listen, blive gemt.
Analog finindstilling
Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm.
Brug “ ” eller “ ” knapperne til at fremhæve de
linjer du ser. Du kan åbne frekvensområdet manuelt
med taltasterne på fjernbetjeningen. Indstil start- og
stopfrekvens med talknapperne på fjernbetjeningen.
Efter denne handling, kan du indstille Søgetrin as
8000 KHz eller 1000 KHz. Hvis du vælger 1000 KHZ,
udfører tv’et søgningen detaljeret. Varigheden af
søgningen vil imidlertid stige som følge heraf. Tryk på
“OK” knappen for at starte den automatiske søgning,
når du er færdig. Skærmen for den automatiske
søgning ses under processen.
Bemærk: Hvis du udvider afstanden mellem start- og
stop-frekvenraten, vil den automatiske søgning tage
længere tid.
Ryd serviceliste (*)
• Vælg Analog finindstilling fra installationsmenuen
med“ ” eller “ ” og OK. Skærmen Analog
finindstilling vises. Funktionen Analog finindstilling
er ikke tilgængelig, hvis der ikke er lagret nogen
analoge kanaler, digitale kanaler eller eksterne
kilder.
• Tryk på ok for at fortsætte. Benyt “ ” eller “ ” til
finindstilling. Tryk på “OK” knappen igen, når du
er færdig.
(*) Denne funktion ses kun, når landefunktionen er
indstillet på Danmark, Sverige, Norge eller Finland.
Brug denne indstilling til at rydde de lagrede kanaler.
Tryk på “ ” eller “ ” for at vælge ”Ryd serviceliste”
og tryk derefter på OK. Følgende OSD meddelelse
ses på skærmen
Network Channel Scan
Vælg Netværks kanalsøgning fra installationsmenuen
ved at bruge knapperne “” eller “ ”/“ ” og OK.
Valgskærmen for Network Channel Scan vises. Vælg
Digital antenne eller Digital kabel og tryk på OK for at
fortsætte. Følgende meddelelse vises. Vælg (Ja) for
at fortsætte eller (Nej) for at annullere.
Tryk på OK for at annullere. Vælg (”Ja”) ved at
trykke på “ ” eller “ ” og tryk på OK for at slette alle
kanalerne.
Dansk - 18 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:18
13.04.2012 14:29:38
Sletning af kanal
Administration af stationer:
Kanalliste
Tv’et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du
kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter
eller indstille aktive stationer som skal vises med
kanallisteindstillingerne.
• Tryk på knappen “MENU” for at åbne Hovedmenuen.
Vælg kanallisteikonet med “ ” eller “ ”. Tryk på OK
for at se indholdet af menuen.
Tryk på den GRØNNE knap for at vælge/fravælge
alle kanaler, den GULE knap for at vælge/fravælge
kanal.
• Vælg den kanal du vil slette og vælg indstillingen
Slet. Tryk på knappen OK for at fortsætte.
• Der vises en advarselsmeddelse. Vælg JA for at
slette, Nej for at annullere. Tryk på knappen OK
for at fortsætte.
Omdøbning af kanal
• Vælg den kanal du vil omdøbe og vælg funktionen
Rediger navn. Tryk på knappen OK for at
fortsætte.
Vælg Rediger kanalliste for at administrere alle
gemte kanaler. Brug knapperne “ ” eller “ ” og OK
til at vælge Redigér kanalliste.
Brug af kanallisten
• Hvis du nu trykker på “ ” eller “ ”, går du til det
foregående/næste tegn. Hvis du trykker på “ ” eller
“ ”, ændres det aktuelle tegn; f.eks. bliver ’b’ til ’a’
ved “ ” og ’c’ ved “ ”. Ved tryk på de numeriske
taster “0-9” udskiftes det markerede tegn med de
tegn, som er vist ovenover knappen, et efter et når
der trykkes på knappen.
• Tryk på OK knappen for at gemme, når du er færdig.
Tryk “MENU” for at annullere.
Låsning af kanal
Du kan trykke på den grønne knap for at vælge/
fravælge alle kanaler; GUL knap for at vælge/fravælge
en enkelt kanal.
• Vælg den kanal du vil låse og vælg indstillingen Lock
(Lås). Tryk på “OK” knappen for at fortsætte.
• Du vil blive bedt om at indtaste PIN-kode til
forældrekontrol. PIN-koden er som standard
indstillet til 0000. Indtast PIN-nummeret.
• Tryk på “ ” eller “ ” for at vælge den kanal, der
skal behandles. Tryk på “ ” eller “ ” for at vælge
en funktion i menuen, Kanalliste.
Bemærk: Hvis landevalget er indstillet til Frankrig, kan
du anvende 4725 som standardkoden.
• Brug knapperne P+/P- til at flytte siden op eller
ned.
• Tryk på den BLÅ knap for at se filtreringsindstillinger.
• Tryk på “MENU” for at afslutte.
Flytning af kanal
• Vælg først den ønskede kanal. Vælg indstillingen
Flyt i kanallisten og tryk på OK.
• Skærmen Rediger nummer vises. Indtast det
ønskede kanalnummer med talknapperne på
fjernbetjeningen. Hvis der findes en tidligere
gemt kanal på dette nummer, vises der en
advarselsmeddelelse. Vælg (Ja) hvis du vil flytte
kanalen og tryk på OK.
• Tryk på ok for at fortsætte. Den valgte kanal er nu
flyttet.
• Tryk på OK når den ønskede kanal er markeret for
at låse/åbne kanalen. Lås-symbolet vises ved siden
af den valgte kanal.
Administration af stationer:
Favoritter
Du kan oprette en liste med favoritprogrammer.
• Tryk på knappen“MENU” for at åbne Hovedmenuen.
Vælg kanallisteikonet med “ ” eller “ ”. Tryk på OK
for at se indholdet af menuen.
• Vælg Favoritter for at administrere favoritlisten.
Brug knapperne “ ”/“ ” og OK til at vælge
Favoritter.
Dansk - 19 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:19
13.04.2012 14:29:39
• De kan angive forskellige kanaler som favoritter, så
der kun skal navigeres imellem favoritkanalerne.
• De kan angive forskellige kanaler som favoritter, så
der kun skal navigeres imellem favoritkanalerne.
Informationer på skærmen
Du kan trykke på INFO-knappen for at få vist
informationer på skærmen. Oplysninger om stationen
og det aktuelle program vises på informationslinjen.
Informationslinjen giver oplysninger om den valgte
kanal og det program, der sendes. Kanalens navn
og listenummer ses.
Tip: Ikke alle kanaler udsender programdata. Hvis
programmets navn og tid ikke er til rådighed, ses et
tomt informationsbanner.
• Vælg en kanal med “ ” eller “ ” Tryk på OK for
at tilføje den valgte kanal til favoritlisten. Tryk på
knappen OK igen for at fjerne kanalen.
Kanpfunktioner
Hvis den valgte kanal er låst, skal du for at kunne se
kanalen indtaste den korrekte, firecifrede kode (koden
er som standard 0000). ”Enter PIN” (indtast PIN-kode)
vises på skærmen.
Bemærk: Hvis landevalget er indstillet til Frankrig, kan
du anvende 4725 som standardkoden.
• OK: Tilføj/fjern en station.
• GUL: Vælger/fravælger en kanal.
Medieafspilning via
mediebrowser
• GRØN: Vælg/fravælg alle kanaler.
• BLÅ: Viser filterfunktioner.
Administration af stationer:
Sortering af kanallisten
Du kan vælge udsendelser, som skal vises på
kanallisten. For at vise konkrete udsendelsestyper,
skal du bruge indstillingen Aktiv kanal.
Vælg Aktiv kanalliste fra kanallistemenuen med
“ ” eller “ ” knappen. Tryk på knappen OK for
at fortsætte.
Hvis USB-nøglen ikke genkendes efter du har slukket
og tændt for TV’et eller ved førstegangsinstallationen,
skal du tage USB-enheden ude og slukke og tænde
for boksen igen. Tilslut USB-enheden igen.
Åbn først Mediebrowser-vinduet ved enten at trykke
på knappen “MENU” på fjernbetjeningen og derefter
vælge Mediebrowser ved at trykke på” ” eller“ ”.Tryk
på “OK” knappen for at fortsætte. Mediebrowsermenuens indstillinger vises.
Når du tilslutter USB-enheder vises
mediebrowserskærmen automatisk:
Du kan vælge indstilling for udsendelsestype fra
listen ved hjælp af“ ”/“ ” og OK.
Du kan afspille musik-, billede- og videofiler fra
den tilsluttede USB-nøgle. Brug “ ” eller “ ” til at
vælge videoer, fotos, musik,Optagelsesbibliotek eller
indstillinger.
Dansk - 20 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:20
13.04.2012 14:29:40
Videovisning via USB
Gul: Åbner tidskorrigeringsmenu for undertekster
Når du vælger Videoer fra hovedmenuen, filtreres
de tilgængelige videofiler og bliver vist på skærmen.
Du kan bruge “ ” eller “ ” til at vælge en videofil og
trykke på OK for at afspille en video. Hvis du vælger
en undertekstfil og trykker på OK, kan du vælge eller
fravælge den pågældende undertekstfil. Følgende
menu vises under afspilning af en videofil:
Jump (numeriske knapper): Tv’et springer til filen,
der starter med det bogstav, du indtastede med de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
Afspil denne (OK knap): Afspiller den valgte fil.
Tryk på OK for at bekræfte.
Tryk på ”
Tryk på
” i for at rydde
for at gå til foregående menu.
Fotovisning via USB
Når du vælger Fotos fra hovedmenuen, filtreres de
tilgængelige billedfiler og bliver vist på skærmen.
Play ( knap): Afspiller alle mediefiler i mappen og
starter med den markerede fil.
Lang (afspil forhåndsvising) Viser den valgte fil i
et lille vindue.
RØD: Sorterer filer efter navn.
GRØN: Viser billeder som miniturebilleder.
BLÅ: skift mellem musik, foto, video og alle.
GUL: skift visningsform.
Følgende menu vises under afspilning af en videofil:
Jump (Spring) (talknapper): spring til den valgte file
med talknapperne.
OK: viser det valgte billede i fuld skærm.
Play (
knap): Starter videoafspilning.
Slideshow (
billeder.
Stop (
knap): Stopper videoafspilning.
RØD: Sorterer filer efter dato.
Pause (
knap): Sætter videoafspilning på pause.
Tilbagespoling (
Fremad (
knap): Starter slideshow med alle
GRØN: Viser billeder som miniturebilleder.
BLÅ: skift mellem musik, foto, video og alle.
knap): Kører tilbage.
GUL: skift visningsform.
knap): Kører fremad.
Undertekst/Lyd (LANG-knap): Indstiller undertekst/
lyd.
Spring (GRØN knap): Springer til tidspunkt. Brug
talknapperne til at indtaste det ønskede tidspunkt og tryk
på den GRØNNE knap igen for at fortsætte.
Dansk - 21 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:21
13.04.2012 14:29:41
Slideshow-indstillinger
Pause (
Fortsæt (
Hvis du starter afspilningen med eller OK-knappen
og aktiverer
-symbolet, afspilles dmusik- eller
videofilerne vilkårligt (blandes).
knap): Sætter slideshowet på pause.
knap): Fortsætter slideshowet.
Foregående/næste (venstre/højre knapper):
Springer til den forrige eller næste fil i slideshowet.
Roter (Op/ned knapper): Roterer billeder med op/
ned-knapperne.
Hvis du starter afspilningen med eller OK-knappen
og aktiverer
,
symbolerne, fortsæter musik- eller
videoafspilningen vilkårligt, og den vilkårligr afspilning
fortsættes.
0.0.9 (Taltaster): Tv’et springer til filen, der starter
med det bogstav, du indtastede med de numeriske
knapper på fjernbetjeningen.
Afspil denne (OK knap): Afspiller den valgte fil.
Sløjfe/bland (GRØN knap): Tryk én gang for at
deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere
sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere
Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de
deaktiverede funktioner på ikonændringerne.
Forrige/næste (venstre/højre knapper): Springer til
den forrige eller næste fil på listen.
RETURN: Tilbage til filliste.
Optagelsesbibliotek
INFO: Viser skærmen Hjælp.
VIGTIGT: For at åbne optagelsesbiblioteket skal
du først tilslutte en USB-disk til dit tv, mens tv’et er
slukket. Du skal derefter tænde tv’et for at aktivere
optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke
tilgængelig.
Musikvisning via USB
Når du vælger Musik fra hovedmenuen, filtreres de
tilgængelige lydfiler og bliver vist på skærmen.
GUL: Skifter visningsstil.
BLÅ: Ændrer medietype.
For at se listen over optagelser skal du
vælge ”Optagelsesbibliotek” og trykke på OK.
Optagelsesbiblioteket vises med de tilgængelige
optagelser.
Afspil ( knap): Afspiller alle mediefiler i mappen og
starter med den markerede fil.
STOP (
Pause (
pause.
knap): Stopper afspilningen
knap): Sætter den valgte afspilning på
Alle optagelserne registreres på en liste i
optagelsesbiblioteket.
RØD: Sorterer filer efter titel, kunstner og album.
RØD knap (Slet): sletter den valgte optagelse.
Sløjfe/bland (grøn knap): Tryk én gang for at
deaktivere sløjfe. Tryk igen for både at deaktivere
sløjfe og bland. Tryk en gang mere for kun at aktivere
Bland. Tryk igen for at aktivere alle. Du kan følge de
deaktiverede funktioner på ikonændringerne.
GRØN KNAP (REDIGÉR): Foretager ændringer på
den valgte optagelse.
Bemærk:
BLÅ KNAP (SORTÉR): Ændrer rækkefølgen af
optagelserne. Du kan vælge mellem en lang række
sorteringsindstillinger.
OK-knap: Aktiverer menuen Afspilning.
og
Hvis du starter afspilningen med knappen
, afspiller tv’et den næste
aktiverer symbolet
musik-/videofil. Afspilningen fortsætter, og når
slutningen på listen er nået, afspilles den igen fra
begyndelsen (sløjfefunktion).
• Afspil fra begyndelsen: Afspiller optagelsen fra
begyndelsen.
Genoptag: Fortsætter optagelsen.
Afspil fra forskudt: Angiver et afspilningspunkt.
Hvis du starter afspilningen med OK-knappen og
-symbolet, afspilles den samme musikaktiverer
eller videofil i en sløjfe (gentagefunktion).
Dansk - 22 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:22
13.04.2012 14:29:41
Bemærk: Visning af hovedmenuen og menuelementer
er ikke tilgængelige under afspilningen.
(GENOPTAG): Fortsætter optagelsen.
INFO (DETALJER): Viser det korte / udvidede
program med detaljer.
Indstillinger for mediebrowser
• Tryk på knappen
(STOP) for at afslutte
tidsforskydningstilstand.
(*) Varigheden af den samtidige tidsforskudte
optagelse afhænger af den tilsluttede USB-disks
filstørrelse og definerede Maks. Tidsforskydning i
menuen Optagelseskonfiguration. Se det nye afsnit
”Optagelser” for flere oplysninger om indstilling af
Maks. tidsforskydning.
Bemærk: Skift til et andet program eller kilde samt
visning af hovedmenuen er ikke tilgængelig under
tidsforskydning.
Lip Sync-forsinkelse kan opstå under
tidsforskydning.
Øjeblikkelig optagelse
Du kan indstille din Mediebrowsers indstillinger med
dialogboksen Indstillinger. Tryk på knapperne “
” eller “ ” for at markere et ikon og indstil derefter
med “ ” eller “ ”.
Visningsstil: Indstiller standard søgetilstand.
VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde
en USB-disk til dit tv, mens tv’et er slukket. Du skal
derefter tænde tv’et for at aktivere optagefunktionen.
Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig.
(OPTAG) for at starte
• Tryk på knappen
optagelsen af et program, mens du ser det.
Følgende meddelelse vises på skærmen:
Hastighed: for fremad-/tilbagespoling af musik
Indstiller hastighed for fremad-/tilbagespoling
Slideshowinterval: Indstiller intervaltid for
slideshow.
Vis undertekster: Indstiller etableringspræference
for undertekster.
Undertekstposition: Indsitller underteksternes
position til op eller ned.
• Optagelsesmeddelelsen vises i et kort øjeblik og det
nuværende program optages.
Undertekststørrelse: Angiver skriftstørrelse for
undertekster (højst 54pkt).
(RECORD) på
• Du kan trykke på knappen
fjernbetjeningen igen for at optage det næste program
i EGP’en. I dette tilfælde viser skærmmeddelelsen
de programmer, der er vil blive optaget.
Tidsforskudt optagelse
VIGTIGT: For at optage et program skal du først forbinde
en USB-disk til dit tv, mens tv’et er slukket. Du skal
derefter tænde tv’et for at aktivere optagefunktionen.
Ellers er optagefunktionen ikke tilgængelig.
(PAUSE) mens du ser et
• Tryk på knappen
program for at skifte til tidsforskydningstilstand.
• I tidsforskydningstilstand sættes programmet på
pause og optages samtidig til den tilsluttede USBdisk(*). Tryk på knappen (AFSPIL) igen for at se
programmet, der var sat på pause, fra det stoppede
øjeblik.
Tryk på knappen (STOP) for at annullere øjeblikkelig
optagelse. Følgende meddelelse vises på
skærmen:
• Denne afspilning udføres ved x1 afspilningshastighed.
Du kan se tidsforskydningen mellem det virkelige og
det tidsforskudte program på infobjælken.
/
(FORRIGE/NÆSTE) til
• Brug knapperne
at gå frem eller tilbage i den tidsforskudte afspilning.
Når tidsforskydningen er nået, afsluttets
tidsforskydningstilstanden og der skiftes tilbage til
normal programvisning.
Dansk - 23 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:23
13.04.2012 14:29:42
Vælg Ja med “ ” eller “ ” /OK-knapperne for at
annullere øjeblikkelig optagelse.
Bemærk: Skift til et andet program eller kilde samt
visning af mediebrowseren er ikke tilgængelig under
tidsforskydning.
Visning af optagede programmer
Brug “ ” eller “ ” i hovedmenuen til at vælge
Mediebrowser Markér elementet Optagelsesbibliotek
med “ ” eller “ ” og tryk på OK for at åbne.
Optagelsesbiblioteket vises.
VIGTIGT: For at åbne optagelsesbiblioteket skal
du først tilslutte en USB-disk til dit tv, mens tv’et er
slukket. Du skal derefter tænde tv’et for at aktivere
optagefunktionen. Ellers er optagefunktionen ikke
tilgængelig.
Langsom fremadspoling
Hvis du trykker på (PAUSE) mens du ser optagede
programmer, vil funktionen langsom fremadspoling
være tilgængelig. Du kan bruge
knappen til af
spole langsomt fremad Tryk på
knappen flere
gange for at skifte den langsomme spolehastighed.
Ændring af billedstørrelse:
Billedformater
• Programmer kan vises i forskellige billedformater
afhængigt af den modtagne transmission.
• Du kan ændre TV’ets billedformat for at se billedet
i forskellige zoom-tilstande.
• Tryk gentagne gange på knappen “SCREEN” for at
ændre billedstørrelsen. Tilgængelige zoom-tilstande
(zoom modes) er som nedenfor.
Autom.
Når AUTO er valgt, justeres skærmens billedformat
med oplysningerne fra den valgte kilde (hvis der er
en).
Formatet, der vises i AUTO-tilstand, er helt uafhængigt
af WSS-oplysninger, der kan indgå i udsendelsen
signal eller signalet fra en ekstern enhed.
Bemærk: Auto-tilstand er kun tilgængelig i HDMI-,
YPbPr- og TV (hvis der er en).
Vælg et optaget element på listen (hvis der er
nogle) med “ ” eller “ ”. Tryk på ok for at se flere
afspilningsindstillinger. Vælg en indstilling med “ ” /
“ ” eller OK.
16:9
Dette strækker sig lige meget ud over højre og venstre
side af et normalt billede (4:3 billedformat) og fylder
hele den brede TV-skærm.
• Med 16:9 format billeder, der er blevet presset ind i
et normalt billede (4:3 billedformat), skal De bruge
tilstanden 16:9 til at genskabe billedets oprindelige
form.
Undertekst
Tilgængelige afspilningsindstillinger:
• Afspil fra begyndelsen: Afspiller optagelsen fra
begyndelsen.
Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) med
undertekster op til fuld skærm.
• Genoptag: Fortsætter optagelsen.
• Afspil fra forskydning: Angiver et afspilningspunkt.
Bemærk: Visning af hovedmenuen og menuelementer
er ikke tilgængelige under afspilningen.
Tryk på (STOP) knappen for at stoppe en afspilning
og returnere til Optagelsesbiblioteket.
Dansk - 24 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:24
13.04.2012 14:29:42
Bemærk: Du kan køre skærmen op og ned ved at
trykke på på / : når billed-zoom er valgt som 14:9,
”Cinema” (”Biograf”) eller ”Subtitle” (”Undertekst”).
Konfiguration af
billedindstillinger
14:9
Du kan bruge forskellige billedindstillinger i detaljer.
Dette zoomer et bredt billede (14:9 billedformat) op til
skærmens øverste og nederste grænser.
Tryk på “MENU”-knappen og vælg det femte ikon
med “ ” eller “ ” knappen. Tryk på OK for at gå ind
i menuen Billedindstillinger.
14:9 Zoom
Denne funktion bruges til at zoome ind til 14:9
billedet.
4:3
Bruges til at se et almindeligt billede (4:3 billedformat),
da dette er dets oprindelige form.
Brug af ikoner i menuen Billedindstillinger
• Tryk på “ ” eller “ ”-knappen for at markere et
ikon.
• Brug “ ” eller “ ” til at vælge et ikon.
• Tryk på “MENU” for at afslutte.
Ikoner i menuen Billedindstillinger
Tilstand: Alt efter, hvordan du ønsker at se skærmen,
kan du indstille de tilhørende muligheder for mode
(funktion). Billedtilstand kan indstilles til en af følgende:
Biograf, spil, dynamisk og naturlig.
Kontrast: Indstiller skærmens værdier for lys og
mørke.
Biograf (Cinema)
Lysstyrke: Indstiller skærmens lysstyrkeværdi.
Dette zoomer et bredt billede (16:9 billedformat) op
til fuld skærm.
Skarphed: Indstiller skarphedsværdien for de
genstande, der vises på skærmen.
Farve: Indstiller farveværdien og justerer farverne.
Strømspareindstilling: Brug “ ” eller “ ” knappen
til at vælge Strømspareindstilling. Tryk på “ ” eller “ ”
for at aktivere eller deaktivere strømspareindstilling. Se
afsnittet “Miljøinformation” i denne vejledning for yderligere
oplysninger om strømspareindstilling.
Baggrundslys (ekstra): Denne indstilling styrer
baggrundsbelysningens niveau, og det kan indstilles
til Lav, Middel, Høj og Auto (automatisk).
Støjreduktion: Hvis signalet er for svagt og der er
støj på billedet, benyttes Støjreduktion indstillingen
til reduktion af støj. Støjreduktion kan indstilles til en
af følgende: Lav, Medium, Høj eller Fra.
Dansk - 25 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:25
13.04.2012 14:29:43
Avancerede indstillinger
Farvetemperatur: Indstiller den ønskede farvetone.
Autoposition: Optimerer automatisk skærmen. Tryk
OK for at optimere.
Indstillingen Kølig (Cool) giver hvide farver en anelse
blåt skær.
H-position: Dette punkt rykker billedet vandret mod
skærmens højre eller venstre side.
For normale farver skal man vælge indstillingen Normal.
V-position: Denne funktion rykker billedet lodret mod
skærmens top eller bund.
Indstillingen Varm (Warm) giver hvide farver en
anelse rødt skær.
Billedzoom: indstiller billedstørrelsen til Auto, 16:9,
undertekst, 14:9, 14:9 zoom, 4:3 eller biograf.
HDMI True Black (ekstraudstyr): Denne funktion
vil være tilgængelig i menuen Picture Settings
(billedindstillinger) ved visning fra en HDMI-kilde. Du
kan bruge denne funktion til at forstærke de sorte
farver i billedet. Du skal sætte funktionen til ”On” for
at aktivere tilstanden HDMI True Black.
Film Mode (filmtilstand) (ekstraudstyr): Film
optages med et andet antal billeder per sekund end
normale tv-programmer.
Tryk på “ ” eller “ ” for at vælge Filmtilstand. Tryk
på “ ” eller “ ” for at indstille denne funktion til Auto
(auomatisk) eller Off (slukket) Slå denne funktion til
Auto, når du ser film for at se scener med hurtige
bevægelser klart.
Pixeltakt: Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens,
der ses som lodrette bånd i pixel-intensive
præsentationer som regneark eller sætninger eller
tekst i lille skriftstørrelse.
Fase: Afhængigt af opløsningen og
scanningsfrekvensen, der indlæses i TV’et, kan
der forekomme slørede eller støjende billeder på
skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion
til at få et klart billede ved at prøve dig frem.
Konfiguration af lydindstillinger
Lydindstillinger kan konfigureres i overensstemmelse
med dine personlige præferencer.
Tryk på “MENU”-knappen og vælg ikonet med “ ”
eller “ ” knappen. Tryk på OK for at gå ind i menuen
Lydindstillinger.
Farveskift: Indstiller den ønskede farvetone.
Nulstil: Nulstiller billedindstillingerne til
fabriksstandarderne.
I VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen
ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGAtilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe
den er i PC-tilstand.
PC billedindstillinger
For justering af PC billede gøres følgende:
Tryk på“ ” eller “ ”knappen for at bælge billedikonet.
Billedmenuen ses på skærmen.
Indstillingerne Kontrast, Lysstyrke, Farve,
farvetemperatur og billedzoom i denne menu
er identiske med indstillinger defineret i tvbilledmenuen under “hovedmenusystem”.
Lyd, indstillinger og kildeindstillinger er identiske med de
indstillinger, som er beskrevet i hovedmenusystemet.
PC-position: Vælg denne for at vise menuikonerne
for PC-position.
Brug af ikoner i menuen Lydindstillinger
• Tryk på “ ” eller “ ”-knappen for at markere et
ikon.
• Brug “ ” eller “ ” til at vælge et ikon.
• Tryk på “MENU” for at afslutte.
Ikoner i menuen Lydindstillinger
Lydstyrke: Justerer lydstyrken.
Equalizer: Tryk på ”OK” for se undermenuen for equalizer.
Dansk - 26 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:26
13.04.2012 14:29:44
I equalizermenuen (Equalizer Menu) kan der
vælges mellem Musik, Film, Flad, Klassisk, og
Brugerdefineret tilstandene. Tryk på”MENU”knappen for at vende tilbage til den forrige menu.
• Tryk på “MENU” for at afslutte.
Ikoner i menuen Indstillinger
Bemærk: Indstillingerne i equalizermenuen kan kun
ændres når Equalizertilstanden (Equalizer Mode) er
på Personlig (User).
Sprog: Konfigurerer sprogindstillinger.
Betinget adgang: Styrer moduler for betinget
adgang, når tilgængelig.
Forældre: Konfigurerer forældreindstillinger.
Balance: Denne indstilling benyttes til at justere
balance mellem venstre og højre højttaler.
Timere: Indstiller timere til valgte programmer.
Hovedtelefoner: Indstiller lydstyrke for
hovedtelefoner.
Kilder: Aktiverer eller deaktiverer valgte
kildeindstillinger.
Sound Mode (lydtilstand): Du kan vælge Mono,
Stereo, Dual I eller Dual II tilstand, hvis den valgte
kanal understøtter denne indstilling.
Andre indstillinger: Viser tv’ets andre
indstillingsmuligheder.
AV L : F u n k t i o n e n f o r AV L – A u t o m a t i s k
Volumenbegrænsning (Automatic Volume Limiting)
justerer lyden for at opnå et fast udgangsniveau
mellem programmer (eksempelvis er reklamer ofte
højere end programmer).
Dynamisk bas: Dynamisk Bas bruges til at øge
baseffekten i TV’et.
Digital Out: Indstiller lydtype for digital udgang.
Konfiguration af tv’ets
indstillinger
Detaljerede indstillinger kan konfigureres
i overensstemmelse med dine personlige
præferencer.
Tryk på “MENU”-knappen og vælg ikonet for
indstillinger med “ ” eller “ ” knappen. Tryk på OK
for at se menuen Indstillinger.
Dato/Tid: Indstiller dato og klokkeslæt.
Brug af et modul til betinget
adgang
VIGTIGT: CI modulet må kun isættes eller fjernes, når
fjernsynet er på STAND-BY eller HELT SLUKKET.
• For at kunne se visse digitale kanaler kan det være
nødvendigt at bruge et modul til betinget adgang
(conditional access module). Dette modul skal
indsættes i CI-indstikket på tv’et.
• Anskaf dig et CAM-modul (Conditional Access
Module) og et tilhørende kort ved at abonnere hos et
betalingskanalfirma og tilslut det så til TV-apparatet
på følgende måde.
• Sæt CAM-modulet og derefter kortet i indstikket, der
sidder bag terminallåget bag på tv’et.
• CAM-modulet skal sættes rigtigt i; det er umuligt
at sætte det helt i, hvis det vender forkert. CAMmodulet eller TV-terminalen kan blive beskadiget,
hvis der bruges vold til at indsætte CAM-modulet.
• Tilslut tv-apparatet til stikkontakten, tænd for det og
vent et øjeblik, indtil kortet er aktiveret.
• Hvis der ikke er sat noget modul i, vises beskeden
”Intet Common Interface modul fundet” på
skærmen.
• Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer
omkring indstillinger.
Visning af menu for betinget adgang (*)
(*) Disse menuindstillinger kan blive ændret afhængigt
af serviceudbyderen.
Tr y k p å “ M E N U ” - k n a p p e n o g v æ l g i k o n e t
m e d “ ” e l l e r “ ” k nappen. Tryk på ”OK” for
at se menuen Indstillinger. Brug “ ” eller “ ” til at
markere Betinget adgang og tryk på OK for at se
menuikonerne.
Brug af ikoner i menuen Indstillinger
• Tryk på “ ” eller “ ” knappen for at markere et
ikon.
• Tryk på“ ” eller “ ” knappen for at vælge et ikon.
Dansk - 27 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:27
13.04.2012 14:29:45
Sprogindstillinger
Konfiguration af
sprogpræferencer
Du kan angive tv’ets sprogindstillinger med denne
menu.
Tryk på “MENU”-knappen og vælg ikonet med “ ” eller
“ ” knappen. Tryk på OK for at se menuen Indstillinger.
Brug “ ” eller “ ” til at markere Sprog Tryk på OK for
at fortsætte:
I konfigurationsmenuen kan du fremhæve
”Sprogindstillinger” ved at trykke på “ ” eller “ ”.
Tryk på OK, og undermenuen ”Sprogindstillinger”
ses på skærmen:
Brug “ ” eller “ ” til at vælge et ikon. Indstillingerne
gemmes automatisk.
Menu: Viser systemsproget.
Brug ” eller “ ” til at fremhæve menupunktet, som
skal indstilles, og tryk derefter på “ ” eller “ ” for at
indstille.
Bemærk:
Foretrukket
• Systemsprog bestemmer sproget på menuer på
skærmen.
Disse indstillinger vil blive brugt, hvis de er tilgængelige.
Ellers vil de aktive indstillinger blive brugt.
• Audiosprog anvendes til valg af lydspor på
udsendelser.
• Audio: Indstiller det foretrukne lydsprog.
• Primære indstillinger har førsteprioritet, når
en udsendelse tilbyder flere valg. Sekundære
indstillinger er alternativerne, når de første
muligheder ikke findes.
• Undertekst: Indstiller undertekstsproget.
Underteksterne vil blive vist i det valgte sprog.
• Tekst-tv: Indstillet tekst-tv-sprog.
• Guide: Indstiller det foretrukne vejledningssprog.
Nuværende(*)
(*) Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen
understøtter dem. I modsat fald vil indstillingerne ikke
være tilgængelige til at blive ændret.
• Audio: Indstiller lydsproget for den aktuelle kanal.
• Undertekst: Indstiller undertekstsproget for den
aktuelle kanal.
Bemærk: Hvis landevalg er Danmark, Sverige, Norge
eller Finland vil sprogvalgsindstillinger være som vist
herunder:
Forældrekontrol
Du kan bruge forældrekontrolsystemet til at spærre
visning af bestemte programmer, kanaler og
menuer.
Denne funktion aktiverer eller deaktiverer
menubeskyttelsessystemet og gør det muligt at
ændre PIN-koden.
Tryk på “MENU”-knappen og vælg ikonet med “
” eller “ ” knappen. Tryk på OK for at se menuen
Indstillinger. Brug “ ” eller “ ” til at markere Forældre
og tryk på OK for at fortsætte:
For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal
PIN-koden indtastes. Den fabriksindstillede PIN-kode
er 0000.
Dansk - 28 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:28
13.04.2012 14:29:45
Bemærk: Hvis landevalget er indstillet til Frankrig, kan
du anvende 4725 som standardkoden.
Når den korrekte PIN-kode er indtastet, vises
forældreindstillingerne:
Timere
Timer-menuen kan vises ved at trykke på MENUknappen og vælge kanallisteikonet eller ved at vælge
“ ” eller “ ” knappen. Tryk på ”OK” for at se menuen
Indstillinger. Brug “ ” eller “ ”til at markere Timers
og tryk på OK for at fortsætte:
Indstilling af sove-timer
Denne indstilling bruges til at slukke for tv’et efter et
bestemt stykke tid.
• Marker med Sove-timer med “ ” eller “ ”.
• Benyt “ ” eller “ ” til indstilling. Timeren kan
indstilles mellem Slukket og 2.00 timer (120
minutter) med 30 minutters intervaller.
Brug af menuen Forældreindstillinger
Indstilling af program-timere
• Vælg et punkt med “ ” eller “ ”.
Du kan indstille program-timere til et bestemt program
med denne funktion.
• Brug “ ” eller “ ”til at vælge et ikon.
• Tryk på ok for at se flere indstillinger.
Menulås (ekstraudstyr): Menulås aktiverer eller
deaktiverer menuadgangen. Du kan deaktivere adgang
til installationsmenuen eller hele menusystemet
Aldersgrænse (ekstraudstyr): Når dette er aktiveret,
vil apparatet modtage forældreinformation fra
udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret,
vil der ikke blive afspillet video eller audio.
Børnesikring (ekstraudstyr): Når Børnesikring er
valgt, kan tv’et kun betjenes med fjernbetjeningen.
I så tilfælde vil knapperne på kontrolpanelet ikke
fungere. Hvis der trykkes på en af disse knapper,
vil der således blive vist “Børnesikring tændt” på
skærmen, når menuskærmen ikke vises.
Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Brug
taltasterne til at indtaste en ny PIN-kode. Du skal indtaste
koden en ekstra gang af bekræftelseshensyn.
VIGTIGT: Det fabriksindstillede pin-nummer er 0000.
Hvis du ændrer pin-nummeret, skal du sørge for at
skrive det ned og opbevare det et sikkert sted.
Bemærk: Hvis landevalget er indstillet til Frankrig, kan
du anvende 4725 som standardkoden.
Tryk på
” for at indstille timere på et program.
Programmets timer-funktionsknapper vises på
skærmen.
Tilføjelse af en timer
• Tilføj en timer ved at trykke på den GULE knap
på fjernbetjeningen. Følgende menu vises på
skærmen:
Netværkstype Denne funktion kan ikke indstilles.
Timer-type: Du kan vælge timertype som Optag
eller Timer.
Kanal: Ændrer kanal med “ ” eller “ ”.
Registreringstype: Denne funktion kan ikke
indstilles.
Dato: Indtast en dato med taltasterne.
Start: Indtast et starttidspunkt med taltasterne.
Slut: Indtast et sluttidspunkt med taltasterne.
Varighed: Viser varigheden mellem start- og
sluttidspunktet.
Gentag: Du kan indstille en timer til aktivering én
gang, dagligt eller ugentligt. Brug “ ” og “ ” til at
vælge et punkt.
Rediger/Slet: Indstiller tilladelse for redigering og
sletning.
Afspil: Indstil afspilningstilladelserne og
forældeindstillinger.
• Tryk på den grønne knap for at gemme timeren. Tryk
på den røde knap for at annullere.
Redigering af en timer
• Vælg den timer du ønsker at ændre ved at trykke
på “ ” eller “ ”t
• Tryk på den grønne knap. Skærmen Rediger timer vises.
Dansk - 29 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:29
13.04.2012 14:29:46
• Tryk på den grønne knap for at gemme, når du er
færdig. Du kan trykke på MENU-knappen for at
annullere.
Sletning af en timer
• Vælg den timer du ønsker at slette ved at trykke på
“ ” eller “ ”t
• Tryk på den røde knap.
• Vælg JA med “ ” eller “ ” knapperne for at slette
timeren. Vælg NEJ for at annullere.
Optagelseskonfiguration
Vælg punktet Optagelseskonfiguration
i menuen Indstillinger for at konfigurere
optagelsesindstillinger. Den følgende menu vises til
optagelseskonfiguration.
• Hvis din USB-disk ikke virker korrekt, kan du også
forsøge at formatere den. I de fleste tilfælde vil
formatering af USB-disken få den til at fungere normalt,
men ALLE data der er gemt på disken vil blive slettet.
• Tryk på OK mens indstillingen Formater disk er
markeret. Der vises en menu på skærmen, som
beder dig om at indtaste en pinkode. Hvis du ikke
har ændre pinkoden, er fabriksstandaraden 0000.
Når du indtaster pinkoden, vises en pop-op-menu
på skærmen for at kontrollere, at harddisken skal
formateres. Vælg JA og tryk på OK for at formatere
harddisken. Vælg Nej og tryk på OK for at annullere.
Husk at tage backup af vigtige optagelser, før du
formaterer USB-disken.
Harddisk info
Hvis du vil se USB-diskens detaljer, skal du markere
Harddisk info med “ ” eller “ ” og trykke på OK.
USB-diskens oplysninger vises.
Konfiguration af dato-/
tidsindstillinger
Vælg Dato/Tid i menuen Indstillinger for at konfigurere
indstillingerne for dato/tidspunkt. Tryk på OK.
Følgende indstillinger kan bruges til justeringer:
Start tidligt (*)
Du kan bruge denne indstilling til at indstille
optagelsestimerens starttidspunkt til at starte
tidligere.
(*) Kun til rådighed i EU lande
Slut sent (*)
Du kan bruge denne indstilling til at indstille
optagelsestimerens starttidspunkt til at starte
senere.
• Brug “ ” eller “ ” til at markere Dato/tid.
Dato, tid. Tilstand for tidsindstillinger og tidszone vil
være tilgængelige.
(*) Kun til rådighed i EU lande
Maks. tidsforskydning
Denne indstilling gør det muligt for dig at indstille den
maksimalt tilladte tid til tidsforskydning. Indstillingerne
for varighed er omtrentlige og kan derfor ændres
afhængigt af programmet.
Formater disk:
VIGTIGT: Bemærk at ALLE lagrede data på USBdisken bliver slettet og at diskformatet konverteres til
FAT32, hvis du aktiverer denne funktion.
• Hvis du vil slette alle filerne på den tilsluttede
USB-disk eller hukommelsesnøgle, kan du bruge
funktionen Formater disk.
Brug “ ” eller “ ”til at markere Tidstindstillingstilstanden.
Tidsindstillingstilstanden indstilles med “ ” eller “
” knapperne. Den kan indstilles til AUTO eller
MANUEL.
Når AUTO er valg, vi indstilingerne for dato/tid
og tidszone ikke kunne indstilles. Hvis funktionen
MANUEL er valg som tidszone, kan den ændres:
•Vælg Tidszone ved at trykke på“ ” eller “ ”
knappen.
Brug “ ” eller “ ” knapperne til at skifte tidszone
mellem GMT-12 of GMT+12. Dato/tidspunkt øverst i
menulisten ændres derefter i henhold til den valgte
tidszone.
• Indstillingerne gemmes automatisk. Tryk MENU for
at lukke.
Dansk - 30 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:30
13.04.2012 14:29:46
Konfiguration af kildeindstillinger
Du kan aktivere eller deaktivere valgte kildeindstillinger.
Tv’et skifter ikke til de deaktiverede kildeindstillinger, når
der trykkes på knappen “SOURCE”.
Scanning kodet: Når denne indstilling er aktiveret,
findes også de kodede kanaler under søgeprocessen.
Hvis der er stillet på OFF (FRA), findes manuelt
kodede kanaler ikke under automatisk og manuel
søgning.
Blå Baggrund (ekstraudstyr): Aktiverer eller
deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er
svagt eller mangler.
Softwareopgradering: Brug denne indstilling til
at sikre, at dit TV altid har de mest opdaterede
informationer. For at sikre korrekt funktion skal tv’et
indstilles til standbytilstand.
Du kan aktivere eller deaktivere automatisk
opgradering ved at aktivere Automatisk scanning.
• Vælg Kilder i menuen Indstillinger og tryk på OK.
• Tryk på “ ” eller “ ”for at vælge en kilde.
• Brug “ ” eller “ ” til at aktivere eller deaktivere den
valgte kilde. Indstillingerne gemmes automatisk.
Konfiguration af andre
indstillinger
For at se de overordnede konfigurationspræferencer
skal du vælge Andre indstillinger i menuen Indstillinger
og trykke på OK.
Du kan søge efter nyt software manuelt ved at vælge
Scan for opgradering.
Ansøgningversion: Viser den aktuelle
ansøgningversion.
Hørehæmmet: Hvis stationen udsender specielle
lydsignaler kan denne funktion aktiveres for
modtagelse af disse.
Lydbeskrivelse: Beskrivelse-i-lyd refererer til et
yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede
seere ved visuelle medier, herunder tv og film.
Fortælleren taler under præsentationen; beskriver,
hvad der sker på skærmen i de naturlige pauser i lyden
(og om nødvendigt nogle gange under dialogen). Du
kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen
understøtter dette ekstra speaker-spor.
Automatisk slukning af tv: Du kan indstille timeoutværdien for funktionen automatisk slukning. Når
timeout-værdien er nået og tv’et ikke anvendes i det
valgte tidsrum, slukkes tv’et.
Udsendelsestype:Når du indstiller den ønskede
udsendelsestype med ” ” eller “ knappen, viser tv’et
den relaterede kanaliste. Hvis den relaterede kilde
ikke inkluderer nogen lagrede kanaler, ses “Ingen
kanaler af denne type fundet” på skærmen.
Operation
• Tryk på “ ” eller “ ”-knappen for at vælge et
punkt.
• Brug “ ” eller “ ” til at vælge en indstilling.
Standby-søgning (ekstra): Brug “ ” eller “ ” til at
vælge ”Standby-søgning” og tryk derefter på “ ” eller
“ ” for at deaktivere / aktivere denne indstilling. Hvis
Standby-søgning ændres til Off, vil funktionen ikke
være tilgængelig. For at bruger standby-søgning skal
det sikres, at du sætter Standby-søgning til ON.
Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv’et er i
standby-tilstand, søges der i tilgængelige programmer.
Menu Timeout: Ændrer timeout-varighed for Hvis tv’et finder nye eller manglende programmer,
menuskærme.
vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker
at udføre ændringerne eller ej.
Dansk - 31 • Tryk på ”OK” for se en undermenu.
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:31
13.04.2012 14:29:47
Andre funktioner
Tekst-tv
Visning af TV-information: Programnummer,
Programnavn, Lydindikator, tidspunkt, tekst-tv,
kanaltype og information om opløsning vises på
skærmen, når der vælges et nyt program, og når der
trykkes på “INFO” knappen.
Mute-funktion: Tryk på“ ” for at fjerne lyden.
Mute-indikatoren vises på skærmens øvre del. For
at afbryde lydløs er der to muligheder; den første
er at trykke på“ ”knappen, den anden er at øge
lydniveauet.
Systemer med Tekst-TV transmitterer information som
nyheder, sport og vejr til TV’et. Bemærk, at signalet
forringes under dårligt vejr og der kan opstå tekstfejl
eller udfald af tekst-tv.
Funktionsknapperne til Tekst-TV er beskrevet
nedenfor:
“
” Tekst-tv / Mix : Aktiverer tekst-tv, når der
trykkes én gang. Tryk igen for at placere tekst-tvskærmen over programmet (mix). Tryk igen for at
afslutte tekst-tv-tilstand.
Indstillinger for billedformat: Ved at trykke på
PRESET-knappen kan du vælge indstillinger for
Billedtilstand efter dine ønsker til visningen. De
tilgængelige indstillinger er Dynamisk og Naturlig,
Biograf og Fullpix.
“RETURN” - Indeks: Til at vælge tekst-tv
indekssiden.
Visning af undertekster Du kan aktivere
undertekster ved at trykke på knappen “SUBTITLE”
på fjernbetjeningen. Tryk på “SUBTITLE”-knappen
igen for at deaktivere undertekstfunktionen.
“OK” Hold: Fastholder en tekstside, når dette er
nødvendigt. Tryk igen for at fortsætte.
Hvis ”undertekst” er aktiveret, vises følgende advarsel
ved tryk på “ ” knappen: (** kun for Storbritannien)
“INFO” Vis: Viser skjult information (f.eks. løsninger
på opgaver).
“ ”/“ ” underkodesider : Til at vælge eventuelle
underkodesider, når tekst-tv er aktiveret.
P+ / P- og numrene (0-9): Tryk for at vælge en side.
Bemærk: De fleste TV-stationer benytter kode 100 til
deres indeks-sider.
Farvede knapper (RØD/GRØN/GUL/BLÅ)
Dit TV understøtter både FASTEXT og TOP text
systemer. Når disse systemer er tilgængelige, vil
siderne deles ind i grupper eller emner. Når FASTEXT
systemet er tilgængeligt, vil sektioner på Tekst-TV
siden blive farvekodet og kan vælges ved hjælp af de
farvede knapper. Tryk på en farvet knap, der svarer
til dit formål. Når TOP text er tilgængeligt, vil farvet
tekst komme frem og vise, hvilke farvede knapper, der
skal benyttes. Tryk på kommandoerne “ ” eller “ ” vil
henholdsvis hente den næste eller forrige side.
Dansk - 32 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:32
13.04.2012 14:29:48
Tips
Vedligehold af skærmen: Gør skærmen ren
med en let fugtig, blød klud. Brug ikke slibende
rengøringsmidler, da de kan skade TV-skærmens
belægning. Af sikkerhedsmæssige hensyn skal man
tage stikket ud af stikkontakten under rengøring.
Når fjernsynet flyttes, skal det holdes korrekt under
bunden.
USB er for langsom: Hvis meddelelsen ”USB er for
langsom” vises på skærmen, når en optagelse startes,
så prøv at genstarte optagelsen. Hvis du stadig får
den samme fejl, er det muligt, at din USB-disk ikke
opfylder hastighedskravene. Prøv at tilslutte en anden
USB-disk.
Billedpersistens: Bemærk at ghosting kan
forekomme, når der vises et still-billede. LED tv’ets
billedpersistens kan forsvinde efter kort tid. Prøv at
slukke for fjernsynet i et stykke tid.
For at undgå billedpersistens skal man ikke benytte
still-billeder i længere perioder.
Ingen strøm: Hvis TV-apparatet ikke har strøm,
skal man undersøge strømkabel og -stik samt
stikkontakten.
Dårligt billede: Har De valgt det rigtige TV-system?
Er TV’et eller stueantennen anbragt for tæt på ikkejordforbundet lyDedstyr eller neonlys osv.? Bjerge
eller høje bygninger kan forårsage dobbeltbilleder eller
spøgelsesbilleder. I nogle tilfælde kan De forbedre
billedkvaliteten ved at ændre antennens retning. Er
billede eller Tekst-TV uigenkendeligt? Kontroller om
De har indstillet den rigtige frekvens. Venligst finindstil
kanalerne. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to
perifere enheder er tilsluttet TV’et samtidigt. I så fald
skal De frakoble den ene perifere enhed.
Intet billed: Er antenneledningen korrekt tilsluttet?
Sidder stikkene korrekt i antennestikket? Er
antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige
stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De
kontakte Deres forhandler. No Picture (Intet billede)
betyder, at tv’et ikke modtager en udsendelse. Har De
trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv
igen. Check også valg af korrekt indgangskilde.
Lyd: Der er ingen lyd. Har De måske afbrudt lyden ved
tryk på knappen? Der er kun lyd i den ene højttaler. Er
balancen indstillet helt til den ene side? Se menuen
Lyd (Sound).
Fjernbetjening: TV’et reagerer ikke på
fjernbetjeningen. Måske er batterierne brugt op. I så
fald kan du stadig anvende lokalknapperne på tv’et.
Kilder til input: Hvis man ikke kan vælge en
signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er
blevet tilsluttet. Undersøg AV-kabler og forbindelser,
hvis du har forsøgt at forbinde en enhed.
Optagelsen er ikke tilgængelig: For at optage et
program skal du først forbinde en USB-disk til dit
tv, mens tv’et er slukket. Du skal derefter tænde
tv’et for at aktivere optagefunktionen. Ellers er
optagefunktionen ikke tilgængelig. Hvis du ikke kan
gennemføre optagelsen, så prøv at slukke for tv’et og
sætte USB-enheden i igen, mens tv’et er slukket.
Dansk - 33 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:33
13.04.2012 14:29:48
Tillæg A: Pc input – typiske
skærmtilstande
Skærmen har en maksimal opløsning på 1920 x
1200, frekvens. Den følgende tabel er en illustration
af nogle af de typiske opløsningsformater til video.
Det kan være, at dit TV ikke understøtter forskellige
opløsninger. Understøttede opløsninger ses nedenfor.
Hvis man skifter sin PC til et ikke-understøttet
format, vil en advarselsbesked (OSD) komme frem
på skærmen.
Indeks
(Index)
1
Opløsning
Appendiks B: AV- og HDMIsignalkompatibilitet (typer
indgangssignal)
Understøttede
signaler
Tilgængelig
PAL 50/60
O
EXT
NTSC 60
O
(SCART )
RGB 50
O
RGB 60
O
PAL 50/60
O
Kilde
Frekvens
Side AV
640x350
85 Hz
2
640x400
70 Hz
3
640x480
60Hz-66Hz-72Hz
-75Hz-85Hz
4
800x600
56Hz-60Hz-70Hz-72Hz
-75Hz-85Hz
5
832x624
75 Hz
6
1024x768
60Hz-66Hz-70Hz-72Hz
-75Hz
7
1152x864
60Hz-70Hz-75Hz
-85 Hz
8
1280x768
60 HzA
9
1280x768
60 HzB
10
1280x768
75Hz-85Hz
11
1280x960
60Hz-75Hz-85Hz
12
1280x1024
60Hz-75Hz-85Hz
YPbPr
13
1360x768
60 Hz
14
1400x1050
60 HzA
15
1400x1050
60 HzB
HDMI1
16
1400x1050
75Hz-85Hz
HDMI2
17
1400x900
65Hz-75Hz
18
1600x1200
19
NTSC 60
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
50Hz
O
1080P
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I
50Hz
O
576P
50Hz
O
720P
50Hz
O
720P
60Hz
O
1080I
50Hz
O
1080I
60Hz
O
1080P
24Hz
O
60 Hz
1080P
25Hz
O
1680x1050
60 Hz
1080P
30Hz
O
20
1920x1080
60 HzA
1080P
50Hz
O
21
1920x1080
60 HzB
1080P
60Hz
O
22
1920x1200
60HzA
23
1920x1200
60Hz
(X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig)
I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LED-TV’et.
Problemet kan være manglende ovberensstemmelse med
standarder fra kildeudstyr (DVD, antennebox etc.). Hvis man
oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren
samt producenten.
Dansk - 34 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:34
13.04.2012 14:29:48
Appendiks C: Understøttede DVIopløsninger
Ved tilslutning af enheder til tv’ets forbindelser ved
brug af DVI til HDMI-kabler (medfølger ikke), skal du
se følgende opløsningsinformationer.
Indeks
(Index)
Opløsning
1
640x400
70Hz
2
640x480
60Hz-66Hz-72Hz
-75Hz
3
800x600
56Hz-60Hz-70Hz72Hz -75Hz
4
832x624
75 Hz
5
1024x768
60Hz-66Hz-70Hz72Hz -75Hz
6
1152x864
60Hz-70Hz-75Hz
7
1152x870
75Hz
8
1280x768
60 Hz
9
1280x768
75Hz
10
1280x960
60Hz-75Hz
Frekvens
11
1280x1024
60Hz-75Hz
12
1360x768
60 Hz
13
1400x1050
60 Hz
14
1400x1050
75Hz
15
1400x900
65Hz-75Hz
16
1600x1200
60 Hz
17
1680x1050
60 Hz
18
1920x1080
60 Hz
19
480i-480p
60Hz
20
576i-576p
50Hz
Appendiks D:
Softwareopgradering
• Tv’et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer
via tv-kanaler.
• Ved søgning i udsendte kanaler finder tv’et de
tilgængelige kanaler, som er gemt i dine indstillinger.
Så før der sges efter softwareopgraderinger anbefales
det at foretage automatisk søgning og opdatere alle
tilgængelige kanaler.
1)Søgning efter softwareopgradering via
brugerggrænseflade
Det er muligt at kontrollere om der er en ny
softwareopgradering til tv’et manuelt.
Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælge Indstillinger og derefter
menuen Andre indstillinger. I menuen Andre indstillinger,
skal du vælge punktet Softwareopgradering og trykke på
OK for at åbne menuen Opgraderingsindstillinger.
I menuen Opgraderingsindstillinger skal du vælge Søg
efter opgradering og trykke på OK.
Hvis der finds en ny opgradering, påbegyndes installationen
af denne. En statusbjælke viser installationens status. Når
installationen er gennemført, vises en genstartmeddelelse,
for at aktivere den nye software. Tryk OK for at genstarte.
2) 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion
Hvis Automatisk signing i menuen Opgraderingsfunktioner
er aktiveret, aktiveret tv’et kl. 03.00 og søger efter nye
softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der
findes ny software som bliver installeret, åbnes tv’et med
den nye softwareversion, næste gang det tændes.
Bemærkning om genstart: Genstart er det sidste trin i
softwareopgraderingen, hvis installationen af den nye
software blev gennemført. Under genstart foretager tv’et
de endelige initialiseringer. Under genstartsekvensens
lukkes strømpanelet og lysdioden på fronten angiver
aktiviteten ved at blinke. Cirka 5 minutter genstartes tv’et
med ny software.
Hvis tv’et ikke genstarter inden for 10 minutter, skal
strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen.
Tv’et skal tændes sikkert med den nye software. Hvis du
stadig ikke kan få tv’et til at virke, skal du gentage tilkoblingsog frakoblingssekvensen et par gange mere. Hvis tv’et
stadig ikke virker, skal du kontakte servicepersonalet for
at få udbedret problemet.
Advarsel: Når lysdioden blinker under genstart,
må tv’ets strømtilførsel ikke blive frakoblet. Hvis
dette gøres, kan det medføre, at tv’et ikke tændes
igen og kun kan repareres af servicepersonale.
Dansk - 35 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:35
13.04.2012 14:29:48
Appendiks E: Understøttede filformater til USB-tilstand
Medie
Filformat
Formater
.mpg, .mpeg
Video
MPEG1, 2
.dat
MPEG1, 2
.vob
MPEG2
.mkv
Audio
MPEG Layer 1/2/3
Kommentarer
(Maks. opløsning /Bitrate osv.)
MPEG2
H.264, MPEG1,2,4
EAC3 / AC3
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
MPEG4, Xvid 1.00,
Film
Musik
Foto
Xvid 1.01, Xvid 1.02,
Xvid 1.03, Xvid 1.10beta1/2 H.264
PCM/MP3
MPEG2, MPEG4
PCM/MP3
.avi
Xvid 1.00, Xvid 1.01,
Xvid 1.02, Xvid 1.03,
Xvid 1.10-beta1/2 H.264
PCM
.mp3
-
MPEG 1 Layer 1 / 2
(MP3)
.mp4
Baseline JPEG
.jpg .jpeg
.bmp
Undertekster
.sub
32Kbps ~ 320Kbps(Bithastighed)
32KHz ~ 48KHz(Sampling-hastighed)
Maks. BxH = 15360x8640
4147200byte
Progressiv JPEG
Maks. BxH = 1024x768
6291456byte
-
Maks. BxH = 9600x6400
3840000byte
-
.srt
MAX 1920x1080 @ 30P 20Mbit/sek
-
Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr
og batterier
[Kun i EU]
Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må
bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe
produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter
som anvendes til indsamling af produkter til genbrug.
Batteri
NB: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette
batteri indeholder bly.
Produkter
Dansk - 36 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:36
13.04.2012 14:29:48
Specifikationer / produktdatablad
Digital modtagelse (DVB-C)
TV-UDSENDELSE
Transmissionsstandarder:
PAL/SECAM B/G D/K K’ I/I’ L/L’
DVB-C, MPEG2, DVB-C, MPEG4
MODTAGELSESKANALER
I. DEMODULATION
VHF (BÅND I/III)
Symbolrate 4.0 Msymbols/s to 7.2 Msymbols/s
UHF (BÅND U)
HYPERBÅND
-Modulering: 16-QAM , 32-QAM ,64-QAM, 128-QAM
og 256-QAM
ANTAL FORUDINDSTILLEDE KANALER
II. VIDEO
1000
Alle MPEG2 [email protected] med opkonvertering
og filtrering til CCIR601-format.
KANALINDIKATOR
CVBS analoge udgange.
Skærmmenu
III. AUDIO
RF ANTENNEINDGANG
Alle MPEG1 Layer 1 og 2 modus
75 ohm (ubalanceret)
Understøttede samlingsfrekvenser er 32, 44.1 & 48
KHz
DRIFTSSPÆNDING
220-240V AC, 50 Hz.
AUDIO
German + Nicam Stereo
LYDUDGANGSEFFEKT (WRMS.) (10% THD)
2 x 2,5
STRØMFORBRUG (W)
45 W (max.)
0,5 W (Standby)
0 W (Off)
Fysisk opløsning: 1920 x 1080 pixel
PANEL
16:9 visning, 54,6cm /22” skærmstørrelse
TILLADT OMGIVELSESTEMPERATUR
+5° C - +35° C
TILLADT RELATIV LUFTFUGTIGHED
20 % - 85 %
DIMENSIONER (mm)
Dimensioner med fod (B x H x D): ca 534 x 377 x 136 mm
Vægt med fod: ca 4,2 kg
Mål uden fod (B x H x D): ca 534 x 344 x 53 mm
Vægt uden fod: ca. 4,0 kg
MHEG-5 ENGINE stemmer overens med ISO / IEC 13522-5
For
Object carousel support stemmer overens med ISO/IEC 135818-6 ogUK DTT profil Storbritannien
Frekvensområde: 474-850 MHz for Britiske modeller
Digital
modtagelse
DVB-T
170-862 MHz for EU-modeller
Transmissionsstandarder: DVB-T. MPEG-2, MPEG-4
Demodulering: COFDM med 2K/8K FFT funktion
FEC: alle DVB-funktioner
Video: [email protected], PAL, 4:3/16:9
Audio: MPEG Layer I&II 32/44.148kHz
Dansk - 37 -
01_[DK]_MB62_(01_TV)_woypbpr_1201UK_DVBTC_PVR_22951LED_NICKEL17_10079214_50219726.indd Ksm1:37
13.04.2012 14:29:48
Indholdsfortegnelse
Funktioner
Funktioner............................................................. 38
Generelle funktioner.......................................... 38
Sikkerhedsoplysninger.......................................... 39
Bemærkninger om cd’er........................................ 39
Håndtering af diske............................................ 39
Rengøring.......................................................... 39
Licence Notification............................................... 39
Sådan afspilles en DVD........................................ 39
Knapper på DVD’ens kontrolpanel....................... 40
Oversigt over fjernbetjeningen.............................. 41
Almindelig anvendelse.......................................... 42
Almindelig afspilning.............................................. 43
Normal afspilning............................................... 43
Til din orientering:.......................................... 43
Bemærkninger til afspilning:.............................. 43
Opsætningsmenuens punkter............................... 43
Videoopsætningsside........................................ 43
TV-type.......................................................... 43
Sprogindstilling.................................................. 43
OSD-SPROG................................................. 43
AUDIO........................................................... 43
DISK MENU.................................................. 43
UNDERTEKST............................................... 43
Indstillinger........................................................ 44
STANDARD................................................... 44
DOWNMIX..................................................... 44
KODEORD (ændring af kodeord):................. 44
SPDIF-UDGANG............................................... 44
Fejlfinding.............................................................. 44
Billedkvaliteten er dårlig (DVD).......................... 44
Cd’en spiller ikke............................................... 44
Forkert OSD-sprog............................................ 44
Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.) fungerer
ikke.................................................................... 45
Intet billede........................................................ 45
Ingen lyd............................................................ 45
Forvrænget lyd.................................................. 45
Fjernbetjeningen reagerer ikke.......................... 45
Hvis intet fungerer............................................. 45
Definition af termer................................................ 45
Cd-typer som er kompatible med denne enhed... 46
Specifikationer....................................................... 46
Universel fjernbetjening...............................47-48-49
Generelle funktioner
• DVD / CD / CD-R / CD-RW / MP3 / JPEG / MPEG.
• NTSC/PAL afspilning (afhængigt diskindhold).
• LPCM lyd via koaksial digital lydudgang
(ekstraudstyr).
• Multi-audio (op til 8) understøttelse (afhængigt af
diskindhold).
• Multi-undertekster (op til 32) understøttelse
(afhængigt af diskindhold).
• Multi-vinkel understøttelse (op til 9) (afhængigt af
diskindhold).
• 8 niveauer af forældrekontrol.
• Hurtig fremadspoling og tilbagespoling på 5
forskellige hastigheder. (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
• Slowmotion-afspilning i 4 forskellige hastigheder.
(1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x fremad).
• Billede-for-billede afspilning.
• Søgetilstand.
• Gentag.
• Koaksial lydudgang (ekstra).
• Kopierede diske kan være inkompatible.
Bemærk
• Der kan forekomme MP3-optagelser, som denne
DVD-afspiller ikke understøtter på grund af
forskellige optagelsesformater eller disktyper.
• Læs venligst brugsanvisningen om MP3-afspilning.
• CD-R/CD-RW diske der er optaget med CD-DAmetoden kan afspilles. Visse CD-R/CD-RW diske
kan være inkompatible grundet disk- og laserdesign.
• DVD-R/RW diske optaget med DVD-Video-metoden
kan afspilles. Nogle DVD-R/RW -diske kan være
inkompatible på grund af laser-pick-up og diskdesign.
• Visse diske kan være inkompatible med JPEG Viewerfunktionen på grund af forskelligt optageformat eller
diskens tilstand.
• For at sikre korrekt drift, må der kun anvendes 12
cm skiver.
Dansk - 38 -
Rengøring
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger
dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage
skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt
i overensstemmelse med vejledningen.
• Før afspilning skal cd’en renses med en renseklud.
Tør cd’en af fra midten og ud.
CLASS 1
LASER PRODUCT
• Brug ikke opløsningsmidler såsom benzin, fortynder,
kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk spray der beregnet til vinyl-lp’er.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
Lynsymbolet i advarselstrekanten skal
advare brugeren om, at der er uisoleret
”farlig spænding” inden i apparatets
kasse, som kan være kraftig nok til at
udgøre en risiko for elektrisk stød.
Licence Notification
• Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi som er beskyttet af
Amerikanske patenter samt andre intellektuelle
ejendomsrettigheder. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi skal være godkendt af Rovi
Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og
andre begrænsede afspilninger, medmindre anden
autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse
Engineering og demontering er forbudt.
Udråbstegnet inde i en
advarselstrekant skal oplyse brugeren
om, at der er vigtige betjenings- og
vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets
medfølgende vejledning.
Bemærkninger om cd’er
Håndtering af diske
• Cd’en bør kun berøres på dens kanter for at holde
den ren. Overfladen bør ikke berøres.
• Sæt ikke papir eller tape på cd’en.
Sådan afspilles en DVD
Når der placeres en disk i diskbakken, skal den
etiketforsynede side vende opad:
• Hvis cd’en er tilsmudset med en substans - såsom
lim - skal dette fjernes, før cd’en anvendes.
• Udsæt ikke cd’en for direkte sollys eller varmekilder
såsom varmerør. Lad den heller ikke cd’en ligge i en
parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen hurtigt
kan stige og beskadige den.
• Efter afspilning skal cd’en opbevares i sin
kassette.
Når TV’et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med
knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Tryk på afspil,
på fjernbetjeningen eller tryk direkte på afspil på
frontpanelet. Hvis der ikke er nogen disk i loaderen,
skal du først anbringe en dvd og trykke på afspil.
Dansk - 39 -
Knapper på DVD’ens kontrolpanel
A. Diskindlæser
B. Afspil/Pause
Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne
knap som (vælger den fremhævede enhed), hvis disken tillader det.
C Stop/Åbn
Stopper afspilningen af diske / Åbn eller indlæs disken NB:
• Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen.
• Når du afspiller en fil, skal du trykke på STOP-knappen tre gange for at åbne.
Dansk - 40 -
Oversigt over fjernbetjeningen
1. Standby.
2. Betjener tv-enhed.
Tryk på denne knap for at betjene
fjernbetjeningen i tv/dvd-tilstand.
1
3. Betjenet en set-top-box enhed
2
4. Betjener en ekstern DVD-optager eller en
DVD-afspiller.
3
5. Betjener video-optager
6. Betjener lydenhed
23
TV
4
5
7. Til programmering af andre enheder.
6
8. Ingen funktion i DVD-tilstand.
7
9. Ingen funktion i DVD-tilstand.
ABC
STB
DVD
1
2
JKL
MNO
6
YZ
7
8
9
AV
0
-/--
CODE
8
EPG
9
+
P
-
29
11
+
31
RETURN
14
21. Tamanho da imagem
15
22. Selecção do Modo Imagem
16
ZOOM
24. Talknapper
17
REPEAT
25. AV / kildevalg.
18
ROOT
26. Ingen funktioner
19
TITLE
MENU
32
34
35
36
DISPLAY SEARCH ANGLE
SWAP
LANG
39
INFO
40
i
28. Markør op
29. Markør højre
22
SUBTITLE
41
42
SCREEN
43
PRESETS
44
30. Lydløs.
31. Lydstyrke op / Lydstyrke ned
45
32. Hurtig tilbagespoling
46
33. Afspil (Play)
40. Spring til forrige
38
MODE
20
39. Ryd
37
-
C
21
38. Spring til næste
-
EXIT
33
27. Program op / Program ned (skift til tvfunktion)
37. Afspil/Pause
30
12
20. Undertekster til-fra
36. Stop
28
OK
19. Titel
35. Ingen funktioner
27
10
13
34. Hurtig fremadspoling
26
AUX
18. Rodmenu
23. Indikator LED
25
VCR
15. Ingen funktion i DVD-tilstand.
17. Gentagelsesindstilling
24
5
VWX
13. TV Menu til-fra.
16. Zoom
3
PQR
4
12. Markør ned
14. Retur
GHI
STU
10. Okay / Vælg.
11. Venstremarkør
DEF
41. Vinkel
42. Søgetilstand
43. Info
44. Audio - sprogvalg
45. Ingen funktion
46. Skærm
Dansk - 41 -
Almindelig anvendelse
Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd’ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din
fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper.
Knapper på
fjernbetjeningen
Dvd
Afspilning
Film
Afspilning
Billedafspilning
Afspilning af
musik
Afspil (Play)
Afspil (Play)
Afspil (Play)
Afspil (Play)
Pause
Pause
Pause
Pause
Stop
Stop
Stop
Stop
C
DISPLAY
Foregående/Næst
e
Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt).
Markerer et menupunkt. Drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis
tilgængeligt).
Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling
Ændre slideViser scenen fra forskellige vinkler (hvis
effekt
X
tilgængeligt).
(afhængigt af
indholdet).
Rydder ciffer (hvis tilgængeligt).
Viser tidspunkt/ Viser hovedopsætningsmenuen
INFO
SPROG
Valg af tidstællingstilstand (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand.
Lydsprog.
X
X
MENU
Viser tv-menuen.
OK / Vælg
GENTAG
Åbn/Vis/Afspil
Viser gentagelsesfunktioner.
Spol frem/tilbage
/ e/f
/
/
ANGLE (VINKEL)
RETUR (RETURN)
STI
SØGEMODUS (*)
UNDERTEKST
SWAP
TITLE (TITEL)
Spol frem/tilbage
Foregående/Næste
Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig) .
Skifter til stimappen (hvis tilgængelig) .
Vælger den
Direkte valg af scener eller tidspunkt.
ønskede fil.
Undertekster Til-Fra (**) Tryk igen for at
X
skifte til næste tilstand.
Valg af mediekilde.
Viser diskmenu
(hvis tilgængelig).
ZOOM
Viser diskmenu
(hvis tilgængelig).
Vælger den
ønskede fil.
X
X
X
Zommer billede. Tryk igen for at skifte til næste tilstand.
Andre funktioner - Knapkombinationer
(Under afspilning)
+
Langsom fremadspoling
Indstiller hastighed for langsom fremadspoling
[ + ] + +
Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling
+
Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling
+
Bekræfter stopkommando.
Tryk på gentagne gange for at spole fremad
+
manuelt.
(*) Du kan skifte til titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter ciffertasten
for at skifte til en af ciffertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5.)
Dansk - 42 -
10. Nogle DVD’er har ingen rod og/eller titelmenuer.
Almindelig afspilning
11. Baglænsspring er ikke muligt.
Normal afspilning
12. For bekvemmelighed:
1. Tryk på power-knappen
2. Sæt en disk i diskbakken.
Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med
det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget
på disken.
Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større
end den samlede længde af den aktuelle titel, vil
Tid-søgefeltet forsvinde og meldingen “
INPUT
UGYLDIGT” vises i det øverste venstre hjørne af
skærmen.
Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter
et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter
introduktionen af filmselskabet. Dette afhænger af
cd’ens indhold og kan variere.
13. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er
aktiveret.
NB: Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er optaget
en menu på disken.
Videoopsætningsside
Opsætningsmenuens punkter
3. Tryk på “ ” / “ ” / / eller talknappen/rne
for at vælge den ønskede titel.
4. Tryk på OK.
Afspilning af de valgte enheder begynder nu. Den
afspillede enhed kan have et bevægeligt billede, et
stillbillede eller en anden undermenu, afhængig af
disken.
Til din orientering:
Hvis der foretages en handling med en knap, der er
forbudt, vises “
TV-type
Tv-type er kun tilgængelig som ’PAL’ Tv’et understøtter
også NTSC-signaler, dog bliver signalet omdannet til
PAL, når det kommer frem på skærmen.
” symbolet.
Bemærkninger til afspilning:
1. Der høres ingen lyd under hurtig frem- og
tilbagespoling.
Sprogindstilling
2. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom
gengivelse.
3. Tilbagefunktionen for slowmotion er ikke
tilgængelig.
4. I visse tilfælde, ændres undertektstens sprog
ikke umiddelbart til den valgte.
5. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv efter
gentagne tryk på knappen, betyder det at sproget
ikke er tilgængeligt på disken.
6. Når afspilleren genstartes eller disc´en ændres,
vil undertekst selektionen automatisk ændres
tilbage til de indledende indstillinger.
OSD-SPROG
Du kan vælge, hvad der skal være standard OSDsprog på afspillernes menuer
7. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes
af disken, vil undertekstsproget automatisk
være diskens 1. prioritetssprog.
AUDIO
8. Normalt finder en cirkulation sted, hvis du skifter
til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster
ved at trykke knappen flere gange, indtil
”Undertekst fra” vises på skærmen.
DISK MENU
9. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev
fjernet, er det sprog du hører det sprog, der
blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis
dette sprog ikke er optaget på cd’en, vil kun de
tilgængelige sprog på cd’en kunne høres.
Du kan vælge standard lydsproget, hvis det
understøttes af DVD-cd’en.
Du kan vælge cd’ens menusprog blandt disse sprog.
Diskmenuen vil vises på det udvalgte sprog, hvis det
understøttes af DVD-cd’en.
UNDERTEKST
Du kan vælge standardsproget på undertekster, hvis
det understøttes af DVD-cd’en.
Dansk - 43 -
Indstillinger
venligst den tekniske service, hvis du har glemt
kodeordet.
SPDIF-UDGANG
STANDARD
Hvis du vælger RESET og så trykker OK, bliver
fabrikindstillingerne indlæst. Børnespærring og
forældreadgangskoden ændres ikke.
DOWNMIX
Dette kan vælges, når Tv’ets digitale lydsignal
bruges.
SURROUND: Surround lydudgang.
STEREO: To-kanals stereo.
Du kan indstille Spdif-udgangen til PCM eller RAW.
Hvis du vælger PCM fra SPDIF-udgang i DVDmenuen og afspiller DVD’en med Dolby audio, kan
du få lydudgang med to kanaler via højttalerne og
SPDIF-udgangen. Hvis du vælger RAW fra SPDIFudgang i DVD-menuen og afspiller DVD’en med Dolby
audion, afbrydes lyden fra højttalerne og du vil få 5+1
Dolby audio via SPDIF-udgangen.
Fejlfinding
BØRNESPÆRRING (sikringsniveau)
Billedkvaliteten er dårlig (DVD)
• Sørg for at DVD diskens overflade ikke er beskadiget.
(Ridser, fingeraftryk, osv.)
• Rengør DVD-disken og prøv igen.
Se instruktionere der er beskrevet i “Noter om Diske”
for at se, hvordan disken rengøres ordentligt.
• Sørg for at DVD’en ligger i bakken med den rigtige
side opad.
Afspilning af nogle DVD’er kan være begrænset til
nogle aldersgrupper. Funktionen “Børnesikring” gør
det muligt at begrænse afspilningen til et niveau, der
kan indstilles af forældrene.
• En fugtig DVD eller kondensering kan have
indflydelse på udstyret. Vent 1 til 2 timer i Standby
for at tørre udstyret.
Dette sikringsniveau kan indstilles til et af de otte
niveauer. Indstillingen niveau “8 VOKSNE” tillader,
at alle titler på en DVD kan afspilles uafhængigt
af børnesikringen på DVD’en. Du kan kun se
DVD’er, som har samme eller et lavere niveau end
børnesikringens niveau.
• Ingen disk i maskinen.
KODEORD (ændring af kodeord):
Med denne funktion kan du ændre den aktuelle
kod.
For at ændre kodeordet vil du blive spurgt om at
indtaste det gamle kodeord. Efter du har indtastet
det gamle kodeord, kan du indtaste et nyt kodeord
med 4 cifre.
Med C tasten kan du slette fejl.
NB: Koden er som standard indstillet til ”0000”. Du
skal indtaste et XXXX digitalt kodeord, hver gang
du ønsker at ændre børnesikringsniveauet. Kontakt
Cd’en spiller ikke
Anbring en disk i loaderen.
• Disk er indsat forkert.
Sørg for at DVDen sidder i bakken med den rigtige
side opad.
• Forkert disktype. Maskinen kan ikke afspille Cdrom’er m.v.
• DVD’ens regionalkode skal svare til afspillerens
kode.
Forkert OSD-sprog
• Vælg sprog i opsætningsmenuen.
• Lydsporets eller underteksternes sprog kan ikke
ændres på en DVD.
• Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke
optages på DVD’en.
Dansk - 44 -
• Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp
af DVD’ens titelmenu. Nogle DVD’er giver ikke
brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger
uden at bruge disk-menuen
Nogle funktioner (vinkel, zoom etc.)
fungerer ikke
• Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD’en.
• Vinkler kan kun ændres når vinkelsymbolet vises.
Intet billede
• Er der trykket på de rigtige knapper på
fjernbetjeningen? Prøv igen.
Ingen lyd
• Kontroller at lydstyrken er sat til et hørbart niveau.
• Kontroller at du ikke har slukket for lyden ved et
uheld.
Forvrænget lyd
• Kontroller at den passende aflytningsindstilling er
korrekt.
Fjernbetjeningen reagerer ikke
• Vær sikker på at fjernbetjeningen er i den korrekte
tilstand.
• Kontroller om batterierne sidder rigtigt.
æstetisk fuldbevægeligt video over lange tidsperioder
(f eks. kan en hel film optages).
Strukturen på en DVD består af to 0,6 mm tynde
diske som klæber ved hinanden. Jo tyndere cd’en er
desto højere er tætheden på hvilken informationer
kan optages. En DVD disk har en større kapacitet end
en 1,2 mm tyk disk. Da de to tynde diske klæber på
hinanden vil det i den nærmere fremtid måske være
muligt at optage på begge sider og dermed forlænge
spilletiden.
Undertekster
Det er trykte linjer som vises på bunden af skærmen
og som oversætter eller gengiver dialoger. De er
optaget på DVD’en.
Tidstal
Viser afspilningstiden som er afløbet fra starten af
cd’en eller en title. Den kan bruges for hurtigt at finde
en speciel scene. (Ikke alle disk tillader brugen af
denne tidsfunktion. Muligheden fastlægges af diskproducenten.)
Titelnummer
Disse numre er optaget på DVD cd’en. Hvis en disk
indeholder to eller flere film er disse film nummereret
som titel 1, titel 2, etc.
Track-nummer
• Udskift batterierne.
Hvis intet fungerer
Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og intet
fungerer, bør du slukke TV/DVD og tænde den igen.
Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler
eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at
reparere et defekt TV/DVD.
Disse numre er tildelt til tracks som blev optaget på
audio Cd’er. Det gør det muligt at finde specielle
tracks hurtigt.
LPCM
LPCM står for Pulse Code Modulation og er digitalt
lyd.
MPEG
Definition af termer
Vinkel
På nogle DVD’er er der optaget scener som samtidigt
blev “skudt” fra et antal af forskellige vinkler (samme
scene blev ”skudt” fra forsiden, fra venstre side, fra
højre side etc.). Ved en sådan disk kan man bruge
VINKEL knappen for at se scenen fra forskellige
vinkler.
Forkortelse for Moving Picture Experts Group. Det er
en international standard til komprimering af billeder.
På nogle DVD’er blev digitalt lyd komprimeret og
optaget i dette format.
Kapitelnummer
Disse numre er optaget på DVD cd’en. En titel er
opdelt i mange afsnit, hvert afsnit er nummereret og
specielle dele af en videopræsentation kan findes
hurtigt ved hjælp af disse numre.
DVD
Det henviser til en high-density optisk disk på hvilken
billeder med høj kvalitet og lyd blev optaget ved
hjælp af digitale signaler. Forening af en ny teknologi
til videokomprimering (MPEG II) og high-density
optagelsesteknologi. DVD gør det muligt at optage
Dansk - 45 -
Cd-typer som er kompatible med denne enhed
Disktyper (logoer)
Optagetyper
Diskstørrelse
Lyd
+
Video
12 cm
Maks.
afspilningstid
Egenskaber
DVD
Enkeltsidet; 240
min.
Dobbeltsidet; 480
min.
•
Dvd indeholder fremragende lyd og video
grundet Dolby Digital- og MPEG-2
systemet.
En lp optages som et analogt signal med
mere forvrængning. Cd optages som et
digitalt signal med bedre lydkvalitet,
mindre forvrængning og mindre
forringelse af lydkvaliteten over tid.
A U D IO -C D
Lyd
12 cm
74 m in .
•
12 cm
Det
afhænger
af MP3kvaliteten.
•
12 cm
Det
afhænger
af JPEGkvaliteten.
D I G IT A L A U D I O
M P 3 -C D
Lyd
(x x x x .m p 3 )
READABLE
P IC T U R E -C D
Video
(stillbillede)
JR EPA DE
G
ABLE
MP3 optages som et digitalt signal med
bedre lydkvalitet, mindre forvrængning og
mindre forringelse af lydkvaliteten over
tid.
JPEG optages som et digitalt signal med
• bedre
billedkvalitet med tiden.
Specifikationer
DVD: SS/SL 4.7” (DVD-5)
Understøttede
disktyper
CD-DA
SS/DL 4.7” (DVD-9)
CD-R
DS/SL 4.7” (DVD-10)
CD-RW
DS/DL 4.7” (DVD-18)
MP-3/JPEG
MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1 understøttet)
Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels
Video Type
50 og 60 rammefornyelsesrater (PAL & NTSC)
Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek
Linjeopløsning mere end 500 linier
Audio Type
Lydudgang
Flerkanals MPEG afkodning.
LPCM
Analoge Outputs:
24 bit /48, 44.1kHz down-sampling DAC
Dansk - 46 -
Universel fjernbetjening
Anvendelighed
Denne universelle fjernbetjening kan erstatte op til fem almindelige fjernbetjeninger og styre følgende
enheder:
TV apparat med videotekst,
VCR video-optager, dvd-afspiller og dvd-optager,
SAT satellit-modtager,
AUX lydenheder såsom cd-afspiller og forstærker.
Benævnelse af kildeknapperne „VCR“, „DVD“, „SAT“ osv er kun for princippets skyld. Disse knapper kan
bruges til andre typer enheder, f.eks. betalings-tv dekoder. TV knappen kan imidlertid kun bruges til betjening
af ét tv. Til sikring af kontrollen med LCD-TV’et, vælg enhedskode 1014.
Programmering af enhedskoderne
For hver enhed, som betjenes med den universelle fjernbetjening, skal der programmeres en firecifret
enhedskode for kildeknappen (TV, VCR, DVD, SAT, AUX). Knappernes betegnelser tjener kun som hjælp til
hukommelsen. Med undtagelse af TV-knappen, kan hver knap bruges til en hvilken som helst enhed (”Flextilstand”). TV-knappen kan kun bruges med en tv-kode.
Anbring en videocasette i videoptageren, inden den programmeres som en enhed.
Indtast enhedskoden i henhold til listen med koder
Koden for hver relevant enhed findes på kodelisten vedhæftet betjeningsvejledningen.
Proceduren er som følger:
• Tænd manuelt for den pågældende enhed.
• Hold CODE (KODE) knappen nede i ca 3 sekunder, indtil den røde LED lyser konstant.
• Tryk kort på den pågældende kildeknap ( TV, VCR, DVD, SAT, AUX).
• Indtast den firecifrede kode fra kodelisten.
Den røde LED slukker kort for at bekræfte hver gang, der trykkes på knappen.
Hvis du har indtastet en gyldig kode, slukker den røde LED efter indtastningen af det sidste ciffer. Hvis den
indtastede kode er ugyldig, blinker den røde LED i tre sekunder, inden den slukker.
Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du gentage programmeringen. Brug om nødvendigt en
anden kode. Prøv alle koderne tildelt dit mærke. Vælg koden, som reagerer korrekt på alle fjernbetjeningens
kommandoer.
Hvis dette heller ikke lykkes, skal du prøve søgemetoden beskrevet i kapitlet ”Automatisk skanning”.
Manuel kodeskanning
Manuel skanning foretages på følgende måde:
Tænd manuelt for den pågældende enhed.
Hold CODE (KODE) knappen nede i ca 3 sekunder, indtil den røde LED lyser konstant.
Tryk kort på den pågældende kildeknap ( TV, VCR, DVD, SAT, AUX).
Tryk flere gange på , P/CH+ eller P/CH- knapperne efter hinanden (op til 350 gange), indtil enheden, der
skal betjenes, skifter kanaler eller reagerer korrekt.
Kodesøgningen begynder ved det firecifrede tal, gemt i det øjeblik.
Tryk kort på OK (OK) for at gemme koden.
På grund af de mange forskellige kodenumre, er op til 350 forskellige koder forprogrammeret per enhedstype. I
nogle tilfælde er måske kun de hyppigst brugte hovedfunktioner til rådighed. For nogle særlige enhedsmodellers
vedkommende kan den beskrevne metode ikke anvendes.
Dansk - 47 -
Automatisk kodeskanning
Hvis apparatet ikke reagerer på fjernbetjeningen, selvom du har prøvet alle koderne for din type enhed og
det pågældede mærke, skal du prøve den automatiske skanning. På denne måde kan du finde koder for de
mærker, som ikke findes på enhedens kodeliste.
Når du ønsker at programmere VCR, DVD, SAT eller AUX kildeknapperne med en anden enhed end den,
de er beregnede til, skal du først programmere den automatiske skanning med en kode for den ønskede
enhedstype. F.eks.: Du ønsker at kontrollere en dvd-afspiller med AUX (AUX) knappen. Programmer først en
hvilken som helst kode fra kodelisten for en dvd-afspiller, inden du gør følgende:
Tænd manuelt for den pågældende enhed.
Hold CODE (KODE) knappen nede i ca 3 sekunder, indtil den røde LED lyser konstant.
Tryk kort på den pågældende kildeknap ( TV, VCR, DVD, SAT, AUX).
Ret fjernbetjeningen mod enheden og tryk én gang kort på P/CH+ (P/KAN+) knappen. Hvis enheden ikke har
nogen programfunktion, skal du trykke på knappen i stedet for på P/CH+ (P/KAN+) .
Efter 6 sekunder begynder fjernbetjeningen kodeskanningen og sender alle koderne efter hinanden med ét
sekunds mellemrum (se også næste afsnit). Den røde LED lyser ved hver afsendelse.
Når enheden reagerer på fjernbetjeningen, skal du trykke på OK (OK).
Hvis du ikke når at trykke på OK (OK), kan du med P/CH- (P/KAN-) gå tilbage til koden, enheden reagerede
på.
Du kan afbryde skanningen ved at trykke på OK (OK).
1 sekunds eller 3 sekunders impuls
Hvis fjernbetjeningen skal sende en ny kode med 3 sekunders intervaller og ikke hvert sekund, skal du gøre
som følger:
Tryk to gange på P/CH+ (P/KAN+) ( eller ). Nu sender fjernbetjeningen kun en ny kode hvert 3. sekund. På
denne måde opnår du mere tid, men proceduren varer som helhed længere.
Kodeskanning i henhold til mærkenavn
Med denne funktion kan du skanne i henhold til mærkenavne. Mærkenavnene findes på listen nedenfor. Gør
som følger:
Tænd manuelt for den pågældende enhed.
Hold CODE (KODE) knappen nede i ca 3 sekunder, indtil den røde LED lyser konstant.
Tryk kort på den pågældende kildeknap (TV, VCR, DVD, SAT, AUX). Indtast den enkeltcifrede kode i henhold
til følgende liste:
Knap 1 MEDION, Tchibo
Knap 4 Thomson, Brandt, Fergusson
Knap 2
Knap 5 Saba, Nordmende, Telefunken
Philips, Radiola, Philco, Erres, Pye
Knap 3 Sony, Akai, Panasonic, JVC, Sharp,
Toshiba, Daewo
Knap 6 Grundig, Blaupunkt
Knap 0 alle mærker
Tryk på P/CH+ (P/KAN+) knappen (eller for videoafspillere
eller PLAY (AFSPIL ), indtil enheden reagerer
derpå. Udfør denne procedure hurtigt, idet den automatisk kodeskanning ellers vil starte.
• Gem koden ved at trykke på OK (OK).
Når alle koder er skannet, blinker den røde LED i ca 3 sekunder.
Kode-identifikation
Med kode-identifikation kan du bruge allerede indtastede koder, som er blevet gemt i fjernbetjeningen.
Proceduren er som følger:
Tænd manuelt for den pågældende enhed.
Hold CODE (KODE) knappen nede i ca 3 sekunder, indtil den røde LED lyser konstant.
Tryk kort på den pågældende kildeknap ( TV, VCR, DVD, SAT, AUX). Det røde lys blinker.
Tryk kort på CODE (KODE). Den røde LED blinker engang mere.
Dansk - 48 -
For at finde det første ciffer, skal du trykke på taltasterne 0 til 9. Når det røde LED slukker et øjeblik, er det
første ciffer gemt.
For at finde det andet ciffer, skal du igen trykke på taltasterne 0 til 9. Gentag proceduren for det tredje ciffer.
Den røde LED slukker, straks der er trykket på knappen for det tredje ciffer.
Kode-identifikationen er afsluttet.
Almindelig betjening
Betjening af individuelle enheder
Når du har programmeret fjernbetjeningen for dine lyd/video-enheder, virker den for de mest benyttede
hovedfunktioner på samme måde som den originale fjernbetjening.
Ret fjernbetjeningen mod den pågældende enhed og tryk på den tilsvarende kildeknap. Brug de øvrige knapper
på sædvanlig måde. Et kort blink fra den røde LED bekræfter hver afsendelse af et infrarødt signal.
Du kan aktivere funktionerne ved at trykke på de pågældende funktionsknapper på den universelle
fjernbetjening.
Bemærk venligst:
Det er muligt, at ikke alle funktioner på den originale fjernbetjening findes på den universelle fjernbetjening.
Især, hvor det drejer sig om nye enheder, er det muligt, at funktioner tildeles andre knapper end forventet
eller ganske enkelt ikke findes.
ALT SLÅET FRA funktion
Du kan slukke alle forprogrammerede enheder på én gang. Gør som følger:
Tryk én gang kort på knappen og straks derefter igen og hold den nede i mindst 2 sekunder. Alle
forprogrammerede enheder slukkes nu den ene efter den anden.
Nogle enheder kan tændes og slukkes med X knappen. Enheder, som er slukket individuelt, tændes efter
udførelse af ALT SLÅET FRA.
ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE (EPG)
GUIDE (”EPG“ = ”Elektronisk ProgramGuide“) knappen har mange forskellige funktioner afhængigt af den
tildelte kode:
For tv- og satellit-koder (f.eks. SAT-TV og DVB-T) åbner knappen den elektroniske tv-programguide (EPG).
For dvd-koder åbner knappen Title (Titel) menuen.
For VCR koder kan du bruge knappen til programmering, forudsat din video er udstyret med ShowView (Vis/
Se) funktion.
Dansk - 49 -
P13031 (MD 21111)
MSN 30014353
22
32
22
54,6
2011
Dansk - 50 -
54,6 cm/22“ tv med LED-baggrundslys,
indbygget dvd-afspiller og HD-DVB-T/-C-tuner
MEDION® LIFE® P13031 (MD21111)
DK
Medion Nordic A/S
Naverland 29A
2600 Glostrup
Danmark
06/06/12
Hotline: (+45) 70212020
Fax: (+45) 70212029
MD21111 Aldi DK RC1 Cover.indd 1
E-Mail: [email protected]
www.medion.dk
Betjeningsvejledning
17.04.2012 10:08:29