Oppisopimusopas - Kainuun ammattiopisto

”
Oppisopimus on nykyaikainen ja
työelämälähtöinen tapa hankkia
tai lisätä ammattitaitoa
Hyvä oppisopimusopiskelija,
työpaikkakouluttaja ja työnantaja
Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin. Olemme koonneet oppaaseen
tietoja oppisopimuksen aloittamisesta eli oppisopimuksen solmimisesta lähtien aina oppisopimuksen päättymiseen eli todistuksen kirjoittamiseen asti.
Oppaan tarkoitus on ohjata opiskelijaa hänen oppisopimustaipaleellaan. Oppaasta löytyy
materiaalia opiskelijan, työpaikkakouluttajan ja työnantajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa.
Oppisopimus on yhteistyötä. Kun kaikki osapuolet tietävät omat tehtävänsä tässä koulutustyössä, ollaan jo matkalla onnistuneeseen oppisopimuskoulutukseen.
Antoisaa oppisopimusaikaa!
Oppisopimuspalvelut
www.kao.fi/oppisopimuskoulutus
1
Sisältö
Contents
Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja..................................................1
Sisältö.................................................................................................................................................................2
Yhteystiedot....................................................................................................................................................3
Oppisopimuspalvelut...................................................................................................................................4
Oppisopimuksen perusasioita..................................................................................................................5
Oppisopimuskoulutuksen alkuvaihe.......................................................................................................6
Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset:
• ammatillinen perustutkinto
• ammattitutkinto
• erikoisammattitutkinto............................................................................................................7
Tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen eteneminen.........................................................8
Muun ammatillisen lisäkoulutuksen periaatteet ja eteneminen oppisopimuksella...............9
Oppisopimuskoulutuksen eri osapuolten roolit ja vastuut............................................................11
Henkilökohtaistaminen...............................................................................................................................13
Työpaikalla tapahtuva oppiminen..........................................................................................................13
Työpaikkakouluttaja....................................................................................................................................15
TOS - työssäoppimisen suunnitelma.....................................................................................................17
TOS:n kirjaaminen verkkopalveluun......................................................................................................19
Tietopuolinen oppiminen..........................................................................................................................21
Työssä oppimisen arviointi......................................................................................................................22
Milloin arvioidaan?......................................................................................................................................22
Ohjeita arviointikeskusteluun.................................................................................................................23
Yleiset arviointiperusteet.........................................................................................................................23
Väliarviointi....................................................................................................................................................25
Palautekyselyt opiskelijalle ja työpaikkakouluttajalle...................................................................28
Koulutuskorvaus ja palkkatuki...............................................................................................................29
Opintososiaaliset edut...............................................................................................................................31
Oppisopimuksen muutokset...................................................................................................................32
Oppisopimuksen päättyminen...............................................................................................................33
Päättöarvioinnin tekeminen verkkopalvelussa.................................................................................33
Tutkintotodistus...........................................................................................................................................36
Ammattitutkintostipendi.........................................................................................................................36
Jatko-opintokelpoisuus............................................................................................................................36
Mihin otat yhteyttä, kun kysymyksesi aihe on..................................................................................37
Oppisopimustoimintaa koskevia lakeja ja asetuksia......................................................................37
Sanasto...........................................................................................................................................................39
Muistiinpanoja..............................................................................................................................................40
2
Yhteystiedot
Oppisopimuspalvelut
Ketunpolku 1, rakennus Tieto 2, 87100 Kajaani
Palvelemme: ma - to klo 8.00 - 15.45, pe klo 8.00 - 15.00
www.kao.fi/oppisopimuskoulutus
Hannu Räsänen
oppisopimuspäällikkö
puh. 044 597 5363
[email protected]fi
Jan-Petri Kauppinen
koulutustarkastaja
puh. 044 308 1547
[email protected]fi
Kirsi Mustonen
koulutustarkastaja
puh. 044 797 0874
[email protected]fi
Kati Pääkkönen
koulutustarkastaja
projektipäällikkö
puh. 044 797 0835
[email protected]fi
Mirva Manninen
koulutustarkastaja
puh. 044 797 0873
[email protected]fi
Marjo Toivio
koulutussihteeri
puh. 044 797 4849
[email protected]fi
3
Oppisopimuspalvelut
Tärkeitä yhteystietoja
Tietopuolisen koulutuksen oppilaitos
Nimi
Osoite
Puh.
Tietopuolisen koulutuksen vastuukouluttaja
Nimi
Osoite
Puh.
Sähköposti
Työpaikkakouluttajan yhteystiedot
Nimi
Osoite
Puh.
Sähköposti
Oppisopimuksen vastuuhenkilö (koulutustarkastaja)
Nimi
Osoite
Puh.
Sähköposti
4
Oppisopimuksen perusasioita
Oppisopimuskoulutus on
• työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä
järjestettäviä opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla
opinnoilla (laki ammatillisesta koulutuksesta 630/98 17§)
• yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettavaa ammatillista
koulutusta: aikaisemmat opinnot ja työkokemus
huomioidaan opiskelussa
• ammatillisten tietojen ja taitojen oppimista työpaikalla
työpaikkakouluttajan ohjauksessa
Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto, kun
• saat töitä uudelta alalta
• työtehtäväsi muuttuvat
• haluat opiskella itsellesi ammatillisen tutkinnon
• haluat syventää ammatillista osaamistasi
Työsopimus
Oppisopimus on opiskelijan ja työnantajan välinen määräaikainen työsopimus, johon sovelletaan työsopimuslain
säännöksiä. Siihen sovelletaan myös, mitä työntekijän
osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta. Koeajan pituus
on 0 - 4 kuukautta, ellei toisin sovita. Koeajasta on aina
erikseen sovittava. Työnantajan tulee tarkistaa alan työehtosopimuksesta koeajan kesto, jota noudatetaan myös
oppisopimuskoulutuksessa.
Oppisopimusopiskelijan työsuhde on päätoiminen eli
työtä tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Työnantaja
maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan
ja hoitaa työsuhteeseen liittyvät sivukulut ja vakuutukset.
Työsopimuksessa voi olla erikseen määritelty oppisopimuspalkka, muutoin on maksettava alan peruspalkkaa
työehtosopimuksen perusteella.
Oppisopimussuhteessa olevan henkilön lomaoikeus karttuu myös tietopuolisen koulutuksen aikana, vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa siltä ajalta.
Oppisopimuskoulutuksen
alkuvaihe
Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.
Mukana opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja, oppisopimuspalveluiden
edustaja ja mahdollisesti oppilaitoksen edustaja.
Työnantaja tekee palkkatukihakemuksen
työ- ja elinkeinotoimistoon, mikäli tukea
haetaan.
Oppisopimus tehdään – uusille
työntekijöille myös työsopimus.
Oppisopimuspalvelut hankkii
tietopuolisen koulutuksen.
Työpaikalla tapahtuva koulutus alkaa.
Opiskelija ja työpaikkakouluttaja
laativat työssäoppimissuunitelman.
Tietopuolisen koulutuksen kouluttaja
tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opiskelijan ja
työnantajan/työpaikkakouluttajan
kanssa.
Työssäoppimisen arviointi
kolme kertaa vuodessa,
työpaikkakouluttaja + opiskelija.
Tietopuolisen koulutuksen
lähijaksot alkavat.
6
Tutkintotavoitteiset
oppisopimuskoulutukset:
• ammatillinen perustutkinto
• ammattitutkinto
• erikoisammattitutkinto
Oppisopimuksella voit suorittaa
• ammatillisen perustutkinnon (pt)
- jos ei ole aiempaa tutkintoa eikä pitkää työkokemusta
alalta
• ammattitutkinnon (at)
- jos perustutkinto suoritettu tai vähintään kolmen vuoden
työkokemus alalta
• erikoisammattitutkinnon (eat)
- jos on alan koulutus (pt/at) ja/tai pitkä työkokemus
alalta tai kokemusta esimiestehtävistä tai muista
vaativaa erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä.
Opetushallituksen nettisivuilta www.oph.fi, löydät mitä
kaikkia ammatillisia tutkintoja voit Suomessa suorittaa
sekä millaisia tietoja ja taitoja tutkinnon suorittaminen
edellyttää.
www.osaan.fi -sivuilla voit arvioida omaa ammatillista osaamistasi ennen opintoja ja kehittymistä opintojen aikana.
7
Tutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen eteneminen
Oppisopimuskoulutuksen edellytysten varmistaminen
Henkilökohtaistetun oppisopimuskoulutuksen suunnittelu
ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman laadinta
Työpaikka
• työssä oppimisen suunnitelma
Oppilaitos
• tietopuolisen koulutuksen
toteuttamissuunnitelma
• näyttösuunnitelma
OPPISOPIMUKSEN
SOLMIMINEN
Oppisopimuskoulutuksen toteuttaminen
Työpaikka
• työssä oppiminen
• oppimisen arviointi
Oppilaitos
• tietopuolinen oppiminen
• oppimisen arviointi
Tutkinnon suorittaminen
Oppisopimuskoulutuksen päättäminen
• opintosuoriteote tietopuolisista opinnoista
• päättöarviointi työssä oppimisesta
• osallistumistodistus oppisopimuskoulutuksesta
• tutkintotodistus
8
Muun ammatillisen
lisäkoulutuksen periaatteet
ja eteneminen oppisopimuksella
Tietopuolinen koulutus voi olla
• työpaikalla tapahtuvaa itsenäistä opiskelua
• oppilaitoksessa järjestettävää tietopuolista koulutusta
• osallistumista työryhmiin ja projekteihin
• osallistumista työpaikan sisäisiin koulutuksiin.
Muuta ammatillista lisäkoulutusta voidaan toteuttaa oppisopimuksella, jolloin tavoitteena on pääsääntöisesti tutkinnon osa tai muu räätälöity koulutus. Lisäkoulutus on
suunnattu erityisesti
• vastavalmistuneille
• pitkään työelämästä poissa olleille
• alan vaihtajille.
Muu ammatillinen lisäkoulutus on mahdollista myös yrittäjille yritystoiminnan tukemiseen. Lisäkoulutuksen kesto
on 4 kk - 12 kk.
Muun ammatillisen lisäkoulutuksen tavoitteet määrittelee
yleensä työnantaja yhdessä opiskelijan kanssa.
Muun ammatillisen lisäkoulutuksen eteneminen
Koulutus
Tietopuolinen koulutus
• tietojen ja teorian opiskelua oppilaitoksessa tai työpaikalla
• mahdollisia oppimistehtäviä
• oppilaitoksen kouluttajan ja/tai
työpaikkakouluttajan ohjaus ja tuki.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen
• ammattialan työtehtävät
• kehittävä ote työhön
• työpaikkakouluttajan ohjaus.
Arviointi
Oppisopimusopiskelija &
työpaikkakouluttaja arvioivat
Oppilaitoksen kouluttaja(t)
arvioi(vat)
Todistus
Arviointi työpaikalla tapahtuneesta
oppimisesta: työnantaja
Arviointi tietopuolisesta koulutuksesta: oppilaitos
Todistus oppisopimuskoulutuksesta: Oppisopimuspalvelut
9
10
Oppisopimuskoulutuksen eri
osapuolten roolit ja vastuut
Oppisopimusopiskelijana
Työnantajana
• perehdyt oppisopimuskoulutukseen, opiskeltavan
tutkinnon vaatimuksiin ja arvioit oman osaamisesi
lähtötason
• suunnittelet oppimistasi ja koulutustasi yhdessä
työpaikkakouluttajan sekä oppilaitoksen edustajan
kanssa (henkilökohtaistamissuunnitelma)
• laadit työssäoppimisen suunnitelman yhdessä
työpaikkakouluttajan kanssa
• osallistut tietopuoliseen opiskeluun oppilaitoksessa ja
teet oppimistehtävät
• vastaat työtehtävistäsi työpaikalla
• itsearvioit säännöllisesti ammatillista kehittymistäsi,
apuna esim. oppimispäiväkirja
• osallistut tutkintotavoitteisessa koulutuksessa
näyttöihin
• maksat tutkintomaksun 58 euroa
• ilmoitat omien yhteystietojen muutokset
oppisopimuspalveluun.
• solmit oppisopimuksen
• teet työsopimuksen uuden työntekijän kanssa
vähintään oppisopimuksen ajaksi
• noudatat työehtosopimusta ja maksat sen
mukaista palkkaa
• nimeät motivoituneen ja tehtävään sitoutuneen
työpaikkakouluttajan
• ohjaat työpaikkakouluttajan oppisopimuspalvelujen
järjestämään työpaikkakouluttajakoulutukseen
• mahdollistat osallistumisen tietopuoliseen
opetukseen oppilaitoksessa
• mahdollistat tutkinnon ammattitaitovaatimusten
mukaisen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen
• järjestät riittävän monipuolisia ja haasteellisia työtehtäviä
• tiedotat työyhteisölle oppisopimukseen liittyvistä asioista
• annat todistuksen työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta
• ilmoitat oppisopimukseen liittyvät muutokset
oppisopimuspalveluun (työpaikkakouluttajan
vaihtuminen, opiskelijan työsuhteen purkaminen,
töiden keskeytys, lomautus)
• teet tarvittaessa oppisopimukseen kestoon liittyvän
muutoshakemuksen yhdessä opiskelijan kanssa (oppisopimusta voidaan perustellusta syystä lyhentää tai jatkaa).
Työpaikkakouluttajana
• perehdyt oppisopimuskoulutukseen ja opiskeltavan
tutkinnon sisältöön sekä vaatimuksiin
• laadit työssäoppimissuunnitelman (TOS) yhdessä
opiskelijan kanssa
• järjestät opiskelijalle mahdollisuuden oppia työpaikalla
tavoitteeksi asetettuja tietoja ja taitoja
• ohjaat, neuvot ja opastat oppisopimusopiskelijaa
työpaikalla
• annat palautetta edistymisestä
• suunnittelet työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja
tutkintotilaisuuksien järjestämistä yhdessä oppisopimusopiskelijan ja oppilaitoksen edustajan kanssa
• arvioit oppisopimusopiskelijan kanssa työpaikalla
tapahtuvaa oppimista oppisopimuspalveluun 3 kertaa
vuodessa (väliarvioinnit ja päättöarviointi), jonka perusteella oppisopimuspalvelut maksaa koulutuskorvauksen
• toimit yhteyshenkilönä oppisopimusopiskelijan,
työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuspalveluiden
välillä.
11
Tietopuolisen koulutuksen
tarjoava oppilaitos
Oppisopimuspalvelut
• arvioi koulutusedellytyksiä sekä työpaikalla että
opiskelijan osalta
• vastaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskeluohjelman
laatimisesta
• koulutuksen järjestäjänä hyväksyy oppisopimuksen
ja siihen mahdollisesti tulevat muutokset
• neuvoo oppisopimukseen liittyvissä asioissa
• hankkii tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuudet
oppilaitoksesta sekä vastaa niiden kustannuksista
• vastaa opiskelun seurannasta ja valvonnasta
• seuraa työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointia
• maksaa koulutuskorvaukset työnantajalle
• maksaa opintososiaaliset etuudet oppisopimusopiskelijalle
• järjestää työpaikkakouluttajille työpaikkakouluttajakoulutusta
• antaa oppisopimuskoulutuksen osallistumistodistuksen,
jonka liitteenä ovat todistukset työpaikalla tapahtuneesta
oppimisesta ja tietopuolisesta koulutuksesta.
• vastaa tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien
järjestämisestä
• suunnittelee oppisopimusopiskelijan ja työpaikan
kanssa tietopuolisen koulutuksen sekä tutkintotilaisuuksien sisällöt ja aikataulut
• laatii oppisopimusopiskelijan ja työnantajan kanssa
opintojen henkilökohtaistamissuunnitelman, jossa
huomioidaan oppisopimusopiskelijan aiemmin
hankkimat tiedot ja taidot
• auttaa työpaikkakouluttajaa ja oppisopimusopiskelijaa
luomaan työpaikalle tutkinnon kannalta merkityksellisiä
oppimismahdollisuuksia
• kutsuu opiskelijan lähiopetuspäiviin
• toteuttaa ohjausta työpaikoilla ja oppilaitoksessa
(esim. keskustelut oppisopimusopiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa)
• ohjaa näyttösuunnitelman tekemistä
• arvioi tietopuolista opiskelua
• antaa todistuksen tietopuolisesta koulutuksesta
• antaa tutkintotoimikunnan myöntämän tutkintotodistuksen oppisopimusopiskelijalle.
12
Henkilökohtaistaminen
Parhaimmat oppimistulokset saavutetaan, kun työnantajan, työpaikkakouluttajan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuspalveluiden yhteistyö toimii hyvin. Tämä edellyttää avointa keskustelua ja oikeaa asennetta kaikkien
osapuolten välillä.
Henkilökohtaistaminen ja henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS) laaditaan kullekin opiskelijalle oppisopimuksen
tekemisen yhteydessä, joita päivitetään opiskelun edetessä. Opiskelija, työnantaja, koulutustarkastaja ja oppilaitoksen opettaja osallistuvat yhdessä näiden laatimiseen.
Henkilökohtaistamisessa
kartoitetaan opiskelijan
• koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ja opintojen
ajoittuminen koulutusajalle
• tutkinnon suoritustapa
• vastuullinen kouluttaja tai kouluttajat työpaikalla ja
oppilaitoksessa
• opiskelijan oppimiseen liittyvät erityistarpeet
• muut opiskelijan kannalta tarpeelliset opintojen
järjestämiseen liittyvät seikat
Henkilökohtaistamisen tulee ohjata työssä oppimista,
teoriakoulutusta, tutkintotilaisuuksien toteuttamista sekä
antaa ajalliset, taloudelliset ja toiminnalliset resurssit opiskelulle. Henkilökohtaistamisen tulee vastata opiskelijan ja
työnantajan tavoitteita.
• koulutus- ja ammattitaitotavoite
• aikaisempi alaan liittyvä koulutus
• aikaisempi alaan liittyvä työ- ja muu kokemus
• nykyinen ammattitaito
• ammattitaidon saavuttamisen ja koulutuksen kannalta
keskeiset työtehtävät työpaikalla
Työpaikalla tapahtuva
oppiminen
Oppisopimuksessa suurin osa (n. 80 %) oppimisesta tapahtuu työpaikalla töitä tekemällä. Opiskelija oppii tekemällä monipuolisia alan töitä sekä häntä ohjaa ja arvioi
työpaikalle nimettävä työpaikkakouluttaja.
Oppisopimuskoulutuksessa työnopetus on avainasemassa. Koulutus asettaa työnantajalle, opiskelijalle ja työyhteisön jäsenille vastuuta, velvollisuuksia ja oikeuksia.
Ammattitaito käsittää tietoja, taitoja, asenteita, kykyjä ja
valmiuksia, jotka näkyvät työsuorituksissa.
Työssäoppiminen
• tukee ammatillista kasvua ja erikoistumista
• takaa ajanmukaiset työelämän valmiudet
• lisää opiskelumotivaatiota ja syventää ammatillista
osaamista
• antaa mahdollisuuden oppia erilaisissa oppimisympäristöissä
• kehittää vastuuntuntoa työstä ja opiskelusta
• kehittää vuorovaikutustaitoja ja tuo monipuolisia
kontakteja
• itsenäistää
Työssä oppimisen tavoite on kehittyä ammattitaitoiseksi
työntekijäksi.
Ammattitaitoiselta työntekijältä edellytetään ammatillisia
ja sosiaalisia kykyjä sekä työn suunnittelu-, kehittämis- ja
arviointivalmiuksia.
Hyvin laadittu työssäoppimisen suunnitelma, TOS, säännöllinen ja suunnitelmallinen arviointi sekä palaute oppimisen edistymisestä ovat tärkeitä keinoja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Paras oppimistulos saavutetaan, kun vastuullisen kouluttajan lisäksi koko työyhteisö tukee opiskelijan oppimista,
opiskeluohjelman toteuttamista ja koulutuksen arviointia.
Koulutuksen aikana opiskelija tekee mahdollisimman monipuolisesti eri työtehtäviä.
13
14
Työpaikkakouluttaja
Tunne vastuusi: neuvo, opeta, ohjaa ja näytä esimerkkiä.
Varmista, että asia on ymmärretty. Salli virheet, rohkaise
yrittämään ja kannusta. Luota opiskelijaan ja anna hänelle
vastuuta.
Työpaikkakouluttaja on työpaikalla henkilö, jolla on joko
koulutuksellinen tai ammatillinen pätevyys ao. ammatissa
ja hän on sitoutunut toimimaan opiskelijan kouluttajana ja
arvioijana. Valmiuksia toimia työpaikkakouluttajana kehitetään järjestämällä työpaikkakouluttajakoulutusta, jotta
työnopetus vastaisi sille asetettuja vaatimuksia.
• motivoi jatkuvaan omaehtoiseen arviointiin
• ohjaa ja tue opitun soveltamiseen, ajatteluun
• sovi arviointikeskustelujen aikataulusta ja noudata sitä
• huolehdi tutkintotavoitteen täyttymisestä.
Työnantajilta edellytämme jatkuvia työnjohdollisia toimenpiteitä oppimisen edistymiseksi (perehdytys, työtehtävien
jako, työnohjaus, palkanmaksu). Haluamme myös, että työpaikalla huomioidaan opetuksen laadun kehittäminen ja
yhteistyö tietopuolisen koulutuksen järjestäjän kanssa.
Anna palautetta riittävän usein, myönteisellä sävyllä saat
parhaiten vaikutusta. Arvioi mieluummin tekoja ja tapoja
tehdä, älä arvostele ihmistä ja hänen persoonaansa. Suhtaudu kritiikkiin rakentavasti ja anna tunnustusta kun on aihetta.
Työnantajan tulee vapauttaa opiskelija työtehtävistä tietopuolisille jaksoille sekä luoda edellytykset opiskelijalle osallistua näyttötutkintotilaisuuksien suorittamiseen
omalla työpaikalla.
•
•
•
•
•
anna palaute mahdollisimman nopeasti
anna ideoita ja tietoja, ei niinkään neuvoja
anna vaihtoehtoja, ei valmiita vastauksia tai ratkaisuja
kysy miksi-kysymyksiä
mieti, mikä on oleellista palautetta tässä ja nyt, kaikkea
ei tarvitse sanoa kerralla
• tee palautteestasi arvokasta, kehittävää ja rakentavaa
• valitse sopiva paikka ja aika, tarkista, että palautteesi
on ymmärretty!
Käytännön ohjeita työpaikkakouluttajalle
• kertaa oppisopimuskoulutuksen tavoite
• selvitä itsellesi käsitteet kuten työssä oppiminen,
tietopuolinen opetus, valmistava koulutus, näytöt/
tutkintotilaisuudet, henkilökohtaistaminen
• tutustuta opiskelija henkilöstöön: lähimmät työtoverit,
organisaatio
• tiedota tulevasta koulutuksesta mahdollisimman
hyvin: poistat ennakkoluuloja ja luot avoimen ilmapiirin
• kerro työnantajasta: historia, toiminta-ajatus ja
-periaatteet, arvot, tuotteet ja palvelut, laatu, yhteistyö
kumppanit, tulevaisuuden näkymät, haasteet ja tavoitteet
• kannusta kysymiseen ja kommentoimiseen
• toimi ammatillisena esikuvana.
Ammattilaisen antama kiitos hyvin tehdystä työstä edistää
oppimista ja lisää uskoa opiskelijan omiin mahdollisuuksiin!
Tunnista ja tiedosta ohjauksen tarve. Opiskelujen alussa
opiskelija tarvitsee enemmän ohjausta. Ohjauksen tarve
on yksilöllistä ja siihen vaikuttavat myös koulutuksen tavoite, työpaikan työtehtävät sekä opiskelijan aikaisempi
koulutus- ja työtausta.
• selvitä opiskelijan rooli sekä tulevan toimenkuvan
sisältö vastuineen ja velvollisuuksineen
• tee opiskelijan kanssa konkreettinen työssäoppimisen
suunnitelma, jossa tutkinnonperusteet sovelletaan
oman työpaikkanne työtehtäviin
• ohjaa alkuun: esittele työtilat, oikeat työmenetelmät
ja -välineet sekä opetuskohteet
• kertaa työturvallisuusasiat
• tue opiskelijaa etätehtävien suorittamisessa
• järjestä vapaata tietopuolisen opetuksen ajaksi.
15
16
TOS - työssäoppimisen
suunnitelma
Työssäoppimisen
mis
suunnitelma
nnitelma on tärkeä o
osa
a opintojen
henkilökohtaistamista.
opiskelijan
ais
Suunnitelma sisältää
ä o
keskeiset työtehtävät
työpaikalla, tutkinnon
tutkinnonperusteissa
yöt
määritellyt oppimistavoitteet
miten nämä tavoitpp
tte
teet ja sen, m
teet saavutetaan.
aan
Työssäoppimisen
kaksivaihein suunnitelma voidaan nähdä kaksivaihe
heisena prosessina. Ensimmäisessä vaiheessa, oppisopimukuk
ksen alussa, opiskelija ja työpaikkakouluttaja perehtyvät
ät
tutkinnon perusteisiin. Tavoitteena on luoda opiskelijalle
e
riittävä työssäoppimisen suunnitelma (TOS), jotta oppi-sopimus lähtee täysipainoisesti käyntiin ja osapuolet ym-e
märtävät ja sisäistävät tutkinnon tavoitteet. Toinen vaihe
a
kestää koko oppisopimusajan, jolloin TOS kehittyy. TOS:a
täydennetään ja siinä huomioidaan sekä työssä että tieto-puolisessa koulutuksessa tapahtuvat muutokset.
n
Suunnitelma tehdään oppisopimustietojärjestelmässä, johon
työpaikkakouluttaja ja opiskelija kirjaavat keskeiset työssä-oppimistehtävät ammattitaitovaatimuksittain. Suunnitel-n
massa huomioidaan myös opiskelijan oppimisympäristöön
vaikuttavat tekijät muun muassa mahdolliset työskentely-a.
jaksot eri työpisteissä tai muualla kuin omalla työnantajalla.
Suunnitelma lähetetään oppisopimuspalveluun hyväksyt-täväksi (leimattavaksi). Oppisopimuspalvelut välittää hy-väksytyn suunnitelman edelleen tietopuoliselle koulutta-jalle hyödynnettäväksi teoriakoulutuksen suunnittelussa.
kuva
ku
k
uv
va
a
Suunnitelmaa päivitetään ja ylläpidetään koko oppisopi-muksen kestoajan.
17
• lopuksi ehdota työssäoppimisen suunnitelmaa
leimattavaksi. Suunnitelman lähettäminen leimattavaksi
onnistuu, kun sekä työpaikkakouluttaja että opiskelija
ovat kuitanneet kaikki muutokset luetuiksi. Kumpi
tahansa voi ehdottaa suunnitelmaa leimattavaksi
• koulutussuunnittelija/-tarkastaja käy suunnitelman läpi
ja joko leimaa tai hylkää sen. Hylättyyn suunnitelmaan
lisätään kommentti hylkäämisen syystä. Työpaikkakouluttaja sekä opiskelija näkevät kommentin käyttöliittymässään.
• tehtyään tarpeelliset muutokset he voivat ehdottaa
TOS:a uudelleen leimattavaksi
• leimatusta TOS:sta työpaikkakouluttaja ja opiskelija
näkevät vahvistuksen TOS:n etusivulla.
Työpaikkakouluttaja tai opiskelija:
• kirjaudu sisään Sopimus Pro -tietojärjestelmään henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillasi osoitteessa https://opso.kao.fi
• unohtuneen salasanan ja käyttäjätunnuksen saat tilattua
omaan sähköpostiisi palvelun etusivulta. Salasana ja
käyttäjätunnus toimitetaan sähköpostiosoitteeseen,
jonka olet ilmoittanut oppisopimuspalveluun. Jos
viestiä ei tule sähköpostiin, tarkista sähköpostin
roskakori/roskaposti.
• osa sähköpostiohjelmista tulkitsee ohjelmasta
automaattisesti lähetetyt viestit roskapostiksi ja ohjaa
ne suoraan roskakoriin/roskapostiin.
• valitse ”Työssäoppimisen suunnitelma”
• tutkinnon osaa klikkaamalla pääset muokkaamaan
kyseistä tutkinnon osaa
• sekä työpaikkakouluttajalla että opiskelijalla on mahdollisuus suunnitelman tallentamiseen ja päivittämiseen
18
TOS:n kirjaaminen verkkopalveluun
Työpaikkakouluttaja tai opiskelija:
1. kirjaudu sisään osoitteessa https://opso.kao.fi henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillasi.
2. valitse ”Työssäoppimisen suunnitelma”.
3. tutkinnon osaa
klikkaamalla pääset
muokkaamaan ko.
tutkinnon osaa.
{
4. käy läpi jokainen tutkinnon osa ammattitaitovaatimuksittain, kirjaa keskeiset työtehtävät ja se,
miten ja missä asia opitaan/on opittu.
5. merkitse kaikki tehtäväkohdat luetuiksi tutkinnon osittain.
6. lähetä työssäoppimisen suunnitelma hyväksyttäväksi oppisopimuspalveluun.
19
20
Tietopuolinen oppiminen
Oppisopimuspalvelut hankkii tarvittavan tietopuolisen
koulutuksen ammatilliselta oppilaitokselta tai muulta koulutusorganisaatiolta.
Tietopuolisen koulutuksen toteutuksessa on tärkeää koulutuksen ammatillisuus, ajallinen sopivuus sekä hinta- ja
laatusuhde. Lisäksi näyttötutkintotilaisuuksien tulee soveltua pääosin toteutettaviksi joustavasti työpaikalla.
Ammatinhallinta edellyttää työtehtävissä ammatin teorian
oppimista ja sen käyttämistä. Tietopuoleiset opinnot tukevat työpaikalla tapahtuvaa käytännön opetusta. Tämä luo
perustan ammattitaidolle ja opitaan ymmärtämään, miksi
mitäkin työtehtävää tehdään ja mikä on niiden suhde koko
työprosessiin. Tietopuoliset oppimistehtävät pyritään liittämään omaan työhön, eri työtapojen ja työkäytäntöjen perusteluihin sekä työstä saatujen omien kokemusten pohdintaan.
Ammatin tietopuolisia sisältöjä
opiskelija opiskelee
• opettajien ohjauksessa oppilaitoksessa (lähiopetus)
tai kotona (ohjattu etäopetus)
• työpaikkakouluttajan ja työyhteisön ohjauksessa
työssä oppimalla
• itsenäisesti/työtoverin kanssa tekemällä työpaikalla/
kotona oppimistehtäviä sekä erilaisia kehittämis- ja
projektitöitä itsenäisesti tietoa hankkien.
Oppisopimuskoulutus alkaa yleensä työssä oppimisella ja
tietopuoliset opinnot sijoittuvat sovitulla tavalla oppisopimusaikaan. Työssä saatu kokemus antaa perustaa tietopuoliseen oppimiseen ja on siten ensiarvoisen tärkeää
oppimisessa ja omassa kehittymisessä. Koulutus vastaa
järjestelyiltään ja menetelmiltään opiskelijan ja työnantajan odotuksia ja opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa
tutkinnon osia joustavasti opintojensa edetessä.
Tietopuolisen koulutuksen määrä (keskimäärin 10 - 20 %
oppiajasta) ja sisältö riippuvat koulutuksen tavoitteista ja
opiskelijan aikaisemmista opinnoista.
21
21
Työssä oppimisen arviointi
Oppisopimukseen kuuluu työssä oppimisen arviointi kolme kertaa vuodessa. Arvioinnin tarkoituksena on tukea
ja ohjata oppimisprosessia. Se on välttämätön osa hyvin
toimivaa oppisopimusta. Arviointikeskustelut opiskelijan
kehittymisestä käydään myönteisessä hengessä.
Kuka arvioi ja ketä?
Arviointikeskustelu käydään pääsääntöisesti opiskelijan ja
työpaikkakouluttajan välillä. Myös työyhteisön muita jäseniä voi olla mukana arviointikeskustelussa.
Opiskelija arvioi myös itse kokemuksiaan, oppimistuloksiaan ja sitä, miten osaamiselle määritellyt kriteerit toteutuvat hänen omassa toiminnassaan. Arvioinnin on tarkoitus
innostaa ja ohjata oppimaan. Tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää opetella.
Hyvä arviointi on oppimista
•
•
•
•
se ohjaa, kannustaa ja innostaa oppimaan
on molemminpuolista vuorovaikutusta
on rakentavaa, kehittävää
perustuu opiskelijan toimintaan, ei opiskelijan
persoonaan
• on oikeudenmukaista ja luottamuksellista
• yksityiskohtaista
• johtaa kehittämisehdotuksiin ja -toimenpiteisiin
Arviointi on yksipuolista, jos vain työpaikkakouluttaja yksin
huolehtii arvioinnista. Arviointi ei ole arvostelua.
Työssäoppimissuunnitelma ohjaa arviointia. Suunnitelmaan
on kirjattu osaamistavoitteet, joihin arviointi perustuu.
Milloin arvioidaan?
Jokaisesta oppisopimusopiskelijasta tehdään väliarviointi työpaikalla kolme kertaa vuodessa. Samalla haetaan työnantajalle maksettava koulutuskorvaus (€/kk), joka on sovittu oppisopimusta tehtäessä. Väliarviointien puuttuminen tai
jatkuva puutteellisuus johtaa oppisopimuksen purkamiseen.
Jakso
Arvioitava jakso
Arviointi
(verkkopalvelu aukeaa 2
viikkoa ennen arviointia)
Koulutuskorvauksen
maksupäivä
I
tammi - huhtikuu
15.4. mennessä
30.4.
II
touko - elokuu
15.8. mennessä
31.8.
III
syys - joulukuu
15.12. mennessä
31.12.
Lyhyissä, alle 6 kk kestävissä koulutuksissa palaute voidaan sopia tehtäväksi vain kerran koulutuksen päättyessä.
22
Ohjeita arviointikeskusteluun
• voisiko työyhteisön/asiakkaiden palautetta hyödyntää
oppisopimusopiskelijan kehittymisessä kohti
ammattilaisuutta?
• miten sopeutuminen työyhteisöön on onnistunut
(uudet työntekijät)?
• miten tietopuolista koulutusta on pystytty
hyödyntämään työssä ja työyhteisössä?
Valmistautuminen
Varatkaa arviointikeskusteluun riittävästi aikaa.
Valmistautukaa keskusteluun etukäteen miettimällä
mm. seuraavia asioita:
• mitkä ovat tutkinnon osat?
• mitä niihin liittyviä työtehtäviä arviointijakson aikana
on tehty?
• miten osaaminen on kehittynyt?
• mitkä työtehtävät sujuvat jo hyvin?
• mitä pitäisi vielä harjoitella lisää? Miksi?
• mitä tavoitteeksi asetettuja taitoja ja tietoja ei ole
ehditty opetella lainkaan työpaikalla?
• ovatko työtehtävät riittävän monipuolisia
(mahdollisuudet työnkiertoon ja vierailuihin)?
• mitä haasteita tai ongelmia olette työpaikalla
tapahtuvassa oppimisessa kohdanneet?
• onko ohjaus ollut riittävää ja auttanut kehittymisessä?
• mitkä ovat ohjauksen vahvuudet ja kehittämiskohteet?
• miten muut työtoverit ovat osallistuneet ohjaukseen?
Arviointikeskustelu
• palauttakaa mieliin tutkinnon perusteiden mukaiset
ammattitaitovaatimukset
• arvioikaa, kuinka oppisopimusopiskelija hallitsee
arvioitavan tutkinnon osan /osat ja miten oppimiselle
asetetut tavoitteet on saavutettu
• antakaa tutkinnon osalle arvosana
• kirjoittakaa muistiin esiinnousseet keskeiset asiat
• lopuksi tehkää arvioinnin pohjalta suunnitelma, mitä
taitoja, tietoja ja työtehtäviä seuraavien kuukausien
aikana pitäisi oppia.
Yleiset arviointiperusteet
Arvioitava alue/Arvosana
Tyydyttävä 1
Hyvä 2
Kiitettävä 3
Ohjaus
Tarvitsee usein
Tarvitsee harvoin
Ei tarvitse ohjausta
Laatu
Laadussa paljon tai
kohtalaisesti puutteita
Satunnaisesti puutteita
Työ laadukasta
Aloitekyky
Olematon tai heikko
Oma-aloitteinen
Aloitteellinen
Oman työn organisointi
Olematon tai heikko
Toimii yleensä
järjestelmällisesti
Toimii aina
järjestelmällisesti
Yhteistyökyky
Heikko tai kohtalainen
Yhteistyökykyinen
Työympäristön kehittäjä
Työturvallisuus
Ei ymmärrä tai ei aina
noudata
Turvallinen työsuoritus
Edistää työturvallisuutta
23
24
Väliarviointi
Arviointi sähköisen
Sopimus Pro –palvelun kautta:
Arviointipyyntö lähetetään työpaikkakouluttajan ja opiskelijan sähköpostiin, kun jakson arviointi aukeaa, kaksi
viikkoa ennen kunkin jakson päättymistä.
Mikäli arviointia ei ole tallennettu, järjestelmä lähettää
työpaikkakouluttajalle ja opiskelijalle muistutusviestejä
seitsemän päivän välein kolme kertaa.
Työpaikkakouluttaja:
Kirjaudu sisään verkkopalveluun aiemmin saamillasi käyttäjätunnuksilla klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä
tai kirjoittamalla verkkopalvelun osoite https://opso.kao.fi
internet-selaimen osoiteriville.
Käy arviointikeskustelu yhdessä opiskelijan kanssa ja kirjaa keskustelun tulokset verkkopalveluun. Arvioi opiskelijan opintojen etenemistä työpaikalla oppimisen osalta
arvioitavalla jaksolla.
Vertaa ja arvioi opiskelijan osaamista koulutuksen sisältöön/tutkinnonperusteisiin. Arvioi aina jokainen tutkinnon
osa arviointiasteikolla 1 - 3. Halutessasi voit antaa myös
sanallista arviointia.
Arviointeja on mahdollista tallentaa avoinna olevan arviointijakson lisäksi myös kahdelta edelliseltä jaksolta, mikäli ne
ovat arvioimatta. Tätä vanhempia jaksoja ei ole enää mahdollista arvioida.
25
26
Opiskelija:
Työpaikkakouluttajan kirjattua arviointikeskustelun tulokset verkkopalveluun, opiskelija saa sähköpostin, jossa kerrotaan, että arviointikeskustelu odottaa kuittausta.
Kirjaudu sisään verkkopalveluun aiemmin saamillasi käyttäjätunnuksilla klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä tai
kirjoittamalla verkkopalvelun osoite https://opso.kao.fi internet-selaimen osoiteriville.
Valitse: ”Kuittaa
arviointikeskustelu”
Tutustu arviointiin. Arviointikeskustelu käydään, jotta opiskelija saa riittävästi palautetta kehittyäkseen työssä ja opinnoissa.
Opiskelijan tulee pohtia käytyä arviointikeskustelua ja vastata sen perusteella kysymykseen: ”Koetko, että käyty arviointikeskustelu vastasi näitä tavoitteita? ”
Halutessasi voit täydentää lisätietoja tai pyytää oppisopimuspalveluiden yhteydenottoa.
Lähetä arviointi eteenpäin, jonka jälkeen tiedot siirtyvät oppisopimuspalveluiden käsittelyyn.
Päättöarvioinnin ollessa kyseessä, tapahtuu arvioinnin kuittaaminen samalla tavalla kuin väliarvioinneissakin.
Päättöarvioinnissa opiskelijan tulee myös vastata kysymykseen ”Jatkuuko työsuhde”.
Huom. Työpaikkakouluttaja täyttää arvioinnin ennen opiskelijaa.
27
Palautekyselyt
opiskelijalle ja
työpaikkakouluttajalle
Sähköinen palvelu pyytää väli- ja päättöarviointien yhteydessä palautetta opiskelijalta sekä työpaikkakouluttajalta
esim. oppisopimuspalvelun toiminnasta, tietopuolisesta
koulutuksesta ja työssäoppimisesta.
Palautetta pyydetään oppisopimuksen kestosta riippuen
aloitus-, toteutus- ja/tai päättövaiheessa.
Koulutuskorvaus ja
palkkatuki
Koulutuskorvaus
Palkkatuen hakeminen
• oppisopimuspalvelut maksaa työnantajalle/mentorin
yritykselle koulutuskorvausta oppisopimusopiskelijan
ohjaamisesta ja tarvittavista järjestelyistä
• koulutustarkastaja tai –suunnittelija määrittelee
oppisopimuskohtaisesti
• suuruus riippuu koulutusalasta ja koulutuksen tavoitteista
• maksetaan 3 kertaa vuodessa väliarviointien/päättöarvioinnin palauttamisen jälkeen.
• työnantaja hakee tuen suoraan TE-toimistosta hyvissä
ajoin ennen oppisopimuksen alkamista
• hakemus toimitetaan oppisopimusopiskelijan
asuinkunnan TE-toimistoon
• hakemuksen saa oppisopimuspalveluista, verkkosivuilta
www.mol.fi tai www.yrityssuomi.fi (lomake TEM 3.22).
Liitteeksi:
• todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus
(enintään 3 kk vanha), jonka saa tilaamalla osoitteesta
www.vero.fi/verovelkatodistus
• kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriote (enintään
3 kk vanha), jonka saa tilaamalla verkosta patentti- ja
rekisterihallituksen Virre-tietopalvelusta www.virre.fi
tai soittamalla maistraattiin, kaupparekisteriin tai
yhdistysrekisteriin.
Koulutuskorvausten maksatukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä koulutussihteereihin.
Palkkatuki
• työnantajan on tietyin edellytyksin mahdollista saada
työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) kautta
palkkatukea uuteen työsuhteeseen, kun palkattava
on työtön työnhakija
• tukea maksetaan päiviltä, joilta työnantaja maksaa
oppisopimusopiskelijalle palkkaa
• maksetaan kuukausittain työnantajan TE-toimistolle
toimittaman tilityksen perusteella.
Huom!
• oppisopimuspalvelut antaa tarvittaessa lausunnon
TE-toimistoon
• TE-toimisto tekee päätöksen jokaisesta palkkatukihakemuksesta yksilöllisesti kokonaistilanteen huomioiden.
Palkkatuen edellytyksiä
• tuleva oppisopimusopiskelija on ilmoittautunut
TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ja hänen
henkilökohtaiseen työnhakusuunnitelmaansa on
merkitty tavoitteeksi oppisopimuskoulutus
• oppisopimusopiskelijan työaika on vähintään 85 %
kokonaistyöajasta.
29
30
Opintososiaaliset edut
Opintososiaalisten etujen maksamisessa tietopuolisen
opetuksen aikana noudatetaan Opetusministeriön asetusta nro 799/2007.
Matkakorvaus
Opiskelijalle voidaan maksaa matkakustannusten korvausta matkasta koti- tai oppisopimuskoulutuspaikkakunnalta
tietopuolisen(teoria)opetuksen järjestämispaikkaan ja takaisin halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan tietopuolisen opintojakson alkaessa ja päättyessä, jos yhdensuuntainen matka on yli 10 km. Viikoittaiset matkat voidaan myös
korvata.
Päiväraha
Opiskelijalla on ansionmenetyksen korvauksena oikeus
päivärahaan, mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta. Päiväraha maksetaan täysiltä
koulutuspäiviltä. Jos opiskelija on saman päivän aikana
tietopuolisessa koulutuksessa ja työssä ja hän saa palkkaa
työpäivältä, ei hänellä ole oikeutta päivärahaan.
Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen.
Opiskelijan tietopuolisen koulutuksen aikana saamat opintososiaaliset edut ovat verottomia.
Opiskelijalla on oikeus saada opintososiaaliset etuudet myös
osallistuessaan näyttötutkinnon tutkintotilaisuuteen tai ammattiosaamisen näyttöön, mikäli tilaisuus järjestetään muualla kuin koulutuksen yhteydessä ja muut ehdot täyttyvät.
Hae lomake osoitteesta
www.kao.fi/oppisopimuskoulutus
Oppisopimusta tehtäessä voidaan sopia, että työnantaja
maksaa opiskelijan mahdolliset majoittumis- ja matkakorvaukset, jolloin oppisopimuspalvelut ei osallistu kyseisiin kustannuksiin.
Perheavustus
Jos opiskelijalla on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi/
lapsia, on hänellä oikeus saada päivärahan lisäksi perheavustusta.
Majoituskorvaus
Jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai
oppisopimuskoulutuspaikkakunnan ulkopuolella, maksetaan opiskelijalle majoituskorvausta. Päivittäisiä matkakustannuksia voidaan korvata enintään majoituskorvauksen verran, mikäli opiskelija kulkee päivittäin
kotipaikkakunnalta opiskelupaikkakunnalle.
31
Oppisopimuksen muutokset
• koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka
työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen
irtisanomiseen
• yrittäjän oppisopimus yrittäjän omalla ilmoituksella.
Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa oppisopimuksen muutoksia. Oppisopimuksen muutoksia ovat yhteystietojen
muuttuminen, vastuunalaisen työpaikkakouluttajan vaihtuminen, oppisopimusajan lyhentäminen tai jatkaminen,
henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisällön muuttuminen
sekä oppisopimuksen keskeyttäminen tai purkaminen.
Kaikista muutoksista hyväksyvän päätöksen käsittelee
koulutustarkastaja.
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen opiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen määräyksiä.
Mikäli työsuhde opiskelijan ja työnantajan välillä katkeaa,
johtaa se oppisopimuksen purkautumiseen vaikka opiskelijalla olisi tiedossa uusi työpaikka jossa jatkaa opiskelua.
Opiskelijan siirtyessä uuden työnantajan palvelukseen kesken opiskelun, tehdään uusi oppisopimus uuden työnantajan ja opiskelijan kesken. Näissä tapauksissa ota yhteys
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa koulutustarkastajaan.
Oppiajan muutos
Oppisopimuksen oppiaikaa voidaan lyhentää tai jatkaa
perustelluista syistä työnantajan ja opiskelijan yhteisestä
hakemuksesta. Hakemuksessa (Oppisopimuksen muutokset -lomake) tulee perustella muutoksen syyt. Oppiajan
lyhentäminen voi olla mahdollista, jos esim. oppimistavoite on saavutettu arvioitua aikaisemmin. Jatkoaika voi
olla tarpeen silloin, kun halutaan laajentaa henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisältöä, oppisopimuksen keskeytys
on aiheuttanut viivästymistä opinnoissa tai olosuhteissa
ilmenee jokin muu yllättävä muutos. Koulutustarkastaja
päättää muutoksesta osapuolia kuultuaan.
Oppisopimuksen purkamisesta on aina viipymättä ilmoitettava oppisopimuspalveluun kirjallisesti muutoslomakkeella.
Työnantajatietojen muutokset
Seuraavien työnantajatietojen muutoksista tiedotetaan
oppisopimuspalveluun kirjallisesti:
• yrityksen nimi muuttuu
• yritys fuusioituu
• yrityksen toiminta lakkaa
• Y-tunnus muuttuu
• omistaja vaihtuu.
Oppisopimuksen keskeyttäminen
Oppisopimus keskeytyy mm. äitiysloman, armeijan tai
muun pitkähkön (yli 1 kk) työstä poissaolon vuoksi. Oppisopimus voidaan keskeyttää myös muista syistä sopimalla tauko tietylle ajanjaksolle (esim. määräaikainen siirto
muihin tehtäviin). Tällöin opiskelija tekee töitä, joita ei ole
sovittu hänen henkilökohtaisessa opiskeluohjelmassaan ja
jotka eivät edistä hänen oppisopimuksessa ajateltua oppimistaan. Keskeytyksen aikana myöskään teoriaopintoihin
ei voi osallistua.
Kuinka ilmoitat muutoksesta?
Muutoslomake löytyy osoitteesta www.kao.fi/oppisopimuskoulutus. Toimita allekirjoitettu muutoslomake oppisopimuspalveluun siihen toimipisteeseen, jonka kautta
oppisopimus on solmittu.
Keskeytyksestä ja oppisopimuksen jatkumisesta keskeytyksen jälkeen on aina ilmoitettava oppisopimuspalveluun
muutoslomakkeella.
Oppisopimuksen muutosasioissa ota yhteyttä sopimuksen
tehneeseen koulutustarkastajaan tai koulutussihteeriin.
Oppisopimuksen purkaminen
Yhteystietojen muutokset
Oppisopimus voidaan purkaa
• koeaikana
• opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta
koulutustarkastajan hyväksynnällä
• yksipuolisesti työnantajan lopettaessa liikkeensä,
joutuessaan konkurssiin tai työnantajan kuollessa
• yksipuolisesti, työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja
3§:ssä säädetyillä perusteilla (ks. oppisopimuksen
muutokset -lomakkeen kääntöpuoli)
Muut oppisopimusopiskelijan ja työnantajan yhteystietojen muutokset voit ilmoittaa
• sähköpostitse [email protected]fi
• sähköisen palvelun kautta, jos sinulla on sähköistä
arviointia varten tarvittava käyttäjätunnus ja salasana
• puhelimitse koulutussihteereille.
32
Oppisopimuksen päättyminen
Näiden arvioiden yhdistelmästä oppisopimuspalvelut kirjoittaa opiskelijalle osallistumistodistuksen oppisopimuskoulutuksesta. Työnantajan ja tietopuolisen koulutuksen
järjestäjän arvioinnit liitetään osallistumistodistukseen.
Oppisopimus lakkaa, kun sovittu oppiaika päättyy tai sopimus on purkautunut.
Päättöarviointi ja todistukset
oppisopimuskoulutuksesta
Päättöarvioinnissa annetut arvosanat tulevat automaattisesti näkyviin lomakkeelle, joka tulostetaan, allekirjoitetaan ja palautetaan oppisopimuspalveluun postitse
liitettäväksi opiskelijalle kirjoitettavaan todistukseen oppisopimuskoulutuksesta.
Oppisopimuksen päättyessä opiskelija ja työpaikkakouluttaja käyvät päättöarviointikeskustelun. Päättöarvioinnissa
tulee huomioida, että arviointi koskee koko oppiaikaa ja
jokaiselle tutkinnon osalle tulee antaa arvosana. Arviointilomakkeen täyttäminen tapahtuu muuten samalla tavalla kuin väliarvioinnissakin. Päättöarvioinnin tallentamisen
jälkeen, työpaikkakouluttaja tulostaa työssäoppimisen arviointilomakkeen kohdasta ”Tulosta päättöarviointi”.
Palautettu päättöarviointi ja työssäoppimisarviointi -lomake on myös edellytys sille, että työnantajalle voidaan
maksaa koulutuskorvauksen loppuerä. Kesken tutkinnon
suorittamista eroavalle opiskelijalle kirjoitetaan erotodistus suoritetuista opinnoista. Osallistumistodistusta ei kirjoiteta, mikäli oppisopimus on päättynyt koeaikana.
Oppisopimuspalvelut pyytää myös tietopuolisen koulutuksen järjestäjältä arvioinnin opiskelijan tietopuolisesta
koulutuksesta.
Päättöarvioinnin tekeminen
verkkopalvelussa
1. käy arviointikeskustelu yhdessä
opiskelijan kanssa.
2. kirjaudu sisään osoitteessa
https://opso.kao.fi henkilökohtaisilla
käyttäjätunnuksillasi.
33
3. arvioi jokainen
tutkinnonosa
arviointiasteikolla 1 - 3.
Halutessasi voit antaa
myös sanallista arviointia.
4. paina ”Jatka”
-painiketta.
5. tallenna tiedot
vahvistussivulla tai tee
tarvittavat korjaukset.
Tallennuksen jälkeen
tiedot siirtyvät opiskelijalle kuitattavaksi.
Molempien hoidettua oman osuutensa,
arviointi ja koulutuskorvaushakemus siirtyvät
oppisopimuspalvelun
käsittelyyn.
34
35
Tutkintotodistus
Tutkintotodistuksen saamiseksi opiskelijan on suoritettava
hyväksytysti tutkintotilaisuudet. Tutkinnot arvioidaan perustutkinnossa arvosanoin 1 - 3 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa arviointiasteikolla hyväksytty/hylätty.
Ammatillisten perustutkintojen, ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen suorittamista valvoo alan tutkintotoimikunta, joka myös myöntää tutkintotodistuksen.
Yhteenvetona:
• työpaikkakouluttaja yhdessä oppisopimusopiskelijan
kanssa arvioi työssäoppimista ja antaa työssäoppimisarvioinnin oppisopimuspalveluun
• tietopuolisen koulutuksen järjestäjä antaa arvioinnin
tietopuolisesta koulutuksesta
• oppisopimuspalvelut antaa edellä olevien arviointien
perusteella osallistumistodistuksen
• tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen
perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoista
Ammattitutkintostipendi
Jos olet suorittanut hyväksytysti näyttötutkintojärjestelmän mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon voit hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä.
Kertakorvauksena maksettava ammattitutkintostipendi
koskee vain näyttötutkintona suoritettuja ammatillisia tutkintoja ja sen suuruus on 366 € (v. 2012). Etuus on veroton.
Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksenä on,
että olet tutkinnon suorittaessasi alle 64-vuotias ja olet en-
nen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa
suomalaiseen työnantajaan yhteensä vähintään 5 vuotta.
Ammattitutkintostipendiä on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamispäivästä (tutkintotodistuksen päiväys).
Lisätietoa ammattitutkintostipendistä saat Koulutusrahaston kotisivuilta www.koulutusrahasto.fi. Sivuilta voit
tulostaa myös hakulomakkeen tai hakea etuuden sähköisesti. Hakemukseen liitetään kopio tutkintotodistuksesta.
Jatko-opintokelpoisuus
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto ja alan erikoisammattitutkinto antavat kukin kelpoisuuden korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ja yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.
36
Mihin otat yhteyttä, kun
kysymyksesi aihe on
Koulutuskorvausten hakeminen ja maksaminen
• ota yhteyttä koulutussihteeriin
Tietopuolisten opintojen aikataulut, sisällöt,
oppimistehtävät, tutkintotilaisuuksien järjestäminen
• ota yhteyttä tietopuolisen koulutuksen kouluttajaan
Työnantajalle maksettava palkkatuki
• ota yhteyttä TE-toimistoon
Arviointien raportoiminen sähköisesti tai lomakkeella
• ota yhteyttä oppisopimuspalveluun sopimuksen
tehneeseen koulutustarkastajaan
Työsuhdeasiat
• ota yhteyttä työnantajaan tai luottamusmieheen
Oppisopimuksen muutosasiat, keskeyttämiset ja
purkautumiset
• ota yhteyttä oppisopimuspalveluun sopimuksen
tehneeseen koulutustarkastajaan tai koulutussihteeriin
Työssäoppimisen ohjaukseen liittyvissä asioissa
• ota yhteys oppisopimuspalveluun sopimuksen
tehneeseen koulutustarkastajaan
Todistusasiat
• ota yhteyttä koulutussihteeriin
Opintososiaaliset etuudet, niiden laskuttaminen
ja maksaminen
• ota yhteyttä koulutussihteeriin
Oppisopimustoimintaa
koskevia lakeja ja asetuksia
osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta. Opintososiaalisten etujen maksamista säätelevät laki 630/1998, 39 § ja
OPM:n asetus n:o 799/2007.
Henkilökohtaistamismääräys:
www.oph.fi/julkaisut/2006/henkilokohtaistamismaarays_2006
Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998), asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998) ja laki ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta (631/1998) säätävät oppisopimuksen
puitteet.
Oppisopimuskoulutuksesta annettavia todistuksia säätelevä Opetushallituksen määräys Dno 56/011/2009.
Lait ja asetukset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta:
www.finlex.fi.
Lisäksi työsopimuslaki (55/2001) ja alakohtaiset työehtosopimukset luovat oppisopimuksen työoikeudelliset raamit. Oppisopimukseen sovelletaan myös, mitä työntekijän
37
38
Sanasto
Henkilökohtaistamissuunnitelma
Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, tutkinnon
suorittaminen ja tarvittavan ammattitaidon hankkiminen.
Kolmikanta
Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opettajien edustusta näyttötutkintoprosessin eri vaiheiden toteutuksessa
sekä edustusta tutkintotoimikunnassa.
Koulutuksen järjestäjä
Tässä oppaassa koulutuksen järjestäjä tarkoittaa Kainuun
ammattiopiston oppisopimuspalveluita.
Näyttötutkinto
Näyttötutkinto on ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitettu ammattitaidon hankkimistavasta
riippumaton perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto.
Tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito osoitetaan
tutkintotilaisuuksissa.
Näyttötutkinnon järjestäjä
Koulutuksen järjestäjä tai muu yhteisö tai säätiö, joka on
tehnyt tutkintotoimikunnan kanssa tiettyä näyttötutkintoa
koskevan järjestämissopimuksen.
Näyttötutkinnon perusteet
Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit sekä ammattitaidon osoittamistavat sekä mahdollinen osaamisala. Tutkinnon perusteista päättää Opetushallitus.
Näyttötutkinnon suorittaja
Näyttötutkintoa suorittava henkilö.
Näyttöympäristö
Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa määritelty
ammattitaito osoitetaan.
Osaamisen tunnistaminen
Kartoitetaan hakeutujan lähtötilanne eli selvitetään hänen
aiemmin osoitettu osaamisensa ja aiemmin saavutettu
osaamisensa.
Osaamisen tunnustaminen
Opiskelija voi aikaisemmin suoritetuilla opinnoilla, harjoittelulla, työkokemuksella tai muutoin hankitulla osaamisella korvata suorittamaansa tutkintoon kuuluvia opintoja.
Tutkinnon perusteet
Tutkinnon perusteet on asiakirja, joka antaa tietoa tutkinnon
tutkintovaatimuksista, sisällöstä ja ammattitaitokriteereistä.
Tutkintosuoritus
Näyttötutkinnon suorittajan tutkintotilaisuudessa antama
osoitus tutkinnon perusteissa vaadittavasta ammattitaidosta.
Tutkintotilaisuus
Tapahtuma, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon.
Työssäoppimisen suunnitelma (TOS)
Suunnitelma työtehtävistä joita tekemällä tutkinnon/koulutuksen työ- ja ammattitaitovaatimukset saavutetaan.
39