Vakuutushakemus ja terveysselvitys

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS
JA NUORI
VAKUUTUS
Erillinen vakuutus
VAKUUTUKSEN
OTTAJA
Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Vakuutuksenottaja on se henkilö, jonka nimelle päävakuutus ( Folksam kotivakuutus tai Folksam maatilavakuuuts) on merkitty
VAKUUTETTU
Nimi
Henkilötunnus
Osoite, jos muu kuin vakuutuksenottajan
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
EDUNSAAJA
Korvaus sairaanhoitokuluista
vakuutettu
Korvaus pysyvästä invaliditeetista
vakuutettu
Kuolemantapauskorvaus
omaiset
erikseen nimetty henkilö, nimi
Henkilötunnus
Allekirjoitus
Paikka ja päiväys
Vakuutuksenottajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Olen tutustunut seuraaviin tietoihin koskien Folksam vakuutusta
Tuoteseloste
Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), 00101 Helsinki, Y-tunnus 2190954-7,
Vakuutusehdot
TERVEYSSELVITYS
Folksam Vahinkovakuutuksen korvausvastuu perustuu niihin tietoihin, jotka vakuutuksenottaja (vakuutetun holhooja) on antanut tässä selvityksessä.
Siksi on erityisen tärkeää, että vastaukset alhaalla olevaan selvitykseen ovat täydellisiä ja totuudenmukaisia. Mitään tietoja vakuutetun terveydentilasta ei saa salata tai jättää kertomatta. Terveysselvitys on voimassa kaksi (2) kuukautta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee lisäksi ilman viivytystä
oikaista vakuutusyhtiölle antamansa, vääriksi tai puutteellisiksi havaitsemansa tiedot.
Jos vakuutuksenottaja tai vakuutettu on täyttäessään edellä mainittua velvollisuuttaan menetellyt vilpillisesti, vakuutussopimus ei sido Folksam
Vahinkovakuutusta. Folksam Vahinkovakuutuksella on oikeus pitää suoritetut vakuutusmaksut, vaikka vakuutus raukeaisi.
Kaikkin kysymyksiin tulee vastata
1. Mikä on lapsen nykyinen pituus _______ cm
kyllä
ei 8. Onko lapsella epäilty tai ollut astma tai allergiaa, joka on
ilmennyt hengenahdistuksena, yskänä, nuhana, ihottumana, vatsavaivoina tai muunlaisena oireena?
(Pyydetään alleviivaamaan ilmennyt oire)
kyllä
ei 9. Onko lapsen näkö heikko tai karsastaako hän?
kyllä
ei 10. Onko lapsella ollut jokin ihon sairaus tai hoitoa vaatinut ihon kuivuus?
kyllä
ei 11. Muu tila joka vaikuttaa lapsen terveyteen, suoraan tai
epäsuorasti?
ja paino _______ kg?
kyllä
ei 2. Onko lapsella seurantaa tai toistuvaa hoitoa vaativa
sairaus, vika tai vamma?
kyllä
ei 3. Onko neuvolatarkastuksen tai koulun terveystarkastuksen yhteydessä lapsessa havaittu jotakin tavallisuudesta poikkeavaa?
kyllä
ei Suositeltiinko lapselle lisätutkimuksia?
kyllä
ei 4. Onko lapsi ollut kahden (2) viimeksi kuluneen vuoden
aikana tutkittavana tai hoidettavana sairaalassa tai laitoksessa?
kyllä
kyllä
kyllä
ei 5. Onko lapsi ollut kahden (2) viimeksi kuluneen vuoden
aikana lääkärin tutkittavana tai hoidossa sairauden tai
jonkin oireen vuoksi?
ei 6. Onko lapsi ollut kahden (2) viimeksi kuluneen vuoden
aikana psykologin tutkittavana tai hoidossa tai käynyt
perheneuvolassa?
ei 7. Onko lapsella ollut kahden (2) viimeksi kuluneen vuoden aikana korvatulehdus tai onko hänelle laitettu putket
korviin?
Alle 5-vuotiaan lapsen lisäkysymykset
kyllä
ei 12. Havaittiinko lapsessa synnytyslaitoksella jotakin tavallisuudesta poikkeavaa?
kyllä
ei 13. Oliko lapsi heti synnyttyään erityishoidossa?
14. Mikä on lapsen syntymäpaino? ____________ g
15. Missä lastenneuvolassa lapsi on käynyt? Neuvolan nimi
ja osoite:
_______________________________________________
LIITTÄKÄÄ MUKAAN KOPIO NEUVOLAKORTISTA, MIKÄLI LAPSI ON ALLE 7-VUOTIAS. Jos vastauksenne johonkin kysymyksistä 2 -13 oli kyllä, pyydämme teitä täyttämään alla olevan lisäselvitysosan. Lisäselvitykseen on ehdottomasti vastattava ennen kuin vakuutus astuu voimaan! Jos vakuutetulla
on lääkärinlausuntoja, nämä on liitettävä vakuutushakemukseen. Liitteenä toimitetut lääkärinlausunnot nopeuttavat vakuutushakemuksen käsittelyä.
Kysy- Mikä oire, sairaus, vika tai vamma? Tutkimuksen tai sairauden
Millaista hoitoa lapsi sai (lääkehoito, Hoitaneen tai tutkineen lääkärin nimi
mys
ajankohta
leikkaus, sädehoito tms.)? Mikä oli
sekä hoitolaitoksen nimi ja osoite
nro
hoidon tulos?
**
** Jos ylläoleva tila ei riitä, toimittakaa erillinen lisäselvitys.
Valtuutus ja allekirjoitus
Ilmoitan suostuvani siihen, että lastani tutkineet ja hoitaneet lääkärit, sairaalat, terveyskeskukset, neuvolat, työterveydenhuollon yksiköt, mielenterveystoimistot ja yksityiset sairaanhoitolaitokset sekä toiset vakuutusyhtiöt ja vakuutus- ja eläkelaitokset antavat tämän hakemuksen ja mahdollisen
korvausasian käsittelemistä varten tarvittavia lapseni terveydentilaa koskevia tietoja Folksam Vahinkovakuutukselle. Kansaneläkelaitoksen tiedoista
suostumukseni koskee vain korvausasian käsittelemiseksi tarvittavia tietoja.
Annan ylläolevan suostumuksen ja vakuutan tässä antamani tiedot oikeiksi
Paikka ja päiväys
Lapsen huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys
Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), 00101 Helsinki, Y-tunnus 2190954-7,
Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus
Tuotetiedot
Voimassa 1.6.2014 alkaen
Tuotetiedoista saa tarvitsemansa tiedon voidakseen valita tarpeitaan parhaiten vastaavan
vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu olennaisilta osilta. Kuluttajia ja näihin verrattavia
elinkeinonharjoittajia koskeva seloste ei ole tyhjentävä. Sen vuoksi tulee tutustua myös täydellisiin
vakuutusehtoihin.
Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), 00101 Helsinki,
Y-tunnus 2190954-7, Kotipaikka: Helsinki, puh 010 80 81 80, www.folksam.fi
TAPATURMAVAKUUTUS
JA
SAIRAUSKULU-
Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus tarjoaa taloudellista turvaa
tilanteissa, joissa Sinä tai lapsesi sairastutte tai loukkaatte
itsenne tapaturmaisesti. Voitte kääntyä sen hoitolaitoksen
puoleen, josta nopeimmin saatte hoitoa murehtimatta
kustannuksia.
Vakuutus koostuu tapaturma- ja sairauskuluosasta, jotka
kuvataan pääpiirteittäin tässä tuoteselosteessa. Jotta saisitte
kattavan kuvan siitä, mitä vakuutus korvaa ja mitä rajoituksia
siihen liittyy, on tärkeää että tutustutte myös vakuutusehtoihin.
Tapaturmaja
sairauskuluvakuutuksen
myöntämisen
edellytyksenä on, että vakuutettu asuu vakituisesti Suomessa ja
kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin.
Folksam lapsi- ja nuorisovakuutus
Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus lapsille ja nuorille voidaan
merkitä aikaisintaan kahden kuukauden iässä ja se päättyy sen
vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 20
vuotta. Vakuutus on voimassa vuorokauden ympäri koulussa,
työssä ja vapaa-aikana. Vakuutus myönnetään lapsen
terveysselvityksen
perusteella.
Jos
lapsi
on
alle
seitsemänvuotias, hakemukseen liitetään lisäksi kopio
neuvolakortista. Vakuutus voidaan vakuutetun terveydentilasta
riippuen myöntää normaaliehdoin, yksilöllisellä rajoitusehdolla
tai hakemus voidaan hylätä.
Vakuutusvaraus syntyvälle lapselle
Varmistaaksenne lapsellenne mahdollisimman hyvän turvan
heti syntymästä alkaen, voitte hakea vakuutusvarausta jo
raskauden aikana. Vakuutusvarausta voi hakea, jos äiti lapsen
laskettuna syntymäaikana on alle 43 vuotta. Hakemus voidaan
tehdä aikaisintaan kuusi kuukautta ennen laskettua
syntymäaikaa, kun äiti on alle 40 vuotta, ja aikaisintaan viisi
kuukautta ennen laskettua syntymäaikaa kun äiti on 40-42
vuotta. Varaushakemus ja äidin terveysselvitys on oltava
Folksam Vahinkovakuutuksella viimeistään kolme kuukautta
ennen laskettua syntymäaikaa. Terveysselvitykseen liitetään
kopio äitiysneuvolakortista.
Jos hakemus hyväksytään ja varausmaksu maksetaan
viimeistään eräpäivänä, Folksam lapsi- ja nuorisovakuutus
astuu voimaan lapsen syntymästä. Vakuutus kattaa tällöin sekä
mahdolliset synnynnäiset, että myöhemmin ilmenevät
sairaudet.
Lapsen
henkilötiedot
on
ilmoitettava
Folksam
Vahinkovakuutukselle kahden kuukauden sisällä lapsen
syntymästä. Jos tietoja ei ilmoiteta, tai ne ilmoitetaan
määräajan umpeuduttua, vakuutus ei ole astunut voimaan.
Folksam aikuisturva
Tapaturma- ja sairauskuluvakuutus aikuisille voidaan merkitä
kun vakuutettu on 18-60 vuotta, ja se päättyy sen
vakuutuskauden lopussa, jonka aikana vakuutettu täyttää 65
vuotta. Vakuutus on tapaturmavakuutuksen osalta vapaa-ajan
vakuutus. Vakuutus myönnetään vakuutetun terveysselvityksen
perusteella. Vakuutus voidaan vakuutetun terveydentilasta
riippuen myöntää normaaliehdoin, yksilöllisellä rajoitusehdolla
tai hakemus voidaan hylätä.
TAPATURMAVAKUUTUS
Tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jonka
tarkoituksena on korvata tapaturman aiheuttamat taloudelliset
menetykset.
Mitä tapaturmalla tarkoitetaan?
Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä tapahtumaa, joka johtuu
ulkoisesta syystä ja aiheuttaa vakuutetulle ruumiinvamman
hänen sitä tahtomatta. Äkillinen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä,
että vahingon aiheuttavan tapahtuman tai aktiviteetin on oltava
odottamaton ja tapahduttava nopeasti.
Äkillisyyden vaatimuksen vuoksi ei pidemmän ajan kuluessa
syntyviä vahinkoja pidetä tapaturmina. Esimerkiksi työssä tai
urheiltaessa saadut rasitusvammat ja lihaskivut eivät siksi ole
tapaturmia.
Vahingon aiheuttavan äkillisen tapahtuman on tultava
ulkopuolelta. Tapaturman on siis johduttava ulkoisesta
tekijästä. Vakuutus korvaa esim. vahingot, jotka aiheutuvat
liukastumisesta, kaatumisesta tai putoamisesta.
Jos venähdysvamma tapahtuu ilman ulkoista syytä, esim.
nostaessasi raskasta esinettä, ei ole kyse tapaturmasta. Jos
vahingoittunut on itse tahallisesti aiheuttanut vahingon, ei
vakuutusyhtiö maksa korvausta. Jos vahingoittunut on
osoittanut törkeää huolimattomuutta vahingon sattuessa, vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta.
Esimerkki:
Erkki kantoi mökillään lautoja ja liukastui, jolloin hänen
selkäänsä vihlaisi ja selkä kipeytyi. Lääkärintutkimuksessa
todettiin selkälihasten venähdysvamma, minkä johdosta
korvausta suoritettiin kuuden viikon ajalta. Selkävaivat
pitkittyivät,
jolloin
todettiin
kipujen
johtuvan
iskiasoireyhtymästä eli kyseessä oli tapaturmasta riippumaton
selkäsairaus eikä korvausta enää maksettu.
Vakuutuksen voimassaolo
Tapaturmavakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa.
Omavastuu
Tapaturmavakuutuksessa ei ole omavastuuta.
Näin vahingot korvataan
Vakuutusvaihtoehdosta riippuen vakuutukseen voi sisältyä
seuraavanlaisia korvauksia:
Hoitokulukorvaus
Jos tapaturma aiheuttaa hoitokuluja, joita ei korvata minkään
lain nojalla, korvaa vakuutusyhtiö kulut alkuperäisen laskun tai
kuitin perusteella vakuutuskirjaan merkittyyn määrään saakka.
Pysyvä haitta
Tapaturman
aiheuttamalla
haitalla
tarkoitetaan
lääketieteellisesti arvioitua yleistä haittaa, joka vammasta aiheutuu
vakuutetulle. Haittaa määritettäessä otetaan huomioon
ainoastaan vamman laatu, ei yksilöllisiä olosuhteita, kuten
ammattia ja harrastuksia.
Haitan suuruus määritetään tapaturman sattuessa voimassa
olleen haittaluokituksen perusteella. Vammat on jaettu
haittaluokkiin 1–20 siten, että luokka 20 (100 %) vastaa täyttä
haittaa.
Täydestä pysyvästä haitasta maksetaan tapaturman sattuessa
voimassa ollut vakuutusmäärä. Osittaisesta pysyvästä haitasta
maksetaan niin suuri osa vakuutusmäärästä kuin haittaluokka
osoittaa.
Esimerkki:
Risto oli vapaa-ajan vahingon seurauksena menettänyt oikean
käden peukalon ja koko keskisormen. Oikean (vahvemman)
käden peukalon ja keskisormen menetys vastaa haittaluokkaa
Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), 00101 Helsinki,
Y-tunnus 2190954-7, Kotipaikka: Helsinki, puh 010 80 81 80, www.folksam.fi
kuusi (30 %). Vakuutusmäärä, joka vastaa täyttä haittaa
(100 %) on 30 000 euroa. Vammasta maksettiin pysyvän haitan
korvausta: 30 000 euroa x 30 % = 9 000 euroa.
Lapsille ja nuorille korvausta maksetaan vakuutuskirjaan
merkittyjen
vakuutusmäärien
mukaisesti
vuosittaisena
korvauksena 18 vuoden ikään saakka, jonka jälkeen suoritetaan
vielä kertakorvaus. Jos lopullinen haittaluokka on 4 tai
pienempi, korvaus maksetaan aina kertakorvauksena.
Korvausta ei makseta haitasta, joka ilmenee vasta kolmen
vuoden kuluttua tapaturmasta.
Korvaus kuolemantapauksessa
Vakuutetun tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan sovittu
vakuutusmäärä.
Korvausta ei makseta, jos vakuutettu kuolee sen jälkeen, kun
tapaturmasta on kulunut kolme vuotta.
Edunsaajat ja edunsaajamääräys
Edunsaajina kuolemantapauksessa ovat vakuutetun omaiset ja
muiden korvausten osalta vakuutettu, ellei vakuutuksenottaja
ole kirjallisesti ilmoittanut muuta edunsaajaa yhtiölle.
Omaisilla tarkoitetaan vakuutetun puolisoa ja perillisiä. Puoliso
on henkilö, jonka kanssa vakuutettu oli kuollessaan avioliitossa
tai rekisteröidyssä parisuhteessa.
Vakuutussopimuslaissa
tarkoitetaan omaisella.
määritellään
tarkemmin
mitä
Avopuoliso ei ole vakuutusehtojen tarkoittama puoliso, vaan
hänet tulee määrätä edunsaajaksi erikseen nimettynä henkilönä.
Mikäli vakuutetulla on voimassa oleva edunsaajamääräys
kuolemantapauksen johdosta, maksettavaa korvausta ei
sisällytetä vakuutetun kuolinpesään.
Korvausten yhteensovittaminen
Jos vakuutetulla on useita yksityistapaturmavakuutuksia,
vakuutusyhtiö maksaa päiväkorvauksen, korvauksen pysyvästä
haitasta ja kuolemantapauskorvauksen lyhentämättömänä
kaikista vakuutuksista. Mikäli korvausta hoitokuluista on oikeus saada lakisääteisestä vakuutuksesta, on sitä ensin haettava
tästä lakisääteisestä vakuutuksesta, esim. työtapaturmassa
lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevahingossa
liikennevakuutuksesta, sekä muissa tapauksissa Kansaneläkelaitokselta, sairausvakuutuslain nojalla. Siltä osin kuin
mainitut
vakuutukset
eivät
korvaa
hoitokuluja
kokonaisuudessaan, voi ylimenevältä osalta hakea korvausta
yksityistapaturmavakuutuksesta.
Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot
Vakuutusehdoissa luetellaan ne vahingot, joita ei korvata
yksityistapaturmavakuutuksesta.
Jos
tapaturmassa
syntyneeseen vammaan on merkittävästi vaikuttanut
tapaturmasta riippumaton sairaus tai ruumiinvika, maksaa
vakuutusyhtiö korvausta vain siltä osin kuin vahingon voidaan
katsoa aiheutuneen tapaturmasta. Vakuutus ei myöskään
korvaa hampaille tai hammasproteeseille syödessä syntyneitä
vahinkoja edes siinä tapauksessa, että ruoassa on ollut kova
esine.
Rajoitettu turva urheilutoiminnassa
Kilpaurheilussa, otteluissa, urheiluliiton tai -yhdistyksen
järjestämässä harjoittelussa tai jos vakuutettu harjoittelee
valmennusohjelman mukaisesti kilpaurheilua varten, vakuutus
on voimassa ainoastaan lisäsopimuksesta ja lisämaksusta. Sama
koskee tiettyjä erikoisurheilulajeja ja erikoismatkoja.
Vakuutuksen voi lisäsopimuksesta ja lisämaksusta saada
voimaan useisiin eri urheilulajeihin ottamalla erillisen urheilulisän. Alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille vakuutus on
voimassa ilman urheilulisää.
Vakuutussuojan ulkopuolelle jäävät urheilu- tai vapaa-ajan
toiminnot
Vakuutus ei ole voimassa, eikä sitä lisäsopimuksella tai
lisämaksulla saa voimaan seuraaviin urheilu- tai vapaa-ajan
toimintoihin:








jäätikkövaellus
off-piste-, freestyle-, nopeus- ja syöksylasku
alamäkiluistelu
vapaaottelu
voimailulajit kuten kehonrakennus ja voimanosto
moottoriurheilu
valtameripurjehdus
yli 3 000 metrin korkeudessa tapahtuvaa
vuorikiipeilyä, vaellusta tai vastaavaa kiipeilyä varten
Rajoitus koskee myös alle 18-vuotiaita.
Antavatko muut vakuutukset vastaavan turvan?
Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa virka- ja työsuhteessa
olevat henkilöt. Työnantaja on vakuuttanut heidät
työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Vakuutus on lisäksi
voimassa asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla. Työnantaja
voi myös laajentaa vakuutusta vapaa-aikaa koskevaksi.
Myös maatalousyrittäjällä on yleensä vastaava lakisääteinen
vakuutusturva työssään. Liikennevakuutus korvaa liikenteessä
sattuneet henkilövahingot. Lisäksi voidaan todeta, että
matkustajavakuutukseen aina sisältyy tapaturmavakuutus.
Henkivakuutuksen
nojalla
korvausta
maksetaan
kuolemantapauksessa. Tässä yhteydessä on myös muistettava
työnantajan ottama työntekijöiden ryhmähenkivakuutus.
SAIRAUSKULUVAKUUTUS
Sairauskuluvakuutus korvaa sairauden aiheuttamia hoitokuluja.
Mitä sairaudella tarkoitetaan?
Sairaus on tila, joka vaatii lääkärinhoitoa ja on syntynyt
muutoin kuin tapaturmaisesti.
Vakuutuksen voimassaoloalue
Vakuutus on voimassa myös ulkomailla, mutta sairauden
aiheuttamia hoitokuluja korvataan ainoastaan Suomessa
tehdyistä tutkimuksista tai annetusta hoidosta.
Omavastuu
Sairauskuluvakuutuksesta korvattavista kuluista vähennetään
125 euron omavastuu kerran kalenterivuodessa. Omavastuu
vähennetään sen ajankohdan mukaan, jolloin korvaushakemus
on saapunut vakuutusyhtiöön. Korvauksia voi hakea sitä
mukaa, kun kuluja syntyy.
Mitä korvataan?
Vakuutus korvaa mm. lääkärinpalkkioita, lääkärin määräämiä
tutkimuksia ja leikkauksia sekä sairaalahoidosta aiheutuvia
kustannuksia. Myös lääkärin määräämät lääkkeet ja
perusvoiteet korvataan, kuten myös kahteen ikävuoteen saakka
ravintovalmisteet lehmänmaito- ja/ tai soijaproteiiniallergian
vuoksi. Korvattavat kustannukset on eritelty yksityiskohtaisesti
vakuutusehdoissa.
Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), 00101 Helsinki,
Y-tunnus 2190954-7, Kotipaikka: Helsinki, puh 010 80 81 80, www.folksam.fi
Mitä rajoituksia vakuutuksessa on?
Vakuutus ei esimerkiksi korvaa kuluja, jotka johtuvat
ennaltaehkäisevästä hoidosta, -lääkityksestä tai rokotteista.
Näöntarkastuksia liittyen näkökyvyn heikentymiseen ei
korvata, ei myöskään terapioita tai kuntoutusta. Kosmeettiset
hoidot ja alkoholi-, huume- tai nikotiiniriippuvuuteen liittyvät
kulut on rajattu korvattavien kulujen ulkopuolelle. Rajoitukset
on yksityiskohtaisesti eritelty vakuutusehdoissa.
YHTEISET MÄÄRÄYKSET TAPATURMA- JA
SAIRAUSKULUVAKUUTUKSELLE
Korvauksenhaku
Korvausta hakiessa on vakuutusyhtiölle toimitettava kaikki
sellaiset asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen vakuutusyhtiön
korvausvelvollisuuden selvittämiseksi.
Vakuutusyhtiö voi myös tarvittaessa pyytää lisäselvitystä
lääkäriltä, sairaalalta tai korvauksenhakijalta.
Vahinkoilmoitus, lääkärinlausunnot ja alkuperäiset kuitit
suorituksista,
joista
ei
ole
saatu
korvausta
Kansaneläkelaitokselta sairausvakuutus lain nojalla eikä
minkään muun lain nojalla, on toimitettava vakuutusyhtiölle
alkuperäisinä. Vakuutusyhtiölle on myös toimitettava
Kansaneläkelaitoksen
alkuperäinen
tosite
saaduista
korvauksista ja kopiot kaikista Kansaneläkelaitokselle
annetuista tositteista.
Tyytymättömyys korvauspäätökseen
Korvauspäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta siihen.
Mikäli vakuutusyhtiö ei lisäselvitysten jälkeen tee itseoikaisua,
voi vakuutettu kääntyä Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan
puoleen ja pyytää lausuntoa Vakuutuslautakunnalta. Vakuutettu
voi myös viedä asian kuluttajariitalautakuntaan tai nostaa
kanteen käräjäoikeudessa vakuutusyhtiötä vastaan.
Vakuutusmaksu
Tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu määräytyy valittujen
vakuutussummien
mukaan.
Sairauskuluvakuutuksen
vakuutusmaksu määräytyy vakuutetun iän mukaan.
Vakuutusmaksu on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun
vakuutusyhtiö on lähettänyt laskun. Ellei maksua suoriteta
viimeistään eräpäivänä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa
vakuutus. Silloin vakuutuksen voimassaolo päättyy 14 päivän
kuluttua irtisanomisilmoituksen lähettämisestä. Jos maksu
suoritetaan ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei
pääty irtisanomisajan kuluttua.
kokonaan
määrästä.
verottomia
korvauksia,
riippuen
korvauksen
Sopimuskausi
Vakuutus tulee voimaan, ellei muuta ole sovittu, vakuutuksen
hakijan tai vakuutusyhtiön hyväksyttyä toisen osapuolen
tarjouksen.
Vakuutus on jatkuva vuosivakuutus. Se uudistetaan
automaattisesti vuodeksi kerrallaan. Folksam aikuisturva
päättyy sen vakuutuskauden päätyttyä, jonka aikana vakuutettu
täyttää 65 vuotta. Folksam lapsi- ja nuorisovakuutus päättyy
sen vakuutuskauden päätyttyä, jonka aikana vakuutettu täyttää
20 vuotta.
Vakuutusehtojen ja -maksujen muuttaminen
Siirryttäessä uudelle sopimuskaudelle on vakuutusyhtiöllä
oikeus tehdä pienempiä muutoksia vakuutusehtoihin, jotka
eivät vaikuta vakuutussopimuksen pääasialliseen sisältöön.
Vakuutusmaksua voidaan myös korottaa, mikäli syynä ovat
kohonneet korvausmenot.
Vakuutuksen irtisanominen
Vakuutuksenottajalla
on
oikeus
milloin
tahansa
vakuutuskauden aikana kirjallisesti irtisanoa vakuutus.
Vakuutusyhtiö voi kuitenkin pitää itsellään 25 euron suuruisen
hoitomaksun/vähimmäismaksun, kuitenkin korkeintaan 10
prosenttia vuosimaksusta. Vakuutusyhtiö voi kuukauden
irtisanomisajalla irtisanoa vakuutuksen, jos vakuutusta
otettaessa on annettu puutteellisia tai virheellisiä tietoja, ja jos
vakuutusta ei lainkaan olisi myönnetty, mikäli tiedot olisivat
olleet oikeita ja täydellisiä. Vakuutusyhtiöllä on lisäksi oikeus
kuukauden irtisanomisajalla irtisanoa vakuutus vakuutuskauden
päättyessä.
Tuotetiedot eivät ole täydellisiä, siksi on tärkeää lukea
myös vakuutusehdot.
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun velvollisuudet
Vakuutuksenottajan ja vakuutetun tulee ennen vakuutuksen
myöntämistä antaa oikeat ja täydelliset vastaukset
vakuutusyhtiön
kysymyksiin.
Muussa
tapauksessa
vakuutussopimus ei sido vakuutusyhtiötä.
Vakuutusyhtiö luovuttaa yhtiölle ilmoitetuista vahingoista
tietoja vakuutusyhtiöiden yhteiseen tietojärjestelmään. Tällöin
vakuutusyhtiö
tarkistaa,
mitä
vahinkoja
muille
vakuutusyhtiöille on ilmoitettu. Tietoja käytetään vain
korvauskäsittelyn yhteydessä vakuutusyhtiöihin kohdistuvan
rikollisuuden torjumiseksi.
Verotus
Yksityishenkilön vakuutusmaksu ei ole verotuksessa
vähennyskelpoinen. Elinkeinoverolain mukaan verotettavalla
yrittäjällä voi kuitenkin olla oikeus täysajanvakuutuksen
työajanvakuutusmaksun osalta vähennykseen.
Hoitokuluista ja pysyvästä haitasta saatava korvaus ei ole
verotettavaa tuloa. Päiväkorvaus sitä vastoin on verotettavaa
tuloa. Kuolemantapauskorvaukset ovat omaisille osittain tai
Folksam Vahinkovakuutus Oy, PL 549 (Tammasaarenlaituri 3), 00101 Helsinki,
Y-tunnus 2190954-7, Kotipaikka: Helsinki, puh 010 80 81 80, www.folksam.fi