Langelandsfestival - Danmarks Største Havefest

HAVNEHUSENE
Arbejdsbeskrivelse
&
Bygningsdelsbeskrivelser
TØMRER
d. 28.08.2013
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
Indholdsfortegnelse
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
1/62
Indholdsfortegnelse ................................................................................... 1
1. Orientering ............................................................................................ 3 1.1 Generelt ......................................................................................... 3 1.2 Definitioner ..................................................................................... 3 2. Omfang .................................................................................................. 4 2.1 Generelt ......................................................................................... 4 2.2 Bygningsdele .................................................................................. 4 2.3 Projektering .................................................................................... 4 2.4 Byggeplads ..................................................................................... 4 2.5 Sikkerhed og sundhed ...................................................................... 4 2.5.1 Generelt ............................................................................... 4 2.5.2 Midlertidige påvirkninger ........................................................ 4 2.5.3 Risikospecifikation ................................................................. 4 2.6 Omgivende miljø ............................................................................. 4 2.7 Kvalitetsstyring ............................................................................... 4 2.7.1 Generelt ............................................................................... 4 2.7.2 CE-mærkning mv. ................................................................. 4 2.7.3 Garantierklæringer ................................................................ 4 2.7.4 Kontroldokumentation ............................................................ 5 2.7.5 D&V-dokumentation............................................................... 5 2.8 Arbejdets planlægning ...................................................................... 5 2.9 Undersøgelser ................................................................................. 5 2.10 Prøver ............................................................................................ 5 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer ................................. 5 2.12 Rengøring ....................................................................................... 5 3. Generelle specifikationer ....................................................................... 6 3.1 Generelt ......................................................................................... 6 3.1.1 CE-mærkning mv. ................................................................. 6 3.1.2 Byggeplads ........................................................................... 6 3.1.2.1 Generelt ................................................................. 6 3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger ..................................... 6 3.1.2.3 Transport og oplagring .............................................. 6 3.1.2.4 Stillads ................................................................... 6 3.1.3 Arbejdets planlægning............................................................ 6 3.2 Referencer ...................................................................................... 6 3.2.1 Generelt ............................................................................... 6 3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet....................... 6 3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet .......... 6 3.3 Projektering .................................................................................... 9 3.4 Undersøgelser ................................................................................. 9 3.5 Materialer og produkter .................................................................... 9 3.5.2 Træ og træbaserede plader ..................................................... 9 3.5.3 Fastgørelsesmidler ................................................................. 9 3.5.4 Beslag ............................................................................... 10 3.5.5 Lim ................................................................................... 10 Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
Indholdsfortegnelse
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
2/62
3.5.6 Isoleringsmaterialer .............................................................
3.6 Udførelse ......................................................................................
3.7 Relationer til andre arbejder ............................................................
3.7.1 Generelt .............................................................................
3.7.2 Forudgående arbejder ..........................................................
3.7.3 Koordinering .......................................................................
3.7.4 Overdragelse ......................................................................
3.8 Arbejdsmiljø..................................................................................
3.9 Kontrol .........................................................................................
3.9.1 Generelt .............................................................................
3.9.2 Projekteringskontrol .............................................................
3.9.3 Kontrol af undersøgelser .......................................................
3.9.4 Materiale- og produktkontrol .................................................
3.9.5 Modtagekontrol ...................................................................
3.9.6 Udførelseskontrol ................................................................
3.9.7 Slutkontrol .........................................................................
10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4. Bygningsdelsbeskrivelser .................................................................... 12 - 205.01 Udvendige døre og vinduer ................................................... 12 - 205.02 Udvendige glaspartier / Alupartier .......................................... 17 - 205.03 Skeletvægge omkring trappetårne, Tårn 2 og 8. ...................... 20 - 205.04 Lette vægge ....................................................................... 22 - 205.05 Indvendige døre .................................................................. 25 - 205.06 Indvendige glasvægge ......................................................... 32 - 205.07 Fugearbejder ...................................................................... 34 - 205.08 Depotrumsvægge ................................................................ 36 - 210.02 Lofter portgennemgange, udv. Tårn 8 og Tårn 9. ..................... 38 - 210.03 Lofter i trapperum, gangarealer og fællesrum m.m. .................. 42 - 210.04 Trægulve inkl. Underlag ....................................................... 45 - 210.05 Gummigulve ....................................................................... 47 - 215.01 Diverse TØ / SNE arbejder .................................................... 49 - 215.02 Tagdækning ....................................................................... 51 - 215.03 Terrassebeklædning ............................................................. 54 - 215.04 Postkasser og skiltning ......................................................... 55 - 400.01 Inventar ............................................................................. 56 Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
1. Orientering
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
3/62
1.
Orientering
1.1
Generelt
bips B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.
Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende:
• bips B2.250, Basisbeskrivelse – Stål generelt
• bips B2.280, Basisbeskrivelse – glas generelt
• bips B2.285, Basisbeskrivelse – glasfacader og –tage
• bips B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner
• bips B2.310, Basisbeskrivelse – natursten leverance
• bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger
• bips B2.345, Basisbeskrivelse – gulve
• bips B2.350, Basisbeskrivelse – lofter monteret
• bips B2.360, Basisbeskrivelse – tagdækning
• bips B2.370, Basisbeskrivelse – døre- vinduer og porte leverance
• bips B2.371, Basisbeskrivelse – døre- vinduer og porte montage
• bips B2.380, Basisbeskrivelse – inventar
• bips B2.371, Basisbeskrivelse – døre- vinduer og porte montage
• bips B223, Basisbeskrivelse – beklædninger monteret
1.2
Definitioner
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
2. Omfang
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
2.
Omfang
2.1
Generelt
2.2
Bygningsdele
Arbejdet omfatter følgende bygningsdele:
• - 205.01
Udvendige døre og vinduer
• - 205.02
Udvendige glaspartier / Alupartier
• - 205.03
Skeletvægge omkring trappetårne, Tårn 2 og 8.
• - 205.04
Lette vægge
• - 205.05
Indvendige døre
• - 205.06
Indvendige glasvægge
• - 205.07
Fugearbejder
• - 205.08
Depotrumsvægge
• - 210.02
Lofter portgennemgange, udv. Tårn 8 og Tårn 9.
• - 210.03
Lofter i trapperum, gangarealer og fællesrum m.m.
• - 210.04
Trægulve inkl. Underlag
• - 210.05
Gummigulve
• - 215.01
Diverse TØ / SNE arbejder
• - 215.02
Tagdækning
• - 215.03
Terrassebeklædning
• - 215.04
Postkasser og skiltning
• - 400.01
Inventar
2.3
Projektering
2.4
Byggeplads
Foranstaltninger udover basisbeskrivelsens, aftales med Dansk Boligbyg.
2.5
Sikkerhed og sundhed
Foranstaltninger udover basisbeskrivelsens, aftales med Dansk Boligbyg.
2.5.1
Generelt
2.5.2
Midlertidige påvirkninger
2.5.3
Risikospecifikation
Der gøres opmærksom på følgende særlige risici:
• Arbejder i højden.
• Stilladsarbejde
• Tunge løft
• Kranområder
2.6
Omgivende miljø
2.7
Kvalitetsstyring
Foranstaltninger udover basisbeskrivelsens, aftales med Dansk Boligbyg.
2.7.1
Generelt
2.7.2
CE-mærkning mv.
2.7.3
Garantierklæringer
Der skal afleveres følgende garantierklæringer:
Luplau & Poulsen A/S
4/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
2. Omfang
•
•
•
•
•
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
5/62
Alufacader
Vinduer
Døre
Ovenlys
Tag
Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført.
2.7.4
Kontroldokumentation
2.7.5
D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i 3 eksemplarer.
2.8
Arbejdets planlægning
Der skal påregnes deltagelse i nødvendigt antal projektgennemgangsmøder.
Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 3 eksemplarer:
• Leveranceprogram for vinduer/døre, Glaspartier, indvendige døre og inventar.
Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 3 eksemplarer:
• Dokumentation at krav til fastgørelsesmidlers styrke, stivhed og korrosionsbeskyttelse er opfyldt.
• Dokumentation at krav til beslags styrke, stivhed og korrosionsbeskyttelse er
opfyldt.
2.9
Undersøgelser
2.10
Prøver
Jf. bygningsdelsbeskrivelser.
2.11
Gennemføringer, påmonteringer og retableringer
2.12
Rengøring
Rengøring/oprydning efter egne arbejder foretages hver dag efter nærmere aftale
med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
3. Generelle specifikationer
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
6/62
3.
Generelle specifikationer
3.1
Generelt
3.1.1
CE-mærkning mv.
3.1.2
Byggeplads
3.1.2.1
Generelt
3.1.2.2
Beskyttende foranstaltninger
3.1.2.3
Transport og oplagring
Deponering skal ske: Aftales med Dansk Boligbyg
3.1.2.4
Stillads
For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelsesrapport og geoteknisk projekteringsrapport.
Ved projekteringen af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt følgende:
• Terrænkategori:
Jf. ingeniør
• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0:
Jf. ingeniør
• Bygningshøjde over terræn:
Varierende jf. tegninger
Ved fastlæggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til følgende: jf. ingeniør
Dæk er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: Jf.
ingeniør
3.1.3
Arbejdets planlægning
3.2
Referencer
3.2.1
Generelt
3.2.2
Referencer der er generelt gældende for arbejdet
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1995-1-1 + AC:2007, godkendt 2007-06-11
DS/EN 1995-1-1/A1:2008
b) DS/EN 1995-1-2 + AC:2007, godkendt 2007-06-11
DS/EN 1995-1-1/AC:2010
Ad stk. 2.
a) DS/EN 1995-1-1 DK NA:2011, godkendt 2011-12-15
b) DS/EN 1995-1-2 DK NA:2007, godkendt 2007-11-14.
3.2.3
Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet
Træ og træbaserede plader
Ad stk. 2.
DS 483:1999
DS 483/Till. 1:2004
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
3. Generelle specifikationer
Ad stk. 3.
DS/EN 338:2009
Ad stk. 4.
DS/EN 14081-1 + A1:2011
Ad stk. 5.
DS/EN 1912 + A4:2010
Ad stk. 6.
a) DS/EN 1611-1:1999
DS/EN 1611-1/A1:2002
Ad stk. 7.
DS/EN 14915:2006
DS/EN 14915/ZA:2007
DS/EN 14915/AC:2007
Ad stk. 8.
DS/EN 385:2001
Ad stk. 9.
DS/EN 336:2003
Ad stk. 10.
DS 1002:1987
Ad stk. 11.
DS 146:1981
Ad stk. 12.
NTR Dokument nr. 1:1998
Ad stk. 13.
NTR Rekommendation nr. 8/1991
Ad stk. 14.
DS/EN 1194:1999
Ad stk. 15.
DS/EN 14080:2005
Ad stk. 16.
DS/EN 14374:2004
Ad stk. 17.
DS/EN 13986:2004
Luplau & Poulsen A/S
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
7/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
3. Generelle specifikationer
Ad stk. 18.
DS/EN 13986/NA:2004
Ad stk. 19.
DS/EN 635-2:1996
DS/EN 635-3:1996
Ad stk. 20.
DS/EN 636:2003
Ad stk. 21.
DS/EN 14279 + A1:2009
Ad stk. 22.
DS/EN 622-2:2004
DS/EN 622-3:2004
DS/EN 622-4:2009
DS/EN 622-5:2010
Ad stk. 23.
DS/EN 300:2006
Ad stk. 24.
DS/EN 312:2010
Ad stk. 25.
TRÆ 54:2007
Ad stk. 26.
DS/EN 942:2007
Fastgørelsesmidler og bygningsbeslag
Ad stk. 27.
1. udgave 2006
Ad stk. 28.
1. udgave 2006
Ad stk. 29.
DS/EN ISO 898-1:1999
Ad stk. 30.
DS/EN 912:2011
Ad stk. 31.
DS/EN 14545:2008
DS/EN 14545/ZA:2010
Ad stk. 32.
Luplau & Poulsen A/S
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
8/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
3. Generelle specifikationer
ETAG 015: 2002
Ad stk. 33.
DS/EN 10025-1:2004
Ad stk. 34.
DS/EN 10088-1:2006
Ad stk. 35.
DS/EN 10143:2006
Ad stk. 36.
DS/EN 10051:2010
Ad stk. 37.
DS/EN 755-2:2008
Ad stk. 38.
DS/EN 301:2006
Isolering
Ad stk. 40.
DS/EN 12667:2001
Ad stk. 41.
DS/EN 13501-1:2007
Ad stk. 42.
DS/EN 1609 + AC:1999
DS/EN 1609/A1:2006
Stillads
Ad stk. 43.
DS/EN 12812:2008
Ad stk. 44.
DS 2427:2011
3.3
Projektering
Jf. bygningsdelsbeskrivelser.
3.4
Undersøgelser
3.5
Materialer og produkter
3.5.2
Træ og træbaserede plader
Jf. basisbeskrivelsen og bygningsdelsbeskrivelser
3.5.3
Fastgørelsesmidler
Jf. basisbeskrivelsen og bygningsdelsbeskrivelser
Luplau & Poulsen A/S
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
9/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
3. Generelle specifikationer
3.5.4
Beslag
Jf. basisbeskrivelsen og bygningsdelsbeskrivelser
3.5.5
Lim
Jf. basisbeskrivelsen og bygningsdelsbeskrivelser
3.5.6
Isoleringsmaterialer
Jf. basisbeskrivelsen og bygningsdelsbeskrivelser
Luplau & Poulsen A/S
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
10/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
3. Generelle specifikationer
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
11/62
3.6
Udførelse
Jf. basisbeskrivelsen og bygningsdelsbeskrivelser
3.7
Relationer til andre arbejder
3.7.1
Generelt
Jf. basisbeskrivelsen og bygningsdelsbeskrivelser
Planlægning med forudgående arbejder og koordinering med andre entreprenører
aftales med Dansk Boligbyg.
Tidsplan aftales med Dansk Boligbyg.
3.7.2
Forudgående arbejder
3.7.3
Koordinering
3.7.4
Overdragelse
3.8
Arbejdsmiljø
Aftales med Dansk Boligbyg
3.9
Kontrol
3.9.1
Generelt
Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit:
• Tårn 1 – 9.
3.9.2
Projekteringskontrol
3.9.3
Kontrol af undersøgelser
3.9.4
Materiale- og produktkontrol
3.9.5
Modtagekontrol
3.9.6
Udførelseskontrol
3.9.7
Slutkontrol
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
4.
Bygningsdelsbeskrivelser
- 205.01
Udvendige døre og vinduer
4.1
Orientering
Bips B2.280, Basisbeskrivelse – glas generelt
Bips B2.370, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte leverance
Bips B2.371, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte montage
er sammen med denne beskrivelse gældende for arbejdet.
4.2
Omfang
Alle udvendige døre og vinduer, Tårn 1 – 9.
Vindues- og Dørtyper (antal iht. Tegninger og skemaer):
28.08.2013
12/62
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
BS-false
Fugning af vinduer og døre.
4.3
Lokalisering
Tårn 1 – 9
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste
4.5
Koordinering
Der koordineres med Dansk Boligbyg.
4.6
Tilstødende bygningsdele
BS-False
Dæk
Murværk
Forudgående bygningsdele/arbejder
BS-False
Betonelementer
Dæk
Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Fugearbejder m.m.
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Generelt
Systemets karm- og rammekonstruktion må ikke overstige 54 mm og rammen
skal dække karmen, så kun rammen er synlig udefra.
Systemet skal have samme udtryk uanset åbne-funktion og konstruktionen skal
være ventileret.
Vindues- og dørkonstruktioner skal være konstruktivt træbeskyttet, og der må ikke
forekomme fritliggende træ i glasfalsen.
Reservedele og opdateringer til systemet skal kunne leveres i minimum 25 år efter
levering.
Identiske dele og komponenter skal kunne leveres i garantiperioden på 10 år.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
13/62
Testet
Alle produkter skal være CE-mærkede. Produkterne skal være testet og klassificeret efter europæiske standarder og opfylde gældende lovgivning i Danmark.
Garanti
Vinduer og døre skal være DVV-mærkede samt med 10 års garanti. Producenten
skal være certificeret i henhold til DS/ISO 9001.
Udformning af rammer
Rammer skal være af kompositmateriale, udført i 54 mm bred T-formet profil.
Rammen skal dække karmen, så kun rammen er synlig udefra. Rammen skal være
ventileret og drænet. Drænhuller skal være skjulte.
Udformning af karme
Karme skal være udført i 50 x 90/115/140 mm lamineret og evt. fingerskarret fyrretræ. Knaster må kun forekomme på ikke direkte synlige flader. Bundkarm skal
udføres i kernetræ.
Kompositmateriale
Profiler fremstillet af kompositmateriale skal opfylde kravene i DS/EN 13706 (fiberforstærket polymer jvf. specifikationer for pultruderede profiler). Kompositmaterialets varmeledningsevne må ikke være højere end 0,25 W/mK. Firberforstærkningen i kompositprofilerne skal være langsgående for at sikre, at profilerne er statisk
stabile og har den fornødne stivhed. Elasticitetsmodulet på langs af profilerne må
ikke være lavere end 35 Gpa.
Overfladebehandling af kompositmateriale
Rammer i kompositmateriale skal males med maling, der giver dækning og holdbarhed svarende til, når aluminium males med polyesterbaseret pulvermaling efter
forudgående kromateringsproces, lagtykkelse 60-120 µ tør. Der skal ydes 10 års
garanti på overfladebehandling fra leverandør.
Træ
Træ til karme og poste skal være FSC®-certificeret fyrretræ fra Nordeuropa. De
delvist eksponerede udvendige overflader skal være i min. 60% kernetræ. Træprofilerne må være lamineret og fingerskarret med vandfast lim (C4). Hvor der skal
anvendes klar lak, må der ikke anvendes fingerskarring.
Træet skal ved bearbejdning være nedtørret til en relativ fugtighed på 12% (+/2%).
Overfladebehandling af træ
Overfladebehandling foretages efter behandlingssystem 5 iht. VinduesIndustriens
Tekniske Bestemmelser pkt. 5.3.4. Til grunding må kun anvendes vandbaserede
træbeskyttelsesmidler. Overfladebehandling skal ske med vandbaseret, diffusionsåben akrylmaling, godkendt iht. EN 927-3. Såvel grunding som overfladebehandling skal indeholde skimmel- og svampedræbende fungicider. Lagtykkelse: min.
60-80 µ tør på alle synlige flader.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
14/62
Karmkomponenter skal grundes og overfladebehandles før samling for at sikre optimal beskyttelse af endetræ og tapsamlinger. Alle karmsamlinger skal endetræsforsegles for at forebygge fugtindtrængning.
Glas
Der skal anvendes dobbeltforseglede isolerings-ruder af anerkendt fabrikat omfattet af producentens 10-årige garanti. Ruder skal være isat fra fabrik. Ruderne
skal være monteret indefra for opnåelse af optimal sikkerhed.
Beslag
Alle beslagdele skal leveres fra samme leverandør, og skal være udviklet og fremstillet specielt til dette vinduessystem.
Alle hovedbeslag skal være dobbeltsikrede mod rammenedfald.
Beslagdele skal fremstilles i naturanodiseret aluminium, rustfrit stål eller stål med
grå, korrosionsbestandig zink-baseret overfladebehandling. Bærende dele må ikke
udføres i plast. Beslag udsat for vejrlig skal kunne modstå 500 timer salttågetest
iht. ISO EN 9227.
Greb
Vinduer, terrasse- og skydedøre skal være monteret med varmt paskvilgreb, hvor
forbindelsen mellem greb og paskvilstang har en termisk brydning. Der skal være
indbygget ventilationsstilling i paskvilgrebet.
Funktionstyper:
Fast vindue
Karm og ramme i faste vinduer skal have samme dimension som oplukkelige, således at faste og oplukkelige vinduer har samme udseende set udefra.
Sidehængt vindue
Rammen skal være udadgående op til 90° med justerbar friktionsbremse.
Sidestyret vindue
Rammen skal være udadgående op til 90° med justerbar friktionsbremse. Ved fuld
åbning skal der dannes en 150 mm åbning i hængselssiden, så den udvendige flade kan pudses indefra.
OBS!!
Det skal være muligt at pudse alle vinduer fra det rum de sidder i.
Alle gående vinduer skal kunne godkendes til redningsåbning.
Terrassedør
Døren skal være udadgående og være forsynet med indvendig paskvillukkegreb,
der aktiverer 3 lukkepunkter. Rammen skal være forsynet med justerbar friktionsbremse, der begrænser åbningen til 90°. Rammen skal være ophængt i 3-4
hængsler, hvoraf de to skal være hjørnehængsler. Karmbundstykke 15 mm kompositmateriale.
Terrassedøren skal kunne leveres som 2-fløjet terrassedør, uden midtersprosse.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
15/62
Facadedøre/partier
Som Velfac 500
Facadedør opbygget som rammedør i aluminiumsprofiler med aluminium på både
udvendig og indvendig side. Facadedøren skal kunne sammenstilles med vinduessystemer til vinduesfacader.
Facadedørssystemet skal kunne opdeles med sprosser i et eller flere felter, som
kan monteres med glas eller aluminiumsfyldninger.
Facadedøre skal kunne leveres som indadgående såvel som udadgående døre.
Døren forsynes med:
El-slutblik, falle/rigle-lås, 300 mm bøjlegreb i rustfrit stål udvendig og alu-greb
indvendig, låsecylinder med nøgle udvendig og vrider indvendig, dørlukker samt 24 stk. naturanodiserede hængsler.
El-slutblikket bruges sammen med en falle/rigle-lås.
Når adgangskontrollen aktiveres, frigøres slutblikket, så døren kan åbnes.
Fremskudt fugeplan
Fugeprofil til fremskudt fugeplan i nødvendigt omfang. Udføres i kompositmateriale
for optimeret styrke og energiperformance.
Profilet skal monteres på karmen.
Gælder både døre, vinduer og terrassedørre
Energibalance
Jf. energirammeberegning
Farver
Jf. materialeskema.
4.10
Udførelser
Vinduer og døre monteres nøje iht. producentens anvisninger.
Montering af døre og vinduer i pladefalse:
Vinduer og døre må ikke monteres således disse kun hænger i sidefalsplader.
Der skal etableres en blivende understøtning under bundkarmen på disse.
Der skal anvendes supplerende afstandsklodser, således der ikke forekommer
skæv belastning/træk i falsplader.
Karme fastgøres med betonskruer direkte i falspladerne. Skruer skal have en
længde således disse får min. 15 mm vedhæftning i elementfalse.
Fugning af vinduer og døre, inde og ude, udføres under andet arbejde.
Vinduer placeres i forskellige dybder i vægkonstruktionen iht. tegningsmaterialet.
OBS!
Omfang af interimsafdækning aftales med Dansk Boligbyg.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Hvor går grænsen?
Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glas-alufacader
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
16/62
4.12
Prøver
Der udføres prøveisætning af 2 vinduer, 1 enkelt terrassedør i lejlighed og 1 dobbelt terrassedør i lejlighed.
Prøven vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage.
Prøven kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
17/62
- 205.02
Udvendige glaspartier / Alupartier
4.1
Orientering
Bips B2.280, Basisbeskrivelse – glas generelt
Bips B2.370, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte leverance
Bips B2.371, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte montage
er sammen med denne beskrivelse gældende for arbejdet.
4.2
Omfang
Ydelsen omfatter projektering, levering og montering af nedenstående elementer
komplet inklusiv alle nødvendige tilbehørsdele såsom befæstigelsesbeslag, kuldebrosisolering, anlægsskinner, tætningslister, tilsætninger samt alle former for
åbne- lukkebeslag, greb og beslåning m.m. til fuld færdig bygningsdel.
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Fugearbejdet mellem partier og øvrige bygningsdele.
4.3
Lokalisering
Tårn 2, Tårn 8 og Tårn 9.
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. Tegningsliste.
Herfra kan bl.a. nævnes:
Delplaner stuen Tårn 2, 8 og 9
Oversigtstegning med Glaspartier.
4.5
Koordinering
Der skal koordineres med El entreprisen omkring føringsveje og generel udførelse,
da der flere steder skal udføres træk i alu. facadeprofiler.
Der koordineres med murerentreprisen, vedr slidlag.
Der koordineres vedr. låsesystem
4.6
Tilstødende bygningsdele
Jf. tegninger.
4.7
Projektering
Der ønskes tilbud på facadepartier som Schüco FW50+HI samt FW50+BF (brandpartier).
Facadelukning er at betragte som en systemleverance, der detailprojekteres og
monteres af den valgte entreprenør iht. tegningsmaterialet. Tegningsmaterialet og
nærværende beskrivelse angiver facadens geometri og udfaldskrav. Herunder foretages en komplet opmåling på stedet for fastlæggelse af eksisterende mål. Angivne
mål er vejledende. Entreprenøren, som mindst 5 dage før produktionens igangsættelse forelægger nøjagtige konstruktionstegninger for arkitekt og ingeniør, er ansvarlig for de leverede konstruktioners stabilitet, funktion, brand og lydmæssige
egenskaber, tæthed og udførelse, samt for overfladernes holdbarhed og forankring
til omgivende bygningsdele.
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Profiler:
Schüco FW50+HI.
Fyldninger:
Schüco FW50+HI med emalieret glas og isoleret brystning
med 4 mm internit, isolering og damptæt bagplade. Damptæt
i alle samlinger og damptæt i samlinger mod facadeprofiler.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
Glas:
Thermoruder med Personsikkerhedsglas iht. gældende regler.
bl.a. DS/INF 119, gældende udgave.
U-værdi:
Mod opvarmede rum: 0,8 W/m²K (gennemsnitlig for hele partiet)
Døre:
Som Schüco ADS 75 HD HI
Bøjlegreb i rustfri stål.
Der udføres elslutblik ved indgangsdøre klar for dørtelefoni.
Tilsætninger:
2mm. pulverlakeret Alu i samme farve som tilhørende parti.
Brandpartier:
Ved tårn 8 udføres der delvist brandpartier jf. tegninger og
brandstrategirapport.
FW 50+BF – EI 60 A2-s1, d0.
4.10
18/62
Udførelser
Generelt:
Producent- og/eller leverandøranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal følges.
Åbne/lukkefunktion efterprøves efter endt montage, og om nødvendig justeres funktionen. Entreprenøren skal om nødvendig foretage justering af
flere omgange, indtil partierne og opluk er fuldt ud funktionsdygtige.
Målmarkeringer skal udføres således, at disse, når de fjernes, ikke giver
anledning til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse
af synlige overflader. Målmarkeringerne skal være fjernet ved arbejdets
afslutning.
Montage:
Alu-facadepartier skal monteres af trænede montører, med erfaring i
montage af aluminiumfacader.
Al montage inkl. opklodsninger udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Leverandørens anvisninger, af hvilke kiler og
anden opklodsning omkring karmen, der efter montagen skal fjernes, og
hvilke der skal bevares, skal nøje følges.
Facadepartier monteres med lige stor fuge i top og sider og jf. tegningsmaterialet.
Alle de for facaderpartiernes nødvendige fastgørelses beslag, dybler, skruer, propper, aluinddækninger mv. skal leveres og monteres af nærværende entreprenør.
Herunder kan nævnes specielbeslag for facadepartiernes stabilitet, fastgjort til omkringliggende bygningsdele. Omfang og dimension af stålbeslag og befæstigelse dimensioneres og dokumenteres af entreprenør via
statiske beregninger. Samtlige stålbeslag og befæstigelser skal leveres
varmtgalvaniserede. Evt. synlige beslag og befæstigelser udføres tillige
pulverlakeret i samme farve som facadepartierne.
Facadepartier må ikke skummes.
Skruehoved afdækkes med plastprop i farve som facadeprofiler.
Skruer eller dækkapper i vandrette bundkarme forsegles med siliconemasse.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
19/62
Elementerne skal af nærværende entreprenør afdækkes således, at overfladen ikke lider skade i byggeperioden. Skader indtil aflevering er bygherren uvedkommende og skal udbedres af entreprenøren.
Opbevaring og afdækning:
Elementerne skal oplagres i lodret stilling. Elementerne skal stå på et
plant underlag, hævet over terrænniveau.
I fri luft skal alle elementer og tilbehør afdækkes med ugennemskinnelig,
vandtætte presenninger.
Entreprenøren hæfter for hele entreprisen indtil endelig aflevering er foretaget og godkendt.
Transport til indbygningssted:
Transport af elementerne fra opbevaringsplads til monteringssted skal foregå uden vridning af det enkelte element.
Elementerne skal ligeledes holdes fri af bygningsvolumen, så der ikke sker
skader på element eller bygning.
Forudsætninger for arbejdets udførelse.
Forinden produktion igangsættes, skal entreprenøren detailprojektere og
udarbejde arbejdstegninger på facadepartier og detaljer for sammenbygning med konstruktioner.
Entreprenøren skal udføre statiske beregninger på facadepartiernes stabilitet og befæstigelse til konstruktioner.
Laster m.m. iht. Basisbeskrivelse og ingeniør.
Tegninger og statiske beregninger fremsendes til godkendelse hos bygherrens rådgiver.
I forbindelse med arbejdernes udførelse, skal anvendes personlige værnemidler, herunder: støvmaske, beskyttelsesbriller og høreværn m.v. jf.
bl.a. Arbejdstilsynets anvisninger.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Hvor går grænsen? - Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader – Tolerancer og overfladespecifikationer udgivet af dansk byggeri.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
Der skal udarbejdes kontrolplaner, som beskriver arten og omfanget af den kontrol, som agtes udført og dokumenteret. Kontrolplanerne skal som minimum omfatte punkterne i udbudskontrolplanen og i basisbeskrivelserne, og indeholde Projektkontrol, Materialekontrol, Montagekontrol, Udførelseskontrol og Slutkontrol.
Justeringer i art og omfang af kontrollen foranlediget af projektgennemgangen skal
indarbejdes i kontrolplanerne.
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
20/62
- 205.03
Skeletvægge omkring trappetårne, Tårn 2 og 8.
4.1
Orientering
Bips B2.250, Basisbeskrivelse – Stål generelt, B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner, B223, Basisbeskrivelse – beklædninger monteret er sammen med
denne beskrivelse gældende for arbejdet.
4.2
Omfang
Skeletvægge og beklædning omkring trapperum i portgennemgange i Tårn 2 og 8.
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Belysning bag beklædningen
4.3
Lokalisering
Tårn 2 og 8
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste
4.4
Koordinering
Der skal koordineres med elektriker vedr. belysning bag pladerne.
4.5
Tilstødende bygningsdele
Betonvægge omkring trapperum
Gulv
Loft
trapper
4.6
Projektering
Producent udfører fastgørelsesprojekt som godkendes af arkitekt.
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Skelet:
Iht. Producentens anvisninger.
Isolering tårn 8:
Rockwool BD60 FlexiBatts
Polycarbonatplader:
Som Rias eller Rodeca, farve iht. arkitekt.
Brandkrav indvendige overflader:
K1 10 D-s2,d2
Brandkrav udvendige overflader:
K1 10 D-s1,d0
4.10
Udførelser
Facadepanelerne monteres nøje efter producentens anvisninger og på et system
anvist af producenten.
Afstand fra betonelementvægge til indvendig side af Polycarbonatpladen er angivet
på delplanstegninger af Tårn 2 og 8.
Der skal være så få vandrette understøtninger som muligt.
Elektriker udfører belysning bagved pladerne. Udførelse af monteringssystemet udføres i nøje samarbejde med elektriker så der bliver et ensartet lys på polycarbonatpladerne.
Lysninger til døre udføres i pulverlakeret Alu som vist på bl.a. detaljetegninger.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Hvor går grænsen? - Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader – Tolerancer og overfladespecifikationer udgivet af dansk byggeri.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
4.12
Prøver
Samling af hjørner, top og bund skal godkendes af arkitekt.
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
28.08.2013
21/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
22/62
- 205.04
Lette vægge
4.1
Orientering
Bips B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner er sammen med denne beskrivelse gældende for arbejdet.
4.2
Omfang
Alle gipsvægge vist på tegninger og beskrevet i nærværende beskrivelse, herfra
kan nævnes:

Forsatsvægge i boliger, Tårn 1 - 9

Gipsvægge i boliger, Tårn 1 - 9

Lejlighedsskel, Tårn 2

Forsatsvægge fællesrum, Tårn 9

Forsatsvægge øvrige, Tårn 9
4.3
Lokalisering
Alle gipsvægge Tårn 1 – 9.
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste
4.5
Koordinering
Der skal bl.a. koordineres med elektrikker.
4.6
Tilstødende bygningsdele
Jf. tegninger
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Materialer, produkterfastgørelsesmidler m.m. iht. producentanvisninger for nedenstående vægtyper.
4.10
Udførelser
Generelt
Alt udførelse iht. Knauf Danogips anvisninger så bl.a. lyd og brandkrav overholdes,
alt inkl..
Krydsfinerplader ved skakte:
Der leveres og monteres 15 mm krydsfinerplader på underside af huldækelementer, ved alle installationsskakte for udstøbning af skakte.
Pladen monteres iht. tegningsmaterialet, umiddelbart efter montage af huldækelementer. Efterfølgende huller/gennemføring i pladerne udføres af anden entreprenør.
Forsatsvægge skakte, tårn 1-9
VE MR70 450 -/AA M70

Sammenbygges med vægge andre gipsvægge
Gipsvægge boliger
VE MR95 450 AA/AA M45

Sammenbygges bl.a. med forsatsvægge skakte
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser


Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
23/62
Med indbygget skydedør i Ungdomsboliger, Tårn 9
Sammenbygges med lejlighedsskel i tårn 2
Lejlighedsskel Boliger
VD MR95 450 AA/AA M90

Lejlighedsskel i Tårn 2

Sammenbygges med gipsvægge boliger, jf. tegninger.
Forsatsvægge fællesrum
VE FR95 450 -/AA M90

Høje vægge
Forsatsvæg tårn 8 – stueetage
VE MR45 450 -/AAA M45

Vinkelsmitte
Forudgående bygningsdele
Tilstødende bygningsdele forudsættes færdige med måltolerancer gældende for de
enkelte bygningsdele
Installationer, rørføringer og el-kabler forudsættes færdigmonteret i skakte.
Hulopmærkning
Afmærkning af huller til el-kontakter udføres af el-entreprenør
Huludskæring
Huludskæring for el-kontakter udføres af elentreprenør.
Forstærkning og udveksling
Forstærkning og udveksling som underlag for el-installationer udføres af elentreprenøren.
Montering af skinner på andre bygningsdele
Gulv- og loftskinner samt vægskinner mod andre bygningsdele fastgøres pr. max.
600 mm. Skinner skal være tætsluttende.
Montering af stolper
Stolper monteres i lod og med c/c mål 450mm. Fastgørelse til skinner og andre
ståldele udføres ifølge Knauf Danogips’ monteringsanvisninger.
Ved døre monteres karmstolper, som fastgøres i gulv- og loftkonstruktionen med
FRK-forstærkningsstolpebeslag.
Andre profiler
Hjørneprofil H 50/50, HP 50/50 eller VBA profiler monteres på alle hjørner og ud
fra gældende monteringsanvisninger.
Isolering
Mineraluld tilskæres stramt mellem stålskelettet.
Ledningstræk
Hulplacering og -størrelse i stolper kontrolleres.
Ledningstræk udføres af el-entreprenør.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
24/62
Montering af gipsplader
Gipsplader fastgøres med skruer i antal, afstand (c/c) og omfang ifølge Knauf Danogips monteringsanvisning.
Hvor der forekommer gipspladesamlinger uden forsænkede kanter, affases disse
kanter med en affasningshøvl.
Alle lang- og kortkanter skal være understøttede. Kortkanter understøttes med
TSKA profiler eller båndstål.
Indvendige døre monteres uden gerichter, afslutning med synlige elastiske fuger
(beskrevet andetsteds). Det betyder, at det skal påses, at dørhuller skal udføres
nøjagtigt i de opgivne dimensioner, således at synlige fuger omkring karme får ens
bredde, 12 mm. Det er tømrerentreprenørens ansvar, at lysninger i gipsvægge udføres, så der efterlades en plan og afrettet kant at fuge imod.
Teleskopløsninger
Bevægelsesfuger / teleskopløsninger ved alle gipsvægge mod lofter.
Ved bevæglesesfuger anvendes egnet elastisk fugemasse, som fx siliconefugemasse. Bevægelsesfuger skal kun have to hæfteflader. For at hindre fugemassen i at
hæfte til den tredje flade, anvendes der sliptape i bunden af fugen eller der anvendes bundstopningsprofil.
Yderste pladelag skal være afsluttet med kantskinne KS13.
Hjørnebeskyttelse
For beskyttelse af udvendige vinkelrette hjørner anvendes HSK hjørnebeskytter,
som fastgøres pr. ca. 150 mm med Clinch-On værktøj. Til variable udadgående
hjørner anvendes Multiflextape, som monteres i spartelmasse, ligesom andre typer
af sparteltape.
Udfaldskrav til gipspladesamling
Pladesamlinger skal have forsænket kant for tapening og spartling. Pladerne skal
være uden skader i hjørner og kanter. Karton, som forbliver synligt, skal være glat
og uden oprivning, bortset fra huller fra montageskruer. Åbninger i samlinger
maks. 4 mm.
Spartling
Tapening og spartling udføres af anden entreprenør og efter Knauf Danogips’ spartelvejledninger.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Hvor går grænsen? - Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader – Tolerancer og overfladespecifikationer udgivet af dansk byggeri.
samt
Hvor går grænsen? – Gipsmontage og overfladebehandling.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
25/62
- 205.05
Indvendige døre
4.1
Orientering
Bips B2.370, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte leverance
Bips B2.371, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte montage
er sammen med denne beskrivelse gældende for arbejdet.
4.2
Omfang
Levering og montering af alle indvendige døre inkl. Kælder/P-kælder, Tårn 1 – 9,
jf. bl.a. 06 – Dørskema indvendige døre
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Fugearbejdet mellem partier og tilstødende bygningsdele
4.3
Lokalisering
Tårn 1 - 9
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele
4.7
Projektering
Der udføres en låseplan som skal godkendes af byggeledelsen før produktion af
døre.
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Generelt for karme:
Karme leveres i dim. svarende til vægtykkelse + 2x10mm.
Karme leveres malet fra fabrik, inkl. Udstik så alt synligt træ/stål er malet.
Karme (med mindre andet er beskrevet) er således ikke beskrevet under de enkelte døre men skal passe til dørens klassifikation samt væggens tykkelse.
Generelt for beslåning
Greb, rosetter, skilte, hanke, mv. til oplukkelige elementer udføres i anerkendt fabrikat som RandiLine 16 mm L-formet 1011, inkl. rosetter/ rosetserie, alt i matbørstet rustfrit stål.
Beslag skal være af rigelig dimension, og greb skal være lette at betjene. Greb, rosetter, skilte, hanke, vridergreb mv. fremlægges til bedømmelse og godkendelse.
Dørstop udføres i rustfrit stål som dørstoppere 145050 / 145060 efter godkendt
prøve.
Generelt for låsesystem
Alle udvendige døre og indvendige adgangsdøre til boliger, ungdomsboliger, kælderdøre samt døre til depot i kælder, forsynes med cylinderlåse i godkendt system
som Abloy protect system. Låsesystemet skal være godkendt af SKAFOR i Kategori
Rød. Der udleveres 3 stk. nøgler pr. bolig som skal kodes så de passer til låse i døre, til postkasser, depotrum.
Cylindre til postkasser og fællesrum leveres og monteres også i denne entreprise.
Der udføres og udleveres 10 stk. hovednøgler til bygherre.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
26/62
Generelt øvrigt:
Hvis ikke andet er angivet er oplyste mål Hulmål.
Venstre/højrehængt fremgår af tegningsmaterialet.
OBS!! Alle døre skal overholde min. 0,77m. i fri passagebredde jf. BR10.
DR 20 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Svejst stålkarm, type SI – Pulverlakeret fra fabrik.
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
DR 21 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD30)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 30-C (BD-dør 30)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Svejst stålkarm, type SI – Pulverlakeret fra fabrik.
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
DR 22 (som Swedoor massiv dobbeltdør med glasudskæring, brandklasse BD60)
Hulmål:
1500 x 2100mm. + overparti
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Glasudskæring:
G01
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
Overparti:
Swedoor Glasparti BD60 (samme karmdybde som dør)
Samlet hulmål for hele partiet – 1500 x 2570mm.
DR 23 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD30, Lydklasse 35dB)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 30 (BD-dør 30)
Lyd:
35dB
Overflade:
Malet (Hver tårn har sin farve)
Bundstykke:
22/12mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
Lyd! Producentens ansvar.
DR 24 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60, Lydklasse 35dB)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
35dB
Overflade:
Malet (hver tårn har sin farve)
Bundstykke:
22/12mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
Lyd! Producentens ansvar.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
27/62
DR 25 (som Swedoor glatte boligdøre, Easy)
Hulmål:
910 x 2100mm. Obs! Fri lysningsbredde min. 77cm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
Ingen
DR 26 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
DR 27 (dobbeltdør til skakt)
Hulmål:
1200 x 1800mm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
30dB
Overflade:
Malet
Karm:
Dim. svarende til vægtykkelse, færdigmalet fra fabrik
Bundstykke:
25/15mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
Dørgreb:
Aftageligt greb i rustfri stål, godkendes af arkitekt.
DR 28 (enkeltdør til skakt)
Hulmål:
600 x 1800mm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
30dB
Overflade:
Malet
Karm:
Dim. svarende til vægtykkelse, færdigmalet fra fabrik
Bundstykke:
25/15mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
Dørgreb:
Aftageligt greb i rustfri stål, godkendes af arkitekt.
DR 29 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60 (skydedør))
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Udenpåliggende skydedøre, færdigmalet inkl. standardkappe
Bundstykke:
Uden bundstykke (brand)
DR 30 (som Swedoor glatte boligdøre, Easy (skydedør))
Hulmål:
910 x 2100mm. Obs! Fri lysningsbredde min. 77cm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Udenpåliggende uklassificerede skydedøre, færdigmalet, inkl.
Standardkappe.
Bundstykke:
Ingen
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
DR 31 (som Swedoor Skydedørselement inkl dørblade)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet, dør skal kunne skjules helt, ingen udstik.
Karm:
Skydedørselement, færdigmalet.
Bundstykke:
Ingen
DR 32 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD30)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 30-C (BD-dør 30)
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
25/15mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
DR 33 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60, Lydklasse 35dB)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
35dB
Overflade:
Malet
Bundstykke:
22/12mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
Lyd! Producentens ansvar.
DR 34 (som Swedoor glatte boligdøre, Easy)
Hulmål:
910 x 2100mm. Obs! Fri lysningsbredde min. 77cm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
Rustfri stålskinne.
DR 35 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
1480 x 2100mm. (dobbeltdør) + overparti
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60) + ABDL
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
Overparti:
Swedoor Glasparti BD60 (samme karmdybde som dør)
Samlet hulmål for hele partiet – 1480 x 2570mm.
DR 37 (Skydedør walk inn hjørnelejligheder)
Hulmål:
1400 (2 delt, går til hver side) x 2100mm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
Ingen.
Luplau & Poulsen A/S
28/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
DR 38 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
1300 x 2100mm. (10M enkeltdør + sideparti)
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
22/12mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
Overparti:
Swedoor Glasparti BD60 (samme karmdybde som dør)
Samlet hulmål for hele partiet – 1300 x 2100mm.
DR 39 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
2000 x 2100mm. (dobbeltdør)
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
Ingen krav
Overflade:
Malet
Bundstykke:
22/12mm. falset bundstykke i hårdttræ klarlakeret.
Overparti:
Swedoor Glasparti BD60 (samme karmdybde som dør)
Samlet hulmål for hele partiet – 1480 x 2570mm.
DR 40 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
810 x 2100mm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Svejst stålkarm, type SI – Pulverlakeret fra fabrik.
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
DR 41 (Inspektionslem, Brandklasse BS60)
Hulmål:
655 x 855mm.
Brand:
EI 2 60-C (EI 2 60-C A2-s1,d0)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
DR 42 (som Swedoor massiv dør)
Hulmål:
910 x 2100mm.
Brand:
Ingen krav
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Svejst stålkarm, type SI – Pulverlakeret fra fabrik.
Bundstykke:
Uden bundstykke
DR 43 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
910 x 2100mm. Obs! Fri lysningsbredde min. 77cm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Svejst stålkarm, type SI – Pulverlakeret fra fabrik.
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
Luplau & Poulsen A/S
29/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
30/62
DR 44 (som Swedoor massiv dør, Brandklasse BD60)
Hulmål:
1010 x 2100mm.
Brand:
EI 2 60-C (BD-dør 60)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Karm:
Svejst stålkarm, type SI – Pulverlakeret fra fabrik.
Bundstykke:
Uden bundstykke (Brand!)
DR 45 (Inspektionslem, Brandklasse BS60)
Hulmål:
800 x 800mm.
Brand:
EI 2 60-C (EI 2 60-C A2-s1,d0)
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
DR 46 (Inspektionslem, Uklassificeret)
Hulmål:
800 x 800mm.
Brand:
ingen krav
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
DR 47 (Inspektionslem, Uklassificeret)
Hulmål:
700 x 700mm.
Brand:
ingen krav
Lyd:
ingen krav
Overflade:
Malet
Dørstoppere til indvendige døre
Dørstop:
Til væg som d line slebet rustfri stål, 145050 el. 145060
4.10
Udførelser
Al montage af indvendige døre skal udføres i nøje overensstemmelse med leverandørens anvisninger
Generelt:
Indsætning skal ske på forsvarlig og håndværksmæssig korrekt måde. Fastgørelse
skal ske med skruer i passende type og dimension. Der udføres ikke efterfølgende
malerbehandling af karme. Synlige skruehuller afproppes med træpropper.
Karme forkiles/understøttes og fastgørelsesmidler monteres pr min 80 cm i nøje
overensstemmelse med fabrikantens anvisninger.
Stopning og fugning mellem dørkarm og væg udføres under andet arbejde. Se nedenstående bemærkning.
Bemærk:
Indvendige døre monteres uden gerichter, afslutning med synlige elastiske fuger.
Det betyder, at det skal påses, at dørhuller skal udføres nøjagtigt i de opgivne dimensioner, således at synlige fuger omkring karme får ens bredde, 12 mm. Det er
tømrerentreprenørens ansvar, at lysninger i gipsvægge udføres, så der efterlades
en plan og afrettet kant at fuge imod.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
31/62
Der udføres i samarbejde med bygherre og Dansk Boligbyg en låseplan for hele
byggeriet.
Alle cylindre, nøgler og kodning skal være indeholdt i tilbuddet.
Dørstop monteres efter producentens anvisninger og placeres efter godkendte prøver.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Hvor går grænsen? - Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader – Tolerancer og overfladespecifikationer udgivet af dansk byggeri.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
32/62
- 205.06
Indvendige glasvægge
4.1
Orientering
Bips B2.285, Basisbeskrivelse – Glasfacader og tage
Bips B2.370, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte leverance
Bips B2.371, Basisbeskrivelse – Døre, vinduer og porte montage
er sammen med denne beskrivelse gældende for arbejdet.
4.2
Omfang
Levering og montering af indvendige glasvægge med tilhørende døre.
4.3
Lokalisering
Fællesrum i Tårn 9:
1 stk. pr. etage (stuen – 10.sal)
I alt 11 stk. glasvægge, med døre iht. tegningsmaterialet.
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger jf. tegningsliste.
4.5
Koordinering
Der koordineres med indvendige lette vægge og elektriker.
4.7
Tilstødende bygningsdele
Jf. tegninger
4.7
Projektering
Glasvægge er at betragte som en systemleverance, der detailprojekteres og monteres af den valgte entreprenør iht. tegningsmaterialet. Tegningsmaterialet og
nærværende beskrivelse angiver glasvæggenes geometri og udfaldskrav. Herunder
foretages en komplet opmåling på stedet for fastlæggelse af eksisterende mål. Angivne mål er vejledende. Entreprenøren, som mindst 5 dage før produktionens
igangsættelse forelægger nøjagtige konstruktionstegninger for arkitekt og ingeniør, er ansvarlig for de leverede konstruktioners stabilitet, funktion, brand og lydmæssige egenskaber, tæthed og udførelse, samt for overfladernes holdbarhed og
forankring til omgivende bygningsdele.
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Systemleverance som DEKO FG Fire EI 60 (nederst i dobbelthøje rum) og
EI 60 A2-s1, d0 (øverst i dobbelthøje rum).
Lydkrav: Til både glasvæg og døre, luftlydisolation på R’w ≥ 32 dB
Der er ikke lyd og brandkrav til partiet i stueetagen
4.10
Udførelser
Stationært opbyggede fuldglasvægge med brandklassifikation, type DEKO FG Fire,
som EI 60 konstruktion og EI 60 A2-s1, d0.
Glasvæggen består af 31 mm tykke brandglas, opbygget af flere lag hærdede glas
og mellemliggende brandbeskyttende gel.
Glasset skal opfylde kravene til personsikkerhed.
Glas leveres og monteres i modul efter tegningsmateriale og samles med 3 mm
brandsilikone i de lodrette samlinger. Over lodrette samlinger kan dekorativt monteres et 28 mm bredt, naturanodiseret aluminiumprofil.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
33/62
Imod gulv, væg og loft afsluttes med et 50 mm naturanodiseret aluminiumprofil,
monteret over en brandresistent kerne af homogent plademateriale og stålprofil.
Aluminiumprofiler afsluttes mod glas med brandsilikone.
Vægsystemet udføres med branddøre monteret i aluminiumkarmprofil, med aluminiumrammedøre med brandglas. OBS lydkrav.
Aluminiumprofiler i naturanodiseret overflade.
Alle nødvendige fastgørelser m.m. for en fuld færdig leverance/montage skal være
indeholdt i entreprisen.
Brandkrav dobbelthøje fællesrum:

Nederste glasparti udføres som EI 60 (BD 60) med døre som EI2 30 – C
(BD-Dør 30)

Øverste glasparti udføres som EI 60 A2-s1, d0 (BS 60).
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Hvor går grænsen? - Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader – Tolerancer og overfladespecifikationer udgivet af dansk byggeri.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
- 205.07
Fugearbejder
4.1
Orientering
Bips B2.30, Basisbeskrivelse – fuger
er sammen med denne beskrivelse gældende for arbejdet.
4.2
Omfang

Alle Vinduer og døre i ydervægge, inde/ude

Alle vinduesplader

Alle Glasvægge ude

Dilatationsfuger, facader.

Alle indvendige døre, inkl. til badekabiner.

Alle indvendige glasvægge mod andre bygningsdele.

Toiletter / badeværelser (ekskl. Badekabiner)

Alle køkkener

Elevatordøre / vægge

Overgang mellem repos og gulv / vægge i trapperum

Overgang mellem trappeløb og væg indgangsniveau tårn 2 og 8

Samlinger betonlofter

Samling mellem badekabinevægge og loft

Alle overgange mellem 2 forskellige gulvbelægninger (under dørblad)
34/62
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Fugearbejder i badekabiner
4.3
Lokalisering
Tårn 1 – 9.
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste.
4.5
Koordinering
Koordinering foretages med Dansk Boligbyg.
4.6
Tilstødende bygningsdele
Jf. tegningsmaterialet.
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Isolering:
Som Rockwool Fugestrimmel
Bagstop:
Som Polyrundprofil, polyethylen-skumlister fra DAFA
Skal have en Vandabsorption på ≤ 5% volumen
Bør sammenpresses i fugen til 75% af oprindelig dimension
Fugemasse:
4.10
Jf. pkt. 4.10 udførelse.
Udførelser
Generelt
Isolering, fugeunderlag og fuger udføres efter Bips B2.30, Basisbeskrivelse – fuger,
og producentens anvisninger og må kun udføres af faguddannede fugeentreprenør
tilsluttet Fugebranchens Samarbejds- og oplysningsråd FSO.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
35/62
Alle vinduer og døre i ydervægge, inde/ude
Bagstop/isolering/bagstop
Alu og malede overflader afrenses med Sika Aktivator - 205.
Sugende underlag som beton og tegl primes med Sika Primer-3N.
Efter primning ventes min. 30 min. og max. 5 timer inden fugning
Der fuges med Sikaflex-AT Facade
Alle vinduesplader
Der kan fuges med Sikaflex - AT Facade (ved mindre revner og sprækker)
alternativt SikaCryl - HM
Alle glasvægge / alufacader ude:
Bagstop/isolering/bagstop
Glas og Alu afrenses med Sika Aktivator – 205.
Der fuges med Sikaflex-AT Facade
Dilatationsfuger i facader, lodrette og vandrette:
Bagstop
Hæfteflader primes med Sika Primer - 3N.
Ventetid før fugning min. 30 min. og max. 5 timer
Der fuges med Sikaflex – 15 LM
Fuger sandbestrøs i farve efter godkendt prøve
Alle døre indvendigt (ingen gerigter):
Bagstop/isolering/bagstop
Der fuges med Sikaflex - AT Facade.
Vær opmærksom på, at ved malede flader, skal malingen være fuldt gennemhærdet inden fugning (typisk 7 døgn)
Toiletter / badeværelser, elastiske fuger omkring afløb, hjørner m.m.
Der fuges med SikaSil-C
(ekskl. badekabiner)
Alle køkkener (mellem køkkenelementer og tilstødende bygningsdele)
Der kan fuges med Sikaflex - AT Facade (ved mindre revner og sprækker)
alternativt SikaCryl - HM
Overgang repos og gulv/væg indgangspartier, Repos i Kote 4.00 tårn 1-8 lukkes
mod tilstødende bygningsdele.
Bagstop
Der primes med SikaPrimer - 3N.
Ventetid min. 30 min og max. 5 timer før fugning
Der fuges med Sikaflex – 11 FC.
Samlinger betonlofter (not i mellem huldæk) og mellem badekabinevægge og loft
Bagstop
Der fuges med Sikaflex-AT Facade.
4.11
Mål og tolerancer
4.12
Prøver
Der udføres 1 prøve af hver bygningsdel som skal godkendes af byggeledelsen.
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
36/62
- 205.08
Depotrumsvægge
4.1
Orientering
Bips B2.250 Basisbeskrivelse, stål, generelt er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
4.2
Omfang
Levering og montering af trådvægge og døre som Troax UX 450 og ST 30 til depotrum i kælder.
4.3
Lokalisering
Depotrum i kælder, Tårn 5, 6, 7, 8 og 9.
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele
Ydervægge,
beton
Dæk,
beton
Bjælker,
beton
Indervægge,
beton
Gulv,
beton, slidlag
Div. rør iht. ingeniørprojekt
Forudgående bygningsdele/arbejder
Elementer
Slidlag
Instalationer
4.7
Projektering
Producenten optegner planløsning/indretning af depotrum, snit og samlingsdetaljer
ud fra tegningsmaterialet, der bl.a. viser at min. Størrelser på depotrummene er
overholdt.
Boliger
min. 2m²
Ungdomsboliger
min. 2m³
Producent udfører produktions- og arbejdstegninger.
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Til Boliger, normalhøjde:
Som type UX 450
Ramme: 30 x 20 x 1,25 mm.
Tråd: 3,0 x 3,75 mm.
Maskestr.: 50 x 50 mm.
Til Ungdomsboliger, depotrum i 2 etager:
Som type ST30:
Ramme: 30 x 20 mm.
Tråd: 3 mm.
Maskestr.: 20 x 100 mm.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
37/62
Døre
Døre i system som vægge (UX 450 og ST 30) med låsekasse passende til Assacylinder, Cylinder leveres og monteres af anden entreprenør.
Overflade
Pulverlakeret
Grå, RAL 7037
”Etageadskillelse ungdomsboliger”
21mm støbekrydsfiner
4.10
Udførelse
Alt Montage udføres nøje efter producentens anvisninger.
Der tages hensyn / laves tilpasninger til bjælker under dæk, installationer m.m.
Lofthøjde 2,57m., der lukkes til loft så der maks. Er 8cm. Luft mellem loft og væg.
I Tårn 9, ungdomsboliger, udføres der også depotrum i 2 etager, jf. tegninger.
”etageadskillelsen udføres af 21mm. støbekrydsfiner som ligges ovenpå 1200mm.
høje skillevægge, hvorefter øverste etage monteres.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Hvor går grænsen? – Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader – Tolerancer og overfladespecifikationer udgivet af dansk byggeri.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
38/62
- 210.02
Lofter portgennemgange, udv. Tårn 8 og Tårn 9.
4.1
Orientering
Bips B2.350 Basisbeskrivelse – lofter monteret er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
4.2
Omfang
- Isolering af loftkostruktion Tårn 2 og 8 samt indgang Tårn 9.
- Nedhængte lofter i portgennemgange Tårn 2 og 8 samt indgang Tårn 9.
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Lamper
4.3
Lokalisering
Tårn 2 og 8 samt indgang Tårn 9.
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger jf. tegningsliste.
4.5
Koordinering
Der koordineres med elektriker vedr. armaturer.
Udskæring af huller for lamper m.m. udføres under denne entreprise og anvises af
elektriker.
4.6
Tilstødende bygningsdele
Forudgående arbejder / bygningsdele:
Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol
sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til
stede.
Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til
byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig
udførelse af eget arbejde ikke er til stede.
4.7
Projektering
Skinnesystem
Antal, type og placering af nedstropninger, fastgøringer mm. iht. Leverandøranvisninger.
Der skal ved dimensionering af ophæng tages hensyn til den aktuelle loftsplade
med tilhørende indbyggede og/eller eftermonterede elementer af alle slags iht.
Projektmaterialet. Ophæng dimensioneres og udføres så det færdige loft ikke overskrider de opgivne højdemæssige tolerancer.
Der skal i nødvendigt omfang deltages i færdigprojektering af de enkelte bygningsdele.
PEFC certificeret træbeton
For standardplader tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.
Der påregnes ikke projektering af specialplader. Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader på stedet i henhold til projektmaterialet.
Der skal påregnes deltagelse i nødvendigt antal projektgennemgangsmøder.
4.8
Undersøgelser
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
4.9
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
39/62
Materialer og produkter
Isolering:
Til indvendige lofter:
45mm. Isolering som Rockwool Flexibatts
Til udvendigt loft ved nedkørsel til P-Kælder samt ved indgang ungdomsboliger:
200mm. isolering som Rockwool Flexsystem monteret direkte på beton inkl. fastgørelser.
C60 stålskinnesystem
Justerbart stålskinnesystem til ophæng af træbetonplader:
U-kantskinne til vægmontering
Øjestrop og stropholder til C-skinne.
Ophæng dokumenteret holdbart til de valgte skinner
C-skinne 60 mm min. 0,6 mm materialetykkelse som montageprofil
Samlestykker til længdesamlinger i tilhørende system
Brandklassifikation: klasse A
Troldtekt skinnesystem C-60 eller dermed ligestillet
Træbetonplader
Format:
Tykkelse:
Struktur:
Kant:
Farve:
Bredde og længde: 600 x 1200 mm
25 mm
Fin, 1,5 mm
K5 (5 mm fas)
Malet anden farve på grå basisplade
Træbetonpladerne skal opfylde følgende klassifikationer:
Brand:
B-s1,d0 (klasse A)
Som PEFC certificeret Troldtekt
Type:
Indeklimaklasse
Partikelafgivning:
Afgasning:
Troldtekt akustik eller dermed ligestillet til montering på C60 stålskinnesystem.
Lav
Max 10 døgn
Brandklassifikation
B-s1, d0 (klasse A)
Varmeledningsevne
λ 0,072
Skruer
Underlag:
Luplau & Poulsen A/S
C60-skinnesystem:
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
40/62
Selvskærende skruer:
Som sæt med undersænket hoved med oppressede
Ø-13 mm underlagsskive til montering på stålskinnesystem
Størrelse:
Rustbeskyttelse:
Lakerede i farve:
3,5 x 45 mm
18  gulchromatering
Ved specialfarvede træbetonplader leveres skruer i
standardfarve som den aktuelle basisplade. Maling i
specialfarve leveres med i tilstrækkelig mængde til
dupning af skruer efter færdigmontering.
Selvskærende Troldtekt skruer eller dermed ligestillede til montering på C60 stålskinnesystem.
4.10
Udførelser
Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er
nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.
Skinnesystem
U-kantskinne monteres på væg iht. Leverandøranvisninger.
Montageprofiler (C-skinne) placeres iht. Loftsplaner med afstand c-c max. 600
mm.
Montageprofiler fordeles jævnt i rummet således, at der ved væggene langs pladernes langsider ikke forekommer afstande på mindre end 300 mm fra midt skinne
til væg.
Montageprofiler placeres med en vandret nøjagtighed på +/- 5 mm ift. Placeringen
af pladernes længdesamlinger.
Alle profiler monteres med en højdemæssig nøjagtighed på +/- 3 mm ift. Opgivet
kote på uk. Færdig loft under hensyntagen til den aktuelle pladetykkelse.
Alle profiler monteres med en tolerance i vandret plan på +/- 3 mm på en 2,4 m
retskede.
Udvendigt loft isoleres med 200mm. direkte på betonunderlag.
Indvendigt loft isoleres med 45mm.
Træbetonplader
Træbetonplader opsættes centreret i rummet.
Der accepteres ikke tilpasninger mindre end 300 mm ved nogen vægge uden byggeledelsens godkendelse.
Træbetonplader skæres stramt til tilstødende bygningsdele.
Rækkerne opsættes fortløbende under overholdelse af ovenfornævnte min. Afskæringsstørrelse.
Træbetonplader monteres iht. Leverandøranvisninger.
Skruer placeres 25 mm fra pladekanter og med c-c max. 600 mm.
Overskridelser af disse mål må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. Leverandøranvisninger for træbetonplader.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
41/62
4.11
Mål og tolerancer
4.12
Prøver
Inden bygningsdelen påbegyndes, udføres prøve indeholdende et indv. Hjørne med
tilpasninger til vægge, længdesamlinger samt min. 3 rækker påbegyndt og 3 hele
plader i hver række.
Prøven opsættes efter aftale med byggeledelsen.
Prøven, der skal danne norm for resten af bygningsdelen, kan efter godkendelse
indgå som del af det færdige bygværk.
Lokalisering af prøven skal til enhver tid være kendt.
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
42/62
- 210.03
Lofter i trapperum, gangarealer og fællesrum m.m.
4.1
Orientering
Bips B2.350 Basisbeskrivelse – lofter monteret er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
4.2
Omfang
Lofter i trapperum, Tårn 1 – 9 (10 stk. trapperum):

Forskalling

Loft under reposer

Loft under mellemreposer

Loft i øverste etage

Lofter i indgang (væg til væg) nedhængt

Lister til afgrænsning
Lofter i gangarealer, Tårn 9

Forskalling

Lister til afgrænsning

Loft i gangarealer st. – 10. sal. Inkl. Forrum til elevator
Lofter i fællesrum – (dobbelthøje rum)

Forskalling

Loft

Lister til afgrænsning
Lofter indvendigt i portgennemgange Tårn 2 og 8

Forskalling

Lister til afgrænsning

Loft
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Belysning
4.3
Lokalisering
Tårn 1 – 9
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. Tegningsliste
4.5
Koordinering
Der skal koordineres med elektriker for montering og trækning til belysning
4.6
Tilstødende bygningsdele
Entreprenøren skal selv, inden arbejdet påbegyndes, ved visuel- og målekontrol
sikre sig, at forudsætningerne for konditionsmæssig udførelse af eget arbejde er til
stede.
Entreprenøren skal straks, og inden arbejdet påbegyndes, rette henvendelse til
byggeledelsen, såfremt det konstateres, at forudsætningerne for konditionsmæssig
udførelse af eget arbejde ikke er til stede.
4.7
Projektering
Træforskalling
Projektering af antal, type og placering af fastgøringer mm. iht. Den aktuelle loftsplade med tilhørende indbyggede og/eller eftermonterede elementer af alle slags
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
43/62
iht. Projektmaterialet hører under nærværende arbejde. Ophæng dimensioneres og
udføres så det færdige loft ikke overskrider de opgivne højdemæssige tolerancer.
Der skal i nødvendigt omfang deltages i færdigprojektering af de enkelte bygningsdele.
PEFC certificeret træbeton
For standardplader tages udgangspunkt i fabrikantens principdetaljer, dimensioneringstabeller mv.
Der påregnes ikke projektering af specialplader. Tilpasningsplader tilvirkes af standardplader på stedet i henhold til projektmaterialet.
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Træforskalling
22 x 95 mm høvlet forskalling.
Træbetonplader som Troldtekt akustik Plus.
Format:
BxH:
Gangarealer Tårn 9 600x1200mm + tilskæringer
Trapperum
600x1200mm, 600x600mm +tilskæringer
Tykkelse:
25 +18 mm.
Struktur:
Fin, 1,5 mm
Kant:
K5 (5 mm fas)
Farve:
Malet anden farve på grå basisplade, Koksgrå 208
Træbetonpladerne skal opfylde følgende klassifikationer:
Brand:
B-s1,d0 (klasse A)
Indeklimaklasse
Partikelafgivning:
Afgasning:
Lav
Max 10 døgn
Varmeledningsevne
λ 0,050
Skruer
Underlag: Træforskalling
Træskruer:
Som sæt med undersænket hoved med oppressede Ø-13 mm
underlagsskive
Størrelse:
3,9 x 45 mm
Rustbeskyttelse:
18  gulchromatering
Lakerede i farve:
Natur grå
Troldtekt skruer eller dermed ligestillede, til montering på træforskalling
4.10
Udførelser
Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leverancer inkl. Biydelser, der er
nødvendige for arbejdets fuldstændige færdiggørelse.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
44/62
Træforskalling
22 mm forskalling monteres med afstand c-c max. 600 mm..
Forskalling skal ved ydre afgrænsninger være synligt og malerbehandlet, sort. Udførelse iht. Tegningsmateriale.
Troldtekt i trapperum og gangarealer går således ikke ud til væggene.
Forskallingen placeres med en vandret nøjagtighed på +/- 10 mm ift. Placeringen
af pladernes længdesamlinger.
Forskallingen monteres med en højdemæssig nøjagtighed på +/- 5 mm ift. Opgivet
kote på uk. Færdig loft under hensyntagen til den konkrete pladetykkelse.
Forskallingen udføres med en tolerance i vandret plan på +/- 3 mm på en 2,4 m
retskede.
Træbetonplader
Træbetonplader opsættes centreret i rummet.
Der accepteres ikke tilpasninger mindre end 300 mm. uden byggeledelsens godkendelse.
Rækkerne opsættes fortløbende under overholdelse af ovenfornævnte min. Afskæringsstørrelse.
Træbetonplader monteres iht. Leverandøranvisninger.
Skruer placeres 25 mm fra pladekanter og med c-c max. 600 mm.
Overskridelser af disse mål må kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht. Leverandøranvisninger for træbetonplader.
4.11
Mål og tolerancer
4.12
Prøver
Inden bygningsdelen påbegyndes, udføres prøve indeholdende 1 repos, 1 mellemrepos samt et indgangsparti.
Prøven opsættes efter aftale med byggeledelsen.
Prøven, der skal danne norm for resten af bygningsdelen, kan efter godkendelse
indgå som del af det færdige bygværk.
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
45/62
- 210.04
Trægulve inkl. Underlag
4.1
Orientering
Bips B2.345 Basisbeskrivelse – gulve er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
Endvidere skal anvisninger i BYG-ERFA Erfaringsblad nr. (43) 11 10 22 (Trægulves
opbuling – fugt fra rumluft eller underlag) følges.
Der er gulvvarme i familieboliger (tårn 1-8)
Der er ikke gulvvarme i Ungdomsboliger (tårn 9)
4.2
Omfang

Trægulve i alle boliger og ungdomsboliger
I alle rum (undtaget badeværelse)
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Fodlister
4.3
Lokalisering
Tårn 1 – 9
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. Tegningslister
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele

Slidlag på Thermotec.

Jf. tegningsmaterialet.
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
Fugt i beton undersøges før arbejdets opstart, hvis fugtindholdet er for højt må arbejdet ikke opstartes og byggeledelsen kontaktes
4.9
Materialer og produkter
Damp-/fugtspærre
Type:
Trægulv
Type:
Afdækning:
Materiale:
Luplau & Poulsen A/S
Kombineret Foam og fugtspærre.
(Den skal have Dampspærre og skal samlet som
konstruktion overholde lydkravene angivet af Ingeniør)
15mm. Ask eller eg iht. Aftale med Arkitekt til
svømmende gulv, inkl. nødvendige færdiggørelsesmidler.
Uimprægneret gulvpap, min 500g/m2
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
4.10
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
46/62
Udførelser
Generelt
Inden lægning af trægulvet skal bygningen være permanent lukket og tør.
Trægulve lægges nøje iht. Producentens anvisninger, Træ 64 og Basisbeskrivelsen.
Damp-/fugtspærre
Udlægges nøje efter producentens anvisninger samt iht BYG – ERFA Erfaringsblad
nr (13) 04 08 02 og gulvproducentens anvisninger.
Slutbehandling
Umiddelbart efter lægning af gulvene afdækkes de med Uimprægneret gulvpap,
min 500g/m2, som før aflevering fjernes af maler.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. ”hvor går grænsen – Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader” udgivet af dansk byggeri.
4.12
Prøver
Produktprøve
1 stk. fabrikslakeret bræt skal leveres til byggeledelsen for godkendelse.
Referencefelt
Inden lægning af gulvet påbegyndes, skal der udføres et prøveareal på 10 m².
Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde.
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
47/62
- 210.05
Gummigulve
4.1
Orientering
Bips B2.345 Basisbeskrivelse – gulve er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
4.2
Omfang
Levering og montering af:

Gummigulve i gangarealer, Tårn 9

Gummigulve i fællesrum, Tårn 9

Gummigulve i trapperum og på trapper, Tårn 9
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Fodlister
1.16
Lokalisering
Tårn 9
Tegningshenvisning
Tegninger iht. Tegningslister
1.16
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele
Undergulv
Inder- og ydervægge
Søjler
Døre
Forudgående bygningsdele/arbejder
Slidlag
Efterfølgende bygningsdele/arbejder
Montering af fodlister
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Lim:
UZIN-KE 2000 S
Gummigulv:
Fra Dalsouple
Tykkelse:
Dim.:
Farver:
DalUni
2,5mm.
1760 x 680mm.
efter aftale med arkitekt
Polish produkter:
Ecolab, Satin Star Mat eller Johnson, Diversy Jontec Mat
Afdækning:
Materiale:
Luplau & Poulsen A/S
Uimprægneret gulvpap, min 500g/m2
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
4.10
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
48/62
Udførelser
Undergulvet
Undergulvet kan forudsættes overtaget efter følgende:
Tolerance 2 meter retholt +- 2mm.
Rent, tørt og uden revner.
Generelt
Gummifliserne skal akklimatiseres. Dette bør foregå på byggepladsen et varmt og
rent sted med god ventilation.
Fliserne bør børstes af på bagsiden inden montering for at sikre at limen binder på
hele flisen.
“Hvis flisen er lidt flosset i underkanten fjernes dette med sandpapir således perfekte samlinger opnås”
Det anbefales at fliser i størrelse 1760x680mm rulles omvendt inden montering.
Alle fliser bør lægges forbandt. (forskudt)
Fliserne fuldlimes.
Beskyt gulvet efter montering.
Efterbehandling:
Dalsouple Gummigulve leveres fra fabrikken behandlet med en beskyttende emulsion.
Emulsionen og evt. smuds fra byggeperioden fjernes ved fejning med blød kost eller støvsugning med børstemundstykke med efterfølgende vask med lunkent vand
(max 50°C) tilsat grundrengøringsmiddel. Rengøring må ikke foretages, før limen
er afhærdet.
Fordeling af grundrengøringsmiddel kan ske med maskine, klud eller svamp. Er belægningen blevet stærkt tilsmudset i byggeperioden, kan den opskures. Opskuring
foretages maskinelt med grøn/blå skurepad uden slibemiddel. Efter opskuring afskylles belægningen med rent vand.
Gummigulvet kan herefter efterbehandles:
1. Polish metoden –opstart
Når gulvet er tørt påføres 1.lag polish
Lad polishen tørre ca 30-45 min
Gentag indtil det ønskede antal lag er opnået (3 lag i alt).
Slutbehandling
Umiddelbart efter lægning af gulvene afdækkes de med Uimprægneret gulvpap,
min 500g/m2, som før aflevering fjernes af maler.
4.11
Mål og tolerancer
4.12
Prøver
Produktprøve
1 m² skal leveres til byggeledelsen for godkendelse.
Referencefelt
Inden lægning af gulvet påbegyndes, skal der udføres et prøveareal på 10 m².
Prøvearealet kan efter byggeledelsens godkendelse indgå i det færdige arbejde
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
49/62
- 215.01
Diverse TØ / SNE arbejder
4.1
Orientering
bips B2.270, Basisbeskrivelse – træ generelt,
bips B2.290, Basisbeskrivelse – skeletkonstruktioner og
bips B2.345, Basisbeskrivelse – gulve er gældende for arbejderne.
4.2
Omfang

Levering og montering af underlag for murkroner, inkl. Trappe- / elevatorkerner

Levering og montering af fodlister i boliger, fællesrum og gangarealer.
4.3
Lokalisering
Tårn 1 – 9.
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. Tegningslisten
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele
Iht. Tegningsmaterialet
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Murkroner
Opklodsning:
4.10
Underlag:
- 100 x 25mm. trykimprægneret bræt
- kiler
- 22mm. vandfast krydsfiner
Fodlister
Træart:
Overflade:
Fastgørelsesmiddel:
Fyr 14x65 mm, som Södra lister profil nr. SI 110.
Til malerbehandling
Undersænkede skruer
Udførelser
Murkroner
Der udføres underlag for pap og zinkløskanter på murkroner iht. Tegninger.
Gældende for murkroner Tårn 1 – 9.
Fodlister
Maler skal grunde fodlister før de opsættes.
Fastgørelse:
I vægge med undersænkede skruer til spartling. Ved alle retningsændringer og
længesamlinger i øvrigt, skæres samlinger på gehring, limes og sømmes med dykkere ved udadgående hjørner.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
50/62
4.11
Mål og tolerancer
Iht. ”Hvor går grænsen? – Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader” udgivet af dansk byggeri.”
4.12
Prøver

Der udføres en prøve af 1 side på et tårn som skal godkendes af byggeledelsen og tagentreprenør.

Der udføres inddækningskasser af ventilationsrør i 1 lejlighed som skal
godkendes af byggeledelsen og Arkitekten.
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
51/62
- 215.02
Tagdækning
4.1
Orientering
Bips B2.360 Basisbeskrivelse – tagdækning er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
4.2
Omfang

Levering og montering af tagdækning på Tårn 1 – 9 inkl. Trappe/elevatorkerner.

Levering og montering af ovenlysvinduer og dimensionering, levering og
montering af underkonstruktion og montagebeslag for montering af ovenlysvinduer

Projektering, levering og montering af faldsikringssystem på Tårn 1 – 9

Gennembrydninger og tætning omkring disse fra skakte

Levering og montering af zinkinddækninger på murkroner og tilstødende
gavle
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Underlag for murkrone jf. tegninger.
4.3
Lokalisering
Tårn 1 – 9.
4.4
Tegningshenvisning
Jf. tegningsliste
4.5
Koordinering
Der skal koordineres med entreprenør som udfører underlag for tagkroner
Der skal koordineres med Dansk Boligbyg
4.6
Tilstødende bygningsdele
Murkroner
Ovenlys
Trappe-/elevatortårne
4.7
Projektering
Projektering af faldsikringssystem på tårn 1 - 9
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Dampspærre/tagpap

Dampspærre

Grunder

Underpap

Overpap

Slidstrimler
Icopal
Icopal
Icopal
Icopal
Icopal
Base 411 P
Asfaltgrunder
Base 550 P
Top 500 P
Top 500 P (ved tagterrasser)
Diverse



Luplau & Poulsen A/S
Tagbrønde:
Faldstammeinddækning:
Øvrige gennemføringer:
iht. Ingeniør
iht. Ingeniør
iht. Ingeniør
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Ovenlys


Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
52/62
Alle ovenlys skal være godkendt til brandventilation / røgudluftning af
trapperum.
Ovenlys Tårn 1 – 9:
Der leveres og monteres 9 stk. ovenlys (1 i hver trapperum) 1,2x1,2m.
som Lumex RRL Plan, godkendt til røgudluftning og inkl. alt automatik og
alle komponenter. Elektriker kabler og monterer automatikken.
U-værdi iht. energiramme
Tilhørende inddækninger leveres og monteres
Faldsikringssystem

ICOPAL Secura System® alt inkl. Til et godkendt tag.
Inddækninger

Zinkinddækninger på alle murkroner, sort zink i kvalitet zink 14.

Zinkprofiler monteret i væg inkl. Fuge, sort zink i kvalitet zink 14.
4.10
Udførelser
Dampspærre Tårn 1 – 9
Betonunderlag (huldæk):
Dampspærren monteres iht. Producentens anvisninger og gældende TOR anvisninger.
Dampspærren føres op til niveau med overkant underpap ved alle afslutninger mod
tilstødende bygningsdele.
Dampspærren tilsluttes tæt til alle gennemføringer.
Tagpap Tårn 1 – 9
Specifikation nr.: 9.4-6 C
Taghældning Min. 1:40 (udført i underlaget af anden entreprenør)
Forstrygning:
Underlaget skal være tørt og rengjort.
Icopal Asfaltgrunder påføres med kost eller rulle, forbrug ca. 0,3l/m².
Udføres efter producentens anvisninger.
Underste lag:
Et lag Icopal Base 550 P pålægges ved svejsning af den pålagte
svejsefolie, hvorved den stribelagte klæbebitumen aktiveres. Overlæg
fuldsvejses.
Øverste lag:
Icopal Top 500 P fuldsvejses på underste lag.
Vægt
Ca 10 kg/m² for tagdækningen.
Flyvebrand
Specifikationen opfylder brandkravene i henhold til DS 1063.1
tagdækning klasse BROOF(t2).
Garanti
Omfattet af Icopal PLUS Garanti 15 år.
Ovenlys Tårn 1 – 9
Ovenlys monteres nøje efter producentens anvisninger, og alle nødvendige fastgørelser, beslag, tætninger, drænlister, pakninger, underlag for montering af vinduer
m.m. skal være indeholdt i tilbuddet.
Ovenlys skal være inkl. alle komponenter for godkendelse til brandventilation, dog
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
53/62
ekskl. Kabler og føring og tilslutning af disse.
Inddækninger m.m.
Inddækning ved overgang tag / gavle udføres, efter TOR anvisning nr. 23, med
indskud
Inddækning ved murkroner udføres efter Tor anvisning nr. 23 samt tegninger, basisbeskrivelser og Byg-Erfa.
Faldsikringssystem Tårn 1 – 8 samt Tårn 9 (2 tage)
Der projekteres, leveres og monteres et komplet faldsikringssystem på tagene som
kan godkendes af arbejdstilsynet.
Tagene skal være fuldt dækkede hvor der ikke er tagterrasse.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. ”hvor går grænsen – Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader” udgivet af dansk byggeri.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
54/62
- 215.03
Terrassebeklædning
4.1
Orientering
Bips B2.360 Basisbeskrivelse – tagdækning er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
4.2
Omfang
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
4.3
Lokalisering
Tårn 1 – 8
4.4
Tegningshenvisning
Jf. tegningsliste
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
4.10
Udførelser
4.11
Mål og tolerancer
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
- 215.04
Postkasser og skiltning
4.1
Orientering
4.2
Omfang
Levering og montering af 190 postkasser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
55/62
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Cylindre og nøgler til poskasser.
4.3
Lokalisering
Indgangspartier, Tårn 1 – 9
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. Tegningsliste
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele
Betonvægge
4.7
Projektering
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Postkasser:
Eden park væganlæg med kantprofil Quadra
 370x330x145mm, Tårn 1 – 8 (84 stk.)
 370x220x270mm, Tårn 9 (106 stk.)
Farver aftales med arkitekt.
Skiltning
Prøver fremskaffes til bygherres godkendelse
4.10
Udførelser
Poskasser monteres på vægge iht. Tegninger og nøje efter gældende regler fra
Post Danmark mht. bl.a. min. Og max højder.
Der udføres skilte til hver lejemål med lejlighedsnummer og navn samt navne- og
nummerskilte til postkasser og pulterrum
Der leveres og monteres nummerskilte til hovedindgange udført i vejrbestandigt
materiale og overflade.
Bygherre og arkitekt skal godkende prøver af alle dele.
4.11
Mål og tolerancer
Iht. Gældende regler fra Post Danmark.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
56/62
- 400.01
Inventar
4.1
Orientering
Bips B2.380 Basisbeskrivelse – fast inventar er gældende for denne bygningsdelsbeskrivelse.
4.2
Omfang

Køkken Boliger

Køkken Ungdomsboliger

Øvrig inventar Boliger

Øvrig inventar Ungdomsboliger

Inventar fællesrum
Følgende leveres og monteres under andet arbejde
Inventar i badekabiner
Fuger
4.3
Lokalisering
Køkkener i alle boliger i Tårn 1 – 8
Køkkener i alle Ungdomsboliger Tårn 9
Skabe i alle boliger Tårn 1 – 8
Skabe i alle boliger Tårn 9
Inventar fællesrum terræn.
Inventar fællesrum 11. sal
4.4
Tegningshenvisning
Tegninger iht. Tegningsliste.
4.5
Koordinering
4.6
Tilstødende bygningsdele
Jf. tegninger.
4.7
Projektering
Leverandør skal i god tid forud for levering af køkkener levere produktionstegninger til bygherrens og tilsynets godkendelse ud fra tegningsmaterialet.
1 sæt for hver type.
4.8
Undersøgelser
4.9
Materialer og produkter
Generelt:
Inventar til køkken og garderobe, leveres og monteres med, malede låger i soft
hvid.
Greb udføres som alu-slimline i lågens bredde.
Låger og skuffer leveres med softluk system.
Bordplader som 10 mm kompaktlaminat i hvid med sort kerne.
I køkken udføres bordplade med underlimet vask.
Frie skabssider skal være med samme overflade som skabslåger. Alt inventar udføres komplet med indretning med hylder, bøjlestang, affaldsholder ect.
Overskabe i køkken udføres med indbygget LED spots.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
57/62
Køkkener i boliger:
Følgende inventar skal som minimum indgå i køkkenet:

Skab til køle-/fryseskab. Skabet skal have en indvendig bredde, således
der kan indbygges et køle-/fryseskab med 60 cm bredde.

Plads til opvaskemaskine.

Plads til komfur.

Vaskeskab.

Grydeskab med trådhylder til udtræk.

Underskabe med hylder.

Overskabe med hylder.

Skuffeskab med bestikindsats
Køkkener i Ungdomsboliger:
Følgende inventar skal som minimum indgå i køkkenet:

Skab til køle-/fryseskab. Skabet skal have en indvendig bredde, således
der kan indbygges et køle-/fryseskab med 60 cm bredde.

Plads til komfur.

Vaskeskab.

Grydeskab med trådhylder til udtræk.

Underskabe med hylder.

Overskabe med hylder.

Skuffeskab med bestikindsats
Øvrig inventar boliger:

Der regnes med 2 stk. højskabe til hver værelse med hylder og bøjlestang.
DBB?
Inventar i fællesrum:
Skabe iht. Tegningsmaterialet.
4.10
Udførelser
Indsætning og fastgørelse:
Indsætning og fastgørelse udføres på forsvarlig og håndværksmæssig korrekt måde, idet alle nødvendige fastgørelsesmidler medleveres.
Højskabe i køkkener opstilles fast, med fastgørelse til vægge og gulv. Højskabe
forsynes med friside.
Tilsætninger:
Tilsætninger monteres overalt mellem fastmonterede elementer og væg, farve som
låger.
Frisider:
Frisider monteres med overflader og farver som skabslåger.
Boringer og udskæringer:
Der udføres boringer og udskæringer i bagbeklædninger, sider og bunde for VVSog elinstallationer såsom vandrør, afløb, ventilationskanaler og stikkontakter efter
opmærkning af anden entreprenør.
Boringer og udskæringer skal kunne dækkes af rosetter, kraver og lignende.
Der udføres boring i vaskeskabe for gennemføring af el, vand og afløb.
Luplau & Poulsen A/S
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
4. Bygningsdelsbeskrivelser
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
Side
:
28.08.2013
4.11
Mål og tolerancer
Iht. ”hvor går grænsen – Tømrer / Træelementer / Snedker / Gulv / Glasalufacader” udgivet af dansk byggeri.
4.12
Prøver
4.13
Arbejdsmiljø
4.14
Kontrol
4.15
D&V-dokumentation
4.16
Planlægning
Planlægning udføres i samarbejde med Dansk Boligbyg.
Luplau & Poulsen A/S
58/62
Brabrand Boligforening
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
Bilag 1 Udbudskontrolplan
Bilag 1 Udbudskontrolplan
Luplau & Poulsen A/S
Havnehusene
Dato
:
Rev.dato :
28.08.2013
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
Bilag 1 Udbudskontrolplan
Dato
:
Rev.dato :
28.08.2013
Udbudskontrolplan
Nr.
Emne
Reference
Metode
Omfang
Tidspunkt
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
1
Projekteringskontrol
1.1
Skeletvægge omkring
Tegninger
Gennemgang og kontrol
trappetårne, Tårn 2 og 8
Detaljer
af eget projekt
Acceptkriterium
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Ark + Ing beskrivelse
1.2
Alufacader
Tegninger
Gennemgang og kontrol
Detaljer
af eget projekt
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Ark + Ing beskrivelse
1.3
Låseplan
Tegninger
Gennemgang og kontrol
Detaljer
af eget projekt
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Ark + Ing beskrivelser
1.4
Indvendige glasvægge
Tegninger
Gennemgang og kontrol
Detaljer
af eget projekt
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Ark + Ing beskrivelser
1.5
Depotrumsvægge
Tegninger
Gennemgang og kontrol
Detaljer
af eget projekt
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Ark + Ing beskrivelser
1.6
Nedhængte lofter, skinnesystem Tegninger
Gennemgang og kontrol
og fastgørelser
af eget projekt
Detaljer
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Ark + Ing beskrivelser
1.7
Faldsikringssystem
Tegninger
Gennemgang og kontrol
Detaljer
af eget projekt
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Ark + Ing beskrivelser
1.8
Inventar
Tegninger
Gennemgang og kontrol
Detaljer
af eget projekt
Ark + Ing beskrivelser
Luplau & Poulsen A/S
Alle dokumenter
Inden afgivelse af ordre
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
Bilag 1 Udbudskontrolplan
3
Dato
:
Rev.dato :
28.08.2013
Materiale- og produktkontrol
3.1
Træ og træbaserede plader
4
Modtagekontrol
ARB 3.9.4
Kontol af fugtmåling
4.1
Lim
ARB 3.9.5
4.2
Fastgørelsesmidler
ARB 3.9.5
Hver type element
Før indbygning
Overensstemmelse
Kontrol af dokumentation Hver type
Ved modtagelse
Overensstemmelse
Visuel kontrol samt af
Hver type
Ved modtagelse
Overensstemmelse
Ved alle leveringer
Ved modtagelse
Svarer til det aftalte
Løbende
Ved indbygning
dokumentation
4.3
Materialer, specifikationer
3.5 Materialer og produkter Varedeklaration
samt bygningsdels-
Følgesedler
beskrivelse
Visuelt
Visuel / Måling
5
Udførelseskontrol
5.1
Udv. Døre og vinduer
Tegninger
Fastgørelse, lod/vater,
Detaljer
5.2
5.3
overflader
Ark + Ing beskrivelser
Alupartier
Tegninger
Fastgørelse, lod/vater,
Detaljer
overflader
Ark + Ing beskrivelser
Skeletvægge omkring trappetår- Tegninger
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt samt
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt samt
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med
ne tårn 2 og 8
Detaljer
krav i udbudsprojekt samt
Fastgørelse, lod/vater,
Ark + Ing beskrivelser
leverandøranvisninger
overflader
5.4
Lette vægge
Tegninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Fastgørelse, lod/vater, isolering, Detaljer
5.5
5.6
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt samt
overflader, hjørner, brandkrav
Ark + Ing beskrivelser
Indvendige døre
Tegninger
Fastgørelse, lod/vater,
Detaljer
Overflader, brandkrav
Ark + Ing beskrivelser
Indvendige glasvægge
Tegninger
Fastgørelse, lod/vater,
Detaljer
krav i udbudsprojekt samt
Overflader, brandkrav
Ark + Ing beskrivelser
leverandøranvisninger
Luplau & Poulsen A/S
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt samt
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med
Brabrand Boligforening
Havnehusene
Tømrerentreprisen
Arbejdsbeskrivelse – Træ generelt
Bilag 1 Udbudskontrolplan
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
Dato
:
Rev.dato :
Fugearbejder
Tegninger
Stopning, bagstop, brandkrav,
Detaljer
fugeoverflade
Ark + Ing beskrivelser
Depotrumsvægge
Tegninger
Fastgørelse, lod/vater,
Detaljer
Overflader, størrelser
Ark + Ing beskrivelser
Nedhængte lofter
Tegninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
28.08.2013
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt samt
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt samt
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med
Fastgørelser, pladeinddeling, va- Detaljer
krav i udbudsprojekt samt
ter
Ark + Ing beskrivelser
leverandøranvisninger
Trægulve
Tegninger
Mellemlag, fugtspærre, plan-
Detaljer
krav i udbudsprojekt samt
hedskrav, overflade
Ark + Ing beskrivelser
leverandøranvisninger
Gummigulve
Tegninger
Planhedskrav, overflade
Detaljer
krav i udbudsprojekt samt
Ark + Ing beskrivelser
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Visuel / Måling
Løbende
Løbende
Ved indbygning
Ved indbygning
Overensstemmelse med
Overensstemmelse med
Tagdækning
Tegninger
Dampspærre, gennemføringer,
Detaljer
underpap, overpap
Ark + Ing beskrivelser
Faldsikring
Tegninger
Dækning, Fastgørelser
Detaljer
krav i udbudsprojekt samt
Ark + Ing beskrivelser
leverandøranvisninger
Luplau & Poulsen A/S
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med
krav i udbudsprojekt samt
leverandøranvisninger
Visuel / Måling
Løbende
Ved indbygning
Overensstemmelse med