mod en 2020-lavenergistrategi

· Såsæd · Gødning
· Planteværn · Plast og bindegarn
NielseN & smith
2014
Markbogen
Nie
Værs’go
Markbogen 2014
Vi håber at den lille markbog og kalender kan være til nytte og inspiration såvel ved planlægningen som i dagligdagen.
Løsningsforslagene i afsnittet med planteværnsmidler er baseret på afprøvninger og Landsforsøgsresultater, samt oplysninger fra vore leverandører af planteværnsmidler. Der er ved fastsættelse af doseringer taget hensyn til behandlingsindeks og nettomerudbytter på basis i afgrødepriserne efteråret 2013.
Yderligere oplysninger om de anførte planteværnsmidler kan findes på www.middeldatabasen.dk, hvor du også kan
finde opdaterede sikkerhedsdatablade og oversigter over forbudte midler.
Da midlerne kan komme til anvendelse under vidt forskellige forhold, påtager vi os intet ansvar for mulige direkte og
indirekte skader. Der tages forbehold for evt. trykfejl.
Begrænsninger for brug af en række såkaldte ”minimidler”
Fra de nyeste godkendelser af bl.a. Express SX, Trimmer, Ally SX, Nicanor og Harmony SX gælder følgende: For
at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl (Express/Trimmer),
iodosulfuron (Atlantis OD, Cossack OD og Hussar OD), metsulfuron-methyl (Ally/Nicanor), triasulfuron (Zoom) eller
thifensulfuron-methyl (Harmony SX). Det vil sige, at originale - samt alle parallel - og generiske af disse midler er omfattet af forbuddet, der bl.a. indebærer, at en løsning som Hussar + Ally/Nicanor ikke længere må anvendes samme
år, hverken i tankblanding eller i sekvens indenfor det samme år.
Bag i bogen finder du notatsider til brug i marken, så du eller din konsulent senere kan indberette forbruget af planteværnsmidler elektronisk. Du skal registrere følgende 8 punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
Marken eller det areal, hvor du udbringer planteværnsmidlet.
Størrelsen af marken/arealet.
Afgrøden eller kulturen du dyrker.
Planteværnsmidlets handelsnavn.
Dosering.
Dato for udbringning.
Navn på sprøjtefører.
Nummer på sprøjten, hvis bedriften har flere.
Derudover vil vi anbefale, at man noterer årsagen til behandlingen.
For at bogen kan fungere som sprøjtejournal, skal ejerens eller brugerens (dit) navn og CPR/SE-nr. anføres i bogen.
DLA Agro, Galten. December 2013.
Navn:
Adr.:
Tlf.:
Signaturforklaring på farveangivelser:
= Ukrudt
= Vækstregulering
= Svampe
= Skadedyr
= Mikronæring
Indhold
Middelfortegnelse4
Udviklingsstadier korn
5
Hvede, rug og triticale efterår
6
Hvede, rug og triticale efterår
– problematisk græsukrudt
8
Hvede og triticale forår
9
Rug forår
12
Vinterbyg efterår
13
Vinterbyg forår
14
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg
16
Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg18
Frøgræs19
Frøgræs efterår
20
Frøgræs forår
21
Majs23
Majs24
Græs og kløver til foder
25
Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs
25
Ærter til modenhed
26
Vinterraps27
Vinterraps Efterår
28
Vinterraps Forår
29
Vårraps30
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer 31
Kartofler
34
Spinat38
Gulerod39
Løg40
Porre41
Rødbede42
Salat43
Jordbær44
Solbær, ribs og stikkelsbær
45
Æble og pære 46
Kirsebær, sur- og sød 48
Juletræer og pyntegrønt
49
Ukrudt på udyrkede arealer
50
IPM og bæredygtig anvendelse
51
Forebyggelse af resistensdannelse
52
Anbefalet væskemængde
54
Gode råd om tankblandinger
55
Relativ virkning af svampemidler
56
Oversigt over skadedyrmidlers
godkendelse og dosering 58
Rengøring af sprøjten
60
Produktbeskrivelser61
Omregningstabel fra tablet til minigranulat
152
Skilleblad153
Gødningsoversigt faste gødninger
154
Sortiment Dangødning
156
Sortiment mikronæringsstoffer
157
Udsædsmængder158
Vintersæd160
Vårsæd162
AgrowGrass blandinger 2014
164
Efterafgrøder166
Plast- og bindegarn
167
Kalender: Februar 2014 – februar 2015
171
Notatsider
226
Middelfortegnelse
Handelsnavn:
SideHandelsnavn:
Absolute® 5
61
ACTIVUS 40 WG
62
AGIL 100 EC
63
Aliette WG 80
64
65
Ally® SX
Amistar66
67
Aproach® ARIANE FGS
68
Atlantis OD
69
Avaunt®70
Banjo Forte
71
Basagran M75
72
73
Bell® Betanal Power
74
Biscaya75
Boxer76
BRIOTRIL 400 EC
77
BROADWAY78
Bumper 25 ec
79
Callisto/Meristo80
Candit81
Cantus82
CATCH83
Ceando84
Cerone85
Comet86
Command CS
87
Cossack OD
88
Cycocel 750
89
Express® Gold SX®90
91
Express® SX Fastac 50
92
Fenix93
Fighter 480
94
Flexity95
Focus Ultra
96
Folicur97
Glyphogan98
Goliath/Skater99
100
Harmony® SX
Hussar OD
101
Karate 2,5 WG
102
Kontakt 320 SC
103
LEGACY 500 SC
104
105
Lexus® 50 WG
Side
MaisTer106
MAREDO 125 SC
107
MATRIGON 72 SG
108
MAVRIK 2F
109
Medax Top
110
METAXON111
Moddus M
112
Monitor®113
Mospilan SG
114
Movento SC 100
115
Mustang Forte
116
NICANOR 20 SG
117
Opera118
OPUS119
Othello120
PHFIX5121
Pirimor G
122
Pod-Stik123
Prestige124
Previcur Energy
125
Primus XL
126
Primera Super
127
Proline128
Prosaro129
Proxanil130
Ranman Top
131
Reglone132
Renol133
REVUS 250 SC
134
Rizolex 10 D
135
Rizolex 50 FW
136
ROUNDUP FLEX 137
138
Safari® Signum139
STARANE XL
140
Stomp CS
141
Stomp Pentagon
142
Teldor WG 50
143
Teppeki144
TOMAHAWK 180 EC
146
Topik147
Trico148
Trimaxx149
150
Trimmer® 50 SG
Viverda151
4
Planteværn i korn
Udviklingsstadier
11
12
14
18
20
30
31
32
37
Vækststadier
10
1. blad fremspiret
12
2. blad helt udfoldet
14
4. blad helt udfoldet
16
6. blad helt udfoldet
20
Begyndende buskning
25
5. sideskud synligt
30
Begyndende strækning af hovedskud
31
1. knæ kan føles, mindst 1 cm over vækstpunktet
32
2. knæ kan føles, mindst 2 cm over vækstpunktet
34
4. knæ mærkbart, mindst 2 cm afstand til 3. nodie
37
Faneblad synligt, men endnu sammenrullet
39
Faneblad fuldt udviklet
49
Første stak synlig
50
1. aks netop synligt
55
Akset halvt gennemskredet
59
Alle aks fuldt gennemskredne
61
Begyndende blomstring
69
Blomstring fuldt afsluttet
71-92
Kernefyldning til modning
5
41
53
59 75-90
Hvede, rug og triticale efterår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, tvetand,
hyrdetaske, spildraps,
agerstedmoder, ærenpris, kamille.
DFF/Legacy 500 SC
+ Briotril/Oxitril
0,05 ltr.
+ 0,15 ltr.
Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets stadie 10. Bred effekt! Ved forekomst af valmuer
tilsættes 0,4 ltr. Stomp CS* pr. ha. Mod korn­
blomst min. 0,3 ltr. Briotril eller 5-8 g Lexus.
Vindaks (moderat
bestand), enårig rapgræs
samt tokimbladet
ukrudt: Agerstedmoder,
burresnerre, forglemmig­
ej, fuglegræs, kamille,
tvetand, ærenpris
0,75-1,0 ltr.
På kornets stadie 10-12. Bred effekt! Ved
Boxer/Roxy
+ DFF/Legacy 500 SC + 0,05-0,07 ltr. forekomst af valmuer tilsættes 0,4 ltr. Stomp
+ 0,15 ltr.
CS* pr. ha. Mod kornblomst min. 0,3 ltr. Briotril
+ Briotril/Oxitril
eller 5-8 g Lexus.
Maksimalt 0,03 ltr. DFF/Legacy 500 i rug.
Vindaks (stor bestand),
enårig rapgræs samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre,
forglemmigej, fugle­græs,
kamille, tvetand,
ærenpris
1,0-1,5 ltr.
På kornets stadie 10-12. Bred effekt! Ved
Boxer/Roxy
+ DFF/Legacy 500 SC + 0,05-0,07 ltr. forekomst af valmuer tilsættes 0,4 ltr. Stomp
+ 0,15 ltr.
CS* pr. ha. Mod kornblomst min. 0,3 ltr. Briotril
+ Briotril/Oxitril
eller 5-8 g Lexus.
Maksimalt 0,03 ltr. DFF/Legacy 500 i rug.
Sandjord med vindaks,
enårig rapgræs samt
korn­blomst, storkenæb
og alm. tokimbladet
ukrudt som ovenstående.
Boxer/Roxy
+ Absolute 5
eller
Boxer/Roxy
+ Lexus
+ DFF/Legacy500 SC
Rajgræs (moderat
bestand), enårig rapgræs
samt tokimbladet
ukrudt: Agerstedmoder,
burresnerre, forglemmig­
ej, fuglegræs, kamille,
tvetand, ærenpris
1,0-1,50 ltr.
På kornets stadie 10-12. Bred effekt! Ved
Boxer/Roxy
+ DFF/Legacy 500 SC + 0,05-0,07 ltr. forekomst af valmuer tilsættes 0,4 ltr. Stomp
+ 0,15 ltr.
CS* pr. ha. Opfølgning forår med Hussar eller
+ Briotril/Oxitril
Broadway.
Maksimalt 0,03 ltr. DFF/Legacy 500 i rug.
Rajgræs (stor bestand),
enårig rapgræs samt tokimbladet ukrudt: Agerstedmoder, burresnerre,
forglemmigej, fuglegræs,
kamille, tvetand,
ærenpris.
Boxer/Roxy
1,50 ltr.
+ DFF/Legacy 500 SC + 0,05 ltr.
+ Briotril/Oxitril
+ 0,15 ltr.
Ukrudt
Topik
+ Renol
0,75-1,0 ltr.
+ 30-45 g
På kornets stadie 10-12. Bred effekt!
Maksimalt 0,03 ltr. DFF/Legacy 500 i rug.
0,75-1,0 ltr.
+ 7-10 g
+ 0,05 ltr.
0,2 ltr.
+ 0,5 ltr.
På kornets stadie 10-11. Bred effekt! Ved forekomst af valmuer
tilsættes 0,4 ltr. Stomp CS* pr. ha.
Maksimalt 0,03 ltr. DFF/Legacy 500 i rug.
Opfølgning på nyfremspiret ukrudt med Topik
og forår med Hussar eller Broadway
* 1 ltr. Stomp CS svarer i aktivt stof til 1,14 kg Activus 40 WG, 1,14 ltr. Stomp og 1,38 ltr. Stomp Pentagon.
6
Hvede, rug og triticale efterår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Boxer/Roxy
+ Absolute 5
2,0 ltr.
+ 50-60 g
På kornets stadie 10-12. Min. 2 ltr. Boxer pr. ha
for at forebygge resistens hos agerrævehale.
Bred effekt mod tokimbladet ukrudt.
Ukrudt
Agerrævehale samt
enårig rapgræs og
tokimbladet ukrudt.
eller
Boxer/Roxy
+ Lexus
+ DFF/Legacy 500 SC
2,0 ltr.
Maksimalt 0,03 ltr. DFF/Legacy 500 i rug.
+ 8-10 g
+ 0,04-0,05 ltr.
Boxer/Roxy
+ Stomp CS
+ DFF/Legacy 500 SC
1,0-2,0 ltr.
+ 1,0 ltr.
+ 0,05 ltr.
Delt sprøjtning med Boxer/Roxy og 1,0 ltr.
Stomp CS , når væselhale spirer. Når nye
væselhaler er fremme, anvendes 0,5-0,6 ltr.
Atlantis pr. ha. Maksimalt 0,03 ltr. DFF/Legacy
500 i rug.
Atlantis OD
0,5-0,6 ltr.
NB: I rug maksimalt 0,45 ltr. Atlantis OD pr. ha.
Bladlus
Fastac 50
eller
Cythrin 500
0,125-0,15 ltr. Ved fund eller varsel. Forebyggende mod
havrerødsot.
0,05 ltr.
Maks. 1 behandling pr. sæson med Cythrin 500.
Snegle
Sluxx HP
7,0 kg
Væselhale og andet græsukrudt samt tokimbladet
ukrudt: Agerstedmoder,
burresnerre, forglemmigej, fuglegræs, kamille, tvetand, ærenpris,
valmue
Skadedyr
Regnfasthed op til 6 uger.
Mikronæring
Manganmangel
Mangannitrat 235
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel +0,15 ltr.
Mikronæringsstoffer
EPSO Microtop
10 kg
7
Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor
dette er muligt iht. etiketten.
Hvede, rug og triticale efterår - problematisk græsukrudt
Resistent vindaks blev konstateret på 2 lokaliteter i 2010. Boxer
har fortsat fuld effekt på vindaks. Et varieret sædskifte med
vårsæd og anvendelse af bekæmpelsesmidler med forskellig
virkningsmekanisme er mest effektiv til at forebygge yderligere
udvikling af resistente typer af vindaks.
Vindaks
Resistent agerrævehale blev først konstateret i 2001, og siden er
arten blevet et hyppigt bekendtskab på svær lerjord med megen
vintersæd. Rævehale har udviklet resistens over for de midler,
der virker ved såkaldt ACCase-hæmning.
Agerrævehale
Væselhale er blevet udbredt gennem det seneste 10 år, og volder
især problemer i sædskifter med vintersæd og frøgræs. Både
Boxer (min. 1-2 l/ha) og Stomp (min. 1,2 l/ha) har givet god
effekt over for væselhale i vinterhvede. De bør anvendes, når
vinterhveden står med 1 blad. Opfølgning med Atlantis OD på ny
fremspiring i efteråret.
Væselhale
8
Hvede og triticale forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ally SX / Nicanor*
+ Tomahawk
10 g
+ 0,4 ltr.
Temperatur over 12° C, når der tilsættes
Tomahawk.
Alternativt til Ally/Nicanor kan anvendes 10 g
Express Gold SX der sikrer en meget bred
effekt mod tokimbladet ukrudt.
0,6-1,0 ltr.
Primus XL og Starane XL kan anvendes tidligt
ved lave temperaturer. Bekæmper SU-resistent
bredbladet ukrudt og kamille ved højeste
dosering.
Ukrudt
Opfølgning mod:
Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps,
tvetand, valmue, hanekro,
burresnerre, pileurter
Opfølgning mod:
Starane XL
Kamille, fuglegræs, val­mue, eller
Primus XL
burresnerre, hanekro,
fersken/snerlepileurt
0,5-0,7 ltr.
Ovenstående + stedmoder,
valmue,svinemælk, kornblomst, gul okseøje,
gråbynke, agertidsel
Mustang Forte
0,75-1,0 ltr.
Temp. over 5° C. St. 21-29 maks. 0,75 ltr. pr. ha;
St. 30-32 maks. 1,0 ltr. pr. ha. Vær opmærksom
på begrænsninger mht. efterfølgende afgrøde,
herunder kartofler, roer, kløver og skærmplanter.
Begrænsninger for anvendelse af halm.
Alm.- og ital. rajgræs,
vindaks, gold- og blød
hejre, agerrævehale,
flyvehavre, kvik samt
tokimbladet ukrudt inkl.
burresnerre
Broadway
+ PG 26 N
eller
Broadway
+ PG 26 N
+ Atlantis OD
165-220 g
+ 0,5 ltr.
Tidligt forår stadie 21-29. Temp. over 5°
C. Højeste dosering mod agerrævehale,
blød- og gold hejre samt kvik og flyvehavre.
Ved behand­ling stadie 30-34 anvendes 220
g Broadway pr. ha. Ingen restriktioner for
efterflg. afg. Særlige regler for fremavlskorn.
Atlantis sikrer effekt mod enårig rapgræs.
Enårig rapgræs, alm.
rapgræs og vindaks samt
tokimbladet ukrudt
Cossack OD
+ Olie
0,5-0,6 ltr.
+ 0,5 ltr.
Højeste dosering ved store planter af enårig
rapgræs. Maks. 0,6 ltr. Cossack OD i rug.
Ukrudt skal være i aktiv vækst.
Opfølgning agerrævehale,
alm. og ital. rajgræs og
væselhale
Cossack OD
+ Olie
eller
Atlantis OD
+ Olie
0,4-0,6 ltr.
+0,5 ltr.
Temp. over 6°-8° C og ukrudt skal være i
aktiv vækst.
Gold- og blød hejre,
rughejre, vindaks, alm.
rapgræs, burresnerre,
kamille, fuglegræs,
snerlepileurt, forglemmigej,
valmue
1. Monitor
+ Ally SX / Nicanor*
+ Spredeklæbemiddel
eller
Broadway
+ PG 26 N
9-12,5 g
10 g
+ 0,15 ltr.
2. Monitor
+ Spredeklæbemiddel
10-12,5 g
+ 0,15 ltr.
110 g
+ 0,5 ltr.
+ 0,4 ltr.
0,9 ltr.
+0,5 ltr.
165 g
+ 0,5 ltr.
* 18,6 g Ally SX/Nicanor svarer til 1 tab. Ally ST.
9
1. beh. stadie 25. Allerede fra 2° C. To behandlinger med Monitor mod gold hejre.
Ved Monitor + Ally SX / Nicanor* skal man
være opmærksom på afgrødebegrænsningen
følgende år.
Monitor må ikke anvendes i rug.
2. beh. ca. 10 dage efter. Mod gold
hejre og kvik højeste dosering ved 1. og 2.
behandling.
Hvede og triticale forår (forts)
Skadevolder
Problem
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Primera Super
+ Spredeklæbemiddel
eller
Topik 100 EC
+ Olie
0,8-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Fra begyndende vækst. Højeste dosering
mod flyvehavre og vindaks. Ved tankblanding
se etiket.
Topik må ikke anvendes i udlægsmarker.
Højeste dosering mod agerrævehale.
Metaxon
1,0 ltr.
Husk høj vandmængde, gerne over 200 l/ha.,
da virkningen forbedres. Afgrødens st. 30-39.
Min. temp. over 12°C. Optimum ved 20°C.
Max. 25°C.
St. 29-39
Meldug, rust, septoria,
knækkefodsyge (st. 30-32)
Ceando
0,35-0,5 ltr.
Anbefales til første sprøjtning i meldugmodtagelige sorter. Bred effekt mod
meldug, rust, septoria samt nogen effekt mod
hvedebladplet og knækkefodsyge.
Ved risiko for DTR tilsættes 0,15 l/ha
Bumper.
St. 30-32
Meldug
Flexity
0,15-0,2 ltr.
Maks. en behandling pr. sæson med Flexity.
Anvendes bedst forebyggende og i blanding
med andet fungicid for at reducere udviklingen
af resistente meldugracer. På lettere jordtyper,
hvor meldug kan være et problem, anbefales
0,25 l/ha.
Tern sælges ikke mere, men restmængder må
lovligt anvendes frem til 24/1 - 2015.
St. 39-45
Septoria, gulrust
1. Aksbeskyttelse
Middel
Ukrudt
Flyvehavre, vindaks
Flyvehavre, alm. rapgræs
og agerrævehale
Tidsler og andet rodukrudt, samt agerkål,
raps, mælde m.fl.
0,25-0,4 ltr.
+ 0,5 ltr.
Svampe
St. 53-65
Septoria, gulrust
i hvede
Viverda*
eller
Bell
+ Comet/Aproach
0,4-0,75 ltr.
0,4-0,5 ltr.
+ 0,1/0,2 ltr.
2. Aksbeskyttelse
Prosaro
+ Comet/Aproach
eller
Viverda*
eller
Bell
+ Comet/Aproach
0,4-0,5 ltr.
+ 0,1/0,2 ltr.
0,4-0,75 ltr.
0,4-0,5 ltr.
+ 0,1/0,2 ltr.
10
Ved meldug stadie 39-45 anbefales Prosaro
til 1. aksbeskyttelse. Viverda 0,75 l/ha i st.
39-45. Viverda er effektiv til bekæmpelse af
septoria, gul-/brunrust samt god effekt mod
DTR.
0,75 ltr. Viverda svarer til ca. 0,5 ltr. Bell+0,15
ltr. Comet.
I triticale anvendes 0,2 ltr. Bell + 0,3 ltr. Folicur.
Der er i vinterhvede med flere løsninger
opnået nettomerudbytter på samme niveau.
Af løsninger der er afprøvet i forsøg over
flere år har bl.a. Viverda, Bell + Comet/
Aproach og Bell + Proline samt Prosaro
klaret sig godt. I Triticale anbefales 0,3
ltr. Bell.
Mod fusarium bør en sprøjtning ligge så tæt på
st. 65 som muligt.
Hvede og triticale forår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
0,5-1,0 ltr.
CCC 750/Stabilan Extra i hvede st. 25-30. I
triticale st. 30-31. Laveste dosis ved blanding
med Moddus. Maks. dosering se etiketten.
Anvend 0,2 l/ha Moddus M i strækningsfasen
stadie 30-39. I det tidligste vækststadium kan
0,2 l/ha tankblandes med f.eks. 0,5 l/ha CCC
750. Medax Top anvendes i afgrødens st. 31-39.
Vækstregulering
St. 31-39
Cycocel 750
eller
Moddus
eller
Medax Top
0,2-0,5 ltr.
0,75-1,0 ltr.
Skadedyr
Bladlus, kornbladbillens
larve
Mavrik 2 F
+ Spredeklæbemiddel
eller
Fastac 50
eller
Cythrin 500
0,05-0,1 ltr.
+ 0,15 ltr.
0,05 ltr.
Maks. 1 behandling pr. sæson.
Mavrik 2F
0,1-0,2 ltr.
I perioden fra beg. skridning til beg.blomstring.
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med bladmidler, hvor dette
er muligt iht. etiketten.
Magnesiummangel
EPSO Top / Bittersalt
Ved synlig Mg-mangel.
Hvedegalmyg
Største dosis mod kornbladbillens larve.
Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
0,125-0,15 ltr. Største dosis mod kornbladbillens larve.
Mikronæring
1-2x10 kg
* Tilsæt evt. 356 S i forholdet 1:1.
11
Rug forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Ukrudt som i hvede – dog må Monitor ikke anvendes i rug.
Vækstregulering
St. 30-31
St. 33-49
Cycocel 750
eller
Cerone
0,9-1,0 ltr.
Kun på afgrøder i god vækst.
Husk ingen vækstregulering i brødrug.
0,25-1,0 ltr.
Prosaro
0,5 ltr.
Ved etableret angreb af brunrust anvendes
0,35-0,4 ltr. Folicur. Der bør ikke svampesprøjtes
i rug 8 dage før og efter blomstring. Pas særligt
på brunrust.
Karate 2,5 WG
eller
Cythrin 500
0,2 kg
Stadie 40-51
Svampe
St. 39
Meldug, brunrust,
skoldplet
Skadedyr
Trips
0,05 ltr.
12
Vinterbyg efterår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
DFF / Legacy 500 SC
+ Briotril / Oxitril
0,03 ltr.
+ 0,20 ltr.
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, tvetand,
hyrdetaske, spildraps,
agerstedmoder,
ærenpris, kamille.
Kun marker uden græsukrudt. Fra kornets
stadie 10. Bred effekt! Ved stor forekomst af
valmuer tilsættes 0,4 ltr. Stomp CS* eller 0,33
kg Activus 40 WG. Mod kornblomst anvendes
0,3 ltr. Briotril.
Enårig rapgræs, vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Boxer / Roxy EC
1,0 – 2,0 ltr.
Fuglegræs, burresnerre, + DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr
hyrdetaske, spildraps,
+ Briotril / Oxitril
+ 0,15 ltr.
stedmoder, tvetand,
valmue, ærenpris,
kamille, kornblomst
Fra kornets stadie 10-13. Højeste dosis af
Boxer hvis ukrudtet har mere end 2 blade.
Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,4 ltr.
Stomp CS* eller 0,33 kg Activus 40 WG. Mod
kornblomst anvendes 0,3 ltr. Briotril.
Agerrævehale, enårig
rapgræs, vindaks.
Tokimbladet ukrudt:
Fuglegræs, hyrdetaske,
kamille, kornblomst,
tvetand, ærenpris,
storkenæb.
Optimalt på kornets stadie 11. Græs fremspiret.
Ved stor forekomst af valmuer tilsættes 0,4 ltr.
Stomp CS* eller 0,33 kg Activus 40 WG.
Ved stor bestand af agerrævehale anvendes
højeste dosering af Absolute.
Det anbefales at pløje inden såning af
vinterraps.
Boxer / Roxy EC
+ Absolute 5
eller
Boxer/Roxy
+ Lexus
+ DFF/Legacy 500 SC
2,0 ltr.
+ 45-60 g
Mavrik 2 F
eller
Karate WG
eller
Fastac 50
eller
Cythrin 500
0,1 ltr.
Sluxx HP
7,0 kg
Regnfasthed mindst 6 uger. Forebyggende
umiddelbart efter såning anvendes 5-7 kg/ha.
Mangannitrat
eller
Mangansulfat
+ Spredeklæbemiddel
1,0-2,0 ltr.
Anvendes efter behov. Maks. 1,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør
ikke blandes med SC-formulerede produkter.
2,0 ltr
+ 7-10 g
+ 0,03 ltr.
Skadedyr
Bladlus
Snegle
0,2 kg
Ved varsel eller fund, forebyggende
mod havrerødsot.
0,125-0,15 ltr.
0,05 ltr.
Mikronæring
Manganmangel
2,0-2,5 kg
+0,15 ltr.
* 1 ltr. Stomp CS svarer i aktivt stof til 1,14 kg Activus 40 WG, 1,14 ltr. Stomp og 1,38 ltr. Stomp Pentagon.
13
Vinterbyg forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
St. 12-14:
Vindaks samt
tokimbladet ukrudt
Hussar OD
+ Olie
25 ml
+ 0,5 ltr.
Maks. dosis i vinterbyg er 25 ml Hussar OD.
Evt. opfølgning med Primus XL eller Starane XL.
St. 20-29:
Agerstedmoder, fuglegræs, kamille, spildraps,
tvetand, valmue,
ærenpris, burresnerre,
pileurt, hanekro.
Ally SX / Nicanor*
+ Tomahawk
10 g
+ 0,4 ltr.
På planter i god vækst og min. temperatur på
12°C. Minimum 1 times tørvejr.
For at undgå afgrødeskader anbefales løsningen
ikke efter stadie 30.
Alternativt til Ally/Nicanor kan anvendes 10 g
Express Gold SX der sikrer en meget bred
effekt mod tokimbladet ukrudt.
St. 20-29:
Tokimbladet ukrudt
inkl. spildraps
Starane XL
+Ally SX / Nicanor*
eller
Primus XL
0,6 ltr.
+6g
Tidligt forår. Temperatur minimum 5°C.
Løsningen anbefales ved stor forekomst af
kamille og hanekro.
Ovenstående
+ kornblomst,
agertidsel.
Mustang Forte
0,75-1,0 ltr.
Mustang Forte: Vær opmærksom på begrænsninger på efterfølgende afgrøde samt restriktioner på halm. Se produktbeskrivelse og etikette.
Flyvehavre, vindaks,
agerrævehale
Primera Super
+ Spredeklæbemiddel
0,8-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Stadie 20-30. Højeste dosering mod flyvehavre og
vindaks. Vinterbyg behandles senest st. 30.
Tidsler og andet rodukrudt samt agerkål,
raps, mælde m.fl.
Metaxon
1,0 ltr.
Stadie 30-39. Dagtemperaturer over 12-15°C.
Husk høj vandmængde. Bedst effekt ved over
200 ltr./ha.
Ukrudt
0,5-0,7 ltr.
* 18,75 g Ally SX / Nicanor svarer til 1 tab. Ally ST.
14
Vinterbyg forår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
St. 32-37
Terpal
1,0-1,6 ltr.
Sprøjt kun på afgrøder i god vækst. 1,0 ltr./ha
Terpal i 2-radede sorter. 1,6 ltr./ha Terpal i
6-radede sorter. Optimal st. 37.
St. 33-49
Cerone
0,5-0,75 ltr.
Vækstregulering bør kun udføres på en sund og
veletableret afgrøde i god vækst, uden stress
som følge af nedbørsunderskud eller angreb
af svampesygdomme og skadedyr. Vær især
opmærksom på vandbalancen. Cerone bør
ikke udsprøjtes tidligere end én uge efter en
herbicidbehandling.
Prosaro
+ Comet/Aproach
0,3-0,5 ltr.
+0,1/0,2 ltr.
Splitsprøjtning anbefales ved højt udbytteniveau
og i år med højt smittetryk.
Tilsæt evt. 0,1 ltr. Comet eller 0,2 ltr. Aproach
til Prosaro.
Mavrik 2 F
eller
Cythrin 500
0,05-0,1 ltr.
Vækstregulering
Svampe
St. 39-45
Meldug, skoldplet,
bladplet, bygrust
Skadedyr
Bladlus
0,05 ltr.
Mikronæring
Manganmangel
Mikronæringsstoffer
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
eller
Mangansulfat
2,0-2,5 kg
+ Spredeklæbemiddel +0,15 ltr.
EPSO Microtop
10 kg
15
Anvendes efter behov.
Anvend maksimalt 2,5 kg/ha i blanding med
andre midler.
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Express SX / Trimmer*
+ Briotril / Oxitril
+ Tomahawk
7,5 g
+ 0,15 ltr.
+ 0,15 ltr.
Senest stadie 30.
Alternativt til Express SX/Trimmer kan anvendes
10 g Express Gold SX der sikrer en meget
bred effekt mod tokimbladet ukrudt.
75 g
0,20 ltr
+ 0,15 ltr.
På ukrudtets kimblad - 4 bladstadium.
Ukrudt
St. 11-13
Fuglegræs, tvetand
hvidm. gåsefod, ærenpris, burresnerre, forglemmigej, valmue,
hanekro, kamille,
agerstedmoder, snerle-
pileurt, korsblomstret
ukrudt m.fl.
eller
Zoom
+ Briotril/Oxitril
+ Spredeklæbemiddel
St. 12-20
Agerstedmoder, agersennep, Mustang Forte
0,3 ltr.
burresnerre, forglemmigej, + DFF / Legacy 500 SC + 0,03 ltr.
fuglegræs, hyrdetaske,
hvidmelet gåsefod, kamille,
pileurt, svinemælk.
St. 21-32
mod rodukrudt.
Obs! Kun i vårbyg og vårhvede.
Optimal temperatur: 10-20° C.
Anbefales hvor der er risiko for sulfonylurearesistens.
Mustang Forte
0,75 ltr.
Løsningen kan anvendes i både vårbyg og havre.
Undgå behandling under meget tørre
og varme forhold.
Hussar OD
+ Briotril / Oxitril
+ Spredeklæbemiddel
25 - 35 ml
+ 0,20 ltr.
+ 0,15 ltr.
OBS! Kun i vårbyg og vårhvede. For at opnå
en god effekt på græsset anbefales mindst 150 l
vand pr. ha. Der kan forventes en kraftig hæmning af rajgræs og vindaks ved anvendelse
af 35 ml Hussar OD i vårsæd.
Primera Super
+ Spredeklæbemiddel
0,8 ltr.
+ 0,2 ltr.
OBS! Kun i vårbyg og vårhvede.
Metaxon
1,0 ltr.
Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./ha,
da virkningen forbedres. Afgrødens st. 30-39.
Min. temp. 12°C. Optimal ved 20°C. Max. temp
25° C.
0,5-1,0 ltr.
St. 33-49
Terpal
eller
Cerone
0,2-0,5 ltr.
Strå- og aksnedknækning. Kun i kraftige tætte
marker. Optimalt behandlingstidspunkt for Terpal
stadium 37. Cerone optimalt st. 49.
St. 30-31
Havre
Cycocel 750
1,0-1,5 ltr.
St. 12-29
Tokimbladet ukrudt
+ enårig rapgræs,
rajgræs, vindaks
St. 14-25
Flyvehavre, vindaks
St. 32-39
Tidsler og andet rod-
ukrudt samt agerkål,
raps, mælde m.fl.
Vækstregulering
St. 32-37
Vårbyg
* 7,5 g Trimmer 50 SG/Express SX svarer til 1 tab. Express ST.
16
Ikke til grynhavre. Kun på afgrøder i god
vækst.
Vårbyg, havre og vårhvede uden udlæg (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Prosaro
0,3-0,5 ltr.
Laveste dosering i vårbygsorter med god
sygdomsresistens. I vårhvede anbefales 0,5
ltr. Prosaro. Det kan være nødvendigt med opfølgende behandling mod akssygdomme.
St. 31-35
1. sprøjtning
Prosaro
0,25 ltr.
St. 49-53
2. sprøjtning
Prosaro
+ Comet/Aproach
0,25 ltr.
+ 0,1/0,2 ltr.
Delt behandling anbefales i maltbyg.
Beskytter mod rust, skoldplet, bygbladplet
og meldug. Comet/Aproach giver foruden
forgrønnende effekt forbedret beskyttelse mod
bygrust, skoldplet og bygbladplet.
Svampesygdomme
havre
Folicur EC 250
+ Comet/Aproach
0,3 ltr.
+ 0,1/0,2 ltr.
Tilsæt evt. Comet/Aproach for
forgrønnende effekt. Vigtigt i grynhavre.
Bladlus
Kornbladbillens larve
Fastac 50
eller
Karate 2,5 WG
eller
Cythrin 500
0,15 ltr.
Sprøjt når angrebet når skadetærsklen.
Bladlus
Mavrik 2F
0,05-0,1 ltr.
Mavrik har i vårsæd primært virkning mod
bladlus.
Mangannitrat
eller
Mangansulfat
+ Spredeklæbemiddel
1,0-2,0 ltr.
Anvendes efter behov. Maks. 2,5 kg/ha Mangansulfat ved blanding med andre produkter, hvor
dette er muligt iht. etiketten. Mangannitrat bør
ikke blandes med SC-formulerede produkter.
Svampe
St. 30-45
Foderbyg og vårhvede.
Enkel behandling
Maltbyg
Skadedyr
0,2 kg
0,05 ltr.
Mikronæring
Manganmangel
2,0-2,5 kg
+0,15 ltr.
17
Vårbyg-/ærtebyghelsæd med kløvergræsudlæg
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Græsudlæg med
rød-og hvidkløver
samt byg til helsæd
med ærter eller med
udlæg af kløvergræs:
alm. ukrudt
Stomp CS /Activus 40WG
+ Troy 480 / Fighter 480
eller
Stomp CS /Activus 40WG
+ Basagran M75
Byg med udlæg til
frø af rødkløver,
hvidkløver og
lucerne:
alm. frøukrudt
Stomp CS /Activus 40WG 0,5-1,0 ltr./kg Stadie 26-30. Min temp. 12˚ C. Kløveren bør
+ Troy 480 / Fighter 480 + 0,5-1,0 ltr. have udviklet 1 trekoblet blad.
0,5-1,0 ltr./kg Stadie 26-30. Min. temp. 12˚C. Kløveren bør
+ 1,0-1,5 ltr. have udviklet min. 1 trekoblet blad.
0,5-1,0 ltr./kg Løsningen med Basagran M 75 anbefales mod
+ 1,0-1,5 ltr. korsblomstret ukrudt og hvidmelet gåsefod.
Vårbyg med græsudlæg uden kløver
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Byg med udlæg af
alm. rajgræs og rødsvingel til frø:
alm. ukrudt
Express SX / Trimmer* 5 g
+ Briotril / Oxitril
+ 0,2 ltr
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
Stadie 12-25 når græsset er godt fremspiret
og har 1-2 blade. Mod enårig rapgræs kan
udbringes 0,1 ltr. DFF / Legacy 500 SC
umiddelbart efter såning.
Vårbyg med udlæg
af rødsvingel, engsvingel og kløver:
Flyvehavre
Primera Super
0,8 ltr.
+ Spredeklæbemiddel + 0,2 ltr.
Anvendes i udlæg beregnet til foder, efterafgrøder af græs mm.
Agerkål, agerpadderok,
agersennep, agersnerle,
agertidsel, alm. gåsemad,
alm. pengeurt, gråbynke,
hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kiddike, mælkebøtte, svinemælde, tidsler.
Metaxon
OBS: Må ikke anvendes i havre
1,0 ltr.
Svampe
Se vårbyg side 15
Skadedyr
Se vårbyg side 15
* 7,5 g Trimmer 50 SG/Express SX svarer til 1 tab. Express ST.
18
Husk høj vandmængde, gerne over 200 ltr./
ha., da virkningen forbedres. Afgrødens st.
30-39.
Min. temp. over 12° C. Optimum ved 20°C.
Max. 25°C.
Frøgræs
Udviklingsstadier
11
12
14
18
20
30
31
32
37
41
53
59 75-90
Vækststadiet for frø er det stadium, som 50 % af græsplanterne har nået på det
pågældende tidspunkt. Normalt anvendes kornskalaen som vist herover.
Vækststadier
10
1. blad fremspiret
12
2. blad udfoldet
14
4. blad udfoldet
16
6. blad udfoldet
20
Begyndende buskning
25
5. sideskud synligt
30
Begyndende knæ kan føles
31
1. knæ kan føles
32
2. knæ kan føles
34
4. knæ mærkbart
37
Faneblad synligt
39
Faneblad fuldt udviklet
49
Første stak synlig
50
1. aks netop synligt
55
Akset halvt gennemskredet
59
Alle aks fuldt gennemskredne
61
Begyndende blomstring
69
Blomstring fuldt afsluttet
71-92
Kernefyldning til modning
19
Frøgræs efterår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
7,5 g
+ 0,15 ltr.
Når frøgræs og ukrudt er i vækst igen efter
høst. Express SX / Trimmer må ikke anvendes
i frøåret.
Ukrudt
I alm rajgræs, ital.
rajgræs, engrapgræs, rødsvingel og
hundegræs
Efterår til 30/9:
Tokimbladet ukrudt,
spildkorn, hejrearter,
knæbøjet rævehale og
alm. rapgræs
Express SX / Trimmer*
+ Spredeklæbemiddel
eller
Briotril
+ DFF / Legacy 500 SC
0,3-0,5 ltr.
+ 0,05-0,1 ltr.
Agil
Udlæg af engrapgræs, stivbladet
+ Spredeklæbemiddel
svingel, strandsvingel (Mindre anvendelse)
og alm. rajgræs efter
høst af dæksæd
Spildkorn og græs­ukrudt
0,12 ltr.
0,15 ltr.
Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Udlæg af rødsvingel
Agil
Spildkorn og græs­ukrudt + Spredeklæbemiddel
(Mindre anvendelse)
0,8 ltr.
0,15 ltr.
Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Udlæg af rajgræs i
renbestand
Tokimbladet ukrudt
DFF / Legacy 500 SC
(Mindre anvendelse)
+ Stomp / Activus WG
(Mindre anvendelse)
0,15 ltr.
Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Kræver omhyggelig såning.
Karate 2,5 WG
(Mindre anvendelse)
0,4 kg
+ 1,0 ltr./kg
Skadedyr
Fritfluer, agerugler
* 7,5 g Trimmer 50 SG/Express SX svarer til 1 tab. Express ST.
20
Avler skal være i besiddelse af
godkendelse til mindre anvendelse.
Når angreb observeres.
Frøgræs forår (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
2,5 ltr.
0,08-0,1 ltr.
Dagtemperatur over 10-12˚ C. Ariane FG S godkendt i alle frøgræsser udlagt i dæksæd.
100-150 ml.
+ 0,15 ltr.
Dagtemperatur over 2˚C.
0,6 ltr.
Catch har god bred virkning på småt ukrudt
inkl. tidsler.
Ukrudt
I alm. rajgræs,
rødsvingel og
engrapgræs
Tokimbladet ukrudt
I alm. rajgræs,
engrapgræs og
rødsvingel
Tomkimbladet ukrudt.
I alm. rajgræs
Bek. af alm. rapgræs,
vindaks, blød hejre
Ariane FG S
+ DFF / Legacy 500 SC
(Mindre anvendelse)
eller
Primus
+ Spredeklæbemiddel
eller
Catch
(Mindre anvendelse)
1,5-1,8 ltr.
Starane XL
+ DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr.
(Mindre anvendelse)
Afgrødens st. 20-39. Avler skal være i besiddelse
af godkendelse til mindre anvendelse.
Monitor
5 gram
+ Spredeklæbemiddel + 0,15 ltr.
(Mindre anvendelse)
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse.
I rødsvingel, stivbladet Hussar OD
svingel og engrapgræs:
- Enårig rapgræs,
rajgræs, vindaks og
tokimbladet ukrudt
50-100 ml
+ 0,5 l olie.
Sprøjtning tidlig forår. Avler skal være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.
2,5 ltr.
Ariane FG S
+ DFF / Legacy 500 SC 0,08-0,1 ltr.
(Mindre anvendelse)
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse.
Ariane FG S
+ Primus
1,5 ltr.
+ 75 ml
Dagtemperatur over 10-12˚C. Løsningen godkendt
i alm. rajgræs, rødsvingel og engrapgræs.
Ariane FG S
2,5-3,5 ltr.
Dagtemperatur over 10-12˚C.
Focus Ultra
+ Dash
1,0-1,5 ltr.
+ 0,5 ltr.
Focus Ultra anbefales i maj. Der bør være en
afstand til vækstregulering på mindst 1 uge.
Alle frøgræsser:
1. høstår
Tokimbladet ukrudt, inkl.
tidsel og gråbynke
Tokimbladet udkrudt
2. høstår
Tokimbladet ukrudt
I rødsvingel:
Kvik og andre
fremmede græsser
21
Frøgræs forår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
0,75-1,5 ltr.
Optimal st. 32-37. Fra beg. strækningsvækst
når 1. knæ er synligt. Frøgræshalmen må ikke
opfodres. Rajgræs: Kun i kraftige marker.
Moddus: Vækstreguleringen foretages st. 32 når
1. knæ er synligt. I rødsvingel anvendes 0,8 l/ha
under de fleste forhold fra slutningen af april og
ca. 3 uger frem.
Frøgræshalmen må ikke opfodres. Det vigtigste
er, at afgrøden er i god vækst og vækstforholdene i øvrigt er optimale, når der vækstreguleres.
Ukrudt
Vækstregulering
Rajgræs, rødsvingel,
Medax Top
hundegræs og timothe
Moddus M
0,4-0,8 ltr.
Bell
eller
Folicur EC 250
+ Amistar
0,5-0,75 ltr.
Ved begyndede angreb.
0,5 ltr.
+ 0,25 ltr.
I hundegræs og rajgræs tilsættes Amistar
med 0,25-0,5 ltr. til Folicur løsningen.
Anvendes evt. ved tidlige angreb.
Svampe
Meldug, rust,
bladpletsvampe
22
Majs
Ukrudtsbekæmpelse
05 07 09 10 11 13
15
Bladsygdomme
17-32
34
53
63
69
79
89
Vækststadier
01
Begyndende vandoptagelse
61
Hunblomst mærkbar
09
Kimblade bryder jordoverfladen
63
Støvfang synligt på hunblomster
10
1. blad uden for skedebladet
65
Fuld blomstring
13
3. blad udfoldet
69
Blomstring afsluttet
21
1. sideskud synligt
71
Kernens indhold flydende
25
5. sideskud synligt
73
Kernens indhold mælket
31
1. knæ mærkbart
81
Kernen grynet
35
5. knæ mærkbart
83
Kernen dejagtig
51
Hanblomsterstand mærkbart
89
Fuldmodenhed
53
Spids af hanblomst synligt
93
59
Hanblomster (i toppen af planten)
fuldt udfoldet
Begyndende bladfald. Kerner
indeholder 85 % tørstof
23
Majs
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
1. Callisto/Meristo
+ Harmony SX
+ Spredeklæbemiddel
0,5-0,6 ltr.
+ 5,6 g
+ 0,15 ltr.
2. MaisTer
+ MaisOil
+ Tomahawk
50-75 g
+0,67-1,0 ltr.
+0,3 ltr.
1. behandling på kimbladstadiet.
VIGTIGT! Ved ærenpris øges doseringen af Callisto/
Meristo til 0,75 ltr./ha.
Spredeklæbemiddel tilsættes, når der blandes med
Harmony SX.
Ukrudt
Tokimbladet ukrudt,
enårig rapgræs,
storkenæb, pileurt
2. behandling 10-12 dage senere, ved mange storke/hejrenæb tilsættes Fighter 480 pr. ha. Bemærk,
temperaturen skal være over 12° C. Tomahawk ikke
efter majsens 5-bladstadie.
Under meget gode vækstforhold kan sprøjtning 1+2 slås sammen og efterfølges af radrensning med såning af efterafgrøder.
1. Callisto/Meristo
+ MaisTer
+ MaisOil
0,4-0,5 ltr.
40-50 gram
0,50-0,67 ltr.
1. behandling på ukrudtets kimbladstadie.
MaisTer bekæmper storkenæb på ægte kimbladstadie. Græsset skal være fremspiret.
2. Callisto/Meristo
+ MaisTer
+ MaisOil
0,4-0,5 ltr.
50-75 gram
0,67-1,0 ltr.
2. behandling 10-12 dage senere. Mod hanespore og skærmaks ikke under 50 gram MaisTer
ved første sprøjtning og ikke under 125 g total.
Opera
0,75-1,5 ltr.
Forebyggende behandling fra stadie 32-51.
Forbedring af både udbytte, kvalitet og
tørstofindhold ved høst.
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
Når mangel konstateres eller sammen med 2.
ukrudtssprøjtning.
Bormangel
Bor 150 MEA
2,0 ltr.
Ved startgødning uden bor.
Mikronæringsstoffer
EPSO Microtop
15 kg
S, Mg, Mn og B.
Behandlingen kan evt. gentages efter behov.
Stort ukrudtstryk med
skærmaks, hanesporre,
kvik
Svampe
Majsbladplet,
øjeplet i majs
Mikronæring
24
Græs og kløver til foder
Skadevolder
Problem
Dosering
pr. ha
Middel
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Kløvergræsudlæg -
uden dæksæd
Alm. ukrudt
Forår og efterår
Stomp CS / Activus
1,0 ltr./kg
40 WG
+ Troy 480/Fighter 480 + 1,0 ltr.
(mindre anvendelse)
Anvend 150-250 liter vand pr. ha. Ved anvendelse af Activus 40 WG skal a være i besiddelse
af godkendelse til mindre anvendelse.
Græs med kløver
Hyrdetaske, skræppe,
vårbrandbæger
Harmony SX
+ Spredeklæbemiddel
15 g
+ 0,15 ltr.
August på genvækst 2-3 uger efter slæt.
Temperatur over 12˚C.
Højeste dosering mod skræpper. Kvæg holdes
borte - og slæt undlades i 2 uger. Kløver kan
blive svækket.
Græs uden kløver
Mælkebøtte,
hyrdetaske,
skræpper, vårbrandbæger, ranunkel
Starane XL
1,8 ltr.
Om foråret ved dagtemperatur over 12-15˚C.
Ukrudtsbekæmpelse i vedvarende græs
•S
kræppe bekæmpes kemisk, når nye skud er godt fremme (15-25 cm).
Afhugning har ingen effekt, bortset fra at give mulighed for sprøjtning på friske skud og blade.
•D
et kan være nødvendigt at gennemføre bekæmpelse af rodukrudt (agertidsel, skræppe og nælde)
to år i træk.
•V
år- og engbrandbæger bekæmpes bedst sidst i august, hvor de nye planter er spiret frem med 15 g
Harmony SX + 0,15 l spredeklæbemiddel.
Middel
Dosering
Afgrøde
Tidspunkt
Behandlingsfrist
Harmony SX
+ spredeklæbemiddel
15-37,5 g
+ 0,15 ltr.
Kløvergræs op til 15 g
Rent græs op til 37,5 g
Efterår
(senest 31. august)
14 dage
Primus
100-150 ml.
Græs uden kløver
Forår
7 dage
Tomahawk 180 EC
0,8-1,2 ltr.
Græs uden kløver
Forår (Temp. over
8˚C)
14 dage
Ukudt
Starane XL
1,5-1,8 ltr.
Græs uden kløver
Forår
14 dage
Ariane FGS
2,5-3,5 ltr.
Græs uden kløver
Forår (Senest 1/8)
30 dage
25
Ærter til modenhed
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Fuglegræs, kamille,
pileurter, hanekro, tvetand, hvidm. gåsefod,
vejpileurt, gul okseøje,
korsbl. ukrudt
Activus 40 WG/Stomp CS 0,75/0,5 kg/ltr. Behandlingen deles ad 2 gange:
+ Basagran M 75
+ 0,75 ltr.
1. Når ærterne er 1-2 cm.
Enårig rapgræs +
ovenstående
1. Troy 480/Fighter 480 0,4 ltr.
+ 0,5 ltr.
+ Fenix
Behandlingen deles ad 2 gange:
1. Når ærterne er 1-2 cm.
2. Troy 480/Fighter 480 0,5 ltr.
+ Fenix
+ 0,5 ltr.
2. Ved nyfremspiret ukrudt ca. 7-10 dage senere.
Splitsprøjtning foretrækkes på let sandjord samt
ved store forekomster af vejpileurt, rapgræs og
snerlepileurt. 2. sprøjtning kan undlades. Fenix
må maksimalt anvendes med 1 liter/ha pr. år.
Agil
0,75-1,0 ltr.
Når kvikken har 3-5 blade.
Laveste dosering mod flyvehavre.
Ærtesyge
Amistar
0,5 ltr.
Gråskimmel,
ærteskimmel
Signum WG
1,0 kg
Signum er effektiv både mod ærtesyge og ærte­
skimmel. Bedst effekt opnås ved forebyggende
sprøjtning.
Pirimor G
eller
Mavrik 2 F
eller
Cythrin 500
0,15 kg
Mavrik og Pirimor kan anvendes over åben
blomst. Maks. en behandling med Pirimor G
pr. sæson.
Kvik
Flyvehavre
Activus 40 WG/Stomp CS 0,75/0,5 kg/ltr. 2. Ved nyfremspiret ukrudt ca. 7-10 dage
+ Basagran M 75
+ 0,75 ltr.
senere.
Svampe
Skadedyr
Ærtebladlus
Ærteviklere
Fastac 50
Bekæmpelse i konsum- eller
og fremavlsærter
Mavrik 2 F
eller
Cythrin 500
0,1-0,2 ltr.
0,05 ltr.
0,2-0,225 ltr.
0,2-0,225 ltr.
0,05 ltr.
26
Fastac 50 kun udenfor biernes flyvetid. Fastac
50 også godkendt mod thrips, bladrandbiller og
ærtebladlus med 0,225 ltr. pr. ha. Begge midler
må maks. anvendes 2 gange pr. sæson.
Vinterraps
Behandlingstidspunkter
0
10
15
30
50
55
65
80-90
Vækststadier
00
Uspiret frø
61
Begyndende blomstring (10 pct.)
10
Kimplantestadium
63
30 pct. af blomsterne udfoldet
11
1. løvblad udfoldet
65
13
3. løvblad udfoldet
50 pct. af blomsterne udfoldet
– fuld blomstring
18
8 løvblade udfoldet
69
Blomstring afsluttet
32
2. internodia synligt
79
Næsten alle skulperne har fuld
størrelse
51
Blomsteranlæg synlige,
men lukkede
81
Begyndende modning. 10 pct.
mørke og hårde frø
55
Første enkeltblomster synlige
85
57
Enkeltblomster synlige
50 % mørke og hårde frø
(Skårlægningstidspunkt)
59
Første gule kronblade synlige
27
Vinterraps Efterår
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Hyrdetaske,
burresnerre, tvetand,
fuglegræs, ærenpris,
enårig rapgræs
Command CS
0,2-0,25 ltr.
Maks. 0,25 l/ha. Udsprøjtes lige efter såning og
senest inden fremspiring. På JB 1-2 maks. 0,2
l/ha. Højeste dosering mod enårig rapgræs og
burresnerre. Tilsæt 0,44 l/ha Stomp CS eller 0,5
kg Activus 40 WG mod valmue. Ved anvendelse
af Activus, skal avler være i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.
Spildkorn
Agil
+ Spredeklæbemiddel
0,25-0,5 ltr.
+ 0,15 ltr.
Under gode vækstforhold i september-oktober,
når spildkornet har 2-3 blade. Laveste dosis mod
vårbyg. Ved reduceret jordbehandling anbefales
2 sprøjtninger, for eksempel med Agil efterfulgt
af Focus Ultra.
Focus Ultra
+ Dash
1,5-2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
Løsningen med Focus Ultra anbefales især mod
spildfrø af rajgræs.
Folicur
eller
Prosaro
0,5 ltr.
Bekæmpes typisk i 4-8 bladstadie. Temp. over
15˚C og fugtige vejrforhold fremmer rodhalsråd.
Vær opmærksom på at Folicur også har en
vækstregulerende effekt.
Caryx
eller
Juventus 90
0,7 ltr.
Rapsjordlopper
Karate 2,5 WG
0,25 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når skadetærskel er nået.
Agersnegle
Sluxx HP
7 kg
Når angreb ses. Evt. gentaget på knoldet jord.
Forebyggende umiddelbart efter såning anvendes
5-7 kg/ha.
Manganmangel
Mangannitrat
1,0-2,0 ltr.
Udsprøjtes efter behov. Ved rapsjordlopper
tilsættes 0,2 kg Karate 2,5 WG.
Bormangel
Bor 150 MEA
2 - 3 ltr.
Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade.
B, Mg, S, Mn
EPSO Microtop
1-2 x 15 kg
Maks. 5 kg/100 ltr. vand.
Ukrudt
eller
Spildkorn, gold- og
blød hejre samt spildfrø af rajgræs
Svampe
Rodhalsråd
(Phoma)
0,75 ltr.
Vækstregulering
Vækstregulering
0,5-1,0 ltr.
Juventus stadie 15-19. Den bedste effekt opnås
ved tidlig anvendelse. Dosering efter rapsens
udvikling: 0,5 ltr. + 0,1 ltr. pr. løvblad. Maks. 1,0
ltr. Effekt mod phoma.
Skadedyr
Mikronæring
28
Vinterraps Forår
Skadevolder
Problem
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Agil
+ Spredeklæbemiddel
eller
Focus Ultra
+ Dash
0,5-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor
man ønsker en langsigtet kvikbekæmpelse.
Kamille, burresnerre,
kornblomst, agertidsel,
agersvinemælk
Galera
+ PG 26 N
0,3 ltr.
+ 0,3 ltr.
Fra st. 30. Tidlig behandling ved dagstemperatur
fra 8-9° C. Anvend fuld dosering. Undgå behandling på stressede afgrøder. Ikke i sorten Mendel
samt i raps til fremavl.
Kamille, kornblomst,
agertidsel, agersvinemælk
Matrigon 72 SG
+ Olie
0,11 kg
+ 0,5 ltr.
Tilsætning af olie anbefales. Afgrødens st. 31-55.
Temp. over 12°C. Bedst effekt når ukrudtet er
i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er
stresset. Må maximalt anvendes hvert 4. år på
samme areal.
Folicur EC 250
+ Amistar /Aproach
eller
Cantus
+ Roller
0,35 ltr.
+ 0,35 ltr.
Folicur og Amistar fra st. 65, når de første
kronblade falder af.
0,35 kg
+ 0,1 ltr.
Cantus fra st. 59. Senest 60 dage før høst.
Avaunt
eller
Mavrik 2F
eller
Biscaya
0,17 ltr.
Avaunt på st. 30-59. Ikke over åben blomst.
Maks. 1 beh. pr. sæson.
Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson.
Det anbefales til alle midler at anvende min. 200
ltr. vand/ha.
Fastac 50
eller
Cythrin 500
0,15 ltr.
Bor 150 MEA
2,0-3,0 ltr.
Vinterraps bør som hovedregel tilføres bor, da
afgrøden ofte er i underskud. Op til 3 ltr. kan
tankblandes med Biscaya.
Frøspild
Pod-stik
1,0 ltr.
Udsprøjtes ca. 3 uger før høst medens skulpen
fortsat kan bøjes.
Nedvisning
Roundup Flex
eller
Reglone
+ spredeklæbemiddel
2,25-2,5 ltr.
2-4 dage før normalt skårlægningstidspunkt. Anvend 200-250 ltr. vand for at sikre god dækning
af alle skulper. Tilsæt evt. Pod-stik.
Et par dage efter normalt skårlægningstidspunkt.
Middel
Ukrudt
Kvik, flyvehavre samt
spildkorn
1,0-2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
Svampe
Knoldbægersvamp
gråskimmel, skulpesvamp
Skadedyr
Glimmerbøsser
Skulpesnudebiller og
skulpegalmyg
0,2 ltr.
0,2-0,3 ltr.
0,05 ltr.
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået. Evt. randbehandling. KUN
udenfor biernes flyvetid fra kl 21-03.
Mikronæring
Bormangel
Før høstbehandling
2,5 ltr.
+ 0,15 ltr.
29
Vårraps
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Enårig rapgræs, burresnerre og hyrdetaske
Command CS
0,20-0,25 ltr.
Senest 3 dage efter såning. Avler skal være i
besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse.
Burresnerre, hvidmelet
gåsefod, lugtløs kamille, snerlepileurt, tidsler
Galera
+ PG 26 N
0,3 ltr.
+ 0,3 ltr.
Afgrødens st. 12-20.
Kamille, snerlepileurt,
tidsler, kornblomst.
Matrigon 72 SG
+ olie
0,11 kg
+ 0,5 ltr.
St. 31-55. Temperatur over 12° C. Tilsætning
af olie anbefales. Bedst effekt når ukrudtet er
i god vækst. Undgå at sprøjte når afgrøden er
stresset. Må maximalt anvendes hvert 4. år på
samme areal.
Kvik, flyvehavre samt
spildkorn
Agil
+ Spredeklæbemiddel
eller
Focus Ultra
+ Dash
0,5-1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når kvikken har 3-5 blade.
1,0-2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
Højeste dosering ved højt kviktryk, samt hvor
man ønsker langsigtet kvikbekæmpelse.
Folicur EC 250
+ Amistar/Aproach
0,35 ltr.
+ 0,35 ltr.
Folicur og Amistar fra st. 65, når de første
kronblade falder af.
Rapsjordlopper, trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået.
Glimmerbøsser
Avaunt
eller
Mavrik 2F
eller
Biscaya
0,17 ltr.
Avaunt på st. 30-59. Ikke over åben blomst.
Maks. 1 beh. pr. sæson.
Biscaya fra st. 51. Biscaya kun 1 gang pr. sæson.
Det anbefales til alle midler at anvende min. 200
ltr. vand/ha.
Skulpesnudebiller og
skulpegalmyg
Fastac 50
eller
Cythrin 500
0,15 ltr.
Bormangel
Bor 150 MEA
2 - 3 ltr.
Ukrudt
Svampe
Knoldbægersvamp,
gråskimmel, skulpesvamp
Skadedyr
0,2 ltr.
0,2-0,3 ltr.
0,05 ltr.
30
Ved varsling. Blomstrende raps sprøjtes uden for
biernes flyvetid (fra kl. 21-03).
Alle rapsmarker har behov for bor. Udsprøjtes fra rapsen har 4 blade.
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer (forts.)
Behandlingstidspunkter
Trips
Bedefluens larve
Bladlus
Ukrudtsbekæmpelse
Græsser
Tidsler
05
09
10
11
12
15
31
Vækststadier
00
Uspiret frø
05
Kimspiren brudt igennem frø
09
Kimskud gennembryder jordoverfladen
10
Kimbladstadiet. 1. løvblad på størrelse med knappenålshoved
11
1. løvbladpar på størrelse med ært
12
2 blade udfoldet
15
5 blade udfoldet
31
Begyndende lukning af roerækken
33
30 % af planterne har kontakt med naborække
49
Høst af rod
31
Bederust/meldug/
Ramularia
49
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer (forts.)
Behandling
Ukrudt
Strategi 1
Strategi 2
Strategi 3
Før fremspiring
Lille bestand af tokimbladet ukrudt
Normal bestand af tokimbladet
ukrudt incl. melder, fersken-,
vej- og snerlepileurt, stedmoder
og storkenæb.
Stor bestand af tokimbladet ukrudt
0,1-0,2 ltr. Command CS.
Udsprøjtes lige efter såning og
inden fremspiring. God effekt
på burresnerre, hundepersille.
Hæmmer øvrige ukrudtsarter
og øger den samlede effekt af
ukrudtsprøjtningerne. På JB 1-2
anvendes 0,1 l/ha. Bruger skal
være i besiddelse af “godkendelse
til mindre anvendelse”.
1. Det største
ukrudt på kimbladstadiet
1,5-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
0,5-1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,5 ltr. Renol Olie
1,5-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2. 6-10 dage
senere
1,0 ltr. Betanal* /
0,4 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+ 0,5 ltr. Renol Olie
1,0-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+0,5 ltr. Renol Olie
1,0-2,0 ltr. Betanal* /
0,4-0,6 ltr. Betanal Power**
+0,5-1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+0,5 ltr. Renol Olie
3. 6-14 dage
senere
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goltix / Skater*****
+ 10 g Safari
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+ 0,5 ltr. Renol Olie
2,0 ltr. Betanal* /
0,6 ltr. Betanal Power**
+ 0,5-1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 0,07 ltr. Ethosan***
+ 0,5 ltr. Renol Olie
En behandling med 10-20 g Safari
+ 0,1 ltr. Spredeklæbemiddel kan
med fordel placeres efter
3. behandling.
4. behandling:
1-2 ltr. Betanal*
+ 0,5-1,0 ltr. Goltix / Skater
+ 10-15 g Safari****
+ 0,5 ltr. Renol olie
4. Evt. 4.
behandling ved
overlevende
ukrudt eller sen
nyfremspiring af
ukrudt
* 1 ltr. Betanal eller 0,4 ltr. Betanol Power.
**Maks. 100 ltr. vand pr. ha ved 0,4 ltr. Betanal Power, maks. 125 ltr. vand pr. ha ved 0,5 ltr.
Betanal Power og maks. 150 ltr. vand pr. ha ved 0,6 ltr. Betanal Power.
***Ethosan SC må kun anvendes hvert 3. år med en maksimal dosering på i alt 0,14 ltr./ha
(=71 g/ha ethofumesat).
**** Safari + olie kan med fordel udsprøjtes én-to dage før de øvrige midler for at få den bedste virkning.
Under 100 ukrudtsplanter/m2:
*****Goltix / Skater medtages i 3. beh. ved stor bestand af melder og bemærk, at effekten af
Safari kan nedsættes ved blanding med Goltix / Skater.
Til jernholdigt og kalkholdigt vand anbefales tilsætning af PHFIX 5 til tankblandinger med Betanal og Betanal Power.
32
Bederoer: Sukkerroer, foderroer og energiroer
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Kamille, tidsel og
snerlepileurt
Matrigon 72 SG
+ Olie
35 gram
+ 0,5 ltr.
Godkendt til maks. 35 g/ha, svarende til
140 g/ha ved båndsprøjtning ved båndbredde
12,5 cm og 50 cm rækkeafstand. Tidselbekæmpelse med båndsprøjtning bør opfølges af
radrensning.
Kvik
Agil
0,75-1,0 ltr.
Agil: Når kvikken har 3-5 blade og er i god
vækst. Anvend højeste dosering mod større kvikbestand under vanskelige vækstvilkår.
Mod flyvehavre bruges 0,4 liter Agil pr. ha, og
spildkorn 0,25-0,5 liter pr. ha.
Evt. splitbehandling med 10-14 dages interval.
Ukrudt
eller
Focus Ultra
+ Dash
1,0-1,5 ltr.
+ 0,5 ltr.
Opera
0,50 ltr.
1. sprøjtning ved begyndende angreb med 0,5
eller
ltr. Opera
2 x 0,25-0,5 ltr. 2. sprøjtning 4 uger senere med 0,3-0,5 ltr. Opera
Højeste nettomerudbytte er i flere års forsøg
opnået med 2 x 0,50 l/ha Opera.
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Svampe
Ramularia, bederust
samt meldug
Skadedyr
Fersken- og bedebladlus
eller
Ferskenbladlus bekæmpes ved konstateret angreb. Bedebladlus bekæmpes ved 15% angrebne
planter og begyndende kolonidannelse.
Pirimor G bekæmper bladlus, der bliver ramt af sprøjtevæsken og bladlus, der sidder skjult f.eks.
mellem blade eller i bunden af afgrøden.
Pirimor G
0,3 kg
Kåltrips, bedefluer,
ådselbiller samt
bladtæger
Karate 2,5 WG
0,2-0,3 kg
Højeste dosering af Karate 2,5 WG mod ådselbiller og bladtæger.
Bedeugler og
knoporme
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Specielt i tørre år kan der være problemer med
bedeugler. Knoporme er sjældent et problem.
Manganmangel
Mangannitrat eller
Mangansulfat
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
2,0-2,5 kg
+ 0,15 ltr.
Fra roerne har 3-4 blade
Bormangel
Bor 150 MEA
2-3 ltr.
Efter behov fra roerne har 4-6 blade.
Mikronæring
33
Kartofler (forts)
Udviklingsstadier
05 10
15
20
25
30
50
60
70
80-90
Udviklingsstadier
1
Knold uden spire
40
Knolddannelse
01
Begyndende spire
45
50 % af knoldudbytte nået
05
Begyndende roddannelse
51
09
Kimskud gennembryder jordoverflade
Første blomsterstand på hovedskud
indeholder knop
11
1. blad på hovedstængel udfoldes
60
Første blomst åben
12
2. blade på hovedstængel udfoldet
61
10 % af blomsterne i første
hovedskud åbne
15
5 blade på hovedstængel udfoldet
70
21
1. sideskud synlig
Ved bæring af frø er
første bær synlige
30
Strækningsvækst af hovedskud
91
Begyndende gulning af blade
33
30 % af planterne mødes
med naborække
95
50 % af bladene brunlige
99
Høst
34
40% af planterne mødes
med naborækken
34
Kartofler (forts)
Bejdsning
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Svampe
Bejdsning af
læggematerialer
Rodfiltsvamp
+ sølvskurv
Bejdsning af
læggematerialer
Rodfiltsvamp /
cikader, bladlus og
coloradobiller
Rizolex 10 D
eller
Rizolex 50 FW
eller
Monceren DS 12,5
eller
Monceren FS 250
eller
Maxim 100 FS
100 g/100 kg Rodfiltsvamp. Rizolex 10 D til pudring.
Prestige FS 370
1,0-1,2 ltr.
30 ml/100 kg Rizolex 50 FW. Dosering 20-30 ml/100 kg på rullebord.
Ved bejdseudstyr på lægger: 0,75 l/ha.
200 g/100 kg Monceren må kun anvendes på sundt lægge materiale.
Monceren DS til pudring i kartoffellæggeren.
60 ml/100 kg Monceren FS 250 anvendes f.eks. ved bejdsning med
specialudstyr (Hardi) under lægning.
25 ml/100 kg Sølvskurv især i fremavls- og spisekartofler.
Kun på sundt læggemateriale!
35
Kartofler (forts)
Skadevolder
Problem
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Tokimbladet ukrudt
Command
især fuglegræs og
hyrdetaske. God effekt
mod burresnerre,
haremad, liden nælde,
rød tvetand og sort
natskygge.
0,25 ltr.
Umiddelbart efter lægning og færdighypning af
kartoflerne, og ikke senere end før fremspiring.
Anbefales dog ikke anvendt senere end 5 dage
før kartoflernes gennembrydning.
Ved redaktionens slutning var der endnu
ikke givet dispensation for Titus til
an­vendelse i 2013.
Tokimbladet ukrudt
Fenix
+ Reglone
1,0 ltr.
Der kan 7-10 dage før fremspiring anvendes 1,0
+1,0-1,25 ltr. ltr. Roundup Flex i stedet for Reglone, dog ikke i
lægge- og spisekartofler.
Sort natskygge
Boxer
2,0 ltr.
Kvik
Agil
eller
Focus Ultra
+ Dash
0,75-1,0 ltr. Når kvikken har 3-5 blade og er i god vækst.
Bør af hensyn til evt. misfarvning af top ikke
anvendes i læggekartofler.
1,0-1,5 ltr. Focus Ultra anvendes i fremavlskartofler.
+ 0,5 ltr.
Reglone
2x2 ltr.
Når knoldene har opnået den ønskede størrelse
på kartofler med kraftig grøn top.
Tæger
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået. Sideeffekt på cikader.
Cikader - juni
Mospilan
0,15-0,25 kg Ved konstateret angreb eller efter varsling
i slutningen af juni. Anvend min. 250-300 l
0,25 kg
vand/ha. Ca. 45 dage efter første indflyvning.
Middel
Ukrudt
Nedvisning af
kartoffeltop
Boxer anvendes i sidste behandling, når
natskyggen er fremspiret. Vigtigt: På tørre
planter.
Skadedyr
Cikader - august
Mospilan
Bladlus
Pirimor
eller
Teppeki
0,3 kg
Mangannitrat
1,0 ltr.
160 g
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået
Mikronæring
Manganmangel
36
Når mangel konstateres. Gentages evt. efter
8-10 dage.
Kartofler
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Dithane/Penncozeb
2,0 kg
Før rækkelukning.
Dithane/Penncozeb
2,0 kg
Efter rækkelukning - beg. afmodning.
Evt. 1,0 kg Dithane/Penncozeb
+ 0,25 ltr. Ranman Top.
Ranman Top
0,5 ltr.
Afsluttende behandling mod
knoldskimmel.
Revus
0,3-0,5 ltr.
Før rækkelukning.
Revus
eller
Ranman Top
0,5 ltr.
Efter rækkelukning - beg. afmodning.
Ranman Top
0,5 ltr.
Afsluttende behandling mod
knoldskimmel.
Proxanil
2,0 ltr.
Proxanil bør bruges 2-3 gange i træk.
Evt. + 0,25 ltr. Ranman Top.
Afsluttende behandling mod knoldskimmel.
Svampe
Kartoffelskimmel
Lav risiko
Høj risiko
Behandling for sent
ifht. skimmelrisiko
Bladplet
0,4-0,5 ltr.
Ranman Top
0,5 ltr.
Amistar
eller
Signum
2x0,3 ltr.
3x0,25 ltr.
37
Anvendes forebyggende i tankblanding
med et af skimmelmidlerne. Ved beg.
angreb og gentages ved behov.
Spinat
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Burresnerre,
hyrdetaske, tvetand,
fuglegræs, ærenpris
Command CS
0,2 – 0,25 ltr. Udsprøjtes senest 4-5 dage efter såning. På JB
1-2 maks. 0,2 ltr./ha. Avler skal være i besiddelse
af godkendelse til mindre anvendelse.
Tokimbladet ukrudt
- herunder kamille,
liden nælde, raps,
sort natskygge og
snerlepileurt
Goltix
1,0 ltr.
Ved såning, evt. i blanding med Command. Avler
skal være i besiddelse af godkendelse til mindre
anvendelse.
Tokimbladet ukrudt
Betanal
1,2 ltr.
Første behandling på ukrudtets kimbladstadie. Anden behandling ca 1 ltr./ha 7 dg efter.
Ved begge behandlinger tilsættes olie efter
forholdene, nedbør/tørke, varme. Derefter 1-2
behandlinger mere (altid de 3 x Betanal). Avler
skal være i besiddelse af godkendelse til mindre
anvendelse.
Nedvisning før høst
Reglone
+ spredeklæbemiddel
2,0-2,5 ltr.
+ 0,2 ltr.
Behandling ca. 10 dage før høst.
Dithane NT
eller
Folicur EC 250
eller
Signum WG
2,0 kg
For Dithane og Folicur gælder, at avler skal være
i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse i havefrø.
Pirimor G
eller
Teppeki
eller
Mavrik 2 F
0,3 kg
0,14 ltr.
Karate 2,5 WG
0,2 - 0,3 kg
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse i havefrø.
Bormangel
Bor 150 MEA
2,0 ltr.
Størst risiko ved varmt og tørt vejr på jord med
høj Rt. Anvend 2-300 ltr. vand pr. ha.
Manganmangel
Mangansulfat
2,0 kg
Anvend 2-300 ltr. vand pr. ha.
Pod-stik
1,0 ltr.
Udsprøjtes ca. 3 uger før høst.
Evt. i blandning med Reglone.
Svampe
Gråskimmel
0,5 ltr.
1,0-1,5 kg
Skadedyr
Bedebladlus
Bedefluens larve,
trips, tæger, viklere
For Teppeki og Mavrik gælder, at avler skal være
i besiddelse af godkendelse til mindre anvendelse i havefrø.
0,2 ltr.
Mikronæring
Før høstbehandling
Frøspild
Ved redaktionens slutning var der endnu ingen dispensation for Asulam til 2013.
38
Gulerod
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,8 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Command
0,25 ltr.
Lige efter såning.
Frøukrudt
Fenix
1,0 ltr.
På fugtig jord før fremspiring eller splitbehandling efter fremspiring (2x0,5 ltr.).
Frøukrudt
Stomp CS
1,6 ltr.
På fugtig jord før fremspiring i kombination med
andre produkter.
Frøukrudt med
sort natskygge
Boxer
(Mindre anvendelse)
2,0 ltr.
På gulerøddernes 2-4 bladstadie, når natskyggen
er fremspiret. Godkendelse til mindre anvendelse
skal foreligge.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Før fremspiring.
Bladplet, meldug
Amistar
1,0 ltr.
Ikke senere end 10 dage før høst
Bladplet, meldug
Signum WG
Ortiva Top
1,0 kg
1,0 ltr.
Straks efter begyndende angreb.
Gulerøddernes vækststadie 41-46.
0,4 kg
Godkendt til mindre anvendelse.
Maks. 2 behandlinger pr. sæson.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
Karate 2,5 WG
Agerugler, bladlus,
gulerodsfluer, gulerodsbladlopper
39
Løg
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,5 - 1,8 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Boxer EC
(Mindre anvendelse)
4,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Frøukrudt
Fenix
1,0 ltr.
(Evt. 2 x 0,5
ltr.)
Godkendt i sætteløg.
Godkendt til mindre anvendelse i såløg.
Frøukrudt
Totril
0,2-1,0 ltr.
Op til 4 behandlinger med 0,2-0,3 ltr.
Frøukrudt
Stomp CS
1,6 ltr.
Såede kulturer: Der behandles, før fremspiring
eller når afgrøden er 6-8 cm. Plantede kulturer:
Der behandles, når planterne er 8-15 cm høje.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Løgskimmel
Acrobat WG
2,0 kg
Ikke godkendt til forårsløg.
Løgbladgråskimmel,
løgskimmel
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
St. 15-45
Op til 2 behandlinger.
Løgbladgråskimmel,
løgskimmel
Signum WG
eller
Shirlan
1,0 kg
Straks efter begyndende angreb.
0,5 ltr.
Forebyggende fra løgene har 6-7 blade.
Trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved varsel el. angreb.
Knoporme
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved varsel el. angreb.
Antergon MH
3-4 kg
Ved 10 % væltning.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
Spirehæmning
40
Porre
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Græsukrudt
Aramo
1,8 ltr.
Rapgræs med 3-5 blade.
Spildkorn med 2-4 blade.
Frøukrudt
Boxer EC
(Mindre anvendelse)
4,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Frøukrudt
Totril
0,2-1,0 ltr.
Den bedste og mest skånsomme ukrudtsbekæmpelse fås ved at foretage op til 4 behandlinger
med 0,2-0,3 ltr.
Frøukrudt
Stomp CS
1,6 ltr.
Såede kulturer: Der behandles, før fremspiring
eller når afgrøden er 6-8 cm. Plantede kulturer:
Der behandles, når planterne er 8-15 cm høje.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Porrerust
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
St. 12-47
Purpurskimmel
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
Op til 2 behandlinger.
Porrebladplet
purpurskimmel
Signum WG
1,5 kg
Op til 3 behandlinger
med 5-10 dages interval.
Trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Ved varsel el. angreb.
Knoporme
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved varsel el. angreb.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
41
Rødbede
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
1. Betanal
+ Olie
1,5 - 2,0 ltr.
+ 0,5 ltr.
På ukrudtets kimbladstadie.
2. Betanal
+ Ethosan
1,5 ltr.
+ 0,07 ltr.
2. sprøjtning 6-8 dage senere.
3. Betanal
+ Ethosan
1,5 ltr.
+ 0,07 ltr.
3. sprøjtning 7- 14 dage senere
Frøukrudt
Goltix SC 700
(Mindre an­vendelse)
1,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Kurvblomstret ukrudt
Matrigon 72 SG
+ Olie
35 g
+ 0,5 ltr.
Båndsprøjtning med 140 g/ha i 12,5 cm bånd,
50 cm rækkeafstand.
Anvendes i blanding med andre herbicider til
forbedring af effekten på kamille og snerle pileurt.
Må maximalt anvendes hvert 4. år på samme
areal.
Frøukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Før fremspiring.
Amistar
0,8 - 1,0 ltr.
Ikke senere end 10 dage før høst.
Bedefluens larve,
jordlopper, trips
Karate 2,5 WG
0,2 kg
Bedelus, ferskenbladlus, bladtæger, ugle-
larver
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ukrudt
Frøukrudt
Svampe
Bladplet, bederust
Skadedyr
42
Salat
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Når ukrudtet er fremspiret sås afgrøden.
Bemærk: Det er vigtigt, at sprøjte før afgrødens fremspiring.
Cercospora bladplet,
meldug, salatskimmel.
Amistar
0,8 - 1,0 ltr.
St. 13-39. Op til 2 behandlinger.
Salatskimmel
Aliette WG 80
eller
Previcur Energy
3,0 kg
Forebyggende. Maks. 4 behandlinger.
2,5 ltr.
Forebyggende. Maks. 2 behandlinger.
Gråskimmel,
Knoldbægersvamp
Signum WG
1,5 kg
Forebyggende.
Maks. 2 behandlinger.
Salatskimmel, stor
knoldbægersvamp
Revus
0,6 ltr.
Forebyggende.
Maks. 2 behandlinger.
Bladlus
Pirimor G
eller
Mospilan
0,3 kg
Maks. 1 behandling.
0,25 kg
Maks. 2 behandlinger.
Bladlus inkl. salatbladlus
Movento SC 100
0,45 ltr.
Ved begyndende angreb. Maks. 2 behandlinger.
Salatrådlus på friland
Movento SC 100
0,75 ltr.
Ved begyndende angreb. Maks. 2 behandlinger.
Ukrudt
Frøukrudt
Svampe
Skadedyr
43
Jordbær
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøukrudt
Betanal
2,0-3,0 ltr.
Betanal kan benyttes i sidste halvdel af april eller
efter bærplukning. Der anvendes 2 behandlinger
med 2,0 ltr. Betanal pr. ha, eller en behandling
med 3 ltr.
Frøukrudt
Goltix SC 700
(Mindre anvendelse)
0,5 - 1,0 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse.
Frøukrudt
Boxer
(Mindre anvendelse)
2,0 - 2,5 ltr.
Læs godkendelsen til mindre anvendelse. Behandles i perioden 1. oktober til 31. december.
Frøukrudt
Græsukrudt
Reglone
+ Spredeklæbemiddel
eller
Kerb 400 SC
1,0 ltr.
+ 0,15 ltr.
Rødmarv, Læderråd
Aliette WG 80*
4,0 kg
Ikke senere end 28 dage før høst*.
Meldug
Amistar
0,6 - 1,0 ltr.
Op til 2 behandlinger. Nogen virkning mod grå-
skimmel.
Gråskimmel
Frupica SC
0,7 ltr.
Der anvendes 0,7 l/ha i 400 l vand.
Behandling mod gråskimmel ved begyndende
blomstring (5-10 % blomster). I meldugfølsomme sorter skal behandling dog startes lige før
blomstring. Forebyggende under blomstring.
Som alternativ kan anvendes Vacciplant, 1 l/ha.
Biologisk produkt, ingen sprøjtefrist.
Ukrudt
1,0 ltr.
Svampe
eller
Teldor
1,5 kg
Signum WG
1,8 kg
Op til 2 behandlinger. Forebyggende.
Bladlus,
hindbærsnudebille
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ved angreb, varsel.
Spindemider
- æg, larver, nymfer
- voksne mider
Nissorun 10 WP
0,75 kg
Min. 400 ltr. vand pr. ha.
Danitron 5 SC
1,5 ltr.
Min. 500 ltr. vand pr. ha.
Blandes med Silwet Gold.
Larver af målere,
viklere
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved angreb, varsel.
Jordbærdværgmider
Danitron 5 SC
1,5 ltr.
Ved angreb, varsel.
Jordbærdværgmider
Milbeknock
2,5 ltr.
Efter høst.
Snegle
Sluxx HP
7,0 kg
Ved angreb, varsel.
Gråskimmel, meldug,
jordbærsortråd
Skadedyr
* Vandmængde 800-1000 liter/ha. Sprøjtning: Der foretages opfølgende båndsprøjtning 3-4 uger efter plantning. Hvis
det er koldt og fugtigt i august, foretages endnu en behandling i september. I etablerede kulturer foretages én årlig
sprøjtning i midten af september.
44
Solbær, ribs og stikkelsbær
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøfremspiret græsukrudt, fuglegræs
Kerb 400 SC
1,0 ltr.
December - februar.
Agerrævehale, visse
græsser + tokimbladet
ukrudt
Mais Ter
+ Mais Oil
100 g
+ 1,33 ltr.
Godkendt til mindre anvendelse i solbær, ribs,
stikkelsbær, blåbær. Anvendes om foråret, når
ukrudtet har 2-3 løvblade.
2,0-2,5 ltr.
+ 0,15 ltr.
Afskærmet sprøjtning.
Ukrudt
Frøukrudt, gl. jordbær- Reglone
udløbere
+ Spredeklæbemiddel
Svampe
Meldug, skivesvamp,
filtrust
Candit
0,2 kg
Ved angreb eller varsel. Maks. 2 behandlinger
med Candit og ikke senere end den 1. juni.
Skivesvamp,
filtrust, stikkelsbærdræber
Signum WG
1,5 kg
Fra begyndende blomstring og indtil 3 dage før
høst: Maks. 2 behandlinger.
Efter høst: Maks. 1 behandling.
2,0 kg
I ribs og solbær. Maks. 3 behandlinger pr. sæson.
Filtrust, ribsskivesvamp Dithane
Skadedyr
Bladlus, galmyg,
hindbærsnudebille
Karate 2,5 WG
0,3 kg
Ved angreb eller varsel. Maks. 2 behandlinger.
Larver af målere,
viklere.
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved angreb eller varsel. Maks. 2 behandlinger.
45
Æble og pære (forts)
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Frøukrudt
Reglone
+ spredeklæbemiddel
0,2 – 0,25 ltr. Udsprøjtes senest 4-5 dage efter såning. På JB
+ 0,15 ltr.
1-2 maks. 0,2 ltr./ha. Avler skal være i besiddelse
af godkendelse til mindre anvendelse.
Græs- og frøukrudt
Roundup Flex
2,25-4,0 ltr.
På ukrudt i god vækst, senest en måned før
frugthøst eller efter. Kulturen må ikke rammes,
og der anvendes skærmet behandling, pas også
på ikke at ramme rodskud.
Meldug
Candit
0,2 kg
Må i æbler og pære kun anvendes om foråret og
ikke senere end 10 uger før høst dog senest 1.
juni med en maksimal dosering på 0,2 kg/ha og
med maksimalt 3 behandlinger.
Pæreskurv,
Æbleskurv
Candit
0,2 kg
Sprøjt første gang, så snart der er fare for infektion. Følg varslingssystemerne og situationen i
plantagen nøje.
Lagersygdomme
Signum WG
0,75 kg
Avler skal være i besiddelse af godkendelse til
mindre anvendelse i æble/pære.
Æblebladlus, æblesnudebiller, bladlopper,
larver af målere og
viklere
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Vækststadie 51-69. Maks. 2 behandlinger.
Æblebladlus, pærebladlus
Mospilan
0,25 kg
Der behandles så snart angreb konstateres før
eller efter blomstring.
Blodlus, komma­skjold­
lus og alm. bladlus
samt pærebladlopper
og pæregalmyg
Movento SC 100
0,5 - 0,75 l/
pr meter
træhøjde.
Maks. 2,25 l/ha. Fra afsluttende blomstring.
Maks. 2 behandlinger.
Larver af målere, ugler
og viklere
Steward
170-250 g
Maksimalt 4 behandlinger pr. år. Behandlingsfrist
7 dage før høst.
Frugttræsspindemider,
væksthusspindemidler
Nissorun 10 WP
eller
Milbeknock
1,0 kg
eller
1,3-1,9 ltr.
Mod den første generation af frugttræspindemider er det bedste sprøjtetidspunkt, når mindst
80% af vinteræggene er klækket. Tidspunktet
ligger normalt under blomstringen. Vandmængde
200-400 liter.
Milbeknock anvendes fra afblomstring og frem til
frugten har ca. halv normal størrelse.
Svampe
Skadedyr
46
Æble og pære
Mikronæring
Magnesiummangel,
svovlmangel
EPSO Microtop
10-15 kg
Efter behov / bladanalyse. Op til 2 behandlinger
inden blomstring og en efter.
Calciummangel,
(priksyge)
Calciumchlorid
3,0-6,0 kg
Behov afhænger af sort og lokalitet. Op til flere
behandlinger i sæsonen.
Bormangel
Bor 150 MEA
1,0 ltr.
Efter behov / bladanalyse. Op til 2 behandlinger.
Frugtudtynding
Pomoxon
1,0-2,3 ltr.
Fra blomsterfald til godt 14 dage senere.
Modvirkning af
frugtfald
Pomoxon
1,5 ltr.
Fra 15 dage til senest 10 dage før plukning.
Frugtudtyndning
47
Kirsebær, sur- og sød
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøukrudt
Reglone
+ spredeklæbemiddel
2,0-2,25 ltr.
+ 0,15 ltr.
Afskærmet sprøjtning før blomstring (Vækststadie 10-80). Tilsæt 0,1 ltr. spredeklæbemiddel pr.
100 ltr. vand.
Græs- og frøukrudt
Roundup Flex
2,25-4,0 ltr.
På ukrudt i god vækst, senest en måned før
frugthøst eller efter. Kulturen må ikke rammes,
og der anvendes skærmet behandling. Pas også
på ikke at ramme rodskud.
Grå- og gul monelia,
Kirsebærbladplet,
Tørresyge
Signum WG
0,75 kg
Maks. 3 behandlinger med Signum i alt.
Sprøjtefrist: 3 dage.
Gråskimmel,
Grå- og gul monelia
Teldor WG 50
1,5 Kg
Må kun anvendes én gang mod grå monilia for at
forebygge resistens. Der sprøjtes forebyggende
mod grå monilia ved 50 % blomstring. Ved
behov for mere end én sprøjtning, sprøjtes der
første gang med 1,3 kg Toppcor WP 25 pr. ha
ved begyndende blomstring efterfulgt af Teldor
sprøjtningen.
Revnedannelse
Calciumchlorid
5,0 kg
Under plukning kan der forebygges mod revnedannelse ved at udsprøjte calciumchlorid eller
calciumnitrat.
Kirsebærmøl, Kirsebærsnudebiller, Larver
af målere
Karate 2,5 WG
0,4 kg
Ved konstateret angreb, efter varsling, eller når
skadetærskel er nået
Kirsebærbladlus og
Kirsebærflue
Mospilan SG
0,25-0,32 kg
Bladlus
Movento SC 100
eller
0,5 - 0,75 l/
pr meter
træhøjde.
Der behandles mod bladlus, når angreb
konstateres før eller efter blomstring med 0,25
kg/ha. Maks. 2 behandlinger pr. sæson. Mod
kirsebærflue når bærret begynder at skifte farve
med 0,32 kg/ha. Husk sprøjtefrist. Maks. 1
behandling pr. sæson.
Maks. 2,25 l/ha. Fra afsluttende blomstring.
Maks. 2 behandlinger.
Pirimor G
0,2 kg
Maks. 1 behandling.
Magnesiummangel,
svovlmangel
EPSO Microtop
15-20 kg
Efter behov / bladanalyse efter afblomstring og
frem til frugtudvikling.
Calciummangel
Calciumchlorid
3,0-6,0 kg
Efter behov / bladanalyse ca. 2 uger inden høst.
Bormangel
Bor 150 MEA
1,0 ltr.
Efter behov / bladanalyse efter høst.
Ukrudt
Svampe
Skadedyr
Mikronæring
48
Juletræer og pyntegrønt
Ukrudt i gran, ædelgran og tonålet fyr på blivende voksested
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Frøspirende græsser og
fuglegræs
Kerb 400 SC
1,0 ltr.
December-februar
Normannsgran
Quartz
0,25 ltr.
Udbringes i marts på fugtig jord.
Legacy 500 SC ligeledes godkendt til mindre
anvendelse i juletræer og pyntegrønt.
150 g
+ 1,0 ltr.
Opfølgende behandling: Logo + Logooil
udbringes ca. 1. maj, men inden knopbrydning.
Ukrudt
Kvik samt frøukrudt
inkl. dueurt, kanadisk
bakkestjerne, brandbæ- Logo
ger, enårig rapgræs m.fl. + Logooil
Agerrævehale, visse
græsser + tokimbladet
ukrudt
Mais Ter
+ Mais Oil
(Mindre anvendelse)
150 g
+ 1,33 ltr.
Godkendt til mindre anvendelse i Normannsgran
og juletræer. Anvendes om foråret, når ukrudtet
har 2-3 løvblade.
Frøukrudt inkl. triazin-
resistente arter, en- og
flerårige græsser, stargræs og lysesiv
Pistol
3,1 ltr.
På fugtig jord fra marts til maj, når ukrudtet er i
vækst og temperaturen er over 2-4° C. Behandling kan ske med uskærmet sprøjning indtil 10
dage før knopbrydning. Efter knopbrydning skal
behandlingen ske med afskærmet sprøjning.
Der anvendes 200-500 liter vand pr. ha. Ved
anvendelse af rygsprøjte anvendes 31 ml Pistol
i 2,5-10 liter sprøjtevæske pr. 100 m2.
Hindbær, brombær,
gederams, løvtræopvækst og flerårig urtevegetation
Roundup Flex
1,5-2,6 ltr.
I september. Ikke i Nobilis, Sitka og Fyr.
Tjek etiketten for afstand til vandløb.
I Roundup Flex er der ingen Tallow amin.
Anvend 400-500 l/ha vand.
Vildtbeskyttelse
Hjortevildt
Trico
5 ml pr. plante
Sent efterår og forår
49
Ukrudt på udyrkede arealer
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Pistol
3,1 ltr.
150 ml i 10 ltr. vand rækker til 500 m2 i en
rygsprøjte med fladsprederdyse 025 F eller 025
LD.
Har langtidsvirkning.
Ukrudt
Tokimbladet- og græsukrudt
Hus og have
Skadevolder
Problem
Middel
Dosering
pr. ha
Behandlingstidspunkt/
Bemærkning
Ukrudt
Alger på tage, vægge og AlgeFri N konc.
andre hårde overfalder.
Første frostfri periode. Væsken skal helt ned
5 liter koncentrat
rækker opblandet til til bunden af laget af mos/alger. Behandlingen
2
bør gentages sidst på sommeren ved store
500 m
algeforekomster.
Mos i græsplæner
MosFri konc.
Ved vækst i græsplænen om foråret. MosFri
5 liter koncentrat
rækker+ 0,4 ltr. opb- giver ikke skader på sten, træ og flisearealer.
landet til 500 m2
Etableret ukrudt i plæner:
Mælkebøtte, bellis,
vejbred m.v.
Dicotex
800 ml pr. 1000 m2
Se etiket for behovsbestemt dosering
af Dicotex.
Ukrudt på gårdspladser
og indkørsler m.m.
Ultima Konc.
eller
Pistol
5 liter koncentrat
rækker opblandet til
500 m2 -0,31 liter til
1000 m2
Når ukrudtet er 5-10 cm højt og i en periode
med temperaturer over 10° C. Tidligt forår på
nyfremspiret ukrudt. Temp. over 2-4° C.
50
IPM og bæredygtig anvendelse af plantebeskyttelsesmidler
De 8 principper i EU’s rammedirektiv om IPM indeholder følgende:
1. Der forebygges og bekæmpes ukrudt, sygdomme og skadedyr ved:
- at have et varieret og sundt sædskifte
- at bruge hensigtsmæssige dyrkningsmetoder (god og rettidig etablering, passende
udsædsmængde mv.)
- at bruge resistente eller tolerante sorter, når det er muligt og bruge udsædsmateriale af
høj kvalitet
-at gødske, kalke, vande og afvande i passende omfang
-at forebygge spredning af ukrudt, sygdomme og skadedyr (omhyggelig rengøring af
maskiner mv.)
- at beskytte og øge mængden af nytteorganismer i og omkring det dyrkede areal
2. Kendskab til - og monitering af skadevolderne i afgrøderne. Anvendelse af varslinger og
prognoser samt rådgivning hos kvalificerede og uvildige rådgivere.
3. Varslinger, prognoser og skadetærskler inddrages, når der tages beslutninger om plante beskyttelse. Desuden tages hensyn til regionale og klimatiske forhold.
4. Ikke-kemiske metoder (biologiske, mekaniske, termiske mv.) inddrages mod skade volderne, hvis metoderne er tilstrækkeligt effektive og rentable.
5. Der vælges pesticider, som passer bedst til opgaven og giver mindst risiko for bi virkninger på menneskers sundhed, på andre organismer i naturen og på miljøet.
6. Der behandles så få gange som muligt, pletsprøjtning mv. Samtidig forebygges så skade volderne ikke udvikler resistens mod midlerne.
7. Ved risiko for resistensdannelse, forsøger man at erstatte nogle af behandlingerne med
midler med andre virkningsmekanismer, eller blander midler med forskellige virkningsmekanismer.
8. Løbende overvågning af skadevolderne i marken og registrering af virkningen i sprøjte-
journalen.
51
Forebyggelse af resistensdannelse mod planteværnsmidler
Det er meget vigtigt, at man forsøger at reducere risikoen for ukrudtsarters-, sygdomme- og
insekters resistensdannelse overfor planteværnsmidlerne.
I praksis gøres det ved at erstatte nogle af behandlingerne med midler med andre virkningsmekanismer, eller ved at blande midler med forskellige virkningsmekanismer.
Herbicidresistens:
• Agerrævehale: Resistens mod flere virkningsmekanismer. Løsninger: Topik (+Boxer/
Roxy) efterår - Atlantis/Broadway forår. Hvor der er multiresistens anbefales sædskifte
eller falsk såbed med glyphosatbehandling inden såning.
• Rajgræs: Nedsat følsomhed fundet overfor Hussar, Othello og Broadway. Løsninger:
Boxer og Topik efterår - Atlantis/Broadway forår.
• Fuglegræs: Resistens mod SU-midler, eksempelvis Express. Løsninger: Starane XL i
normaldosering eller reduceret dosering af Mustang Forte + DFF.
• Kamille: Resistens mod SU-midler, eksempelvis Express og Ally. Løsninger: Reduceret
dosering af Mustang Forte + DFF eller alternativt Starane XL eller Mustang Forte i
normaldosering.
Anti resistens strategi mod ukrudt i vintersæd:
Anvend forskellige virkemekanismer efterår og forår indikeret herunder med forskellige
farver for ALS-hæmmer og anden virkemekanisme.
Ukrudt
Efterår
Forår
Tokimbladet
DFF / Legacy, Briotril
Ally/Nicanor, Express, Primus, Starane XL,
Mustang Forte, MCPA
Enårig Rapgræs
Boxer / Roxy, Stomp / Activus
Atlantis OD, Cossack OD
Vindaks
Boxer / Roxy, Stomp / Activus
Cossack, Broadway, Atlantis OD, Monitor
Rajgræs
Boxer / Roxy, Othello, Atlantis OD
Atlantis, Broadway
Agerrævehale
Lexus, Topik
Topik, Primera, Broadway, Atlantis OD,
Cossack OD
Insekticidresistens:
• Glimmerbøsser: Resistens mod gængse pyrethroider som f.eks. Karate og Fastac 50.
Det anbefales at veksle mellem Biscaya, Avaunt og Mavrik. Biscaya og Avaunt kun 1 gang
pr. sæson.
• Ferskenbladlus: Resistensen kendt gennem to årtier. God effekt af Pirimor G.
52
Fungicidresistens:
• Meldug: Resistens udbredt og kendt overfor bl.a. triazoler og strubiluriner. Løsninger:
Nye produkter som Tern, Flexity og Ceando har god effekt under praktiske forhold, men
netop Flexity bør af hensyn til resistens kun anvendes een gang pr. vækstsæson.
• Bygbladplet: Visse strobiluriner (f.eks. Amistar) er ramt hårdere af de udviklede mutationer end andre. I dag regnes prothioconazol (Proline), som den mest effektive triazol,
mens propiconazol (Tilt, Bumper) er lidt svagere til bekæmpelse af bygbladplet.
• Hvedebladplet: Markeffekten er svingende for strobiluriner, og de anbefales ikke brugt
alene. Propiconazol (Tilt, Bumper) og prothioconazol (Proline), er effektive.
• Septoria: Det er velkendt, at der er sket et betydeligt skift i følsomheden fra 1990’erne
og frem til i dag mod især strobiluriner og visse triazoler. Bell, Ceando, Proline, Opus
og Maredo regnes i dag for de mest effektive midler mod septoria. (Se skemaet Relativ
virkning af godkendte svampemidler i korn s. 52 ).
Dyser
Der er med god grund fokuseret meget på afdrift gennem de senere år, samt vigtigheden
af at kunne sprøjte rettidigt. Det har betydet, at dysetypen generelt har ændret sig fra
standarddyser til lavdrift-dyser og i et vist omfang også dyser med meget store dråber, f.eks.
injektor- og refleksdyser.
Det er vigtigt at følge anvisningen på produktets etikette, såfremt dette fremgår.
Se nedenstående tabel er vist sammenhængen mellem tryk, ydelse og kørehastighed.
Traditionelle dyser ltr/ha ved km/t
Low drift dyser ltr/ha ved km/t
Dyse bar
6
7
8
Dyse 6
7
8
0,15-Grøn
2,5
110
94
82
0,15-Grøn LD
110
94
82
3
120
103
90
120
103
90
4
139
119
104
139
119
104
02-Gul
2,5
146
125
110
02-Gul LD
146
125
110
3
160
137
120
160
137
120
4 185158139
025-Lilla
03-Blå
185 158 139
2,5
183
156
137
025-Lilla LD
183
156
137
3
200
171
150
200
171
150
4 231198173
231 198 173
2,5
219
188
164
03-Blå LD
219
188
164
3
240
206
180
240
206
180
4
277
238
208
277
238
208
LD betyder Low drift
53
Anbefalet væskemængde
For de fleste planteværnsmidler, er der på etiketten angivet forslag til vandmængde og
sprøjteteknik, så man opnår den bedste effekt med det pågældende middel. Følg så vidt
muligt disse anbefalinger, da de bygger på omhyggelige studier og erfaringer fra praksis.
Ved tankblanding af flere midler anbefales det at anvende over 150 l vand/ha – og minimum
den mængde, der anføres på det produkt, hvor de højeste vandmængder anbefales.
Svampebekæmpelse
I de tidlige vækststadier kan anvendes ca. 100 l vand pr. ha til svampebekæmpelse i korn.
Risikoen for dårlig effekt stiger ved de fleste sprøjtetyper, hvis vandmængden er lavere.
Ved svampebekæmpelse fra omkring vækststadie 37 (fanebladet synligt) bør man ved konventionel sprøjteteknik anvende minimum 150 l vand pr. ha. Forsøg med konventionel
sprøjteteknik har vist, at der ved svampebekæmpelse i hvede er opnået et merudbytte på 1,5 hkg/ha ved at øge vandmængden fra 100 l/ha til 150-200 l/ha.
Ukrudtsbekæmpelse
I de tidlige ukrudtssprøjtninger mod tokimbladet ukrudt i foråret kan anvendes fra ca. 100
l vand pr. ha. Ved bekæmpelse af græs i vintersæd med eksempelvis Boxer/Roxy anbefales
150-200 l vand pr. ha.
Ved bekæmpelse af tidsler og andet rodukrudt med Metaxon / MCPA opnås bedst effekt ved
200-250 l vand pr. ha.
Ved bekæmpelse af flyvehavre anbefales ligeledes 200 l vand pr. ha.
Nedvisning og kvikbekæmpelse
Ved nedvisning og ukrudtsbekæmpelse med glyphosatmidler anvendes generelt minimum
150 l vand pr. ha ved dosering under 3 l/ha. Ved en dosering af glyphosat-produktet (f.eks.
Glyphogan) på 3 l pr. ha eller derover, anbefales en væskemængde på 200 l pr. ha.
Ved nedvisning med Reglone anvendes en væskemængde på minimum 200 l pr. ha.
54
Gode råd om tankblandinger
Blanding må kun ske med midler, der af Miljøstyrelsen er godkendt i den aktuelle afgrøde.
Generelt tager planteværnsfirmaerne forbehold overfor blanding af mere end 2 komponenter i samme omgang. Derfor er det på eget ansvar, såfremt man laver en tankblanding
af flere komponenter der blandes og udsprøjtes på samme tid.
Ved blanding af flere midler bør man være tålmodig ved påfyldning af de forskellige
produkter. Følg etiketternes anvisning for rækkefølgen. Ofte vil det være sådan, at f.eks. et
vandopløseligt granulat fyldes i påfyldningsanordningen, når tanken er påfyldt minimum den
halve vandmængde. Der hældes langsomt og kun i takt med at produktet opløses. Når det
første produkt er fuldt opløst tilsættes lidt mere vand inden næste produkt tilsættes. Også
her må man være opmærksom på, at opblandingen sker problemfrit. Til sidst tilsættes den
resterende vandmængde – hvorefter tankblandingen udsprøjtes straks. Ved henstand uden
omrøring kan der være risiko for udfældning.
Mangansulfat- og mangannitrat iblanding
Visse ukrudtsmidler, f.eks. MCPA-holdige, kan ved blanding med mangansulfat og mangannitrat danne udfældning, der kan genere i filtre og stoppe dyser. For mangannitrat gælder,
at det i blanding med især visse ukrudtsmidler kan medføre en svidning af afgrøden. Tilsæt
aldrig borholdige produkter (f.eks. Solubor) til mangansulfat, da det kan medføre alvorlige
udfældninger i sier og dyser.
Generelle råd:
•Følg etikettens anvisning. Firmaernes produktansvar gælder kun for brugsanvisningens
vejledning.
•Undgå henstand af tankblandingen, da der kan være risiko for bundfald.
•Anvend minimum den vandmængde, der anføres på det produkt, hvor de højeste
vandmængder anbefales.
•Tilsæt ikke olie eller sprede-klæbemiddel, med mindre det anbefales på etiketten.
•Søg evt. yderligere information om midlernes blandbarhed på www.middeldatabasen.dk
55
Relativ virkning af godkendte svampemidler i korn
Aproach
Amistar/
Mirador
Armure
Bell
Ceando
Comet
Flexity
(picoxystrobin)
(azoxystrobin)
(propiconazol
+ difenoconazol)
(epoxiconazol
+ bos­calid)
(epoxiconazol
+ metrafenon)
(pyraclostrobin)
(metrafenon)
Folicur
EC 250/
Orius
200 EW
(tebuconazol)
Knækkefodsyge
-
-
-
**
**
-
**
-
Hvedemeldug
*)
*)
**
**
****
*)
****
***
Bygmeldug
** )
*)
-
**(*)
****(*)
** )
****(*)
****
Gulrust
**(*)
***(*)
****
*****
*****
****
-
****(*)
Brunrust
***(*)
***(*)
***
****(*)
****(*)
****
-
****(*)
Bygrust
****(*)
****(*)
-
****(*)
****(*)
****(*)
-
*****
Septoria
1
*)
*)
****
****(*)
****
1
*)
-
**
Hvedebladplet
*1)
*1)
***(*)
**
**
*1)
-
*
Skoldplet
***(*)
**(*)
-
***(*)
***(*)
***(*)
-
***
Bygbladplet
****(*)2)
**2)
-
****
***(*)
****(*)2)
-
**(*)
Ramularia
*1)
*1)
-
****(*)
***(*)
*1)
-
-
Aksfusarium
-
-
-
*
(*)
-
-
**
Sneskimmel
-
-
-
-
-
-
-
***
-
-
-
-
-
-
****
1,0
0,8
1,5
1,5
1,0
0,5
1,0/1,25
Sygdomme
1
1
Trådkølle
Normaldosering,
liter/kg pr. ha
0,53)
1
1
1
-
= ikke aktuel, ikke godkendt eller ingen data
*
= svag effekt (under 40 %)
** = nogen effekt (40-50 %)
*** = middel til god effekt (51-70 %)
**** = meget god effekt (71-90 %)
***** = specialmiddel (91-100 %)
(*) = en halv stjerne
Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2012
56
1
1
Juventus 90
Opera
Opus/
Rubric/
Maredo
Osiris
(metconazol)
(pyraclostrobin
+ epoxiconazol)
(epoxi­conazol)
(metconazol
+epoxiconazol)
(prothioconazol)
(tebuconazol
+ prothioconazol)
propiconazol
+ cypro
dinil)
(fenpropidin)
(propiconazol)
-
-
-
-
**
*(*)
**
-
**
** )
**
**
**
***
***
****
***
**(*) )
***
***
***(*)
***(*)
***
****
***
***
****
***
****(*)
*****
*****
***
****
***(*)
**
***(*)
*****
***(*)
***(*)
****(*)
****(*)
****
***
****
***
***
***
****(*)
***(*)
****
****(*)
****(*)
****(*)
****
****
***
***
***
*****
***(*)
***
***(*) )
****
****
****
***(*)
**
*
**
****(*)
**
*
**1)
**
**
***(*)
***
***(*)
*
***(*)
***
***(*)
***
****
***(*)
***
****
***(*)
****
**(*)
**(*)
****
***
***
****(*)2)
***
***
***
***
***(*)
*(*)
**(*)
****(*)
***
-
***(*)
***(*)
***
****
***
-
-
-
****(*)
-
**
-
(*)
**(*)
**(*)
**(*)
-
-
(*)
*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,0
1,5
1,0
2,0
0,8
1,6/2,04)
0,8
0,5
1
1
1
Proline
Prosaro
1,0
Stereo
Tern 5)
1) P å grund af resistensudvikling hos svampe mod strobiluriner er effekten mod hvedemeldug,
Septoria, hvedebladplet og bygmeldug samt Ramularia nu meget begrænset.
2) M
od bygbladplet kan nu også forventes tilfælde af nedsat effekt med Amistar/Mirador.
En resistens, som p.t. kun forventes at berøre de øvrige strobiluriner i begrænset omfang.
3) Effekt vurderet ud fra 1,0 liter pr. ha.
4) 2,0 liter pr. ha mod knækkefodsyge.
5) S alg ophørt. Produktet skal anvendes i sæson 2014, da der er forbud mod anvendelse og
besiddelse pr. 24. januar 2015.
57
Bumper/ Tilt
250 EC
Viverda
Zenit 5)
(epoxiconazol
+
boscalid
+
pyraclostrobin)
(propiconazol)
+
fenpropidin)
-
**
-
**
**
***(*)
2,5
1,0
Oversigt over skadedyrmidlers godkendelse og dosering
Avaunt
Biscaya OD 240
Cythrin 500
l/ha
l/ha
l/ha
Korn
Bladlus
Kornbladbiller
Hvedegalmyg
Trips
Fritfluer
Behandlingsfrist
Behandlingsfrist helsæd
Afstand til vandløb, markafgrøder
2m
10 m
Raps
Rapsjordlopper
Jordlopper
Trips
Glimmerbøsser
0.17
0.3
Skulpesnudebiller
0.3
Skulpegalmyg
Kålmøl
Behandlingsfrist
3 mdr.
28 dage
Ærter
Bladrandbiller
Trips
Bladlus
Ærteviklere
Skyggeviklere
Behandlingsfrist
Bederoer
Trips
Bedefluer
Runkelroebiller
Tæger
Ådselbiller
Bladlus
Uglelarver
Behandlingsfrist
Kartofler
Agerugler
Bladlus
Tæger
Cikader
Coloradobiller
Behandlingsfrist
*7 dage i konservesært. ** Teppiki kun godkendt i hvede, Buldock kun i hvede, rug og triticale.
*** Godkendt til mindre anvendelse / tidligere “off-label”.
58
0,05
0,05
0,05
0,05
21 dage
20 m
0,04
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,05
28 dage
0,04
0,04
0,05
0,05
14 dage
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
14 dage
0,05
0,05
0,05
0,05
7 dage
Fastac 50
Karate 2,5 WG
Mavrik 2 F
Pirimor
Teppeki
Mospilan SG
l/ha
kg/ha
l/ha
kg/ha
l/ha
kg/l
0.15
0.15
0.2
0.2
0.3
0.2
0.4
1 mdr.
14 dage
20 m
0,15-0,2
0.25
0,14**
30 dage
30 dage
20 m
28 dage
28 dage
Ingen
2 m/10m
0.16
0.15
14 dage
0,15-0,25
0.06
3 dage
42 dage
20m/30 m
0,1-0,2
28 dage
28 dage
20 m
49 dage
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
1 mdr.
0.225
0.225
0.225
0.225
0.2
0.3
0.3
0.3
0,2-0,225
0,2-0,225
0.25
7 dage
14 dage
7-14 dage
3 dage
0.15
0.15
0.15
0,2-0,225
0,2-0,225
56 dage
0.2
0.2
0.3
0.3
0.3
0.3
14 dage
0.3
14 dage
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
14 dage
0,3***
59
Rengøring af sprøjten
En marksprøjte anbefales rengjort ved skift af midler eller afgrøder.
Marksprøjter monteret med tankspuledyse:
• Tanken skylles tanken 2-3 gange og skyllevandet ledes ud gennem slanger og dysser. Skyllevandet kan med fordel udsprøjtes på den netop behandlede afgrøde.
• Fyld tanken med 100-150 ltr. vand/ 1000 l tankvolume, tilsæt 0,5 ltr. All Clear Extra/100 ltr.
vand. Omrøringen holdes i gang mindst 15 minutter, led lidt rengøringsvæske ud gennem
bom og dyser således de sættes i blød. Når omrøringen er afsluttet, kan rengøringsvandet
udsprøjtes over den netop behandlede afgrøde.
• Dyser og sier afmonteres og rengøres i en ny opløsning.
• Tanken fyldes igen med samme mængde vand, hvorefter tankspuledysen anvendes i
mindst 5 minutter. Skyllevandet ledes ud gennem bommen og de rengjorte dyser.
Hvis ikke man ønsker at anvende All Clear Extra, kan der anvendes Ammoniak-vand/Salmiakspiritus, doseringen heraf er 0,3 ltr./100 ltr. vand. Anvendes denne løsning kan rengøringsvandet ligeledes udsprøjtes over den netop behandlede afgrøde. Efter rengøring med
salmiakspiritus påfyldes ca. 100 ltr. vand, hvorefter der tilsættes 0,5-1,0 ltr. Agropol, som
ledes ud gennem bom og dyser.
Vinterklargøring af sprøjten:
Sprøjten rengøres (som ovenfor beskrevet) indvendigt, men i særdeleshed også udvendigt,
hvilket udføres over en cement-plads med opsamling af spildevandet til f.eks. en gyllebeholder.
• Pumpen rengøres og smøres med fedt
• Hængsler og ventiler smøres
• Dyser og filtre monteres
• Tanken påfyldes vand og kølevæske for at frostsikre alle dele af sprøjten,
hvorefter noget af blandingen ledes ud gennem bom og dyser.
60