Maxi 95 Vinduer.cdr

Nyhedsbrev
Redaktion: Hanne Kobberø.
16. årgang april 2011
navneforandringen. Derudover var der
veloplagte foredrag om peniscancer og
hypospadi ved henh. Klaus Møller
ogYazan Rawashdesh, begge overlæger i
Skejby.
Udover nyt navn har vi også fået et nyt
logo, som det fremgår af dette nyhedsbrev
og hjemmesiden, www.ydu.dk. Vi har i
den forbindelse fået uvurderlig hjælp af
arkitekt, Karina Hvarregaard. Tak for det!
Hjemmesiden er også blevet revideret.
Webmaster, Nessn Azawi, har lagt et stort
arbejde i at få gjort hjemmesiden mere
interessant. Desværre vil Nessn gerne
frigøres fra tjansen og der er således en
stilling ledig som webmaster. Se
stillingsopslag senere. Det er meningen, at
hjemmesiden
skal
være
et
kommunikationsmiddel imellem os yngre
urologer, så meld tilbage, hvis I hører om
noget interessant og det vil blive sat på
hjemmesiden.
Der har været stor aktivitet i det forgangne
halve år. Som det fremgår af dette
nyhedsbrev,
har
der
været
stor
rejseaktivitet, men vi har desuden søsat en
måske ny tradition, nemlig fyraftensmøder
med yngre onkologer. Emnet var
blærecancer med deltagelse af både yngre
onkologer og yngre urologer tre steder i
landet. I alt 70 deltagere kom til
Indhold:
Siden sidst
1
Uddannelsesudvalg
2
Urologi Master Class, Salzburg 3
Klinikbesøg, Bristol
4
European Urology Forum
6
Sidste nyt fra ESRU og EAU
7
Astellas-legat, EAU
8
Boglegat
9
Program forårsmøde
10
Valg til styregruppen
11
Stillingsopslag webmaster
11
YDU´s styregruppe
11
Siden sidst ved formand Hanne Kobberø:
Allerførst velkommen til nye medlemmer
af YDU.
Så blev det endeligt forår og dermed også
tid til forårsmøde i YDU. Ja, DUSC er død
og YDU lever i bedste velgående. Det
skete på efterårsmødet i oktober, 2010,
hvor
et
flertal
besluttede
1
arrangementerne og dermed er der basis
for yderligere samarbejde i fremtiden.
FYO er i hvert fald interesserede.
YDU er en kontingentfri forening, dvs.
baseret
på
frivilligt
arbejde
og
sponsorpenge. Også i år har vi fået trofast
hjælp fra Photocure og Astellas, som
finansierer vores to årlige møder og
boglegater. Derudover har vi også fået
hjælp fra Olympus, Medac og Ferring i
forbindelse
med
fyraftensmøderne.
Astellas har desuden gjort det muligt at
sende en yngre læge til EAU. Se indlæg
ved Marie-Louise Vrang. Derudover pågår
en stadig søgen efter penge for at kunne
sende flere yngre læger af sted.
Der er valg til styregruppen, så hvis du har
en mening om det at være yngre urolog og
lyst til at gøre din mening gældende, så
skal du stille op til valg. Vi bestemmer
selv, hvad vi vil med denne forening. Vi
har fortsat planer om at arrangere diverse
foredrag, undervisningsseancer og nyde
gode middage. Lige nu er der et forslag
om, at efterårsmødet skal handle om
karriereplanlægning. YDU handler dog
også om vores identitet som yngre urolog,
netværk, kommunikation og indflydelse.
En revision af målbeskrivelsen er
forestående. Se indlæg. Jeg mener, vi som
yngre urologer skal have en mening om
det. Gør I?
entusiasme og engagement vedr. vores
uddannelse. Det store emne er pt. revision
af målbeskrivelsen for urologi, såvel
introduktions- som hoveduddannelsen. Der
har på nuværende tidspunkt været et par
møder, hvor der har været total
brainstorming vedr. uddannelsen. Tavlen
har været vasket ren. Skal kursisttiden
reduceres til 4 år efterfulgt af et år
fellowship? Skal blokken fortsat sættes
sammen
som
en
periode
på
funktionsbærende enhed og derefter på
specialistafdeling og tilbage igen? Skal
man kunne uddannes til office-urolog?
(Der var den igen.) Hvad vil det sige at
være basis-urolog? Hvad skal man kunne?
Skal alle kunne nefrektomere? Skal vi
fortsætte med fokuserede ophold? Er de
obligatoriske kurser gode nok og er det de
mest relevante emner, vi bliver undervist i?
Udover at der er rigtig mange konkrete
emner at forholde sig til, oplever vi qua
specialeplanlægningen sammenlægninger
af
afdelinger,
centralisering
af
specialistopgaver og ikke mindst i disse
tider besparelser. Derudover er vi i den
situation, at fremtiden tyder på, at der
bliver uddannet rigeligt med urologer og at
det kan blive sværere at få en fast stilling
efter endt uddannelse.
På trods af diverse hensyn og, i de mest
depressive
stunder,
dystre
fremtidsperspektiver skal der stadig
uddannes urologer. For at gøre det enkelt
mener jeg, vi har to valg. Vi kan læne os
tilbage og tænke, at det er der sikkert
andre, der tager sig af eller vi kan tage
aktivt del i de spændende og udfordrende
tiltag, der sker rundt omkring. Jeg kan
repræsentere
Hanne
Kobberø
i
uddannelsesudvalget og være tilfreds med
det, men jeg synes ikke helt, det er godt
God fornøjelse med nyhedsbrevet. Print et
eksemplar ud og give det til din kollega.
Uddannelsesudvalg ved Hanne Kobberø:
Jeg blev pr. 1. april medlem af DUS´
uddannelsesudvalg og jeg oplevede at
komme ind i et udvalg med masser af
2
nok. Jeg har brug for at vide, hvad mener I
som yngre urologer? Hvad har I brug for i
jeres uddannelse under hensyntagen til de
givne omstændigheder i den virkelighed, vi
arbejder i med produktion som hellig
mantra? Hvad mener I, man skal kunne
som basisurolog?
Jeg vil lægge op til diskussion på
forårsmødet om dette emne. Vi skal have
dannet en gruppe, som vil arbejde videre
med dette emne, hvor vi mødes en dag i
juni og tager stilling til målbeskrivelserne
på det konkrete plan, men også kommer
med et manifest på det mere overordnede
plan. Tænk over det. Kom på forårsmødet
og lad os få lagt en plan.
måde håber man på at øge fagligheden i de
lande, hvorfra kursisterne/fellows’ene
kommer. Der tænkes vist især på de mere
fattige østeuropæiske lande, men også
endnu fjernere himmelstrøg såsom Asien
og Mellemøsten.
Kurset er fuldt sponsoreret. Dvs. alt er
betalt – rejsen derned, overnatning, mad og
selvfølgelig selve kurset.
Jeg mødtes med ca. 40 andre ’fellows’ fra
ca. 25 forskellige lande. De der havde rejst
længst kom fra Iran, Indien og østlige
Rusland. Ellers var der hhv. folk fra
Østeuropa
og
kun
4
hunkøns
repræsentanter inkl. undertegnede. Jeg var
i øvrigt den eneste fra DK. Det var virkelig
spændende at høre om både lægeliv og
patientbehandling i de forskellige lande.
Utroligt så meget korruption, der fortsat er
i Østeuropa. Flere af vores fremmede
kolleger får stort set hele deres løn under
bordet - men først når de er blevet
’seniors’. Dvs. at alle yngre læger virkelig
er dårligt lønnet - til gengæld arbejder de
næsten hele tiden.
Patientbehandlingen er også præget af
dårlig økonomi og alternativ tankegang.
Mange steder er der selvsagt ikke råd til
laparoskopi udstyr, så al kirurgi er åben.
En fyr fra Makedonien fortalte mig om en
sprøjte, man giver testodyni patienterne.
Den indeholder et eller andet stof som
giver voldsom sygdomsfølelse og høj feber
i en lille uge. Herefter er smerterne i
pungen hokus pokus væk. Smart.
Også fagligt var kurset virkelig givende.
Det var nogle yderst kompetente
foredragsholdere, og jeg fik repeteret en
del af urologi stoffet, ligesom jeg også
lærte meget nyt. Der var flere øjenåbnere,
mht. behandlingsregimer, som måske ikke
er helt up to date herhjemme. Emnerne
Urologi Masterclass i skønne Salzburg
ved
Malene
Winther
Ulriksen,
Frederiksberg:
Den første uge i juli 2010 drog jeg af sted
til en uges varende masterclass afholdt i
Salzburg i Østrig. Turen gik med fly
søndag, da der allerede søndag aften var
arrangeret velkomst middag på ’Schloss
Arenberg’. Stedet er et nyrenoveret ’slot’,
som ejes af AAF (American Austrian
Foundation). Der bliver afholdt kurser
indenfor mange forskellige medicinske
specialer hele året rundt. Urologi
masterclass afholdes 1 gang årligt i starten
af juli og arrangeres i samarbejde med
ESU og Weill Medical College of Cornell
University.
AAF’s formål er at give bl.a. yngre
urologer eller kommende urologer
mulighed for at modtage undervisning fra
’seniors’ fra nogle af de ledende centre
indenfor forskellige subspecialer. På den
3
spændte bredt bl.a. urethralstrikturer,
inkontinens,
BPH,
prostatacancer,
blærecancer, nyrecancer, testiscancer,
binyretumores og andrologi.
Undervisningen startede kl. 8 hver morgen.
Efter frokost var der fremlægning af cases
til kl. 17. Hver deltager skulle medbringe 1
case til diskussion i plenum, og her kom de
nationale forskelligheder rigtig frem. Til
tider ret underholdende.
Aftenerne var til fri leg. Der var også en
enkelt frieftermiddag, hvor Salzburg rigtig
kunne udforskes. Salzburg er en meget
smuk gammel barok by beliggende i
alperne langs floden Salzach. Mozart blev
født i Salzburg og så er musicalen ’Sound
of music’ med Julie Andrews optaget i
Salzburg og omegn. Det er de meget stolte
af. Det er måske også grunden til, at byen
er oversvømmet af amerikanske turister.
Kurset blev afsluttet med gallamiddag,
diplom og photoshoot til evigt minde. Som
fellow har man mulighed for altid at
kontakte øvrige fellows incl. seniorernealtså underviserne, hvis der skulle være en
klinisk problemstilling, der driller.
Desuden kan man søge om at komme på en
måneds ’observership’ ophold i USA eller
Østrig.
Hvis du skulle få lyst til at tage til
masterclass i Salzburg, så gå ind på EAU’s
hjemmeside. Under fanen ’education’
klikker du på ESU, og her figurerer et link
til
kursets
hjemmeside.
Der
er
ansøgningsfrist 28. april til kurset til
sommer, så det er bare om at få ansøgt med
det samme.
Mit ophold var sponsoreret af Olympus,
som havde givet forhåndstilsagn om en
plads på kurset til min ledende overlæge
Paul Ostri. Så tak til både Olympus og
afdelingen på Frederiksberg for en rigtig
spændende og lærerig uge.
Kom så af sted!
Klinikbesøg Southmead Hospital, Bristol
ved Per Christensen:
Fra den 9. til den 11. december, 2010, var
vi en delegation, der var blevet inviteret af
Pfizer til at besøge Southmead Hospital,
Bristol. Der har været flere delegationer af
sted i løbet af året, både gynækologer og
urologer. Per Christensen gjorde sig
følgende noter:
Dr. Marcus Drake
OAB efter ICS (International Continence
Society) = urgency, med eller uden urge
inkontinens. Ofte med samtidig pollakisuri.
Ikke def. ved antal vandladninger, men ved
om pt. oplever vandladningsfrekvensen
som problematisk, samt nykturi. Pt.
vækkes pga. kraftig trang og når ofte ikke
på toilettet i tide. Må ikke forveksles med
den vigtige differentialdiagnose, natlig
polyuri. Desuden skal UVI, CNS lidelser
og malignitet, herunder CIS, blæretumor
og udfyldninger i det lille bækken
udelukkes.
Urodynamisk
undersøgelse
(invasiv)
anvendes til bekræftelse af detrusor
overaktivitet, spontan eller provokeret,
såfremt 1. linje behandling med
anticholinergika,
rådgivning
om
væskeindtagelse,
fysioterapi
og
blæretræning ikke er effektfuld.
4
I den sammenhæng skal bemærkes, at kun
ca. halvdelen af ptt. med OAB har DO og
heller ikke alle ptt. med DO har OAB.
med frit flow anvendelig til diag. af
infravesikal obstruktion.
Høj grad af co-morbiditet (fx DM, astma,
depression).
KETAMIN BLÆREN, inspireret af Dr.
David Gillatt´s oplæg
OAB er kronisk og det er vigtigt at forklare
pt.
Ketamin eller Super K?
Bivirkninger: bl.a. tør mund, forstoppelse
og kognitive problemer - må afvejes ift
effekten. HUSK, er kontraindic. ved
snævervinklet glaukom.
Dissociativt
anæstetikum:
Kortvarig
anæstesi (fx sårrevision, brandskade etc)
Tolderodin, specifik muskarin receptor
hæmmer, metabol. i leveren af CYP2D6
enzymet (fra cyt.p450 familien) til aktiv
metabolit - ca. 7% af befolkningen mangler
dette enzym = poor metabolisers.
Biotilgængeligheden stærkt varierende
mellem ca. 10 og 70%. Fesoterodin
metabol. også i leveren men til inaktive
metabolitter - biotilgængelighed ca. 50%.
Mod kraftige smerter (binder sig til opoide
receptorer).
Andre anvendelser:
Ofte også anvendt i veterinære medicin
som anæstetikum for hunde, katte og heste.
Misbrug: Unge (”party-drug”;
psykedelisk). Billigt. Kan sniffes, ryges,
spises eller injiceres.
Doser op til + 250 mg !
Medicinske doser op til ca. 35 mg
Dr. Brian Parson
Fuldbedøvelse af 500 kg hest: ca. 1000 mg.
Non-invasiv urodynamik teknikker:
Ass. til ulcerativ cystit og painful bladder.
Kondom-katheter: Under vandladningen
afbrydes flowet mekanisk og maksimale
tryk i kondomet aflæses. Sammen med frit
flow er undersøgelsen sammenlignelig
med tryk-flow us. og kan anvendes til diag.
af infravesikal obstruktion. Højt tryk og
lavt flow indikerer obstruktion og lavt tryk
og lavt flow indikerer svag detrusor.
Hæmaturi, suprapubiske smerter,
pollakisuri, urgency, inkontinens.
Penile cuff test: der inflateres luft indtil
vandladningen afbrydes og trykket aflæses.
Er et estimat af intravesikale tryk. Sammen
DK: formentlig ikke noget større problem?
Men misbruget er velkendt på gadeplan.
Irreversible symptomer hos 2/3.
Worst case: cystektomi.
Epidemiologi: Bristol behandler flere end 1
pt. om ugen
5
OBS dette ved yngre mennesker med
ukendt anden årsag til hæmaturi.
fremlægge
en
af
deres
undersøgelser/forskning, for derefter at
blive eksamineret af et kritisk panel af
professorer fra et bredt udvalg af lande.
European Urology Forum 2011
Challenge the Experts ved Thomas
Sonne:
De forskellige forelæsninger orienteredes
primært i retningen af, hvad der var af nyt
materiale på området, men der blev også
gennemgået operative procedure, vist
videooptagelse og sammenlignet f.eks.
åbne,
laparoskopiske
og
daVinciprocedurer.
2011 var det 20. årlige Urologisk Forum i
Davos, Schweiz.
Samtidig brillerede forsamlingen så ved sit
angiveligt 5-års jubilæum for totalt fravær
af danske kursister. Iflg Ovl. Palle Osther,
som stod for den del af den praktiske
træning der vedrørte det ureteroskopiske,
var jeg eneste danske kursist de sidste 5 år.
Når man tænker på hvor populært det
Gastrokirurgiske Davoskursus er, er det jo
forunderligt.
Ud over klinisk relevante emner, blev der
talt om uddannelse af yngre urologer og
muligheder for at optimere denne.
Hver eftermiddag var der, simultant med
forelæsningerne, ”Hands-on Training” i
kælderen, hvor man kunne forsøge sig med
forskellige indgreb. Fantomer, primært det
endoskopiske, dvs ureteroskopi, stiv og
flex. cystoskopier, Tur-P på en roe, (tror
jeg det var… er det så en Tur-R?). Virtual
Reality på X-lap, et ret utaknemmeligt
apparat (læs:svært). Laparoskopisk black
boxes,
sutureringsteknikker
på
et
kyllingeoverlår. Og min klare favorit:
P.O.P -Pulsating Organ Perfusion. Denne
var ny for mig, og for de der ikke kender
det, er princippet, at man loader maskinen
med en grise-organblok f.eks indholdende
centrale kar, begge nyre og det
omkringliggende
bindevæv/fedt.
Karsystemet kobles til en pulserende
pumpe med rødt saftevand og pludselig har
du et næsten realistisk abdomen, som oven
i købet bløder hvis man fejler. Her var så
rig mulighed for at træne især isolering og
deling af kar ved nefrektomien. (Ikke at det
er et indgreb man åbenbart behøver mestre
som urolog i dag.)
Kurset gik fra lørdag d. 5. feb. kl 16.30 til
torsdag den 9.feb. kl 11.00.
Kurset
er
opbygget
efter
den
gennemprøvede Davos-model med tidligt
fremmøde, undervisning formiddag til ca
kl 11, hvorefter der var fri til frokost og
ski, for så at mødes igen ca kl 16, og
fortsætte undervisningen til ca kl 19.30.
Undervisningen var typisk i sessioner af
omkring 2 timer hvor ét emne blev
behandlet, typisk med et par indlæg, og
afsluttet med diskussion og spørgsmål fra
tilhørerne.
Det kunne f.eks være gennemgang af ny
litteratur, forskellige operationsmodaliteter
mod hinanden eller casestudies.
Til ”Challange the Experts”-sessionerne
var der inviteret 4 yngre driftige urologer i
år. De fik så muligheden for hver dag at
6
nogensinde med 18.000 kongresdeltagere.
Kongressen er større end den tilsvarende
amerikanske udgave, hvilket må siges at
være en stor bedrift. European Urology er
tilsvarende steget i impact factor, så alt i alt
er det europæerne, der har førertrøjen på i
øjeblikket.
Hele kurset var holdt i en meget behagelig
afslappet og humoristisk tone.
Man skal naturligvis ikke glemme
vigtigheden af at Davos er et stort
skiresort.
Ski og liftkort fås for samlet ca. 400 chf. til
4 dage. Solen var høj, sneen var fin og
rigelig…og anden dag var mit venstre knæ
dobbelt så stort som det andet.
Det var første gang jeg deltog i EAUs
kongres. Det har været en meget positiv
oplevelse. Stemningen til poster sessions,
foredrag og de forskellige kurser er venlig.
Undervisningsniveauet er i hvert fald for
en yngre urolog som mig på et højt niveau,
og der har været mange gode pointer mht.
kirurgiske teknikker og medicinsk
behandling, som man kan tage med hjem
og bruge i klinikken. Jeg kan anbefale
andre, der skal afsted til næste kongres at
besøge kongressens hjemmeside nogle
uger inden for at tilmelde sig de forskellige
kurser for at undgå at bruge tid på det til
kongressen samt at undgå at drømmekurset
er overtegnet. Jeg var så heldig at komme
på hands-on laparoskopi og robot kursus.
Disse kurser bliver kun udbudt til ganske
få kursister og giver en god indføring til de
helt basale ting man skal kunne. Begge
kurser varede to timer med dygtige
kirurger og der var hands-on stort set hele
tiden. Nu ved jeg i hvert fald hvad jeg skal
bruge 40.000 Euro på, næste gang jeg har
haft overarbejde. Min egen robot
simulator. Eller måske vi skulle prøve at
rejse nogle penge i fællesskab? Det samme
gælder i og for sig med laparoskopi, hvor
et gynækologisk studie viser at man ved at
gennemføre et træningsprogram i simulator
kan komme på et niveau der svarer til ca.
30 operationer inden man starter med at
øve sig på patienterne.
Socialt halter det dog noget efter det
gastrokirurgiske. Desværre er det mest
besøgt af ældre kolleger og således meget
beskedent hvad der var af kursister på både
mit aktuelle stadie i uddannelsen, og
derved også min alder.
Men alt i alt nogle gode 4 dage, der varmt
kan anbefales til jer andre.
Sidste nyt fra ESRU og EAU 2011,
Mikael Aagaard med tilføjelse af Ida
Bych Ebbensgaard:
Årets kongres i European Association of
Urology (EAU) er netop ved at være
færdig. I år er det blevet afholdt i Wien fra
d. 18-22. marts. Næste års møde finder
sted i Paris fra d. 24-28. februar 2012 med
deadline for abstracts d. 1. oktober 2011.
Årsagen til at jeg nævner datoen for
deadline til abstracts er, at vi fra Danmark
har bidraget med mindre end fem abstracts
i år. Måske lidt i underkanten? Årets
kongres er den største urologiske kongres
7
Under EAU mødes European Society of
Residents in Urology (ESRU) også. Jeg var
med til en del mødet som suppleant for
vores faste national communication
officers (NCOer). ESRU er sat i verden for
at varetage vores interesser som urologer
under uddannelse samt nyudklækkede
speciallæger. Der har de sidste par år været
en magtkamp med EAU omkring hvilken
rolle ESRU skal spille. Denne er løst nu.
Hovedpunkterne fra dette møde var at
databasen over alle europæiske yngre
urologer er blevet opdateret og fungerer
(2800 registreret). Dog er der stadig en del
lande der mangler. Bl.a. Danmark blev
fremhævet for at vores medlemsliste er up
to date (85 har vi registreret i
videreuddannelse). Derudover arbejdes der
på at den europæiske urologiske eksamen
(FEBU) skal gøres obligatorisk, så man
med den i hånden kan arbejde som urolog i
alle europæiske lande. Der er dog stadig
lang vej, og jeg ved heller ikke om det fra
et dansk synspunkt er en god løsning.
ESRU ønsker også at de nationale NCOer
udarbejder en skrivelse om deres
uddannelsessystem og sender det til ESRU
i løbet af det næste halve år. Det skal
bruges som arbejdspapir i forbindelse med
at der skal ses på om uddannelsen kan
mainstreames i hele Europa. Igen ved jeg
ikke om det er fordelagtigt for os, men
interessant er det da. Som det sidste blev
det diskuteret hvordan ESRU skal nå ud til
alle. Dette vil fremover foregå ved
massemail,
et
online
forum
på
hjemmesiden og på Facebook.
Den nyvalgte styringskomite i ESRU ser
(Slovenien); EBU delegat: Samih AlHayek (Storbritanien); Projektmanager:
Julien Branchereau (Frankrig); Databasemanager: Christian Ruf (Tyskland); ESRU
Hospitality Club managers: Teele Kuusk,
Marta Skrodzka, Stepan Krasnyak
(Rusland)
Tilbage er der bare at sige at årets møde
har været fantastisk. Den sociale
dimension har været helt i top med masser
af yngre læger fra Danmark, samt ældre
kollegaer som man pludselig får
muligheden for at lære bedre at kende.
Samværet (bl.a. på Sky bar, der nu er et
integreret begreb i dansk urologi) styrker
uden tvivl samarbejde og arbejdsglæde
fremover. Det sidste store spørgsmål er vel
bare: Skal Danmark ikke afholde
kongressen på et tidspunkt i fremtiden?
Sidste gang var i 1984.
Yngre læge til EAU kongres i Wien 2011
ved Marie-Louise Vrang:
Der blev i år udlovet en rejse og ophold i
Wien til den årlige EAU kongres med
Astellas for en yngre læge i uddannelse i
urologi. Jeg er i hoveduddannelse, aktuelt
ansat på Frederiksberg Hospital og var den
heldige vinder af lodtrækningen og fik
derfor muligheden for at deltage i
kongressen i Wien. Efter sidste år, hvor
mange på grund af den islandske askesky
ikke nåede frem til kongressen, som blev
afholdt i Barcelona, var der stor tilslutning
i år med over 14.000 deltagere. Bybilledet i
Wien var derfor præget af urologer,
letgenkendelige med tasker med urologiske
logos og debatterende urologiske emner.
således ud:
Formand: Zafer Tandoglu (Tyrkiet); EUSP
repræsentant:
Guillermo
Martinez
Kongressens program var meget
omfattende, og der var mange foredrag,
8
undervisningssektioner og
posterpræsentationer samtidig. Jeg havde
tilmeldt mig flere ESU kurser hjemmefra.
Det er kurser, som afholdes af European
School of Urology, hvor man bliver
opdateret på udvalgte emner. Blandt andet
deltog jeg i ”Ultrasound for the urologist –
TRUS and TRUS guided biopsies”,
”Update on stone disease” og ”Lower
urinary tract dysfunction and
urodynamics”. Derudover var det muligt at
deltage i “hands-on-training”, som man
også skulle være tilmeldt på forhånd, idet
det var meget populære kurser. Jeg var på
et laparoskopi kursus og et ureterorenoskopi kursus, begge kurser var virkelig
gode, fordi man selv fik lov at øve sig.
Derudover deltog jeg i flere andre foredrag
og undervisningssessioner, hvor det faglige
udbytte var af svingende karakter,
afhængigt af foredragsholdernes faglige,
pædagogiske og sproglige evner.
Overordnet set synes jeg, det var
spændende og lærerigt.
Bog legater ved Eva Lund Hansen:
I forbindelse med YDU´s forårsmøde d.
6.5.2011 vil der igen blive uddelt 2
boglegater i form af Campbell-Walsh
Urology, 9. udgave. Ansøgningen til
boglegatet skal indeholde en kvalificeret
og motiveret ansøgning samt et cv.
Styregruppen i YDU forbeholder sig retten
til at sortere i ansøgningerne, således at der
kun vil blive trukket lod blandt de bedst
kvalificerede ansøgere. Ansøgningerne vil
primært blive vurderet i forhold til de syv
lægeroller.
Boglegaterne er venligst sponsoreret af
Astellas,
som
også
vil
forestå
lodtrækningen blandt de kvalificerede
ansøgere på forårsmødet. Fremmøde er en
forudsætning for at modtage et boglegat.
Ansøgningen sendes til Eva Lund Hansen,
[email protected]
Ansøgningsfristen er 27. april 2011.
Derudover var der hele den sociale del af
opholdet; muligheden for at møde og tale
med urologer fra hele verden. Jeg rejste
sammen med en gruppe af urologer, som
kom fra flere forskellige danske hospitaler.
Det var derfor en god lejlighed til at få talt
med kolleger fra hele landet og udveksle
erfaringer. Der var kun lidt tid tilbage til at
opleve Wien, men jeg fik dog mulighed for
at spise Sacher Torte på et af de ældste
konditorier, se Klimt på Belvedere slottet
og danse vals med overlægerne på
Hofburg. Det kan kun anbefales at deltage
i næste års EAU kongres.
9
FORÅRSMØDE i YDU, fredag, den 6. maj,
2011.
Kl. 19.00
Valg til YDU, styregruppen
og udvælgelse af interesserede til revision
af målbeskrivelsen.
Sted: Restaurant Kvægtorvet, Rugårdsvej
25, 5000 Odense C, www.kvaegtorvet.dk
Kl. 19.30
Middag, inkl. overrækning af
boglegat, Campbell-Walsh, Urology.
Program:
Ph.D.- studiet. Overvejelser, erfaringer og
gode råd.
Kl. 17.00
Senest tilmelding, den 29. april, 2011 på
[email protected]
Martin
Skøtt,
Ph.d.studerende på Vand & Salt
Centeret, Anatomisk Institut,
Aarhus Universitet, fortæller
om egne erfaringer omkring
at være ph.d. studerende,
økonomi og faldgruber.
Kl. 17.30
Spørgsmål og kommentarer.
Kl. 17.35
Jens Sønksen, professor,
overlæge, dr. med., Urologisk
Afd.,
Herlev
Hospital
fortæller
om
sin
forskningskarriere, fordele og
ulemper
ved
forskningsverdenen
samt
hvorfor vi alle bør forske.
Kl. 18.30
Pause
Kl. 18.45
Afdelingspræsentation ved
reservelæge
Grzegorz
Fojecki,
reservelæge,
urologisk
afdeling,
Sønderborg, 15 min.
For dem, der krydser Storebælt vil der
være
mulighed
for
at
søge
transportgodtgørelse. Husk, derfor at
gemme billet til refusion.
Sponsorer:
Photocure, Astellas.
Til forårsmødet var der egentlig planlagt
revision af forretningsorden, men der er
allerede kommet en del kommentarer, så vi
vil i styregruppen fortsætte med revisionen
og komme med et fornyet forslag til
ændringer før efterårsmødet. Der modtages
fortsat gerne kommentarer til
forretningsordenen.
10
Valg til styregruppen:
YDU’s Styringsgruppe, pr. 11. april,
2011:
Til forårsmødet er der valg til
styregruppen. Styregruppen består af 8
medlemmer, heraf er de to YLrepræsentanter i henh. DUS og
uddannelsesudvalget fødte medlemmer af
styregruppen, dvs. der skal vælges 6
medlemmer. Efter valg konstituerer
gruppen sig internt med formand, NCOrepræsentanter, altså repræsentanter til
ESRU og medlemmer. For at komme i
betragtning til styregruppen, skal man være
medlem af YDU. Vi tilstræber så vidt
muligt at være nationalt repræsenteret i
styregruppen. Der er en overvægt af
interesserede fra region øst, så vi har derfor
brug for interesserede fra region syd og
region nord. Interesserede kan sende deres
navn, stillingsbetegnelse, arbejdssted til
[email protected] inden den 22. april.
Såfremt man ikke kan være personligt
tilstede på valgaftenen, er man nødt til at
forfatte et lille indlæg med begrundelse for
ønske om valg.
Hanne Kobberø
Formand
[email protected]
Lars Anders Høst
[email protected]
Ida Bych Ebbensgaard
[email protected]
Eva Lund Hansen
[email protected]
Christina Gade
[email protected]
Mikael Aagaard
[email protected]
Webmaster: Nessn Azawi.
[email protected]
Stillingsopslag: Webmaster søges snarest!
Stillingen som YDU´s webmaster er ledig.
Hjemmesiden er lige blevet revideret, så
arbejdet vil primært bestå i jævnlige
opdateringer. Du vil få mulighed for at
komme tæt på informationer vedr. sidste
nyt indenfor urologien og hvis du går med
et ønske om at udfolde din IT-kreativitet,
er dette en god mulighed for at få erfaring
og kunne sætte det på dit CV.
Oplysninger vedr. tekniske detaljer,
kontakt: [email protected]
11