PDF datablad

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde
Undervisning modul 2
Social Policy
Efterår 2014
20. aug. 2014
Sted:
Aalborg – Aalborg Universitet
København – Aalborg Universitet Campus CPH,
Undervisningstid: Er fra kl. 9.00 – 15.00 (frokost 12.00-13.00)
Undervisere: Professor Per H. Jensen og professor Jørgen Goul Andersen og Professor Christian
Albrekt Larsen
Formål
Formålet er at, den studerende kan
1) sammenfatte viden om velfærdspolitikkens overordnede mål og velfærdssystemets virkemåde
2) gøre rede for faktorer, der forårsager forandringer i velfærdssystemets funktionsmåder
3) i et komparativt perspektiv demonstrere indsigt i og gennemføre kritiske analyser af
velfærdssystemet og aktuelle velfærdsordninger.
1
Kursusintroduktion, velfærdsstatsmodeller og dynamikker
Aalborg den 8. september 2014 og København den 10. september 2014 v/ Per H. Jensen
- Introduktion til hele kurset
- Centrale begreber om velfærdsstaten
- Centrale indikatorer på velfærdsstaten
- Velfærdsstatens tværnationale variationer
- Interesseforklaringer: aktørers betydning
- Forskelle mellem det nationale og lokale
Litteratur:
Per H. Jensen (2007). ”Velfærdsbegrebets mangfoldighed”, i Per H. Jensen (red) Velfærd –
dimensioner og betydninger. København: Bogforlaget Frydenlund, pp. 11-29 (kompendium)
Titmuss, Richard (1974). Social Policy. London: Allan and Unwin, pp. 23-32. (kompendium)
Goul Andersen, Jørgen (1999). “Den universelle velfærdsstat er under pres men hvad er
universalisme?” Grus nr. 56/57, pp. 40-62. (kompendium)
Powell, Martin & Barrientos, Armando (2004) Welfare regimes and the welfare mix, European
Journal of Political Research 43: 83–105 (kompendium)
Esping-Andersen, Gøsta (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press,
Chp. 1 & 2 (kompendium)
Jensen, Per H. (1998). “Velfærdsstatens variationer, dynamikker og effekter”. Den Jyske Historiker,
nr. 82, pp. 21-45. (kompendium)
Pierson, Paul (2000). “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, American
Political Science Review vol.92(4), pp. 251-67. (kompendium)
Jensen, Carsten (2008) "Worlds of welfare services and transfers". Journal of European Social
Policy, Vol. 18(2), pp. 151-162 (kompendium)
Per H. Jensen & Henrik Lolle (2012) The fragmented welfare state: Factors causing massive local
variations in eldercare (kompendium)
Supplerende litteratur:
Goul Andersen, Jørgen (2000). “Komparativ velfærdsstatsforskning”. Dansk Sociologi, nr. 3, pp.
125-137. (kompendium)
Goul Andersen, Jørgen (1998): Velfærdens veje i komparativt perspektiv. Den Jyske Historiker, nr.
82:114-138 (kompendium)
Jensen, Per H. (1999). “Velfærdsstatens politiske ideologi”. Grus nr. 56/57, pp. 84-100.
Myles, John & Jill Quadagno (2002). “Political Theories of the Welfare State”. Social Service
Review vol. 76(1), pp. 34-57.
2
Fattigdom, marginalisering og medborgerskab
Aalborg den 15. september 2014 og København den 17. september 2014 v/ Per H. Jensen
- fattigdomsbegrebet
- medborgerskabsbegrebet
- marginaliserings- og eksklusionsbegreberne
- årsagerne til fattigdom og marginalisering
- fattigdom i senmoderniteten
- empowerment
Litteratur:
Andersen; John & Elm Larsen, Jørgen (2004). “Fattigdom og social eksklusion”, i J.E.Larsen og
I.H.Møller (red): Socialpolitik. Hans Reitzels, pp. 184-206. (kompendium)
Goul Andersen, Jørgen (2001). “Socialpolitik i internationalt perspektiv - Medborgerskab og
markedskonformitet, i Festskrift i anledning af Socialministeriets 75 års jubilæum 2001.
København: Socialministeriet. (kompendium)
Born, Asmund & Jensen, Per H. (1998). “Priviligering af perspektiver – en reflektion over
begrebskonstruktionerne inclusion/eksklusion og integrering/marginalisering i den sociologiske
iagttagelse”. Dansk Sociologi, nr. 2, pp. 21-37. (kompendium)
Asmund W. Born & Per H. Jensen (2005) “Individualising citizenshi” i Jørgen Goul Andersen, Anne
Marie Guillemard, Per H. Jensen and Birgit Pfau-Effinger (eds) The Changing Face of Welare.
Bristol: Policy Press (kompendium)
John Andersen & Jørgen Elm Larsen (2004) Empowerment og socialt arbejde, i J.E.Larsen og
I.H.Møller (red) Socialpolitik. København: Hans Reitzel (kompendium)
Per H. Jensen (2007). ”Indvandrerne og integrationens dimensioner i et policyorienteret
perspektiv”, i G. Alsmark, T. Kallehave & B. Moldenhawer (red) Inklusions- och exklusionsprocesser
i Skandinavien. Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag, pp. 401-424 (kompendium)
Supplerende litteratur:
Goul Andersen, Jørgen (1996). ”Velfærdsstat, marginalisering og medborgerskab i Danmark”.
Dansk Sociologi, nr. 1, pp. 7-40
Goul Andersen, Jørgen (2003). Over-Danmark og under-Danmark? Århus: Århus
Universitetsforlag, kapitel 11-22
3
Nyudviklinger/ændringstendenser: det aktive medborgerskab,
fritvalgsordninger og målretning
København den 24. september 2014 og Aalborg den 22. september 2014 v/ Per H. Jensen
Nye tendenser inden for overførselsområdet, nye tendenser inden for serviceområdet, nye
politiske logikker, institutionelle barrierer for forandring, hvorfor er targeting ikke nødvendigvis
svaret?
Der er meget litteratur til denne gang, men Gilbert (2002) og Hatland (2001) kan I blot skimme.
Litteratur:
Gilbert, Neil (2002). Transformation of the Welfare State. The Silent Surrender of Public
Responsibility. Oxford: Oxford University Press. Pp. 9-53. (kompendium)
Hatland, Aksel (2001). “Mer målrettet velferdspolitikk?”, pp. 32-39 in Horisont, no. 4. Oslo.
(kompendium)
Clarke, J. (2004). Dissolving the Public Realm? The Logics and Limits of Neo-liberalism. Journal of
Social Policy, 33, 27-48. (kompendium)
Clarke, J., Newman, J., & Westmarland, L. (2007). The Antagonisms of Choice: New Labour and
the reform of public services. Social Policy & Society, 7, 245-253. (kompendium)
Per H. Jensen & Birgit Pfau-Effinger (2005). “Active” citizenship: the new face of welfare, in Jørgen
Goul Andersen et al. (eds) The Changing Face of Welfare. Bristol: Policy Press, pp. 1-13
(kompendium)
Torfing, Jacob (1999). “Workfare with Welfare: Recent Reforms of the Danish Welfare State”.
Journal of European Social Policy, vol. 9(1), pp. 5-28. (compendium)
Barbier, Jean-Claude. (2004). “Systems of social protection in Europe: Two contrasted paths to
activation, and maybe a third”, in J. Lind, H. Knudsen and H. Jørgensen, eds., Labour and
Employment Regulation in Europe. Brussels: F.I.E.-Peter Lang, pp. 233-253 (kompendium)
Rudolf Meidner (1997). The Swedish Model in an Era of Mass Unemployment. Economic and
Industrial Democracy, Vol.18; 87-97 (compendium)
Supplerende litteratur:
Esping-Andersen, G_sta (1996). “After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global
Economy”, pp. 1-31 in G_sta Esping-Andersen, ed., Welfare States in Transition. National
Adaptations in Global Economies. London: Sage.
Oorschot, Win van (2002): “Targeting welfare: On the functions and disfunctions of means-testing
in social policy”, pp. 171-193 in P. Townsend & D. Gordon (eds.) World Poverty: New policies to
defeat an old enemy, Bristol: The Policy Press.
Swank, Duane (2001). “Political Institutions and Welfare State Restructuring: The Impact of
Institutions on Social Policy Change in Developed Democracies”, pp. 197-237 i Paul Pierson, ed.,
The New Politics of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press.
Pierson, Paul (1994). Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher and the Politics of
Retrenchment. Cambridge: Cambridge University Press, pp.1-26.
4
Aktiv arbejdsmarkedspolitik, incitamenter og netværk
Aalborg den 29. september 2014 og København den 1. oktober 2014 v/Christian Albrekt Larsen
- Skiftet fra ”passiv” til ”aktiv” arbejdsmarkedspolitik
- Virker økonomiske incitamenter på udbuddet af arbejdskraft?
- Hvordan ser den ikke økonomiske arbejdsmotivation ud?
- Hvordan påvirker netværk chancerne på arbejdsmarkedet
Litteratur:
Larsen, Christian Albrekt & Jørgen Goul Andersen (2009). Strukturledighed – et barn af
økonomiske ideer? i Økonomi og Politik vol. 82 nr.1 (kompendium)
Pedersen, P. J. and N. Smith (2002), Unemployment traps and financial disincentives to work,
European Sociological Review, vol 18, no. 3. pp. 271-88 (kompendium)
Larsen, Christian Albrekt: (2003). ”Færre penge, flere i arbejde…. ” i Social Politik nr. 3
(kompendium)
Sanne Lund Clement og Jørgen Goul Andersen (2006): Delrapport 5: ”Ledighed og incitamenter:
hvad ved vi? - En forskningsoversigt.” Side 3 – 46.
http://www.bm.dk/Aktuelt/Publikationer/Arkiv/2006/10/Kulegravning%20paa%20kontanthjaelps
omraadet.aspx
Larsen, Christian Albrekt & Jacob J. Pedersen (2009). Ledighedsparadokset. Information, netværk
og selektion på arbejdsmarkedet, Frydenlund, Kapitel 1, 2 og 10 (kompendium)
Supplerende litteratur:
Eriksson, T., P. Jensen og P.J. Pedersen, Søgeadfærd og søgestrategier i de nordiske lande, Nordisk
Råd, Dagpengesystemene i Norden og tilpasning på Arbeidsmarkedet, TemaNord: Arbeidsmarked,
1999.
Calmfors, Lars & Bertil Holmlund (2000): Den europeiska arbetslösheten. Nou 2000: 21. En
strategi for syssessetting og verdiskaping. Vedlegg 4. Oslo: NOU.
Larsen, Christian Albrekt (2003): ”Økonomiske incitamenter, søgeadfærd og integration på
arbejdsmarkedet”, pp. 129-173 i J. Goul Andersen (red.), Jan Bendix Jensen og Christian Albrekt
Larsen: Marginalisering og velfærdspolitik, København: Frydenlund.
Rosholm, Michael (2006). Oversigt over litteratur om effekterne af økonomiske incitamenter,
Delrapport 4, Beskæftigelsesministeriets kulegravning af kontanthjælpsområdet.
Finn Kenneth Hansen og Henning Hansen (2004): Starthjælp og introduktionsydelse - Hvordan
virker ydelserne?, København: Casa
Beskæftigelsesministeriet (2005): Afrapportering fra arbejdsgruppen om indsamling af
oplysninger om virkning af introduktionsydelse på starthjælpsniveasu/starthjælp, København:
Beskæftigelsesministeriet.
Graversen, B. G. og K. Tinggaard (2005), Loft over ydelser, Evaluering af loftet over ydelser til
kontanthjælpsmodtagere, SFI rapport 05-04. Side 9 – 27
5
Den nordiske velfærdsstat og indvandrere
Aalborg den 6. oktober 2014 og København den 8. oktober 2014 v/Jørgen Goul Andersen

Hvad er det for nogle særlige ’indvandringsudfordringer’, som de europæiske
velfærdsstater generelt og de nordiske specifikt står overfor?

Hvilken sammenhæng er der mellem den nordiske velfærdsstats institutionelle struktur og
indvandreres inkorporering i samfundet?

Udgør indvandringen en trussel mod de nordiske (såvel som de øvrige europæiske) landes
kulturelle homogenitet, som er blevet set som en vigtig forudsætning for solidaritet, og
dermed opbakningen til og opretholdelsen af generøse velfærdsordninger?

Hvilke (tilsigtede og utilsigtede) virkninger har de indsatser, som er blevet søsat i de
nordiske lande med henblik på at integrere indvandrere på arbejdsmarkedet og virker
økonomiske incitamenter på indvandrere?
Udlevering af øvelsesopgave
Litteratur
Goul Andersen, Jørgen (2007). "Restricting Access to Social Protection for Immigrants in the
Danish Welfare State". Benefits. The Journal of Poverty and Social Justice. Vol.15, no. 3 (oct.)
(kompendium)
Martin Gilens (1996). “‘Race Coding’ and White Opposition to Welfare. American Political Science
Review, vol. 90 (3), pp.:593-604.. (kompendium)
Christian Albrekt Larsen (2011) . ”Ethnic Heterogeneity and Public Support for Welfare: Is the
American Experience Replicated in Britain, Sweden, and Denmark?”, Scandinavian Political
Studies, vol. 34 (4), pp. 332-353. (kompendium)
Huynh, Duy T; Tranæs, Torben & Schultz-Nielsen, Marie Louise (2007) Employment effects of
Reducing welfare to Refugees: Study Paper No. 15. Rockwool Foundation Research Unit
http://www.temaasyl.se/Documents/Forskning/Danmark/effekter%20av%20starthj%C3%A4lpsreformen.p
df
Hansen, Finn Kenneth & Hansen, Henning (2004). Starthjælp og introduktionsydelse - Hvordan
virker ydelserne?, København: Casa http://www.casa-analyse.dk/1991/1580
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2009), Hver 7. Indvandrer lever i fattigdom. Notat 1. april 2009
http://www.ae.dk/files/AE_hver-7-indvandrer-lever-i-fattigdom.pdf
Supplerende litteratur
Brochmann, Grete (2008). Immigration, the Welfare State and Working Life – the Case of Norway.
European Review, Vol. 16, No. 4, 529–536.
Goul Andersen, Jørgen (2006). Immigration and the Legitimacy of the Scandinavian Welfare State.
AMID Working Paper no. 53 (http://www.amid.dk/pub/papers/AMID_532006_Jorgen_Goul_Andersen.pdf).
6
Sainsbury, Diane (2006). “Immigrants social rights in comparative perspective: welfare regimes,
forms of immigration and immigration policy regimes”, Journal of European Social Policy, Vol. 16,
No. 3, 229-244
Crepaz, Markus M. L. & Regan Damron (2009). ”Constructing Tolerance. How the Welfare State
Shapes Attitudes About Immigrants”, Comparative Political Studies, vol. 43 (3), pp. 437-463.
Djuve, Anne Britt (2011). Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere: Et
integrasjonspolitisk paradigmeskifte? Dissertation series no. 278, Oslo: Universitetet i Oslo. Også
som FAFO-rapport 2011:19 (http://www.fafo.no/pub/rapp/20210/20210.pdf)
Lassen, Hans (2009). Den anden virkelighed. Tanker og tal om integrationen i Danmark.
København: Informations Forlag.
Siim, Birte & Borchorst, Anette (2008). The multicultural challenge to the Danish Welfare state –
Social Politics, Equality and Regulating Families. FREIA's working paper series, paper 65
Møller, Simon Skovgaard & Rosdahl, Anders (2006). Indvandrere i job. Marginalisering og
beskæftigelse blandt ikke vestlige indvandrere og efterkommere: Socialforskningsinstituttet.
(http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=129&currentPage=5&PID=9267)
Bach, Henning Bjerregård & Larsen, Brian (2008). 300-timers reglen. Betydningen af 300-timers
reglen for gifte kontanthjælpsmodtagere: Socialforskningsinstituttet.
http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4681&Action=1&NewsId=15&PID=9267
7
Udfordringer til velfærdsstaten: Aldring, globalisering mm.
Aalborg den 13. oktober 2014 og København den 15. oktober 2014 v/ Jørgen Goul Andersen
- Den sociale konstruktion af velfærdsstatens udfordringer
- Forskelle i pensions- og tilbagetrækningssystemer mellem velfærdsstaterne
- Den demografiske udfordring i Danmark, i komparativt perspektiv
- Hvad er globalisering, og hvordan kan globaliseringen påvirke velfærdsstaten?
- Sætter globaliseringen den danske velfærdsstat under pres? (a) arbejdsmarkedet (b) skatterne
- Fører globaliseringen til konvergens eller divergens?
- Globaliseringens forskelligartede effekter i forskellige velfærdssystemer
- Indvandring som udfordring
- Andre udfordringer
Aflevering af øvelsesopgave på Moodle i gruppe for hhv. Aalborg og København
Litteratur:
Goul Andersen, Jørgen (2004). “Pensionsbomber og pensionsreformer. Danmark som rollemodel”.
Social Kritik, 94, pp. 24-45. (kompendium)
Goul Andersen, Jørgen (2006). "Velfærdsstat og global konkurrenceevne. Sætter globaliseringen
den danske velfærdsmodel under pres?", Økonomi og Politik, vol. 79, no. 1, pp. 20-41.
(kompendium)
Goul Andersen, Jørgen (2012). “Økonomisk bæredygtighed – politisk usikkerhed. Den danske
velfærdsstat 1990-2012”, Politica, vol. 44, no. 3. (kompendium)
Supplerende litteratur:
Campbell, John L. & Ove K. Pedersen (2006). "Danmarks institutionelle konkurrenceevne",
Økonomi & Politik, vol.79 no. 1, pp. 3-19.
Goul Andersen, Jørgen (2011). ”Denmark - ambiguous modernisation of an inclusive
unemployment protection system”, ch. 10 in Jochen Clasen and Daniel Clegg (eds.), Regulating the
Risk of Unemployment. National Adaptations to Post-Industrial Labour Markets in Europe. Oxford:
Oxford University Press.
Goul Andersen, Jørgen (2011). “Denmark: The Silent Revolution toward a Multipillar Pension
System”, pp. 183-209 in Bernhard Ebbinghaus (ed.), The Varieties of Pension Governance: Pension
Privatization in Europe. Oxford: Oxford University Press.
Jørgensen, Henning & Michaela Schulze (2011). Leaving the Nordic Path? The Changing Role of
Danish Trade Unions in the Welfare Reform Process, Social Policy & Administration, vol. 45 (2), pp,
206-229.
Kongshøj Madsen, Per (2006). "How can it possibly fly? The paradox of a Dynamic Labour Market
in a Scandinavian Welfare State", pp. 321-55 i John L. Campbell, John A. Hall & Ove K. Pedersen,
eds., National Identity and the Varieties of Capitalism. Copenhagen: DJØF Publishing.
OECD (2006). Employment Outlook.. Boosting Jobs and Incomes. Paris: OECD. (kan downloades på
aub fra Source OECD)
OECD (2007). Economic Outlook no. 81, "Making the most of globalisation", pp. 201-227.
8
Svendsen, Gert Tinggaard (2006). "Hvordan flyver brumbassen? Social kapital og velfærdsstaten",
Økonomi & Politik, vol.79 no. 1, pp. 42-55.
Velfærdskommissionen (2005). Fremtidens velfærd og globaliseringen. Kan downloades fra
http://www.fm.dk/publikationer/velfaerdskommissionen/2008/rapporter-fravelfaerdskommissionen/
Velfærdskommissionen (2006). Fremtidens velfærd - vores valg. Slutrapport. Kan downloades fra
http://www.fm.dk/publikationer/velfaerdskommissionen/2008/rapporter-fravelfaerdskommissionen/Andersen, Torben M., Bengt Holmström, Seppo Honkapohja, Sixten
Korkman, Hans Tson Söderström & Juhana Vartiainen (2007). The Nordic Model. Embracing
Globalization and Sharing Risks. Helsinki: The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) &
Taloustieto Oy. (ligger mange steder på nettet, fx. http://economics.mit.edu/files/5726)
9
Solidaritet, social kapital og den nordiske velfærdsstat
Aalborg den 20. oktober 2014 og København den 22. oktober 2014 v/ Christian Albrekt Larsen
- Er solidaritet en forudsætning for den nordiske velfærdsstat?
- Er den nordiske velfærdsstat en trussel mod solidariteten med de nærmeste?
- Er den nordiske velfærdsstat en trussel mod solidariteten med de svageste?
- Er indvandring en trussel med solidariteten?
- Hvorfor er mængden af social kapital meget høj i de nordiske lande?
- Er social kapital en årsag til eller et produkt af den nordiske velfærdsstat?
Litteratur:
Niels Finn Christiansen: Solidaritetens historie. Dansk sociologi nr. 1/8, 1997 (kompendium)
Christian Albrekt Larsen, (2008): The Institutional logic of welfare attitudes: How welfare regimes
influence public support. Comparative Political Studies vol 41 no. 2. (kompendium).
Christian Albrekt Larsen (2011). ”Typer af velfærdssamfund, social kapital og tillid” i Tillid fra
vikingerne til den virtuelle verden: Teorier og casestudier, Syddansk Universitetsforlag (ligger på
Moodle)
Staffan Kumlin & Bo Rothstein: (2005). Making & breaking social capital. The impact of welfarestate
Institutions. Comparative Political Studies, Vol. 38 no. 4 pp. 339-365. (kompendium)
Putnam, Robert (2007). “E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century,
The 2006 Johan Skytte Prize Lecture”, Scandinavian Political Studies, Vol. 30, No. 2, 2007.
(kompendium)
Supplerende litteratur:
Gert Tinggaard Svendsen og Gunnar Lind Haase Svendsen: (2006): Social kapital – en
introduktion, Hans Reitzels Forlag
Christian Albrekt Larsen, (2007) How Welfare Regimes Generate and Erode Social Capital. The
Impact of Underclass Phenomena. Comparative Politics Vol. 40 no. 1. (ligger på First Class).
Lars Torpe: (2003): Social Capital in Denmark. A Deviant Case? Scandinavian Political Studies Vol
26 nr. 1, pp. 27-48. (ligger på First Class)
10
DANSK VELFÆRDSPOLITIK UNDER FORANDRING: FRA
EFTERLØNSREFORM TIL KRISEPAKKER
Aalborg den 27. oktober 2014 og København den 29. oktober 2014 v/Christian Albrekt Larsen
Hvordan er den politiske beslutningsproces omkring reformering af velfærdsstaten? Hvordan skal
vi forstå indholdet af Velfærdskommissionens forslag, det brede politiske kompromis i 2006 og
den nye kvalitetsreform?
Gennemgang af øvelsesopgave
Litteratur:
Carsten Jensen (2011 ) Kapitel 6 (”Nye politiske konflikter”) i Velfærdsstaten en introduktion, Hans
Reitzels forlag. (Moodle)
Larsen, C. A og Goul Andersen, J. (2004). Magten på Borgen. En analyse af beslutningsprocesser i
større politiske reformer, Magtudredningen, Aarhus Universitetsforlag, kapitel 1 og 2. (kompendium)
Velfærdskommissionen (2005): Fremtidens velfærd - vores valg, København: Schultz Grafisk
Kan hentes her: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18668/Opl_g_Fremtidens_velf_rd_vores_valg.pdf
Finansministeriet (2006): ”Resumé af aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i
fremtiden” Kan hentes her: http://www.fm.dk/db/filarkiv/15182/resume.pdf
Aktuelle tekster om krisepakker. Annonceres senere.
Supplerende litteratur:
Goodin, Robert E. (1992): “Towards a Minimally Presumptuous Social Welfare Policy”, pp. 195-214
i Philippe van Parijs (ed.) Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform,
London & New York: Verso.
Green-Pedersen, C., M. B. Klitgaard og A. S. Nørgaard (2004): Den danske velfærdsstat: Politiske,
sociologiske og institutionelle dynamikker - En rapport til Velfærdskommissionen, Arbejdsrapport
2004:1, Velfærdskommissionen. Side 42-49.
Kan hentes her: http://www.fm.dk/db/filarkiv/19005/2004_1.pdf
Goul Andersen, Jørgen (2003). “Farligt farvand: Vælgernes holdninger til velfærdspolitik og
skatter”, pp. 293 -314 i Jørgen Goul Andersen & Ole Borre, red., Politisk forandring. Værdipolitik og
nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001. Århus: Systime.
11